Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Ekonomi, çalışma hayatı, emek, sınıf, kentsel endüstriler, finans, ticaret

Economy, working life, labor, class, urban industries, finance, trade

Texte intégral

1A-C

22009 Yılı İstanbul küçük sanayi kapasite kullanım araştırması. İstanbul Ticaret Odası (İstanbul), 2011.

32010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Gıda İşyerlerinin Potansiyeli Paneli. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

4Acıdı, Abdelhak. “Location Determinants of Textile Industries: A Case Study on the Metropolitan Area of İstanbul.” PhD dissertation, Istanbul Technical University, 2004.

5Açıkalın, Neriman. “A Sociological Study of Working Urban Poor in Istanbul and Gaziantep.” PhD dissertation, METU, 2004.

6———. “Enformel Sektör ve Yoksulluk: Kentsel İşgücü Pazarı Üzerine Etkileri, İstanbul ve Gaziantep Örnekleri.” Sosyoekonomi 3, no. 6 (2007): 43–62.

7Adaman, Fikret, and Tuğçe Bulut. 500 Milyonluk Umut Hikayeleri: Diyarbakır’dan İstanbul’a Mikrokredi Maceraları. İstanbul: İletişim, 2007.

8Ağırnaslı, Suphi Nejat. “Rethinking `flexible’ Capitalism: Exploring the Formation of `flexible’ Capitalism in Turkey through the Case of the Shipyards of Tuzla/Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2011.

9Ahıska, Meltem. “Monsters That Remember: Tracing the Story of the Workers’ Monument in Tophane, İstanbul.” New Perspectives on Turkey no. 45 (2011): 9–47.

10Ak, Bahriye. “Deindustrialization under the Impact of Globalization: The Case of Istanbul.” MA Thesis, METU, 2008.

11Akarlı, Engin Deniz. “A Bundle of Rights and Obligations for Istanbul Artisans and Traders, 1750-1840.” In Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons and Things, edited by Alain Pottage and Martha Mundy, 166–200. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2004.

12———. “Law in the Market Place: Istanbul, 1730–1840.” In Dispensing Justice in Islam: Qadis and Their Judgments, edited by Muhammad Khalid Masud, Rudolph Peters, and David S. Powers, 245–270. Leiden: Brill, 2006.

13Akbaş, Kasım. “Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, 2011.

14Akbaş, Kasım. Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği: Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği. Ankara: Nota Bene, 2011.

15Akçomak, İ. Semih, and E. Zehra Kasnakoğlu. “The Determinants of Earnings Differentials in Ankara and Istanbul.” Middle East Technical University Studies in Development 30, no. 1 (June 2003): 1–17.

16Akdemir, Nevra. Tuzla Tersaneler Bölgesinde Üretim İlişkilerinde Enformelleşme. Sosyal Araştırma Vakfı, 2008.

17———. “Tuzla Tersanelerinde Grev Bir Sembol Olabilir Mi?” İktisat Dergisi no. 498 (Ağustos 2008): 121–125.

18Akdemir, Refiye Nevra. “Kalkınma ve Sermaye Birikimi Sürecinde Enformelleşme: Tuzla Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

19Akdoğan, Gizem. “Dealing with Rapid Development: Creation of the Informal Urban Economy and Gecekondu Housing in Istanbul.” M.Arch., Iowa State University, 2009.

20Akgöz, Görkem. “Many Voices of a Turkish State Factory: Working at Bakırköy Cloth Factory, 1932-50.” Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 2012.

21Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

22Aksoy, Hürrem, ed. İstanbul İstihdam Raporu. İstanbul: T.C. İstanbul Valiliği İl İstihdam Kurulu, 2007.

23———. “İstanbul İstihdam Raporu.” Mercek 12, no. 48 (Ekim 2007): 31–43.

24Aktaş, Uğur. İstanbul’un 100 Esnafı. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.

25Akten, Necmettin. “İstanbul Kapanları: Dünyanın İlk Lojistik Üsleri.” Standard 49, no. 573 (Şubat 2010): 30–37.

26Aktuğ, Ahmet. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşebbüslerinin Genel Durumları: İstaç A.Ş. Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

27Akyazılı, Tuğba. “Serbest Bölgelerin Ekonomik Açıdan İncelenmesi: İstanbul Deri ve Sanayi Serbest Bölgesi İle İlgili Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

28Al, Hüseyin. “Banque de Constantinople ve İstanbul Bankası Adlarıyla Da Bilinen Dersaadet Bankası’nın Kuruluşu.” Toplumsal Tarih 14, no. 80 (Ağustos 2000): 18–22.

29———. “Ondokuzuncu Yüzyılda Ülke Riski, Uluslararası Finans Politik, İngiliz Tahvil Sahipleri ve Babıali.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

30Al, Hüseyin, Şevket Kamil Akar. “Söylentinin Gücü: İstanbul’da Büyük Panik ve 1861 Finansal Krizi.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 7 (Bahar-Yaz 2008): 23–59.

31Albayrak, Ayşe Nur. “Bölgesel Rekabet Gücü ve Yenilikçilik: İstanbul ve Doğu Marmara Bölgesi/Otomotiv Sektörü.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

32Alkan, Mehmet Ö. “Chicago’dan İstanbul’a, Haymarket’ten Taksim’e 1 Mayıs Tarihinin İzinde...” Toplumsal Tarih no. 209 (May 2011): 18–26.

33Alkay, Elif, and Geoffrey J. D. Hewings. “The Determinants of Agglomeration for the Manufacturing Sector in the Istanbul Metropolitan Area.” Annals of Regional Science 48, no. 1 (February 2012): 225–245.

34Alkin, Emre. “İMKB ve İstanbul’un Genç/Değişen Yüzü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 159–162.

35Altıntaş, Evrim. “Child Labour in Turkey from a Global Perspective: A Case Study of Working Children in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2006.

36Altunkaynak, Oğuz, Levent Önen, Rian Disci, and Kürşat Özdilli. “Depression in Tax Office Workers in Istanbul and Its Affecting Factors.” Indoor and Built Environment 17, no. 5 (October 2008): 414–420.

37Anmaç, Gülçin. “Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kuyumculuğun İstanbul Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2013.

38Apak, Sudi, and Görkem Elverici. “‘İstanbul’un Finans Merkezi Olması’ Projesinin Değerlendirilmesi.” Muhasebe ve Finansman Dergisi no. 38 (2008): 9–20.

39Aras Erdoğan, Fatma. “Etnik (çingene) İşgücünün Enformel İşgücü Piyasasına Katılım Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: İstanbul (Cankurtaran) ve Edirne (Menzilahir) Örnekleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 75–100.

40Aras, Rahmi, H. Özgür İmirzi, and Halil Akın. “İstanbul’daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.” Politeknik Dergisi 10, no. 1 (Ocak 2007): 105–110.

41Aren, Tülin. “İstanbul Ticaret Odası’nın Kuruluşu.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 61 (Şubat 2002): 76–78.

42Arı, Samet. “The Relationship between the Burnout and Organizational Commitment Levels of the Police Officers’: A Research on İstanbul Police Headquarters.” MA Thesis, Marmara University, 2011.

43Arıcan, İrfan. “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Bilimsel Araştırma Projeleri ve Marmara Üniversitesi Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

44Arıkan, Zeki. “Midilli-İstanbul Arasındaki Zeytinyağı Ticareti.” Tarih Araştırmaları Dergisi 25, no. 40 (2006): 1–28.

45Arslan, Bülent. “Çalışanlarda Çatışma Çözme Yöntemlerinin Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2010.

46Arslan, Mehmet Cemil. “Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Bir Yöntem Olarak Belediye İktisadi Teşebbüsleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2000.

47Atabaki, Touraj, and Gavin Brockett, eds. Ottoman and Republican Turkish Labour History. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.

48Ataoğlu, Burcu. “Yenilikçiliğin Yerel Dinamikleri, İstanbul Metropoliten Alanında İlaç Sektörünün Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

49Ataş, Mehmet Cahit. “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Mekansal Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

50Atış, Tolga. “Kentsel Saçak - Sanayi Dinamiği ve Ulaşım İlişkisi: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

51Avcu, Yılmaz. “Örgüt Kültürü ve Liderlik Tarzları Arasındaki ilişkiler: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Bulunan Orta Kadame Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2008.

52Aydın, Fetiye. “İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Kavramının Toplam Kalite Yönetimi Açısından Irdelenmesi Gemi Inşaa Sanayinde (Tuzla Tersaneler Bölgesi) Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

53Aydın, Mehmet. “Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi (1918-1922).” Doktora tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 2002.

54Aydın, Seda. “İş Hayatında Tükenmişlik ve Eminönü İlçesi Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

55Aydın, Zafer. “Direnişin Ardından Paşabahçe.” Birikim 162 (Ekim 2002): 125–128.

56Aydoğan, Hasan. “Merter’de Konfeksiyon Sanayii.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

57Aynural, Salih. İstanbul Değirmenleri ve Fırınları: Zahire Ticareti (1740-1840). 126. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2002.

58———. “The Millers and Bakers of Istanbul (1750–1840).” In Crafts and Craftsmen of the Middle East: Fashioning the Individual in the Muslim Mediterranean, edited by Suraiya Faroqhi and Randi Deguilhem, 153–157. London: I.B. Tauris, 2005.

59Bakır, Onur. “Devamını Çağıran Çalışma: İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri.” Evrensel Kültür no. 234 (Haziran 2011): 58–60.

60Bal, Harun. “Laleli Piyasası, Bavul Ticareti ve Geleceği.” Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 41, no. 483 (Haziran 2004): 34–49.

61Balsoy, Gülhan. “Gendering Ottoman Labor History: The Cibali Régie Factory in the Early Twentieth Century.” International Review of Social History 54 (December 2, 2009): 45–68.

62Baş, Ali İhsan. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

63Başdar, Sinem. “The Formal and the Informal in Istanbul’s Taxi Sector.” MA Thesis, Nevşehir University, 2011.

64Bellisoy, Cezmi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri: İstihdam ve Ücretleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

65Bengisu, Murat, and Füsun Bengisu. “Beykoz Glassware and Elements That Shaped It in the Nineteenth Century.” Design Issues 29, no. 1 (Winter 2013): 79.

66Benli, Kemal. “İstanbul İli Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlanması.” Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, 2009.

67Benlisoy, Stefo. “Dersaadet’te Mukim Nevşehirli Peynirci Esnafı İttihadı.” Tarih ve Toplum 40, no. 239 (Kasım 2003): 260–265.

68Berridge, G. R. “English Dragomans and Oriental Secretaries: The Early Nineteenth Century Origins of the Anglicization of the British Embassy Drogmanat in Constantinople.” Diplomacy & Statecraft 14, no. 4 (December 2003): 137–152.

69Bilge, Ali, Süleyman Kalkan, Adnan Memiş, Selçuk Tuğrul, and Reha Yolalan. “Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sektörü İstanbul Yaklaşımı ve Sonuçları.” İktisat İşletme ve Finans 19, no. 220 (Temmuz 2004): 5–35.

70Bilgin, Mehmet Hüseyin. İstanbul Organize Sanayi Bölgeleri ve Siteleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

71Birelma, Alpkan. “İstanbul’un Bir İşçi Mahallesinde İşçi Öznellikleri.” Birikim 278–279 (Haziran-Temmuz 2012): 135–153.

72Bora, Tanıl. “Taksim, 1 Mayıs 1977 ve Yüzleşme.” Birikim no. 253 (May 2010): 8–10.

73Büğüş, Nuri. “Beykoz Ayakkabı Fabrikası ve Deri İmalatı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

74Buluttekin, Mehmet Burak. “19. Yüzyılda İstanbul’daki Finansal Sistemin Ahkam Defterleri Çerçevesinde Hukuki ve Ekonomik Analizi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

75Çağdaş, Sibel Serap. “İstanbul İlinde Sanayide Çalışan Çocukların Karşılaştıkları İstismar ve İhmaller.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

76Çakıcı, Zeynep. “Esenlik ve Akademik Tükenmişlik İlişkisi: İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

77Camgöz, Mevlüt. “19. Yüzyıl Osmanlı İstanbulu’nda Zahire Fiyatları ve Tedarik Bölgeleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

78Canpolat, Ezgi. “The Self as Enterprise: Producing New Middle Class Subjectivities in Multinational Workplaces in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2010.

79Can, Kadir. Çarşı-Pazar İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

80Çakmak, Ömer. “İstanbul Mahkemesi’ne Ait 201 Numaralı Narh Defteri.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.

81Çelik, Aziz, Zafer Aydın. Paşabahçe 1966: Gelenek Yaratan Grev. İstanbul: TÜSTAV, 2006.

82Çelik, Mustafa. “Eğitim Kurumlarının Çoğullaşması Bağlamında İstanbul`da Eğitim Danışmanlık Şirketleri: Kuruluş Amaçları ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

83Çelik, Nihal. “İmmigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.

84Çelik, Serkan. “Gemi Üretiminde Yer Seçim Eğilimleri ve Küme Yapıları; Tuzla Özel Sektör Tersaneler Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

85Cengiz, Abit. “1929 Ekonomik Krizinin İstanbul’a Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

86Cengiz, Fatma Bilge. “Türkiye’de Sendikaların Düzensiz Emek Göçüne Bakışı: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

87Cernovodeanu, Paul. “The Cosmopolitan World of the Levantine Dragomans of Constantinople (Eighteenth-Nineteenth Centuries).” Historical Yearbook 2 (January 2005): 49–60.

88Çetin, Sinan. “Booksellers and Their Catalogs in Hamidian İstanbul, 1884-1901.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

89Çetin, Tamer, and Fuat Oğuz. “The Effects of Economic Regulation in the Istanbul Taxicab Market.” Economic Affairs 30, no. 3 (October 2010): 59.

90Çetin, Tamer, Kadir Yasin Eryiğit. “Estimating the Effects of Entry Regulation in the Istanbul Taxicab Market.” Transportation Research 45, no. 6 (2011): 476–484.

91Çetin Yalçın, Neriman. “Muhasebe Meslek Mensubu Kadınların Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Nedeni İle Yaşadığı Mesleki Sorunlar ve İstanbul İli Saha Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2008.

92Çetinkaya Erdoğanaras, Fatma. “Labor Market Transformation in Technologically Renewed Firms: Printing and Publishing Sector in Case of İstanbul.” PhD dissertation, METU, 2002.

93Çetintaş, Dinçer. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

94Çevik, Fatih. Uluslararası Finans Merkezleri, Ülke Ekonomilerine Etkileri ve İstanbul’un Potansiyeli. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

95Çizioğlu, Payan. İstanbul’da Vergici Olmak. İkaros, 2013.

96Çoban, Ümit. “Finans Merkezlerinin Kentsel Mekâna Etkisi, Riskler ve Fırsatlar: İstanbul Finans Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

97Çörek, Çiğdem. “Is Jewelry Still a Craft? The Role of Trust and Work Ethic in Jewelry Sector: The Case of Istanbul Grand Bazaar.” MA Thesis, METU, 2011.

98______. Is Jewelry Still a Craft?: The Role of Trust and Work Ethic in Jewelry Sector :The Case of Istanbul Grand Bazaar. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011.

99Coşkuner, Kerem. “İstanbul Balıkçıları: Dersaadet Balıkçı Esnafı Cemiyeti (1923).” Tarih ve Toplum 40, no. 238/Özel sayı: Osmanlı'da Cemiyetler I (Ekim 2003): 216–225.

100Çubukçu, Soner. “Making and Unmaking of Class: An Inquiry into the Working Class Experiences of Garment Workers in Istanbul under Flexible and Precarious Conditions.” MA Thesis, METU, 2012.

D-F

101Dağdelen, Görkem. “Changing Labour Market Positions and Workplace Interactions of Irregular Moldovan Migrants: The Case of Textile/clothing Sector in Istanbul, Turkey.” MA Thesis, METU, 2008.

102Dal, Ahmet. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de Çalışanların Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.

103Danış, Didem. “A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder of Istanbul.” Journal of Ethnic & Migration Studies 33, no. 4 (May 2007): 601–615.

104Dayıoğlu, Recep. İstanbul’daki Mesleki Teknik Öğretim Okullarında Eğitimi Verilen Alan ve Dalların İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitelerine ve İlçelere Göre Dağılımı: Meslek Dalları İtibariyle İstanbul’daki Meslek Liseleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

105Dedeoğlu, Saniye. “Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants.” Middle Eastern Studies 47, no. 4 (2011): 663.

106———. “Hidden Hands : Invisible Workers : Women’s Work in Istanbul’s Garment Industry.” Ph.D. dissertation, School of Oriental and African Studies (University of London), 2005.

107———. “Survival of the Excluded: Azerbaijani Immigrant Women’s Survival Strategies and Industrial Work in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (January 1, 2011): 26–33.

108———. Women Workers in Turkey: Global Industrial Production in Istanbul. I B Tauris & Co Ltd, 2008.

109Demir, Gülper. “Boutique Pastry Management as a Rising Services Marketing Practice and a Comprehensive Survey of Boutique Pastries in İstanbul.” PhD dissertation, Işık University, 2008.

110Demir, Hıdır. “İstanbul İlinin Hayvancılığı, Sorunları ve Öneriler.” Marmara’da Tarım no. 76 (2001): 10–12.

111Demirci, Metin. “İstanbul Limanları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

112Demircioğlu, Nadin. “İstanbul Kent Merkezinde Ticari Bölgelerin Yeniden Canlandırılması: Karaköy-Perşembe Pazarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

113Demirkaya, Yüksel. “Avrupa Birliği’nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye’de Hukuki Yapı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 13 (2010): 420–444.

114Deniz, Mehmet Baki. Contemporary Urban Movements and Formation of Working Class in Turkey: The Case of Two Neighbourhoods in Istanbul and Ankara. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011.

115Deniz, R. Baki. “Eğlenceli Perakendecilik (Retailtainment) "İstanbul’da Faaliyet Gösteren Başlıca Alışveriş Merkezlerinde Retailtainment Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma.” Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, no. 30 (2008): 115–121.

116Devran, Fetullah. “Dersadet Rıhtım Şirketi: Kuruluşu ve Faaliyetleri (1890-1935).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

117Dizkırıcı, Ahmet Selçuk D. “Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following Steps.” International Journal of Business and Social Science 3, no. 18 (September 2012): 69–77.

118______. “Comparision of Istanbul with Hong Kong and Singapore for Regional Treasury Centers.” Journal of Business Research-Turk / İsletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (December 2012): 31–44.

119Doğan, Kadir. “İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi.” Journal of Fisheries Sciences 4, no. 4 (2010): 318.

120Doğan, M. Görkem, and Başaran Aksu. “‘Yeni’ İşçi Sınıfı, ‘İşsiz İşçiler’ ve Dayanışma: Birumut Deneyimi.” Birikim 241 (May 2009): 24–31.

121Dökmeci, Vedia, Burçin Yazgı, and Evren Özus. “Informal Retailing in a Global Age: The Growth of Periodic Markets in Istanbul, 1980–2002.” Cities 23, no. 1 (February 2006): 44–55.

122Duran, Meltem, ed. Food Exporters of Istanbul. İstanbul: İstanbul Chamber of Commerce, 2005.

123Duru, Aslı. “Istanbul’s Weekly Periodic Markets: Narratives of Access, Provisioning, and Governance.” Ph.D. dissertation, Carleton University, 2012.

124Duyar, Gürkan. “İş Sağlığı ve Güvenliği, Tuzla Tersaneleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2010.

125Eceral Özelçi, Tanyel, Bilge Köroğlu Armatlı, Aysu Uğurlar. “Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.” Ekonomik Yaklaşım 20, no. 70 (2009): 121–143.

126Eder, Mine, and Özlem Öz. “From Cross-Border Exchange Networks to Transnational Trading Practices? The Case of Shuttle Traders in Laleli, Istanbul.” In Transnational Communities: Shaping Global Economic Governance, edited by Marie-Laure Djelic and Sigrid Quack. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010.

127Egit, Esin. “The ‘Modern and Independent’ Women of Generation 1980: Self and Subjectivity among Secular, Middle-Class Women in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, City University of New York, 2013.

128Ekin, Nusret. Türkiye’de Yapay İstihdam ve İstihdam Politikaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

129Ekşi, A. Güleser. “Değişen İstanbul’un Esas Değerleri: Ahi Teşkilatı, Peştemal Kuşatma.” Mimar ve Mühendis no. 63 (Kasım-Aralık 2011): 86–87.

130Eloğlu, Selen Çağlayık. Urban Agriculture in Istanbul: The Road to Food Security and Sustainability. Lambert Academic Publishing, 2013.

131Emrence, Cem. “İstanbul Tramvayında Sınıf ve Kimlik (1871-1922).” Toplumsal Tarih 16, no. 93 (Eylül 2001): 6–13.

132Ender, Murat Hulki. Bir Galata Bankerinin Portresi: George Zarifi. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2004.

133Enlil, Zeynep Merey, Yigit Evren, and İclal Dinçer. “Cultural Triangle and Beyond: A Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul.” Planning Practice & Research 26, no. 2 (April 2011): 167–183.

134Entemiz, Gökçe. “Rekabet Ortamında Otomotiv Sanayinin Yer Seçimi Yönlendiricileri ve Mekansal Etkileri: ‘İstanbul Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

135Erdem, Ilgın. “New Workers Confronting the Old Rules of Industrial Vocational Education in a New Era: Working Class Experience in Alibeyköy School.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.

136Erdem Kabadayı, Mustafa. “Working in a Fez Factory in Istanbul in the Late Nineteenth Century: Division of Labour and Networks of Migration Formed along Ethno-Religious Lines.” International Review of Social History 54, no. Supplement S17 (2009): 69–90.

137Erdinçli, İhsan. “Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı’da Birahaneler ve Birahanecilik (İstanbul ve İzmir Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.

138Erdoğan, E. Okan. “İSİAD İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği [Söyleşi].” Metal Makina 17, no. 148 (Temmuz-Ağustos 2004): 420–422.

139Erdoğanaranas, Fatma. “Teknolojisini Yenileyen Firmalarda İşgücü Piyasasının Dönüşümü: İstanbul Basım ve Yayın Sektörü Örneği.” In Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923 - 2003, edited by Ayda Eraydın. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006: 361-381.

140Eren, Ercan. “Bira İmalathanelerinden Bira Fabrikalarına: Bomonti ve Olimpos.” Toplumsal Tarih no. 144 (Aralık 2005): 84–93.

141———. Türkiye’de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları. İstanbul: İstanbul Sanayi Odası, 2000.

142Eren, Mete. “İstanbul Metropoliten Alanında 1980 Sonrası Gelişen Alışveriş Merkezleri Olguları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

143Eren, Serdar. “Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi : İstanbul İli Uluslararası Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013.

144Ergenekon, Laçin. “Üst Gelir Gruplarının Kentte Değişen Yerseçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.

145Erginli, Bürge Elvan. “Intra-Metropolitan Mobility Patterns in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2010.

146Ergöz, Ebru. “Mimarlık Mesleği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Mesleki Kariyeri: Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

147Ergüder, Başak. Galata Hanları 1868 1945 : Paranın Serüveni. Sosyal Araştırma Vakfı, 2011.

148———. “İstanbul’un Finans Sermayesi Haritasında Galata Hanları (1868- 1945).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

149Erken, Erhan. “Osmanlı’da Ekonomi Basını: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi Örneği (1885-1886) (1-26. Sayıların Transkripsiyonu).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

150Ersun, Oğuz, Ülkü Uzunçarşılı. İstanbul’daki Semt Pazarları Envanter Çalışması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

151Ertan, Asaf. İstanbul Boğazı’nda Balıkçılık. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.

152Ertekin, Özhan, Vedia Dökmeci, Tuba Ünlükara, and Evren Özus. “Spatial Distribution of Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 1 (January 2008): 143–156.

153Ertuğ, Nejdet. Osmanlı Döneminde İstanbul Hammalları. İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

154Ertuğral Muğan, Suna. “İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 52, no. 2 (2002): 1–13.

155Ertuna, İbrahim Özer. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Yirmi Yılı, (1983-2004). İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Yayınları, 2005.

156Esenduran, Mustafa. “İstanbul’da Elektrik Üretiminin Başlangıcı ve Tarihi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

157Fertekligil, Azmi. Türkiye’de Borsa’nın Tarihçesi. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2000.

158Filiz, Anlam. “Producing Gender Talk in Relation to Class and Ethnicity: Conceptualizations of Gender Equality, Gender Roles and Womanhood by White Collar Women in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2011.

G-J

159Genç, Hamdi. “İstanbul Boğaziçi Sahilleri: Sanayileşmeye Gösterilen Tepkiler.” Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 56–59.

160Gök, Murat, Mine Özaşçılar, Neylan Ziyalar. “İstanbul’da 1997-2002 Yılları Arasında Polis İntiharları.” Polis Bilimleri Dergisi 6, no. 3–4 (2004): 31–43.

161Göl, Berke. “İstanbul’da Yeni Kitapçılık Üzerine Notlar.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 203–205.

162Gölçek, Erkan. “Ekonomik Kriz, Göç ve Bavul Ticareti: Laleli Piyasası Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

163Grant, John. Made with: Brands, Creatives and Entrepreneurs of the New Global Interland. LID Publishing, 2013.

164Gül, Hülya, Halim Işsever, Ozkan Ayraz, and Günay Güngör. “Occupational and Environmental Risk Factors for the Sick Building Syndrome in Modern Offices in Istanbul: A Cross Sectional Study.” Indoor & Built Environment 16, no. 1 (February 2007): 47–54.

165Gülcan, Yaprak, Sedef Akgüngör, and Yeşim Kuştepeli. “Knowledge Generation and Innovativeness in Turkish Textile Industry: Comparison of Istanbul and Denizli.” European Planning Studies 19, no. 7 (2011): 1229.

166Güler-Müftüoğlu, Berna. “İstanbul-Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretiminin Değişen Yapısı ve Farklılaşan İşgücü.” Toplum ve Bilim 86 (Güz 2000): 118–138.

167Gülsoy, Ufuk, Bayram Nazır, eds. Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası, 1882-1923. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

168Güngör, G., K. Benli, and H. Güngör. “Marmara Denizi’nde Deniz Ürünleri Pazarlaması: İstanbul İli Sahil Şeridi Örneği.” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 9, no. 3 (October 2012): 98–108.

169Gürlesel, Can Fuat. “İstanbul İçin Vizyon ve Strateji Önerileri.” Finans Dünyası no. 203 (Kasım 2006): 80–83.

170———. “İstanbul’da Sanayi Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Desantralizasyon.” Finans Dünyası no. 202 (Ekim 2006): 36–39.

171Gürpınar, Avşar. “Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı Kümelenmesi Üzerine.” Ileti-ş-im (Aralık 2012): 133–145.

172Halaçoğlu, Başak. “Üniversitelerdeki Akademik Personelin Mesleki Yabancılaşma Düzeylerinin Çok Boyutlu İncelenmesi- İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.

173Han, Ayhan. “Spatial Organization at Bosporus: The Piers and Granaries (1750-1815).” MA Thesis, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

174Hoşgör, Sümeyye. “Credit and Financing in Early Modern Ottoman Empire: The Galata Example.” MA Thesis, METU, 2012.

175Hulkiender, Murat. “Devletin Finans Çevreleriyle İlişkileri Açısından Galata Bankeri George Zarifi (1806-1884).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

176“İkitelli-Gedikpaşa Ring Hattı.” Ekonomik Forum 11 (Ekim 2004): 64–65.

177İnal, Evren. “İstanbul Levent Bölgesindeki Gayrimenkul Pazarı ve Karma Kullanımlı Bir Yatırım Projesinin Finansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

178İnar, Seval. “İstanbul Sanayi Odası’nın Kuruluşu.” Mimar ve Mühendis no. 32 (2003): 72–74.

179İnce, Mustafa. “The Istanbul Textile Guilds in the First Half of the Ninenteenth Century.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.

180İnce, N., H. İşsever, H. İnce, B. Özyıldırım, E. Işık, B. Hapçıoğlu, K. Özdilli, M. Akçay, B. Çalak, and N. Agkoç. “Hypertension in Leather Tanning Workers Working in Istanbul, Turkey.” Singapore Medical Journal 49, no. 11 (November 2008): 874–878.

181“İnşaat Ya Resullah.” Birikim (Ekim 2011).

182İpek, Nurdan. “Selanik ve İstanbul’da Seçkin Yahudi Bankerler (1850-1908).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

183İpekçi, Veysel. “II. Abdülhamit Dönemi İstanbul Sanayii.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

184İş Adamları İçin İstanbul Rehberi: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

185İşsever, H., H. Gül, M. Erelel, F. Erkan, and G. Yılmaz Güngör. “Health Problems of Garbage Collectors in Istanbul.” Indoor & Built Environment 11, no. 5 (September 2002): 293–301.

186İşsever, Halim, Bedia Ayhan Özyıldırım, Nurhan İnce, Haluk İnce, Recep Bayraktarlı, E. Işık, Özkan Ayvaz, et al. “Respiratory Functions of the People Working in Solid Waste Storage Centers in Istanbul.” Nobel Medicus Journal 7, no. 1 (January 2011): 29–36.

187Işsever, Halim, Bedia Ayhan Özyıldırım, Erdem Akçay, and Yıldız Yeğenoğlu. “Respiratory Problems in Tannery Workers in Istanbul.” Indoor and Built Environment 16, no. 2 (April 2007): 177–183.

188Istanbul 2009: IMF World Bank Summit. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

189İstanbul Bölgesi’nde Yatırım ve Yatırımın Önündeki Engeller. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2012.

190İstanbul İmalat Sanayii Rehberi: Önde Gelen Şirketlerin Adresleri, Telefon, Telefaks Numaraları, E-Postaları ve Internet Siteleri: Alfabetik Dizin. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2006.

191Istanbul in Figures: 2008. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2008.

192İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 1999 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

193İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2000 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2001.

194İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2001 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2002.

195İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2002 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

196İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2003 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

197İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2004 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2005.

198İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2005 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2006.

199İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2006 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

200İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2007 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası (İstanbul), 2008.

201İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2011 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

202İstanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu, 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

203İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

204İstanbul Piyasa Güven İndeksi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

205İstanbul Raporu. İstanbul: MÜSİAD, 2005.

206İstanbul Rekabet Endeksi-39 İlçe. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2012.

207İstanbul Tarım Master Planı: İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi. İstanbul: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 2003.

208İstanbul Ticaret Odası Tarihi, Organizasyonu, Çalışmaları, Hedefleri: 2005. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2005.

209İstanbul Ticaret Odası: Görev, Sorumluluk ve Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2005.

210İstanbul Ticaret Odası: İstanbul’un Gelişimine Adanmış Bir Kurum: 2010. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

211İstanbul Ticaret Odası: İstanbul’un Gelişimine Adanmış Bir Kurum: 2011. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

212“İstanbul: A Regional Center For Finance and Services.” ICOC (İstanbul Chamber of Commerce) no. 59 (2001): 28–31.

213Istanbul: For Foreign Businessmen. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2006.

214“İstanbul Yaklaşımı ve Beklentiler.” Banka ve Ekonomik Yorumlar 38, no. 12 (Aralık 2001): 5–22.

215“İstanbul’da Bir Ticaret Merkezi Projesi.” Yapı no. 290 (Ocak 2006): 78–80.

216İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar: Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması. İstanbul: Erguvan Yayınevi, 2004.

217İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası (İstanbul), 2006.

218İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

219İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

220İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

221İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2010. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

222İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2011. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

223İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: Yıllık: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

224İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

225İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

226İstanbul’un Rekabetçi Sektörleri. İstanbul: İTO, 2007.

K-N

227Kalcı, Ünal, Hilal Usta. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2000. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

228———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2001. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2001.

229Kaldjian, Paul J. “Istanbul’s Bostans: A Millennium of Market Gardens.” Geographical Review 94, no. 3 (July 2004): 284–304.

230Kaldjian, Paul Jeremy. “Urban Food Security and Contemporary Istanbul: Gardens, Bazaars and the Countryside.” Ph.D., The University of Arizona, 2000.

231Kaleağası, Bahadır. “Hedef İstanbul 2011...ve Ötesi.” Finans Dünyası no. 220 (Nisan 2008): 62–65.

232Kalender, Ahmet. “Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadelede Yaşanan Sorunlar: İstanbul Örneği 2007-2008.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

233Kanzık, Alp. “The Kurdish Migrants in Yenibosna: ‘Social Exclusion’, Class and Politics.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

234Karabay, Muhsin. “Eyüp Oyuncakçıları.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006): 91–92.

235Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

236Karahan, Ayhan. “Laleli’de Ticaretin Rengi Değişiyor [Konuşma].” Finans Dünyası no. 201 (Eylül 2006): 30–34.

237Karakışla, Yavuz Selim. Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesi ve Müslüman Osmanlı Kadın Telefon Memureleri (1913). İstanbul: Türk Telekom, 2008.

238Kasımoğlu, Şirin. “Perakende Ticaret Mağazalarının Değerine Etki Eden Faktörler: Bakırköy İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

239Kaya, Çiğdem, and Burcu Yağız. “Design in Informal Economies: Craft Neighborhoods in Istanbul.” Design Issues 27, no. 2 (April 2011): 59–71.

240Kaya, Mustafa. “Merkezi İş Alanlarındaki Yük Hareketlerine Yönelik Bir Öneri: Pendik Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

241Kaya, Şuayıp. “Türkiye’de Kuyumculuk Sektöründe Çalışma Koşulları (İstanbul Kapalıçarşı Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2006.

242Kayam, H. Cevahir. “First Foreign Investment in Republican Turkey: Establishment of the Ford Factory in Istanbul.” International Review of Turkology 2, no. 4 (July 2009): 39–45.

243Kazgan, Haydar. “1908 Devrimi’nden Sonra Galata Borsası.” Finans Dünyası no. 182 (Şubat 2005): 106–109.

244———. Galata Bankerleri. 2 vols. Orion Kitabevi, 2005.

245———. “Osmanlı’da Geciken Bankacılık ve Banque de Constantinople Deneyimi: Metal Paradan Kağıt Paraya Geçiş.” Toplumsal Tarih 14, no. 80 (Ağustos 2000): 23–25.

246Keleşoğlu, Sena. “1960-1980 Arası Dönemde İstanbul İmalat Sanayi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

247Keyder, Çağlar. , ed. Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2010.

248Khusenova, Nafisa. “Transition, Migration, Capitalism: Female Uzbek Shuttle Traders in Istanbul: The Feminization of Tajik Labor Migration to Russia.” In Migration and Social Upheaval in the Face of Globalization in Central Asia, edited by Marlene Laruelle. Leiden, Boston: Brill, 2013.

249Kılınçarslan, Cansu. “Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi.” Toplumsal Tarih no. 193 (Ocak 2010): 8–10.

250Kıran, Cihan. “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu ve İstanbul Iosb’deki Aile Şirketleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.

251Kırlı, Cengiz. “A Profile of the Labor Force in Early Nineteenth-Century Istanbul.” International Labor and Working-Class History 60 (Fall 2001): 125–140.

252Kıyak İngin, Aslı. Made in Şişhane: İstanbul Küçük Üretim ve Tasarım Üzerine/On Istanbul Small-Scale Production and Design. İstanbul: Salt, 2011.

253Kızıldeli, Celal. “İstanbul Metropoliten Alanında Sanayi Yer Seçimlerinin İrdelenmesi (Örnekler: İkitelli O.K.S.B., Dudullu O.S.B., Çerkezköy O.S.B.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2000.

254Kızıltepe, Zeynep. “Teacher Occupational Stress in Istanbul.” In Emerging Thought and Research on Student, Teacher, and Administrator Stress, edited by Gordon S. Gates. Charlotte, N. C.: IAP, 2007.

255Kocacık, Faruk, and Sezer Ayan. “Türkiye’de Tekstil Alanında Çalışan Kadınlar ve Sorunları: (İstanbul-Adana-Denizli-Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri).” International Journal of Human Sciences 8, no. 1 (January 2011): 464–483.

256Koç, Selahattin. “Finansal Yeniden Yapılandırma: İstanbul ve Anadolu Yaklaşımları, Sonuçları.” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2010): 35–56.

257Koçak, Hakan. “İşçi Sınıfının Uzun Taksim Yürüyüşü.” Toplumsal Tarih no. 185 (May 2009): 48–53.

258———. “İstanbul ‘Emeksizleştirilirken.’” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (2011): 41–48.

259______. “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu, Cam İşçi Hareketinin Gelişimi ve Yönelimleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

260Koçu, Reşat Ekrem. Tarihte İstanbul Esnafı. İstanbul: Doğan Kitap, 2002.

261Köknel, Suat. From Guild to Chamber: For the 125th Anniversary of the ICOC. Edited by Mustafa Baykan, Fethi Aytuna, and Bilge Celen. Translated by Emre Fethi Altınok. İstanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2007.

262Kolçak, Zeynep. “İnşaat/mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

263———. “İnşaat/Mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 27–31.

264Kongar, Emre, Taner Berksoy. 2000’li Yıllarda Dünya Turizm ve Ticaretinde Yeni Bir Merkez: İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

265Koraltürk, Murat. “İstanbul Milli Sanayi Birliği Hangi Şartlarda Kuruldu?” Popüler Tarih 2, no. 16 (Aralık 2001): 60–63.

266Korkmaz, Özgür, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

267Korkmaz, Özgür, Cenk Aydın, eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2010 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

268Korkmaz, Özgür, Zeynep Kulaksızoğlu, Cenk Aydın, eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2008 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

269———. , eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2009 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

270Köroğlu Armatlı, Bilge, Tanyel Özelçi Eceral, Çiğdem Varol. “Sanayi Kümelerinde Ağların Mekansal Örüntüsü: İstanbul Kuyumculuk Sektörü Üretim Ağları.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 29, no. 2 (2012): 119–138.

271Köroğlu, Bilge Armatlı, Tanyel Özelçı Eceral, and Aysu Uğurlar. “The Story of a Jewelry Cluster in Istanbul Metropolitan Area: Grand Bazaar (Kapalıçarşı).” Gazi University Journal of Science 22, no. 4 (October 2009): 383–394.

272Köse, Murtaza. “Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 8, no. 18 (2001): 229–151.

273Köse, Yavuz. “Vertical Bazaars of Modernity: Western Department Stores and Their Staff in Istanbul (1889–1921).” International Review of Social History 17, no. 54 (2009): 91–114.

274Kösemen, Deniz. “İstanbul Ticaret Bölgesinin Oluşumunu Etkileyen Çevresel Faktörler ve Hanların Mimari Kurgusu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

275Kundak, Seda. Economic Vulnerability in Housing: Case Study: Istanbul. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.

276Kurşun, Zekeriya, ed. Dersaadet/İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nda Kayıtlı Olan Banker, Tüccar ve Komisyoncuların İsimleri: 1923. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

277Kurt, Ali. “1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların Kapıcı Algısı.” Journal of International Social Research 5, no. 22 (Summer 2012): 110–121.

278Kürkçüoğlu, Feza. “İstanbul’un İlk Çağdaş Limanı Galata Rıhtımı.” Popüler Tarih 6, no. 63 (Kasım 2005): 40–45.

279Lonca’dan Oda’ya: İstanbul Ticaret Odası’nın 125. Yılı Anısına. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

280Lordoğlu, Kuvvet. “Afrikalı Göçmenlerin Çalışma Yaşamları Veya Bir Avrupa Kapısında Beklemek: İstanbul.” İktisat Dergisi 498 (Ağustos 2008): 41–45.

281Mazak, Mehmet. Osmanlı’dan Günümüze Kaybolmuş Denizcilik Mesleği İstanbul Mavnaları. İstanbul: Deniz Ticaret Odası, 2010.

282Melez, Deniz Oğuzhan, Yalçın Büyük, İpek, Esen Melez, Muhammed, Feyzi Şahin, Esat Şahin, Ahmet, Selçuk Gürler, Onur Eyisoy. “Tuzla Tersaneler Bölgesinde 2003-2011 Yılları Arasında İş Kazalarına Bağlı Ölümler.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 33, no. 4 (Ağustos 2013): 1007–1016.

283Mert, Gamze. “1980 Sonrası Üretim ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması Mekana Yansımaları ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir Değerlendirme.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

284Mert, Zeynep Gamze, Hale Çıracı. “İstanbul Bölgesi Büyük Sanayinin Mal ve Hizmet Üretimi Mekansal Dağılımı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık, Planlama ve Tasarım 3, no. 1 (March 2004): 80–88.

285Minoglou, Ioanna Pepelasis. “Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finances, C. 1840-81.” Financial History Review 9, no. 2 (October 2002): 125–146.

286Moçoş, Ebru. “Gelenekselin Ev Eksenli Üretimin Yeniden Şekillenmesindeki Rolü: İstanbul, Pendik, Kavakpınar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

287Mortan, Kenan, ed. İstanbul: Bir Sosyo Ekonomik Değerlendirme. İstanbul: T.C. İstanbul Valiliği, 2000.

288Müftüoğlu, Berna Güler. Fason Ekonomisi : Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretimi. Bağlam, 2005.

289Murat, Sedat. , ed. Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

290Müller-Wiener, Wolfgang. Bizans’tan Osmanlıya İstanbul Limanları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.

291Nazır, Bayram. Dersaadet’te Ticaret. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

292Nerse, Serdar. “Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Zeytinburnu Tekstil İşçilerinin Geleceği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

293Neitzert, Alina. “German Call Centers in İstanbul: Beyond the Global and the Local.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.

O-S

294Ocakcı, M. “Commuting Pattern of Industrial Laborers in the Istanbul Metropolitan Area.” Cities 17, no. 1 (February 2000): 55.

295Ocakcı, Mehmet. “Commuting to the Istanbul Historical Core: The Case of Industrial Employees.” European Planning Studies 9, no. 1 (January 2001): 117–127.

296Odman, Aslı. “Serbest Mıntıka’dan Amerikan Pazarı’na Tophane Rıhtımı: Ford Motor Company Exports Inc., İstanbul Otomotiv Montaj Fabrikası, 1925-1944.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 12 (Bahar 2011): 71–93.

297———. “Tuzla’da Göstermelik Tedbirler ve Söylemler Patladı...” Mühendis ve Makina 49, no. 579 (Nisan 2008): 44–48.

298Odman, Aslı, and Nevra Akdemir. “Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde Örülen ve Üstü Örtülen Sınıfsallıklar.” Toplum ve Bilim 113 (2008): 49–89.

299Oğlakçı, Mehmet. “Galata Bankerlerinin Osmanlı Devlet Maliyesi Sistemine Etkileri: Baltazzi (Baltacı) Ailesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007.

300Oktay, Melike. “19. Yüzyılda Bir Galata Bankeri: Köçeoğlu Agop Efendi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

301Ölçer, Şule. “Sanayi Kentinden, Hizmet Kentine Geçişte, Sanayi Desantralizasyon Sürecinin Kent Fizik Mekanına Etkileri ‘İstanbul Metropoliten Alanında Sanayinin Desantralizasyon Sürecinde Değişim ve Dönüşümlerinin İrdelenmesi.’” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

302Ömür, Mediha. “Tuzla Tersaneleri İşçilerinde Ölümcül İş Kazası Riski Algısı ve Stress.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.

303Öncü, Akif Mehmet, Muammer Mesci, Öznur Şahin. “Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchisee İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma.” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 48, no. 561 (2011): 97–106.

304Önder, Çetin. “Political Opportunity, Organizational Infrastructure and Organizational Founding: Trade Unions in İstanbul and Ankara, 1947-1980.” PhD dissertation, Sabancı University, 2006.

305Oran, Ahmet. “1929 Ekonomik Krizinin İstanbul, İzmir ve Ankara Üzerindeki Etkileri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

306Orkun, Nilüfer Dilek. “Küreselleşmenin Değiştirdiği Yemek Kültürü: İstanbul - Beyoğlu 2002-2009.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

307Özar, Zeynep. “Sınıfsal Farklılaşmanın Mekansal Simülasyonu: İstinye Park Örneği.” Birikim 259, no. Kasım 2010 (n.d.): 69–74.

308Özbay, Cenk. “Retailed Lives: Governing Gender and Work in Globalizing Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Southern California, 2010.

309———. “Virilities for Rent: Navigating Masculinity, Sexuality, and Class in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

310Özbay, Deniz Rahmi, Mario Levi, and Serdar Öztürk. İlan-ı Ticaret: Resimli İlanlar Perspektifinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Ticari Hayatı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

311Özcan, Özlem. “İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

312Özçelik, Hasan. “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

313———. “The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul.” Cities 19, no. 4 (August 2002): 249.

314Özdemir, Mehmet. “Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları: Sergi-i Umum-ı Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi).” Anatolia/Turizm Araştırmaları Dergisi 22, no. 1 (2011): 87–90.

315Özdoğan, Kiraz, Ayşe Acar, Suna Yılmaz. “Tuzla Tersanelerinde Emek Süreci Açısından Yaşananlar ve Oluşturduğu Deneyimler.” Birikim 234 (Ekim 2008): 63–75.

316Özel, Tuğba. “Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyi: İstanbul İli Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenlere Yönelik Bir Alan Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

317Özer, Mustafa. “İstanbul Ulaşımında (Ticari Taksiler, Minibüsler ve Özel Halk Otobüslerinde) Kayıt Dışılık ve Çözüm Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

318Özgen, Selim. “The ‘Ballast’ of İstanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial Production in Gebze.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.

319Özsoy, İskender. “Beyoğlu’ndan Balat’a... Gözde Şaraphaneler.” Popüler Tarih no. 9 (Şubat 2001): 74–75.

320———. “Son Eyüp Oyuncakçısı.” Popüler Tarih no. 13 (Haziran 2001): 76–79.

321Öztel, Muharrem. “İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Mahrukâtın (Odun ve Kömür) Önemi ve Mahrukât Arz Piyasası (1789-1918).” Electronic Turkish Studies 8, no. 7 (Summer 2013): 487–505.

322Öztürk, Ali Osman, Seçkin Sunal, Hasan Ali Kaplan, Muharrem Kocaoğlu, and Şeyma İpek. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İstanbul İstihdam Raporu (2008-2011). İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

323Öztürk, Mustafa. “İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri.” Amme İdaresi Dergisi 40, no. 1 (2007): 85–106.

324———. “Türkiye`deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.

325Öztürk, Sait. “Minding the Gap between Militancy and Radicalism: The Case of Topkapı Porters.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

326Öztürk, Serhat. “Aile Şirketleri Yönetimi, Problemleri ve İstanbul Yöresindeki Aile Şirketleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2001.

327Paksoy, Ahmet. “İstanbul Deniz Otobüsleri Dünya Markası Olmaya Oynuyor!” Finans Dünyası no. 217 (Ocak 2008): 20–25.

328Pamuk, Şevket. İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler = 500 Years of Prices and Wages in İstanbul and Other Cities. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000.

329Parker, Philip M. The 2006 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON Group International, Inc, 2006.

330Parmaksızoğlu Çoşkun, Kübra. “Bobos in Turkey: Manifestations of the Bourgeois Bohemian Lifestyle in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

331Penpecioğlu, Elçin Barın. Industrial Firm Relocation: The Study on Gebze Organized Industrial Zone within the Istanbul City Region. Lambert Academic Publishing, 2011.

332Rakamlarla İstanbul Ekonomisi: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

333Rasouli, Sara. “Sürdürülebilir Kentsel Tasarımda Kentsel Tarımın Rolü, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

334Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the 1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London: Routledge, 2011.

335Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

336Rozen, Minna. “Boatmen’s and Fishermen’s Guilds in Nineteenth-Century Istanbul.” Mediterranean Historical Review 15, no. 1 (June 2000): 72–93.

337Rutz, Henry J, and Erol M Balkan. Reproducing Class: Education, Neoliberalism, and the Rise of the New Middle Class in Istanbul. New York: Berghahn Books, 2009.

338Sabancıoğlu, Müsemma. “Tarihin Karanlık Bir Sayfası: 1 Mayıs 1977.” Toplumsal Tarih no. 137 (May 2005): 26–31.

339Şabudak, Özcan. “Sanayileşme Olgusu Çerçevesinde İstanbul’da Hanlar Bölgesi.” Toplumsal Tarih no. 200 (Ağustos 2010): 87–93.

340Şafak, Can. “İşçi Hareketi Tarihinden: Paşabahçe’de İlk Sendika (1947).” Toplumsal Tarih no. 179 (Kasım 2008): 32–41.

341Şahbaz, Fatih. “19. Yüzyılda İstanbul’da Ücretler ve Fiyatlar.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

342Şahin, İlhan. “İstanbul’un Küresel Finans Merkezi Olması Projesinin Ülke Örnekleri ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi.” TİSK Akademi 8, no. 16 (2013): 135–169.

343Şahin, Mürüvvet Gülcan. “Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinde Bir Sanayi Yapısı Örneği: Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

344Saraçbaşı, Emre. “Küreselleşme ve Çokuluslu Yapılanma Sürecinde New York ve İstanbul Merkezi İş Alanlarının Karşılaştırmalı Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

345Sarı, Tanju. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Çerçevesinde İstanbul’daki Fabrikaların Oluşum ve Gelişimi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

346Şarkaya İçellioğlu, Cansu. “Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları: İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi (2008-2011).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

347Şaşmazer, Lynne Marie Thornton. “Provisioning Istanbul: Bread Production, Power, and Political Ideology in the Ottoman Empire, 1789-1807.” Ph.D. dissertation, Indiana University, 2000.

348Şatıroğlu, Ayşe, Oya Okan. Çarşı, Esnaf, Kapalıçarşı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

349Schapendonk, Joris. “From Transit Migrants to Trading Migrants: Development Opportunities for Nigerians in the Transnational Trade Sector of Istanbul.” Sustainability 5, no. 7 (June 2013): 2856–2873.

350Schluter, Anne. “Kurdish Voices in Istanbul Workplaces.” International Journal of Diversity in Organisations, Communities & Nations 10, no. 4 (September 2010): 127–140.

351Secor, Anna J. “Belaboring Gender: The Spatial Practice of Work and the Politics of ‘Making Do’ in Istanbul.” Environment and Planning A 35, no. 12 (December 2003): 2209–2227.

352______. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.” Ph.D. dissertation, University of Colorado, 2000.

353Şeni, Nora. Camondolar: Bir Hanedanın Çöküşü = Les Camondo, Ou, L’éclipse D’une Fortune. Translated by Yaman Aksu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.

354Şenol Cantek, Funda. “Tarih Olmuş Bir Meslek: Beyoğlu Muhabirliği.” Toplumsal Tarih no. 186 (Haziran 2009): 40–46.

355Şentürk, Yıldırım. “İstanbul’da Şirketler Dünyasının Profesyonelleri.” Toplum ve Bilim 126 (Şubat 2013): 64–97.

356———. “‘Little Manhattan’ in the Shadow of Global Prescriptions: The Spatial and Social Restructuring of the Banking Sector in Istanbul in the Era of Financial Liberalization.” Ph.D. dissertation, University of Illinois, 2004.

357Sepetçi, Ahmet Turan. “İstanbul Kent Merkezinde Ticaret Gelişimi, Etkenleri ve Ulaşım Odaklı Mekansal Kurgusu, Tarihi Yarımada (Eminönü ve Fatih), Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

358Serim, Süleyman, Bihter Uzunburun. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2011. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

359Sever, Murat. Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2009.

360———. “Devletçilik Liberalizm Tartışmaları ve İstanbul Tüccar Derneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

361Sifneos, Evrydiki. “Mobility, Risk and Adaptability of the Diaspora Merchants: The Case of the Sifneo Frères Family Firm in Taganrog (Russia), Istanbul and Piraeus, 1850-1940.” Historical Review/La Revue Historique 7 (January 2010): 239–252.

362Silahtarağa Elektrik Santralı 1910-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.

363Sırtaş, Şeyda. “Anakentlerin Mali Sorunları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

364Soyuer, Yusuf. “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: İstanbul’da Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi Sektöründe Mikro Firmaların Mekansal Dağılımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

365Sunar, Mehmet Mert. “‘When Grocers, Porters and Other Riff-Raff Become Soldiers:’ Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 17 (2009): 176–195.

366Sürücü, M. İsmail. “Şiddetin Yazılı Basında Sunumu: 1 Mayıs 1996 Kadıköy Olaylarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004.

T-Z

367Tan, Gökhan. “İstanbul Limanı.” Atlas no. 152 (Kasım 2005): 48–49.

368Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

369Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

370Taşdemir, İnci. Uluslararası Finans Merkezi Olarak İstanbul’un Yapılanması ve Finans Kümelenmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

371Tekeli, Doğan. “İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Bir Modernite Arayışının 40 Yılı [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 11 (Nisan 2003): 74–83.

372Teker, Suat, İsmail Önden, Haluk Hekimoğlu. “İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi.” İşletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (Aralık 2012): 62–76.

373Teker, Suat, and Dilek Teker. “İstanbul as an International Financial Center: Pros and Cons.” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 48, no. 561 (2011): 57–67.

374Tekeş, Mehmet Ali. “Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

375Temel, Ahmet Tuğrul. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Otel Yatırımları: Sütlüce Bölgesinde ‘Hilton Garden Inn Haliç’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

376Temizel, Fatih. “Galata Bankerleri.” Bilig: Journal of Social Sciences of the Turkish World 45 (Spring 2008): 199–204.

377Temurçin, Kadir. “Bağcılar (İstanbul) İlçesi’nde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 26 (2012): 105–123.

378———. “The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar, Istanbul.” Bulletin of Geography: Socio-Economic Series 20, no. 20 (June 2013): 95–111.

379Terzi, Fatih, Vedia Dökmeci. “İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İşgücünün Mekansal Dağılımının Analizi.” Planlama Dergisi no. 39 (2007): 29–37.

380Terzi, Fatih, Hasan Mutlu, Vedia Dökmeci. “Retail Potential of Districts of Istanbul.” Journal of Retail & Leisure Property 5, no. 4 (October 2006): 314–325.

381Tezcan, Hüseyin Onur, and Mustafa Tanış. “Does the Academic Rank Matter? Study on the Trip Preferences of Academicians from Different Ranks Employed at Istanbul Technical University.” Journal of Urban Planning & Development 137, no. 3 (September 2011): 272–280.

382The 2009 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON Group International, Inc., 2009.

383The 2011 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON Group International, Inc., 2011.

384Timur, Metin, Kadir Doğan. İstanbul Balık Hali’nin Pazarlama ve Satış Durumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

385Tokatlı, Nebahat, Omur Kızılgun, and Jinsook Erin Cho. “The Clothing Industry in Istanbul in the Era of Globalisation and Fast Fashion.” Urban Studies 48, no. 6 (May 2011): 1201–1215.

386Toprak, İsmail. “Tuzla Gemi İnşa Endüstrisinde Ölümlü İş Kazalarının Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, 2009.

387Tuğal, Cihan. “‘Serbest Meslek Sahibi’: Neoliberal Subjectivity among İstanbul’s Popular Sectors.” New Perspectives on Turkey no. 46 (Spring 2012): 65–93.

388Tunçez, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisleri ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

389Turan, Gülname, Ayla Ödekan. “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Yerli Malı Kavramı ve İstanbul Yerli Malı Sergileri.” İTÜ Dergisi/b 6, no. 2 (2009): 15–26.

390Türk Sanayiinin Durumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

391Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası, 1882-1923. İstanbul: İTO, 2009.

392Turna, Nalan. “Ottoman Craft Guilds and Silk-Weaving Industry in Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2001.

393———. “The Everyday Life of Istanbul and Its Artisans, 1808--1839.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2006.

394Turna, Nalân. “Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Han Yöneticileri-Odabaşılar.” Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM no. 27 (2010): 195–216.

395Tutel, Eser. “Erenköy’ün Çilekeş Halayıkları.” Popüler Tarih 5, no. 47 (Temmuz 2004): 70–73.

396Tüzer, Fatma Sibel. “İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2012.

397Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu: Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki Çalışma Koşulları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları Hakkında Rapor. İstanbul: TMMOB, 2008.

398Uluğ, Perihan. “Konfeksiyon Sektörün Kadın İşgücü: Gülsuyu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.

399Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.

400———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011): 17–25.

401Ünal, Bülent. “İstanbul, Dünya Fuarcılığı İçinde İlk Beşte Bulunuyor [Söyleşi].” Ekonomik Forum 12 (Şubat 2005): 72–75.

402Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

403Ünalın, Çetin. “Mimar ve Mühendisler Tarafından II.Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Für Technik Und Industrie in Der Türkei (1916).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 2 (2009): 59–96.

404Ünlü, Ali, Uğur Evcin. “Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Faktörlerin Sokak Satıcıları Üzerindeki Etkileri: İstanbul’dan Kesitsel Bir Çalışma.” Polis Bilimleri Dergisi 13, no. 3 (2011): 81–108.

405Ünlühisarcıklı, Özlem. “Training on the Job in Istanbul: A Study of Skills Acquisition in Carpentry and Car-Repair Workshops.” International Review of Education 47, no. 5 (September 2001): 443–458.

406Urkun Bowe, İlknur. “Comparative Analysis of Post Industrial Dockland Transformation Initiatives: Guidance for Policy for the Haydarpaşa Port and Surroundings.” MA Thesis, METU, 2008.

407Üsdiken, Behzat. “Bilinmeyen Yönleriyle Ünlü Galata Bankeri Hristaki Zografos Efendi.” Finans Dünyası no. 137 (May 2001): 79–84.

408———. “Pera Ticaret Aleminde 127 Yıl: Sabuncakis Ailesi.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat 2001): 102–108.

409———. The Bank, the Money Lenders, the Money Changers, the Usurers and the Jewellers of Pera & Beyoğlu. İstanbul: Kentbank, 2000.

410———. “Varlık Vergisi Döneminde Pera: ‘Gerçek Anılar.’” Finans Dünyası no. 128 (Ağustos 2000): 40–44.

411Usta, Hilal, Ünal Kalcı. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2002. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2002.

412———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

413Usta, Hilal, Süleyman Serim. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

414Usta, Hilal, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2004. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

415———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2005. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2005.

416———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2006.

417Üstün, İsmail. “Cumhuriyet`in İlk Döneminde İstanbul`un Ekonomik Yaşamı: Arnavutköy`de Meslekler.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2003.

418Uyanık, Cahit. “İstanbul Bölgesel Bir Finans Merkezi Olabilir.” Standard 46, no. 541 (Haziran 2007): 11–13.

419———. “İstanbul’un Bölgesel Veya Uluslararası Finans Merkezi Olmasının Koşulları.” Standard 45, no. 538 (Ekim 2006): 12–15.

420Uzun, Ahmet. İstanbul’un İaşesinde Devletin Rolü: Ondalık Ağnam Uygulaması, 1783-1857. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006.

421Uzunçarşılı, Ülkü, Oğuz Ersun, eds. İstanbul’daki Semt Pazarları Envanter Çalışması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

422Uzunoğlu, Sadi, Can Fuat Gürlesel, Kerem Alkın, Uğur Civelek. Bölgesel Finans ve Hizmet Merkezi: İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

423White, Jenny B. Para İle Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği. Istanbul: İletişim, 1999.

424Yalçın, Fatma. “1927 Yılında İstanbul Limanı’nda Mavnacılar Grevi.” Toplumsal Tarih no. 200 (Ağustos 2010): 80–86.

425———. “Erken Cumhuriyet Döneminde Milli İktisat Politikası ve Bir Örnek Girişim: İstanbul Liman Şirketi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

426Yaşamış, Firuz. “Assessment of Compliance Performance of Environmental Regulations of Industries in Tuzla (Istanbul, Turkey).” Environmental Management 39, no. 4 (April 2007): 575–586.

427Yavuz, Kenan. “Tersanelerde Kazaların Önlenmesi ve İş Güvenliği: Tuzla Tersaneleri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2012.

428Yeğin, Mete, and Richard Romney. “The View from Istanbul.” International Financial Law Review 27, no. 10 (October 2008): 6.

429Yener, Müjdelen, and Sinem Aykol. “Entrepreneurial Orientation in Small Family Firms in Istanbul.” The Business Review, Cambridge 11, no. 1 (2008): 231.

430Yiğit, Eda. “Emek Tarihinden Kente Bakmak: Bomonti ve Bira Fabrikası Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

431Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.

432Yıldırım, Mehmet Ali. Dersaâdet Sanayi Mektebi: İstanbul Sanayi Mektebi, 1868-1926. İstanbul: Kitabevi, 2012.

433Yıldırım, Onur. “Ottoman Guilds as a Setting for Ethno-Religious Conflict: The Case of the Silk-Thread Spinners’ Guild in Istanbul.” International Review of Social History 47, no. 03 (2002): 407–419.

434———. “Transformation of the Craft Guilds in Istanbul (1650-1860).” Islamic Studies 40, no. 1 (2001): 49–66.

435Yıldırım, Recep. “İstanbul Saraçhanesi ve Saraç Esnafı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

436Yıldız, Fehmi, Hande Özolgun. “İstanbul Yöresi Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinin Finansman Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmesi.” Muhasebe ve Finansman Dergisi no. 48 (2010): 111–124.

437Yılmaz, Duygu. “İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde Şehir Şantiyeciliği Bağlamında İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Uygulamalarının Durumu.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

438Yılmaz, Gülsen, Şule Karaaslan. “İstanbul Metropoliten Alanında Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Dağılımı Üzerine Analitik Çalışmalar.” Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi 25, no. 3 (Eylül 2010): 653–662.

439Yılmaz, Hasan. “Türkiye’de Doğalgaz Kullanımı ve İstanbul İlinde Doğalgaz Kullanıcılarının İĞDAŞ İle İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2010.

440Yılmaz, Hüseyin. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezleri İle Rekabet Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 61, no. 2 (2011): 143–163.

441Yılmaz, Ömer Faruk. Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı. İstanbul: Sahhaflar Derneği, 2005.

442Yirmibeşoğlu, Funda. “Emlak Komisyoncularının Mekânsal Dağılım Süreci ve İstanbul’da Konut Piyasası.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 2 (Eylül 2008): 128–140.

443———. Real Estate Agents: Their Location in İstanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

444Yoldemir, F. Arzu. “İstanbul’da Havagazı Kullanımının Mekansal Etkileri: Kadıköy ve Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

445Yörük, Erdem. “Social Relations of Production within the Workshop System of İstanbul’s Apparel Industry.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

446Yücel, Mehmet. “1939-1945 Dönemi Türkiye İktisat Politikaları ve İstanbul Ekonomisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

447Yükseker, Deniz. “İstanbul’un Kayıtdışı Ekonomisi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 164–170.

448______. “Business Relations Into/from Gendered Social Relations: Exchange in the Transnational Suitcase Trade Market of Laleli.” New Perspectives on Turkey no. 27 (2002): 77–106.

449———. “Economy and Gender in the Urban Borderland: The Public Culture of Laleli, Istanbul.” In Urban Imaginaries: Locating the Modern City, edited by Alev Çınar and Thomas Bender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

450———. “Trust and Gender in a Transnational Market: The Public Culture of Laleli, Istanbul.” Public Culture 16, no. 1 (January 2004): 47–65.

451______. Laleli-Moskova Mekiği: Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri. Istanbul: İletişim, 2003.

452Yurdakul, İlhami. Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet, İstanbul Su Şirketi, 1873-1933. İstanbul: Kitabevi, 2010.

453Zarinebaf-Shahr, Fariba. “The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850.” International Labor and Working-Class History 60 (2001): 141–152.

454Zhao, Xin. “A Comparative Analysis of Emerging Financial Centers: The Case of Shanghai, İstanbul and Dubai.” MA Thesis, Fatih University, 2013.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search