Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Medya

Media

Texte intégral

1Akyüz, Kamil. “İstanbul Basınına Göre 31 Mart Vak’ası.” Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2011.

2Altın, Süleyman. “Cumhuriyet`in İlanı Sırasında İstanbul Basını.” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, 2004.

3Arslan, Mesude Yüsra. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihrist-Transkripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

4Aydın, Mehmet. “İttihat ve Terakki’ye Yönelik İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Yolsuzluk İddiaları.” Electronic Turkish Studies 3, no. 7 (Kasım 2008): 696–706.

5Aydoğmuş, Çiğdem. “İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar-Muhalefet İlişkisi (1950-1960) (Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Vakit Gazeteleri).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

6Barutçu, İrem. Babıâli Tanrıları: Simavi Ailesi. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004.

7Çakır, Ertuğrul. “Milli Mücadele Döneminde İstanbul’da Yayınlanan Bir Gazete: Payitaht.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

8Cankaya, Özden, Vildan Mahmutoğlu, Serhat Güney. “Türkiye’de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi: İstanbul’daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma.” Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi no. 1 (2004): 29–50.

9Çetinkaya, Y. Doğan. “İttihat ve Terakki’ye Muhalif Serbestî Gazetesinin Penceresinden İstanbul’da 1908 Seçimleri.” Toplumsal Tarih 15, no. 89 (May 2001): 15–24.

10Çınar, Ergun. İstanbul’un 100 Süreli Yayını. İstanbul’un Yüzleri Serisi 12. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, 2010.

11Dağlar, Oya. “II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basını’ndaki Yansımaları (1908).” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38 (2008): 141–159.

12Eraslan, Hülya. Agos, 1996-2005: Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.

13Erken, Erhan. “Osmanlı’da Ekonomi Basını: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi Örneği (1885-1886) (1-26. Sayıların Transkripsiyonu).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

14Ferhatoğlu, Filiz. “The Structure of ‘Maârif Mecmuasi’ as a Media Unit and The Night Life in 1890’s in Istanbul.” International Journal of Turcologia 6, no. 11 (Spring 2011): 25–42.

15Gez, Başak Ocak. “Bir Babıâli Yayıncısının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi (Çığıraçan).” Toplumsal Tarih 13, no. 74 (Şubat 2000): 53–57.

16Gide, Fatih. “1911-1914 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.

17İstanbul Radyosu: Anılar, Yaşantılar. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.

18Karabulut, Umut. “Ankara’nın Başkent İlan Edilişine İstanbul Basının Tepkileri.” Tarih İncelemeleri Dergisi 27, no. 1 (2012): 131–148.

19Kaya, Erol. “İttihat ve Terakki Liderlerinin Yurtdışına Kaçışları ve Bunun İstanbul Basınındaki Yankıları.” Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (2008): 181–201.

20Kocabaşoğlu, Uygur. Hürriyet’’i Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.

21Malkoç, Eminalp. “Ankara from Payitaht’s Perspective: Ankara Comments of an Istanbul Newspaper in 1921.” International Journal of Turcologia 7, no. 14 (October 2012): 131–143.

22Noğay, Cemal. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

23Özakbaş, Ayşe. “İstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

24Özçelik, Mücahit. “Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun 1918 İstanbul Ziyaretinin Türk Basınına Yansımaları.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 27 (2012): 51–63.

25Özdiş, Hamdi. “19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak.’” Kebikeç no. 19 (2005): 11–34.

26Özyiğit, Ercan. “Toplumsal İktidar ve Haber Medyası: Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2002.

27———. Toplumsal İktidar ve Medya: (Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu). İstanbul: Birey Yayıncılık, 2008.

28Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.

29Sönmez, Mustafa. “Medyada İstanbul İktidarı.” Mülkiye no. 269 (2010): 85–99.

30Sürücü, M. İsmail. “Şiddetin Yazılı Basında Sunumu: 1 Mayıs 1996 Kadıköy Olaylarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004.

31Tarinas, Stratis D. “İstanbul Türk Basınında Rum Gazeteci ve Yayıncılar.” Tarih ve Toplum 40, no. 236 (Ağustos 2003): 88–94.

32Taschounidou, Eleni. “Minority Press: The Case of Greek-Orthodox Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations, 1950-1955.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2009.

33Tokan, Feryade. “İstanbul’daki Azınlık Gazetelerinin Yerel Gazeteciliğin Gelişimine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

34Tokman, Halime Ezgi. “Yaşam Tarzı Gazeteciliğinin Ana Akım Medyada İncelenmesi (İstanbul Life Dergisi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

35Ülger, Süleyman. “Paris Barış Konferansı’nın İstanbul Basınına (Vakit, İstiklal, Sabah, Tarik Gazeteleri) Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

36Ulusoy, Belkıs. “Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin İstanbul`daki Basın Etkinliklerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü (1923-1931).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

37Yavuz Çakıcı, Filiz. “Kent Kültürünün ve Gazete Haberlerinin Karşılıklı Etkileşimleri: İstanbul ve Madrid Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

38Yeşilşerit, Tayfun. “Sağlık Kültürünün Oluşumunda Sağlık Haberlerinin Yeri: Sağlık Muhabirleri ve İstanbul’da İki Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Mahallede Yaşayanlarla Yapılan Araştırma.” Doktora tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2012.

39Yıldırar, Aylim. “Dersaadet Gazetesi İnceleme-Tasnif-Metin.” Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, 2010.

40Yıldırmaz, Sinan. “Ali Ürkmer’in Sultanahmet Meydanı’nda Asılması ve Gazetelerin Tutumu (1939): Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam.” Toplumsal Tarih 16, no. 91 (Temmuz 2001): 18–22.

41Yücesoy, Eda Ünlü. İstanbul’da Medya: Coğrafi Dağılım ve Üretim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

42Yüsra Arslan, Mesude. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihrist-Transkripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search