Version classiqueVersion mobile

L'industrialisation contemporaine des Pays-Bas

 | 
André Fischer

Bibliographie

Texte intégral

SIGLES UTILISÉS

a/ Organismes

. CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek. La Haye.

. CCE

Commission des Communautés Européennes. Bruxelles.

. CECA

Communauté Economique du Charbon et de l'Acier.Luxembourg.

. CEE

Communauté Economique Européenne. Bruxelles.

. CIVI

Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling. La Haye.

. CPB

Centraal Plan Bureau. La Haye.

. ETI

Economisch-Technologisch Instituut.

. IAURP

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne. Paris.

. KNAG

Koninklijke Nederlandse Aardrijkskunde Genootschap. Amsterdam.

. MEZ

Ministerie van Economische Zaken. La Haye.

. BEI

Nederlands Economisch Instituut. Rotterdam.

. ΝΕΤΟ

Noordelijk Economisch-Technologisch Organisatie.Groningen.

. OCDE

Organisation de Coopération et de Développ ement Economique. Paris.

. ONU

Organisation des Nations Unies. New York.

. OSCE

Office Statistique des Communautés Européennes. Bruxelles.

. PP D

Provinciale Planologische Dienst.

. RNP

Rijksdienst voor het Nationale Plan. La Haye.

. RPC

Rijksplanologische Commisie. La Haye.

. EPD

Rijksplanologische Dienst. La Haye.

. SER

Sociaal-Economische Raad. La Haye.

b/ Publications périodiques

. AE

Analyse de l'Espace. Paris.

. AG

Annales de Géographie. Paris.

. BAGF

Bulletin de l'Association des Géographes Français. Paris.

. BEM

Beleid en Maatschapp ij. Mepp el.

. BSBEE

Bulletin de la Société Belge d'Etude et d'Expansion. Liège.

. DE

De Economist. Haarlem.

. EG

Economic Geography.

. EQR

Economic Quarterly Review.

. ESB

Economisch-Statistische Berichten. Rotterdam.

. FD

Financiele Dagblad. Amsterdam.

. GR

Geografische Rundschau. Wiesbaden.

. GT

Geografisch Tijdschrift. Amsterdam.

. HTN

Hommes et Terres du Nord. Lille.

. IG

Information Géographique. Baria.

. NB

Noord-Brabant. Tilburg.

. NO

Hederlandse Onderneming. La Haye.

. NRC-H

Nieuwe Rotterdamsche Courant-Handelsblad. Rotterdam.

. ΡDN

Planning and Development in the Netherlands. Assen.

. TESG

Tijdschrift voor Economische en Sociaale Geografie. Amsterdam.

. TKNAG

Tijdschrift van het Koninklijke Nederlandse Aardrijkskunde Genootschap.

. UGIB

Utrechtse Geografische Instituut Bulletin. Utrecht.

SOURCES STATISTIQUES

1. CBS

Bevolking der gemeenten van Nederland op 1-1-19… annuel

2. CBS

Nationale rekenningen. annuel

3. CBS

Statistisch Zakboek. annuel

4. CBS

Maanschrift van het CBS. mensuel

5. CBS

Maandstatistiek van bevolking en volksgezonheid. mensuel

6. CBS

Maandstatistiek van de financiewezen. mensuel

7. CBS

Maandstatistiek van de industrie. mensuel

8. CBS

Sociaale maandstatistiek. mensuel

9. CBS

12e volkstelling. 31-5-1947

10. CBS

2e bedrijfstelling. 16-10-1950

11. CBS

Algemene woningtelling. 30-6-1956

12. CBS

13e algemene volkstelling. 31-5-1960

13. CBS.

3. Algemene Bedrijfstelling. 15-10-1963

14. CBS.

Speur en Ontwikkelingswerk in Nederland. 1964

15. CBS.

Beschouwingen over de groei van de nerderlandse bevolking in de perille 1965-2000. La Haye. 1965

16. CBS.

Arbeidsvolume en geregistreerde arbeidsreserve 1947-1966. La Haye 1967

17. CBS.

Inkommens verdeling 1960-1965. La Haye 1967

18. CBS.

Statistiek van de binnenlandse migratie 1964-1965. La Haye 1967

19. CBS

Regionale Rekeningen 1965. La Haye. 1970

20. CBS.

14. Algemene Volkstelling. 28-2-197I

21. CBS.

Arbeidsvolume en geregistreerde arbeidsreserve 1950-1966. Regionale cijfers. La Haye 1971

22. CBS.

Statistiek van de binnenlandse migratie 1969. La Haye. 1972

23. CBS.

Pegianale Regionaal statistiek zakboek 1972. La Haye. 1973

24. CBS.

De toekomstige nederlandse bevolkingsontwikkeling na 1972. La Haye 1973

25. CBS.

Statistiek van de binnenlandse migratie 1970-197I. La Haye 1974

26. CBS.

Statistiek werkzame personen 31-3-1973. La Haye 1974

27. CBS.

Regionaal statistiesch zakboek 1974. La Haye 1975

28. CBS.

Regionale economische indicatoren 1970. La Haye 1975

29. CBS.

Concentratie en deconcentratie in nijverheid en delfstoffenwinning (1950-1963-1971). Statistische en econometrische onderzoekingen no 16. La Haye 1975

30. ETI's Groningue-Frise-Drenthe

Statistiesch zakboek voor het Noorden des Lands. annuel depuis 1962. Osinga Ed./ Bolsward.

31. OSCE

Statistiques de base. annnel

32. OSCE

Comptes nationaux. annuel

33. OSCE

Annuaire de statistique industrielle. annuel

34. OSCE

Annuaire de statistique sociale. biennal

35. OSCE

Statistique industrielle. trimestriel

36. OSCE

Etudes et enquêtes statistiques. irrégulier

37. OSCE

Statistiques et comptes régionaux. irrégulier

38. OSCE.

Résultats définitifs de l'enquête industrielle de 1963. Bruxelles. Et. et Enq. Stat. 2/1969. 675 p.

39. OSCE.

Le coût du travail dans l'industrie de la Communauté en 1966. Bruxelles. Stat. Sociales. 4/1969. 156 p.

40. OSCE.

Population et forces de travail en 1968. Bruxelles. Stat. Soc. 6/1969

41. OSCE.

L'emploi en 1967-1968. Bruxelles. Stat. Soc. Supp l. A. 1969

42. OSCE.

Statistiques régionales. Bruxelles. 1972

43. OSCE

Population et emploi 1968-1972. Eurostat. 1973. no 2

44. OCDE

Labor force statistics 196I-1972. Paris. 1974

45. VERENIGING van Statistische Bureaus.

Statistisch stedenboek. Cijfers omtrent de nederlandse gemeenten met 50 000 en meer inwoners. 1960-1965.
Amsterdam 1966 et 1965-1970. Amsterdam 1972

DOCUMENTS OFFICIELS

46. CPB.

Centraal economisch plan. annuel depuis 1947

47. CPB.

Eerste xxxxxx rapport over de ruimtelijke ordening in Nederland. La Haye. 1960

48. CPB.

De nederlandse economie in 1970. La Haye 1966. 292 p.

49. CPB.

Nota inzake groei en strutuur van onze economie. La Haye. 1966. 160 p.

50. CPB.

De nationaal-economische betekenis van industrievestiging in de zeehavengebieden. La Haye 1969. 16 p.

51. CPB.

De nederlandse economie in 1973. La Haye 1970. 2 vol. 213 et 254 p.

52. CPB.

Regionale ontwikkeling van de werkgelegenheit en het spreidingsbeleid 1970-2000. Toegepast op het Noorden des Lands. La Haye. 1972.

53. CPB.

Economische effecten voor Nederland van de werving van buitenlandse werknemers. La Haye 1972

54. COMMISSIE voor de Industrialisatie.

Landelijke spreiding der industrialisatie door regionale concentratie. La Haye 1950

55. COMMISSES OPVOERING PRODUCTIVITEIT.

Structurele vemieuwing in sectorial verband. La Haye. 1972

56. COMMISSES ZEEHA VENO VERLEG.

Inventarisatie van de plannen tot ontwikkeling en/of uitbreiding van zeehavengebieden in Hederland. La Haye 1971.et 1er complément La Haye 1974

57. MEZ.

Riksbegroting voor het dienstjaar 19... Hoofdstuk XIII. Economische Zaken. Memorie ban toelichting. La Haye. annuel

58. MEZ

Eerste nota inzake de industrialisatie van Nedreland. La Haye 1949

59. MEZ

Overzicht van de industrieele ontwikkeling van Hederland per provincie.La Haye. 1950. 99 p.

60. HEZ

Tweede nata inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1950

61. MEZ

Derde nota inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1951

62. MEZ

Vierde nota inzake de industrialisatie van Nederland. La Haye 1953

63. MEZ

Eerste interim-rapp ort Zuidwest Hederland. Terugblik en toekomstbeeld.La Haye 1954

64. MEZ

Vijfde nota inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1955

65. MEZ

Zesde nota inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1958

66. MSZ

De regionale aspecten van het industrialisatie beleid in Hederland.La Haye 1960

67. MEZ

Zevende nota inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1960

68. MEZ

Happ ort Delta Commissie. La Haye. 1962. 7 vol.

69. MEZ

Achtste nota inzake de industrialisatie van Hederland. La Haye 1963

70. MEZ

Nota inzake het te voeren industriespridingsbeleid 1965 t/m 1968.La Haye 1969

71. MEZ

Nota inzake de mijnindustrie en de industriele herstructurering vanZuid-Limburg. La Haye. 1965

72. MEZ

Zeehavennota. La Haye 1966

73. MEZ

Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken betreffendefusies en concentraties. La Haye 7-1-1966

74. MEZ

Nota betreffende de katoen-rayon en linnen industrie. La Haye 1967

75. MEZ

Nota betreffende de uitbreiding van de maatregelen ten bevordering van de economische ontwikkeling in het Noorden des Lands, in Zuid-Limburg en in andere stimuleringsgebieden. La Haye 1967

76. MEZ

Nota inzake de sociaal-economische aspecten van het in de jaren 1969 t/m 1972 te voeren regionale beleid. La Haye 1968

77. MEZ

Wat is de effectiviteit van de regionale industriestimulerings maatregelen 1957-1967 ? La Haye 1969

78. MEZ

Tweede nota inzake de mijnindustrie en de industriele herstructurering van Zuid-Limburg. La Haye 1969

79. MEZ

Rapp ort werkgroep Oost-Groningen. La Haye 1970

80. MEZ

Regelingen ten anzien van investeringen in bepaalde delen van het Land (Wet Selectieve Investeringsregeling). La Haye 1972

81. MEZ

Nota Noorden des Lands 1972. La Haye 1972

82. MBZ

Nota herstructurering Zuid-Limburg 1972. La Haye 1972

83. MEZ

Hota over de ontwikkeling van de Haagse agglomeratie en de afremming van de gmie groei van de dienstsector. La Haye 1972

84. MEZ

Nota inzake de bestrijding van excessive werkloosheid. La Haye 1973

85. MEZ

Brief van de Minister van Economische Zaken. Nota Koorden des Lands. Oprichting van een Noordelijke Ontwikkelingsmaatschapp ij (NOM). Du 17-1-1974

86. MEZ

Foreign industrial establishments, participations and collaborations in the Netherlands. La Haye 1974

87. MEZ

Van velerlei aard. Financiële steun voor het bedrijfsleven. La Haye 1975

88. MINISTERES van SOCIALE ZAKEN.

Omschakeling van ex-mijnwerkers. La Haye 1972. Verslagen en rapp orten no 4. 80 p.

89. MINISTERIE van SOCIALE ZAKEN

Interim nota inzake de bestrijding van de werkloosheid. La Haye 1974

90. MINISTERIE van VOLKSHUISVESTING en RUIMTELIJKE ORDENING

Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. La Haye 1966.

91. MMISTERIE van VOLKSHUISVESTING en RUIMTELIJKE ORDENING

Derde nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. Orienteringsnota. La Haye 1973

92. RAAD van advies voor de Ruimtelijke Ordening.

Advies âver het spreidings en inreichtingsbeleid. La Haye 1973

93. BMP

Rapp orts annuels. La Haye

94. RNP

Het Westen en overig Hederland. La Haye. 1956.

95. RNP

De ontwikkeling van. het Westen des Lands. La Haye. 1958.

96. RNP

De regionale differntiatie van de verhouding van het verzorgende tot het stuwende deel van de beroepsbevolking. La Haye. 1959.

97. RNP

Commissie voor regionale bevolkingsprognoses. 2erapp ort. La Haye. 1959.

98. RPC

De ontwikkeling van Zuid-West Hederland. La Haye. 1971.

99. RPD

Rapp orts annuels. La Haye.

100. SER

Advies over de arbeid van vrouwen in Nederland in het kader van de situatie op de arbeidsmarkt. La Haye. 1966.

101. SER

Rapp ort inzake sector-srtuctuurpolitiek. La Haye. 1969.

102. SER

Concentratiebeweging in het bedrijfsleven. La Haye. 1970. onéo. 83 p.

103. SER

SER-besluit fusiegedragsregels 1971. La Haye. 1971.

OUVRAGES ET ARTICLES

104. ABCOUWER N.F.

Het antaal vestingingen, ppheffingen en verplaatsingen van industriele bedrijven binnen en vanuit Rijnmond. 1960-1970. Utrecht. UGIB. 1972. no 9. pp . 53-57.

105. ABERT J.G.

Economic policy and planning in the Netherlands 1950-1965. New Haven. Yale Univ. Press. 1969. 282 p.

106. ADOLFSE J.TH.

Enige beschouwingen over schaalvergroting en internationalisatie van bedrijven. ESB. du 24-9-1975.

107. AL C.J.

Naar een sectorieel beleid ? ESB. du 1-5-1968 et du 15-5-1968.

108. ALBEDA W.

Een actief arbeidsmarktbeleid. Haarlem. DE. 1967. pp 739-767.

109. ALBEDA W.-GALAN C.d.

Inkomen : vorming, verdeling, beleid. Groningen. 1970.

110. AHDRIESSEH J.E.

De economische groei in Hederland. Een terigblik over de jaren'50 en enig perspectief voor de jaren’60. Amsterdam. 1962. 64 p.

111. ANDRIESSEN J.E.

Economic development in the Hetherlands. Assen. PDN. 1962. no 1.

112. AHDRIESSEH J.E.-MIEDEMA S.-OORT C.J.

De sociaal-economische besturing van Nederland. 3ème éd. Groninger. Nordhoff. 1966. 262 p.

113. ANGENOT L.H.J.

Het Westen des Lands. Haarlem. DE. 1959. 36 p.

114. AUMAN F.

Nachkriegsposition des niederländischen Textielindustrie in industrielle Vergleich. Münster. Zeitschrift für Allgemeine Ter tiel Marktwirtschaft. 1968. no 2. pp . 63-83.

115. BAK L.

Het industriele terreinverbruik in Nederland. La Haye. 1961. 192 p.

116. BARUCH F.

Grote markt en klein land. Amsterdam. 1962. 154 p.

117. ΒΕΙSHUΙΖΕΝ J.

Verkenning van het rijk der reuzen (à propos des sociétés multinationales). ESB. du 30-5-1973 et du 6-7-1973.

118. BELD J.v; d.

Conjonctuurpolitiek in en om de jeren Vijftig. La Haye. 1963. CPB. monografie no 8.

119. BENSEKOM E.v.

Het regionale industriebeleid in de periode van 1959-1964. Alphen. Sociaal Maandblad Arbeid. 1965. no 4. 12 p.

120. BERG G.J.v.d.

On the relation between geography and physical planning in the Hetherlands. TESG. 1972. no 3. pp 124-128.

121. BERG G.J.v.d.-THIJSSEN. J.P.-POLJE G.A.v.

Nieuwe steden in Nederland. Alphen. 1957. 121 p.

122. BERKEL J.J.L.v.

De maatschapp elijke en economische betekenis van de spreiding van effectenbezit. Deventer. Kluwer. 1969. 202 p.

123. BERSON J.F.

Les groupes industriels et l'Europe. L'expérience de la CECA. Paris. PUF. 1962.

124. BOER D.d.

Concentraties en randeffecten. TESG. 1974. no 1. pp 13-22.

125. BOERMAN W.E.

Postwar development in the Netherlands. TESG. 1956. no 3. pp 146-150

126. BOMERS G.B.J.

Multinational corporations and industrial relations. a comparative study of West Germany and the Hetherlands. Amsterdam. Van Gorcum. 1976. 226 p.

127. BOOY H.-PELUPPESSY

W. De ontwikkeling van de concentratie in de nederlandse nijverheid in de periode 1930-1963. Haarlem. DE. 1971. no 2.

128. BOS H.C.

Economic growth of the Hetherlands. a summary of findings. Rotterdam. NEI. 1959. ronéo. 17 p.

129. BOS H.C.

De andeel van Rijnmond in het nationaalprodukt. Rotterdam. NRC-. du 2-3-1972.

130. BOTZEN F.W.

Economic aspects of dutch industrialization. Assen. PDN. 1963. no 11. pp 23-43.

131. BOTZEN F.W.

De positie van Nederland in de stroom van amerikaanse investeringskapital naar West-Europa. ESB. du 1-5-1968.

132. BOTZEK F.W.

Amerikaanse investeringen in Hederland. ESB. du 30-10-1970.

133. BOTZEN F.W.

De relatieve positie van Nederland ten anzien van de amerikaanse internationale investeringen. ESB. du 24-9-1975.

134. BOUMAN P.J.

Industriel klimaat. 6 studies. Assen. Van Gorkum. 1961. 130 p.

135. BOUMAN P.J.

Anton Philips, de mens de ondememer. Utrecht. Prisma Boeken. 1966. 256 p.

136. BRABER P.

De chemische industrie in verband met maatschapp elijke aspecten. Amsterdam. Chemisch Weekblad. 1968. no 39. pp 35-48.

137. BRAKEL W.

De industrialisatie in Nederland na 1945. Leiden. Stenfert-Kroese 1954. 172 p.

138. BRANDSMA R.J.

De amsterdamse confectie-industrie. een economisch-geografische studie over de decentralisatie-structuur. Amsterdam. Institut de Géographie économique. Mémoire ronéo. 1970. 68 p.

139. BREEKVELD C.

De keuze van indices voor het kenmerk van economische diversifi catie der nederlandse provincies. TESG. 1973. no 1. pp 59-62.

140. BROEK J.M.v.d.

Arbeidsproblemen in het ontwikkelingsgebied Z.W. Brabant. Tilburg. 1960. 96 p.

141. BRUGMANS I.J.

Nederlands overgang van onderontwikkeld gebied tot industrieland. Haarlem. DE. 1969. no 1.

142. BUIS J.

Bevolkingsgroei en bevolki ngsprognoses in Hederland. ESB. du 1-11-1972.

143. HUIT J.

Het industriele lokatiepatroon. in : Symposium ruimtelijke ordening en geografie. Leiden. 1967.

144. BUITER J.H.

Modem salariaat in wording. van arbeidsklasse naar werknemersstand. Rotterdam. 1968. 340 p.

145. BUNINGH C.A.

De toekomst van de nederlandse ondernemingstructuur. Alphen. Samson. 1965. 100 p.

146. BURG J.v.d.

Amerikaanse directe investeringen in West-Europa. ESB. du 30-10-1970.

147. BUHKE G.L.

Greenheart metropàlis. Plaaning the western Netherlands. Londres 1966. XVI-172 p.

148. BUURSINK J.

Centraliteit en hierarchie.De theorie der centrale plaatsen in enkele nederlandse industriegebieden. Groningen. Thèse. 1971.

149. BUURSINK J.

De nederlandse hierarchie der regionale centra. TESG. 1971. no 2. pp 67-81.

150. BUURSINK J.

Karte van de empirische verzorgingsrayons en de hierarchie der regionale centra. in : HPD. Jaarverslag 1971. p. 76.

151. CATZ P.

De industrie in Nederland. Amsterdam. 1953. 296 p.

152. CATZ P.-HALL

The economic policy of the Netherlands. Amsterdam.The Banker 1975.

153. CIVI

De industrie in het Noorden des Lands. La Haye. 1972. 198 p.

154. CENTRE UNIVERSITAIRE D’ETUDES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Coopérations, concentrations, fusions d'entreprises dans la CEE. Paris. Revue du Marché Commun. 1968. no 1.

155. CENTRE UNIVERSITAIRE D’ETUDES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

La politique industrielle de l'Europe intégrée et l'app ort des capitaux exté-rieurs. Paris. PUF. 1968. 410 p.

156. CENTRUM VOOR STAATSKUNDIGE VORMING.

Regionaal industrialisatiebeleid. La Haye. 1963. 30 p.

157. CHARDONNET J.

Les grandes puissances économiques. Tome I : l'Europe. Paris. Dalloz. 1953.

158. CHARDONNET J.

Le complexe industriel d'Amsterdam. in : Métropoles économiques. Paris. Dalloz. 1959.

159. CLARK C.-WILSON F.-BRADLEY J.

Industrial location and economic potential in western Europe. Regional Studies. vol. 3. 1969. no 2.

160. CLOUT H.D. (ed)

Regional development in Western Europe. Londres. Wiley. 1975. 328 p.

161. COJAN N.

Le gaz naturel de Hollande. Paris. Revue Française de l'Energie. 1970. no 224.

162. COLLOQUE

Urban core and inner city. Actes du colloque international d'Amsterdam du 11-17 Septembre 1967. Leiden. Van Hulten 1967.

163. COMMISSIE NEDERLANDESE CHEEP SBOUW.

Sector-structuuronderzoek nederlandse scheepsbouw. La Haye. 1966.

164. CCE

Documents dë la conférence sur les économies régionales. Bruxelles. 1961. 2 vol. 457 et 241 p.

165. CCE

Memorandim de la Commission sur le Programme d'Action de la Communauté pendant la deuxième étape. Bruxelles. 1962.

166. CCE

La politique régionale dans la Communauté Economique Européenne. Rapp ort des groupes d’experts. Bruxelles. 1964. 404 p.

167. CCE

Première communication de la Commission au Conseil sur la politique régionale dans la CEE. Bruxelles. 11 Mai 1965.

168. CCE

Enquête SUE la situation économique des petites et moyennes entreprises industrielles dans les pays de la CEE. Bruxelles. 1966.

169. CCE

Projet de programme de politique économique à moyen terme 1966-1970. Bruxelles. 1966.

170. CCE

Analyse comparative des structures socio-économiques des régions minières et sidérurgiques de la Communauté. Luxembourg. 1968. 2 vol.

171. CCE

Une politique régionale pour la Communauté. Bruxelles. 1969. 241 p.

172. CCE

Résultats définitifs de l’enquête industrielle de 1965. Bruxelles. Etudes et enquêtes statistiques. 1969. no 2.

173. CCE

Enquête sur les coûts de main-d'oeuvre dans les industries de la Communauté. Bruxelles. 1970.

174. CCE

La politique industrielle de la Communauté. Bruxelles. 1970. 385 p.

175. CCE

Les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté. Bruxelles. 1970. ronéo. 165 p.

176. CCE

L'évolution régionale dans la Communauté. Bruxelles. 1971. 314 p.

Γ77. CCE

Rapp ort sur la capacité concurrentielle de la Communauté européenne. (rapp ort P. URI). Bruxelles. 1971. 2 vol. paginations multiples.

178. CCE

Rapp ort sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie. Bruxelles. 1973. ronéo. 284 p.

179. CECA

Les politiques nationales de développ ement régional et de conversion. Tome I : la conversion industrielle en Europe. Paris. Dalloz-Sirey. 1961.

180. CECA

La conversion industrielle en Europe. Tomme III : le financement des investissements et les aspects sociaux de la conversion. Paris. Dalloz-Sirey. 1963.

181. CRAMER J.S.

Loonverschillen tussen bedrijfstakken 1920-1939 en 1947-1953. ESB. du 11-1-1956.

182. DEBOUDT J.

L'industrialisation actuelle et future du port de Rotterdam. Rotterdam. 1971. 166 p.

183. DEITERS F.A.TH.J.

Tekort vrouwelijke personeel schept moeilijke situatie in de confectie industrie. NO. du 6-11-1970.

184. DERKSEN J.H.

Industrie in Noord-Limburg bedreigt. Amsterdam. FD. 1965.

185. DICKINSON R.

The geography of commuting : the Netherlands and Belgium. The Geographical Review. vol. 47. 1957. no 4. pp 521-538.

186. DICKINSON R.

The city-region in western Europe. Londres. 1967.

187. DIRKER F.W.-DIJK R.v.-SCHIPPERS R.

De industrialisatie en ons volk. Franecker. Wever. 1956. 263 p.

188. DIHKER M.F.

La politique d'industrialisation régionale dans les pays du Benelux. Bruxelles. Bull. Benelux. 1961. no 2. pp 3-30.

189. DOEL J.v.d.

Enkele optimale en niet-optimale ontwikkelingen in de nederlansche economische orde. ESB. du 26-5-1971.

190. DOELEND C.

De electrotechnische industrie in Hederland. Amsterdam. Institut de Géographie économique de l'Université. Mémoire. ronéo. 1970.

191. DUIJN J.J.v.

De doelmatgheid van het regionaal-economisch beleid in Hederland in de jaren zestig. TESG. 1975. no 5. pp 258-271.

192. DUNGEN J.v.d.

Twente morgen. Enschede. De Twentsche Courant.Juin 1966. 30 p.

193. BONNES R.v.d.

Inspraak en ruimtelijke ordening. Amsterdam. De Gemeente. Avril 1971.

194. ETI-DRENTHE

Wegwijzen door de drentse industrie. Assen. 1969. 92 p.

195. ETI-FRIESLAND

De ontwikkeling van de industrialisatie en de migratie van Friesland. Leeuwarden. 1967. 54 p.

196. ETI-GELDERLAND

De industrialisatie van Gelderland tussen 1948 en 1956. Arnhem. 1956. 23 p.

197. ETI-GELDERLAHD

De gelderse ontwikkelingsmogelijkheden in verband met de geografische situatie. Arnhem. 1959.

198. ETI-GRONINGEN

De sociaale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen. Groningen. Niemeijer. 1959. 246 p.

199. ETI-LIMBURG

Limburg. Industriegewest in stijgende lijn. Maastricht. 1959.

200. ETI-LIMBURG

Enige eapekyen van de weelvart in Limburg. Maastricht. 1967.

201. ETI-LIMBURG

Korte schets van Zuidelijke-Limburg. Maastricht. 1968.

202. ETI-LIMBURG

De ontwikkeling van de industrie in het herstructuureringsgebied alsmede de industriele ontwikkeling in overig Limburg. Maastricht. 1969.

203. ETI-LIMBURG

Limburg 1970-1971. NO. 1972. no 3.

204. ETI-N-BRABANT

N-Brabant in het nieuwe Westen. Tilburg. 1959.

205. ETI-N-BRABANT

Tien jaar industrialisatie in N-Brabant. Tilburg. NB. 1960. no 3.

206. ETI-N-BRABANT

Economische een sociaale sitiatie in N-Brabant. Tilburg. NB.1962. no 4.

207. ETI-N-BRABANT

Oss nmmer. Tilburg. NB. 1963. no 3.

208. ETI-N-BRABANT

Brabantse ontwikkeling in een andere koers. Tilburg. NB. 1967. no 4.

209. ETI-OVERIJSSEL

Overig Nederland en het Westen. Zwolle. 1956.

210. ETI-OVERIJSSEL

Rapp ort inzake het sociaal-economisch structuuronderzoek Twente. Zwolle. 1963. 135 p.

211. ETI-OVERIJSSEL

Twente vraagt andacht. Zwolle. 1966.

212. ETI-OVERIJSSEL

De Ijssel-Vecht delta in perspectief. Zwolle. 1969. 134 p.

213. ETI-OVERIJSSEL

De ontwikkeling van de personeelsbezetting in de overijsselseindustrie in de zestiger jaren. Zwolle. 1970. 59 p.

214. ETI-ZEELAND

Agglomeratie en industriele complexen in het westerscheldebekken.Middleburg. 1969. 19 p.

215. EDELMAN M.-FLEMING R.W.

The politics of wage-price decisions: a four country analysis. Urbana. Univ. of Illinois. Press. 1965. 331 p.

216. EMMANUEL H.

De ontwikkeling der loonkostensniveaus in de verwerkende industrie des EEC-landen 1950-1966. ESB. du 9-10-1968.

217. ENGELSDORP-GASTELAARS R.-CORTIE C.

Migration from Amsterdam. a discussion of the movement of employment and residential population away from the municipality of Amsterdam. TESG. 1973. no 4. pp 206-217.

218. EYSBERG C.D.

Een kritische beschouwing over het begripp en-paar stuwendverzorgend. TKNAG. 1967. no 2.

219· FEDERATES VAS NOORDELIJKE ETI's

Studies over de economische ontwikkeling van het Noorden des Lands.Leeuwarden. 1976. 210 p.

220. FISCHER A.

Recherches sur la croissance industrielle aux Pays-Bas. BAGF. 1975. no 424-425. pp 121-125.

221. FISCHER A.

Philips et Eindhoven. un exemple de relations entre croissance industrielle et croissance urbaine. Paris. AE. 1975. no 2. pp 1-20.

222. FISCHER A.

Eléments de recherche : industrialisation et hiérarchie urbaine dans le Nord des Pays-Bas. BAGF. 1976. no 432. pp 35-44.

223. FLEMING D.K.-KRUMME G.

The Royal Hoesch Union : case analysis of ajustment patterns in the européan steel industry. TESG. 1968. pp 177-199.

224. FRANKS H.G.

Holland as an industrial country. The story of a national achievment. La Haye. 1957. XII-222 p.

225. FRANSEN C.

De bevolkingsontwikkeling in het Rijnmondgebied. Rotterdam. 1963.

226. GACHELIN CH.

La conversion du bassin houiller en Limburg néerlandais. Lille. HTN. 1969. no 2. pp 57-69.

227. GALAND C.d.

Het regionaale industrialisatiebeleid op dood spoor. Amster dam. Socialisa en Democratie. no 10. Octobre 1964.

228. GALAND C.d.

Sektor-structuurpolitiek en economische orde. ESB.du 8-8-1973.

229. GAMBLIN A.

Géographie du Benelux. Paris. SEDES. 1960 et 1970. 5 vol.

230. GANSANER K.F.

Les trusts sidérurgiques de la CECA. Wiesbaden. Fr. Steiner Verlag. 1964. 152 p.

231. GAST J.d.

Botlek-Europoort trefpunkt der grote industrieconcerns. Rot terdam. Revue Rotterdam. 1964. no 4.

232. GATES T.R.-LINDEN F.

Cost and competition, american experience abroad. The national industrial conference board. Studies in business economics. New York. vol. 73. 1961.

233. GAY F.-WAGRET P.

Le Benelux. Paris.PUF. 1960. QSJ no 870. 126 p.

234. GELDER W.J.v.

Rapp ort industriepolitiek. Dr. Wiardi Beckman Stichting Cahiers. Deventer. Kluwer. 1973.

235. GELDER W.J.v.

Industriepolitiek. ESB. du 18-9-1974.

236. GEMEENTE ZAANSTAD

Gemeente Zaanstad 1975. Zaandam. 1975.

237. GEMEENTE ZAANSTAD

Zaanstreek in cij fers. Zaanstad. 1975.

238. GEORGE P.

Haye, Rotterdam, Amsterdam. Essai de géographie urbaine. Paris. Comité des travaux historiques et scientifiques. Bull. de la section de Géographie. 1960. LXXIII. pp 47-142.

239. GEORGE P.

Les établissements Philips aux Pays-Bas, une politique de la répartition géographique des usines. BAGF. 1961. no 301-302. pp 198-205.

240. GEORGE P.-CHALINE CL.-ROGE F.

L'Europe des marchands. Paris. PUF. Coll. Europe de Demain. 1964. no 1. 207 p.

241. GEORGE P.-SEVRIN R.

Belgique-Pays-Bas-Luxembourg. Paris. PUF.Coll. Magellan. 1967 no 10. 2B2 p.

242. GIJSSEN

De herindustrialisatie in Zuid-Limburg. NO. du 13-9-1968.

243. GINKEL J.A.V.-OTTENS H.F.L.

Onderzoek middengebied Randstad. Rapp ort no I. Wonen en werken in en om het groene hart. Dtrecht. DGIB. 1973.

244. GLABBEEK A.-LUIJK H.v.

Emmen en het beleid. Een onderzoek naar regionale on-derontwikkeling. Amsterdam. Zone. 1976. no 3. pp 83-109.

245. GLINSTRA-BLEEKER R.J.P.

Industrialisatie en energiepolitiek. La Haye.CPB. 1952.

246. GRAAF F.H.A.d. (e.a)

Tien jaar industrialisatie. ESB. du 15-6-1960.

247. GRANICK D.

De onderneming in Europa, een amerikaanse visie. Utrecht. Marke Boeken. 1965. no 26. 356 p.

248. GROEN F.A.

Enkele opmerkingen over vestigingen op basis van de 25 miljard m3 aardgasreservering. Groningen. NETO. 1964. Jaarverslag 1963. pp 33-41.

249. GROEN F.J.-KETTING F.R.

De ontwikkeling van de Zaanstrekk in het ruimtelijke beleid in Noord-Holland. Amsterdam. KNAG. Ideeënbundel. 1974. pp 28-33.

250. GROERONDIJK M.d.

De havenformatie als facet van de funktionele structuur. Utrecht. UGIB. 1967. no 5.

251. GROOT K.G.

De financiering van de industrialisatie van Nederland. Leiden. Stenfert-Kroese. 1957. 204 p.

252. HAAN H.d.-KUIPERS S.K.

De produktiestructuur van Nederland in de periode 1950-1966. Haarlem. DE. 1970. pp 370-395.

253· HAAS L.

Sociaal-economische structuurbeeld van de nederlandse provin cie Limburg. TESG. 1965. no 1.

254. HACCOU J.F.

Concentration in Netherlands manufacturing industry. EQR. 1965 pp 13-20.

255. HARRIS F.R.

The grater delta region. an evaluation cf development and administration. Rotterdam. 1968. 190 p.

256. HART H.W. ter

Management centra en de lokatie van top management in Nederland. Amsterdam. KNAG. Ideeënbundel. 1974. pp 34-49.

257. HARTIGH L.d.-MERK J.J.E.M.

Het industriebouw in het regionale ontwikkelings beleid in Nederland. Luxemburg. CECA. Serie Industriele ontwikkeling. 1966. no 13.

258. HARTOG F.

Economic policy in the Ketherlands. in : E. S. Kirchen. Economic policy in our time. Amsterdam. North Holland Publ. Co. 1964.

259. HARTOG F.

De komende herziening van het regionale industrialisatiebeleid. ESB. du 13-5-1964.

260. HARTOG F.

De vakbeweging in de weelvaartstaat. Bruxelles. Synopsis. 1964. 15 p.

261. HARTOG H.d.-THOOLEN B.A.

Requirements and supp ly of qualified manpower prospection for the Netherlands. La Haye. CPB. 1971.

262. HAUER J.-KNAAP G.A.-SMIDT M.d.

Changes in the industrial geography of the Ketherlands during the sixties. TESG. 1971. no 3. pp 139-156.

263. HEERTJE M.A.

L'échec de la politique des salaires aux Pays-Bas. Paris. l'Actualité Economique. 1966. no 4. pp 621-629.

264. HEIDE H. ter.

Sociaale lasten en loonkosten in de EEG. Amsterdam. Sociaal Maandblad Arbeid. 1963.

265. HEIDE H. ter.

Binnenlandse migratie in Nederland. La Haye. RN P. 1965. 515 p.

266. HELLEMENS A.

De sluiting van de kolenmijnen in Limburg. Amsterdam. De Ingénieur. 1974. no 26.

267. HESSING F.J.

Strukturpolitiek in niederländischen Steinkholengebiet SüdLimburg. Bad-Godesberg. Informationen. 1968. pp 326-338.

268. HEYKE T.G.

De ontvikkeling van de industrie in het Noorden des Lands. TESG. 1962. no 4. pp 85-95.

269. HEYMANN Ph.

Les Pays-Bas ont aussi des problèmes de décentralisation. Le cas de AKU. Paris. Entreprise. 1965. no 530. pp 109-117.

270. HOEK J.J.v.d.

Industriele vestiginspolitiek van de Overheid. IV-Aspekten der economische politiek. Leiden. Stenfert-Kroese. 1956. 167 p.

271. HOEK OSTENDE J.H.v.d.

Amsterdam vroeger en nu. Bussum. 1969. 115 p.

272. HOEKVELD G.A.

The Netherlands in western Europe. TESG. 1972. pp 129-148.

273. HOEKVELD G.A.-SCHAT P.A

Egypt-DDR-Nederland. Roermond. Romen. Geografische Verkening no 4. 1972. 232 p.

274. HOEN P.C.A. 't

Post war industrial development in the south of the Netherlands TESG. 1960, pp 180-188.

275. HOEH P.C.A. 't-ROEMEN

Problématique économique et politique régionale dans le Limburg néerlandais, in : Davin-Priebe. Economie régionale sans frontières. Liège. 1968.

276. HOOFSTEE E.W.

The changing rural ecene. Assen. PDN. 1964. no 1.

277. HOOGSTRATEN P.v.-KENTGENS N.

De mijnstreek. enkele espekten van regionale ontwikkeling. Amsterdam. Zone. 1976. no 1.

278. HOUTMANN H.J.

De ontwikkeling van de olievelden in het zuiden van de Randstad-Holland. TKNAG. 1963. pp 482-490.

279. HOUTTE J.A.V.

Economische geschiedenis van de laage landen. Zeist. 1964. 366 p.

280. HDGGET F.

The modern Netherlands. Londres. Pall Mall Press. 1971.

281. IAURP

Les pôles industriels : urbanisation et industrialisation. Paris. 1975. Cahiers de l'IAURP. vol. no 40-41.

282. INSTITUT CATHOLIQUE DE RECHERCHES SOCIO-ECCLESIALES

Etude cartographique de la structure économique et démographique de l'Europe occidentale. Assen. Van Gorcum. 1959.

283. INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE ONDERZOEK

Een onderzoek naar de vestigingsplaatsoverwegingen van ondernemers in de gebieden Oost-Drenthe en Oost-Groningen. Univ. de Groningen. 1966.

284. INSTITUUT VOOR ONDERZOEK

Sociaale aspekten van industrialisatie. Amsterdam. 1951. 20 p.

285. INSTITUT DE SOCIOLOGIE

Les déséquilibres régionaux en Europe. Univ. de Bruxelles. 1968.

286. IJZERMAN T.J.

Beeld en werkelijkheid van de Twents-Achterhoekse textiel industrie. Rapp ort an de Stichting Textielvak te Hengelo. Leiden. Institut de Sociologie de l'Université. 1957. 130 p.

287. IWEMA R.

Economie backgrounds of manpower trends in the Netherlands. Rotterdam. NEI. 1966. ronéo. 67 p.

288. JACOBS H.

De invloed van het loon op de efficiency der bedrijven. ESB. du 1-11-1967.

289. JACQUEMIN A.P.-JONG H.W.d. (ed)

Markets, corporate behaviour and the state. La Haye. Nijhoff. Nijrenrode Studies in Economics. vol. 1. 1976. 353p

290. JAGER D.

Inkomens uit landbouw of nijverheid of dienstverlening. TESG. 1968. no 2.

291. JAGER H.

Bild und Funktion der niederländischen StSdte in vier Jahrhun derten. Wiesbaden. GR. 1966.

292. JALINK W.P.

De zin van spreidingsbeleid en van spreiding rijksdiensten. ESB. du 9-10-1974.

293. JANSEN A.C.M.

Enkele aspekten van het ruimtelijke gedrag van grote industriele concerns in Nederland 1950-1971. TESG. 1972. no 6. pp 411-425.

294. JANSEN A.C.M.

Verplaatsing rijksdiensten. ESB. du 1-8-1973.

295. JANSEN A.C.M.

Elementen van een vestigingsplaatsmodel voor industriele "miltiplant" ondernemingen. TESG. 1974. no 3. pp 174-193.

296. JANSEN A.C.M.-M.d.

Industrie en Ruimte. De industriele ontwikkeling van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk bestel. Assen. Tan Gorcum. 1974. 202 p.

297. JANSEN P.A.T.

Groot en klein in de nederlandse industrie 1953-1968-1980. La Haye. Stichting Maatschapp ij en Onderneming. 1971. 57 p.

298. JEMAIN A.

Philips la belle européenne. Paris. Entreprise. Juin 1968. pp 32-39.

299. JOEKES D.W.

Nederland als vestingingsplaats voor buitenlandse industrieen. ESB. 1960. no 2239. pp 637-640.

300. JONG H.W.d.

Concentrations et fusions d'entreprises industrielles dans la CEE et les Pays-Bas. Leiden. Revue des Communautés Européennes. no spécial. 1968.

301. JONG H.W.d.

Ondernemingsconcentratie. De ontvikkeling in Europe, Amerika en Japan. Leiden. Stenfert-Kroese. 1971. 242 p.

302. JONG H.W.d.

Fusions et concentrations d'entreprises au Benelux. Paris. La Documentation Française. Notes et Etudes Documentaires no 3896. du 2 Juin 1972. 46 p.

303. JONGE J.A.D.

De industrialisatie in Nederland tussen 1850 et 1914. Amster-dam. Scheltema-Holkema. 1968. 536 p.

304. JUILLARD E.

L'Europe rhénane. Géographie d'un grand espace. Paris. Colin. 1968 293 p.

305. JURRIENS R.

Arbeidsmarkt en werkende gehuwde vrouw. ESB. du 26-8-1970.

306. KEUNING H.J.

A provisional concept of a functional division of the Nether-lands. TESG. 1964. no 6-7.

307. KEUNING H.J.

Het nederlandse volk in zijn woongebeid. La Haye. Leopolds. 1965. 493 p.

308. KIRSCHEN E.S.

Economic policy in our time. Amsterdam. 1968.

309. KLAASSEN L.H.

Het regionale industrialisatiebeleid in Nederland. Haarlem. Maatschapp ijbelangen. no 13. Décembre 1962 et no I. Janvier 1963.

310. KLAASENL.H. POLL H.E.v.d.

Hoofdlijnen van de economische politiek in Nederland. Rotterdam. NEI. ronéo. 1965.

311. KLAASSEN L.H.

Regional policy in the Benelux countries. Rotterdam. NEI. 1963. ronéo. 115 p.

312. KLAASSEN L.H.

Human and social factors in area redevelopment policy. Rotterdam. NEI. ronéo. 1966. 201 p.

313. KLAASSEN L.H.

De functie van Twente in de nederlandse economie. Rotterdam. NEI. 1968. 161 p.

314. KLAASEN L.H.

Regionale aspekyen van sector-structuurpolitiek. ESB. du 4-7-1973.

315. KLEIN P.W.

Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland. 1850-1914. Haarlem. DE. 1966. pp 191-212.

316. KNOESTER J.

De nederlandse katoennijverheid op de dremple van morgen. Rotterdam. 1967.

317. KOHNSTAMM G.A.

De industrialisatie van Nederland. Conférence du 25-9-1948.

318. KOHNSTAMM G.A.

De toekomst van de nederlandse industriele ontwikkeling. La Haye. 1948.

319. KNAG.

Rnimtelijke ordening en Geografie. Symposium gehouden te Utrecht op de 19-11-1966. Leiden. 1967. 202 p.

320. KNAG.

Ideeënbundel. bijdragen voor de ideeënmarkt over de ruimtelijke ordening in Nederland. Amsterdam. 11 Janvier 1974. 110 p.

321. KOTTER H.

Die Textielindustrie des deutsch-niederländischen Grenzgebietes in ihrer wirtschaftsgeographischen Verflechtung. Bonn. Institut de Géographie de l'Université. 1952. 80 p.

322. KOYCK L.M.-BOON G.K.

Postwar Holland and the impact of the Common Market. Londres. The Common Market Economies. 1962.

323. KRAEMER-HAVEMAN

Het nieuwe Emmen in wording. Groningen. 1954. 151 p.

324. KROESE W.T.

Textielindustrie : felle strijd om het bestaan. NO. du 1-11-1968.

325. KRUIJT B.

Regionale groeikrachtindicaties. ESB. du 18-8-1971 et du 26-4-1972.

326. KRUIJT C.S.

De verstedelijking van Nederland. Assen. 1961. 34 p.

327. KRUMME G.

Regional diversification : a reconsideration of concept and method. TESG. Septembre-Octobre 1969. "

328. KRHSEL G.R.

De industriele vestigingsplaats. Leiden. Stenfert-Kroese. Bedrijfseconomische Monographieën XXIV. 1957. 280 p.

329. KUIPERS S.K.-POSTMA J.K.T.-HARN A.K.d.

Regionale rendement verschillen en de selectieve investeringsregeling. ESB. du 26-2-1975.

330. KURTH R.

Entwiklung und Tendenzen in der niederländischen Bekleidnngs-industrie. Minster. Textieldienst. 1964. no 12. 30 p.

331. KURTJENS J.W.

Ruimtelijke ordening en industriespreiding. Tilburg. Sociaale Wetenschapp en. 1965. no 1. pp 50-70.

332. KURTJENS J.W.

Diagnose van de brabantse werkloosheid. Tilburg. NB. 1968. no 2. pp 76-91.

333. LAAN A.F.V; d.

Die holländische Wirtschaftsstruktur. Wiesbaden. GR. 1953. pp 405-412.

334. LAANSNA K.

Industrialisation and social planning, an experiment in dutch development areas. Assen. PDN. 1963. no 11.

335. LABASSE J.

L'Organisation de 1'espace. 21éments de géographie volontaire. Paris. Hermann. 1966. 605 p.

336. LAKERVELD W.L.v.

Hederland in de europese industriele ontwiikeling. in : Regionale structuur en interregionale functie. Congres VGUS. Utrecht. 1957.

337. LAKERVELD W.L.v.

The Netherlands struggle in an industrializing world. TESG. 1962. no 5. pp 113-119.

338. LAMBERS H.W.

Ondernemend Nederland. Leiden. 1959.

339. LAMBERT A.M.

The making of the dutch landscape. Londres. 1971. 4I2 p.

340. LAMBOOY J.G.

Economie en ruimte. inleiding in de economische geografie en de regionale economie. Assen. Van Gorcum. 1972. 246 p.

341. LAMBOOY J.G.

Regionale en ruimtelijke politiek. ESB. dn 7-3-1973.

342. LANDEHEER B. (ed)

The Netherlands. Berkeley. United Nations Series. 1944.

343. LASPEYRES R.

Rotterdam und das Ruhrgebiet.Marburger Geographische Schriften. 1969. 220 p.

344. LAWRENCE G.R.P.

The changing face of South Limburg. Geography. 1971. pp 35-39.

345. LAWRENCE G.R.P.

Randstad-Holland. Oxford. 1973.

346. LEDERER W.-CUTLER

F. International investments of the United States in 1966. Washington. Department of Commerce. Survey of current business. Septembre 1967. pp 39-51.

347. LEE J.J.v.d.

De ontwiikeling van de beroepsbevolking in Hederland op middellange termijn. ESB. du 21-11-1973.

348. LESAGE Y. PIERRE

Aménagement du territoire et industrialisation régionale aux Pays-Bas. 1946-1963.

349. LEVENBACH M.G.

De nederlandse loonpolitiek. Alphen a/d Rijn. Samson. 1955. 32 p.

350. LIEPTINK-DE VRIES

Nederlands economische positie. Schiedam. Roelants. 1945. 61 p.

351. LOON P.V.

La politique néerlandaise d'industrialisation régionale. Liège ; Revue des Sciences Economiques. 1964.

352. LOON P.v.

Aspects sociaux de la politique régionale aux Pays-Bas. Liège. Revue des Sciences Economiques. 1965.

353. LOTRINGEN C.F.M.v.

Industriepolitiek. ESB. du 29-9-1971.

354. LOUWMAN J.

Industriepolitiek. ESB. du 18-9-1974.

355. LUBBERS R.E.M.

Selectief investeren. ESB. du 10-5-1972.

356. LUKKES P·

Industrialisatie en migratieproblemen in Friesland. Leeuwarden. Kormans-Smeding. 1964. 186 p.

357. LUYTEN J.C.L.

Recente bevolkingsgroei in Noord-Brabant, beschouwd in verband met industrialisatie, pendel en suburbanisatie. TESG. 1963.

358. HAAS H.J.v.d.

Delfzijl, een ontwikkelingskern op de grens van land en water. Amsterdam. Land en Water. 1961. no 2-4. 10 p.

359. MAINZ H.

The economic situation of the Netherlands at the end of 1946. Amsterdam. 1946. 87 p.

360. MALEZIEUX J.

Une "nouvelle ville" aux Pays-Bas : Heërhugowaard. Paris. AG. no 454. Novembre-Décembre 1973. pp 720-731.

361. MARIS A.-BAUWENS A.L.G.M.

Postwar development trends in the countryside in economic and social respects. Assen. PDN. 1964. no 1. pp 6-21.

362. MASSACESI E.

Localisation et aménagement des terrains industriels. Tome 1 : CECA-Royaume Uni-USA. Luxembourg. CECA. 1966. La Conversion industrielle en Europe. VII. 318 p.

363. MEER L.P.M.v.d.-VELBEN B.v.d.

De Randstad, nationale ontrust of westeuropese metropool ? Amsterdam. Stedebouw en Volkshuisvesting. 1972. no 12.

364. MEIER E.W.

Les entreprises néerlandaises face au Marché Commun. Paris. Revue du Marché Commun. 1962. no 48.

365. MENGER K.

De trek van de twentse textiel naar de hengelose metaal. De mobiliteit van de arbeiders in het twentse industrie. Leiden. 1957. 84p

366. MENNES-TINBERGEN-WARDENBURGEN-WARDENBURG

The element of space in development planning. Amsterdam. 1969. 340 p.

367. MERLIN P.

Les villes nouvelles. Urbanisme régional et aménagement. Paris. PUF 1969. 311 p.

368. MEURS A.P.H.v.

Hoe verder met het nederlandse "natte" mijnbouwbeleid ? ESB. du 19-10-1966, du 26-10-1966 et du 25-10-1967.

369. ΜΙΤTΜΑNΝ D.

Die Chemische Industrie im nordwestlichen Mitteleuropa in ihrem Strukturwandel. Kölner Forschungen zur wirtschafts-und sozialgeo-graphie.vol. XX. 1974. 403 p.

370. MONKHOUSE F.J.

The south Limburg coalfield. EG. 1955. pp 126-137.

371. MONKHOUSE P.J.

A regional geography of Western Europe. Londres. Longmans. 1959.

372. MOONEN H.A.G.

De werkgelegenheidsproblematiek van Midden-Brabant. Tilburg. HB. 1968. no 2. pp 113-117.

373. MOONEN R.E.F.

De ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid in Nederland in de periode 1956-1970. Tilburg.Economie. 1973. no 4. pp 157-179.

574. MORVAN Y.

La concentration de l'industrie en France. Paris. Colin. coll. U. 1972. 510 p.

375. MORVAN T.

Economie industrielle. Paris. PUF. 1976. 278 p.

576. MOTTΕ B.

Rapp ort sur les problèmes de la politique régionale et les voies et moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation d'une telle politique dans la Communauté des Sir. Bruxelles. CEE. 1960

377. MOL C.A.M.

Signaleren en stimuleren op bedrijfstaksniveau. ESB. du 6-6-1973

378. MULDER G.J.A. (sld)

Handboek der geografie van Nederland. Zwolle. 6 vol. 1949-1959.

579. MULDER K.J.

Bedrijfseconomische overwegingen inzake het investeringsbeleid in de industrie. Leiden. Stenfert-Kroese. 1967. 155 p.

380. NATIONALE INVESTERINGSRANK

De industrialisatie van Nederland. La Haye. 1966. rapp ort ronéo. no 5-12-901-300-11.

381. NATIONALE MIDDENSTANDBANK

De vestigingsplaats van het industriele midden en kleinbedrijf. La Haye. Economische publicatie van het NMB. 1962. no 33.

382. NATIONALE MIDDENSTANDBANK

Kleine en middelgrooteindustrie. Amsterdam. 1962. 44 p.

383. NATIONALE MIDDENSTANDBANK

Les transferts des petites et moyennes entreprises industrielles. La Haye. 1962. Publications Economiques de la NMB.

384. NEI

De nederlandse katoen-rayon-en linnenindustrie in een geintegreerde west-Europa. Rotterdam. 1959. 100 p.

385. NEI

Wage policy in the Netherlands. Rotterdam. 1959. 13 p.

386. NEI

Concentration in the textile and Chemical industry in the Netherlands. Rotterdam. 1960. 14 p.

387. NEI

De geschiedenis van de loonvorming in Nederland sinds 1945. Rotterdam. 1960. 55 p.

388. NEI

Het regionale industrialisatiebeleid in Nederland. Rotterdam. 1962. 22 p.

539. NEI

Industriele zones in Nederland. Rotterdam. 1963. 70 p.

390. NEI

Oorzaken en gevolgen van enige belangrijke fusies en deelsnemingen in het nedërlandse bedrijfsleven. Rotterdam. 1964. 60 p.

391. NEI

Hoofdlijnen van de economische politiek in Nederland. Rotterdam. 1965. 126 p.

392. NEI

Selected industries for location in depressed areas. an introduction to feasibility studies. Paris. OCDE. 1965. 237 p.

393. NEI

Sociaal-economische onderzoekingen ten behoeve van het structuurplan Emmen. Rotterdam. 1966. 86 p.

394. NEI

395. NEI

Structuuronderzoek nederlandse meubelindustrie. Rotterdam. 1969.

396. NEI

Basis gegevens betreffende een selectief investeringsbeleid. Rotterdam 1972.

397. NEI

De grenspendel in Limburg, een onderzoek naar motieven en context van de pendel op Duitsland. Rotterdam. 1973.

398. NEDERLANDSE STICHTING VOOR STATISTIEK

De buitenlandse arbeider in Nederland. La Haye. 1971. 2 vol. 279 et 122 p.

399. NEESEN V.

Industrialisatie en streekontwikkeling in Nederland. Beringen. Peeters. 1954. 61 p.

400. NIJEHOLT E.B.M.

Industriele nieuwevestiringen en opheffingen in de provincie Noord-Brabant. Tilburg. NB. 1967. no 3.

401. NIJKAMP P.

Milieu en migratie. ESB. du 11-12-1974.

402. NIOCHE J.P.

La taille des établissements industriels dans sept pays industrialisés. Paris. INSEE. Série E. no 1.

403. ΝΕΤΟ

Herstructuurering van Oostelijke-Groningen. Groningen. 1970.

404. ΝΕΤΟ

Economische ontwikkeling van de acht groninger kernen 1955-1971. Gro-ningen. 1971. 159 p.

405. ODELL P.R.

Natural gas in weztem Europe. a case study in the economic geography of energy ressources. Haarlem. DE. 1969. pp 227-257.

406. OSCE

financement public de la recherche et du développ ement dans les pays de la Communauté. 1967-1970. Bruxelles. 1971.

407. OLDEVELT F.H.F.

Scheepsbouw zoekt Kraacht steeds meer in samenwerking. NO. du 4-6-1971.

408. ONTWIKKELINGSSCHAP ZAANSTREEK

Nota met betrekking tot het economische beleid met inbegrip van industrialisatie beleid in de Zaanstreek. Zaandam. 1971.

409. OCDE

Politique de main-d'oeuvre et politique sociale aux Pays-Bas. Paris. 1967. 331 p.

410. OCDE

The growth of output 1960-1980. retrospect, prospect and problems of policy. Paris. 1970.

411. OCDE

Le facteur régional dans le développ ement économique. Paris. 1970. 154 p.

412. ONU

Planification du développ ement économique et social équilibré. Six monographies. New York. 1964. 308 p.

413. OS P.J.J.H.M.v.

La politique de l'industrialisation régionale aux Pays-Bas. Paris. ISEA. Economie App liquée. 1959. pp 541-568.

414. OS F.J.J.H.H.V.

Physical problems and industrialization. Assen. PDN. 1963. no 11. pp 44-67.

415. OTTENS H.L.-POYCK L.J.

Arbeid in beweging. een eco-geografische analyse van de plaats van Hoogovens op de nederlandse arbeidsmarkt 1960-1968. Ijmuiden. 1969. 110 p.

416. OUDENHOVEN-WILLEN

v. Kloof tussen onderwijs en werkgelegenheidsniveau. ESB. du 26-7-1972.

417. PINDER D.

The Netherlands. Old Woking. Surrey. Dawson.coll. Studies in industri al geography. 1976. 194 p.

418. POLL H.E.v.

Verkeersinfrastructuur en vestigingsplaatsvoordeel. ESB. du 3-6-1970.

419. POSTMA J.K.T.

De spreiding van de rijksdiensten. ESB. du 22-5-1974.

420. REGDL H. (ed)

L'Avenir des ports européens. Semaines de Bruges. Colloque d'Avril 1970. Bruges. De Tempel. 1971. 2 vol.

421. REININK G.J.

Industriele bedrijfsmigratie in Kederland in de jaren 1950-1962. Een onderzoek naar vestigningplaatsfactoren. Amsterdam. 1970.

422. REINAOUD H.

Evolution des structures professionnelles en Europe et en Amérique du Nord, in : Conférence européenne sur les implications pour la main-d'oeuvre de l'automation et des progrés techniques Zürich. 1966.

423. REIP W.W.-BUISMAN

Sesam aardrijkskunde van Kederland. 10ème éd. Baarn. 1970. 2 vol. 228 et 224 p.

424. RIEMEN K.

The Netherlands. New York. 1944.

425. RIEMENS H.

The Netherlands. Story of a free people. New York. Eagle Books. 1944.

426. RIESTHUIS G.J.A.

Les Pays-Bas. in : Les déséquilibres régionaux en Europe. Régions attardées dans les pays industrialisés. Université Libre de Bruxelles. 1968. pp 325-349.

427. RIJKEN van HOLST

De provinvie Groningen en overig Kederland. Groningen. 1958. 100 p.

428. RILEY R.C.-ASHWORTH G.J.

Benelux. an economic geography of Belgium. the Netherlands and Luxemburg. Londres. Chatto-Windus. 1975. 256 p.

429. RIVIERE C.

Une réconversion des charbonnages réussie : les DSM. Paris. Entreprise, du 19-1-1967. pp 71-74.

430. RIVIERE C.

AKZO, le 4ème pilier de la puissance économique néerlandaise. Paris. Entreprise. du 14-3-1970.

431. ROCHCARE G.

Die innereuropaïschen Arbeitsvanderungen. Wiesbaden. GR. 1966.

432. ROEMEN H.C.W.

De groei van de personeelsbezetting in de industrie in de neder landse provincies. 1950-1958. TESG. 1959.

433. ROEMEH H.C.W.

De technische-economische ontwikkeling van Limburg in de laatste 70 jaren. La Haye. De Ingenieur. 1952. no 32. 26 p.

434. ROEMEN H.C.W.

Industriele herstructuurering in Zuid-Limburg. TKNAG. 1967. pp 351-357.

435. ROMUS P.

Expansion économique régionale et Communauté européenne. Leiden. Sijthoff. 1958.

436. ROMUS P.

L'industrialisation des régions portuaires maritimes. Liège. Revue des Sciences Economiques. Juin 1967.

437. ROODERKERK K.

De economische problematiek van Limburg. ESB. du 15-9-1971.

438. ROOLVINK B. (e.a)

Concentratie in het bedrijfsleven. Deventer. Kluwer. 1969. 127 p.

439. ROOS W.A.A.M.D.

De economische machtpositie. Leiden. Stenfert-Kroese. 1969. 204 p.

440. ROOT M.(sld)

Nederland ondernemend 1899-1959.61 jaar ontplooing. Leiden. Stenfert Kroese. 1959. 411 p.

441. ROSSUM N.v.

Sociaal-economisch jaarboek. Amsterdam. Agon Elsevier. 1975. 229 p.

442. ROTTIER H.C.E.M

Sociaal-economische grenseffecten. ESB. du 9-4-1975.

443. ROTTIER H.C.E.M.

Mijnsluiting en de illusie van de herstructuurering. ESB. du 3-3-1976.

444. ROT

Le développ ement économique des Pays-Bas et la pénurie de main-d'oeuvre. Paris. Gestion. Octobre 1963.

445. RUIZENDAAL N.L.

Industriele herstructuurering. Leiden. Stenfert-Kroese. 1968.

446. RYDER M.S.

Managing industrial conflict in Holland at the plant level. Anu Arbor. Michigan. 1970.

447. SCHAIK P.V.

De economische betekenis van de turfwinning in Nederland. Amsterdam. Economisch-Historisch Jaarboek 1967-1968. pp 141-205.

448. SCHODTEN C.W.

Binnenlandse migratie en regionale politiek. ESB. du 22-I-1975.

449. SCHUURMANS F.

Structuurkenmerken van de binnenlandse migratie in Nederland. TESG ? 1975. no 2. pp I2I-I25.

450. SCHUURMANS F.

Gebiedsindeling van Nederland ten behoeve van het onderzoek naar regionale arbeidsmarkten. Amsterdam. SISWO. 1974.

451. SEGHERS J.H.G.

Het personeelsverloop in het ondergrond mijnbedrijf. Methoden en resultaten. Tilburg. 1968. 212 p.

452. SEMAINES DE BRUGES

La crise des relations industrielles en Europe. Diversité et unité. Les réponses possibles. Colloque des 26-26-27 Mars 1971. Bruges. De Tempel. 1972. Cahiers no 28.

453. SERETES

Fonctions portuaires et développ ement urbain dans quelques grands ports européens. Paris.1966. paginations multiples.

454. SEUFFERT O.

Sud-Limburg. Wandlungen einer Landschaft. Wiesbaden. GR. 1967. no 1.

455. SEVERIENS J.T.

Basic datas on the ecnomy of the Netherlands. Washington. Overseas Business Reports. 1965. no 9. 16 p.

456. SEVRIN R.

Géographie de la Belgique et des Pays-Bas. Paris. PUF. QSJ no 1352 1969. 126 p.

457. SHEPERD R.

Philips aborde un virage dangereux. Paris. Expansion. 1968. no 7. pp. 89-94.

458. SMIDT M.d.

Poreign (industrial establishments located in the Netherlands. TESG. 1966. no 1. pp 1-19.

459. SMIDT M.d.-BORCHERT J.G.-EGBERS G.J.J.

Ruimtelijke beleid in Nederland. De wereld in stukken. Roermond. Roemen. 1974. 230 p.

460. SOCIOGRAFISCH BUREAU ENSCHEDE

Industrielle ontwikkeling in Twente. Enschede 1969. 43 p.

461. SOCIOGRAFISCH BUREAU ENSCHEDE

Nota economische ontwikkelung Enschede. 1970-1973. Enschede. 1970. 42 p.

462. SOCIOGRAFISCH BUREAU ZAANSTREEK

Een onderzoek naar de veranderende structuur van de zaanse industrie. Zaandam. 1969.

463. SOCIOGRAFISCH BUREAU ZAANSTREEK

De ontwikkeling van de werkgelegenheid 1960-1969. Zaandam. 1970.

464. SOCIOGRAFISCH BUREAU ZAAHSTREEK

Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Zaanstreek. Zaandam. 1971.

465. SPIERINGS M.-WALWIJK J.M.-SMIDT M.d.

De plaats van de buitenlandse arbeiders in het bedrijfsleven van de Zaanstreek. Utrecht. UGIB. 1970. no 8.

466. SPRONK

L'activité industrielle en Limburg. Liège. BSBEE. 1954. no 161.

467. STEIGENGA W.

Industrialization-emigration. The consequences of the demographic development in the Netherlands. La Haye. 1955. 69 p.

468. STEIGENGA W.

De decentralisatie van de nederlandse industrie. TESG. 1958. pp 129-148.

469. STEIGENGA W.

Sub-urbanisatie en decentralisatie in Nederland. TESG. 1961. pp 210-222.

470. STEIGENGA W.

De stedelijke ontwikkeling in Nederland. pre-advisen voor de 181ème A.V. te Nijmegen. Haarlem. 1964. 233 p.

471. STEIGENGA W.

De betekenis van de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied voor de vestigingsplaats. Alkmaar. 1965. 10 p.

472. STEIGENGA

Randstad-Holland : concept in evolution. TESG. 1972. no 3. pp 149-161.

473. STEIGEHGA W.(e.a)

West-Nederland, chaotische planning of geplaande chaos ? Assen. Van Gorcum. 1973.

474. STICHTING VAN DE ARBEID

Rapp ort inzake het vestigingsbeleid ten anzien van buitenlandse ondernemingen in Nederland. en Belgie. La Haye. 1968. 27 p.

475. STICHTING FEDERATIE VAN NOORDELIJKE ECONOMISCHE INSTITUUTEN.

Studies over de economische ontwikkeling van het Noorden des Lands. Leeuwarden 1976. 210 p.

476. STICHTING INSTITUUT VOOR SOCIAAL EN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK

Verplaatsing industriele bedrijven 1950-1962. Université d'Amsterdam. Section de Planologie. 1967. 2 vol.

477. STICHTING MAATSCHAPPIJ EN ONDERNEMING

Fusies.een terreinverkening. La Haye. 1970. 110 p.

478. STICHTING VOORLICHTING ZAANSTREEK

Ontwerp structuur-plan Zaanstreek. Zaan-dam. 1972.

479. STICHTING VOORLICHTING ZAANSTREEK

Ontstaan, groei en ontwikkeling van de zaanse industrie. Zaandam. 1972.

480. STIKKELORUM W.J.M.-VERHAGE C.G.

Grensarbeidersverkehr Nederland-Belgie en Nederland-Duitse Bondesrepublik. La Haye. Maanschrift van het CBS. Février 1973. pp 88-96.

481. STORNEBRINK D.P.I.O.

Development areas in the Netherlands. Amsterdam. 1956.

482. STREEKPLAN COMMISSIE NOORD-HOLLAND

Poging tot kwantificering van de beroeps bevolking en werkgelegenheid in het Hoordzeekanaalgebied en de overige delen van de provincie. Haarlem. 1968.

483. STUBENITSKY P.

Americaanse ondernemingen in Nederland in 1966. ESB. du 3-9-1969.

484. STUBENITSKY F.

American direct investments in the Netherlands industry. a survey of the year 1966. Rotterdam Univ. Press. 1970. 191 p.

485. STUBENITSKY F.

De omvang van de amerikaanse directe investeringen in Neder-

486. STUURGROEP ECONOMIE TWENTE

Focus op Mente. Enschede. 1968. 30 p.

487. SWANENBURG B.D.

Beeld encyclopedie van onze industrie. Amsterdam. 1953. 303 p.

488. TABAK A.M.

Groeiende dienstsektor. ESB. du 20-8-1975.

489. TAMSMA R.

Intrigerende inkomens. Leçon inaugurale. Université de Griningen. 3-10-1967.

490. TAMSMA R.

Der Norden der Niederlande. ein regionales Förderungsgebiet. Wiesbaden.GR. 1970. pp 134-143.

491. TAMSMA R.

Oost-Groningen, ambivalente assepoester. GT. 197I. no 4. pp 373-382.

492. TAMSMA R.

De economische diversificatie der nederlandse provincies in 1965. TESG. 1972. no I. pp 44-50.

493. TAMSMA R.

The Northern Netherlands. Large problem area in a small country, small problem area in a large economic community. TESG. 1972. no 3. pp 162-179.

494. THEIL H.

Economics and information theory. Amsterdam. North Publ. Co. 1967.

495. TIELEMAN W.H.J.

Het overheidsbeleid t.o.v sektor-struktuurpolitiek. ESB. du 23-5-1973.

496. TIEMSTRA H.

Noordelijke perspectief. ESB. du 1-8-1973 et du 8-8-1973.

497. TIEMSTRA N.

Theorie en praktijk van de industriele vestigingsplaatskeuze in een perifeer gebied. Leiden. Stenfert-Kroese. 1971.

498. TINBERGEN J.

Research on the geographical decentralization of industiy in the Netherlands. in : HENDERSON E.-SPAVENTA L.(ed).Guest lectures in economics.Milan. 1962. pp 230-242.

499. TJIOE B.K.

Bedrijfstakgewijze structuuronderzoekingen en follow-u p. ESB. du 30-5-1973.

500. TOONEN Vf.P.G.

economic restructuring of south Limburg between 1965 and 1971. TESG. 1972. no 3. pp 180-189.

501. TROMP T.P.

Les usines Philips et la décentralisation industrielle. Bruges. Cahiers de Bruges. 1958. no 2.

502. UHLIG H.

Revier Uber Grenzen : das Aachen-Limburg-Kempen Kohlenfeld. Berichte zur deutsche Landeskunde. Band 23. Heft no 2. 1959. pp 255-278.

503. VANDENBERGHE R.

De industrialisatie van Nederland. Bruxelles. 1955. 169 p.

504. VANHOVE N.D.

De doelmatigheid van het regionaal-economisch beleid in Nederland. Gent/Hilversum. 1962. 157 p.

505. VANHOVE N.D.

Regionale Industrialisierung in der Niederlanden durch Konzentration in Entwiklungskernen. Bad Godesberg. Informationen. 1963. pp 421-442.

506. VANHOVE N.D.

Quelques considérations concernant l'efficience de la politique d'économie régionale pratiquée en Belgique et aux Pays-Bas. Namur. Coll. de l'Association des Sciences Régionales. 1966.

507. VEEN J.V.d.

Herstructuurering, herindeling, herorientatie. Amsterdam. De Gemeenten. Septembre 1968.

508. VELBE J.J.v.d.

Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939-1967. Amsterdam. Scheltema-Holkema. 1968. 429 p.

509. VERBURG M.C.

Nederland in de europese ruimte. Amsterdam. Dë Bussy. 1966. 303 p.

510. VERBGRG M.C.

De wet selectieveinvesteringsregeling. Amsterdam. De Gemeente Juillet-Août 1974.

511. VKRBURG M.S.

Actions de développ ement régional aux Pays-Bas. Rome. Actes du 111ème Congrés International des Economies Régionales. 3-6 Mai 1965.

512. VERKRUISEN W.G.

Oost-Groningen. Amsterdam. Stedebouw en Volkshuisvesting. 1973

513. VERMAAS E.A.V.

Arbeidsmarktaspekten van sector-structuurpolitiek. ESB. du 19-7-1973.

514. VERMEER A.-ROEMEN D.

De werkgelegenheid in de sociaal-economische politiek. Amsterdam. Nederlandse Verbond van Vakverenigingen. 1958. 48 p.

515. VERMOOTEN W.H.

Stad en land in Nederland en het probleem der industrialisatie. een sociografische studie. Amsterdam. Paris. 1949·56 p.

516. VERSTER J.B.

Price policy in the Netherlands. EQR. Décembre 1955. pp 13-19.

517. VERVOORT C.E.

Werken in Duitsland. een onderzoek naar de oorzaken van de voorkeur der twentse textielarbeiders voor arbeid in de Minsterlandse textielindustrie. Lieiden. 1955. 111 p.

5X8. VIGARIE A.

Les grands ports de commerce de la Seine au Rhin. Leur évolution devant l’industrialisation des arrières-pays 1850-1964. Paris. SABRI. 1964. 2 vol.

519. VIGABIE A.

La circulation maritime. Paris. Genin. 1968. 492 p.

520. VINCK F.

Methods of reconversion policy in the framevork of the European Coal ans Steel Community. TESG. 1969. no I.

521. VINK H.T. (e.a)

Ruimtelijke beleid in Nederland. Deventer. WBS Cahiers 1972.

522. VLERICK A.J.

Problemen van economische ontwikkeling. Gent. 1961.

523. VOORMOLEN C.

Emmen, het nieuwe industrie-centrum in Zuid-Oost Drenthe. TKHAG. 1961. pp 163-167.

525. VOORMOLEN C.

Post war changes in the economic structure of the northern provinces of the Netherlands. in : Northern geographical essays in honour of G.H.I. DAYSH. Newcastle. 1966. pp 241-255.

525. VREEDE H.T.

Holland within the European market. Amsterdam. De Twentsche Bank. 1956. 120 p.

526. VRIES J.d.

Amsterdam-Rotterdam, rivaliteit in economisch-historisch perspeo-tief. Bussum. 1965. 109 p.

527. VRIES J.d.

Hoogovens Ijmuiden 1918-1968. ontstaan en groei van een basis industrie. Ijmuiden. KNHS. 1968. 747 p.

528. VRIES N.d.

De H.V. Philips Gloeilampenfabrieken en Eindhoven. TKHAG. 1948. no 4-5.

529. VRIES H.P.J.d.

The Benelux central region. Some results of a survey of two frontier regions. TESG. 1964. no 6-7.

530. VRIES REILINGH d.

The changing humanr-geographical aspects of the Netherlands. TESG. 1963. no 2.

531. WALWIJK J.M.

Buitenlandse arbeiders in Nederland. Utrecht. UGIB. 1967. no 4.

532. WEIGLER (sld)

De nederlandse industrie sinds 1945. een wereld van groei. Amsterdam. Verbond van Nederl. Werkgevers. 1952. 400 p.

533. WENTHOLT R.

Buitenlandse arbeiders in Nederland : een veelzijdige benadering van een complex vraagstuk. Leiden. Spruyt. 1967. 236 p.

534. WEVER E.

Pernis-Botlek-Europoort. Un complexe à base de pétrole. TESG. 1966. no 4. pp 131-140.

535. WEVER E.

Enkele aspekten van de industriele ontwikkeling in Nederland tussen 1950 en 1963. Nijmegen. Geografisch en Planologisch Instituut. Cahiers no 1. 1971. 41 p.

536. WEVER E.

Seaports and physical planning in the Hetherlands. TESG. 1974. no 1. pp 4-12.

537. WIARDI BECKMAN STICHTING

Ruimtelijke beleid in Hederland. Amsterdam. 1972.

538. WICKEREN A.C.

De ruimtelijke investeringen regelen : maar hoe ? ESB. du 7-6-1972

539. WINDMULLER J.P.

Labour relations in the Netherlands. Ithaca. Cornell Univ. Press. 1969. 469 p.

540. WINSENIUS J.

Vestigingstendenzen van de nederlandse nijverheid. La Haye. Staats drukkerij. 1945 et 1949.

541. WINSENIUS J.

Industrialisatie van de zogenaamde ontwikkelingskernen in Heder-land. TKNAG. 1952. no 1. pp 3-15.

542. WINSENIUS J.

The location of industry in the Hetherlands. GT. 1954. pp 184-194.

543. WIHSENIUS J.

Nieuwe concentratie en decentralisatietendenzen van de industrie in Nederland en in West-Europa in verband met de planologische consequencies. GT. 1957. pp 193-215 et 241-247.

544. WINSENIUS J.

Ruimtelijke aspekten van de industrialisatie. Roermond. De Naamlos se Venootschap. 1959. no 11-12.

545. WIHSENIUS J.

The dutch industrialization development sinoe the war. TESG. 1963. no 2.

546. WOERDT H.E.v.d.

Werkende vrouwen in Nederland. Utrecht. UGIB. 1968. no 7.

547. WOLFF P.d.

Central economic planning in the Hetherlands. Cologne. Weltwirtschaftliche Archiv. 1964. no 92.

548. WOLFF P.d.

Overheidsplanning in Nederland. Amsterdam. Orbis Economicus. XIV. no 1. pp 86-95.

549. WOLFF P.d.

Sector-structuurpolitiek en planning. ESB. du 20-6-1973.

550. ZULSTRA K

Le gaz naturel néerlandais dans l'économie énergétique de la Communauté. Bruxelles. OSCE. Informations statistiques. 1965. no 4. pp 125-138.

551. ZIJSTRA K.

Feilen in de energiepolitiek. ESB. du 28-1-1976.

552. ZIMMERMANN L.J.

Concentratie en integratie. ESB. du 27-5-1953.

553. ZOON J. H.

Friesland tussen hoop en vrees. enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de friese weelvaart. Drachten. Laverman. 1969. 195 p.

554. ZOOH J.H.

Regionaal-economisch beleid. Mepp el. Beleid en Maatschapp ij. 1974. no 7-8. pp 216-223.

555. ZOON J.H.

Migratie als maatstaf. ESB. du 6-2-1974.

556.

Dutch industrialization. Assen. PDN. 1963. no 2. pp 3-67.

557.

Euregio : het gebied tussen Rijn-Eems en Ijssel. Bocholt. 1965. 253 p.

558.

De time-log in de herstructuurering van Zuid6limburg. ESB. du 8-11-1967.

559.

Ruimtelijke ordening. ESB. no special. du 29-11-1967.

560.

Ruimtelijke ordening. ESB. no spacial. du 21-5-1969.

561.

Herstructuurerin in een krapp e arbeidsmarkt : pendel versluit werkelike beeld limburgse situatie. NO. du 16-10-1970.

562.

Mijnsluitingsnummer.Geologie en Mijnbouw. 1971. no 2.

563.

Sprieding rijksdiensten. ESB. no special. du 28-5-1975.

© Éditions de la Sorbonne, 1980

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search