Version classiqueVersion mobile

L’inspiration scripturaire dans le théâtre et la poésie de Paul Claudel

 | 
Jacques Houriez

Noms propres

Texte intégral

Noms propres

Achille : I, 74

Alexandre : I, 132, 137

Amiot, F. : I, 18

Amrouche, Jean : II, 15, 86

Antoine le Grand (saint) : I, 97n

Antoine, Gérald : II, 77(2)+n(3), 78+n, 87n(2), 88, 91+n, 99n, 101+n, 104+n(2), 105n, 107, 109(2)+n, 110+n

Apollon : I, 197

Aristophane : I, 27n

Aristote : II, 234+n

Artaud, Antonin : I, 278

Athanase (saint) : II, 84

Auguste : II, 146, 147(2)

Augustin (saint) : I, 210 – II, 68, 91, 103, 109(2), 172n, 251

Bacchus : I, 127, 128, 170 – II, 18

Barrault, Jean-Louis : I, 55n, 270n, 278n, 284+n(2), 285n – II, 86, 91+n, 109, 110

Baudelaire, Charles : I, 27(2)+n, 28, 31+n, 37, 45, 178, 278, 298 – II, 256+n, 258(2), 313

Baudouin, Marthe : I, 14(2)+n, 15n, 337n

Becker, Aimé : I, 122n, 210n, 226n, 317n

Beckett, Samuel : I, 176

Bergson, Henri : II, 61

Bernanos, Georges : II, 272

Bijvanck, M. G. : I, 10+n, 13, 55n, 56, 57n(2), 137n – II, 86, 238n

Bismarck, Otto : II, 122n

Blake, William : I, 220n

Bloy, Léon : I, 210+n, 332n – II, 176n

Boly, Joseph : I, 240n

Bonaparte : I, 137

Bossuet, Jacques Bénigne : I, 203, 252 – II, 89, 90n, 172n

Botticelli : I, 265

Bremond, abbé Henri : II, 101 n(2)

Brunei, Pierre : I, 148+n, 228, 265, 269(2)+n(2), 270n, 275n, 277n, 278+n(2), 279+n(3), 281+n, 282n(2), 283n, 284+n, 285+n, 286n, 314+n – II, 95n

Burdeau, Auguste : I, 36n

Calmes, Th. : I, 19

Calvin, Jean : II, 232, 292

Carrière, Anne-Lise : II, 25n(3), 26n(7), 27n(4), 40+n(3), 61n, 62n, 63n

Cassandre : I, 12

César : I, 168n – II, (le pouvoir laïque) 122, 124, 125

Champeaux, Gérard de : I, 129n

Champion, Pierre : I, 60n, 236n, 270n

Chariot, Jean : II, 107, 108n

Charrier, René : I, 14+n

Chouraqui, André : I, 21

Cicéron : I, 37+n

Clamer, Albert : I, 18

Claudel, Camille : I, 24, 36n, 222, 253(2), 348

Claudel, Marie (fille de Paul) : II, 41, 42n, 43, 44, 48, 52, 71, 73

Confucius : I, 295

Copeau, Jacques : I, 269n(2), 270n

Corybantes (Les) : I, 197

Crampon, abbé Augustin : I, 21(3), 22(3)+n

Cranmer, Thomas : II, 220

Dabezies, André : II, 311n

Daniélou, Jean : I, 291n

Dante : I, 37n, 39n, 288, 309(2) – II, 196+n, 205n

Darwin, Charles : II, 292

Debussy, Claude : I, 27n

Demeny, Paul : I, 32n

Dionysos : I, 188

Dostoïevski, Fedor : I, 288 – II, 9n

Dubosq, René (P.S.S.) : I, 212n(3)

Edy-Legrand (Legrand Édouard.) : I, 18

Eliade, Mircea : I, 75+n – II, 19n

Élisabeth 1ère d'Angleterre : II, 220

Emmerich, Anne-Catherine : I, 114+n(3), 309

Eschyle : I, 288, 289 – II, 93

Espiau de la Maëstre, André : I, 229(2)+n(2), 230, 288+n – II, 294n

Euménide : I, 117

Euripide : I, 27n

Féret, abbé H. Μ. : I, 19

Feuillère, Edwige : II, 86, 91n

Fillion, abbé Louis-Cl. : I, 18, 21(3), 22(2), 214+n, 304n, 349(2)+n, 350 – II, 51(2), 87n, 89n, 90n, 91n, 93n, 107n, 326(2), 327(3)

Flaubert, Gustave : II, 310

Foligno, Angèle de (bienheureuse) : I, 152n

Fou-hi : I, 293, 294, 302 – II, 325

Fragonard, M.-Madeleine : I, 75+n(2)

François d'Assise, saint : II, 194

Frizeau, Gabriel : I, 29 – II, 117n, 179n, 294n

Gadoffre, Gilbert : I, 290+n, 316n, 317

Gaffiot, Félix : I, 351n

Gamzon, Denise R. : II, 149+n, 157n, 159+n, 293

Geneviève de Brabant : I, 97n

Gide, André : I, 7, 49n, 60, 63, 99, 267, 281 – II, 9n, 22n, 24, 42n, 209+n

Giordan, Henri : II, 87n

Girard, René : I, 130n, 235 – II, 149+n, 215n

Giraudoux, Jean : II, 291

Granet, Marcel : I, 294n

Grégoire le Grand (saint) : I, 17, 21 – II, 42, 48, 66(2), 67, 148, 166, 327(2)

Grégoire de Nazianze (saint) : II, 208

Grenet d'Hauterive, P. : II, 327

Guillemin, Henri : I, 35, 37n, 229n, 237n – II, 264n

Guyard, Marius-François : I, 8, 9+n – II, 14+n, 22+n, 24, 28n(2), 32+n(2), 33+n, 37n(2), 38n(3), 39n, 40+n(2), 42+n, 43+n, 44+n, 45(3)+n(3), 46n(2), 47, 48n, 51n, 52+n, 54n, 58n, 60n, 61n(4), 63+n, 68+n(3), 78

Hélène : II, 94

Hitler, Adolf : II, 292

Hoang-Ti : I, 292

Homère : I, 27n

Honegger, Arthur : II, 288

Horace : I, 24, 228

Hue, Bernard : I, 27+n

Hugo, Victor : I, 27n – II, 137, 310, 311

Irénée (saint) : I, 291n

Isis : I, 119-II, 48

Jaffé, Aniela : I, 129n

Jahier, Piero : II, 87n

Jean de la Croix (saint) : I, 252 – II, 101+n, 223n, 326, 328

Jérôme (saint) : I, 26, 39, 93n – II, 51, 75(2), 303

Jung, Carl Gustav : I, 129, 333n(2), 334+n(2) – II, 161n, 162n, 163n, 299n(3)

Jupiter : I, 167 – II, 215, 220

Justin (saint) : II, 283

Juvénal : I, 228

Kant, Emmanuel : II, 61+n

Keats, John : I, 27n

Kempf, Jean-Pierre : II, 173n, 191+n(2), 192n(3)

Kipling, Joseph Rudyard : II, 93

Klein, Mélanie : I, 221, 222n

Knox, John : II, 220

Lacordaire, Henri : II, 205+n

Laforgue, Jules : I, 34, 149n, 218+n – II, 312+n, 313

Lamartine, Alphonse de : II, 310

Lao-tseu : I, 194, 291+n, 316, 317, 319, 322, 347

Lautréamont, comte de : I, 132

Leconte de Lisle : I, 27n

Lee, An-Ja : I, 294n, 304+n

Legrand, Edouard : voir Edy-Legrand

Le Hir, Yves : II, 307

Lemaistre de Sacy : voir Sacy

Léon XIII (pape) : I, 93

Léon 1er (pape) : II, 148(2)+n

Lesort, Paul-André : I, 76n

Lioure, Michel : II, 8n

Louis-Philippe (roi) : II, 167

Louis XIV : II, 122n

Lucrèce : II, 235n

Ly-Thi-Nhy, Μ. : I, 239+n, 269+n, 276

Madaule, Jacques : I, 57n

Maeterlinck : I, 27n

Maillucheau, Élisabeth : voir Sœur Thérèse du Sacré-Cœur

Malicet, Michel : I, 293n

Mallarmé, Stéphane : I, 16, 27n, 99, 177, 295, 305 – II, 21, 76+n, 78+n, 79+n, 80, 159+n, 200+n, 201

Marcel, Gabriel : I, 88+n, 91n

Marcilly, Françoise de : I, 21

Margotine (Parr Audrey) : I, 18 – II, 213n(2)

Martin (saint) : I, 111

Maurocordato, Alexandre : II, 61 n

Mercier-Campiche, Marianne : I, 122n

Merki, Ch. : I, 189n

Meyer, Agnès : I, 54n

Michel, A. : I, 314n

Milhaud, Darius : II, 268n, 277, 309n

Mockel, Albert : I, 10+n, 11, 19, 20, 55, 58n, 62n, 83n, 92, 99, 125n, 127n, 133, 159

Monet : I, 27n

Monnier, Adrienne : I, 57n, 104n

Montaigne, Michel de : II, 228

Moreno, Marguerite : I, 270n

Morisot, Jean-Claude : I, 57n, 75, 290

Musset, Alfred de : II, 311+n

Napoléon : II, 122n, 194

Nathanaël (de Gide) : I, 7

Nerval, Gérard de : I, 278 – II, 311+n

Nestorius : II, 292

Nicolas (saint) : I, 97n

Nietzsche, Friedrich : I, 104, 220 – II, 292

Œdipe : I, 290

Osiris : II, 48

Ostervald, Jean Frédéric : I, 19(2), 95n, 348, 349n

Pallas : I, 116

Parr, Audrey : voir Margotine

Pascal, Blaise : I, 21, 232, 288, 314

Patmore, Coventry : II, 28, 61(2), 175, 197

Patrocle : I, 74

Petit, Jacques : I, 14, 21+n, 38+n, 39(2), 40, 42, 47+n, 57n, 137n, 173+n(2), 177+n, 182n(4), 189n, 194n(2), 214+n, 217+n, 220n, 222n, 228(3)+n(5), 229+n(2), 230n, 236n(2), 290+n, 291 n, 293n, 300n, 302n, 317n, 332+n(2), 350n, 351+n – II, 66, 125, 167n, 173(2)+n(3), 191+n(2), 192n(3)

Phèdre : I, 12

Pie VII (pape) : II, 193

Pie X (pape) : II, 193

Pirot, Louis : I, 18

Pitoëff, Georges : I, 270n

Pitoëff, Ludmilla : I, 325n

Platon : I, 11, 116+n(2), 151+n – II, 266

PŒ, Edgar : I, 278 – II, 76n

Pottecher, Maurice : I, 60n – II, 309n

Pouget, Jean : I, 14(2)+n, 21, 65+n, 78+n, 88, 93n, 151 n, 155n

Prémare, Joseph-Henri de : I, 289

Prométhée : I, 57, 75+n, 110, 130, 132(2)+n, 133, 140, 167, 168, 170, 180, 193, 328-11, 98, 244

Proudhon, Pierre Joseph : II, 310

Renan, Ernest : I, 34, 36n – II, 49(3), 292, 310, 314, 327

Richter, Jean-Paul : II, 311+n

Rictus, Jehan : II, 311, 312n

Rimbaud, Arthur : I, 7, 16, 23, 24, 27+n(2), 29, 32(2)+n, 33, 37n, 56, 57, 59, 66, 68, 70, 75(2), 76, 88, 110, 132, 137, 139, 165, 168(2), 170, 182+n, 190, 193, 213, 222n, 236, 238n, 239, 278(3) – II, 80, 91, 92, 167, 187, 192, 249, 310(2), 313, 314

Rivière, Jacques : I, 22 – II, 51n, 109

Roberto, Eugène : I, 23+n, 27+n, 88+n, 298n, 300n, 304+n, 308n, 349+n

Robichez, Jacques : I, 82n(2)

Robin, L. : I, 116n

Rousseau, Jean-Jacques : II, 49

Rousset, Jean : I, 317n

Ruskin, John : I, 21

Rywalski, Pascal (O.F.M.) : I, 14 – 11, 159+n

Sacy (Isaac Lemaistre de) : I, 21(3), 349n

Sainte-Marie Perrin, Élisabeth : II, 8n

Samson, Joseph : I, 11, 13+n(2) – II, 110

Sand, George : II, 310

Sarcey, Francisque : I, 285

Sartre, Jean-Paul : I, 222n – II, 245

Saulnier, Zoël : I, 298n, 304+n, 308n, 349+n

Schopenhauer, Arthur : I, 27n, 176, 184

Schwob, Marcel : I, 60n, 236+n

Segond, Louis : I, 22, 349n

Sénèque : I, 228

Sesshû : II, 230

Shakespeare : I, 27n(2), 168n

Siegfried : I, 75

Sjöberg, H. : I, 19

Socrate : I, 151n(2)

Sophocle : I, 246

Staël, Mme de : II, 311n

Staline, Joseph : II, 292

Sterckx, Sébastien (dom) : I, 129n

Suarès, André : I, 173+n – II, 209

Tagès : I, 119

Tamisier, R. : I, 18

Théocrite : I, 27n

Thérèse d’Avila (sainte) : I, 21, 252 – II, 175, 195(3), 196(3)+n, 197(2)+n, 223n, 326(3), 327+n, 328

Thérèse du Sacré-Cœur, sœur (Élisabeth Maillucheau) : II, 206(2)

Thomas d'Aquin (saint) : I, 288, 304, 309, 310, 311, 312, 314 – II, 61+n

(Dr Angélique), 75, 140, 195

Tristan : I, 75n

Tudor (Marie) : 232(2), 238

Vachon, André : I, 9+n, 19(2)+n, 20, 29+n(2), 34, 78+n, 88+n, 93n, 95+n, 109+n, 152n, 214n, 227+n, 229+n, 237n, 269+n, 280, 281n, 290, 294n, 300n, 334n, 338n, 341+n, 348+n, 351n – II, 18, 45+n(2), 46n, 48+n, 62n, 63, 73, 80n, 81n, 82n, 209n, 287n

Verlaine, Paul : I, 68, 70, 240+n, 278

Vespucci, Amerigo : II, 273

Vetch, Rosalie (Rosie – Ysé) : II, 7, 9, 11, 24, 33, 35, 42, 59, 60, 86, 102+n, 105(2)+n, 160, 163

Veuillot, Louis : I, 332n(2)

Vigny, Alfred de : I, 34, 68, 169, 277, 333 – II, 311+n, 312, 314

Vigouroux, François : I, 21

Villaume, abbé Joseph : I, 288

Villeroy, A. : I, 82n

Villiers de L’Isle-Adam, Auguste : I, 278

Vilnet, Jean : I, 21

Virgile : I, 27n, 197n, 201, 228 – II, 18, 22

Voltaire : II, 49(3), 311, 327

Walzer, Pierre-Olivier : I, 23+n

Witzleben, Laetitia de : I, 19

Zarathoustra : I, 75+n

Zeus : I, 168 – II, 31(2), 36, 98

Personnages de la Bible :

Aaron : II, 34

Abel : I, 38, 46, 214n(3), 234, 245, 350, 351 – II, 157(2), 242, 243, 257

Abraham : I, 87, 248n – II, 45, 62n, 65(2), 80n, 83, 117, 171, 269, 270, 301

Absalon : I, 57, 88(2)+n, 106, 185-II, 179

Achab : II, 146(2)

Adam : I, 11, 71(2), 134(3), 136, 138, 141, 143, 155n, 156+n, 166, 167, 204, 310, 341, 350 – II, 17(2), 18, 20, 36, 65(2)+n, 66, 89, 90, 91n, 92(3), 95, 96, 99(2)+n, 100, 102(3)+n, 107(2), 108(2), 188, 280(3), 297, 299n, 318

Agag : I, 39

Agar : II, 254, 259, 261(2)

Ammon : II, 177

Anna : II, 295(2), 297, 299, 300, 301(2), 303(2), 305, 306, 321

Assur : I, 299

Azarias : voir ange Raphaël

Balthazar : II, 278

Béhémoth : I, 88 – II, 272

Bethsabée : II, 97

Booz : II, 137(2), 138

Caïn : I, 38, 42, 46, 75, 76, 167, 214n(2), 234, 245, 329, 350, 351 – II,73, 157, 186, 242, 248(2), 257

Caïphe : I, 294, 347

Cham (fils de Noé) : II, 87+n

Christ : Voir Jésus

Dalila : II, 282

David : I, 62+n (Davidicae), 79, 85, 88, 147n, 177, 339n – II, 97(4), 98, 179

Élie : II, 80+n

Élisabeth : I, 260 – II, 40, 190, 300

Emmaüs : I, 13n, 19, 52, 139, 163, 340 – II, 12(2), 44, 49

Éphraïm (fils de Joseph) : II, 65, 66

Ésaü : I, 42, 156+n, 245n – II, 157, 185

Esther : II, 225

Ève : I, 12, 345(2) – II, 17, 33, 92, 99, 102(2), 108(2), 188, 297, 298, 318

Ézéchias : II, 116n

Gabélus : II, 295

Gabriel (archange) : I, 251

Habacuc : II, 36, 38, 42

Holopherne : II, 120, 291(2), 292

Isaac : I, 244, 256 – II, 123, 124(2), 126, 157, 185

Ismaël : I, 156+n

Israël : personnage : I, 70, 256 – II, 128, 193, 247, peuple : I, 88n(2), 109, 198, 210(5), 211, 263 – II, 40, 43, 44, 46, 146, 177, 182, 188, 191, 195+n(2), 272, 276, 280(3), 299, 301(2), 303.

Jacob : I, 12, 16, 32, 42, 68, 69(6), 70, 103, 128, 244, 245n, 256(2), 260, 296 – II, 14, 28, 29, 30, 42, 53, 57, 59, 65(2)+n, 66, 67, 122, 123(2), 124, 128, 157(2), 193, 195n, 247, 253, 257, 297, 303

Jean-Baptiste (saint) : I, 257n, 319 – II, 43+n, 45, 273

Jéroboam : I, 88+n

Jésus : I, 7(2), 11, 20(2), 34, 35, 40, 46, 50(2), 51, 54, 72(2), 73(2), 75, 76, 78, 79(3), 84+n(2), 86(2), 93n, 94, 95+n, 97(2), 98, 100, 102, 103, 106, 107(2), 109, 110(3), 111, 112 (2), 113(3), 114+n, 115, 116n, 118(2)+n(2), 123(3), 124(3), 126, 128, 131, 136, 139(2), 140(3),141(2), 145+n(2), 146, 147(2)+n, 148, 150, 152+n(2),153n(2), 155+n-156, 160 à 163, 165(2)+n, 167+n, 168, 169(4), 170, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 196, 199, 204(2)+n, 205(3)+n,206, 207, 208(2), 209, 217, 218(3), 219, 223, 226(2), 227, 230, 231, 234(2), 235, 236(2), 239, 240, 241+n(2), 243, 244, 245, 246+n, 247, 248,249+n, 251, 252(2), 253+n, 254n, 255(2), 256n, 257+n(2), 259(2), 261, 262+n, 263(3), 265, 267, 269, 271, 274(2), 279(2), 280, 282, 291, 294+n, 296(2), 297, 300, 301(2), 302, 305(2), 307+n, 318 à 322, 325, 331, 336 (2), 337(4), 339, 341, 343, 346, 347 - II, 12, 18, 35, 36(2), 37, 39, 43(2), 44(2), 52, 54, 55, 58(2), 69, 70, 71, 72(3), 82, 88, 96, 101-102(2), 103, 104(3), 108, 112, 114, 117(2), 118, 122, 124, 126, 129(2), 130, 131, 134, 138, 139(2), 143, 147(2), 148, 155, 159, 169, 171, 175, 177, 179, 180n, 181(2), 182, 183, 185, 189, 201, 202, 204, 205, 206, 213, 237(2), 238(2), 246, 253, 269(3), 270, 271n, 275, 282, 285(4), 286, 287, 290, 306, 310, 311(3), 312, 313, 314, 324, 328

Jésus-Christ : I, 54n, 156n(2), 205n, 252, 255, 295, 347 – II, 72, 129, 130, 131, 134, 167n, 179, 194, 296, 319, 331n

Christ : I, 7, 13, 20, 32(2), 33, 44, 59(2), 73, 79, 81+n, 84, 85, 87(2)+n, 91, 92+n, 105n, 106, 107, 108, 111, 114n(4), 123, 132, 134(2)+n, 135(2)+n, 140, 148, 152n, 155, 161, 174, 199, 202, 204(2), 205, 206, 208, 216+n, 219, 226n(3), 234, 235, 337n(2), 241, 244(2), 260, 261(2), 263, 264, 265, 270, 273, 294, 298(2), 299, 301, 319, 329, 340, 346(2)+n – II, 12, 18, 32, 38n, 43,44, 58, 67+n, 69(2), 72, 88, 99, 100, 101(2), 103, 104(2), 108, 112, 114, 121, 122(2), 123, 125, 126, 131, 139(2), 142, 147, 155, 156(2), 167, 169, 171, 172n, 178, 180, 181, 189, 205, 211, 213, 223, 224, 225, 227, 231, 237(3), 245, 247, 248, 250, 252(3), 253, 263, 268, 269(3), 271, 274(2), 275, 279, 281, 282, 284(2), 285, 288, 290(2), 293(2), 296, 297(3)+n, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305(3), 310(3), 311(2)+n, 312(5), 314, 321(2), 322, 324(2), 328

Joatham : I, 53

Jonas : II, 268, 274(2)

Josaphat : II, 146(3)

Joseph (fils de Jacob) : I, 260, 340, 342 – II, 65, 195n, 207, 247(2), 287+n

Joseph (saint) : II, 136, 217

Josué : II, 43, 44, 52, 56, 144

Judas : I, 42, 114, 117n, 269, 279, 285 – II, 97(3), 110, 124, 169, 173n

Judith : II, 120, 225

Lazare : I, 125 – II, 68, 141, 259

Léviathan (le) : II, 272, 286, 292(2)

Lot (neveu d'Abraham) : II, 80n

Manassé : II, 65

Marie (mère de Jésus) : I, 33, 84n, 93, 97, 98, 123, 196, 251, 260, 261, 270, 271, 274 (2), 275, 285 – II, 15, 18, 19(4), 20, 43(2), 45, 71, 72, 73(2), 78, 100, 112, 116, 140(2), 149, 153, 158(2), 161, 191, 255, 256, 258(2), 260, 261(2), 263, 291, 298, 300

Vierge Marie : I, 13 – II, 72, 73, 176, 190

Vierge : I, 31, 33, 42, 44n, 52,121, 123(2), 125, 176n, 196, 244, 251, 260, 269, 329, 343(2) – II, 19(2), 44, 47, 63, 140, 147, 148, 155, 253(2), 255(5), 256(6), 257, 258, 281, 282, 284, 300, 329

Marie (sœur de Marthe et de Lazare) : II, 116, 149

Marie (sœur de Moïse) : II, 45, 73, 78

Marie-Madeleine : I, 40, 50(2), 52

Marthe : I, 259, 265, 269, 270, 271, 274, 278 – II, 116, 149, 295

Melchisédech : I, 204 – II, 69

Michée (prophète) : II, 146

Michel (saint, archange) : I, 236, 255(2)+n, 256(2), 257 – II, (Michaël) 83+n(2)

Moïse : I, 110, 130, 152(2)+n(2), 153n, 178, 217, 274, 275, 298, 336, 350 – II, 34, 43(2)+n, 45(3), 46, 48(2), 130, 138n, 152(2), 188, 270, 297, 301

Moloch : I, 167n – II, 286

Naboth : II, 124

Nabuchodonosor : I, 89(3), 90, 105, 106, 107, 146n, 180, 185, 291, 292, 298, 329 – II, 292

Nemrod : I, 342

Nicodème : I, 29, 153n, 274, 276, 301, 321(3), 337, 338-II, 39, 149

Noé : I, 65, 258, 293, 302 – II, 64(2), 87n, 217, 274

Noémi : I, 269

Pilate : II, 171

Philippe (apôtre) : II, 183

Raphaël (saint, archange) : II, 293, 296(2), 297, 303, 304, 305, 315, 321

Ruth : II, 137, 138+n

Sagesse (la) : I, 7, 12(2), 13+n, 19(3), 20(2), 27, 33, 52, 55, 57, 58, 95(3), 96(2), 99, 100, 101, 122n, 125, 149, 151, 193, 196+n, 210, 213, 215, 229, 265, 266, 280, 285, 317(2), 334, 343, 345(2) – II, 10, 11, 15, 18, 19(2), 20(2), 25(2), 63, 72, 73, 189, 233, 277, 279, 280(2), 281(6), 282(4), 283(2), 284(3), 291(3)+n, 298, 302(2), 304, 305(2), 319

Salomon (fils de David) : I, 177, 197n, 274 – II, 55, 63(3), 176, 177, 197, 281

Samaritaine (la) : I, 337(2) – II, 35, 39, 117, 180(2), 252

Samson : II, 272, 282

Sara : I, 32, 44 – II, 16, 270, 293(2), 294(2), 295+n(2), 297(2), 298(3), 299(2), 300(3), 301(4), 302(3), 305(3), 307, 315(3), 317, 320, 329, 330(2)

Saül : I, 292

Siméon : II, 44(2), 46, 158, 257

Simon : voir Pierre

Tobie (le jeune) : I, 30, 32 – II, 16, 266, 270, 293(4), 294(3), 296, 297(4), 300(4), 301, 303, 304(2), 305, 306, 315(3), 317, 320(2), 321

Tobie (le vieux) I, 331 – II, 293(2), 294(3)+n, 295(2), 296, 301(2), 302(4), 303, 306(2), 321.

Urie : II, 97

Véronique : I, 329

Zachée : II, 87+n

© Presses universitaires de Franche-Comté, 1998

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search