Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Suç, şiddet, düzen, emniyet güçleri, gözetim

Crime, violence, order, policing forces, surveillance

Texte intégral

1Aldemir, F. Arzu. “Çocuk Suçluluğu Profili: 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

2Atılgan, Zülküf. “Anomi ve Yabancılaşma Bağlamında İstanbul’daki Kapkaç Olaylarına Bakış.” Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, 2010.

3Avcu, Yılmaz. “Örgüt Kültürü ve Liderlik Tarzları Arasındaki ilişkiler: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Bulunan Orta Kadame Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2008.

4Aydemir Kara, Ayfer. “1919 Yılında İstanbul’un Asayişi.” Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.

5Aydın, Muhammed Ali. “Kentsel Mekân Suç ve Suçluluk; Kadıköy Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

6Baştak, Melih Bahattin. “Emniyet Teşkilatının Kurumsal İletişiminin Kurumsal İmaja Etkisi: İstanbul Polisi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

7Bilen, Ömer, Öyküm Esra Aşkın, Ali Hakan Büyüklü, Ayşenur Ökten, and Mehmet Gür. “How the Fear of Crime Spatially Differs Among the Districts of Istanbul?” E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 8, no. 4 (October 2013): 153–164.

8Bilen, Ömer, Ayşenur Ökten, Fulya Gökalp. “İstanbul’da Suçun Kentsel Sorun Algısındaki Yerinin Birliktelik Kuralları İle İncelenmesi.” Megaron 7, no. 1 (January 2012): 26–35.

9Çarhacıoğlu, Yüksel. “Dünyada Polis-Okul İşbirliği Uygulamaları ve İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği.” Polis Bilimleri Dergisi 11, no. 4 (2009): 121–149.

10Çelik, Yüksel. “Hapishane Tarihimizden Bir Kesit: Üsküdar Paşakapısı Tevkifhanesi ve Mütareke Dönemi’nde İşgali.” Belleten 72, no. 264 (Ağustos 2008): 603–627, 681–682.

11Cörüt, İlker. “Social Rationality of Lower Class Criminal Practices in the Late Nineteenth Century İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

12Çümen, Yasemin. “2004-2005 Yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na İntikal Eden Hırsızlık, Adam Öldürme, Yaralama Olaylarının Geriye Dönük İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

13Deal, Roger A. Crimes of Honor, Drunken Brawls and Murder: Violence in Istanbul under Abdülhamid II. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2010.

14———. “Violent Crime in Hamidian Istanbul, 1876--1909.” Ph.D. dissertation, The University of Utah, 2006.

15———. “War Refugees and Violence in Hamidian Istanbul.” Middle Eastern Studies 49, no. 2 (March 2013): 179.

16Dedebali, Kürşat. “Hizmetiçi Eğitimin Emniyet Teşkilatında Görevli Personelin İş Doyumu ve Performanslarına Etkileri (İstanbul İli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 2010.

17Dilli, Mehmet Sait. “İstanbul Metropolünde Kaçak Su Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçları ve Mühür Bozma Suçunun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

18Ergun, Nilgün, and Funda Yirmibeşoğlu. “Distribution of Crime Rates in Different Districts in Istanbul.” Turkish Studies 8, no. 3 (September 1, 2007): 435–455.

19Erşahıs, Ümit. “Emniyet Teşkilatında Motivasyon Araçları: İstanbul İli Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009.

20Geleri, Aytekin, and Mesut Demirbilek. “Crime Victimisation: A Study into the Profile of Homicide Victims in Istanbul.” International Journal of Police Science & Management 8, no. 1 (Spring 2006): 33–51.

21GENAR. İstanbul’da Şiddet ve Şiddetin Sosyolojik Arka Planı. İstanbul: İTO, 2008.

22Gingeras, Ryan. “Beyond Istanbul’s ‘Laz Underworld’: Ottoman Paramilitarism and the Rise of Turkish Organised Crime, 1908–1950.” Contemporary European History 19, no. 3 (2010): 215–230.

23———. “Istanbul Confidential: Heroin, Espionage, and Politics in Cold War Turkey, 1945–1960.” Diplomatic History 37, no. 4 (September 2013): 779–806.

24Gölbaşı, Serkan. Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.

25———. “Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Analizi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

26İnce, Yusuf. “Yasadışı Yapılaşma, Suç ve Kent Yönetimi Üsküdar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

27“İstanbul’da Kameralı Emniyet Dönemi.” Yangın ve Güvenlik no. 88 (Temmuz-Ağustos 2005): 14–16.

28Jahic, Galma, and Aslı T. Akdaş Mitrani. “International Crime Victim Survey 2005: Criminal Victimization in Istanbul Households.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 5 (2010): 190–198.

29Mermutlu, Ayşe. “Görünürlük Uzamlarında Kamusallık, Denetim, Mahremiyet: İstanbul Örneğinde Kameralı Gözetimin Sosyo-Politiği.” Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, 2010.

30Mitrani Akdaş, T. Aslı. “İstanbul’da Yaşayan Vatandaşlar Arasında Suç Mağduru Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Algısı İle Kent Planlaması Arasındaki İlişkiler: Yerel Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çalışma.” Adli Bilimler Dergisi 9, no. 3 (Eylül 2010): 28–44.

31Ortaköy, Adnan. “Kent Güvenliğinde Yönetim Bilişim Sistemi Uygulamaları: İstanbul MOBESE Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

32Özdemir, Bircan. “Adli Kolluğun Görev ve Yetkilerinde Yaşanan Problemler ve Adli Kolluk Kurulması: İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Bakış Açısı.” Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009.

33Özgen, Yahya Fikret. “Türkiye’de Göç ve Kentleşmenin Suç ve Suçlulukla İlişkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

34Özgüler, Harun. “Bakırköy Bölgesi Örneğinde Şehir Güvenliğinde Emniyet ve Belediye İlişkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.

35Özkan, Hatice. “Polisin Algılanan İmajı ve Bir Uygulama: İstanbul İli Trafik Polisi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

36Solakoğlu Uçar, Mine. “İstanbul Ümraniye İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde Yaşayan Kadınların Şiddet Tanımları ve Şiddete Yaklaşımlarının Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

37Südütemiz, Oben. “İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

38Temel, Ali. “Suçun Önlenmesinde MOBESE Uygulaması İstanbul Örneği ve Bir Alan Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

39Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

40Tulaz, Asalet. “Gendering Space, Security and Surveillance: Perceptions of Single Women in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.

41Ünlü, Ali, and Oğuzhan Ömer Demir. “Addict and Non-Addict Drug Dealers in Istanbul, Turkey: Profiles and Differences.” International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July 2012): 161–175.

42Uslu, Emrah. “Sosyo-Ekonomik Bir Olgu Olarak Kentsel Suç; Bakırköy ve Küçükçekmece Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

43Üstün, Mustafa. “Emniyet Teşkilatı’nda İletişim ve Çalışanların Verimliliğine Etkisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

44Van, Nureddin. “İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyyesi; Kuruluşu, Teşkilâtı ve Faaliyetleri (1909-1918).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

45Yaşar, Ahmet. “The Coffeehouses in Early Modern İstanbul Public Space Sociability and Surveillance.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.

46Yıldırım, İsmail. “Polis Teşkilatının Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, 2012.

47Yılmaz, Elif. “İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri.” Mimar.ist 8, no. 28 (2008): 82–89.

48Yirmibeşoğlu, Funda, and Nilgün Ergun. “Property and Personal Crime in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 339.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search