Version classiqueVersion mobile

Le culte de la baleine

 | 
Nguyen Quoc-Thanh

Annexe 3. Văn Tế

Texte intégral

1Di : Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

2Tế thứ... nhâm ngọ niên... kiên... sóc... Việt nhị thập nhựt... hương thần.

3Bình Thuận tỉnh Thành Phố Phan Thiết... Vạn Thủy Tú.

4Tế chủ hội bái... Hiệp Đông hiến... Tây hiến... bổn Vạn ngư thuyền tân cụ ngư dân đại tiểu đẳng.

5Tu nhơn tiết thuộc hạ thiên chí lệ cầu ngư lễ thành tâm chánh lễ cẩn vỉ xanh tư kim ngân hương đăng thanh trước tửu quả chi nghi.

6Cẩn chiêu cáo dụ

7Thiên phủ Thiên Hoàng đại đế.

8Địa phủ Tổ Hoàng đại đế.

9Thủy thủ phò tan đại đế.

10Thanh nhạc văn tôn đại đế.

11Đồng đình thủy tộc đại vương

12Tam tà thủy phủ đại vương.

13Ngũ hồ tứ hải đại đế.

14Ngũ vị long vương tôn thần.

15Nhứt tức hiển ứng long vương.

16Nhị tức gia ứng long vương.

17Tam tức phước ứng long vương.

18Tứ tức truần thanh long vương.

19Ngũ tức quyên tiền long vương.

20Đông hải cự tộc ngọc lân sắc gia tặng từ tế ảnh linh trợ tín trừng thậm giựt bảo trung hưng tôn thần.

21Nam Hải cự tộc ngọc lân sắc gia tặng từ tế ảnh linh trợ tín trừng thậm giựt bảo trung hưng tôn thần.

22Đông Nam Hải cự tộc ngọc lân sanh vị tôn thần.

23Thủy tề công chúa đệ bác thánh phi nương nương tôn thần.

24Thiên Yana diễn phi chúa ngọc sắc gia tặng linh cảm diệu thông mặc tướng trang di giựt bảo trung hưng thượng đẳng thần.

25Thuận thành trấn đại huyền chúa tể bà chúa dâu tôn thần.

26Đông nam xát hải lang lại nhị đại tướng quân.

27Kim niên hành khiến, Tần vương hành khiến, Thiên hao hành binh chi thần, hứa tào phán quan chư vị.

28 Bà vành lạch nương nương tôn thần.

29Bà vành cá nương tôn thần.

30Bà vành nước.

31Ngũ phương thái tử đại tướng.

32Chủ ngư đại tướng.

33Ngũ phương ngữ đế hà bá thủy quan.

34Tam vị cai ngư đại tướng.

35Thiên sư, thánh sư, tổ sư tam giáo đạo sự bá công chi nghệ liệt vị tiên sư thổ công táo quân thần quan.

36Cai dành cai lộ lý ngư lý lực từng thủy dạ xa cai qua xà ngư bộ chúng đẳng chư thủy giới liệt thần quan.

37Tả ban liệt vị chư thủy giới thần quan.

38Hữu ban liệt vị chư thủy giới thần quan.

39Bổn sứ chư vị thần quan.

40Bổn thuộc đường cảnh thành thổ địa chi thần.

41Tiền khai khẩn hậu khai khẩn.

42Tiền Hiền hậu hiền chư vị.

43Liệt vị bộ hạ thiên thiên lực sĩ vạn vạn tinh binh bổn sứ đẳng đẳng chư văn thần.

44Thượng vong tiệt tự hữu danh vô vị danh đẳng đẳng chư tôn thần.

45Đồng lai phối hưởng.

46Chúc vạn cung vi chí lệ cầu ngư ngụ chiển cung trần lễ thức ti bổn vạn tăng long phước thọ niên niên vĩnh hưởng vô cùng bảo nghệ nhơn tác nghiệp xung dinh tế tế niên trường bất khuất.

47Cung thừa phỉ lệ thốn thành ngưỡng lại hồng ân bảo giựt.

48Ngưỡng lại : cung di tôn thần chi gia huệ giã. Cẩn cáo.

© Presses universitaires de Provence, 2017

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search