Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

İslam, dini gruplar, tarikatlar, tekkeler

Islam, Religious groups, orders, lodges

Texte intégral

1Abdurrahman, A. C. E. R. “İstanbul Halvetî Tekkeleri.” Sufi Journal of Scientific & Academic Research 29 (June 2012): 285–288.

2Abu-Manneh, Butrus. “Sheikh Murād Al-Bukhārī and the Expansion of the Naqshbandī-Mujaddidī Order in Istanbul.” Welt Des Islams 53, no. 1 (March 2013): 1–25.

3Akbatu, Şinasi, Nedret İşli, and Grace Smith. “The Tekke of Sheyh Ahmet Kâmil Efendi in İstanbul.” Journal of Turkish Studies 29, no. 1 (May 2005): 1–9.

4Akbatu, Şinasi, and Grace Martin Smith. “Notes on the Küçük Hüseyin Efendi Tekke / Mosque in Istanbul.” Journal of Turkish Studies 27, no. 1 (May 2003): 19–22.

5Akman, Azize Aslıhan. “Transformation of a Sufi Tradition in Contemporary İstanbul: The Case of Cemalnur Sargut’s Group.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.

6Andrews, Walter G. “The Galata Mevlevihane.” World Literature Today 80, no. 3 (December 2006): 80–80.

7Arapoğlu, Murat. “Üsküdar Mevlevihanesi’nin Tarihsel Gelişimi ve Yeniden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2010.

8Aytaş, Gıyasettin, Halil Çeltik. “XIX. Yüzyılda Yapılmış Bir Haritadan Yola Çıkarak Eski İstanbul’da Tarikatların Faaliyetleri.” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi no. 58 (2011): 89–104.

9Baş, Derya. Seyyid Ahmed el-Bedevî Tarîkatı ve İstanbul’da Bedevilik. Kitabevi, 2008.

10Bulut, Faik. “İstanbul Sufileri.” Atlas no. 152 (Kasım 2005): 70–78.

11Can, Lâle. “Connecting People: A Central Asian Sufi Network in Turn-of-the-Century Istanbul.” Modern Asian Studies 46, no. 2 (2012): 373–401.

12Çetintaş, Burak. “İstanbul Silivrikapı’da İki Melami Mezarı.” Toplumsal Tarih 23, no. 166 (Ekim 2007): 76–80.

13———. “İstanbul’da Özbek Tekkeleri: Buhara Özbekler Tekkesi ve Haziresi.” Toplumsal Tarih 23, no. 159 (March 2007): 72–78.

14Coşkun, Ebru. “İstanbul`da Hadis Sünnet Kültürü Araştırmaları (Eyüp İlçesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

15Dayıoğlu, Server. Galata Mevlevihanesi. Ankara: Yeni Avrasya, 2003.

16Güven, Özbay. “İstanbul Okmeydanı Tekkesi Vakfı’nın 1831 Yılı Muhasebesi.” Türk Yurdu 30, no. 275 (Temmuz 2010): 68–71.

17Henkel, Heiko. “The Location of Islam: Inhabiting Istanbul in a Muslim Way.” American Ethnologist 34, no. 1 (February 2007): 57–70.

18Işın, Ekrem, ed. Saltanatın Dervişleri, Dervişlerin Saltanatı İstanbul’da Mevlevîlik = the Dervishes of Sovereignty, the Sovereignty of Dervishes the Mevlevî Order in İstanbul. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007.

19Istanbul Mevlevihaneleri = Istanbul’s Mawlawi Lodges. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

20Kara, İsmail. “Hilâfet Merkezi Olarak İstanbul Yahut Şehir, Din, Siyaset.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 161–175.

21———. “İstanbul’a ve Türklere Mahsus Bir Ramazan Geleneği Mahya.” Toplumsal Tarih no. 201 (Eylül 2010): 16–27.

22Karaatlı, Pınar. “Modernleşen Bir Gelenek: Cerrahilik, İstanbul’da Etkinlik Gösteren Bir Halveti-Cerrahi Çevresinin Etnolojik İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

23Karahan, Ahmet Hamdi. “Türk Toplumunda İmam İmajı: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

24Kaya, Bayram Ali. Tekke Kapısı: Yenikapı Mevlevîhânesi İnsanları. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 2012.

25Köse, Fatih. “İstanbul Halveti Tekkeleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

26Önal, Ebul Faruk. İstanbul’da Unutulan Bir Miras: Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi. İstanbul: Sarayburnu Kitaplığı, 2010.

27Özen, Sema. “Beyoğlu Bölgesi Tekke Yapılarının Mevcut Durumunun Saptanması ve Turabi Baba Tekkesi’nin Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

28Özkan, Aysun. “Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyolojik Boyutu (Eyüp Sultan Türbesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

29Raudvere, Catharina. “Knowledge in Trust: Sufi Women in Istanbul.” Social Compass 50, no. 1 (March 2003): 23–34.

30———. The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility, and Zikir in Contemporary Istanbul. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2002.

31Sönmez, Selim. “Bediüzzaman Said Nursi’nin İlk İstanbul Hayatına Dair Bazı Belgeler.” Köprü no. 86 (2004): 77–89.

32Tadgell, Christopher. Islam: From Medina to the Magreb and from the Indies to Istanbul. Abingdon; New York: Routledge, 2008.

33Zerman, Ece. “İstanbul Mevleviliği Üzerine Ekrem Işın İle Söyleşi: ‘Saltanatın Dervişleri, Dervişlerin Saltanatı.” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 14–19.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search