Version classiqueVersion mobile

Tra precettistica religiosa e didattica mondana

 | 
Giulio Cura Curà

Libret de bos ensenhamens

Texte intégral

[c. 31r]

    Vec te libret de bos ensenhamens,

1

Don l’arma pren e.l cors bos noyrimens.

2

    Los mandamens de Dieu vejas primiers,

3

E pueys tot l’als, quan poyras, voluntiers.

4

I. Los .x. mandamens de la Ley

 • 1 v. 5 fermamen] fermen\fermamen/ B.
 • 2 v. 16 o] \o/ B.
 • 3 v. 20 ton] tot\ton/ B.
 • 4 v. 21 terras] terra\s/ B; vinhas] in B scritto dopo cassatura di una parola non piú leggibile.

    Un Dieu ses plus deves fermamen creyre,1

5

Tot poderos, de tot lo mon fazeyre.

6

    No jures Dieu ni.l sieu veray san nom

7

Per degun fag, si be no vezes cum.

8

    Sessa d’obrar dicmenges e grans festas

9

Per Dieu servir e per fugir tempestas.

10

    En aquest mon vuelhas ondrar ton payre,

11

Los tieus parens, omes vielhs e ta mayre.

12

    No fassas mort, si no voles morir

13

Pel jutjamen lo quals te.n deu venir.

14

    Amix e filhs, garde te d’azulteri,

15

Que Dieus o vol e t’o ditz el Sauteri.2

16

    Deguna re no tuelhas ges ni panes,

17

Mas leyalmen, si.n vols, que t’en afanes.

18

    No fassas ges lun testimoni fals

19

Ni vertadier, ton grat, que sia mals.3

20

    Ortz ni mayzos, terras, vinhas ni pratz4

21

De ton vezi no.t mostre cobeytatz.

22

    A ton vezi layssa la molher sua,

23

Si cum tu vols qu’om te laysses la tua.

24

II. D’auzir

 • 5 v. 25 Vils… motz] nel margine sinistro di B c’è uno schizzo a penna raffigurante un orecchio, repli (...)
 • 6 v. 46 layssa] lass layssa B.
 • 7 v. 47 qui] soen qui B.

[c. 31v]

    Vils oms de leu no vol auzir bos motz,5

25

Quar dels sieus fagz contraris loç ve totz.

26

    L’auzir no fa gayre ni mal ni be,

27

Quan pueys de fag la cauza no sove.

28

    Auzen sos greus deu far lo sort totz oms

29

Gran re de vetz, neys que fos dux o coms.

30

    Aytals se val bo‹s› romans per auzir

31

Cum fa lati‹s›, quan om s’en pot jauzir.

32

    Bon auzir fa de tot ome castic;

33

Pero may deu plazer leumen d’amic.

34

    Auzir parlar de motas de vertutz

35

No val ges fort, qui no las met a lutz.

36

    Senhers non deu escotar maldizen,

37

Si no.l vol dir al maldig, son auzen.

38

    Paraulas vils no vuelhas escotar

39

Ni lunh maldig, si t’en podes gardar.

40

    L’autruy cecret no vuelhas fort auzir,

41

Ni, s’om lo.t ditz, no.l vuelhas descubrir.

42

    Lo messongier maldizen, sac de flaujas,

43

Quan burlara, fay parven que no l’aujas.

44

    Escota be, cars filhs, e pueys respon,

45

Mas contenden layssa lo mot segon.6

46

    Auja qui pot sermos, oras e messas,7

47

Que may n’aura bos fagz e bonas pessas.

48

    Quan om dira vers de bona razo,

49

[V]uelhas l’auzir, que be val un sermo.

50

III. De ve[z]er8

 • 8 Rubr. De vezer] nel margine destro di B si trova lo schizzo a penna di una testa maschile di profil (...)
 • 9 v. 53 pres] pretz\s/ B.
 • 10 v. 59 ‹homs› Noulet–Chabaneau 1888: 116] omesso in B.
 • 11 v. 83 be] \be/ B.
 • 12 v. 88 de] \de/ B.
 • 13 v. 91 gran dolor] omesso da Noulet–Chabaneau 1888: 117.
 • 14 vv. 93-110] lacuna di circa diciotto versi di cui sussistono solo i frammenti emps e ors.

     [………………]er[………………]atar

51

[……………………………r]ecordar.

52

[c. 32r]

Quar totz oms ve mielhs de pres que de lonh,9

53

Pot mielhs aver de si que d’autre sonh.

54

    Om ve las gens, mas non ges lor talan,

55

Mas Dieus las ve totas e sab que fan.

56

    Ja degus oms gayre no.s prezaria,

57

Si totz sos pex denan los huelhs tenia.

58

    Lo mon e Dieu ‹homs› no pot ges servir10

59

Perfeytamens, que trop vuelha dormir.

60

    Velhar en Dieu val may qui pot de nuegz

61

Mot que de jorn, on veno trops d’enuegz.

62

    Velhar de nueg lauza fort l’Escriptura,

63

Mas que.l velhar se fassa per dreytura.

64

    Somnis pauc val si no que t’en melhures

65

Quan l’auras fag, qu’estiers de luy no cu[res].

66

    Ja no veyras degun home ses crim,

67

Ni tu mezeys, si.t agardas ben prim.

68

    Del tieu saber fay nueyt e jorn miral[h]

69

On vejas be de vertut si.t defalh.

70

    Si voles be los huelhs d’ome purgar,

71

Purga los tieus enans que.y vejas cl[ar].

72

    Garda soen las Santas Escrituras

73

E.l be que fan las bonas creaturas.

74

    Vejas la mort cum te ve reculhir,

75

E tu dolens que no.y podes fugir.

76

    Mira tos fagz, tos digz e ton coratge,

77

Que may t’e‹s› ops que mirar ton vizatge.

78

    Vira tos huelhs a Dieu Nostre Senho[r],

79

Si.t mostra re d’anta ni de folor.

80

[c. 32v]

    Si.t vezes lag de fayssos corporals,

81

No.t te lun dan, sol que sias leyals.

82

    Filhs, may te val que.t vejas be noyrit11

83

Que bel ni gran, be caussat e vestit.

84

    Lo pretz del cors te semlara fort paux,

85

Si gardas be la viltat del‹s› sieus traux.

86

    Pessa la nueg, quan dormir no volras,

87

De Dieu lauzar e de tu cum viuras.12

88

    Dorm quan poyras la nueg, per que lo dia

89

Puescas obrar don vivas cum dregz sia.

90

     [Ab] gran dolor plora tos falhimens13

91

[e.ls be]ns perdut[z] e.ls pecatz de [l]as gens.

92

[……………………………………]14

93-110

IV. [De manjar]15

 • 15 Rubr. [De manjar] Noulet–Chabaneau 1888: 117] lacuna per guasto meccanico B.
 • 16 v. 113 [e net] Noulet–Chabaneau 1888: 117] lacuna per guasto meccanico B.
 • 17 v. 132 oms] ops B.
 • 18 vv. 133-138] dei sei versi sussistono solo i frammenti s e cunhs.
 • 19 vv. 145-152] lacuna di circa otto versi, di cui sussistono i frammenti ra e sia.
 • 20 vv. 156-159] lacuna di due versi e frammenti delle clausole di altri due: …aut / …rutz.
 • 21 v. 161 beves] besves B.

[c. 33r]

    Manjar soen es costuma d[…………]

111

O d’ome glot o de pages […………]

112

    Le rix manjars fay d’ome cast [e net]16

113

Luxurios e vueja lo borset.

114

    Quan es manjatz lo morsels glorios,

115

Mor le deliegz e vay poyrir la jos.

116

    En son ostal fora ses cumpanatge

117

Tal‹s› que no vol en l’autruy del fromat[ge].

118

    La gola ret de ventre massa ple

119

Pudor, viltat, nueyt e jorn, e vere.

120

    On mays auras lo ventre be farsit,

121

May te veyras mondanal esperit.

122

    Aytan viu l’oms que manja paubramen

123

Cum dux o coms be manjan e beven.

124

    Lo trop manjar fay venir malautias,

125

E.l beure trop menassas e folias.

126

    L’ayga fay mal e.l vis blos ishimen,

127

Mas atemprat‹z› val tot comunamen.

128

    A greu sera femna trop bevendiera

129

Leyals del cors, si troba qui la.n quiera.

130

    Pretz e valor, que totz homs voler deu,

131

Fay decazer oms de si que trop beu.17

132

[c. 33v]

[…………………………………18

133-138

    ………………………] cauziscas

139

[…………………………]rtiscas.

140

     […………………………]vidatz

141

[……………………………]gatz.

142

     [……………………………]auta

143

[………………………]nha fauta.

144

[…………………………………19

145-152

    ………………………………]ges

153

[……………………………]manges.

154

     [………………………………]i cru

155

[…………………………………20

156-159

…………………………]esseubutz.

160

[c. 34r]

    Si beves trop del vi blos, tan prion21

161

No.l metras dins que no.t torne sul fron.

162

V. De parlar22

 • 22 Rubr. De parlar] nel margine destro di B c’è uno schizzo a penna che riproduce in modo assai sempli (...)
 • 23 v. 182 pausatz] per fel pausatz B (erronea anticipazione della clausola del verso).
 • 24 v. 187 coratge] coroge B.
 • 25 v. 194 [Quant] Noulet–Chabaneau 1888: 119] lacuna per guasto meccanico B.
 • 26 v. 196 blasmada] bla\s/mada B.
 • 27 vv. 203-218] lacuna di circa sedici versi, di cui restano frammenti delle clausole: …zo / …dizo / … (...)
 • 28 v. 230 tos amix] ton amic B.
 • 29 v. 233 aytans] -ytans aggiunto nell’interlinea dopo cassatura di alcune lettere, le ultime delle qu (...)
 • 30 v. 240 dizes] dizos dizes B.
 • 31 v. 242 mou[ra plag] Noulet–Chabaneau 1888: 120] lacuna per guasto meccanico B.
 • 32 v. 246 .m. liuras] letto da Noulet e Chabaneau, coperto nel successivo restauro di B (cf. § 4).
 • 33 v. 270 s[i no] Noulet–Chabaneau 1888: 121] lacuna per guasto meccanico B.
 • 34 vv. 271-276] dei sei versi sussistono esigui frammenti: V……elhas en lo… / … / …r / …s……lonjar. / … (...)
 • 35 vv. 285-286 [valer] […] d[ever] Noulet–Chabaneau 1888: 121] lacune per guasto meccanico B.
 • 36 vv. 287-288 dampnat[ge no sia] […] [dizia] Noulet–Chabaneau 1888: 160] in B il testo è lacunoso per (...)

    Homs que no tem repren trop voluntiers,

163

Non ges per be, mas quar es trop parliers.

164

    Alqu muzart, que defalho soen,

165

Fan lor esquern d’autre, si falh nien.

166

    Dire que fols notz soen may que far;

167

Pero del fag se deu om mielhs gardar.

168

    Avols oms ditz mal voluntiers del bo,

169

Per voluntat e ses tota razo.

170

    Blasmadors es totz oms neys dobl[amen],

171

Quan ditz o fa so qu’als autres d[efen].

172

    Le malmerens deu calar e sufrir,

173

Quan es blasmatz, e se.n deu corregi[r].

174

    Le rancurans se rancura plus fort

175

Qu’om no l’a fag, per cubrir lo sieu tort.

176

    May so trobat fol doctor en repren[dre]

177

Que deligen escolar en aprendre.

178

    May val temor aver contra falhir

179

Que d’avol cas no fa merse querir.

180

    Lo somogutz te maldire per mel,

181

Mas pueys lo te, quan es pausat[z, per fel].23

182

    Lo malfaytor deu totz homs perdona[r],

183

Si peneden li vol be setisfar.

184

    D’ome perfieg que promet simplamen,

185

Neys ses jurar deu valer sagrame[n].

186

    Sel que promet ses coratge de far24

187

Es messongiers e fay l’autre muza[r].

188

[c. 34v]

    Grans messongiers, quan ditz una messonja,

189

Tan n’es vezatz que no se.n da vergonja.

190

    Per degun fag no deu luns oms mentir,

191

Si per no re l’arma no vol auscir.

192

     [Q]ui.s pot tener de mal dir e de far

193

[Quant] es iratz, se degra coronar.25

194

     [……………]litatz ni lageza forsada

195

[………]amens no pot esser blasmada.26

196

     [………] que vol donar bon jutjamen

197

[………………] saber primieramen.

198

     [……………………]e nos jutja tost

199

[…………………………]r e rescost.

200

     [………………………]m respondre

201

[…………………………] dezondre.

202

[…………………………………]27

203-218

[c. 35r]

    A l’orgolhos respon .i. mot cozen

219

E no sol plus, si.l voles far dolen.

220

    No parles trop ni sias messongiers

221

Ni maldizens, ni jures voluntiers.

222

    No vuelhas dir paraula vertadiera

223

Tal que semles a trastotz messongiera.

224

    Lag sagramen no fassas ni renegues,

225

Per que ja Dieus no.t falha cum lo pregues.

226

    Ges al profieg que.t deu venir per cug

227

No dones fe, ni.n fassas degun brug.

228

    Tos malvolens no sabcha tas dolors

229

Ni tos amix, si dar no.t pot socors.28

230

    Si.t pren talans de trufar a vegadas,

231

Non digas mal ni vil‹s› paraulas fadas.

232

    Aytans auras de bos motz per trufar29

233

Cum de malvatz, si non vols sobrefar.

234

    No trufes punt home d’avols fayssos,

235

Que Dieus l’a fag, que totz es poderos.

236

    Si tos cumpanhs no te ni siec govern,

237

No.t sabcha bo ni.n fassas ton esquern.

238

    De maldizen no fassas cumpanho,

239

Que dira.t mal si.l dizes punt de no.30

240

    Baratador no crezas de ton fag,

241

Quar huelhs vezens ses ops te mou[ra plag].31

242

    Blasme ni laus d’aquest segle dolen

243

No.t fassa gaug ni dolor, be fazen.

244

    Fadeza par e que re no deliuras,

245

[Qu]an vas dizen: «Rix fos hieu de .m. liuras!».32

246

[c. 35v]

    S’om parla fals un pauc, mas que s’entenda,

247

No.y vuelhas dir gayre ni far emenda.

248

    No fassas mal ni digas al escas,

249

Si dar no.t vol, mas que.l siervas del cas.

250

    Si del be fag que tu fas om no.t lauza,

251

Ges per aquo no.t layshes de la cauza.

252

    Del tieu saber no.t blasmes ni te.n lauzes,

253

Mas far e dir so qu’en sabes tu n’auzes.

254

    Si.t lauzas may d’un mestier que non sabes,

255

Fazenda par que voles on mescabes.

256

    De tu mezeys no digas mal ni be,

257

Si no t’es ops, qu’om no.t blasme de re.

258

    De ton pecat no.t vuelhas gloriar,

259

Ni del be fag penedre ni lauzar.

260

    Tos falhimens solassan no retragas,

261

Que retrazen lo cors e l’arma plagas.

262

    Si no t’es ops no digas ton cecret,

263

Que leu per .i. lo sabran mays de .vii.

264

    Si.t fa degus per esquern vil demanda,

265

No.y sones mot, que fadeza par granda.

266

    Lagz partimens ni fadas questios

267

No vuelhas far ni cuntes vicios.

268

    Ja senes ops no vuelhas contrastar

269

Deguna re, s[i no] vols pelejar.33

270

[…………………………………]34

271-276

[c. 36r]

    L’autruy saber lauza, quan sera bos,

277

E si no.t platz, no.l sias enojos.

278

    Ja tu mezeys no lauzes, si fas be,

279

Quar lo bes fagz te lauzara desse.

280

    Mal, s’om lo ditz ses mentaure degu,

281

Si fag no l’as, dig no.l prengas per tu.

282

    Dreg per so nom e ses tuejar sona,

283

Neys pelejan, a tota gran persona.

284

    Qui mal te ditz qu’en devas mens [valer],

285

Pauzadamen ne digas ton d[ever].35

286

    S’om te ditz mal que dampnat[ge no sia],

287

Laysha.l parlar cum si no re [dizia].36

288

    Ondra las gens totas au[…………]

289

Mas tu no laus ni malva[…………]

290

    No jutges temps lag ni l[…………]

291

Mas lauzan Dieu si.t pl[…………]

292

    Leugieramen no dig[uas …………]

293

Ni revelar no v[uelhas (?) ………………]

294

    Fay so per mi no[………………]

295

Quan tu mezeys [………………]

296

    Ab ton senhor […………………]

297

Mas si no.t pl[atz (?) …………………]

298

    N[………………………………

299

…………………………………

300-304

[c. 36v]

    …………………]ops no vuelhas dir

305

[…………………] be dizen mentir.

306

     [………………… f]rena ta lenga

307

[……………]es mals no t’en venga.

308

     […………………………]n requier

309

[…………………………] pazier.

310

[…………………………………]

311-…

VI. [De tocar] (?)

[…………………………………]

…-328

[c. 37r]

    Te belas mas e no.n tuelhas ni.n fieras,

329

Ni.n vuelhas far mas obras dreyturieras.

330

VII. D’amassar37

 • 37 Rubr. D’amassar] nel margine destro di B, accanto alla rubrica e ai vv. 330-339, c’è il disegno a p (...)
 • 38 v. 334 layronicis] layronecis B.
 • 39 v. 338 an] a\n/ B.
 • 40 vv. 341-342 t[anh ca]ssa […] b[e lor] Noulet–Chabaneau 1888: 122] in B i due versi sono lacunosi pe (...)
 • 41 Cunte] Cumte Noulet–Chabaneau 1888: 122.

Pauc val mestiers, quan re del mon non sobra

331

Don viva l’oms, quan deu sessar de l’obra.

332

    Riqueza fay venir gran re de vicis

333

E paubretatz forsada layronicis.38

334

    A Dieu servir no.s pot degus at[en]dre

335

Que gazanhar vuelha trop ni de[s]p[en]dre.

336

    A la fromitz vey carre[ga]r l’estiu

337

So que l’es ops, don pueyshas tot l’an viu.39

338

    Atenger pot quasqus a despessar,

339

E non ges be tot jorn a gazan[har].

340

    Dels arrendatz mondanals se t[anh ca]ssa

341

E dels paubretz mestiers que b[e lo]r fassa.40

342

    Dieus vol a totz donar, mas no d’un for,

343

Que may n’a sel leumen que.y te lo cor.

344

    Perfectios part los ops no vol re,

345

Mas cobeytatz dezira tot quan ve.

346

    Qui re no vol tot lo mon possezihs,

347

E qui vol trop no l’a, mas qu’el languihs.

348

    Rictatz ve leu, trebalhan nueyt e dia,

349

Mas lo gardar ha granda maestria.

350

    Sel que promet ses coratge de far

351

Es messongiers e fay l’autre muzar.

352

    Si.n potz estar, re no vuelhas querir,

353

Que.l no desplatz e.l dos vol se grazir.

354

[c. 37v]

    Cunte41 fazen que pro gazanharas,

355

No gastes fort, que leu ti pecaras.

356

    No cures punt d’aventura ni d’astre,

357

Que Dieus t’a fag liberalmen ton pastre.

358

    Pessa d’aver bonamens, quan potz mielhs,

359

Don vivas lay que rotz seras e vielhs.

360

    Mercadejan no vuelhas enganar

361

Paubre ni ric, s’aytan no.l vols pagar.

362

    Ven gazanhan e fay bona mezura,

363

Ses tot denier que no.y vuelhas d’ezura.

364

    Fay bo mercat e petit de maleu,

365

Que motas vetz pago las gens trop greu.

366

VIII. De despendre

 • 42 v. 374 de] \de/ B.
 • 43 vv. 377-380 Ab… pagada] le integrazioni di Levy 1890: 313 colmano le lacune per guasto meccanico di (...)
 • 44 v. 383 homs] \h/oms B.
 • 45 v. 385 homs] \h/oms B.
 • 46 v. 412 Dieus] Dieus\s/ B.
 • 47 v. 413 Tos] Mas Tos B.
 • 48 vv. 411-417 De mizericordios] nel margine sinistro di B c’è uno schizzo a penna raffigurante un per (...)
 • 49 v. 423 lo… filh] lo tieu lo tieu \bel filh/ B.
 • 50 v. 429 sera] seras B.
 • 51 v. 440 [Que j]a Noulet–Chabaneau 1888: 125] lacuna per guasto meccanico B..
 • 52 v. 441 azautamen] auzaramen B.
 • 53 v. 445 d’afar] den d’afar B.
 • 54 v. 446 obligas] obligagas B.

    May val escas un pauc otra mezura

367

Que massa larcs, que pueys quier o n’endura.

368

    Qui trop despen l’es ops que trop s’afane,

369

O.n quiera trop o n’endur o qu’en pane.

370

    Estalbiar cuja tal que despen,

371

Don fay que pex qui trop viu primamen.

372

    L’estalbiar de la gola val may

373

Que de vestir ni de caussar no fay.42

374

     [Lo l]arguejar fay layre son cumpanh

375

[…………]ost quan l’avers li sofranh.

376

     [Ab gran pla]zer ve soen malevar,

377

[Mas molt de]splatz motas vetz lo pagar.

378

     [Trop costa ma]y la cauza malevada

379

[Alcunas vetz que] no fa la pagada.43

380

[c. 38r]

    Paubr’endeudatz no troba gayre pauza

381

Ni pot ges ferm gaire tener sa cauza.

382

    Plus manens es paubres homs que no deja44

383

Qu’endeudatz rix que tot jorn se peleja.

384

    Raubaires fals es totz homs que no paga,45

385

Quar si mezeys e.ls a cuy deu ne plaga.

386

    Pagar val may que prestar ni valer,

387

Ni malevar ni donar ni tener.

388

    Bos pagadors es senhers del autruy,

389

Que.l mercadier se confizo de luy.

390

    L’argent‹z› que.s met jogan es totz perdutz,

391

E.l gazanhatz d’avol percas vengutz.

392

    L’aver e.l temps e bonas famas tol

393

Jogayres vils, per que.l teni per fol.

394

    Quan ha perdut, lo jogayres prendria

395

So del autruy, si del sieu no podia.

396

    Massips leugiers, que la rictat no salva,

397

S’en penedra quan aura testa calva.

398

    Passat un jorn osdes leumen desplatz,

399

Quan ses loguier vol esser ostalatz.

400

    Vergonia pren qui sol donar e quier,

401

E majormen quan el mezeys s’en mier.

402

    L’amezuratz de pauc d’aver s’abasta,

403

Per que d’ayssel cumpra que trop ne gasta.

404

    Lo temps qu’om ve que no pot laborar,

405

Deu mielhs qui pot los paubres sostentar.

406

    Dire val may: «Tenetz vos d’aquo nostre»

407

Que no fa dir: «Prestatz nos d’aquo vostre».

408

    Ja ses merse merse no trobara

409

Lo pecadors, quan ops merse l’aura.

410

[c. 38v]

    De ton sirven malaut ajas merse,

411

Quar el o Dieus t’en pagara mot be.46

412

    Tos valedors quan poyras gazerdones,47

413

Almens d’onor, s’al no.y tes que lor dones.

414

    Cuebre los nutz e.ls famolens tu pays,

415

Abeura los e porta l’autruy fays.

416

    Caritatius, mizericordios48

417

Sias per Dieu, larx e piatados.

418

    D’almoyna far te remembre soen,

419

E may, si n’as, de ton paubre paren.

420

    Descocelhatz alberga quan poyras,

421

Que bon loguier de Dieu ne cobraras.

422

    Defen lo tieu, bel filh, no sias pex,49

423

Que Dieus vol be qu’om defenda los dex.

424

    A degun joc no.t fassas voluntiers,

425

E si t’i fas joga petitz deniers.

426

    Los tieus obriers no pagues davan ma,

427

Quar pueys de leu re no.t faran be pla.

428

    Ven de tos bes quan te sera mestiers,50

429

Que may te val que prest de renoyers.

430

    Si fas del tieu, mentre vives, senhor,

431

Tan quan viuras li faras pueys dolor.

432

    Eretier fay viven e que l’escrivas,

433

Mas ja lo tieu no tenga tan quan vivas.

434

    D’ome leyal fay quan morras tutor

435

A tos efans, que n’ajan so del lor.

436

    Cobes ni prims non porte re del tieu,

437

Sino que.t des aytan o may del sieu.

438

     [N]o dones tan que t’en calha penedre,

439

[Que j]a degus no t’o volra pueys redre.51

440

[c. 39r]

    Azautamen vuelhas dire de no,52

441

Si dar no vols, que.l respost valha do.

442

    Si donar vols, dona gaujozamen,

443

Que ja languir no fassas atenden.

444

    De pauc d’afar de no, si potz, no digas,53

445

Qu’ab pauc de cost lo cuy donas obligas.54

446

    Despen azaut so que Dieus t’a donat,

447

Que may val rix que paubres, mal son grat.

448

    Met so del tieu quan lox e temps sera,

449

Que Dieus n’a may, que te.n provezira.

450

    De l’osde ric pessa per far onor

451

E del paubret per Dieu Nostre Senhor.

452

    Liura ni sol, ni denier ni me‹a›lha

453

Ni re del tieu no metas, que no.t valha.

454

    Si be fazen, filhs, venes en paubriera,

455

Non layshes Dieu per deguna maniera.

456

IX. D’anar55

 • 55 Rubr. D’anar] nel margine destro di B è disegnata una piccola croce.
 • 56 v. 475 ton] ton ton B.

    Qui ben esta no.s mova, si no cal,

457

O per sos ops no sab melhor ostal.

458

    Siec ton mestier e la Gleyza tot jorn,

459

Si d’est mon vols e de l’autre sojorn.

460

    Vay, pregan Dieu, paubre‹s› mortz sosterrar

461

E.ls vius malautz ab del tieu vizitar.

462

    Si degus oms peleja te comensa,

463

Vay t’en ades o t’arma de sufrensa.

464

    Delonha te d’ome que.t fassa dol,

465

E may d’ayssel que justa si no.t vol.

466

[c. 39v]

    Fug quan poyras a moteza de gens,

467

Quar hom hi fa son dampnatge breumen‹s›.

468

    Si vas ab fol ja per so fols no sias,

469

Mas del senat vuelhas tener sas vias.

470

    Vay de bel jorn e si potz ab solas,

471

Non ges corren, mas si potz lo bel pas.

472

    Porta capel e basto per cami,

473

Que mielhs iras a for de peregri.

474

    Ja ton aver no mostres per las vias,56

475

Ni gastes fort per las osdalarias.

476

    Garda te fort pels camis d’oblidar

477

Cotel ni re, que t’i calgues tornar.

478

    Rescon te be, si voles far lageza,

479

E majormen si fas de re maleza.

480

    Si vezes loc de brega, que trop notz,

481

Vay t’en ades, si ’scantir no la potz.

482

    Laysha massips fatz e parliers e braus,

483

E siec los vielhs sabens, franx e suaus.

484

    Lenga, pes, mas, nas, verga, las aurelhas,

485

Huelhs, gola te qu’om non fassa querelhas.

486

X. De vestir57

 • 57 Rubr. De vestir] nel margine destro di B è disegnato un abito.
 • 58 vv. 491-492 [Ta r]auba […] [Quan se]ra Noulet–Chabaneau 1888: 127] lacuna per guasto meccanico B.
 • 59 vv. 493-494 senh[oril] […] [gentil] Noulet–Chabaneau 1888: 161] lacune per guasto meccanico B.
 • 60 v. 495 [vestir] (cf. Chabaneau 1888: 48)] lacuna per guasto meccanico B.
 • 61 v. 504 ta] \ta/ B.

    Pigreza te la rauba descozuda,

487

Mas paubretatz la te soen rompuda.

488

    Petas val may que traux no fa per cert,

489

Quar per un trauc lo remanen‹s› se pert.

490

     [Ta r]auba cotz, paubres oms, e petassa,

491

[Quan se]ra temps, que trop leu no.s desfassa.58

492

[c. 40r]

    Botos d’argen ni rauba senh[oril]

493

No vuelhas trop ni faysso de [gentil].59

494

    Onestamen vuelhas ton cors [vestir],60

495

Mens de poder, si no.y vols defa[lhir].

496

    Ja molas carns ni belas vesti[duras]

497

No.t salvaran, ni tas belas figur[as].

498

    Ferma color vuelhas cumprar de rauba,

499

Que mal esta si gayre torna fauba.

500

    Vay be vestitz, si podes, e caussatz

501

Ondradamen, si vols esser ondratz.

502

    Borsa, cotel vuelhas e sinta bona,

503

Si.n potz aver, segon de ta persona.61

504

    Garda, si potz, ta rauba d’orrezier

505

E de maltrag, segon lo tieu mestier.

506

XI. De tener osdal

 • 62 v. 515 sagi] in B tra le due sillabe vi sono alcune lettere cassate, la prima delle quali è una g.
 • 63 v. 530 […]o] Chabaneau 1888: 48 propose di supplire [Que de l’ostal n]o.
 • 64 v. 531 […]ar] Noulet–Chabaneau 1888: 161 proposero di integrare [A covid]ar.
 • 65 v. 532 [Mas non] Noulet–Chabaneau 1888: 161] lacuna per guasto meccanico B.
 • 66 v. 535 diga] diga diga B.
 • 67 v. 544 [Que] Noulet–Chabaneau 1888: 129] lacuna per guasto meccanico B.
 • 68 v. 545 [A tos en]fans Noulet–Chabaneau 1888: 129] lacuna per guasto meccanico B.

    Senhers tan prims que no l‹o›ga ni pays

507

Semla que vol de ‹so› sosmes que.l lays.

508

    Libertatz es cauza fort gracioza,

509

Segon que.m par, mas fort es perilhoza.

510

    Sosmes val may que no fay liberals,

511

Que.l sosmes tem quan l’autres pot far mals.

512

    Qui vol estar ab senhor deu sufrir

513

Fam, set, freg, caut, mals digz e pauc dormir.

514

    Ja no sera, qui sagi fort maneja,62

515

Que pauc o pro sas mas unhtas non veja.

516

    Ostal‹s› poyrihs qui be no.l te cubert,

517

E mays e tot que.l bes qu’es dins s’en pert.

518

[c. 40v]

     [………………………………]crenh

519

[………………………………]ptenh.

520

     [……………………………] sobrefar

521

[………………………………]shar.

522

     [………………………………]obre

523

[…………………………]uel sobre.

524

     […………………………]ins osdal

525

[………………………]as viven mal.

526

     [……………………]t fassa profieg

527

[……………………] soen despieg.

528

     […………] no cumpres trop ni jogues

529

[…………]o calha que.t deslogues.63

530

     […………………]ar vay be polidamens64

531

[Mas non] ges tan que se.n trufo las gens.65

532

     [Tr]op vuelhas may lo tieu paubret ostal

533

Que l’autruy ric, on om te dishes mal.

534

    De son ostal om no.t diga: «Vay fora»,66

535

Que puescas far el tieu simpla demora.

536

    En ton ostal podes far coma reys,

537

Mas en l’autruy seras en grans sopleys.

538

    Fay ta labor e sera tieus lo frugz,

539

E de l’estranh sera tieus lo refrugz.

540

    Loga ton cors per far l’autruy plazer,

541

Si tu meteys no.t podes sostener.

542

    Ten car enfan no tenga sa mayrastra,

543

[Que] tart lor platz filhastres ni filhastra.67

544

     [A tos en]fans dona mestier leyal68

545

[………] qu’autra [………] que no val.

546

Traduzione

    1-2. Eccoti un libretto di buoni insegnamenti, da cui l’anima e il corpo assumono buoni nutrimenti.

    3-4. Vedi per primi i comandamenti di Dio, e poi volentieri tutto il resto, quando potrai.

I. I dieci comandamenti della Legge

    5-6. Devi credere fermamente in un solo Dio senza piú, onnipotente, creatore di tutto il mondo.

    7-8. Non giurare su Dio né sul suo vero santo nome per nessun motivo, anche se non vedi altra soluzione.

    9-10. Interrompi il lavoro nelle domeniche e nelle feste solenni, per servire Dio e fuggire le avversità.

    11-12. In questo mondo onora tuo padre, i tuoi parenti, gli uomini anziani e tua madre.

    13-14. Non commettere omicidio, se non vuoi morire per il giudizio che deve ricaderne su di te.

    15-16. Amico e figlio, guardati dall’adulterio, ché Dio lo vuole e te lo dice nel Salterio.

    17-18. Non prendere né rubare alcuna cosa, ma, se la vuoi, impegnati per procurartela onestamente.

    19-20. Non rendere alcuna testimonianza falsa né veritiera, a tuo grado, la quale sia [causa di] peccato.

    21-22. La cupidigia non ti mostri orti né case, terre, vigne né prati del tuo vicino.

    23-24. Lascia sua moglie al tuo vicino, cosí come tu vuoi che ti si lasci la tua.

II. Sull’ascoltare

    25-26. Un uomo vile non ascolta volentieri parole oneste, poiché le trova del tutto contrarie ai proprî interessi.

    27-28. Ascoltare non fa per nulla né male né bene, quando poi non si ricorda affatto l’argomento.

    29-30. Chiunque, sentendo qualcosa di spiacevole per sé, deve molto spesso fingersi sordo, anche se è duca o conte.

    31-32. Per ascoltare vale altrettanto un buon testo romanzo quanto uno latino, quando si può trarne motivi di gioia.

    33-34. Ascoltare con attenzione castiga chiunque; però deve piacere piú facilmente da parte di un amico.

    35-36. Non vale molto sentire parlare di tante virtú, se non le si mette in pratica.

    37-38. Un signore non deve ascoltare un maldicente, se [questi] non parla [direttamente] al calunniato, in presenza del signore stesso.

    39-40. Non ascoltare parole vili né alcuna maldicenza, se lo puoi evitare.

    41-42. Non ascoltare affatto il segreto altrui e, se qualcuno te lo confida, non divulgarlo.

    43-44. Fa’ finta di non sentire il menzognero maldicente, sacco di frottole, quando schernirà.

    45-46. Ascolta con attenzione, caro figlio, e poi rispondi, ma durante una discussione rinuncia a replicare.

    47-48. Chi può ascolti sermoni, preghiere delle ore canoniche e messe, poiché ne otterrà maggiormente buone azioni e buoni pensieri.

    49-50. Quando qualcuno reciterà un vers di argomento onesto, ascoltalo, poiché vale davvero quanto un sermone.

III. Sul vedere

    51-52. […] ricordare.

    53-54. Poiché ognuno vede meglio da vicino che da lontano, può prendersi cura di sé meglio che di un altro.

    55-56. Noi vediamo le persone, ma non la loro intenzione, invece Dio le vede tutte e sa quanto fanno.

    57-58. Nessuno stimerebbe molto se stesso, se tenesse davanti agli occhi tutte le sue mancanze.

    59-60. Chi vuole dormire troppo non può servire in modo perfetto il mondo e Dio.

    61-62. Vegliare in Dio vale molto piú di notte, se si può, che di giorno, quando vengono troppi fastidî.

    63-64. La Scrittura loda molto il vegliare di notte, purché la veglia avvenga per un motivo onesto.

    65-66. Il sonno vale poco, a meno che tu non ti migliori dopo averlo fatto, altrimenti non curartene.

    67-68. Non vedrai nessuno senza colpa, neppure te stesso, se ti esamini con grande attenzione.

    69-70. Del tuo sapere fa’ notte e giorno uno specchio in cui tu possa vedere se ti manca la virtú.

    71-72. Se vuoi pulire bene gli occhi di una persona, prima pulisci i tuoi, in modo che tu veda chiaramente.

    73-74. Esamina spesso le Sacre Scritture e il bene che compiono le persone buone.

    75-76. Considera come la morte viene a raccoglierti, mentre tu, dolente, non puoi sfuggirle.

    77-78. Esamina le tue azioni, le tue parole e il tuo cuore, poiché ti serve piú che osservare il tuo viso.

    79-80. Volgi i tuoi occhi a Dio Nostro Signore, se ti si mostra qualcosa di disonorevole o di folle.

    81-82. Se ti vedi brutto nelle fattezze fisiche, [ciò] non ti arreca alcun danno, purché tu sia leale.

    83-84. Figlio, ti vale di piú vederti ben educato che bello e grande, ben calzato e vestito.

    85-86. Il valore del corpo ti sembrerà assai scarso, se consideri con attenzione la viltà dei suoi orifizî.

    87-88. La notte, se non dormirai, pensa a lodare Dio e al modo in cui vivrai.

    89-90. Quando potrai, dormi di notte, perché di giorno tu possa lavorare per vivere in modo onesto.

    91-92. Piangi con grande dolore i tuoi errori e i beni perduti e i peccati delle persone.

    93-110. […]

IV. Sul mangiare

    111-112. Mangiare spesso è uso […] o di uomo ghiotto o di paesano […].

    113-114. Il cibo abbondante rende lussurioso un uomo casto e puro e vuota la scarsella.

    115-116. Dopo che il boccone prelibato è mangiato, il piacere termina e [esso] va a marcire laggiú.

    117-118. Si troverà senza companatico nella propria casa chi non vuole del formaggio nell’altrui.

    119-120. La gola rende notte e giorno da un ventre eccessivamente pieno puzza, materia vile e veleno.

    121-122. Quanto piú avrai un ventre ben rimpinzato, piú ti vedrai uno spirito mondano.

    123-124. Chi mangia frugalmente vive tanto quanto un duca o un conte che mangia e beve in abbondanza.

    125-126. L’eccesso nel mangiare provoca malattie, e l’eccesso nel bere minacce e follie.

    127-128. L’acqua fa male e il vino puro parimenti, ma in quantità moderata di solito giova tutto.

    129-130. Difficilmente una donna troppo incline al bere manterrà un cuore leale, se trova qualcuno che le faccia una proposta.

    131-132. Chi beve troppo fa decadere da sé pregio e valore, che ognuno deve desiderare.

    133-160. […]

    161-162. Se bevi troppo vino puro, non potrai ingurgitarlo tanto profondamente che non te ne appaiano i segni sul volto.

V. Sul parlare

    163-164. Chi non ha timore critica molto volentieri, non a fin di bene, ma perché è troppo loquace.

    165-166. Alcuni stolti, che sbagliano spesso, fanno di un altro il loro zimbello se sbaglia in un niente.

    167-168. Nuoce piú spesso parlare da folle che agire [come tale]; però, bisogna astenersi soprattutto dall’azione.

    169-170. Un uomo malvagio parla male del buono volentieri, per capriccio e senza alcuna ragione.

    171-172. Chiunque deve essere biasimato persino in misura doppia, quando dice o fa ciò che vieta agli altri.

    173-174. Chi è colpevole deve tacere e soffrire, quando è biasimato, e deve correggersi.

    175-176. Il rancoroso si rincresce piú di quanto non gli sia stato fatto, per coprire il proprio torto.

    177-178. Si trovano piú maestri folli nel rimproverare che scolari diligenti nell’apprendere.

    179-180. Temere di sbagliare vale piú di quanto non faccia il chiedere perdono di una cattiva azione.

    181-182. L’irritato considera la maldicenza come miele, ma poi, quando si è calmato, la considera come fiele.

    183-184. Bisogna perdonare il malfattore, se, penitente, vuole fare ammenda in modo adeguato.

    185-186. L’impegno preso da un uomo eccellente che promette in modo semplice deve valere anche senza giurare.

    187-188. Chi promette senza intenzione di fare è menzognero e fa attendere invano l’altro.

    189-190. Un grande menzognero, quando dice una menzogna, vi è tanto avvezzo che non ne prova vergogna.

    191-192. Non bisogna mentire per nessuna ragione, se non si vuole condurre l’anima alla morte [eterna] per un nonnulla.

    193-194. Chi si può trattenere dal parlare e dall’agire male quando è adirato, dovrebbe essere incoronato.

    195-196. […] né un discorso volgare forzato […] non può essere biasimato.

    197-198. […] che vuole pronunciare un buon giudizio […] sapere in primo luogo.

    199-200. […] ci giudica subito […] e nascosto.

    201-202. […] rispondere […] disonori […]

    203-218. […]

    219-220. All’orgoglioso rispondi con una sola parola pungente e nulla piú, se vuoi renderlo dolente.

    221-222. Non parlare troppo e non essere menzognero né maldicente, e non giurare volentieri.

    223-224. Non pronunciare una parola sincera in modo che sembri a tutti menzognera.

    225-226. Non pronunciare né rinnegare un giuramento ignobile, perché Dio non ti venga meno quando lo preghi.

    227-228. Non dare credito al profitto che pensi ti debba spettare, e non farne alcun mormorio.

    229-230. Il tuo nemico non venga a sapere i tuoi dispiaceri, e nemmeno il tuo amico, se non ti può aiutare.

    231-232. Se qualche volta ti viene voglia di scherzare, non dire nulla di male né vili parole stolte.

    233-234. Per scherzare avrai [a disposizione] tante parole buone quante malvagie, se non vuoi esagerare.

    235-236. Non schernire un uomo di laide fattezze, poiché lo ha fatto Dio, che è onnipotente.

    237-238. Se il tuo compagno non ha né segue una regola, non ti piaccia e non farne il tuo zimbello.

    239-240. Non accettare come tuo compagno un maldicente, poiché ti insulterà se solo gli dirai di no.

    241-242. Non prestare fede a un ingannatore riguardo a un tuo fatto, poiché sotto gli occhi di tutti, senza necessità, ti intenterà causa.

    243-244. Il biasimo e la lode di questo secolo dolente non ti arrechino gioia né dolore, se agisci bene.

    245-246. Sembra una stoltezza e non ci guadagni niente, quando vai dicendo: «Se io potessi essere ricco di mille libbre!».

    247-248. Se una persona parla in modo un po’ scorretto, purché si capisca, non dire nulla e non correggerla.

    249-250. Non fare né dire del male all’avaro, se non ti vuole dare [nulla], ma ripagalo della stessa moneta.

    251-252. Se non sei lodato per la buona azione che compî, tuttavia non desistere per questo dal [tuo] proposito.

    253-254. Non biasimare e non lodare te stesso per il tuo sapere, ma osa fare e dire ciò che sai.

    255-256. Se ti lodi assai di un mestiere che non conosci, sembra che tu voglia un’occupazione in cui rischî di sbagliare.

    257-258. Non parlare male né bene di te stesso, se non ti è necessario, perché non ti si biasimi per alcunché.

    259-260. Non gloriarti del tuo peccato, e non pentirti e non lodarti di una buona azione.

    261-262. Non descrivere i tuoi errori per divertimento, poiché, descrivendoli, ferisci il corpo e l’anima.

    263-264. Se non ti è necessario, non rivelare il tuo segreto, poiché attraverso uno lo sapranno con facilità piú di sette.

    265-266. Se qualcuno ti pone per scherzo una domanda sciocca, non pronunciare neanche una parola, poiché sembra una grande stoltezza.

    267-268. Non proporre tenzoni insensate né questioni stolte né racconti licenziosi.

    269-270. Non contestare alcunché senza necessità, se non vuoi litigare.

    271-276. […]

    277-278. Loda il sapere di un altro, quando sarà buono, ma, se non ti piace, non dargli fastidio.

    279-280. Non lodare te stesso, se agisci bene, poiché una buona azione ti loderà da sé.

    281-282. Se non l’hai commesso, non considerare un male come detto in relazione a te, se qualcuno ne parla senza accusare nessuno.

    283-284. Rivolgiti ad ogni persona di condizione elevata in modo corretto, con il suo nome e senza dare del tu, neppure litigando.

    285-286. Se qualcuno ti dice qualcosa di male per cui tu debba valere di meno, di’ pacatamente quanto ti è necessario.

    287-288. Se qualcuno ti dice qualcosa di male che non sia un danno, lascialo parlare come se non dicesse nulla.

    289-290. Onora tutte le persone […] ma tu non […].

    291-292. Non giudicare il tempo malvagio né […] ma lodando Dio se ti […].

    293-294. Non dire con leggerezza […] e non rivelare […].

    295-296. Fai ciò per […] quando tu stesso […].

    297-298. Con il tuo signore […] ma se non ti […].

    299-304. […]

    305-306. […] bisogno, non dire […] dicendo mentire.

    307-308. […] tieni a freno la tua lingua […] non te ne venga male.

    309-…. […] richiede […] paciere. […]

VI. Sul toccare (?)

    …-328. […]

    329-330. Tieni le mani pulite e non rubare e non colpire con loro, e non compiere per mezzo loro altro che opere giuste.

VII. Sull’accumulare

    331-332. Un mestiere vale poco, quando non si avanza nulla di cui vivere quando si deve lasciare il lavoro.

    333-334. La ricchezza provoca una grande quantità di vizî e la povertà forzata il latrocinio.

    335-336. Non può dedicarsi a servire Dio nessuno che desideri troppo guadagnare o spendere.

    337-338. Vedo la formica trasportare d’estate ciò che le serve per poi vivere per tutto l’anno.

    339-340. Chiunque può dedicarsi a spendere, e non sempre altrettanto bene a guadagnare.

    341-342. Ai ricchi laici dotati di rendite è davvero adatta la caccia e ai poveretti un lavoro che arrechi loro un vantaggio.

    343-344. Dio vuole donare a tutti, ma non allo stesso modo, poiché ne ha piú facilmente colui che vi indirizza ogni cura.

    345-346. La perfezione [morale] non desidera nulla oltre lo stretto necessario, ma la cupidigia brama tutto ciò che vede.

    347-348. Chi non vuole nulla possiede tutto il mondo, mentre chi vuole troppo non l’ottiene, ma languisce.

    349-350. La ricchezza arriva facilmente, faticando notte e giorno, ma il custodirla richiede grande abilità.

    351-352. Chi promette senza intenzione di fare è menzognero e fa attendere invano l’altro.

    353-354. Se puoi evitarlo, non chiedere nulla, poiché il no dispiace e il dono deve essere oggetto di riconoscenza.

    355-356. Calcolando che guadagnerai abbastanza, non spendere in modo eccessivo, poiché peccherai con facilità.

    357-358. Non curarti affatto della sorte né della costellazione, poiché Dio ti ha reso guida di te stesso grazie al libero arbitrio.

    359-360. Quando meglio puoi, impegnati a ottenere onestamente ciò di cui vivere allorquando sarai acciaccato e vecchio.

    361-362. Commerciando, non ingannare il povero né il ricco, se non vuoi trovarti a pagare nella stessa misura.

    363-364. Vendi guadagnando e fa’ una buona misura, senza chiedere alcun denaro d’interesse.

    365-366. Pratica un commercio onesto e poco prestito, poiché spesso le persone pagano con grande difficoltà.

VIII. Sullo spendere

    367-368. Vale di piú un avaro un po’ oltre la misura che l’eccessiva­men­te generoso, il quale poi chiede l’elemosina o patisce il bisogno.

    369-370. È necessario che chi spende troppo si affanni troppo, o chieda troppo l’elemosina o patisca il bisogno o rubi.

    371-372. Crede di custodire i proprî beni chi invece spende, perciò si comporta da stolto chi vive con smisurata avarizia.

    373-374. Risparmiare sui piaceri della gola vale piú di quanto non accada con l’abbigliamento e le calzature.

    375-376. Lo spendere eccessivamente rende ladro chi lo pratica […] quando l’avere gli viene meno.

    377-378. Spesso si prende in prestito con grande piacere, ma molte volte dispiace assai pagare.

    379-380. Alcune volte il bene preso in prestito costa molto piú di quanto non faccia quello acquistato.

    381-382. Un povero indebitato non trova mai tregua né può affatto governare stabilmente la propria situazione.

    383-384. È piú ricco un uomo povero che non è in debito che un ricco indebitato il quale litiga sempre.

    385-386. È un ladro ingannatore chiunque non paga, poiché danneggia se stesso e colui con il quale è in debito.

    387-388. Vale di piú pagare che prestare né venire in aiuto, né prendere in prestito né donare né tenere.

    389-390. Un onesto pagatore è signore dell’altrui, poiché i mercanti si fidano di lui.

    391-392. L’argento che si impegna giocando è tutto perduto, e quello guadagnato è derivato da un’acquisizione disonesta.

    393-394. Il vile giocatore perde l’avere e il tempo e il buon nome, perciò lo considero folle.

    395-396. Una volta perso, il giocatore prenderebbe il denaro altrui, se non potesse [piú prenderne] del suo.

    397-398. Un giovane fatuo, che non conserva la [sua] ricchezza, se ne pentirà quando avrà la testa calva.

    399-400. Passato un giorno, l’ospite dà facilmente fastidio, qualora voglia essere ospitato senza ricompensa.

    401-402. La vergogna si impadronisce di chi soleva donare e [ora] chiede l’elemosina, e in misura maggiore se ne ha lui stesso la colpa.

    403-404. L’uomo misurato si accontenta di una piccola parte di avere, per cui compera da chi ne spreca in quantità.

    405-406. Nel tempo in cui l’uomo vede che non può lavorare, deve meglio che può sostentare i poveri.

    407-408. Vale di piú dire: «Tenete voi qualcosa del nostro», di quanto non faccia dire: «Prestateci qualcosa del vostro».

    409-410. Senza misericordia il peccatore non troverà misericordia, allorquando avrà bisogno di misericordia.

    411-412. Abbi compassione del tuo servo malato, poiché lui o Dio te ne ripagheranno bene.

    413-414. Quando potrai, ricompensa i tuoi benefattori, almeno in onore, se non hai altro da donare loro.

    415-416. Vesti i nudi e nutri gli affamati, dà loro da bere e porta il fardello altrui.

    417-418. In nome di Dio sii caritatevole, misericordioso, generoso e pietoso.

    419-420. Ricordati spesso di fare l’elemosina, e soprattutto, se ne hai uno, al tuo parente povero.

    421-422. Ospita i poveri quando potrai, poiché ne riceverai una giusta ricompensa da Dio.

    423-424. Difendi ciò che è tuo, caro figlio, non essere sconsiderato, poiché Dio vuole che si difendano i [proprî] diritti.

    425-426. Non prendere parte volentieri ad alcun gioco e, se vi partecipi, gioca pochi denari.

    427-428. Non pagare i tuoi operai in anticipo, perché altrimenti, probabilmente, non faranno alcunché in modo adeguato.

    429-430. Vendi parte dei tuoi beni quando ti occorrerà, poiché ti vale piú del prestito degli usurai.

    431-432. Se nomini un detentore del tuo patrimonio mentre sei in vita, poi gli arrecherai dolore finché vivrai.

    433-434. Nomina un erede mentre vivi e mettilo per iscritto, ma [egli] non possieda il tuo avere finché sarai in vita.

    435-436. Quando morirai, nomina un uomo onesto quale tutore dei tuoi figli, in modo che possano avere i loro beni.

    437-438. Un cupido o un avaro non prenda alcunché del tuo avere, a meno che non ti desse altrettanto o piú del suo.

    439-440. Non donare tanto che tu debba pentirtene, poiché poi nessuno te lo vorrà rendere.

    441-442. Di’ di no educatamente, se non vuoi dare, cosí che la risposta valga come un dono.

    443-444. Se vuoi donare, dona gioiosamente, in modo da non fare languire nell’attesa.

    445-446. Se puoi, non dire di no per una cosa di poco conto, poiché con una spesa modesta obblighi la persona a cui la doni.

    447-448. Spendi generosamente ciò che Dio ti ha donato, poiché vale piú il ricco che il povero, suo malgrado.

    449-450. Spendi il tuo avere quando sarà luogo e tempo, poiché Dio, che te ne procurerà, ne ha di piú.

    451-452. Pensa all’ospite ricco per conseguire onore e al poveretto per Dio Nostro Signore.

    453-454. Non spendere libbra né soldo, né denaro né medaglia né alcunché del tuo avere, che non ti serva a qualcosa.

    455-456. Se pur agendo bene, figlio, cadi in povertà, non lasciare Dio per alcuna ragione.

IX. Sull’andare

    457-458. Chi sta bene non si muova, se non occorre, o se non conosce un luogo di dimora migliore per le sue necessità.

    459-460. Segui sempre il tuo lavoro e la Chiesa, se vuoi la felicità in questo mondo e nell’altro.

    461-462. Vai a sotterrare i poveri morti, pregando Dio, e a visitare i vivi ammalati con qualcosa di tuo.

    463-464. Se qualcuno comincia un litigio con te, vattene subito o armati di pazienza.

    465-466. Allontanati da un uomo che ti sia ostile, e soprattutto da chi non ti vuole accanto a sé.

    467-468. Se potrai, fuggi dalla moltitudine delle persone, poiché in breve vi si subisce un danno.

    469-470. Se vai con un folle, per questo non essere folle a tua volta, ma tieni le vie dell’assennato.

    471-472. Spostati in pieno giorno e se puoi in compagnia, non correndo, ma se puoi adagio.

    473-474. Porta cappello e bastone per il cammino, poiché andrai meglio a mo’ di pellegrino.

    475-476. Non mostrare per le strade il tuo avere e non sperperarlo nelle osterie.

    477-478. Lungo le strade guardati bene dal dimenticare il coltello o alcunché, cosí che tu non sia costretto a tornare indietro.

    479-480. Nasconditi bene, se vuoi compiere un’azione volgare, e soprattutto se commetti in qualche modo un gesto maleducato.

    481-482. Se vedi un luogo di lite, che nuoce troppo, vattene subito, se non puoi appianarla.

    483-484. Lascia i giovani fatui e chiacchieroni e spavaldi, e segui gli anziani sapienti, franchi e sereni.

    485-486. Cura la lingua, i piedi, le mani, il naso, la verga, le orecchie, gli occhi, la gola in modo tale che nessuno se ne lamenti.

X. Sul vestire

    487-488. La pigrizia tiene l’abito scucito, ma la povertà lo tiene spesso stracciato.

    489-490. La toppa vale di certo piú di quanto non faccia lo strappo, poiché per uno strappo il resto [dell’abito] va perso.

    491-492. O uomo povero, cuci il tuo abito e rattoppalo, quando sarà il momento, in modo che non si disfi troppo facilmente.

    493-494. Non desiderare troppo bottoni d’argento né abito signorile né foggia da nobile.

    495-496. Vestiti in modo dignitoso, o [uomo] senza potere, se non vuoi cadere in errore.

    497-498. Non ti salveranno le carni tenere né i begli abiti né le tue belle sembianze.

    499-500. Compera un abito dal colore resistente, poiché sta male se si scolorisce un po’.

    501-502. Esci vestito bene, se puoi, e calzato decorosamente, se vuoi essere onorato.

    503-504. Desidera borsa, coltello e cintura di buona qualità, se ne puoi avere, in modo consono alla tua persona.

    505-506. Se puoi, proteggi il tuo abito dal sudiciume e dal danneggiamento, secondo il tuo mestiere.

XI. Sul governare la casa

    507-508. Un signore tanto avaro che non ricompensa né sfama, sembra che desideri che il proprio servitore lo lasci.

    509-510. La libertà è una qualità molto gradita, da quanto mi sembra, ma è assai pericolosa.

    511-512. Un uomo sottomesso vale piú di quanto non faccia uno libero, poiché il sottomesso ha timore quando l’altro può fare del male.

    513-514. Chi vuole stare con un signore deve sopportare fame, sete, freddo, caldo, male parole e poco sonno.

    515-516. Non vi sarà nessuno che tocca molto il grasso che poco o tanto non veda le proprie mani unte.

    517-518. Una casa marcisce se non la si tiene ben coperta, e soprattutto il patrimonio che vi è all’interno va perduto.

    519-524. […]

    525-526. […] casa […] vivono male.

    527-528. […] faccia profitto […] spesso dispetto.

    529-530. […] non comperare troppo e non giocare […] sia necessario che tu ti trasferisca.

    531-532. […] vai in modo piuttosto curato, ma non tanto che le persone ti deridano.

    533-534. Desidera molto di piú la tua casa poveretta che l’altrui ricca, dove ti si insultasse.

    535-536. Nessuno ti dica a proposito della sua casa: «Vai fuori», se puoi fare una tranquilla permanenza nella tua.

    537-538. Nella tua casa puoi agire come un re, ma nell’altrui sarai in grande soggezione.

    539-540. Fa’ il tuo lavoro e il frutto sarà tuo, e sarà tuo il frutto di scarto dell’estraneo.

    541-542. Vai a servizio per fare il piacere altrui, se non ti puoi sostentare da solo.

    543-544. Provvedi in modo che la sua matrigna non tenga [tuo] figlio, poiché difficilmente le piace un figliastro o una figliastra.

    545-546. Ai tuoi figli da’ un mestiere onesto […] che altra […] che non vale.

Notes

1 v. 5 fermamen] fermen\fermamen/ B.

2 v. 16 o] \o/ B.

3 v. 20 ton] tot\ton/ B.

4 v. 21 terras] terra\s/ B; vinhas] in B scritto dopo cassatura di una parola non piú leggibile.

5 v. 25 Vils… motz] nel margine sinistro di B c’è uno schizzo a penna raffigurante un orecchio, replicato in dimensioni leggermente superiori nel margine destro.

6 v. 46 layssa] lass layssa B.

7 v. 47 qui] soen qui B.

8 Rubr. De vezer] nel margine destro di B si trova lo schizzo a penna di una testa maschile di profilo.

9 v. 53 pres] pretz\s/ B.

10 v. 59 ‹homs› Noulet–Chabaneau 1888: 116] omesso in B.

11 v. 83 be] \be/ B.

12 v. 88 de] \de/ B.

13 v. 91 gran dolor] omesso da Noulet–Chabaneau 1888: 117.

14 vv. 93-110] lacuna di circa diciotto versi di cui sussistono solo i frammenti emps e ors.

15 Rubr. [De manjar] Noulet–Chabaneau 1888: 117] lacuna per guasto meccanico B.

16 v. 113 [e net] Noulet–Chabaneau 1888: 117] lacuna per guasto meccanico B.

17 v. 132 oms] ops B.

18 vv. 133-138] dei sei versi sussistono solo i frammenti s e cunhs.

19 vv. 145-152] lacuna di circa otto versi, di cui sussistono i frammenti ra e sia.

20 vv. 156-159] lacuna di due versi e frammenti delle clausole di altri due: …aut / …rutz.

21 v. 161 beves] besves B.

22 Rubr. De parlar] nel margine destro di B c’è uno schizzo a penna che riproduce in modo assai semplificato una bocca.

23 v. 182 pausatz] per fel pausatz B (erronea anticipazione della clausola del verso).

24 v. 187 coratge] coroge B.

25 v. 194 [Quant] Noulet–Chabaneau 1888: 119] lacuna per guasto meccanico B.

26 v. 196 blasmada] bla\s/mada B.

27 vv. 203-218] lacuna di circa sedici versi, di cui restano frammenti delle clausole: …zo / …dizo / … / …ui / … / …fo / …solas / …as / …ro / … / … / …ns que ditz / … / …s / …as / ….

28 v. 230 tos amix] ton amic B.

29 v. 233 aytans] -ytans aggiunto nell’interlinea dopo cassatura di alcune lettere, le ultime delle quali sono ns B.

30 v. 240 dizes] dizos dizes B.

31 v. 242 mou[ra plag] Noulet–Chabaneau 1888: 120] lacuna per guasto meccanico B.

32 v. 246 .m. liuras] letto da Noulet e Chabaneau, coperto nel successivo restauro di B (cf. § 4).

33 v. 270 s[i no] Noulet–Chabaneau 1888: 121] lacuna per guasto meccanico B.

34 vv. 271-276] dei sei versi sussistono esigui frammenti: V……elhas en lo… / … / …r / …s……lonjar. / … / ….

35 vv. 285-286 [valer] […] d[ever] Noulet–Chabaneau 1888: 121] lacune per guasto meccanico B.

36 vv. 287-288 dampnat[ge no sia] […] [dizia] Noulet–Chabaneau 1888: 160] in B il testo è lacunoso per guasto meccanico.

37 Rubr. D’amassar] nel margine destro di B, accanto alla rubrica e ai vv. 330-339, c’è il disegno a penna di una figura femminile che indica con la mano destra il testo, mentre nella sinistra regge un ramo fronzuto abbozzato in modo schematico.

38 v. 334 layronicis] layronecis B.

39 v. 338 an] a\n/ B.

40 vv. 341-342 t[anh ca]ssa […] b[e lor] Noulet–Chabaneau 1888: 122] in B i due versi sono lacunosi per guasto meccanico.

41 Cunte] Cumte Noulet–Chabaneau 1888: 122.

42 v. 374 de] \de/ B.

43 vv. 377-380 Ab… pagada] le integrazioni di Levy 1890: 313 colmano le lacune per guasto meccanico di B.

44 v. 383 homs] \h/oms B.

45 v. 385 homs] \h/oms B.

46 v. 412 Dieus] Dieus\s/ B.

47 v. 413 Tos] Mas Tos B.

48 vv. 411-417 De mizericordios] nel margine sinistro di B c’è uno schizzo a penna raffigurante un personaggio che si regge su una stampella.

49 v. 423 lo… filh] lo tieu lo tieu \bel filh/ B.

50 v. 429 sera] seras B.

51 v. 440 [Que j]a Noulet–Chabaneau 1888: 125] lacuna per guasto meccanico B..

52 v. 441 azautamen] auzaramen B.

53 v. 445 d’afar] den d’afar B.

54 v. 446 obligas] obligagas B.

55 Rubr. D’anar] nel margine destro di B è disegnata una piccola croce.

56 v. 475 ton] ton ton B.

57 Rubr. De vestir] nel margine destro di B è disegnato un abito.

58 vv. 491-492 [Ta r]auba […] [Quan se]ra Noulet–Chabaneau 1888: 127] lacuna per guasto meccanico B.

59 vv. 493-494 senh[oril] […] [gentil] Noulet–Chabaneau 1888: 161] lacune per guasto meccanico B.

60 v. 495 [vestir] (cf. Chabaneau 1888: 48)] lacuna per guasto meccanico B.

61 v. 504 ta] \ta/ B.

62 v. 515 sagi] in B tra le due sillabe vi sono alcune lettere cassate, la prima delle quali è una g.

63 v. 530 […]o] Chabaneau 1888: 48 propose di supplire [Que de l’ostal n]o.

64 v. 531 […]ar] Noulet–Chabaneau 1888: 161 proposero di integrare [A covid]ar.

65 v. 532 [Mas non] Noulet–Chabaneau 1888: 161] lacuna per guasto meccanico B.

66 v. 535 diga] diga diga B.

67 v. 544 [Que] Noulet–Chabaneau 1888: 129] lacuna per guasto meccanico B.

68 v. 545 [A tos en]fans Noulet–Chabaneau 1888: 129] lacuna per guasto meccanico B.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search