Version classiqueVersion mobile

La Gaule selon Strabon. Du texte à l’archéologie

 | 
Patrick Thollard

Première partie. Géographie, Livre IV : Traduction

Chapitre III. Les Alpeis

Texte intégral

Généralités

1[IV, 6, 1] Μετὰ δὲ τὴν ὑπὲρ τῶν ῎Αλπεων Κελτικὴν καὶ τὰ ἔθνη τὰ ἔχοντα τὴν χώραν ταύτην περὶ αὐτῶν τῶν ῎Αλπεων λεκτέον καὶ τῶν κατοικούντων αὐτάς, ἔπειτα περὶ τῆς συμπάσης   ̓Ιταλίας, ϕυλάττουσιν ἐν τῇ γραϕῇ τὴν αὐτὴν τάξιν ἥνπερ δίδωσιν ἡ τῆς χώρας ϕύσις.
῎Αρχονται μὲν οὖν αἱ ῎Αλπεις οὐκ ἀπὸ Μονοίκου λιμένος, ὡς εἰρήκασί τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῶν αὐτῶν χωρίων ἀϕ´ ὧνπερ καὶ τὰ   ̓Απέννινα ὄρη κατὰ Γένουαν ἐμπόριον Λιγύων καὶ τὰ καλούμενα Σαβάτων ὀυάδα, ὅπερ ἐστὶ τενάγη· τὸ μὲν γὰρ   ̓Απέννινον ἀπὸ Γενούας, (202C) αἱ δὲ ῎Αλπεις ἀπὸ τῶν Σαβάτων ἔχουσι τὴν ἀρχήν· στάδιοι δ´ εἰσὶ μεταξὺ Γενούας καὶ Σαβάτων διακόσιοι πρὸς τοῖς ἑξήκοντα· μετὰ δὲ τριακοσίους πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα   ̓Αλβίγγαυνόν ἐστι πόλισμα, οἱ δ´ ἐνοικοῦντες Λίγυες ῎Ιγγαυνοι καλοῦνται· ἐντεῦθεν δ´ εἰς Μονοίκου λιμένα τετρακόσιοι καὶ ὀγδοήκοντα. ῎Εν τε τῷ μεταξὺ πόλις εὐμεγέθης ῎Αλβιον   ̓Ιντεμέλιον καὶ οἱ κατοικοῦντες   ̓Ιντεμέλιοι. Καὶ δὴ καὶ σημεῖον τίθενται τοῦ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν Σαβάτων εἶναι ταῖς ῎Αλπεσιν ἐκ τῶν ὀνομάτων τούτων· τὰ γὰρ ῎Αλπεια καλεῖσθαι πρότερον ῎Αλβια, καθάπερ καὶ   ̓Αλπεινά καὶ γὰρ νῦν ἔτι τὸ ἐν τοῖς   ̓Ιάποσιν ὄρος ὑψηλὸν συνάπτον πως τῇ ῎Οκρᾳ καὶ ταῖς ῎Αλπεσιν ῎Αλβιον λέγεσθαι, ὡς ἂν μέχρι δεῦρο τῶν ῎Αλπεων ἐκτεταμένων.

2[IV, 6, 2] Τῶν οὖν Λιγύων τῶν μὲν ὄντων   ̓Ιγγαύνων τῶν δὲ   ̓Ιντεμελίων, εἰκότως τὰς ἐποικίας αὐτῶν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ τὴν μὲν ὀνομάζεσθαι ῎Αλβιον   ̓Ιντεμέλιον οἷον ῎Αλπειον τὴν δὲ ἐπιτετμημένως μᾶλλον   ̓Αλβίγγαυνον. Πολύβιος δὲ προστίθησι τοῖς δυσὶ ϕύλοις τῶν Λιγύων τοῖς λεχθεῖσι τό τε τῶν   ̓Οξυβίων καὶ τὸ τῶν Δεκιητῶν.

3[IV, 6, 1] Après la Transalpine et les peuples qui occupent ce pays c’est des Alpeis elles-mêmes qu’il faut traiter et de leurs habitants, ensuite de toute l’Italie, notre description observant l’ordre qu’offre la nature. Or donc, l’origine des Alpeis se trouve non pas au port de Monoikos [Monaco], comme certains l’ont dit, mais dans la région qui donne aussi naissance aux Monts Apennina [Apennins], près de Génoua [Gênes] « emporion » des Ligyes et à ce qu’on appelle les Ouada (c’est-à-dire les « bas-fonds ») Sabatôn [Vada Sabata]. De fait, les Apennina commencent à Génoua et les Alpeis aux Sabatôn (la distance entre Génoua et les Sabatôn est de 260 stades). A 370 stades des Sabatôn se trouve la petite ville d’Albiggaunon [Albenga] – dont les habitants sont appelés Ligyes Iggaunoi [Ligyens Ingaunes]. De là jusqu’au port de Monoikos, 480 stades et, dans cet intervalle, il y a une ville de belles dimensions, Albion Intemelion [Vintimille], dont les habitants sont appelés Intemelioi [Intéméliens]. Eh bien, voilà la preuve que ces noms autorisent à placer l’origine des Alpeis aux Sabatôn car les Alpia s’appelaient précédemment Albia aussi bien qu’Alpionia. De nos jours encore, la haute montagne qui se trouve chez les Iapodes et qui touche presque l’Okra [Ocra] et les Alpeis est appelée Albios – ce qui implique que les Alpeis se prolongent jusque là.

4[IV, 6, 2] Comme les Ligyes étaient les uns Iggaunoi et les autres Intemelioi, il était normal que leurs établissements en bord de mer fussent nommés l’un Albion (c’est-à-dire Alpion) Intemelion, l’autre – avec un plus fort raccourci – Albiggaunon. Polybe ajoute aux deux tribus qu’on vient d’évoquer celles des Oxybioi et des Dékiètai [Déciates].

Le littoral

5῎Ολως δὲ ἡ παραλία αὕτη πᾶσα μέχρι Τυρρηνίας ἐκ Μονοίκου λιμένος προσεχής τέ ἐστι καὶ ἀλίμενος πλὴν βραχέων ὅρμων καὶ ἀγκυροβολίων. ῾Υπέρκεινται δὲ οἱ τῶν ὀρῶν ἐξαίσιοι κρημνοὶ στενὴν ἀπολείποντες πρὸς θαλάττῃ πάροδον.

6En règle générale, tout le littoral qui s’étend du port de Monoikos jusqu’à celui de la Tyrrhénie est à la fois exposé au vent et dépourvu de ports à l’exception de médiocres points d’amarrage et d’ancrage. Le surplombent les incroyables escarpements que forment les montagnes qui ne laissent qu’un passage étroit en bord de mer.

Les Ligyes

7Κατοικοῦσι δὲ Λίγυες ζῶντες ἀπὸ θρεμμάτων τὸ πλέον καὶ γάλακτος καὶ κριθίνου πόματος, νεμόμενοι τά τε πρὸς θαλάττῃ χωρία καὶ τὸ πλέον τὰ ὄρη. ῎Εχουσι δ´ ὕλην ἐνταῦθα παμπόλλην ναυπηγήσιμον καὶ μεγαλόδενδρον, ὥστ´ ἐνίων τοῦ πάχους τὴν διάμετρον ὀκτὼ ποδῶν εὑρίσκεσθαι· πολλὰ δὲ καὶ τῇ ποικιλίᾳ τῶν θυΐνων οὐκ ἔστι χείρω πρὸς τὰς τραπεζοποιίας. Ταῦτά τε δὴ κατάγουσιν εἰς τὸ ἐμπόριον τὴν Γένουαν καὶ θρέμματα καὶ δέρματα καὶ μέλι, ἀντιϕορτίζονται δὲ ἔλαιον καὶ οἶνον τὸν ἐκ τῆς   ̓Ιταλίας· ὁ δὲ παρ´ αὐτοῖς ὀλίγος ἐστί, πιττίτης αὐστηρός.   ̓Εντεῦθεν δέ εἰσιν οἱ γίννοι λεγόμενοι ἵπποι τε καὶ ἡμίονοι, καὶ οἱ λιγυστῖνοί τε χιτῶνες καὶ σάγοι· πλεονάζει δὲ καὶ τὸ λιγγούριον παρ´ αὐτοῖς, ὅ τινες ἤλεκτρον προσαγορεύουσι. Στρατεύονται δ´ ἱππεῖς μὲν οὐ πάνυ, ὁπλῖται δὲ ἀγαθοὶ καὶ ἀκροβολισταί· ἀπὸ δὲ τοῦ χαλκάσπιδας εἶναι τεκμαίρονταί τινες ῞Ελληνας αὐτοὺς εἶναι.

8[IV, 6, 3]  ̔Ο δὲ τοῦ Μονοίκου λιμὴν ὅρμος ἐστὶν οὐ μεγάλαις οὐδὲ πολλαῖς ναυσίν, ἔχων ἱερὸν ῾Ηρακλέους Μονοίκου καλουμένου· ἔοικε δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος καὶ μέχρι δεῦρο διατείνειν ὁ Μασσαλιωτικὸς παράπλους· διέχει δ´   ̓Αντιπόλεως μικρῷ πλείους ἢ διακοσίους σταδίους.

9Y habitent les Ligyes qui vivent surtout d’élevage, de lait et d’une boisson faite d’orge ; ils font paître leurs troupeaux au bord de mer mais surtout dans les montagnes. Ils ont là une extrême abondance de bois propre à la construction navale, aux troncs si épais qu’on en trouve d’un diamètre de huit pieds et beaucoup de ces arbres, par leur bigarrure, ne sont pas inférieurs aux thuyas pour la fabrication des tables. Aussi les font-ils descendre jusqu’à l’emporion de Génoua en même temps que du bétail, des peaux et du miel, les troquant contre de l’huile d’olive et du vin venu d’Italie (ils en produisent peu chez eux, résiné et âcre). C’est de là que proviennent aussi bien les animaux qu’on appelle « ginnoi » (à la fois chevaux et mulets) que les tuniques et les « sagums » « ligystins ». Abonde également chez eux l’ambre fossile (« liggourion ») que certains appellent « electrum ». À la guerre, ce ne sont pas du tout des cavaliers mais ils font de bons hoplites et tirent bien ; ils portent des boucliers de bronze, ce qui a conduit certains auteurs à les dire grecs !

10[IV, 6, 3] Le port de Monoikos offre un mouillage pour des navires de faible tonnage et de nombre réduit et possède un temple d’Héraklès dit « Monoikos ». De ce nom, il est logique d’inférer que l’espace maritime massaliotique s’étendait jusque là. La distance jusqu’à Antipolis dépasse à peine 200 stades.

Les Salyes

11(203C) Τοὐντεῦθεν δ´ ἤδη μέχρι Μασσαλίας καὶ μικρὸν προσωτέρω τὸ τῶν Σαλύων ἔθνος οἰκεῖ τὰς ῎Αλπεις τὰς ὑπερκειμένας καί τινα τῆς αὐτῆς παραλίας ἀναμὶξ τοῖς ῞Ελλησι. Καλοῦσι δὲ τοὺς Σάλυας οἱ μὲν παλαιοὶ τῶν  ̔Ελλήνων Λίγυας καὶ τὴν χώραν, ἣν ἔχουσιν οἱ Μασσαλιῶται, Λιγυστικήν, οἱ δ´ ὕστερον Κελτολίγυας ὀνομάζουσι, καὶ τὴν μέχρι #Αὐενίωνος καὶ τοῦ  ̔Ροδανοῦ πεδιάδα τούτοις προσνέμουσιν, ἀϕ´ ἧς οὐ πεζὴν μόνον ἀλλὰ καὶ ἱππικὴν ἔστελλον στρατιάν, εἰς δέκα μέρη διῃρημένοι. Πρώτους δ´ ἐχειρώσαντο  ̔Ρωμαῖοι τούτους τῶν ὑπεραλπείων Κελτῶν, πολὺν χρόνον πολεμήσαντες καὶ τούτοις καὶ τοῖς Λίγυσιν, ἀποκεκλεικόσι τὰς εἰς τὴν   ̓Ιβηρίαν παρόδους τὰς διὰ τῆς παραλίας. Καὶ γὰρ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἐλῄζοντο καὶ τοσοῦτον ἴσχυον ὥστε μόλις στρατοπέδοις μεγάλοις πορευτὴν εἶναι τὴν ὁδόν.   ̓Ογδοηκοστὸν δ´ ἔτος πολεμοῦντες διεπράξαντο μόλις ὥστ´ ἐπὶ δώδεκα σταδίους τὸ πλάτος ἀνεῖσθαι τὴν ὁδὸν τοῖς ὁδεύουσι δημοσίᾳ. Μετὰ ταῦτα μέντοι κατέλυσαν ἅπαντας καὶ διέταξαν αὐτοὶ τὰς πολιτείας, ἐπιστήσαντες # ϕόβον.

  • 1 Plusieurs éditeurs dont Meineke (suivi par Radt) ont proposé de remplacer la leçon, bien attestée p (...)
  • 2 Les manuscrits primaires (ABC) portent fovbon « la crainte », conservé par Meineke. On préfèrera, l (...)

12De cet endroit (Antipolis) jusqu’à Massalia – et même légèrement plus loin – le peuple des Salyes habite les Alpeis qui dominent le littoral et même certaines parties de celui-ci où ils se mêlent aux Grecs. (Les anciens auteurs grecs appellent les Salyes Ligyes et le territoire occupé par les Massaliôtai « Ligystikè » ; les auteurs postérieurs les nomment Keltoligyes [Celtoligyens] et leur attribuent la région de plaine qui s’étend jusqu’au Loueriôn1 et jusqu’au Rhodanos ; sur ce territoire ils équipaient une armée non seulement de fantassins mais aussi de cavaliers, qu’ils avaient répartie en dix contingents). Ce furent eux les premiers de tous les Keltoi transalpins que les Romains soumirent au terme d’une longue guerre qui concerna aussi les Ligyes : ces deux peuples leur barraient les passages du littoral menant à l’Ibèria. En effet, tant sur mer que sur terre, ils multipliaient les raids et leur efficacité était telle que des armées importantes arrivaient à peine à s’ouvrir la route. C’est après 79 années de guerre que les Romains parvinrent tout juste à libérer la route sur une largeur de 12 stades pour les usagers investis d’une mission officielle. Par la suite cependant, ils en finirent avec eux et prirent en main eux-mêmes leur administration – non sans leur avoir imposé un tribut2.

L’intérieur du massif

Partie occidentale

13[IV, 6, 4] Μετὰ δὲ τοὺς Σάλυας   ̓Αλβιεῖς καὶ   ̓Αλβίοικοι καὶ   ̓Ουοκόντιοι νέμονται τὰ προσάρκτια μέρη τῶν ὀρῶν. Παρατείνουσι δὲ οἱ   ̓Ουοκόντιοι μέχρι   ̓Αλλοβρίγων, ἔχοντες αὐλῶνας ἐν βάθει τῆς ὀρεινῆς ἀξιολόγους καὶ οὐ χείρους ὧν ἔχουσιν ἐκεῖνοι.   ̓Αλλόβριγες μὲν οὖν καὶ Λίγυες ὑπὸ τοῖς στρατηγοῖς τάττονται τοῖς ἀϕικνουμένοις εἰς τὴν Ναρβωνῖτιν,   ̓Ουοκόντιοι δέ, καθάπερ τοὺς   ̓Ουόλκας ἔϕαμεν τοὺς περὶ Νέμαυσον, τάττονται καθ´ αὑτούς. Τῶν δὲ μεταξὺ τοῦ   ̓Ουάρου καὶ τῆς Γενούας Λιγύων οἱ μὲν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ τοῖς   ̓Ιταλιώταις εἰσὶν οἱ αὐτοί, ἐπὶ δὲ τοὺς ὀρεινοὺς πέμπεταί τις ὕπαρχος τῶν ἱππικῶν ἀνδρῶν, καθάπερ καὶ ἐπ´ ἄλλους τῶν τελέως βαρβάρων.

14[IV, 6, 5] Μετὰ δὲ   ̓Ουοκοντίους   ̓Ικόνιοι καὶ Τρικόριοι καὶ μετ´ αὐτοὺς Μέδουλλοι, οἵπερ τὰς ὑψηλοτάτας ἔχουσι κορυϕάς· τὸ γοῦν ὀρθιώτατον αὐτῶν ὕψος σταδίων ἑκατὸν ἔχειν ϕασὶ τὴν ἀνάβασιν, κἀνθένδε πάλιν τὴν ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς   ̓Ιταλίας κατάβασιν. ῎Ανω δ´ ἔν τισι κοίλοις χωρίοις λίμνη τε συνίσταται μεγάλη καὶ πηγαὶ δύο οὐ πολὺ ἄπωθεν ἀλλήλων, ὧν ἐκ μὲν τῆς ἑτέρας εἶσιν ὁ Δρουεντίας ποταμὸς χαραδρώδης, ὃς ἐπὶ τὸν  ̔Ροδανὸν καταράττει, καὶ ὁ Δουρίας εἰς τἀναντία· τῷ γὰρ Πάδῳ συμμίσγει κατενεχθεὶς διὰ Σαλασσῶν εἰς τὴν ἐντὸς τῶν ῎Αλπεων Κελτικήν· ἐκ δὲ τῆς ἑτέρας πολὺ ταπεινότερος τούτων τῶν χωρίων ἀναδίδωσιν αὐτὸς ὁ Πάδος πολύς τε καὶ ὀξύς, προϊὼν δὲ γίνεται μείζων καὶ πραότερος· (204C) ἐκ πολλῶν γὰρ λαμβάνει τὴν αὔξησιν ἐν τοῖς πεδίοις ἤδη γενόμενος καὶ πλατύνεται· τῇ οὖν διαχύσει περισπᾷ καὶ ἀμβλύνει τὸν ῥοῦν· εἰς δὲ τὴν   ̓Αδριατικὴν θάλατταν ἐκπίπτει μέγιστος γενόμενος τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην ποταμῶν πλὴν τοῦ ῎Ιστρου.  ̔Υπέρκεινται δ´ οἱ Μέδουλλοι μάλιστα τῆς συμβολῆς τοῦ ῎Ισαρος πρὸς τὸν  ̔Ροδανόν.

15[IV, 6, 4] Après les Salyes, ce sont les Albieis [Albiens], les Albioikoi [Albièques], et les Ouokontioi qui occupent les parties septentrionales des montagnes. Les Ouokontioi s’étendent jusqu’au territoire des Allobriges. Ils disposent, dans les profondeurs de leur région montagneuse, de vallons remarquables qui ne le cèdent en rien à ceux des Allobriges. Notons que ceux-ci de même que les Ligyes sont soumis aux gouverneurs dépêchés en Narbonitis, tandis que les Ouokontioi – comme on l’a dit des Ouolkai de la région de Némausos – ont une administration autonome. Quant aux Ligyes entre le Ouaros et Génoua, ceux qui vivent en bord de mer sont assimilés aux Italiotes, tandis qu’à ceux qui habitent la montagne est envoyé un préfet de rang équestre – comme on fait aussi pour d’autres peuples plongés dans une complète barbarie.

16[IV, 6, 5] Après les Ouokontioi, on trouve les Ikonioi et les Trikorioi et après eux les Médoulloi qui, eux, tiennent les sommets les plus élevés : c’est à tout le moins 100 stades, dit-on, qu’il faut gravir pour atteindre la plus perchée de leurs cimes et il faut en redescendre autant pour se rendre de là aux frontières de l’Italie. D’autre part, en haut, certaines dépressions sont occupées par un grand lac et deux sources peu éloignées l’une de l’autre. De la première, part le Drouentias, une rivière torrentielle qui se précipite vers le Rhodanos, et aussi le Dourias [la Doire] qui prend la direction opposée – en effet, il conflue avec le Pados après avoir traversé le territoire des Salassoi [Salasses] et pénétré en Keltikè Cisalpine. De la seconde source, bien en contrebas des régions précédentes, c’est le Pados lui-même qui s’élance, aussi abondant que rapide, mais qui, en progressant, s’augmente et s’apprivoise car de nombreux cours d’eau viennent l’accroître dès qu’il atteint les plaines : il s’élargit si bien que, par l’effet de cet étalement, il voit son courant s’amortir et s’affaiblir. Il se jette dans la mer Adriatique après être devenu le plus grand des fleuves qui traversent l’Europe à l’exception de l’Istros [le Danube]. Les Médoulloi, grosso modo, se situent au dessus du confluent de l’Isar et du Rhodanos.

Partie septentrionale

17[IV, 6, 6] ̓Επὶ δὲ θάτερα μέρη τὰ πρὸς τὴν   ̓Ιταλίαν κεκλιμένα τῆς λεχθείσης ὀρεινῆς Ταυρῖνοί τε οἰκοῦσι Λιγυστικὸν ἔθνος καὶ ἄλλοι Λίγυες. Τούτων δ´ ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Δόννου λεγομένη γῆ καὶ ἡ τοῦ Κοττίου. Μετὰ δὲ τούτους καὶ τὸν Πάδον Σαλασσοί· ὑπὲρ δὲ τούτων ἐν ταῖς κορυϕαῖς Κέντρωνες καὶ Κατόριγες καὶ   ̓Ουάραγροι καὶ Ναντουᾶται καὶ ἡ Λημέννα λίμνη, δι´ ἧς ὁ  ̔Ροδανὸς ϕέρεται, καὶ ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ. Οὐκ ἄπωθεν δὲ τούτων οὐδὲ τοῦ  ̔Ρήνου αἱ πηγαί, οὐδ´ ὁ   ̓Αδούλας τὸ ὄρος, ἐξ οὗ ῥεῖ καὶ ὁ  ̔Ρῆνος ἐπὶ τὰς ἄρκτους καὶ ὁ   ̓Αδούας εἰς τἀναντία ἐμβάλλων εἰς τὴν Λάριον λίμνην τὴν πρὸς τῷ Κώμῳ.  ̔Υπέρκεινται δὲ τοῦ Κώμου πρὸς τῇ ῥίζῃ τῶν ῎Αλπεων ἱδρυμένου τῇ μὲν  ̔Ραιτοὶ καὶ   ̓Ουέννωνες ἐπὶ τὴν ἕω κεκλιμένοι, τῇ δὲ Ληπόντιοι καὶ Τριδεντῖνοι καὶ Στόνοι καὶ ἄλλα πλείω μικρὰ ἔθνη κατέχοντα τὴν   ̓Ιταλίαν ἐν τοῖς πρόσθεν χρόνοις ληστρικὰ καὶ ἄπορα·

18[IV, 6, 6] Si l’on va vers les autres parties du susdit massif montagneux (celles qui s’inclinent en direction de l’Italie), on trouve comme occupants à la fois les Taurinoi [Taurins] – un peuple ligystique – et d’autres Ligyes. Appartiennent à ceux-ci et la terre dite de Donnus et celle de Cottius. Après ce peuple et le Pados, les Salassoi. Au-dessus de ceux-ci, sur les crêtes, les Keutrones [Ceutrones], les Katoriges [Caturiges], les Ouaragroi [Varagres], les Nantouatai [Nantuates], le lac Lèmenna [lac Léman] que traverse le Rhodanos, et la source de ce fleuve. Non loin de ces régions, il y a aussi les sources du Rhênos de même que le Mont Adouallas [Adula] à partir duquel coulent à la fois le Rhênos – vers le Nord – et – dans la direction opposée – l’Adouas qui se jette dans le lac Larios [de Côme] sur lequel se situe Kômon [Côme]. Dominant Kômon – qui se dresse au pied des Alpeis, on trouve d’un côté les Rhaitoi et les Ouennones [Vennons] (qui tendent vers l’Est) et de l’autre côté les Lèpontioi [Lépontiens], les Tridentinoi [Tridentini], les Stonoi [Stoni] et une nuée d’autres petits peuples qui, dans les temps passés, avaient mainmise sur l’Italie, eux des brigands sans ressource !

L’aménagement des voies alpestres

19Νυνὶ δὲ τὰ μὲν ἐξέϕθαρται τὰ δ´ ἡμέρωται τελέως, ὥστε τὰς δι´ αὐτῶν ὑπερβολὰς τοῦ ὄρους πρότερον οὔσας ὀλίγας καὶ δυσπεράτους νυνὶ πολλαχόθεν εἶναι καὶ ἀσϕαλεῖς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εὐβάτους, ὡς ἔνεστι, διὰ τὴν κατασκευήν. Προσέθηκε γὰρ ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τῇ καταλύσει τῶν λῃστῶν τὴν κατασκευὴν τῶν ὁδῶν ὅσην οἷόν τ´ ἦν· οὐ γὰρ δυνατὸν πανταχοῦ βιάσασθαι τὴν ϕύσιν διὰ πετρῶν καὶ κρημνῶν ἐξαισίων, τῶν μὲν ὑπερκειμένων τῆς ὁδοῦ τῶν δ´ ὑποπιπτόντων, ὥστε καὶ μικρὸν ἐκβᾶσιν ἄϕυκτον εἶναι τὸν κίνδυνον, εἰς ϕάραγγας ἀβύσσους τοῦ πτώματος ὄντος. οὕτω δέ ἐστι στενὴ κατά τι αὐτοῦ ἡ ὁδὸς ὥστ´ ἴλιγγον ϕέρειν τοῖς πεζῇ βαδίζουσι και αὐτοῖς καὶ ὑποζυγίοις τοῖς ἀήθεσι· τὰ δ´ ἐπιχώρια κομίζει τοὺς ϕόρτους ἀσϕαλῶς. Οὔτ´ οὖν ταῦτα ἰάσιμα οὔθ´ αἱ κατολισθάνουσαι πλάκες τῶν κρυστάλλων ἄνωθεν ἐξαίσιοι, συνοδίαν ὅλην ἀπολαμβάνειν δυνάμεναι καὶ συνεξωθεῖν εἰς τὰς ὑποπιπτούσας ϕάραγγας. Πολλαὶ γὰρ ἀλλήλαις ἐπίκεινται πλάκες, πάγων ἐπὶ πάγοις γενομένων τῆς χιόνος κρυσταλλωδῶν καὶ τῶν ἐπιπολῆς ἀεὶ ῥᾳδίως ἀπολυομένων ἀπὸ τῶν ἐντὸς πρὶν διαλυθῆναι τελέως ἐν τοῖς ἡλίοις.

20Mais à l’heure actuelle les uns – exterminés – ont disparu tandis que les autres ont été si complètement civilisés que les passages qui traversent leurs montagnes, précédemment peu nombreux et difficiles, sont désormais multiples, dépourvus de toute menace de la part des habitants, et leur viabilité a été améliorée par tous les aménagements possibles. En effet, à l’anéantissement des brigands, César Auguste a ajouté l’équipement des routes, du moins autant que faire se pouvait car les moyens manquent pour forcer partout la nature (en frayant un chemin) à travers des roches et des escarpements extraordinaires qui, tantôt surplombent la route, tantôt se jettent sous elle de sorte que le moindre faux pas cause la perte définitive, la chute vous précipitant dans des gouffres sans fond. En outre, sur certains tronçons du parcours, la route est si étroite qu’elle donne le vertige à ceux qui voyagent à pied – y compris aux bêtes de somme qui n’en ont pas l’habitude : seules celles de la région portent leur charge en toute sécurité. On ne peut rien contre ces réalités et pas davantage contre les plaques de glace qui glissent depuis les sommets et qui peuvent bloquer un convoi entier, voire le précipiter dans les gouffres sous-jacents. De fait, il y a de nombreuses plaques qui se superposent les unes aux autres : la neige glacée s’entasse couche par couche et, à la surface, certaines couches se détachent périodiquement de cet amas avant que les rayons du soleil ne les aient complètement fait fondre.

Les Salassoi

21[IV, 6, 7] (205C) ῾Η δὲ τῶν Σαλασσῶν πολλὴ μέν ἐστιν ἐν αὐλῶνι βαθεῖ τῶν ὀρῶν ἀμϕοτέρωθεν κλειόντων τὸ χωρίον, μέρος δέ τι αὐτῶν ἀνατείνει καὶ πρὸς τὰς ὑπερκειμένας κορυϕάς. Τοῖς οὖν ἐκ τῆς   ̓Ιταλίας ὑπερτιθεῖσι τὰ ὄρη διὰ τοῦ λεχθέντος αὐλῶνός ἐστιν ἡ ὁδός. Εἶτα σχίζεται δίχα· καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ Ποινίνου λεγομένου ϕέρεται ζεύγεσιν οὐ βατὴ κατὰ τὰ ἄκρα τῶν ῎Αλπεων, ἡ δὲ διὰ Κεντρώνων δυσμικωτέρα. ῎Εχει δὲ καὶ χρυσεῖα ἡ τῶν Σαλασσῶν, ἃ κατεῖχον ἰσχύοντες οἱ Σαλασσοὶ πρότερον, καθάπερ καὶ τῶν παρόδων ἦσαν κύριοι. Προσελάμβανε δὲ πλεῖστον εἰς τὴν μεταλλείαν αὐτοῖς ὁ Δουρίας ποταμὸς εἰς τὰ χρυσοπλύσια, διόπερ ἐπὶ πολλοὺς τόπους σχίζοντες εἰς τὰς ἐξοχετείας τὸ ὕδωρ τὸ κοινὸν ῥεῖθρον ἐξεκένουν. Τοῦτο δ´ ἐκείνοις μὲν συνέϕερε πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ θήραν, τοὺς δὲ γεωργοῦντας τὰ ὑπ´ αὐτοῖς πεδία τῆς ἀρδείας στερομένους ἐλύπει, τοῦ ποταμοῦ δυναμένου ποτίζειν τὴν χώραν διὰ τὸ ὑπερδέξιον ἔχειν τὸ ῥεῖθρον.   ̓Εκ δὲ ταύτης τῆς αἰτίας πόλεμοι συνεχεῖς ἦσαν πρὸς ἀλλήλους ἀμϕοτέροις τοῖς ἔθνεσι. Κρατησάντων δὲ  ̔Ρωμαίων τῶν μὲν χρυσουργείων ἐξέπεσον καὶ τῆς χώρας οἱ Σαλασσοί, τὰ δ´ ὄρη κατέχοντες ἀκμὴν τὸ ὕδωρ ἐπώλουν τοῖς δημοσιώναις τοῖς ἐργολαβήσασι τὰ χρυσεῖα· καὶ πρὸς τούτους δ´ ἦσαν ἀεὶ διαϕοραὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν τῶν δημοσιωνῶν. Οὕτω δὲ συνέβαινε τοὺς στρατηγιῶντας ἀεὶ τῶν  ̔Ρωμαίων καὶ πεμπομένους ἐπὶ τοὺς τόπους εὐπορεῖν προϕάσεων ἀϕ´ ὧν πολεμήσουσι. Μέχρι μὲν δὴ τῶν νεωστὶ χρόνων τοτὲ μὲν πολεμούμενοι τοτὲ δὲ καταλυόμενοι τὸν πρὸς τοὺς  ̔Ρωμαίους πόλεμον ἴσχυον ὅμως, καὶ πολλὰ κατέβλαπτον τοὺς δι´ αὐτῶν ὑπερβάλλοντας τὰ ὄρη κατὰ τὸ λῃστρικὸν ἔθος· οἵ γε καὶ Δέκιμον Βροῦτον ϕυγόντα ἐκ Μουτίνης ἐπράξαντο δραχμὴν κατ´ ἄνδρα· Μεσσάλας δὲ πλησίον αὐτῶν χειμαδεύων τιμὴν ξύλων κατέβαλε τῶν τε καυσίμων καὶ τῶν πτελεΐνων ἀκοντισμάτων τῶν γυμναστικῶν.   ̓Εσύλησαν δέ ποτε καὶ χρήματα Καίσαρος οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ ἐπέβαλον κρημνοὺς στρατοπέδοις, πρόϕασιν ὡς ὁδοποιοῦντες ἢ γεϕυροῦντες ποταμούς.

22῞Υστερον μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺς ἄρδην ὁ Σεβαστὸς καὶ πάντας ἐλαϕυροπώλησε, κομισθέντας εἰς   ̓Επορεδίαν  ̔Ρωμαίων ἀποικίαν, ἣν συνῴκισαν μὲν ϕρουρὰν εἶναι βουλόμενοι τοῖς Σαλασσοῖς, ὀλίγον δ´ ἀντέχειν ἐδύναντο οἱ αὐτόθι, ἕως ἠϕανίσθη τὸ ἔθνος. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων σωμάτων τρεῖς μυριάδες ἐξητάσθησαν ἐπὶ τοῖς ἑξακισχιλίοις, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισχίλιοι· (206C) Πάντας δ´ ἐπώλησε Τερέντιος   ̓Ουάρρων ὑπὸ δόρυ καταστρεψάμενος αὐτοὺς στρατηγός· τρισχιλίους δὲ  ̔Ρωμαίων πέμψας ᾤκισε τὴν πόλιν Αὐγοῦσταν ὁ Καῖσαρ, ἐν ᾧ ἐστρατοπέδευσε χωρίῳ ὁ   ̓Ουάρρων, καὶ νῦν εἰρήνην ἄγει πᾶσα ἡ πλησιόχωρος μέχρι τῶν ἄκρων ὑπερβολῶν τοῦ ὄρους.

23[IV, 6, 7] Le territoire des Salassoi se trouve pour l’essentiel dans une vallée profonde dont l’espace est fermé, de chaque côté, par les montagnes mais il s’étend aussi partiellement en direction des cimes qui la surplombent. De ce fait, pour ceux qui, venant d’Italie, franchissent les montagnes, c’est à travers la susdite vallée que passe la route. Puis elle diverge en deux branches : l’une passe à travers ce qu’on appelle le Poenin – son parcours est impraticable aux attelages dès qu’on approche les sommets des Alpeis, l’autre, plus à l’Ouest, traverse le pays des Keutrones. Le territoire des Salassoi comporte également des mines d’or dont, précédemment, au temps de leur puissance, les Salassoi étaient les maîtres (de même qu’ ils contrôlaient aussi les passages) et ils recevaient, pour le travail du métal, un précieux concours de la rivière Dourias dont les eaux servaient aux laveries d’or : pour ce faire, en de nombreux endroits, ils détournaient son cours vers des canaux de dérivation, si bien qu’ils vidaient de son eau le chenal principal. Si cette pratique les aidait dans leur chasse à l’or, en revanche ceux qui cultivaient les plaines en aval, privés d’irrigation, en souffraient : la rivière aurait pu apporter l’eau à leurs terres puisque son cours était favorable. Et ce fut la cause de guerres incessantes entre les deux peuples. Une fois les Romains maîtres du pays, les Salassoi furent chassés de leurs mines et de leur territoire, mais ils continuèrent à occuper les montagnes et ils vendaient l’eau aux publicains auxquels les mines avaient été affermées. Avec ces derniers également, les différends ne cessaient d’éclater en raison de la cupidité des publicains, de sorte que les officiers Romains successifs (on en envoya même en ces lieux) ne manquèrent pas de prétexte pour conduire des opérations de guerre. D’ailleurs, jusqu’à des temps très récents, en alternant les guerres et les phases de trêve face aux Romains, ils conservaient leur puissance et infligeaient de nombreux dommages aux voyageurs qui franchissaient par chez eux les montagnes, les dévalisant selon leur habitude de brigandage. Ainsi, même Decimus Brutus, dans sa fuite depuis Modène, se vit taxer d’une drachme par soldat et, lorsque Messala hiverna à proximité, il dut payer comptant le bois qu’il utilisait pour le chauffage et aussi celui d’ormeau qui lui servait pour les javelots et pour les engins d’entraînement. Ce furent ces mêmes hommes qui allèrent un jour jusqu’à voler les fonds de César ! Ils faisaient aussi ébouler des falaises sur des troupes, prétextant qu’ils construisaient des routes ou jetaient des ponts sur les rivières.

24Plus tard cependant, Auguste les écrasa complètement et les fit tous vendre comme butin après les avoir fait transférer à Eporedia, colonie des Romains qu’on avait établie pour servir de garnison contre les Salassoi mais dont les habitants n’avaient opposé qu’une faible résistance avant la disparition de ce peuple. Bien qu’on eût compté d’une part 36 000 âmes et d’autre part 8 000 combattants, c’est la totalité d’entre eux qui fut vendue à l’encan par Terentius Varro, le général qui les avait écrasés. Après quoi, ayant envoyé 3 000 Romains, César fonda la ville d’Augousta [Aoste] à l’endroit où Varro avait établi son camp, et aujourd’hui la paix règne sur tout le pays environnant jusqu’ aux cols les plus élevés qui passent les montagnes.

Parties orientale et méridionale

25[IV, 6, 8]  ̔Εξῆς δὲ τὰ πρὸς ἕω μέρη τῶν ὀρῶν καὶ τὰ ἐπιστρέϕοντα πρὸς νότον  ̔Ραιτοὶ καὶ   ̓Ουινδολικοὶ κατέχουσι συνάπτοντες   ̓Ελουηττίοις καὶ Βοΐοις· ἐπίκεινται γὰρ τοῖς ἐκείνων πεδίοις. Οἱ μὲν οὖν  ̔Ραιτοὶ μέχρι τῆς   ̓Ιταλίας καθήκουσι τῆς ὑπὲρ Οὐήρωνος καὶ Κώμου. Καὶ ὅ γε  ̔Ραιτικὸς οἶνος τῶν ἐν τοῖς   ̓Ιταλικοῖς ἐπαινουμένων οὐκ ἀπολείπεσθαι δοκῶν ἐν ταῖς τούτων ὑπωρείαις γίνεται· διατείνουσι δὲ καὶ μέχρι τῶν χωρίων  δι´ ὧν ὁ  ̔Ρῆνος ϕέρεται· τούτου δ´ εἰσὶ τοῦ ϕύλου καὶ Ληπόντιοι καὶ Καμοῦνοι. Οἱ δὲ   ̓Ουινδολικοὶ καὶ Νωρικοὶ τὴν ἐκτὸς παρώρειαν κατέχουσι τὸ πλέον μετὰ Βρεύνων καὶ Γεναύνων, ἤδη τούτων   ̓Ιλλυριῶν. ῞Απαντες δ´ οὗτοι καὶ τῆς   ̓Ιταλίας τὰ γειτονεύοντα μέρη κατέτρεχον ἀεὶ καὶ τῆς   ̓Ελουηττίων καὶ Σηκοανῶν καὶ Βοΐων καὶ Γερμανῶν. ̓Ιταμώτατοι δὲ τῶν μὲν   ̓Ουινδολικῶν ἐξητάζοντο Λικάττιοι καὶ Κλαυτηνάτιοι και   ̓Ουέννωνες, τῶν δὲ  ̔Ραιτῶν  ̔Ρουκάντιοι καὶ Κωτουάντιοι. Καὶ οἱ   ̓Εστίωνες δὲ τῶν   ̓Ουινδολικῶν εἰσὶ καὶ Βριγάντιοι, καὶ πόλεις αὐτῶν Βριγάντιον καὶ Καμβόδουνον καὶ ἡ τῶν Λικαττίων ὥσπερ ἀκρόπολις Δαμασία.

26Τῆς δὲ πρὸς τοὺς   ̓Ιταλιώτας τῶν λῃστῶν τούτων χαλεπότητος λέγεταί τι τοιοῦτον ὡς, ἐπειδὰν ἕλωσι κώμην ἢ πόλιν οὐ μόνον ἡβηδὸν ἀνδροϕονοῦντας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῶν νηπίων προϊόντας τῶν ἀρρένων, καὶ μηδ´ ἐνταῦθα παυομένους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐγκύους γυναῖκας κτείνοντας ὅσας ϕαῖεν οἱ μάντεις ἀρρενοκυεῖν.

27[IV, 6, 9] Μετὰ δὲ τούτους οἱ ἐγγὺς ἤδη τοῦ   ̓Αδριατικοῦ μυχοῦ καὶ τῶν κατὰ   ̓Ακυληίαν τόπων οἰκοῦσι, Νωρικῶν τέ τινες καὶ Κάρνοι· τῶν δὲ Νωρικῶν εἰσι καὶ οἱ Ταυρίσκοι. Πάντας δ´ ἔπαυσε τῶν ἀνέδην καταδρομῶν Τιβέριος καὶ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ Δροῦσος θερείᾳ μιᾷ, ὥστ´ ἤδη τρίτον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἐστὶν ἐξ οὗ καθ´ ἡσυχίαν ὄντες ἀπευτακτοῦσι τοὺς ϕόρους.

28Κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν τῶν ῎Αλπεων ὀρεινὴν ἔστι μὲν καὶ γεώλοϕα χωρία καλῶς γεωργεῖσθαι δυνάμενα καὶ αὐλῶνες εὖ συνεκτισμένοι, τὸ μέντοι πλέον καὶ μάλιστα περὶ τὰς κορυϕάς, περὶ ὃ δὴ καὶ συνίσταντο οἱ λῃσταί, λυπρὸν καὶ ἄκαρπον διά τε τὰς πάχνας καὶ τὴν τραχύτητα τῆς γῆς. Κατὰ σπάνιν οὖν τροϕῆς τε καὶ ἄλλων ἐϕείδοντο ἔσθ´ ὅτε τῶν ἐν τοῖς πεδίοις, (207C) ἵν´ ἔχοιεν χορηγούς· ἀντεδίδοσαν δὲ ῥητίνην πίτταν δᾷδα κηρὸν τυρὸν μέλι· τούτων γὰρ εὐπόρουν.

29 ̔Υπέρκειται δὲ τῶν Κάρνων τὸ   ̓Απέννινον ὄρος, λίμνην ἔχον ἐξιεῖσαν εἰς τὸν #   ̓Ατησῖνον ποταμόν, ὃς παραλαβὼν # ῎Αταγιν ἄλλον ποταμὸν εἰς τὸν   ̓Αδρίαν ἐκβάλλει.   ̓Εκ δὲ τῆς αὐτῆς λίμνης καὶ ἄλλος ποταμὸς εἰς τὸν ῎Ιστρον ῥεῖ, καλούμενος #   ̓Ισάρας. Καὶ γὰρ ὁ ῎Ιστρος τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τούτων λαμβάνει τῶν ὀρῶν πολυσχιδῶν ὄντων καὶ πολυκεϕάλων. Μέχρι μὲν γὰρ δεῦρο ἀπὸ τῆς Λιγυστικῆς συνεχῆ τὰ ὑψηλὰ τῶν ῎Αλπεων διέτεινε καὶ ἑνὸς ὄρους ϕαντασίαν παρεῖχεν, εἶτ´ ἀνεθέντα καὶ ταπεινωθέντα ἐξαίρεται πάλιν εἰς πλείω μέρη καὶ πλείους κορυϕάς. Πρώτη δ´ ἐστὶ τούτων ἡ τοῦ  ̔Ρήνου πέραν καὶ τῆς λίμνης κεκλιμένη πρὸς ἕω ῥάχις μετρίως ὑψηλή, ὅπου αἱ τοῦ ῎Ιστρου πηγαὶ πλησίον Σοήβων καὶ τοῦ  ̔Ερκυνίου δρυμοῦ· ἄλλαι δ´ εἰσὶν ἐπιστρέϕουσαι πρὸς τὴν   ̓Ιλλυρίδα καὶ τὸν   ̓Αδρίαν, ὧν ἐστι τό τε   ̓Απέννινον ὄρος τὸ λεχθὲν καὶ τὸ Τοῦλλον καὶ Φλιγαδία, τὰ ὑπερκείμενα τῶν   ̓Ουινδολικῶν, ἐξ ὧν ὁ Δούρας καὶ Κλάνις καὶ ἄλλοι πλείους χαραδρώδεις ποταμοὶ συμβάλλουσιν εἰς τὸ τοῦ ῎Ιστρου ῥεῖθρον.

30[IV, 6, 10] Καὶ οἱ   ̓Ιάποδες δὲ ἤδη τοῦτο ἐπίμικτον   ̓Ιλλυριοῖς καὶ Κελτοῖς ἔθνος περι τούτους οἰκοῦσι τοὺς τόπους, καὶ ἡ ῎Οκρα πλησίον τούτων ἐστίν. Οἱ μὲν οὖν   ̓Ιάποδες πρότερον εὐανδροῦντες καὶ τοῦ ὄρους ἐϕ´ ἑκάτερον τὴν οἴκησιν ἔχοντες καὶ τοῖς λῃστηρίοις ἐπικρατοῦντες, ἐκπεπόνηνται τελέως ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος καταπολεμηθέντες. Πόλεις δ´ αὐτῶν Μέτουλον   ̓Αρουπῖνοι Μονήτιον   ̓Ουένδων. Μεθ´ οὓς ἡ Σεγεστικὴ πόλις ἐν πεδίῳ, παρ´ ἣν ὁ Σάος παραρρεῖ ποταμὸς ἐκδιδοὺς εἰς τὸν ῎Ιστρον. Κεῖται δὲ ἡ πόλις εὐϕυῶς πρὸς τὸν κατὰ τῶν Δακῶν πόλεμον· ἡ δ´ ῎Οκρα τὸ ταπεινότατον μέρος τῶν ῎Αλπεών ἐστι καθ´ ὃ συνάπτουσι τοῖς Κάρνοις, καὶ δι´ οὗ τὰ ἐκ τῆς   ̓Ακυληίας ϕορτία κομίζουσιν ἁρμαμάξαις εἰς τὸν καλούμενον Ναύπορτον, σταδίων ὁδὸν οὐ πολὺ πλειόνων ἢ τετρακοσίων· ἐκεῖθεν δὲ τοῖς ποταμοῖς κατάγεται μέχρι τοῦ ῎Ιστρου καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων. Παραρρεῖ γὰρ δὴ τὸν Ναύπορτον #[Κορκόρας] ποταμὸς ἐκ τῆς   ̓Ιλλυρίδος ϕερόμενος πλωτός, ἐκβάλλει δ´ εἰς τὸν Σάον, ὥστ´ εὐμαρῶς εἰς τὴν Σεγεστικὴν κατάγεται καὶ τοὺς Παννονίους καὶ Ταυρίσκους. Συμβάλλει δ´ εἰς τὸν Σάον κατὰ τὴν πόλιν καὶ ὁ Κόλαπις· ἀμϕότεροι δ´ εἰσὶ πλωτοί, ῥέουσι δ´ ἀπὸ τῶν ῎Αλπεων.

31῎Εχουσι δ´ αἱ ῎Αλπεις καὶ ἵππους ἀγρίους καὶ βόας. Φησὶ δὲ Πολύβιος καὶ ἰδιόμορϕόν τι γεννᾶσθαι ζῷον ἐν αὐταῖς (208C) ἐλαϕοειδὲς τὸ σχῆμα πλὴν αὐχένος καὶ τριχώματος, ταῦτα δ´ ἐοικέναι κάπρῳ, ὑπὸ δὲ τῷ γενείῳ πυρῆνα ἴσχειν ὅσον σπιθαμιαῖον ἀκρόκομον, πωλικῆς κέρκου τὸ πάχος.

  • 3 Les manuscrits portent Λικαντίων qu’on corrige, depuis Coray, en Λικατίων par comparaison avec la f (...)

32[IV, 6, 8] Ensuite, les parties des montagnes qui donnent sur l’Est et sur le Sud sont occupées par les Rhaitoi et les Ouindolikoi qui confinent aux Helouèttioi et aux Boioi car ils en dominent les plaines. Or donc, les Rhaitoi descendent jusqu’à l’Italie – celle qui se trouve au-dessus de Ouèrôn [Vérone] et de Kômon. Précisons que le vin rhétique, qui n’a pas moindre renommée que les vins italiens les plus réputés, se fait au pied de leurs montagnes et qu’ils s’étendent jusqu’à atteindre les régions que traverse le Rhênos. À leur famille appartiennent aussi les Lèpontioi et les Kamounoi [Camunni]. Quant aux Ouindolikoi et aux Norikoi [Noriques], ils occupent la plus grande partie du versant extérieur de la montagne avec les Breunoi [Breunes] et les Genaunoi [Genaunes] – ces derniers étant déjà des Illyriens. Tous ces peuples faisaient régulièrement des raids sur les territoires voisins non seulement d’Italie mais aussi chez les Helouèttioi, les Sèkoanoi, les Boioi et les Germanoi. La palme de l’intrépidité était accordée chez les Ouindolikoi aux Likatioi [Licates], aux Klautènatioi [Clautenates] et aux Ouennones, et chez les Rhaitoi aux Roukantioi [Rucantes] et aux Kotouantioi [Cotuantes]. Les Estiones [Estiones] se rattachent également aux Ouindolikoi ainsi que les Brigantioi [Brigantii] et leurs villes Brigantion [Bregenz] et Kambodounon [Kempten] et la ville des Likatioi3, Damasia, qui est une sorte d’acropole.

33La férocité du comportement de ces brigands à l’égard des Italiotes, dit-on, est telle que lorsqu’ils s’emparent d’un village ou d’une ville, non seulement ils tuent tous les hommes – adolescents et au-delà – mais ils vont jusqu’à s’en prendre aux enfants mâles et, loin de s’en tenir là, ils mettent aussi à mort les femmes enceintes dont leurs devins disent qu’elles attendent des fils.

34[IV, 6, 9] Après ces peuples, on trouve ceux qui habitent à immédiate proximité du renfoncement adriatique et des lieux qui avoisinent Akylèia [Aquilée], c’est-à-dire certains des Norikoi et les Karnoi [Carni]. Des Norikoi, font également partie les Tauriskoi [Taurisques]. À toutes les incursions qu’ils menaient sans cesse, Tibère et son frère Drusus mirent fin en un seul été, si bien qu’il y a aujourd’hui 33 ans qu’ils se tiennent tranquilles et acquittent régulièrement leurs tributs.

35Tout le long de la chaîne des Alpeis, on rencontre aussi bien des terroirs de collines qui se prêtent parfaitement à l’agriculture que des vallées bien peuplées ; cependant, la plus grande part – particulièrement au voisinage des sommets qui, comme on sait, voyaient des concentrations de brigands – connaît pauvreté et stérilité en raison des gels comme de l’âpreté de la terre. Cette pénurie de toutes choses et particulièrement de nourriture, explique que (ces populations) aient parfois épargné les habitants des plaines afin de conserver des fournisseurs : elles troquaient de la résine, de la poix, du bois à torches, de la cire, du fromage, du miel – produits dont elles étaient abondamment fournies.

  • 4 Le texte des manuscrits est celui dont nous donnons la traduction. Le lac que Strabon ne nomme pas (...)

36Au-dessus des Karnoi s’étend la montagne Apenninon [Apennin] qui comporte un lac qui s’écoule dans la rivière Isaras [l’Isarco] laquelle, après avoir reçu une autre rivière, l’Atagis [l’Adige], se jette dans l’Adriatique. Partant de ce même lac, il y a aussi une autre rivière qui coule vers l’Istros et qu’on appelle Atèsinos4. De fait, l’Istros prend également ses origines dans ces montagnes car elles ont de nombreuses divisions et de nombreux sommets. En effet, si depuis la Ligystikè jusqu’à ce point les crêtes des Alpeis s’étendent de manière continue et présentent l’apparence d’une seule montagne, ensuite elles se disjoignent et s’abaissent avant de s’élever à nouveau en multipliant les massifs et les sommets. Parmi ces derniers, il y a d’abord celui qui se trouve au-delà du Rhênos et de son lac ; il est orienté vers l’Est et sa hauteur est modérée ; c’est de là que partent les sources de l’Istros près des Soèboi et de la forêt Hercynienne. Il y a aussi d’autres massifs, orientés en direction de l’Illyrie et de l’Adriatique, parmi lesquels la montagne Apenninon déjà mentionnée, le Toullon et les Phligadia qui dominent les Ouindolikoi ; chez ces derniers, le Douras [Duras], le Klanis [Clanis] et plusieurs autres rivières torrentueuses prennent leur origine pour se jeter dans le cours de l’Istros.

  • 5 La leçon proposée par les manuscrits à cet endroit,  ̔Ρῆνος αὐτός « le Rhin lui-même », étant impos (...)
  • 6 ὁ Κόλαπις est une restitution de Coray à la place d’un ὀγδόλαπις difficilement admissible (cf. Plin (...)

37[IV, 6, 10] Il y a également les Iapodes [Iapodes](voici déjà, avec ce peuple, un mélange d’Illyriens et de Keltoi) qui habitent dans les parages, et l’Okra [Ocra] se trouve près d’eux. Or donc, les Iapodes qui autrefois abondaient en hommes valeureux, qui occupaient les deux versants de la montagne et qui faisaient régner la loi du brigandage, ont laissé toutes leurs forces dans les défaites que leur a infligées César Auguste. Leurs villes sont Métoulon [Metulum], Aroupion [Arupium], Monètion [Monetium] et Ouendôn [Vendo]. Après eux, on trouve Ségestikè [Segestica], une ville de plaine, près de laquelle coule la (….)5 qui se jette dans l’Istros. L’Okra constitue le secteur le plus bas des Alpeis ; il marque l’endroit où celles-ci rejoignent le pays des Karnoi et on le traverse pour convoyer dans des chariots bâchés les marchandises qui, depuis Akylèia, gagnent ce qu’on appelle Nauporton [Nauportum] – un parcours qui n’excède pas 400 stades à partir de là, en revanche, c’est par les voies d’eau qu’on les transporte jusqu’à l’Istros et aux territoires de ce côté-là. Il se trouve en effet que Nauporton est arrosé par une rivière qui provient de l’Illyris ; elle est navigable et se jette dans le Saos [la Save], si bien que les transports sont faciles pour atteindre Ségestikè, les Pannonioi [Pannoniens] et les Tauriskoi. Conflue aussi avec le Saos, à hauteur de cette ville, la rivière Kolapis6. Ces deux rivières sont navigables et coulent depuis les Alpeis.

38Dans les Alpeis, d’autre part, il y a à la fois des chevaux sauvages et des bovins. À ce que dit Polybe, s’y est également engendré un animal de constitution particulière : il ressemble à un cerf quant à la forme générale à l’exception de l’encolure et de l’épaisseur de ses poils – ces traits le rapprochent du sanglier – et sous le menton il a une protubérance longue d’environ un empan, velue à son extrémité et épaisse comme la queue d’un poulain.

Considérations d’ensemble

Le réseau d’Agrippa

39[IV, 6, 11] Τῶν δ´ ὑπερθέσεων τῶν ἐκ τῆς   ̓Ιταλίας εἰς τὴν ἔξω Κελτικὴν καὶ τὴν προσάρκτιον ἡ διὰ Σαλασσῶν ἐστιν ἄγουσα ἐπὶ Λούγδουνον· διττὴ δ´ ἐστίν, ἡ μὲν ἁμαξεύεσθαι δυναμένη διὰ μήκους πλείονος ἡ διὰ Κεντρώνων, ἡ δὲ ὀρθία καὶ στενή, σύντομος δέ, ἡ διὰ τοῦ Ποινίνου. Τὸ δὲ Λούγδουνον ἐν μέσῳ τῆς χώρας ἐστὶν ὥσπερ ἀκρόπολις, διά τε τὰς συμβολὰς τῶν ποταμῶν καὶ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι πᾶσι τοῖς μέρεσι. Διόπερ καὶ   ̓Αγρίππας ἐντεῦθεν τὰς ὁδοὺς ἔτεμε, τὴν διὰ τῶν Κεμμένων ὀρῶν μέχρι Σαντόνων καὶ τῆς   ̓Ακυιτανίας, καὶ τὴν ἐπὶ τὸν  ̔Ρῆνον, καὶ τρίτην τὴν ἐπὶ τὸν ὠκεανόν, τὴν πρὸς Βελλοάκοις καὶ   ̓Αμβιανοῖς, τετάρτη δ´ ἐστὶν ἐπὶ τὴν Ναρβωνῖτιν καὶ τὴν Μασσαλιωτικὴν παραλίαν. ῎Εστι δὲ καὶ ἐν ἀριστερᾷ ἀϕεῖσι τὸ Λούγδουνον καὶ τὴν ὑπερκειμένην χώραν ἐν αὐτῷ τῷ Ποινίνῳ πάλιν ἐκτροπὴ διαβάντι τὸν  ̔Ροδανὸν ἢ τὴν λίμνην τὴν Λημένναν εἰς τὰ   ̓Ελουηττίων πεδία, κἀντεῦθεν εἰς Σηκοανοὺς ὑπέρθεσις διὰ τοῦ   ̓Ιόρα ὄρους καὶ εἰς Λίγγονας· διά τε τούτων ἐπ´ ἄμϕω καὶ ἐπὶ τὸν  ̔Ρῆνον καὶ ἐπὶ τὸν ὠκεανὸν δίοδοι σχίζονται.

40[IV, 6, 11] Parmi les passages qui, depuis l’Italie, mènent en Keltikè extérieure et septentrionale, il y a celui qui traverse le pays des Salassoi et conduit à Lougdounon. Il est double : une branche – celle qui passe par chez les Keutrones – est praticable aux chars sur l’essentiel de sa longueur, tandis que l’autre – qui passe par le Poenin – est raide et étroite mais va au plus court. Quant à Lougdounon, elle se trouve au milieu du pays – telle une acropole – en raison à la fois de la confluence des fleuves et de sa proximité par rapport à toutes les régions. C’est pour ce motif qu’Agrippa a fait partir de là les routes qu’il a percées : celle qui, à travers les Monts Kemména, rejoint le pays des Santonoi et l’Akouitania, celle qui se dirige vers le Rhênos et la troisième qui gagne l’Océan à hauteur des Belloakoi et des Ambianoi ; il y en a une quatrième vers la Narbonitis et le littoral massaliotique. Mais il existe également, si on laisse à main gauche Lougdounon et le pays au-dessus, une bifurcation au coeur même du Poenin : elle mène, après la traversée du Rhodanos ou du lac Lèmenna, aux plaines des Helouèttioi. De là, un passage traverse la montagne Ioras [le Jura] et conduit chez les Sèkoanoi et les Liggonai ; en traversant le territoire de ceux-ci, deux branches se séparent qui gagnent aussi bien le Rhênos que l’Océan.

L’or des Tauriskoi

41[IV, 6, 12] ῎Ετι ϕησὶ Πολύβιος ἐϕ´ ἑαυτοῦ κατ´   ̓Ακυληίαν μάλιστα ἐν τοῖς Ταυρίσκοις τοῖς Νωρικοῖς εὑρεθῆναι χρυσεῖον οὕτως εὐϕυὲς ὥστ´ ἐπὶ δύο πόδας ἀποσύραντι τὴν ἐπιπολῆς γῆν εὐθὺς ὀρυκτὸν εὑρίσκεσθαι χρυσόν, τὸ δ´ ὄρυγμα μὴ πλειόνων ὑπάρχειν ἢ πεντεκαίδεκα ποδῶν, εἶναι δὲ τοῦ χρυσοῦ τὸν μὲν αὐτόθεν καθαρὸν κυάμου μέγεθος ἢ θέρμου, τοῦ ὀγδόου μέρους μόνον ἀϕεψηθέντος, τὸν δὲ δεῖσθαι μὲν χωνείας πλείονος σϕόδρα δὲ λυσιτελοῦς. Συνεργασαμένων δὲ τοῖς βαρβάροις τῶν   ̓Ιταλιωτῶν ἐν διμήνῳ, παραχρῆμα τὸ χρυσίον εὐωνότερον γενέσθαι τῷ τρίτῳ μέρει καθ´ ὅλην τὴν   ̓Ιταλίαν, αἰσθομένους δὲ τοὺς Ταυρίσκους μονοπωλεῖν ἐκβαλόντας τοὺς συνεργαζομένους.

42̓Αλλὰ νῦν ἅπαντα τὰ χρυσεῖα ὑπὸ  ̔Ρωμαίοις ἐστί.
Κἀνταῦθα δ´, ὥσπερ κατὰ τὴν   ̓Ιβηρίαν, ϕέρουσιν οἱ ποταμοὶ χρυσοῦ ψῆγμα πρὸς τῷ ὀρυκτῷ, οὐ μέντοι τοσοῦτον.

43 ̔Ο δ´ αὐτὸς ἀνὴρ περὶ τοῦ μεγέθους τῶν ῎Αλπεων καὶ τοῦ ὕψους λέγων παραβάλλει τὰ ἐν τοῖς ῞Ελλησιν ὄρη τὰ μέγιστα, τὸ Ταΰγετον τὸ Λύκαιον Παρνασσὸν ῎Ολυμπον Πήλιον ῎Οσσαν, ἐν δὲ Θρᾴκῃ Αἷμον  ̔Ροδόπην Δούνακα· (209C) καί ϕησιν ὅτι τούτων μὲν ἕκαστον μικροῦ δεῖν αὐθημερὸν εὐζώνοις ἀναβῆναι δυνατόν, αὐθημερὸν δὲ καὶ περιελθεῖν, τὰς δ´ ῎Αλπεις οὐδ´ ἂν πεμπταῖος ἀναβαίη τίς· τὸ δὲ μῆκός ἐστι δισχιλίων καὶ διακοσίων σταδίων τὸ παρῆκον παρὰ τὰ πεδία. Τέτταρας δ´ ὑπερβάσεις ὀνομάζει μόνον· διὰ Λιγύων μὲν τὴν ἔγγιστα τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει, εἶ τα τὴν διὰ Ταυρίνων ἣν   ̓Αννίβας διῆλθεν, εἶτα τὴν διὰ Σαλασσῶν, τετάρτην δὲ τὴν διὰ  ̔Ραιτῶν, ἁπάσας κρημνώδεις. Λίμνας δὲ εἶναί ϕησιν ἐν τοῖς ὄρεσι πλείους μέν, τρεῖς δὲ μεγάλας· ὧν ἡ μὲν Βήνακος ἔχει μῆκος πεντακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ # [ἑκατὸν] τριάκοντα, ἐκρεῖ δὲ ποταμὸς Μίγκιος· ἡ δ´ ἑξῆς # Λάριος τετρακοσίων, πλάτος δὲ στενωτέρα τῆς πρότερον, ἐξίησι δὲ ποταμὸν τὸν   ̓Αδούαν· τρίτη δὲ #   ̓Ουερβανὸς μῆκος ἐγγὺς τριακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ τριάκοντα, ποταμὸν δὲ ἐξίησι μέγαν Τικῖνον· πάντες δ´ εἰς τὸν Πάδον συρρέουσι.

Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ὀρῶν ἔχομεν λέγειν τῶν   ̓Αλπεινῶν.

44[IV, 6, 12] Polybe dit aussi que, de son temps, à proximité d’Akylèia en plein territoire des Tauriskoi Norikoi, fut trouvée une mine d’or si heureusement constituée qu’il suffisait de décaper deux pieds de terre superficielle pour rencontrer l’or minéral et que les excavations n’excédaient pas 15 pieds ; par ailleurs, une part de cet or était pur dès l’extraction, de la grosseur d’une fève ou d’un lupin et ne perdant qu’un huitième de son volume lors de l’affinage ; le reste exigeait une fonte plus importante mais permettait encore de gros profits. La mine avait été exploitée en commun par les barbares et les Italiotes durant deux mois et, instantanément, le prix de l’or avait baissé d’un tiers dans toute l’Italie, ce que voyant les Tauriskoi avaient chassé leurs associés pour se réserver le monopole.

45Mais aujourd’hui toutes les mines d’or sont aux mains des Romains.
En outre, ici aussi, comme en Ibèria, les rivières charrient des paillettes d’or qui s’ajoutent à celui extrait du sol, mais pas en aussi grande quantité.

  • 7 Les manuscrits donnent les trois lacs dans l’ordre suivant : Bênakos, Ouerbanos et Larios. Meineke (...)

46Le même auteur, traitant de l’étendue et de la hauteur des Alpeis, met en parallèle avec elles les plus grandes montagnes du territoire hellénique, le Taygète, le Lycée, le Parnasse, l’Olympe, le Pélion, l’Ossa et, en Thrace, l’Haemon, le Rhodope et le Dounax, et il dit que, pour chacune d’elles, il ne faut guère plus d’un jour à de bons marcheurs pour en faire l’ascension ni plus d’un jour pour en faire le tour, tandis que nul ne saurait gravir les Alpeis en moins de six jours et il fixe leur longueur à 2 200 stades, mesurée latéralement au niveau des plaines. Et il nomme seulement quatre passages : celui qui traverse le territoire des Ligyes (le plus proche de la mer Tyrrènienne), puis celui qui traverse le territoire des Taurins (qu’emprunta Hannibal) puis celui qui traverse le territoire des Salassoi, et enfin, en quatrième rang, celui qui traverse le territoire des Rhaitoi, tous les quatre escarpés. Sur les lacs, il dit qu’ils sont nombreux dans les montagnes mais que trois sont importants : le Bênakos [lac de Garde], long de 500 stades et large de 30, d’où part la rivière Migkios [Mincius] ; puis le Ouerbanos7 [le lac Majeur], long de 400 stades et, en largeur, plus étroit que le précédent, et qui donne naissance a la rivière Adoua [Adda] ; et le troisième, le Larios [lac de Côme], long de près de 300 stades et large de 30, et qui donne naissance à une grande rivière, le Tikinos [le Tessin]. Toutes ces rivières se jettent dans le Pados.

Voilà ce que nous avions aussi à dire des montagnes des Alpeis.

Notes

1 Plusieurs éditeurs dont Meineke (suivi par Radt) ont proposé de remplacer la leçon, bien attestée par les manuscrits, de Λουερίωνος en ̓Αουενίωνος ou ̓Αουενιῶνος. Cette correction ne se justifie pas. Cf. Salyens et Ligyens, p. 140.

2 Les manuscrits primaires (ABC) portent fovbon « la crainte », conservé par Meineke. On préfèrera, la suite de Lasserre et Radt, fovron « le tribut », qu’on trouve sur deux autres manuscrits (jq).

3 Les manuscrits portent Λικαντίων qu’on corrige, depuis Coray, en Λικατίων par comparaison avec la forme employée juste avant et qu’on retrouve à la fois chez Pline (Licates : N. H., III, 137) et Ptolémée (Λικάτιοι : Géogr., II, 12, 3).

4 Le texte des manuscrits est celui dont nous donnons la traduction. Le lac que Strabon ne nomme pas serait le lac Resia (Haut-Adige, It.). L’Isaras peut correspondre à l’Isarco et l’Atagis à l’Adige. L’Atesinos pourrait être le Sill. Le problème est que c’est l’Adige qui reçoit l’Isarco et non l’inverse et que le fleuve qui sort du lac Resia est l’Inn dont le nom latin est Aenus. D’où les multiples corrections proposées pour le texte qui remplacent tel nom par tel autre pour éviter les erreurs. Nous préfèrerons garder le texte en l’état.

5 La leçon proposée par les manuscrits à cet endroit,  ̔Ρῆνος αὐτός « le Rhin lui-même », étant impossible, la plupart des éditeurs proposent de restituer soit ὁ Σάος, la Save, dont le nom apparaît quelques lignes plus bas, soit ὁ Νόαρος (nom d’un autre affluent du Danube qui n’apparaît que chez Strabon) mentionné en VII, 5, 2, dans une reprise de la description du réseau hydrographique de la région.

6 ὁ Κόλαπις est une restitution de Coray à la place d’un ὀγδόλαπις difficilement admissible (cf. Pline (Colapis : N. H.,III, 148).

7 Les manuscrits donnent les trois lacs dans l’ordre suivant : Bênakos, Ouerbanos et Larios. Meineke intervertit les deux derniers pour éviter les erreurs concernant les rivières. Il faut garder la leçon des manuscrits.

© Publications du Centre Camille Jullian, 2009

Licence OpenEdition Books

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search