Version classiqueVersion mobile

Vienne dans les textes grecs et latins

 | 
Gérard Lucas

Textes, traductions et commentaires

Flavius Josèphe, Antiquités juives

Texte intégral

16. La colère d’Auguste

1Le sommaire du livre XVII des Antiquités se présente ainsi :

Ὡς Καῖσαρ τὰς Ἡρώδου διαθήκας βεβαίας ἐποιήσεν φυλάξας τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὴν διαδοχὴν. Καὶ ὡς κατηγορεῖται Ἀρχέλαος ὑπὸ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ ἐπὶ Καίσαρος καὶ νικήσας ἔλαβεν τὴν βασιλείαν, καὶ βασιλεύσας μοχθηρῶς δεκαετίαν πάλιν κατηγορηθεὶς ἐξωρίσθη εἰς Βίενναν, τὴν δὲ βασιλείαν αὐτοῦ μετέθηκεν Καῖσαρ εἰς ἐπαρχίαν.

Comment César confirma les dispositions testamentaires d’Hérode en confiant à ses fils la succession. Comment Archélaos fut accusé par sa parenté devant César, et comment, l’ayant emporté, il acquit la royauté, et comment, ayant régné dans l’abomination durant une décennie, il fut de nouveau accusé et exilé à Vienne, et comment César transforma son royaume en province.

Δεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς ἀρχῆς Ἀρχελάου οἱ πρῶτοι τῶν ἀνδρῶν ἔν τε Ἰουδαίοις καὶ Σαμαρείταις μὴ φέροντες τὴν ὠμότητα αὐτοῦ καὶ τυραννίδα κατηγοροῦσιν αὐτοῦ ἐπὶ Καίσαρος, καὶ μάλιστα ἐπεὶ ἔγνωσαν αὐτὸν παραβεβηκότα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἐπιεικῶς ἀναστρέφηταιͅ τὰ πρὸς αὐτούς. Ὁ τοίνυν Καῖσαρ ὡς ἤκουσεν, ὀργῇ φέρων, τὸν ἐπίτροπον τὸν Ἀρχελάου τῶν ἐν Ῥώμῃ πραγμάτων (Ἀρχέλαος δὲ καὶ τούτῳ ὄνομα ἦν) μετακαλέσας, γράφειν μὲν Ἀρχελάῳ ταπεινὸν ἡγεῖται, « σὺ δὲ παραχρῆμα, φησίν, πλέων μηδὲν εἰς ἀναβολὰς ἐπαναγαγεῖν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς. » Καὶ ὃς ἔκπλουν ἐκ τοῦ ὀξέος ποιησάμενος καὶ ἀφικόμενος εἰς Ἰουδαίαν καταλαμβάνει τὸν Ἀρχέλαον ἐν εὐωχίαις ὄντα μετὰ τῶν φίλων, τήν τε διάνοιαν ἀπο σημαίνει τὴν Καίσαρος, καὶ ὥρμησεν αὐτὸν εἰς τὴν ἔξοδον. Καὶ ὁ Καῖσαρ ἀφικομένου ἐπί τινων κατηγόρων ἀκροᾶται καὶ αὐτοῦ λέγοντος, καὶ ἐκεῖνον μὲν φυγάδα ἐλαύνει, δοὺς οἰκητήριον αὐτῷ Βίενναν πόλιν τῆς Γαλατίας, τὰ δὲ χρήματα ἀπηνέγκατο.

La dixième année du règne d’Archélaos, les notables de Judée et de Samarie, qui ne supportaient plus sa férocité ni sa tyrannie, l’accusèrent devant César auguste, surtout qu’ils avaient appris qu’Archélaos avait enfreint ses instructions, comme quoi il se comporterait avec modération dans les affaires les concernant. Aussi, quand César apprit l’affaire, il s’emporta et, ayant mandé l’agent d’Archélaos à Rome (cet agent s’appelait également Archélaos), il lui dit, car il jugeait déshonorant de s’adresser par lettre à Archélaos : « Toi, prends la mer sur le champ et ramène-le nous sans tarder. » L’homme embarqua immédiatement, et, une fois arrivé en Judée, il trouva l’ethnarque en train de festoyer avec ses amis, lui transmit les volontés de César et l’exhorta vivement à se mettre en route. À son arrivée, César l’écoute aussi, en présence de ses accusateurs, puis il le condamne à l’exil, en lui assignant comme résidence la cité de Vienne, en Gaule, et lui confisque ses biens.
(Flavius Joseph, Antiquités juives, XVII, 342‑344)

2Hérode le Grand meurt en 4 av. J.‑C. et laisse trois fils. C’est Auguste qui va régler la succession en respectant pour l’essentiel le testament ; le royaume est divisé alors en trois parts. Archélaos reçoit la plus grosse, constituée de la Judée, de la Samarie et de l’Idumée, mais Auguste lui refuse le titre royal que voulait lui léguer Hérode : Archélaos doit se contenter du titre d’ethnarque qui traduit son rang de souverain du peuple juif. Les deux autres fils d’Hérode se partagent le reste de l’ancien royaume ; Hérode Antipas reçoit la Galilée et la Pérée, Hérode Philippe des territoires en Syrie du Sud, chacun d’eux étant doté du titre de tétrarque. Quant à Salômé, la fille d’Hérode, elle reçoit en dotation trois cités et de l’argent (fig. 4).

Fig. 4 – Hérode le Grand et ses descendants (Y. Montmessin, UMR 5138).

3Nous voyons dans ces textes comment, à l’issue d’un règne brutal, Archélaos est destitué par Auguste, en 6 ap. J.‑C. Ses possessions sont alors annexées par Rome et confiées au gouverneur de Syrie, qui charge de leur gestion un préfet, résidant à Césarée ; se succéderont ainsi Coponius, Marcus Ambibulus, Annius Rufus ; puis, dès 14, Tibère envoie Valérius Gratus, qui sera remplacé par Ponce Pilate, lequel occupera le poste de 26 à 36.

4Cet épisode de l’exil d’Archélaos est unanimement reconnu chez les historiens profanes et figure aussi souvent dans les écrits exégétiques sur les Évangiles (126). Bien avant Flavius Josèphe, Strabon mentionne comme lieu d’exil παρὰ τοῖς Ἀλλόβριξι Γαλάταις, « chez les Gaulois allobriges » (XVI, 2, 46) ; Dion Cassius est plus vague, il se contente de signaler qu’il « fut banni au-delà des Alpes », ὑπέρ τὰς Ἄλπεις ὑπερωρίσθη (LV, 27, 6). On peut établir une chronologie : l’ambassade des Juifs auprès de l’empereur se met en route la 9e année du règne d’Archélaos (15), et l’exil est prononcé lors de la 10e année (16), ce qui est confirmé au chapitre 5 de l’Autobiographie de Flavius Josèphe ; Dion Cassius date cette condamnation du consulat d’Aemilius Lépidus et de Lucius Arruntius, soit en 6 ap. J.‑C.

  • 84 Eusèbe, Histoire ecclésiastique (40) ; Adon (122, col. 77C).
  • 85 Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum. PL 23, 1845, s.v. « Bethleem », col. 879a. Trad. G. (...)
  • 86 Caillou 2008, p. 260‑263.

5Il faut éviter de confondre cet exil d’Archélaos à Vienne avec celui d’Hérode Antipas et de son épouse Hérodiade par Caligula, à Lugdunum en 39 (XVIII, 250‑255). C’est d’ailleurs cette confusion que fait Eusèbe de Césarée qui donne Vienne comme le lieu d’exil d’Hérode Antipas et son épouse, position reprise par Adon84. Par ailleurs le texte de Strabon indique qu’Archélaos est mort en exil (ἐν φυγῇ διατελεῖ), probablement avant 18, année où le géographe termine son œuvre. Il serait donc mort à Vienne, mais Jérôme mentionne son tombeau près de Bethléem : sed et propter eamdem Bethleem regis quondam Iudeae Archelai tumulus ostenditur, « mais, à proximité aussi de la même Bethléem, on montre le tombeau d’Archélaos, ancien roi de Judée »85. Ce qui suppose que le corps aurait été ramené en Palestine et expliquerait que le nom d’Archélaos n’ait pas été associé à une véritable tradition populaire viennoise ; en revanche, tout se passe comme si, dans la mémoire viennoise, Pilate, ou Hérode Antipas, ou les deux ensemble, avaient pris sa place. La présence d’un tumulus d’Archélaos près de Jérusalem est discutée par J.‑S. Caillou86.

  • 87 Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, tome II, livres II et III, éd. A. Pelletier, CUF, Paris, 1980, n (...)

6Le rêve rapporté dans l’extrait de la Guerre des Juifs l’est également dans la suite du texte des Antiquités juives (III, 345‑348). A. Pelletier fait remarquer que « le songe d’Archélaos semble bien influencé par la tradition biblique relative au patriarche Joseph, Gen. 37, 6‑7 ; cf. aussi 40, 16‑19 »87.

Références

Édition

Flavius Josèphe, Jewish antiquities, livres XV-XVIII, éd. R. Marcus et A. Wikgren, Loeb classical library, Cambridge (Mass.)-Londres, 1963, p. 530‑531. Trad. G. Lucas.

Textes 15‑16

Sur l’histoire d’Israël, Schürer 1973, p. 353‑357 ; P. Schäfer, Histoire des Juifs dans l’Antiquité, Patrimoines – Judaïsme, Paris, 1989. Sur les affaires de Judée, A.H.M. Jones, The Herods of Judaea, Oxford, 1938 (rééd., 1973) ; Sartre 1991, p. 31, 62, 63, 361‑363 et 373 ; Hadas-Lebel 2009, p. 58‑62. Sur le destin posthume de la famille d’Hérode. F.‑M. Abel, « Exil et tombeaux des Hérodes », RBi 53, 1946, p. 56‑74 ; Caillou 2008.

17. Valérius Asiaticus et le meurtre de Caligula

7Le livre XIX des Antiquités est centré sur Caligula et son comportement insensé, en particulier sur ses rapports tendus avec les Juifs, lorsqu’en 40 il demande à faire installer sa statue à Jérusalem ; c’est aussi dans les intrigues de la cour de Caligula que se joue le destin de la famille royale des Hérodiens ; Antipas et son épouse Hérodiade, accusés de trahison envers l’Empire (XVIII, 250‑255) par Hérode Agrippa, petit-fils d’Hérode le Grand et proche de Caligula, sont condamnés à l’exil à Lyon et c’est ce même Hérode Agrippa, qui succède à Antipas sous le nom d’Agrippa Ier. L’assassinat de l’empereur et ses conséquences sont longuement traités, et c’est à propos du meurtre de Caligula qu’est évoqué à trois reprises Valérius Asiaticus, ce Viennois dont la dimension et l’importance dépassent le cadre de sa cité d’origine au point d’en faire un familier des empereurs et de s’attirer les foudres de Claude (21‑22). Ces trois évocations esquissent les contours de ce personnage, familier de Caligula, mais qui reste énigmatique dans son attitude lors du meurtre de l’empereur au point de tenir des propos publics ambigus sur son rôle ; c’est qu’il semble aussi avoir été un ambitieux qui aurait aspiré au pouvoir (mais dans quel cadre ? celui d’un état « républicain » dominé par le Sénat, ou celui de l’Empire pour lequel il aurait brigué le rang suprême ?).

17a. Avant l’assassinat

Καὶ δὴ τετραμμένων εἰς τὸ θέατρον εἰσόδῳ σημαίνεται Γάιος ἐξαναστὰς καὶ θόρυβος ἦν, ἀνέστρεφον δὲ καὶ οἱ συνωμόται καὶ ἀνεωθοῦντο τὴν πληθύν, λόγῳ μὲν διὰ τὸ δυσχεραίνειν τὸν Γάιον, ἔργῳ δὲ ἐπ᾿ ἀδείας βουλόμενοι ἐν ἐρημίᾳ τῶν ἀμυνουμένων καταστήσαντες αὐτὸν ἅπτεσθαι τῆς σφαγῆς. Προεξῄεσαν δὲ Κλαύδιος μὲν ὁ πάτρως αὐτοῦ καὶ Μᾶρκος Βινίκιος ὁ τῆς ἀδελφῆς ἀνὴρ ἔτι δὲ Οὐαλέριος Ἀσιατικός, οὓς οὐδὲ βουλομένοις διακλεῖσαι δύναμις ἦν αἰδοῖ τῆς ἀξιώσεως, εἵπετο δ᾿ αὐτὸς σὺν Παύλῳ Ἀρουντίῳ.

Alors qu’ils [les conjurés] étaient déjà tournés vers l’entrée du théâtre, on annonça que Caïus s’était levé pour sortir, et il y eut du tumulte. Les conjurés firent volte-face et écartèrent la foule, sous prétexte qu’elle indisposait Caïus : en réalité ils voulaient perpétrer leur crime en toute sécurité après l’avoir isolé de ses gardes. Claude, son oncle, le précédait, ainsi que Marcus Vinicius, le mari de sa sœur, et enfin Valérius Asiaticus : c’étaient des personnes à qui ils ne pouvaient barrer le passage, même s’ils l’avaient voulu, par respect pour leur dignité ; Caïus suivait, en compagnie de Paulus Arruntius.
(Flavius Josèphe, Antiquités juives, XIX, 101‑103)

17b. Un comportement étrange

Ἐν τούτῳ δὲ βουλῆς τε γίνεται σύνοδος καὶ ὁ δῆμος ᾗπερ καὶ εἰώθασιν ἐκκλησιάζειν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καταστὰς ἐν ζητήσει τῶν σφαγέων τῶν Γαΐου ἦσαν, ὁ μὲν δῆμος καὶ πάνυ ἐκθύμως, δοκεῖν δὲ καὶ ἡ βουλή. Καὶ ἦν γὰρ Ἀσιατικὸς Οὐαλέριος ὑπατικὸς ἀνήρ, οὗτος ἐπὶ τὸν δῆμον καταστάς, θορυβούντων καὶ δεινὸν τιθεμένων τὸ ἔτι λανθάνον τῶν τὸν αὐτοκράτορα ἀπεκτονότων, ἐπεὶ προθύμως πάντες αὐτὸν ἤροντο, τίς ὁ πράξας τυγχάνει, « εἴθε γὰρ ἔγωγε » φησί. […]
Ἐφθάκει δὲ ἤδη τῶν βουλευτῶν τὸ πᾶν πλῆθος συνειλεγμένον καὶ μάλιστα οἱ εἰς τοῦ Γαΐου συνελθόντες τὸν φόνον θράσει τε ἤδη χρώμενοι κἀν καταφρονήματι μεγάλῳ ὄντες ὡς εἰς αὐτοὺς ἀνακειμένων δὴ τῶν πραγμάτων.

Pendant ce temps, le Sénat se réunit ainsi que le peuple, là où il a l’habitude de tenir son assemblée, sur le forum, et ils cherchaient à savoir quels étaient les meurtriers de Caïus, le peuple avec beaucoup d’ardeur, le Sénat pour la forme. Valérius Asiaticus, personnage consulaire, vint se présenter au peuple, alors en pleine agitation et qui trouvait étrange qu’on ne sût pas encore qui avait assassiné l’empereur : et comme tous lui demandaient avec insistance qui était l’auteur du crime, il dit : « Si seulement c’était moi ! » […]
[Les consuls apaisent par des promesses les soldats et le peuple qui se retirent.]
Déjà toute la foule des sénateurs s’était hâtée de se réunir, surtout ceux qui avaient comploté le meurtre de Caïus, remplis de hardiesse et affichant de grands airs, comme si le pouvoir reposait déjà dans leurs mains.
(Flavius Josèphe, Antiquités juives, XIX, 158‑161)

8L’épisode a été rapporté aussi par Dion Cassius (36) et Zonaras (139) ; ce comportement a pu donner corps aux calomnies du délateur Suillius, qui ont abouti à la condamnation à mort de Valérius Asiaticus par Claude (21).

17c. Asiaticus renonce à l’Empire

9Sur convocation des consuls, le Sénat, réduit en fait à une centaine de sénateurs, s’est réuni de nuit au temple de Jupiter. Les délibérations sont troublées par la troupe des prétoriens qui poussent les sénateurs présents à désigner un empereur, et non à rétablir une République dont ils seraient la pièce maîtresse.

Καὶ τὸ μὲν καθ᾿ ἑαυτοὺς ἀπεφαίνοντο περὶ τοῦ μὴ πᾶσιν, ἀλλ᾿ ἑνὶ τὴν ἀρχὴν ἐφέσιμον εἶναι, ὁρᾶν δὲ ἐκείνοις ἐπιτρέπειν, ὅστις τοσαύτης προσταcίας ἄξιος. Ὥστε ἐν ἀνίᾳ τὰ τῶν συγκλητικῶν ἦν πολὺ πλέον δι᾿ ἁμαρτίαν μὲν τοῦ κατὰ τὴν ἐλευθερίαν αὐχήματος, φόβῳ δὲ τοῦ Κλαυδίου. Οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἦσαν οἱ ἐφιέμενοι γένους τε ἀξιώματι καὶ οἰκειότησιν γάμου· καὶ γὰρ Μινουκιανὸς Μᾶρκον καὶ τὸ καθ᾿ αὑτὸν γενναιότητι ἀξιόλογον ὄντα καὶ δὴ ἀδελφὴν Γαΐου γεγαμηκότα Ἰουλίαν, πρόθυμός τε ἦν ἀντιποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων, κατεῖχον δὲ οἱ ὕπατοι πρόφασιν ἐκ προφάσεως ἀναρτῶντες. Οὐαλέριον δὲ Ἀσιατικὸν Μινουκιανὸς ἐκ τῶν Γαΐου σφαγέων ἀνεῖχε τοιούτων διανοιῶν. Ἐγεγόνει δ᾿ ἂν φόνος οὔ τινος ἐλάσσων ἐπιχωρηθέντων τῶν ἐπιθυμούντων τῆς ἡγεμονίας, ὥστε ἀντιτάξασθαι Κλαυδίῳ […].

Ils [les prétoriens] firent connaître leur point de vue : le pouvoir devait revenir non à tous mais à un seul homme ; ils leur confiaient le soin de voir qui était digne d’un tel rang. Aussi le Sénat se trouvait-il dans une situation encore bien plus fâcheuse, d’une part pour avoir échoué dans sa prétention à la liberté, d’autre part parce qu’il craignait Claude. Cependant, il y avait des hommes qui par la noblesse de leur naissance et leurs alliances matrimoniales ambitionnaient le pouvoir. C’était le cas de Marcus Vinucianus, illustre par sa propre noblesse et qui avait épousé la sœur de Caïus, Julia ; il était disposé à faire valoir ses droits au pouvoir ; mais les consuls le retenaient, arguant prétexte sur prétexte. Quant à Valérius Asiaticus, c’est Vinucianus, un des assassins de Caïus, qui le détournait d’avoir de tels projets. Et il y aurait eu un massacre sans précédent si ceux qui convoitaient l’Empire s’étaient mis en avant au point de résister à Claude […].
(Flavius Josèphe, Antiquités juives, XIX, 250‑252)

10Pour le commentaire, nous renvoyons à la synthèse qui est donnée au texte de Tacite (21) et à ceux de Dion Cassius (36a-c) sur ce même personnage.

Références

Édition

Flavius Josèphe, Jewish antiquities, livres XVIII-XX, éd. L.H. Feldman, Loeb classical library, Cambridge (Mass.)-Londres, 1965, p. 262‑265 (17a), p. 288‑289 (17b) et p. 330‑333 (17c). Trad. G. Lucas.

Notes

84 Eusèbe, Histoire ecclésiastique (40) ; Adon (122, col. 77C).

85 Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum. PL 23, 1845, s.v. « Bethleem », col. 879a. Trad. G. Lucas.

86 Caillou 2008, p. 260‑263.

87 Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, tome II, livres II et III, éd. A. Pelletier, CUF, Paris, 1980, note 5, p. 205.

Table des illustrations

Légende Fig. 4 – Hérode le Grand et ses descendants (Y. Montmessin, UMR 5138).
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/1001/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 31k
Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search