Version classiqueVersion mobile

The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew. Volume II

 | 
Geoffrey Khan

Hidāyat al-Qāriʾ

ראקלא היאדה

Texte intégral

II.S.0.0.

1GAP

II.S.0.1.

2(S20:1r) אדה באתכ רצתכמ היאדה ראקלא ףרעוי הגהמלא באתכב

II.S.0.2.

ידתבא הפנצמ לאקו םתלאס םכדייא הללא ןא רצתכא באתכ םכל טורשלא בקלמלא היאדהב ראקלא תיחב רכדא הגהומ [5] אהו אנא ביגמ םכל ילא ךלד אליאס הלל יקיפות היפ עמ האסע אמ ןא Image הילא אממ םל רכדי יפ היאדה ראקלא הבו ןיעתסא עת

II.S.0.3.

ןא לאק ליאק אמ הגאחלא ילא םלע טורשלא יפ ארקמלא הל ליק ןאל ןאחלא הרייגמ ינאעמלל לתמ Image ןירמא תנומל [10] ןמ תיח ןא םעטלא ילע לוא ףרח לתמ םויל ימוק דעל ייי יעשיו ירוא ןימסא רכדמל אמל רכאת ןחללא ןע לוא המלכלא (S9:1r) לתמו ובש לע תונוע םתובא ןמ עוגרלא ןאל םעטלא ילע לוא ףרח ובש וזוביו ןמ יבסלא רכאתל ןחללא ןע לוא המלכ אהרכא ילא

II.S.0.4.

[15] ןאלו הדה הארקלא ידלא יפ ץרא לארשי ןאלא יה הארק ארזע Image הליגו ןאל אמ תעטקנא המאלא ןמ ץרא לארשי ןמ ארזע ןאמז Image יפ תיב ינש ילא ןאלא אלא ןמ םלשורי טקפ יפ ךלמ ןאמז םודא Image לארשיו ןומלעי םהדאלוא ילא ןאלא ליג ליג דעב הדה הארקלא ןאלו ול ארק ןאסנאלא Image רפס ןחלב Imagė [20] ראפסא וא Image ראפסא ןחלב Image רפס דרל ךלד הילע ול אדכו ארק Image הלסלס הכראמ וא Image הכראמ הלסלס עמגלא הטלגל יפ ךלד

II.S.0.5.

3(S9:1v) אדאו ןאכ ןאחלאלל טורש דקפ תעד הגאחלא אהמלע אלא

II.S.1.0. [25] לצפ יפ לחמ ףורחלא

II.S.1.1.

ףורחלא Image אפרח אלוצא (S20:2r) יגת סמכ םאסקא יפ מ הסמכ [ לאח יהו ]Image27

II.S.1.2.

 • 28 S9:1v  בתה] אלבתה S8:1r (...)
 • 29 S9:1v  בתה] אלבתה S8:1r (...)
 • 30 אלארבעה] S8:1r ארבע

םלעא72 א ٦ Image אהלחמ רקיע ושלה ٦  תיבו העילבה םוקלחלא והו לצאו אסללא ٦  ךלדלו תנאכ ףכא ףורחלא אל אהלכדי2829 [30] התב יהלאו ףלאלאו דק Image א ٦  אהלכדי שגד סילו ךלדכ לאחלא אל ٦  הטקנלא יפ יהלא יפ רכא םאלכלא Image םעט ילא יהלא ירת א ٦  םעט יהלא יפ לוא םאלכלא יפו הטסו Image מ ٦  וד ٦30 הטקנלא ףלאלאו יפ העבראלא Image יתלא יה ואיביו ול ואיביו ואיבת ונל Image ואר והפ ףלכת הפלכתי ראקלא יפ הגורכ אדידש [35] סילפ אדה שגד

II.S.1.3.

31 Image אהלחמ טסו אסללא ٦ Image לחמו Image ייפרומלא ٦  אסללא תלת ٦  אממ ילי םוקלחלא

II.S.1.4.

 • 32 אל[לסא٦ ולח]ם] אללסא٦ ולחם S8:1v
 • 33 [ילצק טרף]] ילצק טרף S8:1v

32 Image אהלחמ ףרט לא [ אסל ٦  חלו ] ם אנסאלא ٦ Image ייפרומלא ٦33 (S20:2v)[ קצלי ףרט ] אסללא ٦  םחלב אנסאלא ٦  קפרב

II.S.1.5.

34 Image[40] אהלחמ אנסאלא ٦

II.S.1.6.

Image אהלחמ יתפשלא ٦ Image ייפרמלא ٦  קבטת יתפשלא ٦  קפרב אמהב

II.S.1.7.

 • 35 ואלאולא] אלאולי S21:1v
 • 36 גירה] אכר | S21:1v בבי] בבא | S21:1v [יגעלוה1 יגעלוהא S21:1v בפי] בפא | S21:1v [יגעלוה2יגעלוהא | (...)
 • 37 יגעלוהא] יגעלוה S21:1v

ףורחלא לאקי אהנא לדבנת Image לתמ Image סולעי35 ץולעי וחנו ךלד יגתו דיאוז ץקאונו אלואלאו א ٦  אל לאקי ךלד [45] אל ٦  כמי ٦  לידבתלא אדא אכ ٦  ילע הגו אמא הרתכל וא הלקל וא36 הגול ןמ הוגולא אהולעגי יבב ילעו הגו הריג אהולעגי יפב ךלדכו37 סולעי אדא ןאכ חרמלא ילע הגו אהולעגי ךאמסב ילעו הגו אהולעגי רכא יאזב ילא ריג ךלד אממ דק תנכ יפ לואלא לוקא לדבני הנא בלקניו

II.S.2.0. לצפ יפ ףורח א̇ו̇י̇ה̇ וב̇ג̇ד̇כ̇פ̇ [50]

II.S.2.1.

הדה העבראלא ףורח ינעא Image אדא אכ ٦  אהדחא יפ המלכ רכא תנאכו המלכלא Image ילא אמ אהדעב חללאב ٦  המלכלא תנאכו הינאתלא אהלוא דחא הדה התסלא ףורח ינעא ImageImage גרכ ךלד ףרחלא יפרמ ףיפכ הלוקכ יכ םפאב (S20:3r) וגרה [55] יהיו רבד ייי החקאו תפ םחל לאתמאו ךלד

II.S.2.2.

38 ידלאו גרכ ע ٦  אמ תרכד העסת רסאוכ םה Image קיספדו39 קיחדדו Image קיחרמ קיפמו יה קיפמו ואו קיפמו דוי יפרחו ٦ יפדארתמ ٦  יבו יפו

II.S.2.3.

 • 40 S15:1v ושמתי] וסמתי
 • 41 הולי] האולאיv
 • 42 אלקראה[ S15:1v קראתה

הריגוא העמאג העבסל םלכ טקפ העברא אהנמ יפ הריש עשויו [60] יהו Image האג וריבחו ומדי Image ימ הכומכ רדאנ שדקב יפו רפס40 היעשי יתמשו דכדכ יפו רפס הימרי יתאלנו לכלכ אלו יפו רפס41 לאינד המכחו תמכחכ יהלא ٦  אמו תפרע יפ ילוה העבסלא ףלכ42 אמו םהאדע מ ٦  ףלכלא ראקלא ריכמ יפ הארקלא אמ דארא מ ٦ ףאלכאלא ארקי סילו דחאל א ٦  דרי הילע

II.S.2.4.

[65] קיספד לכ אמ לצח יב ٦  ףרח Image יבו ٦  ףרח Image אל קיספ וכי ٦ Image אריתאת לתמ ףסוי ייי לע ומע םהכ ושע לאתמאו הלכ ךלד סילו ילע הדה הרסאכלא אנתתסא

II.S.2.5.

 • 43 S15:2r  אלדי] אלתי
 • 44 (...)
 • 45 ואמתאל דלך] ומא מאתל האולאי S15:2r S20 (...)
 • 46 S20 אלנקט S15:2v [אלנטק
 • 47 S20 (...)
 • 48 S20 תפוס S15:2v [תנפיס
 • 49 S20 בי[ S15:2v

43 קיחדד ינעמ קיחדד וה א ٦  וכי ٦  יב ٦  חללא ٦  ידלא יפ לא (S20:3v) המלכ ידלא אהיפ ףרח Image יבו ٦  ףרח Image ךלמ דחאו [70] אלו אנאתי אלו לוטי יפ קטנלא ךלדב ךלמלא לגאלפ אדה44 ךלמלא Image רסכ טרש Image ךלוקכ Image וב ֙45 לאתמאו ךלד דקו וכי ٦ >Image < לצאח יפ המלכ סיל אהיפ םעט ריג אהנא וכת ٦  המלכ הריגצ ךלוקכ המ רמאת ךשפנ הז46 ינב יחה אמו אמהלתאמ אממ יגי < קטנלא > ךלמלאבImage47 ילא ירת ילא ךלוק רשא וניתדרוה וב אמל אג יפ < ךלמלא > [75]48 ידלא דעב םעטלא עסות ב < סיפנת > ירגי ירגמ ךלמ רכא וא49 בירק הנמ םל יגי יבלא מ ٦ < וב > שגד אדאו תלמאת קרפלא תדגו

II.S.2.6.

Image קיחרמ סכעלאב מ ٦  הרסאכלא המדקתמלא אל ٦  הדה אמל [80]Image ךיתו אמל רק ֻ ב והו א ٦  אמכ דעבי חללא ٦  בצני הילע50 קינגנמלאכ שגדיפ < ףורח > Image אוה הנבי תיב השעת םיתמלה אלפ הרוס הבש הפ אמו םל וכי ٦  היפ חל ٦  והפ (S20:4r) רידקתב חל ٦  הלבק ירגיל ירגמ אוה הנבי תיב Image הכלאו השרדאו הילא הב אמו אהלתאמ

II.S.2.7.

[85] ןאלא דק Image העברא רסאוכ הרסאכלא הסמאכלא קיפמ ינעמ יה קיפמ יה וה גורכ יהלא Image אהקאקתשאו ןמ ImageImage הקפנ והו ןא יהלא אדא Image יפ רכא המלכלא רסכ טרש Image קכ התיצחמ רקבב איה לכו רשא התא תיבב הלו עברא ןיפג אמו לתאמ ךלד אמו ילע הדה הרסאכלא יש ןמ [90] אנתתסמלא התב

II.S.2.8.

הרסאכלא הסדאסלא קיפמ ואו ךאדו ןא לכ ואו יפ רכא גרכי המלכ ילע יאר ןיימאשלא יבב יפרמ רסכי ילע טרש Image ךלוקכ ויתורצח הלהתב וילא יפ יתארק אמהלאתמאו אנתתסי ידלאו הילע הדה הרסאכלא Image טקפ אמה הטנו הילע וק [95] והת ולש הב

II.S.2.9.

הרסאכלא העבאסלא קיפמ דוי והו ןא לכ דוי ןוכי יפ רכא לואו המלכ רכאלא ףרח ןמ ףורח Image תחתו ףרחלא ידלא דוילא לבק קרח וא ירצ ינעא הטקנ וא (S20:4v) ןיתטקנ ןאפ טרש Image תבאת היפ קכ Image םיקקב ImageImage[100] לאתמאו ךלד ןאפ ראצ תחת ףרחלא רוכדמלא אוס ןירוכדמלא ןיכלמלא דתשא דוילא םלו תבתי טרש Image וקכ יצורעת ילוא ירתאי ונב ימו יוג לודג לאתמאו ךלד ינתתסיו ילע ךלד Image הדחאו

II.S.2.10.

הרסאכלא הנמאתלא ןיפרח ןיפדארתמ לכ Image וא ןיפאכ [105] אפדארת דחאולא דעב רכאלא ןמ ןוד היקב ףורחלא ינעא ImageImage ןאכו תחת לואלא אמהנמ אוש רסכ טרש Image יהיו לתמ האובב והישפתתו ודגבב אלהו שימכרככ ילא ריג ךלד ןאכ ןאפ תחת לואלא אמהנמ Image אושלא ךלמ תבת טרש Image וקכ אוהו השא הילותבב חקי ולזא וליהבב םלשוריל [110] אמהלאתמאו

II.S.2.11.

הרסאכלא העסאתלא יב יפו םאלכלא אהיפ םאלכלאכ הרסאכלא יפ יתלא אהלבק ןמ ריג ףלכ והו ןא לכ יב הדעבו אדא יפ ןאכ תחת יבלא אוש רסכ טרש Image קכ ̇ ו הערפב הדבכאו רשא יתמש (S20:5r) ךיפב אמו אמהלתאמ ןאפ ראצ Imagė

[115] אושלא ךלמ תבת טרש Image וקכ ̇ לא ארי תוגלפב ירהנ

II.S.2.12.

 • 51 S20 omitted S5:9r [1שא

םלעאו ןא העבס תאפאכ דעב יהיו יה ףלכ ץעב ̇ אהשגדי Image אהיפרי יהו עומשכ ועמשכ ותוארכ תוארכ םאיצוהכ וכלמכ51 רשאכ ראקלא רייכמ ןא < אש > דשי ןאו אש יפרי

II.S.2.13.

םלעאו ןא לועמלא יפ Image ילע Image אל ילע [120] טכלא לתמ אריו קלב אג יבלא שוגדמ ןאל רכא ףרח עמס יפ ךנמ אריו שירלא הסכעבו תישעו ידב יצע רכא ףרח עמס ךנמ תישעו יפ אמא ףלא אמאו יה ךלדלפ אג יבלא יפרמ ןמ ידבֿ הדה ילעו הריסלא ריסת יפ ארקמלא הלכ

II.S.3.0.

 • 52 S25:2r omitted [٦א
 • 53 S20 במתל S25:2r [בתקל

םלעאו א ٦  ויתלא שגדי יפ התלת Image אדיאז ע ٦  ריאס [125]Image השוגדמ יהו הימישיו לת םלוע הממש Image אירבגו ויכזנגו ךלא והתלת ٦  םלעאו א ٦  לכ וית יפ ושל ٦  םיתב אמ אוס52 ויתבו ויכזנגו וה ףלכ מו ٦  דארא א ٦  הגרכי שגדב ויתלא דוהעמלא53 הגרכא מו ٦  דארא הגרכי < לקתב > (S20:5v) וית ויתבו טרשב הגרכא הנא אדא אכ ٦  יפ Image םדאכ חלו ٦  סילו אמהניב ףרח

II.S.4.0. (S8:2v)[130] לצפ יפ םאלכלא יפ ךולמלא

II.S.4.1.

םאלכלא יפ ךולמלא Image יפכ אל ٦  אהב םהפי ע ٦ םלכתמלא Image אהאלולו אכל ٦  םאלכלא אתבע (S15:3r) דק ףרחפ וכי ٦  ריגב ךלמ ךלמו אל וכי ٦  ריגב ףרח

II.S.4.2.

 • 54 S15 עמך S17:1v [עמיך
 • 55 …  עמך
 • 56 (...)
 • 57 (...)
 • 58 ואלנקטה …אספל[ S15 S18:7r
 • 59 ואלנקטה …אספל[ S15 S18:7r
 • 60 S15  S17:1v [עיני
 • 61
 • 62 S15 omitted S18:r7r [קומו

עימגו ךולמלא העבס םהו Image גרכיו מ ٦ Image הדה [135] העבסלא ףורח Image גרכי ע ٦  ץמקלא חתפלאו התאלתלאו54 ףלא אהו יהו לתמ ךידבע < ךימע > Image ול ףדח אהלא אכל ٦55 Image דק תלד הילע אמכ תלד ץמקלא יפ < ךמע ךמשו Image יפ56 אלמלא ילע ףלא וא אה > ךלדכו Image דק תלד החתפלא57 ילע ףלא < הטקנלאו מ ٦  קופ לדת ילע ואו לתמ Image > אמו5859 אמהל [140] יתטקנלאו ٦ < הטקנלאו מ ٦  לפסא > לדת ילע Image לתמ60< יניע > אל ٦  דק Image דוילא יפ ריתכ מ ٦ Image רסח ידהו ٦  לא61 (S15:3v) יכלמלא ٦  אלדי ٦  הילע <Image הטקנלאו יפ בלק ואולא62 אלדי ٦  ילע ואולא לתמ ומוק > ראצפ גראכלא מ ٦ Image העבסלא ךולמלאImage

II.S.5.0. [145] לצפ יפ םאלכלא ילע אושלא

II.S.5.1.

אושלא םסקני ןימסק ןכאס ךרחתמו המאלע ןכאסלא הנא ףרחלא ןכסי ידלא אוה התחת הלעגיו יפ בזח אמ המדקת וחנ Image והידחי ירמז יעשמל ילספו יכסנו ראצפ ףרחלא ידלא אנכאס התחת לצפנאו אממ הדעב Image ילא אמ הלבק ןמו [150] התמאלע Image הנא םסקי המלכלא הבאתמ םלכ ןאל לכ וה ףרח יפ רכא המלכ אדא ירע ןמ ךלמ ןאכ ןכאס הנאל ריצי המלכלא טחמ אהעטקמו וחנ ואתלא ןמ תישארב וחנו שירלא יפ ךלדכו רוא המכח יפ טסולא ריצי טחמ ילע Image םיפצפצמה הנחלשת הנבכרת ראצ (S15:4r) לכ המלכ ןמ יאלואה הבאתמ Image םלכ [155] לגאל אושלא ןכאסלא ולו םדענא םל חצת המסקלא

II.S.5.2.

המאלע ךרחתמלא וה הנא אדא ןאכ תחת ףרח אל רקתסי ףרחלא ךלד אלו ןכסי וחנ יאזלא ןמ רוכז ןישלאו ןמ אמהלאתמאו רומש אמכו ראצ ןכאסלא זייחתמ ילא אמ הלבק ראצ אדכ ךרחתמלא זייחתמ ילא אמ הדעב סכעלאב ןמ ןכאסלא [160] לתמ Image ידלא דמללא כאס ٦  אושלאב כאסלא ٦  זאחנאו םימלא ילא ףכלאו ךרחת אושלאב ךרחתמלא זאחנאו ילא רכאלא ףכלא וחנו ובכשיו ורבקיו לאתמאו ךלד

II.S.5.3.

 • 63 S15 ְתַמ S18:8r S7:6v [

אדאו לכתשא אושלא יפ Image לה אוה כאס ٦  ךרחתמ וא ליקתתלאפ יפ ףרחלא ידלא לבק ףרח אושלא לדי ילע63 הנא (S15:4v)[165] ךרחתמ מ ٦  ךלד <Image> יפ ליאוא םאלכלא אכ אדא ٦  תחת םמלא אוש תחתו אהלא החתפ והו לקתמ אפ ٦ אושלא ךרחתמ

II.S.5.4.

 • 64 S15 omitted [בא

רבתעי Image ךירחת אושלא דדעב ףורח המלכלא א ٦  הסמכ תנאכ ףורח אושלאפ ךרחתמ לתמ אנקמה הכחמהImage64 רבדמה םהוחנו אלא המלכ הדחאו יהו עודמ < אב > [170] הזה עגשמה דדעלא הסמכ ףורח םלו ךרחתי אושלא בבסלאו יפ ךלד א ٦ אהלא ריג לקתמ אפ ٦  אכ ٦  מ ٦  םאלכלא יתלא יה דיזא מ ٦  ףורח הסמכ Image אה םימלאו יפ אהלוא אושלאפ אהיפ הראת כאס ٦ הראתו ךרחתמ טרשלאפ יפ ךלד אוה א ٦  אכ ٦  חללא ٦  ילע [175] ףרחלא סמאכלא (S9:2r) אמו דאז אכ ٦  אושלא כאס ٦  לתמ םירבדמה םירראמה םיפצפצמה אלא דאוש םיערוצמה םישקבמה אמהוחנו

II.S.5.5.

 • 65 S9  חאצל] תאצל

דקו סבלי אושלא יפ ןיפרחלא ןיפדארתמלא יפ טסו אדא המלכלא ןאכ תחת לואלא אמהנמ אוש והא ךרחתמ םא ןכאס [180] רבתעילפ ליקתתלאב יפ ףרחלא ידלא אמהלבק ןא ןאכ65< לצאח > וא היעגב וא םעטב וא אפיתסא ךלמ ךרחתמ אושלאפ לתמ ImageImage לאתמאו ךלד אמ יוס תס צאומ ̇ ע ןאפ ליקתתלא אמו לצאח ךרחת אושלא םהו זא Image(S9:2v) [185] יננואצמי רצב םהל יננורחשי ינא יבהוא בהא יננואצמי ירחשמו חבוז הדות ׃יננדבכי

II.S.5.6.

4םלעאו ןא אושלא ךרחתמלא אל עקי יפ ףרחלא ינאתלא ןוכס הל התב הנאל ךרחתי לגאל תכרח לואלא אושלאב אושלל תלאתלאו דק ןוכי ןכאס דקו ןוכי ךרחתמ לתמ לארשיל הימריב [190] השקבשיל

II.S.5.7.

(S12:1r) םלעאו ןא ףרחלא אדא ןאכ התחת ךלמ ןאכ ףרחלא ךלד ךרחתמ ןוכסלאו דק עקי יפ ינאתלא לתמ Image ןוכסלא עקי יפ ףלאלא Image ןמ הצמאקלא ׃החתאפלאו

II.S.6.0. אושלא ךרחתמלא וה ןתפמלא ןונפלאב

II.S.6.1. ןפלא לואלא

II.S.6.1.1.

וה אמ לצחי הל ןמ ריתאתלא יפ עברא ףורח Image ןאפ עבראלא הדה ףורח אדא ןאכ לבק אהדחא ףרח ןמ אהאוס אוש התחת Image ךלד אושלא Image ךלמלא ידלא תחת ףורח העבראלא (S12:1v) אפפכמ אלא ןא ןאכ ןסחי העמ לוכד היעגלא ןאפ [200] ןסח העמ אהלוכד Image ךלמלא אוס וחנ םאו רתוי הככ םאו תאו הישרגמ תאו וינב אדה Image יפ ףלאלא

II.S.6.1.2.

אהלא אדא ןאכ אושלא לבק אהלא Image אושלא טקנב וחנ אהלא היהו Image ואולא הצמאקב הפיפכ היהו Image הצמאקב אושלא הליקת Image היעגלא

II.S.6.1.3.

[205]Image בשחו ותדפא הלחו ברח יכ הקוחר איה

II.S.6.1.4.

5ןיעלא ךורב יוי םלועל יהי ומש םלועל יניעב םיהלא םאו םכיניעב ער

II.S.6.1.5.

6ןאלא אדה טרשלא םזאל יפ אושלא עמ העבראלא ףורח ןאכ יתמ אושלא תחת ףרח ןמ יוס העבראלא הנאפ ןא ןאכ ןמ [210] העבראלא לטב אדה טרשלא וחנ ואחמי ףכ םוההלא יד

II.S.6.1.6.

םלעאו ןא אדא Image אושלא תחת ואו לבק (S12:2r) ףרח תנאכ תניא לאבקתסאלאב קחא ןמ Image אדאו Image תחת ואולא Image אושלא ךלמ ןאכ Image קחא ןמ ןאמזלא וחנ לבקתסמלא ךדעאו ידע הנתאו םוקאו רקבב ולו Image אושלא Image הדה [215] ץמאוקלא ןאכ לעפלא לבקתסמ הדהו וה ןמ דיאופ אושלא

II.S.6.2. ןפלא ינאתלא

II.S.6.2.1.

אושלא אדא ןאכ לבק דוי Image אושלא אדבא הטקנב ןמ אלו לפסא רבתעי טקנב דוילא והישיא לתמ יכ דיב השא םויב השביל בירקה םרויל וחנו ךלד

II.S.6.2.2.

[220] םלעאו ןא אושלא אדא ןאכ לבק דוילא יפ רתכא Image ילע תלד רכנמלא ךלמלאו הלבק לדי ילע עדוימלא לתמ םויב רכנמ םכחבז םויב אוהה םרכ עדוימ וחנו ךלד

II.S.6.3. ןפלא תלאתלא

II.S.6.3.1.

יקאבלא ןמ (S12:2v) ףורח ינארבעלא לוצאלא Image רשע דרתו [225] אהילא דוילא ריצת Image רשע אדא ןאכ אושלא תחת הדה דחא הינאמתלא רשע יפ לוא םאלכלא וא יפ טסו תיחב םאלכלא Image אדתבאלא Image אושלא החתאפב הפיפכ םל אדא ןכי העמ היעג החתאפבו הליקת אדא ןאכ העמ היעג ברב לתמ םע םכיתושורג ויכרד שארו ברע רכז יוי Image םשה וארי [230] תא יוי ילא Image ךלד ןמ הדה הינאמתלא רשע אפרח

II.S.6.3.2.

םלעאו ןא אדה הינאמתלא רשע אהטקנ יה החתאפלא ןמו הדה םכח Image הרוכדמלא אל קטני אהב אלא הפיפכ אלו Image אהתפכל אלא ןוכ אושלא אהעמ אמלו םל ןכי אושלא םהלוצא יפ Image עמ ךלמ תחת הדה הינאמתלא רשע ףרח Image[235] אושלא טקפ (S12:3r) םלו םהנכמי ןא Image החתאפלא אהדחו אהנאל Image האפותסמ דקו תיצקתסא םאלכלא יפ אדה Image יפ Image ראקלא ילע אמ תנא Image ךאנה אניבמ

II.S.6.4. ןפלא עבארלא

אושלא אל Image אל עמ ןחל אלו עמ םדאכ יפ ףרח דחאו [240] אעמ התב ןאל םעטלא אל גי ̣ עמת עמ אוש ןכאס ןמ תיח Image ןאל םעטלא ךרחתי הב ףרחלא אושלאו ןכסי ןכאסלא ףרחלא ןאכפ גי ̣ ב ןא ןוכי ףרחלא ןכאס אושלאב םעטלאב ךרחתמ יפ Image הדחאו אדהו דסאפ ןאלו אושלא ךרחי ךרחתמלא ףרחלא הכרח ̈ אל תאבת אהיפ אבלאכ ןמ תישארב [245] יאזלאו ןמ רוֹכז ןחללאו ךרחתי הב ףרחלא Image םגניו הריתכ תאמגנ לתמ ורהמיו ומיכשיו אלפ Image ןחללא )S12: 3v( עמ Image אושלא הערסל אושלא יפ הכרחלא

II.S.6.5. ןפלא סמאכלא

אושלא ךרחתמלא אל ןוכי ףרחלא ינאתלא הנמ אדבא אלא יפר [250] לתמ םאובב לכב תונפ תולככ וחנו ךלד Image יפ ךלד אושלא ןא אמל דארא ךרחתלא הערסלאו Image ילא Image ףרחלא ידלא הדעב ןאל שגדלא וה לקת יפ ףרחלא ילע Image

II.S.6.6. ןפלא סדאסלא

II.S.6.6.1.

 • 66 אֲני…
 • 67 לירפע] ליערף S20:8r | אלאשכאל …
 • 68 ٦פני (...)
 • 69 וליס …
 • 70 S20:8r [(...)
 • 71 S12 ולא הו ראי ללכל S13:3v [1אלכל

אושלא ךרחתמלא אל Image עמ ךלמ יפ ףרח מ ٦  ףורח66 ינארבעלא אלא יפ Image ףורח Image לתמ >Image[255] אוה Image לע ריעה Image וחנו ךלד או ٦  יאר עמ יוס ילואה העבראלא67 יפ Image ףחאצמלא Image הב מ ٦  הבתאכ >68 עפריל < לאכשאלא69 לתמ Image> <70 סילו אדה יאר71 לכלא < (S12:4r) ו ךלדל ירת לכלא Image אושלא עמ ךלמלא תחת [260] העבראלא ףורח אמו אהאוס מ ٦ Image ףורחלא לקאלא Image ךלמלא עמ אושלא יפ תאטלגמלא יפו ריג טלגמ מ ٦ Image רשע אלImage

II.S.6.6.2.

םלעאו א ٦  ול ודארא א ٦  ופדחי מ ٦ Image ףורח Image ךלמלא עמסיו אושלא Image ךלד אלו Image א ٦ Image ךלמלא הדחו [265] מ ٦  תיח א ٦  ךלמלא הדחו אפותסי המהפאפ

II.S.6.7. ןפלא עבאסלא

אושלא אדא Image עמ ךלמ תחת ףרח ענמ ךלמלא ןמ יפותסי ןא Image ןמ לקתלא לתמ םרח תיבו תנע םג לכ ילח ןא םלעאו תובת Image אושלא ילוא ןמ תובת אפיתסא ךלמלא ןאל [270] (S12:4v) ול םל Image ילא ףטכ ךלמלא התערסו םל ולעגי אושלא העמ

II.S.6.8. ןפלא ןמאתלא

אל Image אושלא אלא עמ Image ךולמ טקפ יהו החתאפלאו הצמאקלא הלגסלאו ןאל הדה התלתלא חצי אהיפ ףקותלא [275] ׃הערסלאו

II.S.6.9. ןפלא עסאתלא

 • 72 S12 בססדך S13:4v [(...)

אושלא אדא ןאכ יפ לוא םאלכלא ןוכי אדבא ךרחתמ לתמ תעל72 םוי רבד ימ םוקי <Image םויה > וחנו ךלד ןאל אל חצי ןכאסב ידתבאלא תנאו Image םאלכלא יפ אדה ןפלא אחורשמ יפ Image[280] ראקלא הללאו םלעא

II.S.6.10. ןפלא רשאעלא

אושלא ךרחתמלא ןוכי הדעב ןוכס יפ ףרחלא תלאתלא דאז אמו וחנ Image םעמקיל אמהלאתמאו אממ ןוכסלא יפ [285] תלאתלא אמו דאז ילע תלאתלא לתמ םיהלא (S12:5r) םישורב

II.S.6.11. ןפלא ידאחלא רשע

אוש ךרחתמ אל Image אוש אל יפ לוא םאלכלא אלו יפ אלו הטסו יפ הרכא ןאל םאלכלא אמנא ןוכי ךרחתמ אמו ךרחתמלאב קחלי והפ לקא הכרח ןמ ךרחתמלא אדא אושלאב ידתבא ןכאסלאו דק אמהעבתי ךלדלפ םל אנרתקי ןיכרחתמ [290] אמכ אנרתקי ןינכאסלא

II.S.6.12. ןפלא ינאתלא רשע

ןיאאוש ןינכאס אל אנרתקי אלא יפ רכא המלכלא לתמ ImageImage םלעאו ןא אמל ןכס אושלא ידלא תחת ידצלאו ןישלא יקבו אב ותו םל ןכי דב ןמ אמהניכסת ןאל סיל אמהל [295] ףרח Image אכרחתיפ הילא

II.S.6.13. ןפלא תלאתלא רשע

ןיאאוש ןיפדארתמ לואלא ךרחתמ ינאתלאו ןכאס אל Image(S12:5v) אמהפדארת אלא ןא ןוכי לואלא ןכאס ינאתלאו םלעאו ךרחתמ ןא םת אוש התינב ילע ףדארתלא ןאו ןאכ סיל אלא [300] דחאו בותכמ וחנ קעזמ םיחבזמ םיללחמ ךלממ תומכה יפ בבסלאו ךלד ןא ףרחלא Image ןיפרחב הדהפ הריס יפ ינארבעלא אוהו ןא לכ ףרח דדשמ ינעא שוגדמ יפ טסו המלכ תיחב אל גי ̣ גמ יר ̣ יר ידתבא התחתו אוש גרכי ̣ ןיפרחב

II.S.6.14. ןפלא עבארלא רשע

7[305] אושלא יפ רכא םאלכלא אל ןכמי ןא ןוכי אלא ןכאס וחנ ךלמו ךרד אמהלאתמאו

II.S.7.0. לצפ יפ אמסא ךולמלא אהלחמו

II.S.7.1.

ךולמלא העבס יהוImage

II.S.7.2.

לואלא הטקנלא ןמ קופ הנאל ריסי ילע חטס םפלא הלכ המסאו73 םלח האנעמו (S12:6r) [310] ולמ אהנאל אלמת םפלא הלכ הוקתשאו Image תאגללא יתלא םהעמ

II.S.7.3.

ינאתלא הצמאק הקתשמ ןמ ץמקו Image אהנאל Image םפלא

II.S.7.4.

8תלאתלאו החתאפלא יהו חתפת לכ םפלא ןמ חתפ ךיפ קדצ טפש

II.S.7.5.

9[315] עבארלאו הלוגס יהו התלתלא טקנ ןמ לפסא אהנאכ דוקנע

II.S.7.6.

הסמאכלאו יה ןיתטקנ ןמ לפסא הפטצמ אהומסא Image אהאנעמו קאש אהנאל קשת יב ٦  אנסאלא ٦  דקו אהוקתשא מ ٦ תאגללא יתלא םהעמ

II.S.7.7.

1074 סדאסלאו יה הטקנ הדחאו מ ٦  לפסא אהומסאו קרח מ ٦  קרחו [320] וילע וינש ינעמו ךלד א ٦  רצת אהב אנסאלא ٦  ארצ

II.S.7.8.

 • 75 S6:11r  מוארבה] מורב
 • 76 …  אלואו שרק] אלואו (+ אסמוהא מפק לאנהא (...)
 • 77 S6:11r [לשמוע S12 S3:10v אלשמע

1175 עבאסלאו התלת טקנ הבראומ דקו וכי ٦  צוע ̇ אה הטקנ ̈ הדחאו יפ76 בלק < ואולא (S12:6v) אהומסא קרש > ינעמב ריפצלא מ ٦77< עומשל > תוקירש םירדע אהנאל גת ̣ עמ יתפשלא ٦

II.S.8.0. םאלכלא יפ אהלחמ

II.S.8.1.

12[325] לחמ םלחלא רקע ןושלה תיבו העילבה הריסמו ילע חטס הלכ םפלא

II.S.8.2.

13לחמ הצמאקלא קופ לצא ןאסללא לילק יהו תלת אהתכרחו ןאסללא ילא קופ ךנחלא

II.S.8.3.

14לחמ החתאפלא חטס ןאסללא ןמ לפסא

II.S.8.4.

[330] לחמ ImageImage באגא םפלא אהתכרחו ילע חטס ינאלפסלא םפלא

II.S.8.5.

15לחמ יריצלא ןאנסאלא ריגב קבט

II.S.8.6.

16לחמ קרחלא קבט ןאנסאלא הוקב

II.S.8.7.

לחמ קרשלא אוה ןיתפשלש Image ריפצלאב

II.S.9.0. (S12:27r)[335] לצפ יפ היעגלא

 • 78 ונצבהא …בתמייל] S19:5v S2:17v וינצבהא פהו נצב בתמ [ ] S12
 • 79 (...)
 • 80 S12 אלמארכה S19:5v [אלטעם
 • 81 גיר…
 • 82 S12  חדף אלגעיה מנה٦תם (...)

היעגלא יה ספנת יפ םאלכלא ףזתו הארקלא אהקוסתו סחא ٦ קאיס טשנתו ראקלא הכרחתו ילא דיזתלא יפ הארקלא אהפדחי ראקפ מ ٦ Image ראקו אהתבתי Image אל אהל לצא אהנאל תסיל המגנב (S12:27v) אחלאלאכ ٦  םאדכלאו78 < אהבצנו וה בצנ ליימתב > [340] ילא ימי ٦  ראקלא היבש בצנב79 החפטלא הליאמלאו דקו ליק < יא ٦ Image היעגלל > יהו אדבא וכי ٦ אהעמ ףקמלא יהו הטכ לצות יב ٦  יתמלכלא ٦  אדא המלכלא תנאכ סיל אהיפ חל ٦  אלו םדאכ אל ٦  לכ המלכ אהיפ םעט אל80 וכי ٦  אהיפ ףקמ אלא א ٦ Image היעגלא מ ٦  םאדק < םעטלא > ריציפ81 יפ המלכלא םעט ףקמו יפ Image[345] < ריג א ٦  םתImage82 אל כמי ٦  ףדח היעגלא אהנמ > לתמ יכ אל ונשי ידלא וה מ ٦ סולא ٦  םונלאו ולו תפדח ראצל מ ٦  הינתתלא לתמ ירחא אל ירבד Image הוחנו אממ ריגתי ינעמלאImage

Notes

27 Image | S8:1r  מ [חאל והי]] מחאל והי S8:1r ז̇ס̇צ̇ש̇] זסשץ | S9:1vImage

28 S9:1v  בתה] אלבתה S8:1r Image [Image | S8:1r אלהא et passim [ואלהי

29 S9:1v  בתה] אלבתה S8:1r Image [Image | S8:1r אלהא et passim [ואלהי

30 אלארבעה] S8:1r ארבע

31 S15:1r Image [Image

32 אל[לסא٦ ולח]ם] אללסא٦ ולחם S8:1v

33 [ילצק טרף]] ילצק טרף S8:1v

34 S15:1r Image [Image

35 ואלאולא] אלאולי S21:1v

36 גירה] אכר | S21:1v בבי] בבא | S21:1v [יגעלוה1 יגעלוהא S21:1v בפי] בפא | S21:1v [יגעלוה2יגעלוהא | S21:1v

37 יגעלוהא] יגעלוה S21:1v

38Image | S15:1v  דלך٦ …דכרת] ע٦ ע

39 Image [יוד S27:1r-1vImage

40 S15:1v ושמתי] וסמתי

41 הולי] האולאיv

42 אלקראה[ S15:1v קראתה

43 S15:2r  אלדי] אלתי

44 ImageImage[הדא S15:2r S29:1r

45 ואמתאל דלך] ומא מאתל האולאי S15:2r S20 Image S4:1v [Image

46 S20 אלנקט S15:2v [אלנטק

47 S20 Image + S15:2v [אלמלך

48 S20 תפוס S15:2v [תנפיס

49 S20 בי[ S15:2v

50 S20 Image S15:2v

51 S20 omitted S5:9r [1שא

52 S25:2r omitted [٦א

53 S20 במתל S25:2r [בתקל

54 S15 עמך S17:1v [עמיך

55 …  עמך

56 Image S17:1v [הא Imageופי אלמלא עלי אלף 15S פי עמU ושמU ועבדיU פי אלמלא עלי S16:4r אלף

57 Image  פוק٦ואלנקטה מ S17:1v [Image…  ואלנקטה תדל עלי ואו מתל Image 15S

58 ואלנקטה …אספל[ S15 S18:7r

59 ואלנקטה …אספל[ S15 S18:7r

60 S15  S17:1v [עיני

61

62 S15 omitted S18:r7r [קומו

63 S15 ְתַמ S18:8r S7:6v [Image

64 S15 omitted [בא

65 S9  חאצל] תאצל

66 אֲני…

67 לירפע] ליערף S20:8r | אלאשכאל …

68 ٦פני Image הלא היא [ ] עליו ונחו דלך וא S20:8r [כאתבה  ראי מא סוי האולי אלארבעה פי Image בה מ٦ כאתבה S12

69 וליס …

70 S20:8r [Image  אלאשכאל מתל קדם Image אותה S12

71 S12 ולא הו ראי ללכל S13:3v [1אלכל

72 S12 בססדך S13:4v [Image היום

73 S22:1r Image S3:10r  חלם] חֹלם

74 S1:8r Image [חרק

75 S6:11r  מוארבה] מורב

76 …  אלואו שרק] אלואו (+ אסמוהא מפק לאנהא Image אלשפתי٦ ואלתלתה נקט S6:11r S12 אסמוהא שרק (S12 אלמוארבה

77 S6:11r [לשמוע S12 S3:10v אלשמע

78 ונצבהא …בתמייל] S19:5v S2:17v וינצבהא פהו נצב בתמ [ ] S12

79 Image S24:1v [ ]לל Image S26:1v [ …ללגעיה٦ אי אב٦ אי٦אי S28:3v  אבל לגעיה٦אי S23:16v  אב ללגעיה٦אי S19:5v S2:17v S12:27v ללגעיה

80 S12 אלמארכה S19:5v [אלטעם

81 גיר…

82 S12  חדף אלגעיה מנה٦תם Image לא ימכ S19:5v [מנהא

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search