Version classiqueVersion mobile

Pratiques indépendantes du documentaire en Chine

 | 
Judith Pernin

Index

Texte intégral

– Symboles –

24 City : 85, 137, 275

– A –

Activisme : 10, 24, 125, 133-134, 136, 138, 230, 232

Ai Xiaoming : 9, 10, 119, 132-133, 135, 137, 139-140, 146, 154-155, 168, 171, 176, 184, 185-186, 216, 219, 220-222, 224, 226, 228, 229-233, 236-237, 240-241, 243-244, 247-248, 253, 261, 268-273, 275, 277, 279

À l’Ouest des rails : 9, 17, 96, 137, 149, 154, 158, 171, 175, 190, 257, 268

Artists of Yuanmingyuan: 80, 263

– B –

BIFF: 98, 117, 120-121, 256

Bumming in Beijing: 7, 12, 79, 81-82, 90, 137, 149, 155, 168, 170, 263

Bureau du cinéma: 13-14, 59, 110, 154

– C –

CCTV : 7, 66-69, 71, 73-75, 183

CIFF : 114-115, 128-129, 255

Cinéma amateur : 12, 15, 20-21, 75, 83, 91, 123, 149, 182-183, 217, 240, 253, 255

Crime and Punishment: 169, 274

– D –

Disorder: 161-162, 175, 277

DoChina : 116-118, 120

Duan Jinchuan : 8, 74, 101, 110, 146, 148, 154, 169, 263, 264, 266, 270

Duli : 18, 22, 107, 110, 114, 116-117, 123, 252, 255, 259, 260

– E –

Epic of Central Plains : 216, 219-221, 229-230, 247, 271

Espace du peuple : 19, 21, 167-169, 194, 225, 236, 241, 246

– F –

Farewell Yuanmingyuan: 80, 90, 170, 273

Feng Yan: 101, 117, 264, 273

Frozen: 87

– H –

He Fengming: 96, 168, 189-196, 203, 205, 211, 212-213, 235, 252, 274

HKIFF: 15, 98, 256

Huang Baomei : 61, 85

Huang Weikai : 105, 107, 113, 161-162, 175, 178, 234, 270, 277

Hu Jia : 133, 139, 242-243, 273

Hu Jie: 10, 80-81, 119, 136, 139, 171, 172, 197, 205-207, 209-213, 220, 222, 237, 240, 245, 247, 258, 263, 264-266, 268, 270-273, 277

Hu Xinyu: 148, 268, 273, 277

– I –

I Graduated!: 8, 168, 263

In Public: 157, 159, 160

I wish I knew: 85, 280

– J –

Jiang Yue: 71, 73, 87, 90, 101, 154, 264, 266, 270

Jiang Zhi: 84, 155, 264, 266, 268, 270, 275

Jia Zhangke : 9, 11, 18, 20-21, 85, 99, 100, 103, 106, 107, 110, 112, 137, 143, 149, 157, 158-160, 168-169, 252, 255-256, 258-259, 272-273, 275, 280

Ji Dan : 124, 154-155, 264, 266, 272, 275

Jilu : 7, 16-17, 23, 36, 39, 42-43, 53-54, 58, 64, 73, 241, 252, 253

Jishi : 27, 38, 71, 84, 88, 89, 94, 144, 147, 150, 155, 178, 216, 271

Ju Anqi : 166, 264

– K –

Karamay : 234-237, 243, 280

– L –

Lai Man-wai : 49-51

Li Xianting : 77, 109, 116, 120-121, 256

Looking for Lin Zhao’s soul: 136-137, 171, 176, 187, 197, 206, 243, 270

– M –

Minjian : 15, 19-22, 111, 213, 260

Mouvement de défense des droits : 23

– N –

Neibu: 99, 100, 114, 119-120

Ning Ying: 9, 12, 154, 265

– O –

Oublier le Sichuan : 228-229, 232, 279

Ou Ning : 103, 105, 113, 155, 178, 257, 267, 271

Our Children: 227-229, 277

– P –

Pan Jianlin: 227-229, 237, 240, 243, 267, 274-275

Participation : 28, 36-37, 39, 72, 139, 141, 166, 171, 176-179, 183, 186, 188, 191, 201, 203, 206, 228, 234, 240-241

Petition : 137, 156, 169-170, 247-248, 256, 279

Propagande : 23, 26, 33, 35, 37-38, 44, 51-53, 57-59, 62-65, 71-72, 75-76, 83, 127, 143, 151, 200, 205, 232, 239-240, 245, 247, 254, 256

– R –

Réalisme : 26, 33-35, 37-38, 64, 70, 76, 88, 147, 163, 169, 241, 253, 254

Réformes: 8, 14-15, 22, 26, 37, 65-67, 69-70, 72, 75-77, 99, 105, 158, 239

Reportage: 25, 29, 33, 35-38, 42, 53, 60, 63, 68-69, 74, 88-89, 143, 147, 149, 153, 156, 172, 174, 190, 218, 226, 243, 245

– S –

Shan Wanli: 11, 17, 41-42, 53-54, 58, 61-62, 253, 258

Shu Haolun : 173-175, 178, 271

Société de la Pratique : 104-107, 109, 113, 115, 259

Songzhuang : 116-118, 120-121

Studio 101 : 104, 109, 113

Studio central d’actualités filmées et de documentaires (CNDS) : 7, 60, 66-68

Sun Mingjing : 55-56, 258, 260

SWYC : 8, 263

– T –

Taishi Village : 9, 119, 154-155, 171-179, 184-186, 248, 269

Though I am gone: 119, 197, 205, 234-235, 254, 272

Transition: 158-160, 175, 274

Twitter : 127, 134-137

– W –

Wang Bing : 9, 13, 134, 137, 149, 154, 158-159, 171, 175, 189-193, 195-196, 211, 213-214, 254, 256, 258-259, 268, 274, 276

Wang Yang : 159, 175, 274, 276

Weibo: 127, 134-137

Wen Pulin: 8, 87, 154, 263-264

Who killed our Children: 227, 248, 275

Wu Wenguang : 7, 18, 20, 23-24, 73, 77, 79-80, 101-102, 106, 108, 113, 122, 137, 141, 145-149, 155, 168, 170-171, 179-180, 182-183, 186, 189, 197-200, 202-203, 205, 213, 240-241, 253, 256, 258-259, 261, 263-264, 267, 271, 280

– X –

Xianchang : 26-27, 62, 84-85, 87, 93-94, 147, 150, 155, 178, 218

Xikang : 56, 61

Xu Xin : 135, 234-237, 245, 259, 271-272, 280

– Y –

YIDFF : 98, 101, 255, 256

Yi Sicheng : 103, 118, 120, 261

Yuan Muzhi : 50, 53, 58-59

Yunfest : 118-120

– Z –

Zeng Jinyan : 242, 273

Zhang Xianmin : 22, 106, 110, 113, 115, 120, 123

Zhang Yaxuan : 106, 113, 115, 120, 130, 139, 275

Zhang Yuan : 9, 12, 14, 23, 84, 100-101, 143, 263, 265

Zhao Dayong : 245, 273, 277

Zhao Liang: 80-82, 124, 135, 137, 140, 156, 169, 216, 256, 265, 273-274, 279

Zhou Hao: 248, 267, 271, 277, 279

Zhuantipian: 11, 69, 71

Zhu Chuanming : 106-107, 267

Zhu Rikun : 115-116, 120, 139

© Presses universitaires de Rennes, 2015

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search