Version classiqueVersion mobile

Le travail des peaux et du cuir dans le monde grec antique

 | 
Benoit Dercy

Annexes

Annexe 1. Anthologie : les tanins connus des Anciens

Texte intégral

* Classement établi par Leguilloux 2004a, p. 28, 36, 38.
On notera les expressions relatives au processus de tannage végétal (τὸ δέρμα κατεργάσεται dans une fable d’Esope ; εἰς πρὸς τὰ δέρματα χρῶμαι chez Théophraste et Dioscoride ; coria perficere, pelles conficere chez Pline) et de teinture (τὰ δέρματα βάπτω chez Théophraste et Dioscoride ; pelles tingere chez Pline).

Acacia (ἄκανθα/acacia)

1THEOPH. Pl. IV, 2, 8 : « son fruit est contenu dans une gousse […] ; les indigènes l’utilisent au lieu de la noix de galle pour tanner les peaux », ὁ δὲ καρπὸς ἔλλοβος [...]ᾧ χρῶνται οἱ ἐγχώριοι πρὸς τὰ δέρματα ἀντὶ κηκίδος.

2PLIN. XIII, 63 : En Égypte, « les graines [de l’acacia épineux] servent au tannage comme la noix de galle », semen […] quo coria perficiunt gallae uice.

3PLIN. XXIV, 109 : « On recueille [le fruit de l’acacia] en automne ; cueilli plus tôt, il a trop d’astringence. […] On se sert de la graine au lieu de la noix de galle pour préparer les cuirs », Colligitur autumno, ante collectum nimio ualidius spissat. […] Ad coria perficienda semine pro galla utuntur.

4DIOSC. I, 108 : voir infra s.v. « sumac ».

Grenade (granatum ; malicorium)

5PLIN. XIII, 13 : Il existe cinq sortes de grenades (granatum). « Pour le tannage, on emploie surtout l’écorce des variétés acerbes », corticis maior usus ex acerbis ad perficienda coria.

  • 1 Pline invite à comprendre malicorium comme la « pomme pour (tanner) le cuir » ; en fait, le terme s (...)

6PLIN. XXIII, 107 : « [L’écorce] des grenades acerbes est très employée. Chacun sait qu’elle tanne parfaitement les peaux ; c’est pour cela que les médecins l’appellent malicorium1 », [cortex] hic acerbis in magno usu. Vulgus coria maxime perfici illo nouit ; ob id malicorium appellant medici.

7PLIN. XXIV, 91 : « L’arbrisseau “des corroyeurs” comme on l’appelle, rougeâtre, haut d’une coudée, de la grosseur du doigt, dont les feuilles sèches servent au tannage des cuirs comme l’écorce de grenade… », frutex coriarius appellatur, subrutilus, cubitalis, crassitudine digitalis, cuoius aridis foliis ut malicorio coria perficiuntur…

Noix de galle du chêne (κηκίς/galla)

8THEOPH. Pl. IV, 2, 8 ; PLIN. XIII, 63 et XXIV, 109 : utilisation comparée de l’acacia et de la noix de galle, supra.

9THEOPH. Pl. III, 8, 6 : « Toutes les variétés [de chênes] portent des galles, mais seul le “chêne domestique” (hêmeris) en produit une utilisée pour tanner les peaux. […] Il porte également l’autre galle, la noire, avec laquelle on teint des laines », κηκίδας δὲ πάντα φέρει τὰ γένη, μόνη δὲ εἰς τὰ δέρματα χρησίμη ἡ ἡμερίς. […] Φέρει δὲ καὶ τὴν ἑτέραν τὴν μέλαιναν ᾗ τὰ ἔρια βάπτουσιν.

10[Remarque : la galle noire, de Bassora (?), fournit aux teinturiers le rouge d’Andrinople ; sa grande richesse en tanin rend son action sur les peaux trop rapide pour qu’elle soit utilisable à la préparation des cuirs (note de l’édition de la CUF).]

Sumac (ῥοῦς/rhus)

11HIPPO. VI, 129 = Us. liq. 4-5 : dans une liste de produits utilisables en thérapeutique pour leur vertu astringente en application sur les plaies, l’auteur distingue les « substances quelque peu astringentes » des « végétaux les plus astringents ou secs : le ciste, la ronce, le sumac “des tanneurs” (ῥοῦς σκυτοδεψίκη), la sauge ».

12THEOPH. Pl. III, 18, 5 : « Les tanneurs en particulier utilisent le sumac pour teindre les cuirs blancs », Βάπτουσι δὲ τούτῳ καὶ οἱ σκυτοδέψαι τὰ λευκὰ δέρματα.

  • 2 Θρίξ, τριχός a le sens de « poil d’une toison » dans la littérature archaïque, et conserve plutôt l (...)

13DIOSC. I, 108 : « Le sumac alimentaire, qu’on nomme parfois “sumac rouge”, est le fruit de l’arbrisseau du même nom, “rhus des corroyeurs”, appelé ainsi en raison de son utilisation par les corroyeurs pour resserrer les pores des peaux [...]. Ses feuilles ont une vertu astringente, ayant un résultat proche de celles de l’acacia. En décoction, elles servent à noircir les cheveux2 », ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα, ὃν ἔνιοι ἐρυθρὸν καλοῦσι, καρπός ἐστι τῆς καλουμένης βυρσοδεψικῆς ῥοός, ἥτις ὠνομάσθη ἐκ τοῦ βυρσοδέψας αὐτῇ χρῆσθαι εἰς τὴν στύψιν τῶν δερμάτων [...]. δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα στυπτικήν, ποιοῦσαν πρὸς ἃ καὶ ἡ ἀκακία∙ μελαίνει δὲ τρίχας τὸ ἀφέψημα.

14PLIN. XIII, 55 : « Les feuilles [du sumac de Syrie] servent au tannage des cuirs blancs. Le fruit […] qu’on appelle rhus est indispensable en médecine », pelles candidae conficiuntur iis [foliis]. Semen […] quod uocatur rhus medicamentis necessarium.

15GAL. XII, 115 : « Le sumac, plante semblable à un arbrisseau, est astringent et dessèche ; ainsi, les tanneurs l’utilisent pour dessécher les peaux et en resserrer les pores, et c’est pour cette raison que les médecins la nomment “sumac des tanneurs” », Ῥοῦς τὸ θαμνῶδες φυτὸν στύφει καὶ ξηραίνει, ὥσπερ καὶ οἱ βυρσοδέψαι πρὸς τὸ ξηρᾶναι καὶ στῦψαι τὰ δέρματα χρῶνται τῷ φυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται βυρσοδεψικὴ τοῖς ἰατροῖς.

Aulne (κλήθρα)

16THEOPH. Pl. III, 14, 3 : « [L’aulne] est un arbre à écorce rugueuse, écorce rouge à l’intérieur et de ce fait utilisée pour teindre les cuirs », Τραχύφλοιον δὲ καὶ ὁ φλοιὸς εἴσωθεν ἐρυθρός, διὸ καὶ βάπτει τὰ δέρματα.

Pin d’Alep (παραλία)

17THEOPH. Pl. III, 9, 1 : « Le pin maritime [= pin d’Alep] a le feuillage plus léger, plus inconsistant, l’écorce plus lisse et utilisable pour le tannage des peaux, propriété que n’a pas l’autre espèce [= le pin de l’Ida] », ἡ παραλία καὶ λείοτερον τὸν φλοιὸν καὶ εἰς τὰ δέρματα χρήσιμον, ἡ δ’ἑτέρα οὔ.

Vigne blanche (ἄμπελος λευκή/vitis alba ; notia)

18DIOSC. IV, 182 : « bryone blanche : […] autrement nommée vigne blanche, […] pour les Romains, notia », βρυωνία λευκή· […] οἱ δὲ ἄμπελος λευκή, […] Ῥωμαῖοι νότια.

19PLIN. XXIV, 175 : « La notia est une plante connue des ateliers de tanneurs sous des noms divers », notia herba coriariorum officinis familiaris est aliis aliisue nominibus.

20PLIN. XXIII, 22 : « Le fruit [de la vigne blanche] qui pend en une grappe aux grains peu serrés a un suc rouge, puis jaune safran. Il est bien connu des tanneurs qui l’emploient », semen in uua raris acinis dependet, suco rubente, postea crocino. Nouere id qui coria perficiunt ; illo enim utuntur.

Vigne sauvage (ἄμπελος ἀγρία/labrusca)

21PLIN. XIV, 98 : « La racine et les grains de lambruche servent au tannage des cuirs », radix labruscae, acini coria perficiunt.

22THEOPH. Pl. IX, 20, 3 et DIOSC. IV, 182 n’en donnent que la vertu dépilatoire (remèdes cosmétiques).

Garance (ἐρευθέδανον, ἐρυθρόδανον/rubia)

23HDT IV, 189 : « Le costume et les égides des statues d’Athéna ont été empruntés par les Grecs aux Libyennes, à cela près que le costume des Libyennes est en cuir et que les franges qui pendent de leurs égides ne sont pas des serpents, mais des courroies. […] Les Libyennes jettent par-dessus leur vêtement des égées (peaux de chèvre) dépilées, garnies de franges, enduites de garance », Τὴν δὲ ἄρα ἐσθῆτα καὶ τὰς αἰγίδας τῶν ἀγαλμάτων τῆς Ἀθηναίης ἐκ τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσαντο οἱ Ἕλληνες· πλὴν γὰρ ἢ ὅτι σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν Λιβυσσέων ἐστὶ καὶ οἱ θύσανοι οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων αὐτῇσι οὐκ ὄφιες εἰσὶ ἀλλὰ ἱμάντινοι (...). αἰγέας γὰρ περιβάλλονται ψιλὰς περὶ τὴν ἐσθῆτα θυσανωτὰς αἱ Λίβυσσαι κεχριμένας ἐρευθεδάνῳ, ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων αἰγίδας οἱ Ἕλληνες μετωνόμασαν.

24DIOSC. III, 143 : « erythrodanon ou ereuthedanon : certains les nomment teuthrion. La racine en est rouge et a un pouvoir teintant », ἐρυθρόδανον ἢ ἐρευθέδανον· ἔνιοι δὲ τεύθριον καλοῦσι. ῥίζα ἐστὶν ἐρυθρά, βαφική.

  • 3 On notera ici l’utilisation du terme pellis, peau ayant gardé ses poils (≠ corium dans les occurren (...)

25PLIN. XXIV, 94 : « C’est toute une autre plante que l’erythrodanum, nommé par d’autres ereuthodanum et par nous rubia, qui sert à la teinture des laines et au tannage des pelages3 », alia res erythrodanum, quam aliqui ereuthodanum uocant, nos rubiam, qua tinguntur lanae pellesque perficiuntur.

Notes

1 Pline invite à comprendre malicorium comme la « pomme pour (tanner) le cuir » ; en fait, le terme signifie plutôt « le cuir de la pomme » en raison de l’épaisseur de sa peau. Note CUF, p. 109.

2 Θρίξ, τριχός a le sens de « poil d’une toison » dans la littérature archaïque, et conserve plutôt le sens de « cheveu » par la suite. Par ailleurs, le texte se poursuit avec les indications cosmétologiques et thérapeutiques du sumac.

3 On notera ici l’utilisation du terme pellis, peau ayant gardé ses poils (≠ corium dans les occurrences précédentes). Pline évoque ici la teinture des toisons et pelages et pense, à tort, que la garance a un effet tannant sur la peau en plus de son effet teintant sur les poils.

Table des illustrations

Légende * Classement établi par Leguilloux 2004a, p. 28, 36, 38.On notera les expressions relatives au processus de tannage végétal (τὸ δέρμα κατεργάσεται dans une fable d’Esope ; εἰς πρὸς τὰ δέρματα χρῶμαι chez Théophraste et Dioscoride ; coria perficere, pelles conficere chez Pline) et de teinture (τὰ δέρματα βάπτω chez Théophraste et Dioscoride ; pelles tingere chez Pline).
URL http://books.openedition.org/pcjb/docannexe/image/5968/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 260k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search