Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Nüfus

Population

Texte intégral

1Balık Şanlı, Füsun, Filiz Bektaş Balcık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental Monitoring & Assessment 146, no. 1–3 (November 2008): 267–275.

2Bayartan, Hatice. “Geçmişten Günümüze İstanbul Nüfusu.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi no. 11 (2006): 5–20.

3Bayat, Yılmaz. “Üsküdar Ilçesinin Nüfus ve Aile Yapısı: Ampirik Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

4Bingöl, Sedat. “İstanbul’da 1829 Nüfus Sayımı ve Bazı Mahallelerin Müslüman Nüfusu Üzerine Bir İnceleme.” Tarih Araştırmaları Dergisi 23, no. 36 (2004): 43–60.

5______. 1829 İstanbul Nüfus Sayımı ve Tophane Kasabası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2004.

6Demirci, Mehtap. “Demographic and Socioeconomic Profile of Households in İstanbul Metropolitan Area according to the UN-HABITAT Slum Criteria.” MA Thesis, Hacettepe University, 2008.

7Duben, Alan. “Generations of İstanbul Families, the Elderly, and the Social Economy of Welfare.” New Perspectives on Turkey no. 48 (Spring 2013): 5–54.

8Duben, Alan, and Cem Behar. Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

9Güler, Özgenur Reyhan. “İstanbul İlçelerindeki Demografik Yapının, Yerel Yönetimlerin Kültür Politikaları Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.

10Murat, Sedat. , ed. Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2006.

11Okawara, Tomoki. “Size and Structure of Damascus Households in the Late Ottoman Period as Compared with Istanbul Households.” In Family History in the Middle East: Household, Property, and Gender, edited by Beshara Doumani, 51–75. Albany: State University of New York Press, 2003.

12Şanlı, Füsun Balık, Filiz Bektaş Balçık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental Monitoring and Assessment 146, no. 1 (November 2008): 267–275.

13Schilperoort, Liesel Mary. “How Community Institutions in Turkey Engage in Disaster Risk Reduction: A Case Study of Istanbul and Antakya.” MA Thesis, Colorado State University, 2012.

14Şengör, A. M. Celâl. İstanbul Depremi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

15Terzi, Fatih, Vedia Dökmeci. “İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İşgücünün Mekansal Dağılımının Analizi.” Planlama Dergisi no. 39 (2007): 29–37.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search