Version classiqueVersion mobile

Vietnam

 | 
Gilles De Gantès
, 
Phuong Ngoc Nguyen

Index

Texte intégral

Adas (Michael), 140

Agulhon (Maurice), 9, 10, 21

Allys (Mgr), 189

Antonio, 292, 295

Ariès (Philippe), 11

Awano (Den’nojo), 56

Babut (Alfred), 207

Bạch Thái Buởi, 150, 267, 270

Band (Edward), 47, 49, 51

Barclay (Thomas), 51

Baudoin (François), 295

Beau (Paul), 56, 207, 214-220, 292

Bonhoure, 198

Bowring (John), 32

Bradley (Dr), 30

Braudel (Fernand), 9

Bùi Đình Tá, 227, 228

Bùi Phiên Du, 199

Bunnag (famille), 27, 30, 31, 33

Burbank (Jane), 141

Busy (Léon), 292, 296

Cao Ngọc Lễ, 131

Chartier (Roger), 12

Châu Trạc, 200

Chesneaux (Jean), 150

Chini (Galileo), 39

Chương Thâu, 275-277

Clémentel (Étienne), 214, 215

Cobban (Alfred), 10

Cooper (Frederick), 141

Corbin (Alain), 11

Crawfurd (John), 28

Cuờng Dể (prince), 120, 192, 194, 206, 207

Damrong Rajanubhab (prince), 34, 34, 40

Đặng Giảng, 201

Đặng Lương, 200

Đặng Nguyên Cẩn, 23, 125-132, 153, 200

Đặng Thành, Tích 199

Đặng Văn Bá, 22, 129, 200

Ðào Duy Anh, 109, 223

Ðào Nguyên Phổ, 109, 117, 120, 128

Ðào Toại, 199

Ðào Trinh Nhất,271

Ðào Văn Huân, 200

Đào Văn Sử, 230, 235

Darwin, 65, 72

Diệp Văn Cương, 193

Dieulefils (Pierre), 291, 292, 294

Đinh Ích, 200

Đinh Thị Truơc, 144

Đinh Văn Cương, 199

Đinh Văn Hoán, 199

Đinh Xuân Lâm, 277

Đỗ Thận, 234, 235

Đỗ Tir, 200

Đỗ Văn Tâm, 103

Ðoàn Hữu, 199

Ðoàn Khâm, 201

Ðoàn Triển, 109, 232, 254

Doumergue (Gaston), 214

Duby (Georges), 10, 11

Dương Thạc, 200

Dưõng Thưởng, 200

Duy Tân (empereur), 6, 19, 207

Farge (Arlette), 11

Feroci (Corrado), 39

Fukuzawa (Yukichi), 121, 251

Furet (François), 10

Gandhi, 22

Garnier (Lucien), 153-156

Gauthier (Mgr), 180

Gendreau (Mgr), 189, 190

Gourdon (Henri), 217

Grangeon (Mgr), 187-189, 195

Gsell (Émile), 287, 291, 293

Guinzburg (Carlo), 11

Guto (Shimpei), 50

Guyon (René), 34

Hàn Thái Dương, 235

Hémery (Daniel), 150

Hocquard (Dr), 291, 295

Hồ Cảnh, 200

Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành), 19, 111, 125, 132, 153, 207, 237, 239

Hồ Nhý Ý, 199

Hồ Sĩ Tạo, 199

Hồ Song, 273, 278

Hồ Tá Bang, 155-160

Hồ Tá Khanh, 151-160

Hoàng Anh Tài, 143, 144

Hoàng Bá Đàm, 201

Hoàng Cao Khải, 83, 206

Hoàng Hoa Thám (dit le Dê Thám), 120, 127

Hoàng Hữu Hiến, 200

Hoàng Nghĩa Nhuần, 144

Hoàng Tăng Bí, 254

Hoàng Thông, 201

Hoàng Thượng Trung, 199

Hoàng Văn Chùy, 199

Hoàng Văn Đít, 199

Hoàng Văn Khải, 200

Hoàng Văn Láng, 201

Hobsbawm (Éric), 12

Hứa Tạo, 200

Huard (Raymond), 10

Huong Ky, 296

Huỳnh Thúc Kháng, 24, 75, 116-119, 128, 131, 152, 159, 200-204, 236, 271-277

Huỳnh Tịnh Của (Paulus Cua), 184

Ino (Kanori), 56

Izawa (Shuji), 48, 56

Jeantet (Paul), 266

Jullien (Charles-André), 10

Kang Youwei (Khang Hữu Vị), 66-76, 117, 119, 123

Kann (Réginald), 51

Kaoru (Inoue), 43

Kha Vạn Cân 269, 270

Kodama (Gentaro), 50

Kondratieva (Tamara), 14

Labrousse (Ernest), 10

Klobukowski (Anthony), 215-220

Lanessan (Jean-Marie de), 214

Laumonnier (Henri), 218

Lê Bá Thuần, 200

Lê Chuân, 199

Lê Cõ, 199, 200

Lê Cương, 199

Lê Đại, 129, 254

Lê Đình Cẩn, 201

Lê Duy Tá, 200,

Lê Hữu Bang, 201

Lê Khiết, 201

Lê Mộng, 201

Lê Nguyễn Thành, 200

Lê Phổ, 199

Lê Thị Kinh, 276

Lê Thức, 199

Lê Thước, 132

Lê Trọng Nhĩ, 200

Lê Văn Ba (Pierre), 293

Lê Văn Huân, 22, 129, 200

Lê Văn Kiển, 232

Lê Viết Tuấn, 199

Leonowens (Anna), 33

Li Hongzhang, 64, 70

Liang Qichao (Lương Khải Siêu), 65-76, 117, 119, 121, 123, 128, 129, 194, 205

Liu Yingfu, 120

Lương Châu, 200

Lương Trúc Đàm, 165, 254

Lương Văn Can, 93, 103, 109, 120, 129, 166, 234, 235, 254

Mai Dị, 200

Mai Luyện, 200

Mandrou (Robert), 10, 11

Manfredi (Ercole), 39

Marcou (Mgr), 190

Marr (David), 146

Maxwell (James Laidlaw), 45, 53

Mazzini (Giusepe), 76, 128, 129

Miribel (Joseph de), 218

Montesquieu, 76

Morgan (John), 28

Mossard (Mgr), 189

Moulié (Ernest), 138

Myers (Ramon), 47

Nakae Chômin, 117, 123

Nghiêm Xuân Quảng, 103, 231, 235, 254

Ngô Diệm, 200

Ngô Đình Diệm, 193

Ngô Đình Khả, 192

Ngô Đức Kế, 22, 24, 120, 129, 131, 200, 202, 254

Ngô Tử Hạ, 269

Ngô Vi Liễn, 227

Nguyễn An Ninh, 207

Nguyễn Bá Học, 234

Nguyễn Bá Loan (ou Ấm Loan) 201

Nguyễn Bá Trác, 200

Nguyễn Bích, 199

Nguyễn Bính, 200

Nguyễn Chỉ Tín, 200

Nguyễn Chuyên, 200

Nguyễn Cù, 199

Nguyễn Cương (ou Tú Cang), 200

Nguyễn Dai Hưng, 199

Nguyễn Dinh Qui, 225

Nguyễn Đình Tán, 200

Nguyễn Dữ Hàm, 200

Nguyễn Du, 199

Nguyễn Duy Viên, 199

Nguyễn Hàm, 199

Nguyễn Hàng Chí, 128, 200

Nguyễn Hiến Lê, 165, 167, 274

Nguyễn Hiệt Chí , 153, 156

Nguyễn Hoàn, 201

Nguyễn Hữu Cầu, 103

Nguyễn Hữu Công, 201

Nguyễn Hữu Kha (Thiều Chửu), 109

Nguyễn Hữu Quý, 102, 104

Nguyễn Huy Đức, 103

Nguyễn Kiên, 201

Nguyễn Lộ Trach, 75, 127, 152

Nguyễn Lợi Thiệp, 200

Nguyễn Lương Thuyên, 199

Nguyễn Mân, 201

Nguyễn Năng Quốc, 231

Nguyễn Phác, 199

Nguyễn Phùng, 200

Nguyễn Q. Thắng, 19, 276

Nguyễn Quý Anh, 152-161

Nguyễn Quyền, 103, 129, 254

Nguyễn Sĩ Vận, 200

Nguyễn Soan, 200

Nguyễn Sơn Hà, 267, 270

Nguyễn Sụy, 201

Nguyễn Tấn Dinh, 201

Nguyễn Thac, 201

Nguyễn Thâm, 201

Nguyễn Thanh, 199

Nguyễn Thành (ou Ấm Hàm), 200

Nguyễn Thị Diễm, 104

Nguyễn Thiện Thuật, 120

Nguyễn Thoa, 201

Nguyễn Thông, 152, 159

Nguyễn Thống, 201

Nguyễn Thường Hiền, 93, 109, 127, 200

Nguyễn Tốn, 200

Nguyễn Trọng Cồn, 142, 144

Nguyễn Trọng Hợp, 106, 107

Nguyễn Trọng Lợi, 156-161

Nguyễn Trường Tộ, 75, 104, 152, 180

Nguyễn Tư Giản, 104, 105

Nguyễn Tuyên, 201

Nguyễn Văn Thành, 199

Nguyễn Văn Tính, 199

Nguyễn Văn Tố, 229, 237

Nguyễn Văn Vĩnh, 23, 228, 231-235, 239-248, 250, 254-263

Nguyễn Văn Xuân, 274-279

Nguyễn Xứng, 200

Nordemann (E.), 229

Ông Ích Dường, 200

Ozouf (Mona), 10

Pallegoix (Mgr), 30, 31

Pasquier (Pierre), 220

Patterson (Francis George), 40

Pelzer-White (Christine), 141

Perrault (Charles), 263

Peycam (Philippe), 184, 193, 194

Pham Cao Đàm, 201

Pham Cao Tiêu, 201

Pham Chẩm, 201

Pham Duy Tốn, 231, 234, 254

Pham Hữu Dôn, 200

Pham Huy Hỗ, 232

Pham Mỹ, 201

Pham Ngô Đồng, 200

Pham Quỳnh, 131, 202, 228, 248

Pham Soan, 201

Pham Tấn Xoang, 200

Pham Văn Ngôn, 200

Phan Bội Châu, 17-20, 75, 119, 120, 125-132, 152, 164, 169-174, 191-194, 206, 239, 254, 257, 272

Phan Châu Dật, 122

Phan Châu Trinh (Phan Chu Trinh), 13, 18, 23, 24, 75, 115-123, 127, 128, 130, 132, 152, 154, 159, 164, 193, 200-203, 207, 213, 232, 234, 246, 254, 271-277

Phan Đình Phùng, 125, 126

Phan Kế Bính, 250, 254, 257

Phan Khôi, 200-204, 247

Phan Thanh Giản, 152

Phan Thúc Diễn (ou Duyên), 200

Phan Văn Bình, 115

Phan Văn Truờng, 205, 206, 207, 208

Phan Văn Kế, 201

Phibul Songkhram, 41

Pineau (Mgr), 191

Pinto (Antonio), 29

Popkin (Samuel L.), 139, 140

Pressensé (Francis de), 207

Prêtre (Charles), 217

Rama III, 28, 30, 31, 38, 39

Rama IV (roi, Mongkut), 28, 30-33

Rama V (roi, Chulalongkorn), 13, 27, 28, 32, 33, 38-41

Rama VI (roi), 28, 39, 41

Rama VII (roi, Vajiravudh), 39

Ramond (Mgr), 188

Raquez (Alfred), 292, 293

Rivière (Pierre-Louis), 40

Rousseau (Jean-Jacques), 76, 127

Roux (Commandant Jules), 207

Sachot (Octave), 32

Sarraut (Albert), 202, 203, 215, 257, 259, 260, 262

Schneider (François-Henri), 206, 241, 257, 258, 259, 262, 263, 292

Scott (James), 139, 140, 141

Sestier (Maurice), 137, 138, 144

Shun Ky, 293

Simonin (Jules), 218

San Nam, 274

Spencer (Herbert), 65, 72

Sun Yatsen, 22, 74, 194

Tamagno (Mario), 40

Tăng Bạt Hổ, 75

Taylor (Gushue), 53

Tetard (René), 296

Thân Trọng Cảnh, 201

Thân Trọng Huề, 117, 231

Thành Thái, 197

Thobie (Jacques), 10

Toản Viết, 142, 144

Tống Duy Tân, 130

Tong Sing, 293

Trần Cao Vân, 199

Trần Chánh Chiếu (Gilbert Chiêu), 193, 205-208, 218

Trần Hoán, 200

Trần Hưng Đạo, 107-111

Trần Huy Liệu, 132

Trần Kỳ Phòng, 201

Trần Lập, 200

Trần Lê Chất, 154-160

Trần Quang, 201

Trần Quí Cáp, 118, 152, 159, 200

Trần Tán Bình, 231, 232, 254

Trần Trọng Chân, 201

Trần Trọng Kim, 247

Trần Tuyên, 200

Trần Văn Hà, 223

Trần Văn Thông, 235

Trương Bá Huy, 200

Trương Côn, 200

Trương Đính, 200

Trương Hoành, 201

Trương Khả, 200

Trương N-goc Phiên, 201

Trương Nhiếp, 201

Trương Tốn, 201

Trương Tuấn, 201

Trương Văn Bền, 150, 267, 270

Trương Vĩnh Ký (Petrus Ky), 184

Tự Đức, 180

Ueki (Emori), 123

Vilar (Pierre), 9, 12

Viollette, 220

Võ Đồng, 200

Võ Du, 200

Võ Hoán, 120

Vũ Đình Hòe, 223, 237

Vũ Tông Phan, 95-107

Vũ Văn An, 269

Waiworanat (Choem Saengchuto), 38

Yuan Zhikai, 205

Yu Chong, 293

Zhang Zhidong, 64

© Presses universitaires de Provence, 2009

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search