Version classiqueVersion mobile

Chemins d'Hécate

 | 
Athanassia Zografou

Index des mots grecs et latins

Texte intégral

ἄγαλμα : 121169, 162, 233, 254-275

γγλλω : 61, 67, 142, 152, 181-182

ἄγγελος : 61, 142, 171104, 171105, 181, 188, 200, 23019

ἁγιστήρια : 24384

ἀγυιά : 124-126, 12724, 12727, 128-29, 132

ἀγυιεύς : 13041

ἀγχόνη : 186, 265104

ἀγχονιμαῖα ξύλα : 113

αἶσα : 30, 33

ἀκόνιτον : 277179

ἀλεξίκακος : 126-127

ἀλεξιφάρμακα : 96, 272

ἀμφιπολεῖον : 292

ἀμφπολος : 69, 72, 286, 289, 300

ἀμφιφῶν : 100, 16029, 197247, 215-219

ἄμφοδον : 125

ἄνοδος : 70, 261

ἀνοιγμοί : 109

ἀνταία : 6232, 173111

ἀνταῖος : 173111

(ἀπ)αντάω : 6021

ἀντιάζω : 229

ἄντρον : 5813, 59, 272144

ἄνυξις θύρας : 96

ἀπόκυνον : 277

ἀπολυμαντήρ : 178143

ἀπολύματα : 113

ἀπόπατος : 117139

ἀποπέμπω : 268120

ἀποπόμπιμοι : 208

ἀποφράς : 208, 210

ἀργοὶ λίθοι : 131

ἀργυρόπεζα : 142105

ἀρκτεία : 291, 29247

ἄρκ(τ)ος : 292

ρτος : 120, 160

ἀτέλεστος : 182

αὔλειος θύρα : 942, 959

ἄφενος : 3450, 35, 40, 48118, 53

ἄφοδος : 117139

ἄωροι : 29458

βορβοροφόρβα, βορβορφα : 117, 117143

βοῦκλεψ : 16674

βοῦς : 213, 23122

βοῦς (ἕβδομος) : 16031, 213-214

βριμάω, (ἐμ)βριμάομαι : 88

βρίτον : 42

γέρας : 30-33, 47113

γλωττοστροφεῖν : 16565

γνῶθι σαυτόν : 15610

γοργονεῖον : 2288

γύλλοι : 13041, 140, 179

δαίω : 47-48

δαίμονες ἀντήλιοι : 23432

δασμός : 30, 47

δεῖπνον : 115, 119, 121, 16030, 210, 268123, 269, 271140

δέσποινα : 102, 140, 177, 201257, 2284

διαβολή : 186

διάκονος : 10043, 171, 200257

δίθυρος : 58

δίκη : 32

δίστομος : 58

διχομηνία : 2032, 21577

διχόμηνος : 215, 223

δμωή : 28921

δόμος : 942, 101

δῶρον : 30

ἑβδομαγενής, ἑβδομαγέτης : 21471

εἴδωλον : 230, 287

εἰνοδία : 53, 200, 201257, 288

καργη : 145, 148

κεργος : 145, 148-149

ἕκαθεν : 4078, 147, 149-151

ἑκάς/ἕκας : 49121, 148-151

ἕκαστος : 4080, 47-49, 54, 149-150

ἑκαταῖον/ἑκάτειον : 98-99, 103, 105, 119, 120156, 140, 123, 16889, 212

ἑκάτη : 113113, 148, 150159, 151

κατηβελτης, κατηβλος : 148-149

κατος : 148-151

ἑκηβολῶ, ἑκηβολία : 149, 149152

κηβλος : 135, 148-149, 151

ἕκητι : 39

ἑκοῦσα : 3975

ἐκφέρω : 268, 273148, 273150

ἑκών : 3970, 148

λατρα πλακντινα : 141

ἑλλωτίς : 184173

ἐναγίζειν : 20834, 21048, 219

ἐναγισμός : 210, 21048

ἕνη καὶ νέα : 2032, 20518, 206-207, 209, 215, 223

ἐνθύμιον : 119152

νοδα : 109, 115-116

ἐν ὁδοῖς, ἐν ὁδῷ 109, 117139 , 173

ἔνοδος : 1247

ντεχιος τπος : 125

ντεμνιος : 138

ἔντομα θύματα : 270

ἔξω (τῶν περιραντηρίων) : 243

ἐόν : 45103

ἐπαμοίβιμα ἔργα : 16564

ἐπαυγάζω : 10356

ἐπαύλια/ἐπαυλία (ἡμέρα) : 10356

ἐπεύχομαι : 21153

ἐπίκληρος κόρη : 44-45

ἐπίκλοπον ἦθος : 174119

ἐπὶ τι δι : 96

π τν πυλν : 144

ἐπόπται : 59

ἑπωπίς : 264

ἔρις : 32

ἑρμαῖον : 16889

ἑρπειοφάγος, ἑρπετοφάγος : 200257

ἑστία : 177, 234

σχρα : 144

ἐσχατιαί : 168, 169

εαγγλια : 125

εὐχή : 21153

εὐώνυμος : 2829

φοδοι : 114

ἐφορεύω : 10043, 2044

ἔφορος : 10043, 282

ΗΙΠΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΣ : 16995

ἥλιος : 21468

ἥρως Ἐνόδιος : 1249

θεοὶ ἀκραῖοι : 236

θεοὶ πατρῷοι : 15611

θύρα : 93-95, 98, 103, 117139, 127, 154

θύραζε : 932, 95

θραθεν : 95

θυραῖος : 932, 95, 234

θυρωρός : 95, 250, 252

θυσίαι δημοτελεῖς : 159

θύω : 121164, 268, 271134, 272

ερ κμη : 108

ἱερεύω : 270

εροποιο : 143

ἱερωτάτη ἡμερῶν : 209

οχαιρα : 150, 287-288

ἱπποκύων : 258

ἰσοπάρθενος κύων : 258

ἶφι : 29142

καθάρματα : 113, 120156

καθαρμο : 119, 121, 208, 273

καθάρσιον : 119-120, 272140, 273148, 273150

καθέδραι : 210

κακοδαιμονιασταί : 208

κάλαθος : 25540

καταγράφω : 200

καταδέω : 199

κατατίθημι : 200, 268120

κατατιλ(λ) : 117

καταχθόνιος : 163, 199-200, 201257

κατέχω : 201258

κατκοος : 63, 116

κατούχιος, κάτοχος : 201, 201258

καύεις, καύης : 3044

κελαδῶ : 179151

κῆρες : 25123

κῆρυξ : 175

κικλήσκω : 4080

κλειδς γωγή/πομπ : 108

κλειδοῦχος, κλῃδοῦχος : 107-108, 2868, 287, 289

κλειδοφρος : 108

κλειδοφορῶ : 108

κλῃδουχῶ : 290

κνισ(σ)ν γυις : 125

κοίης : 2831, 3056

κόρη : 164, 2045, 237-239, 241, 246, 257, 286, 289

κοσμῶ : 3350, 47

κόσμος : 3350, 3450, 45, 293

κοῦροι : 3763

κουροτρόφος : 1510, 3763, 4081, 43, 46, 51, 52137, 53, 86132, 89, 99, 120, 215, 216, 267

κρύψις : 209

κῦδος : 37

κυνάγχης, κυνάγχης : 265104, 276-277176, 279

κύναγχον : 277

κυνάριον : 25541

κυνέα : 277

κυνίδιον : 254, 267

κυνόθηρες : 277179

κυνοκράμβη : 277

κυνοκτόνον : 277179

κυνόμορον : 277

κυνὸς σῆμα : 262-263, 264100

κυνοσφαγής : 264, 268

κυνῶπις : 25334, 25335

κύων : 15715, 25334, 25335, 258-259, 26071, 26283, 26284, 26498, 26499, 265103, 267-268, 271134, 271135, 271138, 272, 277, 280

κώταρχος : 3056

λαγχάνω : 30

λάτρις : 105, 285, 2868

λιβανωτς : 144, 159

λιθοφρος : 141

(λιπαροὶ) λθοι : 121

(ἱερς) λθος : 141

λινόζωστις : 277

λόγος : 84124, 13359, 16782, 175, 182

λοιμός : 133-134, 13676, 146132, 26389

λματα δαιτς : 112

Λυκάβας : 20518

μαγίς : 120, 16030

μζα : 120, 160

μντις : 142

μαρμαίρω : 26388

μεθόριος : 168

μείρομαι : 30

μελιττοῦτα : 280194

μέλπω : 146131,

μεσηγύ : 182

(ἐν) μεσημβρίᾳ σταθερᾷ : 220111

μεσούσης ἡμέρας : 21899, 220

μεσούσης νυκτός : 21899

μέτρον ὁδοιπορίας : 168

μήν : 120, 142107, 159, 205-210, 215, 272

μήνη : 6541, 2045, 205

μῆτις : 32, 297

μιαρός : 186187

μοῖρα : 30, 33

μολπή :145

μορμολύκειον : 2288

μουνογενής : 43-45, 53, 89149

μύρον : 184

μύρρα : 184173

μύρτον : 184173

μυχός : 177

ναίω : 177

νεκροπομπός : 16781

νέμω : 47

νερτρων πρτανις : 107

νουμηνία : 120, 159, 2032, 20516, 20517, 206-207, 210, 212-213

νουμηνιασταί : 208, 20939

νυμφόληπτος, νυμφοληψία : 180153

νυκτίφαντος : 114, 222126

ξένια : 178, 26180, 269, 29458

ξενικὴ ὁδὸς : 11094

ξενίς : 11094

ξόανον : 147, 28816

ὄ(μ)βριμος : 88

ὁδίτης :1558

ὁδός : 11094, 124-126, 163, 169, 180 24272

ὁδοστάτης : 11094

οἶκος : 942, 99, 178145

οἰκουρός : 250

ὁλμός : 14095

μφαλς : 131

ξυθμια : 113, 119-120, 300

ὁπαδς : 105, 285

ὀπάων : 70-72, 89, 285

ὅροι : 168, 169

οὐρανός : 3558, 45

παιγνα : 99

(ὑπρ) παδων : 42

παλάμη : 186

παλαμναῖος : 186

πανδερκής : 282

πανεῖον : 16889

πανόπτης : 278

παρδαλιαγχές : 277179

πάρεδρος : 200255

πάροινος : 187

πέμμα : 158, 160, 213

πέρθω : 26

περιμάττω : 273

[π]εριραντηρίων εἴσω : 243

περιρραίνω : 24271

περίρρανσις : 24271

περιρραντήριον : 96, 239, 24066, 241, 24169, 242, 24379, 24381, 24384, 244-245, 24596

(ἔξω τῶν) περιραντηρίων : 243

περισκυλακισμός :121, 273, 275157

πέσσω : 15823, 160

πλακοῦς : 160, 16030

πολιοχος : 137

πολύλλιστος : 235

πολπτολις : 93

πολυφάσματος : 222126

πόντος : 3558

πόπανα : 15715, 159-160, 213

πρ…το νεώ : 135

πρόδομος : 942, 9618, 102, 106

προηγητής : 166

πρόθυμα : 4080

προθυραῖος : 126, 160

πρόθυρον : 94, 959, 9510, 9512, 9618, 117139, 127, 154, 162, 166, 23859, 239

πρ πλεως : 103

πρπολις : 103

πρόπολος : 6856, 69-75, 87-89, 105, 10989, 119, 183, 187, 189212, 222126, 260, 285-295

προπομπός : 166, 16781

προπύλαια : 247

πρσθεν πυλων : 104

πρόσπολος : 70, 286, 2868, 289

προστρόπαιος : 113115

προσωπεῖον : 228, 2288

πρόσωπον : 184174, 2288

προτίθημι : 268

προφήτης : 142104

προφυλακτήριον : 115128

πρτανις : 138

πυλρτης : 94

πυλεών : 117139

πύλη/αι : 932, 942, 102-103, 106, 127, 134-135, 14096, 154, 162, 23647, 286

πυληδκος : 95, 165

πυλοκλείστης : 239

πυλωρός : 95, 9514, 13674, 137, 250, 289

πυρκόοι : 2831

πυρφόρος : 246101

ῥεῖα : 38, 43

ῥοδοδάκτυλος : 142105

σέλας : 6129, 65-66, 89, 205

σελῆναι : 213

σελήνη : 6541, 2046, 205, 208, 210, 213, 21468, 21577, 23122

σῆμα : 146136, 263

σκυλακάγεια : 261

σκυλάκιον : 26390, 267, 273150

σκυλακῖτις : 252, 258

σκύλαξ : 23122, 254, 258, 25964, 26496, 265, 267, 269124, 270132, 272140, 273148

σκύμνος : 267

σταθμός : 1247

στείχω : 170-171

στενωπός : 12830

στίχος : 171

στολμός : 14095

στροφεύς : 165

σύμβολα : 88

(ὁδοιπορης) σμβολον : 116

σύμβωμοι : 159

συνανθρωπεύω : 251

σνναοι : 143

σύνοδος : 205, 20945

συντράπεζος : 25118

σφραγίς : 246,

σχίσεις : 114119

τειχοσκοπα : 102

τέκμαρ : 263

τέμενος : 9832,140

τετράγωνος :161-164

τετρακέφαλος : 162

τετράοδος : 163

τιμή, τιμῶ : 24, 29, 30-37, 3970, 43, 4394, 48-49, 70-71

τίνυμαι, τίνω : 4394

τιταίνω : 43

τίσις : 43

τίω : 30-31, 4394

τοξόται : 13674

τοξοφρος : 134

τραπεζῆες (κύνες): 25118

τριακάδες : 10887, 210-212

τριακάς : 2032, 20516, 206, 207, 20946, 210-213

τριακόστια : 20946, 210

τρίγλη : 85, 210, 2284

τρικάρανος : 2285, 229, 236

τρικάρηνος : 11092, 229

τρίκρανος : 236

τρίλλιστος : 178142, 235

τρίμορφος : 161-164, 2284, 26495

τριοδῖτις/τριοδεῖτις : 109, 11091, 11092, 200, 201257, 204, 210, 228

τρίοδος : 9942, 109-113, 111100, 111101, 113118, 114119, 116, 120-121, 121164, 121170, 155, 162-163, 178142, 178144, 186, 204, 21049, 214, 221, 227-233, 2285, 267115, 268, 268118, 272140, 298-299

τρίπτυχος (τρυφάλεια) : 23647

τρίς : 178142, 235

τρὶς ἀῦσαι : 235

τρισκακοδαίμων : 23543

τρισκελές : 23647

τρισμάκαρ : 23543

τρισσαὶ ὄψεις : 23645

τρισώματος : 236

τριττύα : 235

τροφός : 285

ὑποφήτης (αὐτάγγελος) : 305

φαρμακός : 178143, 251, 26389

φάσμα 66, 114, 222126 (φάσματα ἑκατικὰ φωτοειδή), 231

φιλόφθογγος : 250

φοινικπεζα : 142

φορβορ, φορφορβα : 117143

φυλακή : 138, 165, 276171

φυλακτήριον : 96, 269, 269126

φύλαξ ὁδῶν : 12623, 127

φύρομαι : 186

φωνή : 174119

φωσφόρος : 114, 26283, 26284, 264

χαροπός : 250

χθόνιος, χθονία : 199, 200, 25967, 271140

χθών : 35

ψαιστά : 159-160

ψάμιτα : 160

ψυχή : 199

ψυχοπομπός : 16781, 275162

daemonium meridianum : 219109

defixiones : 1615

interlunium : 204-205, 209

intermenstruum : 204

penetralia vestae : 177

tabellae defixionis : 199

trivium : 111

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search