Version classiqueVersion mobile

Mixanthrôpoi

 | 
Emma Aston

Appendix

Texte intégral

Text and translation of Pausanias 8.421

  • 1 For convenience and consistency I use here the text and translation of W.H.S. Jones in the Loeb edi (...)

1τὸ δὲ ἕτερον τῶν ὀρῶν τὸ Ἐλάιον ἀπωτέρω μὲν Φιγαλίας ὅσον τε σταδίοις τριάκοντά ἐστι, Δήμητρος δὲ ἄντρον αὐτόθι ἱερὸν ἐπίκλησιν Μελαίνης. ὅσα μὲν δὴ οἱ ἐν Θελπούσῃ λέγουσιν ἐς μῖξιν τὴν Ποσειδῶνός τε καὶ Δήμητρος, κατὰ ταὐτά σφισιν οἱ Φιγαλεῖς νομίζουσι, τεχθῆναι δὲ ὑπὸ τῆς Δήμητρος οἱ Φιγαλεῖς φασιν οὐχ ἵππον ἀλλὰ τὴν Δέσποιναν ἐπονομαζομένην ὑπὸ Ἀρκάδων· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου λέγουσι θυμῷ τε ἅμα ἐς τὸν Ποσειδῶνα αὐτὴν καὶ ἐπὶ τῆς Περσεφόνης τῇ ἁρπαγῇ πένθει χρωμένην μέλαιναν ἐσθῆτα ἐνδῦναι καὶ ἐς τὸ σπήλαιον τοῦτο ἐλθοῦσαν ἐπὶ χρόνον ἀπεῖναι πολύν. ὡς δὲ ἐφθείρετο μὲν πάντα ὅσα γῆ τρέφει, τὸ δὲ ἀνθρώπων γένος καὶ ἐς πλέον ἀπώλλυτο ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, θεῶν μὲν ἄλλων ἠπίστατο ἄρα οὐδεὶς ἔνθα ἀπεκέκρυπτο Δημήτηρ, τὸν δὲ Πᾶνα ἐπιέναι μὲν τὴν Ἀρκαδίαν καὶ ἄλλοτε αὐτὸν ἐν ἄλλῳ θηρεύειν τῶν ὀρῶν, ἀφικόμενον δὲ καὶ πρὸς τὸ Ἐλάιον κατοπτεῦσαι τὴν Δήμητρα σχήματός τε ὡς εἶχε καὶ ἐσθῆτα ἐνεδέδυτο ποίαν· πυθέσθαι δὴ τὸν Δία ταῦτα παρὰ τοῦ Πανὸς καὶ οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ πεμφθῆναι τὰς Μοίρας παρὰ τὴν Δήμητρα, τὴν δὲ πεισθῆναί τε ταῖς Μοίραις καὶ ἀποθέσθαι μὲν τὴν ὀργήν, ὑφεῖναι δὲ καὶ τῆς λύπης. σφᾶς δὲ ἀντὶ τούτων φασὶν οἱ Φιγαλεῖς τό τε σπήλαιον νομίσαι τοῦτο ἱερὸν Δήμητρος καὶ ἐς αὐτὸ ἄγαλμα ἀναθεῖναι ξύλου. πεποιῆσθαι δὲ οὕτω σφίσι τὸ ἄγαλμα· καθέζεσθαι μὲν ἐπὶ πέτρᾳ, γυναικὶ δὲ ἐοικέναι τἄλλα πλὴν κεφαλήν· κεφαλὴν δὲ καὶ κόμην εἶχεν ἵππου, καὶ δρακόντων τε καὶ ἄλλων θηρίων εἰκόνες προσεπεφύκεσαν τῇ κεφαλῇ· χιτῶνα δὲ ἐνεδέδυτο καὶ <ἐς> ἄκρους τοὺς πόδας· δελφὶς δὲ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἦν αὐτῇ, περιστερὰ δὲ ὄρνις ἐπὶ τῇ ἑτέρᾳ. ἐφ᾽ ὅτῳ μὲν δὴ τὸ ξόανον ἐποιήσαντο οὕτως, ἀνδρὶ οὐκ ἀσυνέτῳ γνώμην ἀγαθῷ δὲ καὶ τὰ ἐς μνήμην δῆλά ἐστι· Μέλαιναν δὲ ἐπονομάσαι φασὶν αὐτήν, ὅτι καὶ θεὸς μέλαιναν τὴν ἐσθῆτα εἶχε. τοῦτο μὲν δὴ τὸ ξόανον οὔτε ὅτου ποίημα ἦν οὔτε φλὸξ τρόπον ὅντινα ἐπέλαβεν αὐτό, μνημονεύουσιν· ἀφανισθέντος δὲ τοῦ ἀρχαίου Φιγαλεῖς οὔτε ἄγαλμα ἄλλο ἀπεδίδοσαν τῇ θεῷ καὶ ὁπόσα ἐς ἑορτὰς καὶ θυσίας τὰ πολλὰ δὴ παρῶπτό σφισιν, ἐς ἀκαρπία ἐπιλαμβάνει τὴν γῆν· καὶ ἱκετεύσασιν αὐτοῖς χρᾷ τάδε Πυθία· Ἀρκάδες Ἀζᾶνες βαλανηφάγοι, οἳ Φιγάλειαν

νάσσασθ᾽, ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον,
ἥκετε πευσόμενοι λιμοῦ λύσιν ἀλγινόεντος,
μοῦνοι δὶς νομάδες, μοῦνοι πάλιν ἀγριοδαῖται.
Δῃὼ μέν σε ἔπαυσε νομῆς, Δῃὼ δὲ νομῆας
ἐκ δησισταχύων καὶ ἀναστοφάγων πάλι θῆκε,
νοσφισθεῖσα γέρα προτέρων τιμάς τε παλαιάς.
καί σ᾽ ἀλληλοφάγον θήσει τάχα καὶ τεκνοδαίτην,
εἰ μὴ πανδήμοις λοιβαῖς χόλον ἱλάσσεσθε

2σήραγγός τε μυχὸν θείαις κοσμήσετε τιμαῖς.ὡς δὲ οἱ Φιγαλεῖς ἀνακομισθὲν τὸ μάντευμα ἤκουσαν, τά τε ἄλλα ἐς πλέον τιμῆς τὰ πρότερα τὴν Δήμητρα ἦγον καὶ Ὀνάταν τὸν Μίκωνος Αἰγινήτην πείθουσιν ἐφ᾽ ὅσῳ δὴ μισθῷ ποιῆσαί σφισιν ἄγαλμα Δήμητρος· τοῦ δὲ Ὀνάτα τούτου Περγαμηνοῖς ἐστιν Ἀπόλλων χαλκοῦς, θαῦμα ἐν τοῖς μάλιστα μεγέθους τε ἕνεκα καὶ ἐπὶ τῇ τέχνῃ. τότε δὴ ἀνὴρ οὗτος ἀνευρὼν γραφὴν μίμημα τοῦ ἀρχαίου ξοάνουτὰ πλείω δέ, ὡς λέγεται, καὶ κατὰ ὀνειράτων ὄψινἐποίησε χαλκοῦν Φιγαλεῦσιν ἄγαλμα, γενεαῖς μάλιστα <δυσὶν> ὕστερον τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐπιστρατείας τοῦ Μήδου. μαρτυρεῖ δέ μοι τῷ λόγῳ· κατὰ γὰρ τὴν Ξέρξου διάβασιν ἐς τὴν Εὐρώπην Συρακουσῶν τε ἐτυράννει καὶ Σικελίας τῆς ἄλλης Γέλων Δεινομένους· ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Γέλων, ἐς Ἱέρωνα ἀδελφὸν Γέλωνος περιῆλθεν ἀρχή· Ἱέρωνος δὲ ἀποθανόντος πρότερον πρὶν τῷ Ὀλυμπίῳ Διὶ ἀναθεῖναι τὰ ἀναθήματα εὔξατο ἐπὶ τῶν ἵππων ταῖς νίκαις, οὕτω Δεινομένης Ἱέρωνος ἀπέδωκεν ὑπὲρ τοῦ πατρός. Ὀνάτα καὶ ταῦτα ποιήματα, καὶ ἐπιγράμματα ἐν Ὀλυμπίᾳ, τὸ μὲν ὑπὲρ τοῦ ἀναθήματός ἐστιν αὐτῶν,

σόν ποτε νικήσας, Ζεῦ Ὀλύμπιε, σεμνὸν ἀγῶνα
τεθρίππῳ μὲν ἅπαξ, μουνοκέλητι δὲ δίς,
δῶρα Ἱέρων τάδε σοι ἐχαρίσσατο· παῖς δ᾽ ἀνέθηκε
Δεινομένης πατρὸς μνῆμα Συρακοσίου·
τὸ δὲ ἕτερον λέγει τῶν ἐπιγραμμάτων·
υἱὸς <μέν> με Μίκωνος Ὀνάτας ἐξετέλεσσεν,
νάσῳ ἐν Αἰγίνᾳ δώματα ναιετάων.

3
δὲ ἡλικία τοῦ Ὀνάτα κατὰ τὸν Ἀθηναῖον Ἡγίαν καὶ Ἀγελάδαν συμβαίνει τὸν Ἀργεῖον. ταύτης μάλιστα ἐγὼ τῆς Δήμητρος ἕνεκα ἐς Φιγαλίαν ἀφικόμην. καὶ ἔθυσα τῇ θεῷ, καθὰ καὶ οἱ ἐπιχώριοι νομίζουσιν, οὐδέν· τὰ δὲ ἀπὸ τῶν δένδρων τῶν ἡμέρων τά τε ἄλλα καὶ ἀμπέλου καρπὸν καὶ μελισσῶν τε κηρία καὶ ἐρίων τὰ μὴ ἐς ἐργασίαν πω ἥκοντα ἀλλὰ ἔτι ἀνάπλεα τοῦ οἰσύπου, τιθέασιν ἐπὶ τὸν βωμὸν <τὸν> ᾠκοδομημένον πρὸ τοῦ σπηλαίου, θέντες δὲ καταχέουσιν αὐτῶν ἔλαιον, ταῦτα ἰδιώταις τε ἀνδράσι καὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος Φιγαλέων τῷ κοινῷ καθέστηκεν ἐς τὴν θυσίαν. ἱέρεια δέ σφισίν ἐστιν δρῶσα, σὺν δὲ αὐτῇ καὶ τῶν ἱεροθυτῶν καλουμένων νεώτατος· οἱ δέ εἰσι τῶν ἀστῶν τρεῖς ἀριθμόν. ἔστι δὲ δρυῶν τε ἄλσος περὶ τὸ σπήλαιον καὶ ὕδωρ ψυχρὸν ἄνεισιν ἐκ τῆς γῆς. τὸ δὲ ἄγαλμα τὸ ὑπὸ τοῦ Ὀνάτα ποιηθὲν οὔτε ἦν κατ᾽ ἐμὲ οὔτε εἰ ἐγένετο ἀρχὴν Φιγαλεῦσιν ἠπίσταντο οἱ πολλοί· τῶν δὲ ἐντυχόντων ἡμῖν ἔλεγεν πρεσβύτατος γενεαῖς πρότερον τρισὶν κατ᾽ αὐτὸν ἐμπεσεῖν ἐς τὸ ἄγαλμα ἐκ τοῦ ὀρόφου πέτρας, ὑπὸ τούτων δὲ καταγῆναι καὶ ἐς ἅπαν ἔφασκεν αὐτὸ ἀφανισθῆναι· καὶ ἔν γε τῷ ὀρόφῳ δῆλα καὶ ἡμῖν ἔτι ἦν, καθὰ ἀπερρώγεσαν αἱ πέτραι.

4The second mountain, Mount Elaius, is some thirty stades away from Phigalia, and has a cave sacred to Demeter surnamed Black. The Phigalians accept the account of the people of Thelpusa about the mating of Poseidon and Demeter, but they assert that Demeter gave birth, not to a horse, but to the Mistress, as the Arcadians call her. Afterwards, they say, angry with Poseidon and grieved at the rape of Persephone, she put on black apparel and shut herself up in this cavern for a long time. But when all the fruits of the earth were perishing, and the human race dying yet more through famine, no god, it seemed, knew where Demeter was in hiding, until Pan, they say, visited Arcadia. Roaming from mountain to mountain as he hunted, he came at last to Mount Elaius and spied Demeter, the state she was in and the clothes she wore. So Zeus learnt this from Pan, and sent the Fates to Demeter, who listened to the Fates and laid aside her wrath, moderating her grief as well. For these reasons, the Phigalians say, they concluded that this cavern was sacred to Demeter and set up in it a wooden image. The image, they say, was made after this fashion. It was seated on a rock, like to a woman in all respects save the head. She had the head and hair of a horse, and there grew out of her head images of serpents and other beasts. Her tunic reached right to her feet; on one of her hands was a dolphin, on the other a dove. Now why they had the image made after this fashion is plain to any intelligent man who is learned in traditions. They say that they named her Black because the goddess had black apparel. They cannot relate either who made this wooden image or how it caught fire. But the old image was destroyed, and the Phigalians gave the goddess no fresh image, while they neglected for the most part her festivals and sacrifices, until the barrenness fell on the land. Then they went as suppliants to the Pythian priestess and received this response:

Azanian Arcadians, acorn-eaters, who dwell
In Phigaleia, the cave that hid Deo, who bare a horse,
You have come to learn a cure for grievous famine,
Who alone have twice been nomads, alone have twice lived on wild fruits.
It was Deo who made you cease from pasturing, Deo who made you pasture again
After being binders of corn and eaters of cakes,
Because she was deprived of privileges and ancient honours given by men of former times.
And soon will she make you eat each other and feed on your children,
Unless you appease her anger with libations offered by all your people,
And adorn with divine honors the nook of the cave.

5When the Phigalians heard the oracle that was brought back, they held Demeter in greater honour than before, and particularly they persuaded Onatas of Aegina, son of Micon, to make them an image of Demeter at a price. The Pergamenes have a bronze Apollo made by this Onatas, a most wonderful marvel both for its size and workmanship. This man then, about two generations after the Persian invasion of Greece, made the Phigalians an image of bronze, guided partly by a picture or copy of the ancient wooden image which he discovered, but mostly (so goes the story) by a vision that he saw in dreams. As to the date, I have the following evidence to produce. At the time when Xerxes crossed over into Europe, Gelon the son of Deinomenes was despot of Syracuse and of the rest of Sicily besides. When Gelon died, the kingdom devolved on his brother Hieron. Hieron died before he could dedicate to Olympian Zeus the offerings he had vowed for his victories in the chariot-race, and so Deinomenes his son paid the debt for his father. These too are works of Onatas, and there are two inscriptions at Olympia. The one over the offering is this:

6Having won victories in thy grand games, Olympian Zeus,

Once with the four-horse chariot, twice with the race-horse,
Hieron bestowed on thee these gifts: his son dedicated them,
Deinomenes, as a memorial to his Syracusan father.

7The other inscription is:

Onatas, son of Micon, fashioned me,
Who had his home in the island of Aegina.

8Onatas was contemporary with Hegias of Athens and Ageladas of Argos. It was mainly to see this Demeter that I came to Phigalia. I offered no burnt sacrifice to the goddess, that being a custom of the natives. But the rule for sacrifice by private persons, and at the annual sacrifice by the community of Phigalia, is to offer grapes and other cultivated fruits, with honeycombs and raw wool still full of its grease. These they place on the altar built before the cave, afterwards pouring oil over them. They have a priestess who performs the rites, and with her is the youngest of their ‘sacrificers,’ as they are called, who are citizens, three in number. There is a grove of oaks around the cave, and a cold spring rises from the earth. The image made by Onatas no longer existed in my time, and most of the Phigalians were ignorant that it had ever existed at all. The oldest, however, of the inhabitants I met said that three generations before his time some stones had fallen on the image out of the roof; these crushed the image, destroying it utterly. Indeed, in the roof I could still discern plainly where the stones had broken away.

Notes

1 For convenience and consistency I use here the text and translation of W.H.S. Jones in the Loeb edition.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search