Version classiqueVersion mobile

La Gaule selon Strabon. Du texte à l’archéologie

 | 
Patrick Thollard

Première partie. Géographie, Livre IV : Traduction

Chapitre II. La Prettanikè et les îles

Texte intégral

La Prettaniké

Géographie physique et humaine

1[IV, 5, 1]   ̔Η δὲ Βρεττανική τρίγωνος μέν ἐστι τῷ σχήματι, παραβέβληται δὲ τὸ μέγιστον αὐτῆς πλευρὸν τῇ Κελτικῇ, τοῦ μήκους οὔθ´ ὑπερβάλλον οὔτ´ ἐλλεῖπον· ἔστι γὰρ ὅσον τετρακισχιλίων καὶ τριακοσίων ἢ τετρακοσίων σταδίων ἑκάτερον, τό τε Κελτικὸν τὸ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ   ̔Ρήνου μέχρι πρὸς τὰ βόρεια τῆς Πυρήνης ἄκρα τὰ κατὰ   ̓Ακυιτανίαν, καὶ τὸ ἀπὸ Καντίου τοῦ καταντικρὺ τῶν ἐκβολῶν τοῦ   ̔Ρήνου, ἑωθινωτάτου σημείου τῆς Βρεττανικῆς, μέχρι πρὸς τὸ ἑσπέριον ἄκρον τῆς νήσου τὸ κατὰ τὴν   ̓Ακυιτανίαν καὶ τὴν Πυρήνην ἀντικείμενον. Τοῦτο μὲν δὴ τοὐλάχιστον διάστημα ἀπὸ τῆς Πυρήνης ἐπὶ τὸν   ̔Ρῆνόν ἐστιν, ἐπεὶ τὸ μέγιστον εἴρηται ὅτι καὶ πεντακισχιλίων σταδίων ἐστίν· ἀλλ´ εἰκὸς εἶναί τινα σύννευσιν ἐκ τῆς παραλλήλου θέσεως τῷ ποταμῷ πρὸς τὸ ὄρος, ἀμϕοτέρωθεν ἐπιστροϕῆς τινος γινομένης κατὰ τὰς πρὸς τὸν ὠκεανὸν ἐσχατιάς.

2[IV, 5, 2] Τέτταρα δ´ ἐστὶ διάρματα, οἷς χρῶνται συνήθως ἐπὶ τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἠπείρου, τὰ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τῶν ποταμῶν, τοῦ τε   ̔Ρήνου καὶ τοῦ Σηκοάνα καὶ τοῦ Λίγηρος καὶ τοῦ Γαρούνα. Τοῖς δ´ ἀπὸ τῶν περὶ τὸν ̔Ρῆνον τόπων ἀναγομένοις οὐκ ἀπ´ αὐτῶν τῶν ἐκβολῶν ὁ πλοῦς ἐστιν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖς Μεναπίοις Μορίνων, παρ´ οἷς ἐστὶ καὶ τὸ ῎Ιτιον, ᾧ ἐχρήσατο ναυστάθμῳ Καῖσαρ ὁ θεός, διαίρων εἰς τὴν νῆσον· νύκτωρ δ´ ἀνήχθη, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ κατῆρε περὶ τετάρτην ὥραν τριακοσίους καὶ εἴκοσι σταδίους τοῦ διάπλου τελέσας· κατέλαβε δ´ ἐν ἀρούραις τὸν σῖτον.

3῞Εστι δ´ ἡ πλείστη τῆς νήσου πεδιὰς καὶ κατάδρυμος, πολλὰ δὲ καὶ γεώλοϕα τῶν χωρίων ἐστί, ϕέρει δὲ σῖτον καὶ βοσκήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ σίδηρον· ταῦτά [τε] δὴ κομίζεται ἐξ αὐτῆς καὶ δέρματα καὶ ἀνδράποδα καὶ κύνες εὐϕυεῖς πρὸς τὰς κυνηγεσίας· (200C) Κελτοὶ δὲ καὶ πρὸς τοὺς πολέμους χρῶνται καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις.

4Οἱ δὲ ἄνδρες εὐμηκέστεροι τῶν Κελτῶν εἰσι καὶ ἧσσον ξανθότριχες, χαυνότεροι δὲ τοῖς σώμασι. Σημεῖον δὲ τοῦ μεγέθους· ἀντίπαιδας γὰρ εἴδομεν ἡμεῖς ἐν   ̔Ρώμῃ τῶν ὑψηλοτάτων αὐτόθι ὑπερέχοντας καὶ ἡμιποδίῳ, βλαισοὺς δὲ καὶ τἆλλα οὐκ εὐγράμμους τῇ συστάσει.

5Τὰ δ´ ἔθη τὰ μὲν ὅμοια τοῖς Κελτοῖς τὰ δ´ ἁπλούστερα καὶ βαρβαρώτερα, ὥστ´ ἐνίους γάλακτος εὐποροῦντας μὴ τυροποιεῖν διὰ τὴν ἀπειρίαν, ἀπείρους δ´ εἶναι καὶ κηπείας καὶ ἄλλων γεωργικῶν. Δυναστεῖαι δ´ εἰσὶ παρ´ αὐτοῖς. Πρὸς δὲ τοὺς πολέμους ἀπήναις χρῶνται τὸ πλέον, καθάπερ καὶ τῶν Κελτῶν ἔνιοι. Πόλεις δ´ αὐτῶν εἰσιν οἱ δρυμοί· περιϕράξαντες γὰρ δένδρεσι καταβεβλημένοις εὐρυχωρῆ κύκλον ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ καλυβοποιοῦνται καὶ τὰ βοσκήματα κατασταθμεύουσιν οὐ πρὸς πολὺν χρόνον.

6῞Επομβροι δ´ εἰσὶν οἱ ἀέρες μᾶλλον ἢ νιϕετώδεις· ἐν δὲ ταῖς αἰθρίαις ὁμίχλη κατέχει πολὺν χρόνον, ὥστε δι´ ἡμέρας ὅλης ἐπὶ τρεῖς μόνον ἢ τέτταρας ὥρας τὰς περὶ τὴν μεσημβρίαν ὁρᾶσθαι τὸν ἥλιον. Τοῦτο δὲ κἀν τοῖς Μορίνοις συμβαίνει καὶ τοῖς Μεναπίοις καὶ ὅσοι τούτων πλησιόχωροι.

7[IV, 5, 1] La Prettanikè [Bretagne] a la forme d’un triangle, et son plus grand côté se développe face à la Keltikè sur une longueur ni supérieure ni moindre : en effet, on compte environ 4 300 ou 4 400 stades d’un côté comme de l’autre, à la fois pour la Keltikè depuis les embouchures du Rhênos jusqu’aux extrémités septentrionales de la Pyrènè (du côté de l’Akouitanè) et pour la côte qui va du Kantion (lequel est juste en face des bouches du Rhênos), point le plus oriental de la Prettanikè, jusqu’à l’extrémité occidentale de l’île qui fait face à l’Akouitanè et à la Pyrènè. Il s’agit, bien sûr, de la plus courte distance entre la Pyrènè et le Rhênos puisque – je l’ai dit  –la plus grande atteint 5 000 stades, mais, selon toute vraisemblance, il y a une certaine convergence qui rompt le strict parallélisme entre le fleuve et la montagne, chacun des deux opérant un rapprochement mutuel en atteignant l’Océan où ils prennent fin.

8[IV, 5, 2] Il y a quatre points de passage réguliers pour se rendre du continent dans l’île, qui partent des embouchures des fleuves : celles du Rhênos, du Sèkoanas, du Leiger et du Garounas. Une précision : quand on embarque dans la région du Rhênos, ce n’est pas depuis son embouchure même que se fait la traversée, mais depuis le territoire des voisins des Ménapioi, les Morinoi. C’est chez eux également que se trouve Ition [Boulogne-sur-Mer] qu’utilisa comme base navale le divin César quand il voulut passer dans l’île : il leva l’ancre de nuit et aborda le lendemain à la quatrième heure au terme d’un parcours de 320 stades – et il trouva le blé encore dans les champs.

9La plus grande partie de l’île est en plaine et couverte de forêts, mais nombre de contrées sont aussi en collines. Elle donne du blé, du bétail, de l’or, de l’argent et du fer. Ces produits font l’objet d’exportations, à quoi s’ajoutent des peaux, des esclaves et des chiens d’une race remarquable pour la chasse (les Keltoi les utilisent aussi pour la guerre, au même titre que ceux qu’ils élèvent eux-mêmes).

10Les hommes ont une plus grande stature que les Keltoi, tout en étant moins blonds et de constitution plus lymphatique. Pour porter témoignage de leur taille, nous en avons vu nous-même à Rome qui, a peine sortis de l’enfance, dépassaient les plus grands de la ville (parfois d’un demi-pied !), mais ils avaient les jambes cagneuses et, pour le reste, une disharmonie de l’ensemble du corps.

11Quant à leurs mœurs, elles sont en partie semblables à celles des Keltoi mais, à d’autres égards, plus frustes et plus barbares, à tel point que certains d’entre eux, qui disposent de lait en abondance, ne fabriquent pas de fromage faute de savoir le faire, ou encore ignorent aussi bien le jardinage que les autres pratiques agricoles. Chez eux aussi, on rencontre des pouvoirs forts, et pour faire la guerre, ce sont des chars qu’ils utilisent le plus souvent, à l’instar de certains des Keltoi, mais, en guise de villes, ils ont... les forêts : après avoir entouré d’une palissade faite d’arbres abattus un vaste espace circulaire, ils y installent des cabanes pour eux-mêmes et des enclos pour le bétail – mais pour peu de temps.

12Le temps y est pluvieux plutôt que neigeux, mais, durant les éclaircies, le brouillard peut persister si longtemps qu’au cours d’une journée on ne saurait voir le soleil que deux ou trois heures aux alentours de midi ! Il en va d’ailleurs de même chez les Morinoi et chez les Ménapioi – ainsi que chez ceux qui les avoisinent.

Histoire

13[IV, 5, 3] Δὶς δὲ διέβη Καῖσαρ εἰς τὴν νῆσον ὁ θεός, ἐπανῆλθε δὲ διὰ ταχέων οὐδὲν μέγα διαπραξάμενος οὐδὲ προελθὼν ἐπὶ πολὺ τῆς νήσου, διά τε τὰς ἐν τοῖς Κελτοῖς γενομένας στάσεις τῶν τε βαρβάρων καὶ τῶν οἰκείων στρατιωτῶν, καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν πλοίων ἀπολέσθαι κατὰ τὴν πανσέληνον αὔξησιν λαβουσῶν τῶν ἀμπώτεων καὶ τῶν πλημμυρίδων. Δύο μέντοι ἢ τρεῖς νίκας ἐνίκησε τοὺς Βρεττανούς, καίπερ δύο τάγματα μόνον περαιώσας τῆς στρατιᾶς, καὶ ἀπήγαγεν ὅμηρά τε καὶ ἀνδράποδα καὶ τῆς ἄλλης λείας πλῆθος.

14Νυνὶ μέντοι τῶν δυναστῶν τινες τῶν αὐτόθι πρεσβεύσεσι καὶ θεραπείαις κατασκευασάμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν ϕιλίαν, ἀναθήματά τε ἀνέθηκαν ἐν τῷ Καπετωλίῳ καὶ οἰκείαν σχεδόν τι παρεσκεύασαν τοῖς   ̔Ρωμαίοις ὅλην τὴν νῆσον· τέλη τε οὔπως ὑπομένουσι βαρέα τῶν τε εἰσαγομένων εἰς τὴν Κελτικὴν ἐκεῖθεν καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐνθένδε (ταῦτα δ´ ἐστὶν ἐλεϕάντινα ψάλια καὶ περιαυχένια καὶ λυγγούρια καὶ ὑαλᾶ σκεύη καὶ ἄλλος ῥῶπος τοιοῦτος), ὥστε μηδὲν δεῖν ϕρουρᾶς τῆς νήσου· τοὐλάχιστον μὲν γὰρ ἑνὸς τάγματος χρῄζοι ἂν καὶ ἱππικοῦ τινος, ὥστε καὶ ϕόρους ἀπάγεσθαι παρ´ αὐτῶν, εἰς ἴσον δὲ καθίσταιτ´ ἂν τὸ ἀνάλωμα τῇ στρατιᾷ τοῖς προσϕερομένοις χρήμασιν· (201C) ἀνάγκη γὰρ μειοῦσθαι τὰ τέλη ϕόρων ἐπιβαλλομένων, ἅμα δὲ καὶ κινδύνους ἀπαντᾶν τινας βίας ἐπαγομένης.

15[IV, 5, 3] Deux fois le divin César passa dans l’île, pour en revenir dans les plus brefs délais, sans avoir accompli d’action d’éclat ni avoir progressé beaucoup à l’intérieur de l’île. La raison en est double : d’abord des révoltes avaient éclaté chez les Keltoi à la fois chez les barbares et au sein de ses propres troupes, ensuite il avait perdu de nombreux vaisseaux du fait que la pleine lune avait accru les flux et les reflux. Il remporta cependant deux ou trois victoires contre les Prettanoi [Bretons], bien qu’il n’eût fait traverser la mer qu’à deux des légions de son armée, et il en ramena des otages, des esclaves et quantité de butin de toutes sortes.

16Aujourd’hui, cependant, certains des princes de ce pays, après s’être attaché l’amitié de César Auguste en lui dépêchant des ambassades et en lui faisant acte d’allégeance, ont consacré des offrandes au Capitole et remis, pour ainsi dire en toute propriété, l’île aux Romains. De fait, ils acceptent de lourdes taxes qui frappent à la fois les produits qu’ils exportent vers la Keltikè et ceux qui proviennent de celle-ci (il s’agit de chaînes et de colliers d’ivoire, de perles d’ambre, de vaisselle de verre et de bimbeloterie du même genre), si bien que nulle garnison ne s’impose pour contrôler l’île. Admettons qu’on veuille aussi prélever sur eux des tributs : que faudrait-il au minimum ? Une légion et de la cavalerie. Or, les frais d’entretien de ces troupes représentaient l’équivalent des gains possibles ! car, lorsqu’on impose les tributs, il faut nécessairement diminuer les taxes ; parallèlement, on sait les risques que l’on court lorsqu’on doit employer la force.

Les autres îles

Iernè

17[IV, 5, 4] Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι περὶ τὴν Βρεττανικὴν νῆσοι μικραί· μεγάλη δ´ ἡ   ̓Ιέρνη πρὸς ἄρκτον αὐτῇ παραβεβλημένη, προμήκης μᾶλλον [ἢ] πλάτος ἔχουσα. Περὶ ἧς οὐδὲν ἔχομεν λέγειν σαϕὲς πλὴν ὅτι ἀγριώτεροι τῶν Βρεττανῶν ὑπάρχουσιν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν, ἀνθρωποϕάγοι τε ὄντες καὶ πολυϕάγοι, τούς τε πατέρας τελευτήσαντας κατεσθίειν ἐν καλῷ τιθέμενοι καὶ ϕανερῶς μίσγεσθαι ταῖς τε ἄλλαις γυναιξὶ καὶ μητράσι καὶ ἀδελϕαῖς. Καὶ ταῦτα δ´ οὕτω λέγομεν ὡς οὐκ ἔχοντες ἀξιοπίστους μάρτυρας· καίτοι τό γε τῆς ἀνθρωποϕαγίας καὶ Σκυθικὸν εἶναι λέγεται, καὶ ἐν ἀνάγκαις πολιορκητικαῖς καὶ Κελτοὶ καὶ ῞Ιβηρες καὶ ἄλλοι πλείους ποιῆσαι τοῦτο λέγονται.

  • 1 Le texte présente une lacune : la restitution proposée par Fr. Lasserre, ἀλλ΄ ὀλίγον « peu importan (...)

18[IV, 5, 4] Il y a aussi, autour de la Prettanikè, d’autres îles, de petites dimensions. Mais il en est une grande, Iernè [Irlande], qui s’étend parallèlement à elle, vers le Nord, assez allongée mais dont la largeur (...)1. A son propos, nous ne pouvons rien dire de sûr sinon que ceux qui l’habitent sont plus sauvages que les Prettanoi. Qu’ils sont anthropophages aussi bien qu’herbivores ; que, pour eux, lorsque leurs pères viennent de mourir, ce soit action honorable de les manger de même que de s’accoupler, au vu de tous, avec n’importe quelle femme, y compris leur mère et leurs sœurs, voilà des assertions pour lesquelles nous ne disposons pas de témoins dignes de foi – encore que, pour ce qui est de l’anthropophagie, on en fasse aussi une coutume scythique et qu’on dise aussi que, soumis aux nécessités d’un siège, les Keltoi, les Ibères et bien d’autres l’ont pratiquée.

Thoulé

19[IV, 5, 5] Περὶ δὲ τῆς Θούλης ἔτι μᾶλλον ἀσαϕὴς ἡ ἱστορία διὰ τὸν ἐκτοπισμόν· ταύτην γὰρ τῶν ὀνομαζομένων ἀρκτικωτάτην τιθέασιν.  ῝Α δ´ εἴρηκε Πυθέας περί τε ταύτης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ τόπων ὅτι μὲν πέπλασται, ϕανερὸν ἐκ τῶν γνωριζομένων χωρίων· κατέψευσται γὰρ αὐτῶν τὰ πλεῖστα, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, ὥστε δῆλός ἐστιν ἐψευσμένος μᾶλλον περὶ τῶν ἐκτετοπισμένων. Πρὸς μέντοι τὰ οὐράνια καὶ τὴν μαθηματικὴν θεωρίαν ἱκανῶς # δόξει κεχρῆσθαι τοῖς πράγμασι # [...] τοῖς τῇ κατεψυγμένῃ ζώνῃ πλησιάζουσι τὸ τῶν καρπῶν εἶναι τῶν ἡμέρων καὶ ζῴων τῶν μὲν ἀϕορίαν παντελῆ τῶν δὲ σπάνιν, κέγχρῳ δὲ καὶ ἀγρίοις λαχάνοις καὶ καρποῖς καὶ ῥίζαις τρέϕεσθαι· παρ´ οἷς δὲ σῖτος καὶ μέλι γίγνεται, καὶ τὸ πόμα ἐντεῦθεν ἔχειν· τὸν δὲ σῖτον, ἐπειδὴ τοὺς ἡλίους οὐκ ἔχουσι καθαρούς, ἐν οἴκοις μεγάλοις κόπτουσι, συγκομισθέντων δεῦρο τῶν σταχύων· αἱ γὰρ ἅλως ἄχρηστοι γίνονται διὰ τὸ ἀνήλιον καὶ τοὺς ὄμβρους.

20[IV, 5, 5] En ce qui concerne Thoulè [Thulé], l’information est encore plus incertaine à cause de son éloignement. En effet, de toutes les contrées qui portent un nom, c’est elle qu’on donne comme la plus septentrionale. Quant à ce que Pythéas a rapporté à son propos aussi bien que sur les autres endroits de cette région, ce ne sont qu’inventions, comme on voit à travers ce qu’il dit sur les régions que nous connaissons. En effet, pour la plupart de celles-ci, ses informations sont fausses, comme il a été précédemment indiqué, si bien que, de toute évidence, l’erreur doit augmenter pour les lieux qui s’écartent du monde habité. Accordons-lui toutefois qu’en fonction des phénomènes célestes et de la science mathématique, il pourrait avoir correctement interprété la réalité, lorsqu’il donne les renseignements suivants sur ceux qui avoisinent la zone glaciale : pour les plantes cultivées et les animaux domestiques, les premières manquent totalement, les seconds sont rares et c’est de millet et en outre de légumes, de fruits et de racines qu’on se nourrit ; ceux qui ont du blé et du miel font aussi leur boisson à partir de ces produits ; enfin, pour le blé, faute de clairs soleils, ils utilisent de grands bâtiments pour le battre après y avoir entassé les épis : en effet, les aires à ciel ouvert sont inutilisables en raison du manque de soleil et à cause des pluies.

Notes

1 Le texte présente une lacune : la restitution proposée par Fr. Lasserre, ἀλλ΄ ὀλίγον « peu important », est tout à fait acceptable.

© Publications du Centre Camille Jullian, 2009

Licence OpenEdition Books

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search