Version classiqueVersion mobile

Commentaire sur la Physique d’Aristote. Livre ii, ch. 1-3

 | 
Simplicius

Index des termes grecs

Texte intégral

1ἀγένητος, ον : inengendré ἡ ὕλη ἀγ. 259.14 ἡ οὐσιά 281.16

2ἀγνοεῖν : ignorer 261.9

3ἄγνωστος, ον : inconnaissable 272.18

4ἀδιάστατος, ον : inétendu 287.18, 317.2

5ἀδρανής, ής, ές : sans efficace (ὑποκείμενον ἀδρανὲς ἡ ὕλη) 289.10

6αἴγλη, ἡ (Empédocle) : éclat 300.22

7ἀΐδιος, ον : éternel τὸ ὑποκείμενον (ἡ ὕλη) apud Presocraticos 274.30 275.1 sempiternel (par opp. à αἰώνιος) 317.23

8αἰτία, ἡ : cause παραδειγματική : 298.17

9αἰτιατός, ή, όν : produit par une cause 324.23

10αἰτιολογία, ἡ : recherche des causes : 292.20

11αἴτιον, τὸ : cause τὰ κυρίως αἴτια (ποιητικόν, παραδειγματικόν, τελικόν) par opp. à τὰ συναίτια (ὑλικόν, εἰδικόν, ὀργανικόν) 316.24 συνεκτικόν (ἀκρότατον) 259.5

12αἰώνιος, ον : éternel (par opp. à ἀΐδιος sempiternel) 318.16

13ἀκίνητος, ον : immobile, sans mouvement 262.7 290.12

14ἀκολουθεῖν (ἐξ) : résulter (de) 260.29

15ἀλλολιοῦσθαι : s’altérer 320.28, 29, 30

16ἀλλοίωσις, ἡ : altération 261.28

17ἄλογος, ον : irrationnel ἡ φύσις ἄλογος 311.1 313.27

18ἀμετάβλητος, ον : non soumis au changement, immuable 275.1 286.11

19ἀναβλάστησις, ἡ : pousse, germination 289.25

20ἀνάζεσις, ἡ : bouillonnement, jaillissement ἡ ἀν. ἀπὸ τοῦ πρώτου ὄντος 289.26

21ἀνακαθαίρειν : éclaircir 260.25

22ἀναλογία, ἡ : analogie ἡ ὕλη κατὰ ἀναλογίαν ἐστὶ γνωστή 299.25s.

23ἀνέκλειπτος, ον : incessant, indéfectible 318.13

24ἀνερεθίζειν : pousser, inciter τὸ γνώστον τὸν γινώσκοντα 259.6

25ἀντιδιαστέλλειν : opposer (Moyen-Passif) 274.5, 280.13

26ἀντιστρέφειν : être convertible ἀντ. οἱ ὁρισμοί 274.12 277.2

27ἄνω μὲν : là-haut (i.e. dans l’Intelligible) par opposition à κάτω δέ : en bas (i.e. dans le monde sensible) 289.31 ἀνώτεραι ἀρχαι par opp. aux αἴτια προσεχῆ 314.12

28ἀνωμαλία, ἡ : τῶν πλανωμένων ἄστρων (Géminus ou Posidonius ?) anomalie (i.e. la non-uniformité du mouvement) 292.18 et 22

29ἀξιοῦν + infinitif : être d’avis de, demander, vouloir, estimer devoir, juger utile de

30ἀξιοῦν ἐπιστῆσαι : il faut remarquer ἀξ. τινὰ ἀποδείξεως : juger bon de démontrer quelque chose

31ἀόριστος, ον : indéfini, indéterminé 261.20 ; 302.25

32ἀπαριθμεῖσθαι : compter, dénombrer (Moyen) 324.11

33ἀπαρίθμησις, ἡ : dénombrement, énumération, inventaire 285.13 325.16

34ἀπαύστως : sans cesse 264.22

35ἄπειρος, ον : infini, illimité ἐπ᾽ἄπειρον : indéfiniment 264.16

36ἀπίθανος, ον : invraisemblable ἀπιθάνως : de manière invraisemblable 268.28

37ἀπλατής, ές : sans largeur : (γραμμή, déf.) 295.6

38ἁπλῶς : absolument, purement et simplement 280.5 281.15, 28, 29 295.15 302.24 303.3 305.4, 33 310.16 322.30 324.16, 28, 31 326.10 327.2

39ἀπνεύμων, ον : sans souffle vital 287.19

40ἀπογέννησις, ἡ : génération 274.1

41ἀποδεικνύναι : démontrer 259.12, 16

42ἀποδιδόναι : attribuer, rattacher τὸ δυνάμει πρὸς τὸ δυνάμει 326.35

43ἀποδύειν (τινὰ τινός) : dépouiller (qqn de qqe ch.), retirer, enlever (à qqn qqe ch.) 295.14

44ἄποιος, ον : sans qualité, non qualifié ἡ πρώτη ὕλη 320.28 τὸ ἄποιον 320.30

45ἀπόληψις, ἡ : réception 278.7s.

46ἀπολιμπάνειν : laisser subsister, concéder 272.11

47ἀπολύειν : séparer ἀπολελυμένα (les causes séparées, par opp. à combinées) 324.8 ἀπολύτως absolument : 321.12

48ἀποβολή, ἡ : perte τοῦ εἴδους (opp. à μετάληψις) 289.14

49ἀπορία, ἡ : aporie, difficulté 342.27 343.8

50ἀπόσκληρος, ον : trop rigide 304.27 ; 305.9

51ἀποτείνειν (Moy. πρός τινα) : faire référence à 314.1

52ἀποτέλεσμα (opp. à αἴτιον, αἰτία) : produit, effet, effet produit 288.19 et 21

53ἀποτελεσματικός, ή, όν : qui concerne l’influence des astres ἡ ἀποτελεσματική (τέχνη) l’étude de l’influence des astres 293.11

54ἀπουσία, ἡ : absence, manque 259.16 271.15 280.15

55ἀποψύχειν (Moyen) πρὸς τι : être froid à l’égard de quelque chose 287.20

56ἁρμόδιος, α, ον (+ dat.) : en accord avec, qui correspond à 307.34

57ἁρμόζειν : s’adapter à, s’appliquer à (= ἐφαρμόζειν) 269.11 284.29

58Ἁρμονίη (Empédocle) : Harmonie 300.24

59ἀρρύθμιστος, ον (Aristote, Phys. 193a11) : dépourvu de forme 273.20

60ἀρχή, ἡ : principe (κινήσεως) 264.9

61ἀρχηγικός, ή, όν : qui a rang de principe, principiel 318.14

62ἀσάφεια, ἡ (Aristotelis) : absence de clarté 278.21

63ἀσαφής, ες : obscur 269.20

64ἀσθένεια, ἡ : faiblesse (φύσεως) 302.5

65ἄσκοπος, ον : sans but (κίνησις) 302.2, 5

66ἀστρολογία, ἡ : astrologie (dist. de ἀστρονομία) 293.10-15

67ἀσχολεῖσθαι (Moyen) : s’occuper de 304.29

68ἄτακτος, ον : désordonné, irrégulier 302.3

69ἄτομα (τά) : individus 298.5

70ἄτοπος, ον : étrange, absurde οὐδέν ἄτοπον (pour prévenir l’accusation d’être audacieux) 295.28 ; 296.18

71ἄτρεπτος, ον : qui ne change pas 320.23

72αὐθυπόστατος, ον : auto-constitutif, cause de soi 318.7

73αὔξησις, ἡ : augmentation, accroissement, croissance 302.10 (opp. à μείωσις) 260.28

74αὐτάρκως : suffisamment 315.32

75αὐτοκίνητος, ον : auto-mobile τὸ εἶδος ἐν τῇ ψυχῇ 298.22

76αὐτόματον, τό : hasard 260.27-36 ἐκ ταὐτομάτου 260.28

77αὐτόπιστος, ον : auto-évident 272.15

78ἀφαιρεῖν : abstraire 293.20

79ἀφορμή, ἡ : point de départ 291.22 292.31

80ἀχώριστος, ον : inséparable 267.20 293.25

 

81βαρύνειν (opp. ὀξύνειν) : accentuer sur la première syllabe 306.24, 29

82βλάστησις, ἡ : germination, croissance, pousse 278.11

83βλαστός, ὁ : jeune pousse, rejet (Phys. 193a14) 274.3

84βοᾶν : clamer 268.26

85βουλήσις, ἡ : volonté (κίνησις τῆς ψυχῆς) 268.15

86βυθός, τό : fond de la mer 327.5

 

87γελαστικός, ή, όν : capable de rire 266.15

88γέννησις, ἡ : puissance d’engendrer 276.20

 

89δεικνύναι : montrer 259.10, 19

90δηλοῦν : signifier 306.26

91δηλωτικός, ή, όν : qui montre (ὁ ὁρισμὸς δ. τοῦ εἴδους) 314.24

92δημώδης, ες : du peuple, vulgaire, commun 295.12

93διαβασανίζειν : mettre à l’épreuve 259.9

94διαγίνεσθαι (+ adverbe) : ne cesser d’être 261.4

95διάθεσις, ἡ : disposition (opp. à ἕξις = état) 274.29

96διαίρεσις, ἡ : diérèse, division 300.6 τοὺς ὁρισμοὺς ἐξ διαιρέσεως εἰλημμένους 272.26-28

97διαιτᾶν (τοῖς λόγοις) : arbitrer (des doctrines) : 269.32

98διακοσμητικός, ή, όν : ordonnateur (τὰ διακοσμητικὰ αἴτια) 287.15

99διάκρισις, ἡ (Anaxagore) : séparation, différenciation : 301.10

100διακριτικός, ή, όν : qui divise (τὸ λευκόν δ.) 272.33

101διανάστασις, ἡ : montée, redressement 274.1 ; 289.34

102διανέμησις, ἡ : distribution, partage 260.36

103διανόησις, ἡ : pensée (ψυχῆς) 268.15

104διαρθροῦν : distinguer, expliquer clairement 260.36

105διαστέλλειν (Moyen) : distinguer 279.17

106διάστασις, ἡ : séparation, distance, dimension 260.34 290.15 293.19

107διάστατος, ον : étendu 317.2

108διαφορά, ἡ : différence 260.25 261.10 323.7, 32

109διδάσκειν : instruire 259.25

110διοικεῖν : régir 260.23

111διορίζειν : déterminer, définir 263.15

112διορισμός, ὁ : détermination 309.18

113διπλόη, ἡ : dédoublement 318.14

114δόγμα, τό : croyance 322.5

115δόξα, ἡ : opinion, doctrine τῶν φυσικῶν δ. 259.8 τῶν παλαιῶν 309.6

116δόξασις, ἡ : opinion 268.15

117δύναμις, ἡ : puissance δυνάμει : les deux sens 326.7-12. et 327.2-4

 

118ἐγγύς (adv) : proche πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον αἴτιον 323.18-31

119εἰδοποιεῖν : être cause de la forme 313.27 εἰδοπεποιημένα 273.28 et 32

120εἰδοποιός, όν : producteur de forme 276.1 ; 300.16

121εἶδος, τό : forme 259.11 passim

122εἰκότως : à bon droit, avec raison 299.19, 22s.

123εἰκών, ἡ : image 295.17, 33 324.28 363.9

124εἶναι, τό : l’Être (première triade de l’Intelligible) 289.27 = τὸ (πρῶτον) ὄν 289.26, 28, 31.

125εἱρμός, ὁ : chaîne (enchaînement, suite) ἕνα εἱρμὸν σῴζειν 313.18

126ἕκαστος, η, ον : chacun, chaque (quisque) τὰ καθ᾽ἕκαστα : les individus passim

127ἐκδέχεσθαι : prendre (i.e. comprendre) 265.6

128ἐκεῖ : Là-haut, Là-Haut (i.e. dans l’Intelligible) 299.11

129ἔκτασις, ἡ : extension 289.28

130ἔκφυσις, ἡ : germination, pousse (comme processus) 269.13 274.1 278.36 280.27 289.24

131ἔλλαμψις, ἡ : illumination (τῶν εἰδῶν) 314.13

132ἔμφυτος, ον : inhérent par nature κίνησις ἔμφ. 290.33

133ἔμψυχος, ον : doué d’âme 262.15 294.18

134ἐναλλάξ : inversement 276.13 ; 325.19

135ἐνεργός, όν : actif, qui est au travail 295.3

136ἔννοια, ἡ : manière de voir, notion 270.16 284.27

137ἔνστασις, ἡ : objection, contradiction 270.28 307.19

138ἐνταῦθα : ici, ici-bas ἡ τῶν ἐνταῦθα γένεσις (dépend du corps divin) 307.11

139ἐντελέχεια, ἡ : entéléchie 278.6

140ἐντελής, ές : achevé 278.8

141ἐντρεχής, ές : adroit, habile ἐντρεχῶς 278.36

142ἔνυλος, ον : engagé dans une matière 294.6 295.13

143ἐνυπάρχειν : exister dans, être inhérent à 259.7, 13

144ἐξήγησις, ἡ : explication, commentaire 270.22 291.22

145ἐξίστασθαι : sortir de (soi) 310.4

146ἐπάγειν : ajouter 309.18

147ἐπαγωγή, ἡ : induction 301.14

148ἐπακολουθεῖν : suivre (opposé à προϋπάρχειν) 260.33

149ἐπέρεισις, ἡ : impact, pression κατ᾽ἐπέρεισιν par intuition (par opp. à κατ᾽ἀναλογίαν) 299.26

150ἐπιγίγνεσθαι : advenir 263.5 286.36

151ἐπιδιδόναι : s’accroître = αὔξεσθαι 264.13

152ἐπιδρομή, ἡ : sommaire, résumé (τοῦ λόγου) 278.22

153ἐπιλάμπειν : éclairer (ἄνωθεν ὁ θεός) 288.30

154ἐπιστήμη, ἡ : science αἱ μαθηματικαὶ ἐπ. 299.15

155ἐπίτασις, ἡ : tension κατ᾽ ἐπίτασιν δεικνύναι (dé)montrer par extension 303.28

156ἐπιτηδηιότης, ἡ : aptitude (à recevoir), disposition (à la participation) 280.17 287.13 289.12 314.14

157ἐπιχείρημα, τό : argument, argumentation 278.35 = ἐπιχείρησις 303.13

158ἑτεροκίνητος, ον : hétéro-mobile (opp. à αὐτοκίνητος) 317.10

159εὐαπόβλητος, ον : transitoire, qui ne dure pas (qualifie la διάθεσις) 274.29

160εὐδαιμονία, ἡ : bonheur 321.28

161εὐεξία, ἡ : bon état physique 319.4, 5, 6 (cf. εὐεκτεῖν 319.6)

162εὐλάβεια, ἡ : précaution 293.28 316.23

163εὐπαρακολουθήτως (en parlant du style clair d’Aristote) : facile à suivre 261.4

164εὐφυής, ές : prédisposé de manière heureuse διὰ τὸ εὐφυέστερον 313.6

165εὐφυΐα, ἡ : heureuse prédisposition 287.15

166ἐφιστάναι (ἐφιστάνειν, forme tardive) : remarquer, faire remarquer (inf. aor. ἐπιστῆσαι) 262.1 ; 278.28

 

167ζητεῖν : chercher 260.20

168ζήτησις, ἡ : recherche 259.6

169ζωή, ἡ : vie 262.23 la φύσις comme ζωὴ ἐσχάτη 289.25s. ἡ ἀπὸ τοῦ εἶναι εἰς τὸ ἐνεργεῖν ἔκτασις ἡ πρώτη ἐστὶ δύναμις καὶ ἡ πρώτη ζωή : 289.27s.

 

170 : la réponse est que 280.28 passim

171ἦν : comme on l’a vu, comme nous le savons 277.16

172ἠρέμησις, ἡ : mise en repos 315.10, 22

173ἠρεμία, ἡ : repos (distingué de στάσις arrêt) 264.26

174ἠρεμίζειν (par opp. à ἠρεμίζεσθαι) : arrêter, faire cesser, mettre en repos 287.11

175ἠρωτῆσθαι (inf. parf. passif de ἐρωτᾶν) λόγος être développé : 266.10 et 26

 

176θαυμαστός, ή, όν : étonnant, admirable οὐδέν θαυμαστόν (pour introduire une innovation doctrinale) 299.1

177θεός, ὁ : dieu θεός καὶ ὕλη = αἱ ἀνωτάτω ἀρχαί (apud Stoicos) 260.30

178θέσις, ἡ : position (τῶν ἀτόμων, apud Democritum) 300.17

179θεσπεσίηθεν (Empédocle) : divine ou merveilleusement 300.24

180θεωρεῖν : étudier 259.23 323.6

181θεωρία, ἡ : étude 260.4, 6

 

182ἰάτρευσις, ἡ : traitement médical (étymologie) 279.13

183ἰατρική (τέχνη) distingué de ἰάτρευσις 279.15

184ἰατρός, ὁ : médecin 260.24 ; 267.10ss.

185ἴδιος, α, ον : propre 274.8 ; 287.35

186ἰδιότης, ἡ : caractère propre 298.29

187ἰσοπερίμετρος, ον : isopérimétrique 291.17

188ἰσοσκελής, ές (τρίγωνον) : isocèle 267.27

189ἱστᾶν (= ἱστάναι) : arrêter 315.20

 

190καθ᾽ἁυτό : par soi (explication de καθ᾽ἁυτό) 267.5

191καθέκαστα, τά : les particuliers 326.32

192καὶ δή καί (marque le passage du général au particulier) 259.11

193κανονίζειν (ἐκ) : tirer une loi générale (à partir de) 278.17

194κανονικός, ή, όν : qui concerne la théorie de la musique κανονικὴ (ἐπιστήμη) : la canonique (= l’harmonique) 293.10

195κανὼν, ὁ : règle, canon (Πολυκλείτου) 325.26

196καταγίνεσθαι (περί τι) : s’occuper (de quelque chose) 290.4s

197κατάλληλος, ον : qui se correspond κ. λέξις formant un parallèle (verbal) 306.23

198καταντᾶν (εἰς τι) : parvenir (à), aboutir (à) 314.5

199κατασκευαστικός, όν : propre à établir τοῦ τὴν ὕλην εἶναι τὴν φύσιν εἶναι 274.35

200κάτω δέ (cf. ἄνω μέν) 289.31

201κίνησις, ἡ : mouvement, changement passim

202κοινός, ή, όν : commun κατὰ κοινοῦ ἐπάγειν τί (grammatical) : construire un mot comme complément commun (d’autres mots) 321.19

203κοσμητικός, ή, όν (Νοῦς, Anaxagore) : cosmopoiétique 301.3

204κόσμος, ὁ : monde 290.19

205κρίνειν : juger 272.17

206κριτήριον, τό : faculté de juger, critère 272.14

207κυβερνήτης, ὁ : pilote 268.7 305.1

208κύριος, α, ον : souverain, le plus important τὸ κυριώτατον αἴτιον 326.20

209κυρίως : au sens propre du terme, souverainement 287.3

 

210λέξις, ἡ : style 261.4, texte 321.18

211λόγος : raison, raison formelle, principe formel (i.e. forme engagée dans une matière) 313.12, 22, 26 = τύπος τοῦ ἀνειλιγμένου ὁρισμοῦ (englobe la configuration et la forme intelligible) 276.27s. énoncé (ὁ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι = ὁ ὁρισμός) 314.23

 

212μαθηματικός, ὁ : le mathématicien διαφέρει τοῦ φυσικοῦ 290.3ss. = ὁ γεωμέτρης 293.7

213μασχάλη, ἡ : aisselle 311.27

214μέθεξις, ἡ : participation 296.34ss. μέση τοῦ μετέχοντος καὶ τοῦ μετεχομένου 297.1-3 ὁμοίωμα τοῦ μετεχομένου (sc. εἴδου) 317.30

215μέσος, η, ον : intermédiaire διὰ μέσου τοῦ τριγώνου (par opp. à πρώτως) 267.31

216μέτρον, τό : la mesure 264.17 313.29

217μέχρι : jusqu’à μέχρι τίνος = μέχρι πόσου = 306.24

218μήποτε : peut-être, μήποτε οὖν (introduit l’interprétation de Simplicius) 262.28 passim

219μητριχός, ή, όν : maternel ματριχὴ φύσις (par opp. à πατριχὴ φύσις) 313.10

220μόνιμος, ος, ον : stable τὰ μόνιμα πάθη = αἱ ἕξεις 274.29

221μονοειδής, ής, ές : seul de son espèce 291.14

222μορφή, ἡ : la figure, la configuration 275.5 ; la forme extérieure (par opp. à l’εἶδος comme λόγος, i.e. comme définition) 276.25ss.

223μουσικός,ή, όν (opp. à τὸ ἄμουσον) : cultivé 260.11

 

224Νεῖκος, τό (Empédocle) : Haine (ou Discorde) 300.16

225νεκρός, ά, όν : mort τὰ νεκρά 287.21 τὰ νεκρά = τὰ σώματα 287.17-19

226νεύειν : incliner ἡ φύσις ἐπὶ τὸ εἶδος 311.30

227νευροσπαστούμενον, τό : la marionnette 311.8, 30 313.24 314.5

228νοεῖν : penser, concevoir 272.19-22

229νοῦς, ὁ : intellect = ἡ δύναμις ᾗ τὰ ἐξ αὐτῶν γνώριμα κρίνεται 272.23s. πολυτίμητος 317.17 τὸ κυρίως ποιητικὸν αἴτιον 314.21

 

230οἰστικός, ή, όν (τινος) : producteur (de) 295.23 297.14

231ὁλοσχερῶς (par opp. à κυρίως) : dans un sens général 265.5

232ὅλως : d’une façon générale, absolument parlant, pour tout dire ὅλως δὲ οὐδέ 275.15s.

233ὁμοειδής, ής, ές : homogène 284.22

234ὁμοίωμα, τό : imitation, image, copie 317.30

235ὀξύνειν (opp. βαρύνειν) : accentuer sur la finale 306.29

236ὀργανικός, ή, όν : pourvu d’organes 262.23 268.20 286.25 organique τὰ (μέρη) ὀργανικά = τὰ ὄργανα 273.23 275.20 instrumental 284.31 ὀργανικόν (αἴτιον) 315.18 316.9, 25 318.20

237ὄργανον, τό : l’instrument 315.15,17 316.13

238ὁρμή, ἡ : l’impulsion 268.16 ὁρμή τῆς κινήσεως = ἀρχὴ τῆς κινήσεως 265.14s.

239ὄστρακον, τό : la coquille ἡ ἐν Κατηγορίαις ἀπορία ἐπὶ τοῦ ὀστράκου 327.5

240οὐσία, ἡ : substance, essence, être passim τὸ ζῷον = οὐσία ἔμψυχος αἰσθητική 262.15

 

241παθητικός, ή, όν : qui implique la passivité ἐνέργειαι παθητικαί (vs εἱλικρινεῖς) 287.24 παθητικῶς ἐνεργεῖν 289.17

242πάντως : nécessairement 326.5

243παράδειγμα, τό : l’exemple 260.26 326.16 le modèle 295.18, 34 ; 313.35 τὸ παράδειγμα = τό ἔνυλον εἶδος cf. Phys. 194b26 Simplicii interpretatio 310.20-24 312.1 314.15 Alexandri int. 310.25-311.1 311.20-37 Platonis παραδείγματα 296.7, 25, 32 = τὰ ἐν νῷ εἴδη 314.23 σιμότητος παράδ. 299.1

244παραδειγματικός, ή, όν : paradigmatique Platonis αἴτιον παραδ. 298.17 316.24 317.31

245παραδιδόναι : donner, livrer τὰς ἀρχὰς καὶ αἰτίας 259.4

246παραλαμβάνειν : inclure, impliquer (employer) 262.28 263.14 314.32 admettre 301.18

247παραμυθεῖσθαι : atténuer τὴν ἔνστασιν 270.28

248παράθεσις, ἡ : comparaison, contraste παραθέσει τῶν μή φύσει 265.10

249παρατιθέναι : exposer δόξας 273.10

250παρατρέχειν : omettre, passer sur 270.23

251παράχρωσις, ἡ : coloration apparente 280.16

252παριστάναι : exposer, présenter 260.25

253παρουσία, ἡ : présence 278.1 τὰ δὲ τοῦ εἲδους παρουσίᾳ τὰ φύσει φύσει ἐστί 278.2

254πατρικός, ή, όν : paternel ἡ φύσις π. 313.10

255περίπτωσις, ἡ : découverte inattendue θησαῦρου 261.16

256περιχώρησις, ἡ (Anaxagore) : rotation 301.1

257πεφυκέναι : être naturellement apte à, fait pour, disposé à (pour) 271.15

258πιστοῦν (Moyen πιστοῦσθαι) : confirmer, garantir, prouver 266.31 301.20

259ποιεῖν : faire, produire ποιοῦν efficient (ἡ φύσις) αἴτιον π. 260.1 τὸ εἶδος πάσχον τε καὶ ποιοῦν 289.16s. τὸ ποιοῦν (ce qui produit, l’agent, le producteur, la cause efficiente) 312.8, 10, 11 313.33s. 315.8, 9, 26 316.27 317.8, 22, 32, 34 321.12 τὸ πρώτως καὶ κυρίως ποιοῦν 317.34 (cf. 318.1, 318.23) τὸ πεποιωμένον (le qualifié) 320.29

260ποίησις, ἡ : production (distinguée de la γένεσις) 269.8 (distinguée de la μεταβολή) 315.27

261ποιητικός, ή, όν : producteur, efficient ἀρχαί π. (vs στοχειώδεις, τελικαί) 259.5 (αἴτιον) 259.23 315.6 ἡ ποιητικὴ φύσις 284.16

262πολυτίμητος, ον : tant honoré (νοῦς) 317.17

263πολύχους, οῦν : très fréquent (τὸ οὗ ἕνεκα = αἴτιον π.) 322.10

264πολυχώρητος, ον : au volume important, qui contient beaucoup πολυχωρητοτέρα (ἡ σφαῖρα) 291.18

265πραγματεία, ἡ : traité 259.3 326.29

266πραγματεύεσθαι (περὶ + gén.) : traiter (de) 290.18

267πρᾶξις, ἡ : action 261.14. 321.31

268προαίρεσις, ἡ : choix 261.13 310.33

269προηγεῖσθαι : précéder, être un préalable 260.19 régir 313.31

270προηγούμενος : antécédent, primordial, antérieur (par opposition à « dérivé », « second ») 297.12

271προκαλεῖν : appeler (Moyen : ἡ φύσις τὰ διακοσμητικὰ αἴτια προκ.) 287.15

272προσεῖναι (+ datif) : se rattacher à, être une propriété de 263.14

273προσεχής, ής, ές : prochain (ὕλη) 277.33 320.32 (αἴτιον, par opp. à ἀναβεβηκός) 306.31 τὸ προσεχές εἰδέναι (par opp. à τὸ κοινότερον) 305.8

274προσπαραλαμβάνειν : inclure 296.17

275πρότασις, ἡ : énoncé ἀμφίβολοι πρ. 272.30

276προϋπάρχειν : préexister, être antérieur 260.33

277πρῶτος, ή, όν premier τὰ πρῶτα στοιχεῖα 262.6 πρῶτη (φύσις) première (sc. dans l’ordre d’exposition) : 260.20

278πρώτως : à titre primordial, à titre premier 267.5 τὸ πρώτως κινοῦν αἴτιον 287.17 lectio πρώτως/πρώτῳ (ad Phys. 192b22) 266.4, 33

279πτέρινος, η, ον : ailé (κλίνη, Eudème) 263.30

 

280σημαινόμενον, τό : signification 260.26 τὰ τῆς φύσεως σημαινόμενα 269.11s. 282.32 283.1, 21, 28 284.5, 12, 25 285.14, 23, 28

281σημειοῦσθαι : noter, remarquer, faire remarquer 270.26 307.9

282σιμότης, ἡ : camusité = ἡ ἐν ῥινὶ κοιλότης 294.10

283σκοπός, ὁ : but τὸ οὗ ἡ ἔφεσις ὅπερ σκοπὸν οἱ νεώτεροι καλοῦσιν 303.30

284σμιλίον, τό : bistouri, (petit) scalpel 316.7

285σπέρμα, τό : la semence 311.12 320.33 321.8

286στάσις, ἡ : arrêt 264.9 passim (dist. de ἠρεμία) 264.26

287στέρησις, ἡ : privation 259.11 (dist. de ὕλη) 259.14 γενητὴ καὶ φθαρτή 259.19 (εἶδος πως) 280.12ss.

288στίγμα, ατος, τό : point 290.6

289στοιχεῖον, τό : élément 259.8 309.5 312.4 320.3

290στοιχειώδης, ης, ες : élémentaire 259.4 284.34 312.5, 9 στοιχειωδώς 317.6

291συγκεφαλαιοῦσθαι : récapituler 319.18 (εἰς) se résumer (à) se ramener (à) 322.23

292συγκριτικός, ή, όν : qui comprime (τὸ μέλαν συγκρ.) 272.33

293συλλογίζεσθαι : conclure, faire des syllogismes 264.8 272.17

294συμβεβηκός, τό : accident, passim

295συμβιβάζειν : démontrer par raisonnement, prouver logiquement 292.3

296συμπλέκειν : combiner 325.17, 18, 22 (αἴτια) συμπεπλεγμένα 324.1 συμπλεκόμενα 325.8

297συμπλοκή, ἡ : combinaison 325.14, 20

298συμφθείρεσθαι : périr avec 282.28

299συνάγειν : conclure, déduire 266.5

300συναγωγή, ἡ : résumé (τοῦ λόγου) 279.8

301συναισθάνεσθαι : percevoir par les sens, avoir conscience de 272.20, 295.13

302συναίτιον, τό : cause accessoire τὰ συναίτια 316.25

303συναλλοιοῦσθαι : s’altérer ensemble 320.31

304συναμφότερον (τό) : le composé (de matière et de forme) 257.32 264.31 281.14 283.4 294.6

305συναναφέρειν : importer τῇ ἐννοίᾳ 293.32

306συναποδεικνύναι : démontrer en même temps τὸ εἰ ἔστι (ἡ φύσις) 260.23

307συνάπτειν : attacher, rattacher συνῆπται τῷ θείῳ σώματι ἡ τῶν ἐνταῦθα γένεσις 307.11

308συναρμόττειν : harmoniser τοὺς [Ἀριστοτέλους] λόγους τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ 268.28

309συναρτᾶν : rattacher (Parf. Pass.) : être rattaché ἀλλήλοις τὸ τέλος καὶ τὰ πρὸς τὸ τέλος 303.25 (cf. 303.16 αἱ γνώσεις)

310συνδρομή, ἡ : concours, coïncidence 260.32 (cf. 260.31 συνέδραμε)

311συνεκδρομή, ἡ : assimilation, analogie 274.25

312συνεκτικός, ή, όν : sustentateur, qui maintient dans l’être τὸ αἴτιον συν. 326.15s.

313συνεξαλλοιοῦσθαι : (ἀλλήλοις) s’altérer l’un l’autre, se changer l’un en l’autre ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος 320.22, 31

314συνεπιφέρειν : impliquer συνεπιφερόμενα (τὰ γένη) τῷ εἶδει 314.31

315συνηγορία, ἡ : playdoyer, défense 276.6

316συνθήκη, ἡ : convention 274.6

317συνιστάναι : constituer 259.8 Parfait second συνεστάναι, συνεστώς : se former (être formé), se constituer (être constitué)

318συνοχή, ἡ : cohésion (ἡ φύσις) συνοχὴ τοῦ εἴδους γενομένου 289.34

319συντάττειν : construire (un mot avec un autre, opp. à ἀπολύτως ἀναγιγνώσκειν) 321.11

320σύστασις, ἡ : constitution, nature 259.7, 295.20

321σχεδόν : à peu près, presque 269.11

322σῴζειν : sauver σωθήσεται τὰ φαινόμενα (Géminus) 292.15

 

323τάξις, ἡ : ordre (τῶν προβληματων) 261.3 (τῶν ἀτόμων) 300. 18 position relative (τῶν ἄστρων) 291.26

324ταυτότης, ἡ : identité 295.18

325τελικός, ή, όν : final ἀρχαί 259.5 τὸ τ. αἴτιον 321.16

326τέλος, τό : but, fin ἡ φύσις ὡς τέλος 279.18 διχῶς 303.30 τέλος καὶ ἀγαθον 321.17

327τεχνητός, ή, όν : produit par un art, fabriqué, (τὸ τ.) artefact 260.5 261.30

328τεχνικός, ή, όν : artisanal λόγος τεχ. 295.25

329τόδε τι : réalité singulière (« un certain ceci ») ἥδε τίς ἐστιν ἡ οὐσία 281.30

330τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel (détermination formelle) 309.30

331τρόπος, ὁ : façon κατὰ τρόπον en bonne méthode, selon les règles de l’art, en toute rigueur 274.4

332τύχη, ἡ : fortune, chance 260.27-36, 288.23 passim

 

333ὑλοῦσθαι : se changer en matière, devenir matière τοῦ εἴδους ὑλουμένου 320.35

334ὑπάρχειν: exister, être (τὸ εἶδος) κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχον (cf. Phys. 193a15) 274.6 ὑπάρχειν (τι) : être (quelque chose) 287.19 ὑπάρχειν (τινί) appartenir à quelque chose, se trouver dans quchose, être l’attribut de quchose 267.20 (abs.) 262.22

335ὑπόθεσις, ἡ : hypothèse (i.e. proposition de base) τὴν ὑπ. τὴν λέγουσαν φύσιν εἶναι τὸ ὑποκείμενον 275.33

336ὑπόστασις, ἡ : existence 260.21, 271.30 mode d’existence, être (définitionnel) 287.6, 288.32 ὑποστάσει : par son être même, réellement τὸ τῇ ὑποστάσει χωριστόν (par opposition à τὸ τῷ λόγῳ χωριστόν) 308.34

337ὑποτιθέναι : supposer (i.e. poser comme substrat premier) 274.30

338ὕστερος, α, ον : postérieur ὑστέρως (vs προτέρως) ἄλλο ἄλλου λαμβάνεται

339αἴτιον (Phys. 195a30) 322.26

340ὕφεσις, ἡ : relâchement 298.30

341ὑφιστάναι (intr.) : être, exister, subsister 261.11 289.5 296.7

 

342φαινόμενον, τό : fait observé, donnée de l’observation 265.9

343φαντάζεσθαι (Moyen) : se représenter 295.15

344φθάνειν : surpasser 289.33

345φθαρτός, ή, όν : corruptible 259.19

346Φιλία (Empédocle) : Amitié 300.16, 25

347φιλονεικεῖν : chercher querelle, rivaliser 268.29

348φιλοπόνως : avec application 291.21

349φορά, ἡ : mouvement (local) 267.9 271.4

350φύειν : faire pousser φύεσθαι (Moyen) pousser τὸ φυόμενον ce qui pousse 284.6, 9

351φυσικός, ή, όν : naturel, physique ὁ φυσικός le physicien 259.9 (opp. ὁ μαθηματικός) 290.3ss. τὰ φυσικά les êtres naturels 260.5 τὸ εἶδος φ. 260.7

352φυσιολόγος, ὁ : physicien 309.8

353φύσις, ἡ : nature τί ἐστι 260.22, 261.7ss. πολλαχῶς λεγομένη 282.31-285.12 πενταχῶς 283.6 φύσει dist. de κατὰ φύσιν 270.35ss. ἄλογος (Alexandre) 311.1, 313.27

354φυτικός, ή, όν : végétatif (ψυχή) 262.16ss. 286.24ss.

 

355χαρακτήρ, ὁ : caractère τὸ εἶδος ἐστιν ὁ ἑκάστου χ. 289.5

356χαρακτηρίζειν : caractériser 288.35

357Χθών (Empédocle) : Terre 300.21

358χορεία, ἡ : danse (astrorum) Géminus 292.28

359χρῄζειν : avoir besoin de χρῄζειν τινός = ἐν τινὶ εἶναι (dépendre de) 270.33

360χωρίζειν : séparer χωρίζεται ἀλλήλων (sc. τὸ ἰατρῷ καὶ τὸ νοσοῦντι εἶναι) 267.14 (τοὺς μαθηματικοὺς) κατ᾽ ἐπίνοιαν χ. τὰ τῇ ὑποστάσει ἀχώριστα 293.18ss. ὁ κανὼν τῶν τε τῇ ἐπινοίᾳ δυναμένων χωρίζεσθαι καὶ τῶν μή 293.30

361χωριστός, ή, όν : séparable, séparé 291.2 passim

 

362ψυχή, ἡ : âme (dist. de φύσις) 286.20ss. passim

363ψυχικός, ή, όν : psychique 261.27 (λόγοι ψ.) 314.12, passim

364ψυχοῦν : doter d’une âme (Pass.) 262.16

© Presses universitaires du Septentrion, 2019

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search