Version classiqueVersion mobile

En présence du passé

 | 
Pierre Sintès

Bibliographie

Texte intégral

ABÉLÈS, M. (2008) Anthropologie de la Mondialisation. Paris : Fayard.

AGELOPOULOS, G. (2005) « Autochtones et anthropologues : expériences ethnographiques en Macédoine occidentale », Ethnologie française, 35 (2) : 305-316.

AGELOPOULOS, G. (2006) « Όψεις των Ανθρωπολογικών μελετών της μετανάστευσης στην Ελλάδα », Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, Τεύχος, 6 : 106-112.

AGIER, M., COPANS, J., MORICE, A. (1987) Classes ouvrières d’Afrique Noire. Paris : Karthala.

ALHADEFF, V. (1998) Le Chêne de Rhodes : Saga d’une grande famille sépharade. Paris : Paris-Méditerranée.

AMILHAT-SZARY, A.-L., FOURNY, M.-C. (2006) « Introduction : territorialité et nouvelles évolutions de la frontière ». In : AMILHAT-SZARY, A. L., FOURNY, M.C., dir. Après les frontières, avec la frontière : Nouvelles dynamiques transfrontalières en Europe. La Tour d’Aigues : L’Aube, p. 7-20.

AMSELLE, J.-L. (2010) Rétrovolutions. Essais sur les primitivismes contemporains. Paris : Stock.

ANDRIEU, C. (2006) « Introduction : le pouvoir central en France et ses usages du passé, de 1970 à nos jours ». In : ANDRIEU, C. , LAVABRE, M.-C., TARTAKOWSKY, D., dir. Politiques du passé. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, p. 15-26.

ANGEL, M.-D. (1998) Jews of Rhodes : The History of a Sephardic Community. New York : Sepher-Hermon Press.

ANGÉLIDOU, A. (2008) « Migrations in the “neighborhood” : negotiations of identities and representations about “Greece” and “Europe” among Bulgarian migrants in Athens ». Balkanologie 11 (1-2). http://balkanologie.revues.org/1152.

ANTEBY-YEMINI, L., BERTHOMIÈRE, W., SCHEFFET, G., dir. (2005) Les diasporas : 2 000 ans d’histoire. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

APPADURAI, A. (1991) « Global ethnoscapes : notes and queries for a transnational anthropology ». In : FOX, R., dir. Recapturing Anthropology : Working in the Present. Santa Fe : School of American Research Press, p. 191-210.

APPADURAI, A. (1995) « The production of locality ». In : FRADON, R., dir. Couterworks : Managing the Diversity of Knowledge. New York : Routledge, p. 204-225.

APPADURAI, A. (1996) « Sovereignty without territoriality : notes for a postnational geography ». In : YAEGER, P., dir. The Geography of Identity. Ann Arbor : University of Michigan Press, p. 40-58.

APPADURAI, A. (2001) « Grassroots globalization and the research imagination ». In : APPADURAI, A., dir. Globalization. London : Duke University Press, p. 1-19.

APPADURAI, A. (2005) Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Paris : Payot.

APPADURAI, A. (2007) Géographie de la colère. La violence à l’âge de la globalisation. Paris : Gallimard.

ARREHAG, L., SJÖBERG, Ö., SJÖBLOM, M. (2005) « Crossborder migration and remittances in a post-communist society : return flows of money and goods in Korçë district, Albania ». South Eastern Europe Journal of Economics, 3 (1) : 9-40.

ARREHAG, L., SJÖBERG, Ö. , SJÖBLOM, M. (2006) « Postcommunist cross-border migration in South-Eastern Albania : who leaves, who stays behind ? ». Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (3) : 377-402.

ATHANASSOPOULOU, A. (2005) « Nos Albanais à nous : travailleurs émigrés dans une communauté arvanite du Péloponnèse ». Ethnologie française, 35 (2) : 267-278.

ATHANASSOPOULOU, E. (1997) « Blessing in disguise ? The Imia Crisis and Turkish-Greek relations ». Mediterranean Politics, 2 (3) : 76-101.

BALABANIAN, O., BOUET, G., DELONDES, O., LERAT, S. (1991) Les États Méditerranéens de la CEE : Espagne, Italie, Grèce, Portugal. Paris : Masson.

BALDWIN-EDWARDS, M. (1998) « When free markets reign : aliens in the twilight zone ». South-European Society and Politics, 3 (3) : 1-15.

BALDWIN-EDWARDS, M., SALIFIOS-ROTHSCHILD, C. (1997) « Immigration and unemployment in Greece : perception and realities ». In : BERMEO, N.-G., dir. Unemployment in Southern Europe : Coping with the Consequences. London : Frank Cass, p. 212-223.

BALIBAR, E., WALLERSTEIN, I. (1988) Race, nation, classe. Les identités ambiguës. Paris : La Découverte.

BALKABAS, à paraître, Expériences communes : les transformations des Balkans depuis 1990. Paris : Karthala.

BALTSIOTIS, L., EMBIRIKOS, L. (2007) « De la formation d’un ethnonyme. Le terme Arvanitis et son évolution dans l’État hellénique ». In : GRIVAUD, G., PETMEZAS, S., dir. Byzantina et Moderna : mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou. Athens : Alexandria, p. 417-448.

BARTH, F. (1969) Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organization of Culture Differences. Oslo : Universitetsforlaget.

BAYINDIR GOULARAS, G. (2010) « Vers les terres natales, vers les terres des ancêtres ». Téoros, Revue de recherche en tourisme, 29 (1) : 31-36.

BENATAR, J., PIMIENTA-BENATAR, M. (2000) De Rhodes à Élisabethville : l’Odyssée d’une communauté sépharade. Paris : SIIAC.

BENBASSA, E., RODRIGUE, A. (2002) Histoire des juifs sépharades, de Tolède à Salonique. Paris : Le Seuil.

BERGER, P.-L., LUCKMANN, T. (1966) La construction sociale de la réalité. Paris : Armand Colin.

BÉTEILLE, R. (1974) Les Aveyronnais : essai géographique sur l’espace humain. Poitiers : University of Poiliers, mémoire de doctorat.

BIEBER, F. (2007) « Less diversity, more integration : interethnic relations in the contemporary Balkans ». South-Eastern Europe, 32 (31) : 23-38.

BLOCH, M. (1925) « Mémoire collective, tradition et coutume. À propos d’un livre récent ». Revue de synthèse historique, 40 (118-20) : 73-83.

BLONDEL, C., JAVOUREZ, G., STOJANOVA, M. (2013) « The European cross-border cooperation in the Balkan countries : marking space and the multi-scalar production of locality ». In : BARDHOSHI, N., DE RAPPER, G., SINTÈS, P., dir. Social Practices and Local Configurations in the Balkans. Tirana : UET, p. 97-120.

BOCQUET, D. (2004) « Rhodes 1912 : Les mésaventures du Général d’Ameglio ». Cahiers de la Méditerranée, 68. http://cdlm.revues.org/667?lang=en

BONDAZ, J., ISNART C., LEBLON, A. (2013) « Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages contestataires du patrimoine ». Civilisation, 61 (1) : 9-22.

BOSSUET, L., SOTIROPOULOU, E. (2007) « Charme rural et renaissance villageoise ». In : LUGINBÜHL, Y., dir. Nouvelles urbanités, nouvelles ruralités en Europe. Brussels : Peter Lang.

BOUGAREL, X., CLAYER, N. (2001) Le nouvel islam balkanique : Les musulmans, acteurs du post-communisme 1990-2000. Paris : Maisonneuve et Larose.

BOUILLER, D. (2011) « Habitèle virtuelle ». Urbanisme, 376 : 42-44.

BOUSKARI, E. (2009) H Οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Athens : Ministry of Culture, Directorate for Byzantine and Post-Byzantine Antiquities.

BRAH, A. (1996) Cartographies of Diasporas. London : Routledge.

BRAUDEL, F. (1977) La Méditerranée : l’Espace et l’Histoire. Paris : Flammarion.

BRETTELL, C. (2003) Anthropology and Migration : Essays on Transnationalism, Ethnicity and Identity. New York and Oxford : Altamira Press.

BRUBACKER, R. (2001) « Au-delà de l’identité ». Actes de la Recherche en sciences sociales, 139 : 66-85.

BRUNEAU, M., dir. (1998) Les Grecs pontiques : Diaspora, Identité, Territoires. Paris : CNRS.

BRUNEAU, M. (2004) Diaspora et espace transnationaux. Paris : Economica.

BURAWOY, M., dir. (2000) Global Ethnography : Forces, Connections and Imaginations in a Global World. Berkeley : University of California Press.

BURAWOY, M., VERDERY, K., dir. (1999) Uncertain Transition : Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham, MD and Oxford : Rowman and Littlefield.

BUTLER, J. (2009) Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe ». Paris : Amsterdam.

BUTLER, J., JAMI, I. (2003) « Considérer le problème plus que l’identité ». In : Pensées critiques. Dix itinéraires de la revue Mouvements 1998-2008. Paris : La Découverte, p. 117-130.

BUTLER, R. (2003) « Relationships between tourism and diasporas : influences and patterns ». Espace, Populations et Sociétés, 21 (2) : 317-325.

CAMPANI, G. (1992) « L’Italie et les Albanais ». Hommes et Migrations, 1155 : 38-43.

CAMPBELL, J.-K. (1964) Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community. Oxford : Clarendon Press.

CANDAU, J. (2005) Anthropologie de la Mémoire. Paris : Armand Colin.

CASTLES, S., MILLER, M. (1993) The Age of Migration : International Population Movements in the Modern World. London : Macmillan.

CATTARUZZA, A. (2010) Territoire et Nationalisme au Montenegro. Paris : l’Harmattan.

CATTARUZZA, A., CHAVENEAU-LE BRUN, E. (2007) « Ni voisins, ni membres. La “périphérisation” des Balkans occidentaux via le processus d’adhésion à l’UE ». L’Espace Politique, 2. https://espacepolitique.revues.org/619

CATTARUZZZA, A., SINTÈS, P. (2012) Atlas Géopolitique des Balkans. Paris : Autrement.

CAVOUNIDIS, J., CHATZAKIS, L. (2000) Αλλοδαποί που Υπέβαλαν Αίτηση για Κάρτα Παραμονής. Athens : EIE.

CELA, E., MORETTI, E. (2008) « L’immigrazione albanese in Italia : 1990-2005 ». In : DI COMITE, L., GARAVELLO, O., GALIZIA, F., dir. Sviluppo Demografico ed Economico nel Mediterraneo. Bari : Cacucci Editore, p. 351-374.

CHARBIT, Y., HILY, M.-A., POINARD, M. (1997) Le va et vient identitaire : Migrants portugais et villages d’origine. Paris : INED – PUF.

CIARCIA, G. (2011) Ethnologues et passeurs de mémoires. Paris, Montpellier : Karthala.

CLIFFORD, J. (1994) « Diasporas ». Cultural Anthropology, 9 (3) : 302-338.

CLIFFORD, J. (1997) Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, MA : Harvard University Press.

CLOGG, R., dir. (2002) Minorities in Greece : Aspects of a Plural Society. London : Hurst.

COHEN, R. (1997) Global Diasporas : An Introduction. London : Routledge.

COLES, T. (2003) « Diaspora and the mediation of vacationscapes : some lessons from enticing Jewish-Americans to Germany ». Espace, Populations et Sociétés, 21 (2) : 327-340.

COLLIGNON, B. (2007) « Note sur les fondements des postcolonial studies ». EchoGéo, 1. http://echogeo.revues.org/2089

COLLIGNON, B., STASZAK, J.-F., dir. (2003) Espaces domestiques. construire, habiter, représenter. Paris : Bréal.

CONTI, C., NATALE, M. et STROZZA, S. (2003) « Le rimesse degli immigrati : determinanti, modalita di invio e aspettative di impiego ». In : ACOCELLA, N., SONNINO, E., dir. Movimenti di Persone e Movimenti do Capitali in Europa. Rome : Il Mulino, p. 289-365.

CORNISH, H. (2013) « The life of the death of “the fighting fairy woman of Bodmin” : storytelling around the museum of witchcraft ». Anthropological Journal of European Cultures, 22 (1) : 79-97.

CRIVELLO, M., dir. (2010) Les échelles de la mémoire en Méditerranée. Arles : Actes Sud/ MMSH.

CVIJIĆ, J. (1917) « Les mouvements métanastasiques de la péninsule balkanique ». Monde Slave, 1 : 1-15.

DAKHAMA, H. (2005) « La présentation de soi au pèlerinage de Rabbi Hahya Lakhdar (Maroc) ». In : CHIFFOLEAU, S., MADOEUF, A., dir. Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient. Espaces publics, espaces du public. Beyrouth : Ifpo, p. 39-58.

DALAMANKAS, A. (2002) Ήπειρος, παρελθόν παρόν και μέλλον. Athens : Koultoura.

DALLÈGRE, J., dir. (2011) La Grèce inconnue d’aujourd’hui : de l’autre côté du miroir. Paris : l’Harmattan.

DAMIANAKOS, S. (1996) Le Paysan Grec. Paris : L’Harmattan.

DAMIANAKOS, S. (2001) « Espace urbain et espace rural : fiction statistique et observation sociologique (1961-1991) ». In : BURGEL, G., DÉMATHAS, Z., dir. La Grèce face au troisième millénaire : territoire, économie, société, 40 ans de mutations. Athens : Laboratoire de Géographie urbaine de Paris X, p. 121-138.

DEETS, S. (2006) « Reimagining the boundaries of the nation : politics and the development of ideas on minority rights ». East European Politics and Societies, 20 (3) : 419-46.

DÉPRET, I. (2005) « L’Église orthodoxe de Grèce et le “combat” des cartes d’identité (2000-2001) ». Archives de sciences sociales des religions, 131-2 : 27-46.

DE RAPPER, G. (2004) « Les Guègues et les Tosques existent-ils ? L’opposition Nord/Sud en Albanie et ses interprétations ». Espace, Populations, Sociétés, 4 : 625-640.

DE RAPPER, G. (2007) « The Greek – Albanian border and its impact on local populations ». In : MORRISSEY, R., dir. Cahiers Parisiens/Parisian Notebooks 3. Paris : University of Chicago Press in Paris, p. 566-575.

DE RAPPER, G. (2008) « Looking for Europe on the borders of Albania ». Athens : Panteion University, paper given to the international conference Europe At, Across and Beyond the Borders, 27-9 November.

DE SAUSSURE, F. (1916) Cours de Linguistique Générale. Paris : Payot et Rivages.

DI MEO, G. (ed.) (1996) Les Territoires du Quotidien. Paris : L’Harmattan.

DIMINESCU, D. (2005) « Le migrant connecté : pour un manifeste épistémologique ». Migrations/Société, 17 (102) : 275-292.

DIMITRIADIS, G. (2009) Performing Identity/Performing Culture : Hip Hop as Text, Pedagogy, and Lived Practice. New York : Peter Lang.

DIMITRIJEVIĆ, D. (2000) « De l’utilisation idéologique de la notion de culture en général et dans les Guerres en ex-Yougoslavie en particulier ». La Lettre de l’ARA, 44 : 11-14.

DIMITRIJEVIĆ, D. (2004) Fabrication de traditions, invention de modernité. Paris : Maison des sciences de l’homme.

DIMITRIJEVIĆ-RUFU, D. (1998) « Identité contextuelle : le cas d’une communauté roumaine de Serbie ». Les oubliés des Balkans, Cahiers balkaniques, 25 : 165-174.

DOMÉNACH, H., PICOUET, M. (1987) « Le caractère de la réversibilité dans l’étude de la migration ». Population, 42 (3) : 469-484.

DRAIN, M. (1990) La CEE Méditerranéenne : dossiers des images économiques du monde. Paris : SEDES.

DRETTAS, G. (2003) « Pour une anthropologie religieuse de la Grèce contemporaine ». Messogeios, 20-21 : 21-41.

DUFOIX, S. (2003) Les Diasporas. Paris : Presses Universitaires de France.

DURHAM PETERS, J. (1997) « Seeing bifocally : media, place, culture ». In : GUPTA, A., FERGUSON, J., dir. Culture, Power, Place : Explorations in Critical Anthropology. Durham NC : Duke University Press, p. 75-92.

DUCELLIER, A., DOUMERC, B., IMHAUS, B., DE MICELI, J. (1992) Les chemins de l’exil, bouleversements de l’est européen et migration vers l’ouest à la fin du Moyen-âge. Paris : Armand Colin.

EMKE-POULOPOULOU, Η. (1986) Προβλήματα Μετανάστευσης : Παλλινόστησης. Athens : ΙΜΕΟ – ΕΔΗΓ.

EMKE-POULOPOULOU, H. et al., dir. (2007) Οικονομικές Μετανάστριες στην Ελλάδα : Διαπολιτισμικότητα και Eκπαίδευση. Athens : Gutenberg.

FABIAN, J. (2007) Le temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son objet, Toulouse : Anarchasis.

FABRE, D., IUSO, A. (2011) Les monuments sont habités. Paris : Maison des sciences de l’homme.

FAKIOLAS, R. (2003) « Regularising undocumented immigrants in Greece : procedures and effects ». Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (3) : 535-561.

FARET, L. (2003) Les territoires de la mobilité : migration et communautés transnationale entre le Mexique et les États-Unis. Paris : CNRS.

FINLEY, M.I., HARTOG, F., CARLIER, J. (1981) Mythe, mémoire, histoire. Les usages du passé. Paris : Flammarion.

FINTZ-MENASCÉ, E. (1991) Gli Ebrei a Rodi. Milan : Guerini.

FOUCAULT, M. (1978) « La gouvernementalité ». In : FOUCAULT, M., Dits et écrits, t. III. Paris : Gallimard, p. 635-657.

FRAGOUDAKI, Α., DRAGONA, T., dir. (1998) Τι Είναι η Πατρίδα μας ; Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση. Athens : Alexandria.

FRANCO, H.-M. (1994) The Jewish Martyrs of Rhodes and Cos. Harare : Harper Collins.

GARDIN, J. (2012) « Gestion de la grande faune : vers un sauvage équipé ? Le cas de l’Ours grec ». In : Groupe Oblomoff, dir. Le Monde en pièces. Pour une critique de la gestion : 1 – Quantifier. Paris : La Lenteur, p. 87-123.

GAUCHET, M. (1998) La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité. Paris : Gallimard.

GEDESHI, I. (2006) « From brain drain to brain gain : mobilising Albania’s skilled diaspora ». In : TAMAS, K., PALME, J., dir. How Migration Can Benefit Development. Stockholm : Institute for Future Studies, p. 113-132.

GHORRA-GOBIN, C. (2003) « De la métropolisation et de la glocalisation : l’impact des discours des chercheurs américains ». Espace, Populations, Sociétés, 21 (1) : 43-50.

GIORDANO, C. (2001) « Mobilizing history : the politics of time in European societies ». In : SMITEK, Z., BRUMEN, B., dir. Kulturno Antropologijo, Zemljevidi Casa – Maps ot Time. Ljubljana : Zupanjceva Knjiznica, p. 171-192.

GIVRE, O. (2008) L’Événement (Changer de système). Marseille : Aix-Marseille Université, BALKABAS Working Paper.

GIVRE, O., REGNAULT, M., dir. (2015) Patrimonialisation croisée, jeux d’échelles et enjeux de développement. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

GIVRE, O., SINTÈS, P. (2013) « Nouveaux liens à d’anciens lieux : patrimoine et tradition pour (ré)habiter la localité dans deux espaces frontaliers (Grèce-Albanie, Bulgarie-Turquie) ». In : BARDHOSHI, N., DE RAPPER, G., SINTÈS, P., dir. Social Practices and Local Configurations in the Balkans, Tirana : UET Press, p. 233-258.

GIVRE, O., SINTÈS, P. (2015) « “Européaniser” le local par-delà la frontière ? Projets patrimoniaux et de développement entre Grèce et République de Macédoine ». In : CHAVAROCHETTE, C., DEMANGER, M., GIVRE, O., dir. Faire frontière(s). Raisons politiques et usages symboliques. Paris : Karthala, p. 191-206.

GIVRE, O., SINTÈS, P. (à paraître) « Chez soi et avec les autres : habiter la maison, de l’intime au politique ». In : BALKABAS, Expériences communes : les transformations des Balkans depuis 1990. Paris : Karthala.

GLICK SCHILLER, N., BASCH, L., SZANTON BLANC, C., dir. (1992) Towards a Transnational Perspective on Migration : Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York : New York Academy of Science.

GLICK SCHILLER, N., BASCH, L., SZANTON BLANC, C., dir. (1994) Nations Unbound : Transtational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. Basel : Gordon and Breach.

GOFFMAN, E. (1974) Les rites d’interaction. Paris : Minuit.

GOFFMAN, E. (1975) Stigmate : Les usages sociaux des handicaps. Paris : Minuit.

GOGONAS, N. (2009) « Language shift in second generation Albanian immigrants in Greece ». Journal of Multilingual and Multicultural Development, 30 (2) : 95-110.

GOSSIAUX, J.-F. (2002) Pouvoirs ethniques dans les Balkans. Paris : Presses Universitaires de France.

GOUNARIS, V., FRANGOPOULOS, Y. (2009) « La quête de la nation grecque moderne et le cas “grec” comme un cas paradoxal de la construction du fait national contemporain ». Socio-Anthropologie, 23-24 : 115-153.

GRANGE, S. (2003) « Le patrimoine juif comtadin. Un enjeu de développement local ? ». Les Cahiers Espaces, 80 : 105-108.

GRATALOUP, C. (2011) Faut-il Penser Autrement l’Histoire du Monde ? Paris : Armand Colin.

GRAVARIBARBAS, M. (1997) « Le “sang” et le “sol” : le patrimoine, facteur d’appartenance à un territoire urbain ». In : BONNEMAISON, J., CAMBREZY, L., QUINTY BOURGEOIS, L., dir. Le Territoire, lien ou frontière ? Identités, conflits ethniques, enjeux et recompositions territoriales. Paris : ORSTOM, p. 55-67.

GRAVARI BARBAS, M., GUICHARD-ANGUIS, S. (2003) Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l’aube du xxie siècle. Paris : Presses Universitaires Paris-Sorbonne.

GRENDI, E. (1977) « Micro-analisi e storia sociale ». Quaderni Storici, 35 : 506-520.

GUEFOU-MADIANOU, D. (1998) « Η χώρα του πνεύματος και η χώρα του οινοπνεύματος ». Συνχρόνα θέματα, January-March : 104-115.

GUEFOU-MADIANOU, D. (1999) « Cultural polyphony and identity formation : negotiation tradition in Attica ». American Ethnologist, 26 (2) : 412-439.

GUENTCHEVA, R. (2008) « Les mobilités internes en Bulgarie, 1989-2005 ». Balkanologie, 11 (1-2), http://balkanologie.revues.org/1473

GUPTA, A., FERGUSON, J., dir. (1997) Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley and Los Angeles : University of California Press.

HARTOG, F. (2003) Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris : Le Seuil.

HASSON, A. (1974) « The Sephardic Jews of Rhodes in Los Angeles ». Western States Jewish Historical Quarterly, 6 (4) : 241-254.

HASSON, A. (1996) « The Los Angeles Rhodesli Sephardic Community ». In : KRAMER, W., dir. Sephardic Jews in the West Coast States. Vol. 2 : The Los Angeles Sephardic Experience. Los Angeles : Western States Jewish History Association, p. 383-395.

HASSON, A. (2012) A Guidebook to the Jewish Quarter of Rhodes. Los Angeles : Rhodes Historical Foundation.

HATZIDAKI, A. (2005) « Models of bilingual behaviour in Albanian pupils’ families : empirical research findings ». Epistimes Agogis, 3 : 79-102.

HATZIPROKOPIOU, P. (2005) Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary Greece : Processes of Social Incorporation of Albanian and Bulgarian Immigrants in Thessaloniki. Amsterdam : Amsterdam University Press.

HERSANT, J. (2001) « La minorité musulmane en Thrace et l’intégration européenne de la Grèce ». Revue des études turques et ottomanes, Documents de travail du Centre d’histoire du domaine Turc, 9-10 : 113-131.

HERSANT, J. (2008) « Surveillances croisées et rivalité gréco-turque en Thrace occidentale : entre coercion et contrôle social ». European Journal of Turkish Studies, 8, https://ejts.revues.org/2693

HERSANT, J. et YATROPOULOS, N. (2007) « Mobilisation identitaire et représentation politique des “Turcs” en Thrace occidentale : les élections législatives grecques de mars 2004 ». European Journal of Turkish Studies, 7, https://ejts.revues.org/1342

HERZFELD, M. (1987) Anthropology Through the Looking-Glass. Critical Ethnography in the Margins of Europe. Cambridge : Cambridge University Press.

HERZFELD, M. (1995) « Les enjeux du sang, la production officielle des stéréotypes dans les Balkans : le cas de la Grèce ». Anthropologie et Sociétés, 19 (3) : 37-51.

HERZFELD, M. (1997) Cultural Intimacy : Social Poetics in the Nation-State. New York and London : Routledge.

HERZFELD, M. (2004) The Body Impolitic : Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value. Chicago : University of Chicago Press.

HIRSCHON, R. (2005) « Jews from Rhodes in Central and Southern Africa ». In : EMBER, M., EMBER, C.-M., SKOGGARD, I., dir. Encyclopedia of Diasporas, Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Dordrecht : Kluwer Academic, p. 925-934.

HOBSBAWM, E., RANGER, T., dir. (1983) The Invention of Tradition. Cambridge : Cambridge University Press.

IOSIFIDES, T., KING, R. (1998) « Socio-spatial dynamics and exclusion of three immigrant groups in the Athens conurbation ». South-European Society and Politics, 3 (3) : 205-229.

JAVOUREZ, G. (2017) La recomposition des relations frontalières dans les Balkans : l’exemple des régions de Bitola (république de Macédoine) et Florina (Grèce). Marseille : Aix-Marseille Université, thèse de doctorat.

KAPPLANI, G. et MAI, N. (2005) « “Greece belongs to Greeks !” The case of the Greek flag in the hands of an Albanian student ». In : KING, R., MAI, N., SCHWANDNER-SIEVERS, S., dir. The New Albanian Migration. Brighton : Sussex Academic Press, p. 153-172.

KARAKASIDOU, A. (2002) « Cultural illegitimacy in Greece : the Slavo-Macedonian “non-minority” ». In : CLOGG, R., dir. Minorities in Greece : Aspects of a Plural Society. London : C. Hurst and Co, p. 122-164.

KARAMANLI, M. (2013) La Grèce : victime ou responsable ? Paris : L’Aube.

KARYDIS, V. (2004) « Το ζήτημα της δεύτερης γενιάς : εγκληματικότητα και μετανάστευση ». In : PAVLOU, M., CHRISTOPOULOS, D., dir. Η Ελλάδα της Μετανάστευσης : Κοινωνική Συμμετοχή, Δικαιώματα και Ιδιότητα του Πολίτη. Athens : Kritiki-KEMO, p. 205-232.

KASIMATI, K. (1984) Μετανάστευση-Παλλινόστηση : Η Προβληματική της Δεύτερης Γενιάς. Athens : EKKE.

KASIMATI, K. (1993) Πόντιοι Μετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση : Κοινωνική και Οικονομική τους Ενταξη. Athens : Panteon University, Secrétariat général de l’Hellénisme en diaspora (ΓΓΑΕ).

KASIMIS, C., PAPADOPOULOS, A.-G., ZACOPOULOU, E. (2003) « Migrants in rural Greece ». Sociologia Ruralis, 43 (2) : 167-184.

KAUFMAN, V. (2008) Les paradoxes de la mobilité : bouger, s’enraciner. Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.

KAURINKOSKI, K. (2008) « Le “retour” des Grecs de l’ex-Union soviétique : politiques d’accueil et stratégies des migrants dans l’agglomération athénienne ». In : BERTHOMIÈRE, W., CHIVALLON, C., dir. Les diasporas dans le monde contemporain. Paris : MSHA – Karthala, p. 283-300.

KAYSER, B. (2004) Ils ont choisi la campagne. Paris : L’Aube.

KEARNEY, M. (1995) « The local and the global : the anthropology of globalization and transnationalism ». Annual Review of Anthropology, 24 : 547-565.

KEREM, Y. (1997) « The settlement of Rhodian and other Sephardic Jews in Montgomery and Atlanta in the twentieth century ». American Jewish History, 85 (4) : 373-391.

KING, R. (2005) « Albania as a laboratory for the study of migration and development ». Journal of Southern Europe and the Balkans, 7 (2) : 133-155.

KING, R., MAI, N. (2004) « Albanian migrants in Lecce and Modena : narratives of rejection, survival and integration ». Population, Space and Place, 10 (6) : 455-477.

KING, R. et MAI, N. (2008) Out of Albania : From Crisis Migration to Social Inclusion in Italy. London : Berghahn.

KING, R. et VULLNETARI, J. (2006) « Orphan pensioners and migrating grandparents : the impact of mass migration on older people in rural Albania ». Ageing and Society, 26 (5) : 783-816.

KING, R., VULLNETARI, J. (2009) « The intersections of gender and generation in Albanian migration, remittances and transnational care ». Geografiska Annaler B, Human Geography, 91 (1) : 19-38.

KING, R., IOSIFIDES, T., MYRIVILI, L. (1998) « A migrant’s story : from Albania to Athens ». Journal of Ethnic and Migration Studies, 24 (1) : 159-175.

KIVISTO, P. (2001) « Theorizing transnational immigration : a critical review of current efforts ». Ethnic and Racial Studies, 24 (4) : 549-577.

KNAFOU, R., dir. (2004) La Planète « Nomade » : les mobilités géographiques aujourd’hui. Paris : Belin.

KOKKALI, I. (2008) « Spatial proximity and social distance : Albanian immigration in Thessaloniki, Greece ». London : LSE, 3rd LSE PhD Symposium on Modern Greece, 14-15 July 2007. http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/3rd_Symposium/papers/kokkali_ifigeneia.pdf

KOLLAROU, Τ., ΜOUSSOUROU, L. (1980). Παλλινόστηση. Athens : Centre d’études et de recherches humaines.

KOLLIAS, E. (2001) Μεσαιωνίκη πόλη Ρόδου : έργα αποκατάστασης (1985-2000). Rhodes : Ministry of Culture, Office of Works of the Old Town of Rhodes.

KOLODNY, E. (1985) Η Σαμοθράκη στις Οχθες του Νέκαρ : Έλληνες Μετανάστες στη Στουτγάρδη. Athens : ΕΚΚΕ.

KONTIADIS, X., PAPATHEODOROU, T., dir. (2007) Η Μεταρρύθμιση της Μεταναστευτικής Πολιτικής. Athens : Papazisis.

KONUK, N. (2008) Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi. Ankara : Centre des recherches stratégiques.

KOSELLECK, R. (1990) Futures Past : On the Semantics of Historical Time. Cambridge. MA : MIT Press.

KRETSI, G. (2002) « The secret past of the Greek-Albanian borderlands. Cham Muslim Albanians : perspectives on a conflict over historical accountability and current rights ». Ethologia Balkanica, 6 : 171-195.

KRETSI, G. (2007) Verfolgung Und Gedachtnis in Albanien : Eine Analyse Postsozialistischer Erinnerungsstrategien. Berlin : Otto Harrassowitz.

KRISTEVA, J. (1988) Étrangers à nous-mêmes. Paris : Fayard.

KULE, D., LLACI, S. et MEMAJ, F (2004) « Businessmen, migration and socio-economic impact ». Economy and Business Review, 1 (15) : 7-16.

KYPRIANOU, P., VAN BOESCHOTEN, R. (2006) « Οι μετανάστες στα θρανία : Η κοινωνική ένταξη περνά από το σχολείο ». Athens : KEMO, paper presented at the conference Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Μειονοτικού και Μεταναστευτικού Φαινομένου, 2006.

LABRIANIDIS, L., HATZIPROKOPIOU, P. (2005) « The Albanian migration cycle : migrants tend to return to their country of origin after all ». In : KING, R., MAI, N., SCHWANDNER-SIEVERS, S., dir. The New Albanian Migration. Brighton : Sussex Academic Press, p. 93-117.

LABRIANIDIS, L., LYBERAKI, A. (2004) « Back and forth and in-between : Albanian return-migrants from Greece and Italy ». Journal of International Migration and Integration, 5 (1) : 77-106.

LALIOTOU, Ι. (2006a) Διασχίζοντας τον Ατλαντικό : Η Ελληνική Μετανάστευση στις ΗΠΑ Κατά το Πρώτο μισό του Εικοστού Αιώνα. Athens : Polis.

LALIOTOU, Ι. (2006b) « Κινητικότητα, μετανάστευση και υποκείμενο μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης », Σύγχρονα Θέματα, 92 : 82-6.

LAUTH BACAS, J. (2002) « Greece and its new immigrants : features and consequences of the recent immigration to Greece ». Ethnologia Balkanica, 6 : 197-208.

LAVABRE, M.-C. (2006) « Introduction ». In ANDRIEU, C., LAVABRE, M.-C., TARTAKOWSKY D., dir. Politiques du Passé. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, 7-11.

LAZARIDIS, G., POYAGO-THEOTOKY, J. (1999) « Undocumented migrants in Greece : issues of regularization ». International Migration, 37 (4) : 715-740.

LAZAROU, A.-G. (1998) « Valaques de Grèce ». Cahiers balkaniques, 25 : 61-98.

LE BRETON, E. (2004) « Mobilité, exclusion, marginalité ». In : ALLEMAND, S., ASCHER F., LÉVY, J., dir. Les sens du mouvement. Paris : Belin, p. 117-123.

LEGRAND, C. (2006) « Tourisme des racines et confrontations identitaires dans l’Irlande des migrations ». Diaspora, histoire et société, 8 : 162-171.

LEVITT, P. (2004) Transnational Migrants : When “Home” Means More Than One Country. Washington DC : Migration Policy Institute, http://www.migrationpolicy.org/article/transnational-migrants-when-home-means-more-one-country

LÉVY, J. (1994) L’espace légitime. Paris : Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

LÉVY, J., OLAZABAL, I. (2003) « Les routes juives d’Espagne réveillent une mémoire oubliée. L’exemple de Gérone ». Tourisme de mémoire : Les Cahiers espaces, 80 : 59-65.

LEWKOWICZ, B. (2000) « After the war we were all together ». In : MAZOWER, M., dir. After the War was Over : Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960. Princetown : Princetown University Press, p. 247-272.

LIANOS, T. (2008) Δημιουργία Μηχανισμών για την Αποτελεσματική και Βιώσιμη Υλοποίηση των Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας, της Ε.Κ. και ενδιαφερομένων τρίτων χωρών. AENEAS European programme.

LORY, B. (2011) La Ville balkanissime : Bitola 1800-1918. Istanbul : Isis.

LUSSAULT, M. (2007) L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain. Paris : Seuil.

LUTTRELL, A. (2006) TheTown of Rhodes : 1306-1356. Rhodes : City of Rhodes Office for the Medieval Town.

M’BOKOLO, E., AMSELLE, J.-L. (2005) Au cœur de l’ethnie : ethnie, tribalisme et état en Afrique. Paris : La Découverte.

MA MUNG, E. (2000) La Diaspora Chinoise : Géographie d’une Migration. Paris : Ophrys.

MAI, N., SCHWANDNER-SIEVERS, S. (2003) « Albanian migration and new transnationalisms ». Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (6) : 939-948.

MANOUSOU-NTELLA, K., NTELLAS, G. (2007) « Αρχές αποκατάστασης-ανάσδειξεις των μνημείων της μεσαιωνικἠς πόλης της Ρόδου ». In : 15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Rhodes, p. 49-63.

MANTA, E. (2004) Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ήπειρου (1923-2000). Thessaloniki : Idrima Meleton Chersonisou Tou Aimou.

MARGARITIS, G. (2005) Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες. Athens : Vivliorama.

MARKOU, K. (2008) « De la minorisation des Pomaques à la reconnaissance de la pomacité dans le contexte grec ». In : DE RAPPER, G., SINTÈS, P., dir. Nommer et classer dans les Balkans. Paris : de Boccard, p. 133-139.

MAROUKIS, T. (2012) The Number of Irregular Migrants in Greece at the End of 2010 and 2011. Athens : ELIAMEP Briefing Note 21/2012, https://www.google.ch/search?client=safari&rls=en&q=The+Number+of+Irregular+Migrants+in+Greece+at+the+End+of+2010&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=9EUVVpOeLarC8gfX 8ZnQAg.

MARTUCELLI, D. (2004) « Les revers de la mobilité généralisée ». In : ALLEMAND, S., ASCHER, F., LÉVY, J., dir. Les sens du mouvement. Paris : Belin, p. 99-108.

MARVAKIS, A., PARSANOGLOU, D. et PAVLOU, M., dir. (2001) Μετανάστες στην Ελλάδα. Athens : Ellinika Grammata.

MAVROMATIS, G., TSITSELIKIS, K. (2004) « Η εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελλάδα (1990-2003) ». In : PAVLOU, M., CHRISTOPOULOU, D., dir. Η Ελλάδα της Μετανάστευσης : Κοινωνική Συμμετοχή, Δικαιώματα και Ιδιότητα του Πολίτη. Athens Kritiki-KEMO, p. 121-140.

MEMAJ, F. (2008) « Fuga de cervelli : il caso dell’Albania ». In : DEVOLE, R., PITTANAU, F., RICCI, A., URSO, G., dir. Gli Albanesi in Italia : Conseguenze Economiche e Sociali dell’Immigrazione. Rome : Centro Studi e Richerche IDOS, p. 101-112.

MEMAJ, F., DIKA, I., MULLAJ, K. (2003) « Intellectual migration and intellectual labour market in Albania ». Economy and Transition Review, 2 : 55-65.

MERTZOZ, N., (2004) Νυμφαίο η αναγέννηση του σε εικόνες. Municipality of Nymphaion.

MESTROVIĆ, S. (1994) The Balkanization of the West : The Confluence of Postmodernism and Postcommunism. London : Routledge.

MEYER, H.-F. (2007) Blutiges Edelweiss. Die 1. Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg. Berlin : Links-Verlag.

MICHAIL, D. (2008) « Albanian immigrants in Western Macedonia – Kastoria Greece : a challenge for rethinking Greek nationalism ». In : MARUSHIAKOVA, E., dir. Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, p. 138-153.

MICHAS, T. (2002) Unholy Alliance : Greece and Milošević’s Serbia. College Station : Texas A&M University Press.

MICHEL, I. (2006) « Le paradigme de la transition : chronique d’une fin annoncée. Le cas de l’Europe centrale et orientale ». Revue d’études politiques et constitutionnelles Est-européennes, 2 (1) : 25-34.

MILETITCH, N. (1998) Trafic et crimes dans les Balkans. Paris : Presses Universitaires de France.

MILLER, D., dir. (2001) Home Possessions. Material Culture behind Closed Doors. Oxford and New York : Berg.

MINTZ, S. (1998) « The localization of anthropological practice : from area studies to transnationalism ». Critique of Anthropology, 18 (2) : 117-133.

MIT (2000) « La mise en tourisme des lieux : un outil de diagnostique ». Mappemonde, 77 (1) : 2-6.

MONOVA, M. (2002) « De la logique de retour à la logique d’établissement : le cas des réfugiés de la guerre civile grecque en République de Macédoine ». Études balkaniques, 9 : 73-92.

MOROKVASIC-MULLER, M. (2001) « Balkans : les exclus de l’élargissement ». Hommes et migrations, 1230 : 81-93.

MOROKVASIC, M. (2002) « Ouverture des frontières à l’Est ». Les Cahiers Français - La Documentation Française, 307 : 24-39.

MOUSSOUROU, L. (1991) Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και Στην Ευρώπη. Athens : Gutenberg.

NESTOROPOULOU, A (2008) « L’altérité dans la presse régionale : l’exemple du département d’Imathias ». In : DE RAPPER, G., SINTÈS, P., dir. Nommer et classer dans les Balkans. Paris : de Boccard, p. 169-187.

NESTOROPOULOU, A. et SINTÈS, P. (2007) « Une diaspora de l’intérieur ? Le discours d’une association vorioépirote à Athènes ». Revue d’études comparatives Est-Ouest, 41 (4) : 201-224.

NITSIAKOS, V. (2010) On the Border : Transborder Mobility, Ethnic Groups and Boundaries along the Albanian-Greek Frontier. Berlin : LIT Verlag.

OLIVIERDE SARDAN, J.-P. (1995) Anthropologie et développement. Essai en socio-Anthropologie du changement social. Paris : Karthala.

ORGOCKA, A., JOVANOVIC, J. (2006) « Identity exploration and commitment of Albanian youth as a function of social opportunity structure ». European Psychologist, 11 (4) : 268-276.

PALEOLOGOU, N. (2004) « Intercultural education and practice in Greece : needs for bilingual intercultural programmes ». Intercultural Education, 15 (3) : 317-329.

PANOPOULOS, P. (2005) « Retour au village natal. Associations locales et renouveau culturel ». Ethnologie Française, 35 (2) : 243-254.

PAPAILIAS, P. (2007) Αφηγήσεις Μέσα από το Φωτογραφικό Αλμπουμ : Πόζες, Μνήμες, Βλέμματα. Volos : University of Thessaly, Literature review for the PYTHAGORAS programme ; Μφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη : Εργασία, Ένταξη και Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Volos : University of Thessaly, PYTHAGORAS programme.

PAPATAXIARCHIS, E. (2005) « La Grèce face à l’altérité ». Ethnologie Française. 2 : 203-212.

PAPATAXIARCHIS, E., dir. (2006) Περιπέτειες της Ετερότητας : Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα. Athens : Alexandria.

PAPATAXIARCHIS, E., ΤOPALI, P., ΑTHANASSOPOULOU, Α. (2008) Κόσμοι της Οικιακής Εργασίας. Φύλο, Μετανάστευση και Πολιτισμικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του Πρώιμου 21ου Αιώνα. Athens : University of the Aegean : Alexandria.

PARANT, A. (2005) Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans. Acte du colloque de Belgrade de l’association Demobalk. Volos : Presse de l’Université de Thessalie.

PAVLOU, M., CHRISTOPOULOS, D., dir. (2004) Η Ελλάδα της Μετανάστευσης : Κοινωνική Συμμετοχή, Δικαιώματα και Ιδιότητα του Πολίτη. Athens : Kritiki-KEMO.

PÉCHOUX, P.-Y. (2002) « Evangélos Bakayannis : souvenir d’une enfance ballotée aux portes de la guerre, Épire, 1939-1944 ». Géocarrefour, 77 (4) : 335-342.

PÉCHOUX, P.-Y., SIVIGNON, M. (1989) « L’éviction des Tchamidès d’Épire occidentale en 1944 ». L’Ethnographie, 85 (2) : 113-119.

PELOSSOF, N. (2007) Nisso : d’une île à l’autre. Amiens : Encrage-Picardie.

PETRONOTI, M. (1998) Το Πορτραίτο μιας Διαπολιτισμικής Σχέσης. Athens : UNESCO-EKKE.

PETRONOTI, M., TRIANDAFYLLIDOU, A. (2003) Σύγχρονα Μεταναστευτικά Ρεύματα στην Ελλάδα. Athens : EKKE.

PICCIOTTO-FARGION, L. (1991) Il Libro della Memoria. Milan : Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.

PIERRON, B. (1996) Juifs et chrétiens de la Grèce moderne : histoire des relations intercommunautaires de 1821 à 1945. Paris : L’Harmattan.

PIGNATARO, L. (2011) Il Dodecaneso Italiano 1912-1947. Chieti : Solfanelli.

PILLANT, L., TASSIN, L. (2016) « Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque », Culture & conflit, no 99-100, p. 25-57.

PIORE, M. (1979) Birds of Passage. London : Cambridge University Press.

PRÉVÉLAKIS, G. (1994) Les Balkans : culture et géopolitique. Paris : Nathan.

PRÉVÉLAKIS, G. (1997) Géopolitique de la Grèce. Paris : Complexes.

PREVELAKIS, G. (2011) « La Grèce : trois décennies d’anesthésiant européen ». Géostratégiques, 31 : 97-109.

PTÉROUDIS, E. (1996) « Émigrations et immigrations en Grèce : évolution récente et questions politiques ». Revue européenne des migrations internationales, 12 (1) : 159-89.

RAGARU, N. (2007) « Repenser la politisation des identités : les engagements militants dans les Balkans d’aujourd’hui ». Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38 (4) : 5-28.

RAHMANI, M. (2000) Rhodes, Un Pan de Notre Mémoire. Paris : Romillat.

RAUTENBERG, M. (2003) La Rupture Patrimoniale. Paris : La Croisée des Chemins.

RIPOLL, F. (2006) « Réflexion sur les rapports entre marquage et appropriation de l’espace ». In : BULOT, T., VESCHAMBRE, V. dir. Mots, traces, marques : dimension spatiale et linguistique de la mémoire urbaine. Paris : L’Harmattan, p. 15-36.

ROSENAU, J. (1992) Turbulence in World Politics. Princeton : Princeton University Press.

ROSENTHAL, E. (1963) Rhodesian Jewry and its Story. Harare : Zimbabwe Jewish Board of Deputies.

RUMELILI, B. (2004) The European Union’s Impact on the Greek-Turkish Conflict. Birmingham : University of Birmingham, EU Border Conflicts Studies Working Paper, http://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/government- society/polsis/research/eu-border-conflict/wp06-eu-impact-on-the-greekturkish-conflict.pdf.

RUMELILI, B. (2007) « Transforming conflicts on EU borders : the case of Greek – Turkish relations ». Journal of Common Market Studies, 45 (1) : 105-126.

SAÏD, E. (1978) Orientalism. New York : Pantheon Books.

SARRA, G. (2001) Μνημες της τραγικης Περιοδου 1936-1945. Athens : Magazine Spiritual Life.

SASSEN, S. (2007) A Sociology of Globalization, New York : W. W. Norton & Company.

SAYAD, A. (1977) « Les trois âges de l’émigration algérienne en France ». Actes de la recherche en sciences sociales, 15 (1) : 59-79.

SAYAD, A. (1999) La double absence, des illusions de l’Émigré aux souffrances de l’immigré. Paris : Le Seuil.

SCHNAPPER, D. (1992) L’Europe des immigrés. Paris : François Bourrin.

SCHWANDNER-SIEVERS, S. (1999) The Albanian Aromanians’ Awakening : Identity Politics and Conflicts in Post-Communist Albania. Flensburg : European Centre for Minority Issues Working Paper No. 3.

SEGAUD, M. (2007) Anthropologie de l’espace. habiter, fonder, distribuer, transformer. Paris : Armand Colin.

SÉRAÏDARI, K. (2006) « Grecs orthodoxes et Grecs catholiques, ou comment définir son identité par la religion ». Mésogeios. Méditerranée, histoire, peuples, langues, cultures, 28 (1) : 67-92.

SÉRAÏDARI, K. (2010) « Compétition entre orthodoxes et catholiques : la production du sacré dans une île grecque ». Ethnologie Française, 40 (1) : 151-160.

SHAIN, M., MENDELSOHN, R. (2008) The Jews in South Africa : An Illustrated History. Johannesburg : Jonathan Ball.

SIMON, G. (1979) L’espace des travailleurs tunisiens en France : structures et fonctionnement d’un champ migratoire international. Poitiers : University of Poitiers.

SIMON, G. (2002) « Penser globalement les migrations ». Projet, 272 : 37-45.

SIMON, G. (2008) La Planète Migratoire dans la Mondialisation. Paris : Armand-Colin.

SINTÈS, P. (2002) « Immigration, réseaux et espace métropolitain : le cas athénien ». Les Cahiers de la Méditerranée, 63 (1) : 311-29.

SINTÈS, P. (2003) « Les Albanais en Grèce : le rôle des réseaux préexistants ». Balkanologie, 7 (1) : 111-33.

SINTÈS, P. (2005) Les Albanais en Grèce : Mobilités, Réseaux et Territoires. Nice : University of Nice Sophia-Antipolis, thèse de doctorat.

SINTÈS, P. (2007) « Les mobilités des travailleurs balkaniques en Grèce : migration de travailleurs ou circulation régionale ? ». L’Espace géographique, 36 (4) : 353-365.

SINTÈS, P. (2008a) « Lire les résultats du recensement grec de 2001 : tendances du peuplement et pratiques sociales de l’espace en Grèce ». L’Espace géographique, 37 (3) : 253-69.

SINTÈS, P. (2008b) « Les Valaques de la région de Gjirokastër et la Grèce ». In : DE RAPPER, G., SINTÈS, P., dir. Nommer et Classer dans les Balkans. Paris : de Boccard, p. 23-43.

SINTÈS, P. (2010a) La raison du mouvement : territoires et réseaux de migrants albanais en Grèce. Paris : Karthala.

SINTÈS, P. (2010b) « Construction des discours d’appartenance en migration : l’exemple des Albanais en Grèce ». ANATOLI, 1 (1) : 195-213.

SINTÈS, P. (2010c) « “Mi akodro de Rhodes” : paroles d’une communauté juive de la mer Égée entre mémoire et actualité ». In : CRIVELLO, M., dir. Les échelles de la mémoire. Arles : Acte Sud/MMSH, p. 75-107.

SINTÈS, P. (2010d) « Retrouver Rhodes ». Téoros, 29 (1) : 37-45.

SINTÈS, P. (2011a) « Manœuvres politiques et discours de l’urgence : la frontière égéenne de la Grèce au cœur d’enjeux nationaux et européens ». In : RIBAS-MATEOS, N., dir. El Rio Bravo Mediterráneo : las regiones fronterizas en la epoca de la globalización. Barcelona : Bellaterra, p. 375-390.

SINTÈS, P. (2011b) « À qui Rhodes ? Discours d’appropriation et de mise en valeur touristique dans la vieille ville de Rhodes ». In : BOURDIEU, L., CHASSÉ, S., dir. Tourisme et site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Quebec : Presses de l’Université de Laval, p. 1096-1108.

SINTÈS, P. (2013) « (Re)construire la Juderia de Rhodes ». Ethnologie française, 43 : 19-30.

SINTÈS, P., THUILLIER, G. (2009) « Des résidents occidentaux en Mer Égée : le cas de l’île de Tinos ». Méditerranée : Revue géographique des pays méditerranéens, 113 : 79-89.

SIVIGNON, M. (2001) « L’automobile en Grèce : à la source d’une nouvelle relation entre villes et village ». Strates, 10 : 51-58.

SKEVOFYLAKAS, G. (1988) Κοινωνιολογική Μελέτη παλιάς πόλης Ρόδου : Ποιότητα ζωής. Rhodes : Report on a joint study commissioned by the archeological services and the city of Rhodes.

SKORDAS, A. (2002) « The new immigration law in Greece : modernization on a wrong track ». European Journal of Migration and Law, 4 : 23-48.

SKOULARIKI, A. (2003) « La crise macédonienne (1991-1995) et la question des slavophones en Grèce ». Balkanologie, 7 (1) : 137-146.

SMITH, L. (2006) The Uses of Heritage. London : Routledge.

SOTIROPOULOU, E. (2007) « Tourism, village space and the re-appropriation of rural : towards a new social organisation of the countryside ». Tourismos : An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2 (2) : 113-128.

SPIVAK, G.C. (2010) « Can the Subaltern Speak ? ». In : MORRIS, R., dir. Can the Subaltern Speak ? Reflections on the History of an Idea. New York : Columbia University Press, p. 21-78.

STILIOU, L. (2004) « Greek employers and Albanian domestic cleaners : “we” and the “others” in the space of house Morris. Volos : Paper given to the conference Gender, Migration and Transnational Communication, 6 November.

STILIOU, L. (2007) « Bulgarian migrant women working as live-in caregivers of the elderly : reflections on “domestic” and “public” ». Mytilene : Paper presented to the international conference Gender, Work and the Household : Comparative Perspectives, 30-31 March.

STOCK, M. (2004) « L’habiter comme pratique des lieux géographiques ». EspacesTemps.net,http://www.espacestemps.net/articles/habiter-comme-pratique-des-lieux-geographiques

STOCK, M. (2005) « Les sociétés à individus mobiles : vers un nouveau mode d’habiter ? L’exemple des pratiques touristiques ». EspacesTemps.net, http://www.espacestemps.net/en/articles/les-societes-a-individus-mobiles-vers-un-nouveau-mode-drsquohabiter-en/

STOCK, M. (2006) « L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles ». EspacesTemps.net, http://www.espacestemps.net/en/articles/lrsquohypothese-de-lrsquohabiter-polytopique-pratiquer-les-lieux-geographiques-dans-les-societes-a-individus-mobiles-en/?output=pdf

THANOPOULOS, J., WALLE, A.-H. (1988) « Ethnicity and its relevance to marketing : the case of tourism ». Journal of Travel Research, 26 (3) : 11-14.

THIESSE, A.-M. (1999) La Création des identités nationales : Europe, xviiie-xxe siècle. Paris : Le Seuil.

TODOROVA, M. (2009) Imagining the Balkans. New York : Oxford University Press.

TOPALI, P. (2005) « Εκεί ηρωίδα, εδώ Φιλιππινέζα : γυναικεία μετανάστευση και εργασία στο δημόσιο λόγο ». Σύγχρονα Θέματα, 82 : 72-83.

TOPALI, P. (2006) « Ασύμπτωτες σχέσεις : Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί και Ελληνίδες εργοδότριες στην Αθήνα ». In : PAPATAXIARCHIS, E., dir. Περιπέτειες της Ετερότητας : Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα. Athens : Alexandria, p. 297-323.

TOPALI, P. (2008) Σιωπηρές Σχέσεις, Διαπολιτισμικές Επαφές : Η Περίπτωση των Φιλιππινέζων Οικιακών Βοηθών στην Αθήνα. Athens : University of the Aegean-Alexandria.

TRATNJEK, B. (2014) « Mémoricides dans les espaces post-yougoslaves : de la destruction de la mémoire à la réécriture d’une mémoire excluante ». In : CATTANÉO, G., dir. Guerre, mémoire, identité. Paris : Nuvis, p. 215-238.

TRIANDAFYLLIDOU, A., VEIKOU, M. (2002) « The hierarchy of Greekness : ethnic and national identity considerations in Greek immigration policy ». Ethnicities, 2 (2) : 189-208.

TROUILLOT, M.-R. (1995) Silencing the Past : Power and the Production of History. Boston : Beacon Press.

TSITSÉLIKIS, K., CHRISTOPOULOS, D. (1997) Το Μειονοτικό Φαινόμενο Στην Ελλάδα. Athens : Kritiki.

TSOGAS, G. (2009) Η Σαγιάδα : Η Ιστορική Αρτυριές Και Αφήσεις. Athens : Dodoni.

TSOKALIDOU, R. (2005) « Raising “bilingual awareness” ». In : Greek primary schools’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 8 (1) : 48-61.

VAÏOU, D. (2002) « In the interstices of the city : Albanian women in Athens ». Espace, populations, sociétés, 3 : 373-385.

VAÏOU, D. (2007) Διαπλεκόμενες Καθημερινότητες και Χωροκοινωνικές Μεταβολές Στην Πόλη. Athens : Presses de l’École d’architecture.

VAÏOU, D., KALANDIDES, A. (2009) « Cities of “others” : public space and everyday practices ». Geografica Helvetica, 1 : 11-20.

VANBOESCHOTEN, R. (2006) « “Είμαστε ξένοι εδώ” : μετανάστευση, φύλο και στρατηγικές της καθημερινής ζωής ». Athens : Panteion University, Paper presented to the international workshop Multiculturalism and Migration, 23-24 Οctober.

VAN BOESCHOTEN, R. (2007) « Gendered memories : From communist past to migrant present ». Volos : Paper presented to the conference Gendered Aspects of Migration in South Eastern Europe, 30 November.

VENTURA, L. (1994) Μετανάστευση και Έθνος. Μετασχηματισμοί στις Συλλογικότητες και τις Κοινωνικές Θέσεις. Athens : Mnimon.

VENTURA, L. (1999) Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο. Athens : Nefeli.

VERDERY, K. (1996) What Was Socialism and What Comes Next ? Princeton NJ : Princeton University Press.

VERGETI, M. (1991) « Pontic Greeks from Asia Minor and the Soviet Union : problems of integration in modern Greece ». Journal of Refugee Studies, 4 (4) : 382-99.

VERMEULEN, H. (1990) Έλληνες στην Ολλανδία. Athens : EKKE.

VERTOVEC, S. (1999) « Conceiving and researching transnationalism ». Ethnic and Racial Studies, 22 (2) : 447-462.

VERTOVEC, S., COHEN, R., dir. (1999) Migration, Diasporas and Transnationalism. Cheltenham : Edward Elgar.

VGENOPOULOS, C.-G. (2000) « Migrants and refugees in modern Greece ». In : VGENOPOULOS, C.-G., dir. Population Movements and Development. Athens : EKEM, Hellenic Centre for European Studies, p. 87-104.

VOUTIRA, E. (1991) « Pontic Greeks today : migrants or refugees ? », Journal of Refugee Studies, 4 (4) : 400-420.

WIHTOL DE WENDEN, C. (2001) « Un essai de typologie des nouvelles mobilités ». Hommes et migrations, 1233 : 5-12.

WILLIAMS, C. (1992) « On the recognition of minorities in contemporary Greece ». Planet, 94 : 82-90.

WIMMER, A., GLICK SCHILLER, N. (2002) « Methodological nationalism and beyond : nation-state building, migration and social sciences ». Global Networks, 2 (4) : 301-334.

YÉRASIMOS, S., dir. (2002) Le Retour des Balkans, 1991-2001. Paris : Autrement.

© Presses universitaires de Provence, 2017

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search