Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Mimari

Architecture

Texte intégral

A-C

1Adıgüzel, Hatice. “19-20. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Art Nouveau Üsluplu Çiniler.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

2Ağırbaş, Aslı. “Akdeniz Kıyı Kolonileri Kent Dokusu, Trani ve Galata Kent Dokularının Morfolojik Olarak Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

3Ahunbay, Zeynep. İstanbul’da Kentsel Mimari. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

4Akarsu, Esra. “İstanbul Örneğinde Mimari Yapıların Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

5Akın, Ufuk. “2005 Sonrası Konut Mimarisinin Değişimi: İstanbul Levent Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

6Akpınar, İpek Yada. , ed. Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent, 1910-2010. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2011.

7Akşit, Ahmet. “Hasan Kuruyazıcı Ile Söyleşi: 19. Yüzyılda İstanbul’un Rum ve Ermeni Mimarları.” Toplumsal Tarih no. 205 (Ocak 2011): 40–47.

8Aksu, Hüsamettin. İstanbul yapılarındaki bazı dekoratif Kûfî hatlar. Eray Tanıtım, 2001.

9Aktemur, Ali Murat. “Art Nouveau Üslubunun Önemli Bir Temsilcisi: Ziraat Bankası İstanbul-Karaköy Şubesi Hizmet Binası.” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi no. 19 (2007): 1–22.

10———. “I. Ulusal Mimarlık Akımı ve İstanbul-Karaköy’deki Örnekleri.” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi no. 16 (2006): 1–32.

11“Altı Mimarın İstanbul’a İlişkin Çözüm Önerileri.” Yapı no. 294 (May 2006): 63–75.

12Architectural Guide to Istanbul. Chamber of Architects of Turkey Istanbul Metropolitan Branch, 2006.

13Argıt İşpirli, Betül. “Güç, İtibar ve Dindarlık: Harem-i Hümâyun Mensubu Kadınların İstanbul’da Mimari Hâmiliği.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 259–279.

14“Arif Paşa Yalısı Beylerbeyi, İstanbul.” Yapı no. 276 (Kasım 2004): 85–88.

15Arslan, Deniz. “Bitkilerin Mimari Dili ve İstanbul Örnekleri.” Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran 2005): 85–92.

16Arslanoğlu, Nazire. “Günümüz Çok Katlı Konut Binaları Üzerindeki Bio-İklimsel Yaklaşımların İstanbul Örneği Üzerinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

17Aslan, Bahriye. “Endüstriyel Devrimin Fener ve Balat Semtlerindeki Geleneksel Konut Mimarisi Üzerindeki Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

18Atak, Tülay. “Byzantine Modern: Displacements of Modernism in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of California, 2006.

19Avcıoğlu, Nebahat. “Istanbul: The Palimpsest City in Search of Its Architext.” RES: Anthropology and Aesthetics no. 53/54 (April 2008): 190–210.

20Aydemir, Işık. “İki Fransız Mimari Henri Prost ve August Perret’nin İstanbul İle İlgili Çalışmaları.” Megaron 3, no. 2 (Haziran 2008): 104–111.

21Aydemir, Olcay. “İstanbul’da Kentsel Bir Rönesans’ın Teşvik Edilmesi İçin Bir Yöntem Değerlendirmesi.” Mimar ve Mühendis no. 52 (Ocak-Şubat 2010): 46–49.

22Bachmann, Martin, M. Baha Tanman, eds. Ahşap İstanbul: Konut Mimarisinden Örnekleri = Istanbuls Holzhäuser: Beispiele Seiner Historischen Wohnarchitektur = Wooden İstanbul: Examples from Housing Architecture. İstanbul: Suna ve Inan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2008.

23Bağbaşı, Gülbin. “İstanbul Kent Meydanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İIrdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, 2010.

24Bakır, Betül. Mimaride Rönesans ve Barok : Osmanlı Başkenti İstanbul’da Etkileri. Nobel, 2003.

25Balıcadağ, Özlem. “Mimarlık ve Tüketim İlişkisine Kent Bağlamında Bir Bakış: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

26Başer, Bahar, and Ahmet Cengiz Yıldızcı. “Kentsel Açık Mekan Düzenlemelerinde Bitki Türü Seçim Kriterleri: İstanbul Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 10, no. 2 (Eylül 2011): 156–166.

27Batur, Afife, ed. Architectural Guide to Istanbul. İstanbul: Chamber of Architects of Turkey Istanbul Metropolitan Branch, 2005.

28———. İstanbul’daki İtalyan İzi = Presenze Italiane a Istanbul. İstanbul: Lea Kurumsal Yayıncılık Hizmetleri, 2008.

29———. , ed. Mimar Kemaleddin: Proje Kataloğu. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası : Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2009.

30Baykan, Özlem. “İstanbul Kandilli’deki Abud Efendi Yalısı.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2002.

31Bayram, Şirin. “Beyoğlu/Pera’da Girişler ve Kapılar.” Mimar.ist 4, no. 12 (Haziran 2004): 27–31.

32———. “‘Kadın’ın Mimari Kompozisyonda Yeri: Pera’nın Sessiz Kadınları.” Mimar.ist 4, no. 14 (Aralık 2004): 82–85.

33Biçer, Hülya. “Günümüz Cami Mimarisinde Geleneğin Belirsizleşmesi ve Eklentisizm: Postmodern Cami Anlayışı Olarak Üsküdar Şakirin Camii Örneği.” Sosyologca no. 1 (Ocak-Haziran 2011): 289–302.

34Biket, Aslı Pınar. “Tarihi Kentlerde Yapılan Mimari ve Kentsel Tasarımda Kentsel Hafızanın Yeri ve Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

35Boyacıoğlu, Didem. “Arap Hanı ve Yapının 18-19. Yüzyıl İstanbul Hanları İçindeki Yeri.” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 15, no. 2 (2010): 9–21.

36Bozkurtoğulları, Yasemin. “19. ve 20. Yüzyıl İstanbul Art Nouveau Mimarisi ve Kullanılan Seramikler.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.

37Brown, Christopher. Still Standing: A Century of Urban Train Station Design. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

38Çağlayan Özkurt, Mehmet. “Düyun-u Umumiye İstanbul Merkez Binasının Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2005.

39Çalışkan, Uğur Can. “İstanbul Camilerinde Süslemeleriyle Hünkâr Mahfilleri (1808-1909).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

40Çeçener, H. Besim. “Eminönü Hanları Hakkında.” Mimar.ist 9, no. 34 (2009): 11–12.

41———. Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2007.

42Çelebi, Şehriban. “Mimarlık ve Yabancılaşma Olgusu Bağlamında Kentsel Bir Okuma: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2013.

43Çelik, Gözde. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

44———. “İstanbul’da 19. Yüzyıl Abdülmecid Camileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

45Çelik, Gözde, Zeynep Kuban. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 1 (Mart 2009): 67–80.

46Çevik, Oktay. “İstanbul-Arnavutköy’deki Ahşap Yapıların Cephe Mimarisi Üzerine Tipolojik Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2003.

47Çiftçi, Aynur. “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapılar.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

48Çilli, Özgü. “Tanzimat Sonrası Osmanlı Otel Mimarisi ve Pera Palas.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

49Ciravoğlu, Ayşen. “AVM Mimarisinde Kabuk Değişimi: M1 Meydan Merter Üzerine.” Mimarlık no. 361 (Eylül-Ekim 2011): 70–74.

50———. “‘Yer’in Hafızasına Eklemlenmek: Fener Üzerine Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 75–81.

51Çöl, Nilgün. “Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin Değerlendirilmesi.” Electronic Turkish Studies 6, no. 3 (Summer 2011): 645–659.

D-F

52D’Aronco, Raimondo. Osmanlı Mimari: D’Aronco, İstanbul Projeleri 1893-1909, Restorasyonlar, Projeler, Kitaplar = D’Aronco, Architetto Ottomano, Progetti per Istanbul 1893-1909, Restauro, Progetti, Libri = D’Aronco, Ottoman Architect, Projects for Istanbul 1893-1909, Restorations, Projects, Books. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Katalogları 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü : İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, 2006.

53Dal, Murat, and Ali Öcal. “Limestone in Islamic Religious Architecture: İstanbul and Turkish Thrace.” METU Journal of the Faculty of Architecture 30, no. 1 (June 2013): 29–44.

54Demirci, Özcan. “Beyoğlu-İstiklal Caddesi Bütününde Ağa Cami Çevresi Kentsel Doku Analiz ve Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

55Demirel, Fatmagül. Sultan II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

56Demirkaya, Gülçin. “İstanbul Beyoğlu’nda 19.yüzyılda Banker Camondo Yapıları ve Adahan’ın Özellikleri, Yeniden Kullanım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

57Demirkol, Umut O. “19. Yüzyıl Beyoğlu Pasajları.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 97 (2001): 76–80.

58Derviş, Pelin, ed. İstanbul Para-Doksa: Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar. İstanbul: Garanti Galeri, 2010.

59Dışkaya, Hülya. “19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2011.

60Dizdar, Safiye İrem, and Neslihan Sönmez. “Osmanlı Sivil Mimarlığında İstanbul’daki Taş Odalar ve Fener Evleri.” Megaron 1, no. 2–3 (2006): 126–142.

61Dolmabahçe Sarayı. İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2005.

62Ekşioğlu, Ayşegül. “Rönesans ve Barok Bahçe Sanatının İstanbul Saraylarındaki Etkileri: Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

63Emir, Selin. “Değişen Sokak Cepheleri Üzerine Bir Araştırma (Talimhane Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

64“Emirgân Evleri.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 82–85.

65Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

66Erdoğan, Hüseyin Kerem. “Yüksek Yapılarda Kullanılan Cephe Sistemlerinin Analizi ve İstanbul’daki Örnekler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2007.

67Ergöz, Ebru. “Mimarlık Mesleği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Mesleki Kariyeri: Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

68Erkal, Namık. “The Corner of the Horn: An Architectural Review of the Leaded Magazine in Galata İstanbul.” METU Journal of the Faculty of Architecture 28, no. 1 (June 2011): 197–227.

69Erkmen, Alev. “Agop Boyacıyan’ın İstanbul’da Bir Özel Mimarlık Okulu Kurma Girişimi: Mektep-i Fenn-i Mi’mariye.” Arredamento Mimarlık 163 (2003): 120–125.

70———. “Aram Tahtacıyan’ın ‘Arzuhali’: Galata Kulesi 1908.” Arredamento Mimarlık no. 153 (Aralık 2002): 107–111.

71———. “D’Aronco’nun İstanbul’daki Çalışmalarına Olası Bir Ekleme: Tezelzülât-ı Arziyye Binası.” Arredamento Mimarlık no. 158 (May 2003): 110–113.

72Esemenli, Deniz. “Tanzimat’ın Sarayı Dolmabahçe’de Bir Çağdaşlaşma Sembolü: Mabeyn Dairesi veya Selamlık.” In Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları: Yıldız Demiriz’e Armağan, edited by M. Baha Tanman and Uşun Tükel. İstanbul: Simurg Yayınları, 2001.

73Esen, Yadigar. “A Comperative Study in Two Neighborhoods in Tokyo and Istanbul: An Architectural and Aesthetical Analysis.” MA Thesis, METU, 2010.

74Eygi, Mehmet Şevket. “İstanbul’da Türk Evi Var Mı?” Vakıflar Dergisi no. Özel sayı: 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı (2006): 99–103.

75“Farklı Mimari Tarzıyla Bir Alışveriş Merkezi: İstinyepark.” Mimar ve Mühendis no. 46 (Ocak-Şubat 2009): 38–40.

76Fındıkgil Doğuoğlu, Meryem Müzeyyen. “19. Yüzyıl İstanbul’unda Alman Mimari Etkinliği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

G-J

77“Gaziosmanpaşa Belediye Binası ve Çevresi Mimari Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık 42, no. 322 (March 2005): 45–54.

78Girardelli, Paolo. “Architecture, Identity, and Liminality: On the Use and Meaning of Catholic Spaces in Late Ottoman Istanbul.” Muqarnas 22 (January 2005): 233–264.

79———. “Sheltering Diversity: Levantine Architecture in the Late Ottoman Istanbul.” In Multicultural Urban Fabric and Types in the South and Eastern Mediterranean, edited by Maurice Cerasi, Attilio Petruccioli, Adriana Sarro, and Stefan Weber, 113–140. Beirut: Orient Institute, 2007.

80Gökalp, Dila. “Emerging Architectural Concepts in the Informal Cities; Case Study of Istanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Technical University, 2011.

81Gönen, Ela. “İstanbul Mimari Dokusunda Modern-Sonrası Uygulamalar.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

82Gönen, Elâ, and Filiz Özer. “Çağdaş İstanbul Post-Modern Mimarisinde Neoklâsisizm.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 2 (Eylül 2009): 37–50.

83Gözübüyük Melek, Dilşad. “New Interpretations of Domestic Space and Life: The Emergence of Apartment Buildings in Nineteenth Century İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.

84Güler, Özgür. “Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy ve Yakın Çevresinde Yeni Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

85Gültaş, Didem. “Raimondo D’Aronco: İstanbul’ Daki Yapılarında Cephe Biçimlenişi ve Detayları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

86Günay Erkal, Namık. “Haliç Extra-Mural Zone: A Spatio-Temporal Framework for Understanding the Architecture of the İstanbul City Frontier.” PhD dissertation, METU, 2001.

87Gündoğdu, Hamza. “İstanbul Bahçelievler’de Siyavuş Paşa Köşkü Üzerine Bazı Gözlemler.” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi no. 22 (2009): 83–113.

88İlhan, Cem. “‘Konum’dan Türemiş Mimarlık: Maslak’ta Büro Binası.” Yapı no. 252 (Kasım 2002): 81–83.

89İlkhan, Duygu. “İstanbul Nişantaşı ve Teşvikiye Semtlerindeki Cephe Dekorasyonunda Art Nouveau.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2003.

90İlkhan Söylemez, Duygu. “Batılılaşma Dönemi İstanbul Cami Cephelerinde Taş Süsleme (1703-1839).” Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010.

91Ispir, M., C. Demir, A. Ilki, and N. Kumbasar. “Material Characterization of the Historical Unreinforced Masonry Akaretler Row Houses in Istanbul.” Journal of Materials in Civil Engineering 22, no. 7 (July 2010): 702–713.

92“İstanbloom: Zincirlikuyu, İstanbul.” Yapı no. 354 (May 2011): 106–110.

93“İstanbloom: Zincirlikuyu’da Çokişlevli Kule.” Arredamento Mimarlık no. 242 (Ocak 2011): 114–117.

94İstanbul, 1900-1950. İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 2003.

95İstanbul, 1950-2003. İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 2003.

96İstanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi = City, Built Environment, and Architectural Culture Exhibition. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

97“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası Proje Yarışması 1. Ödül: Tabanlıoğlu Projesi.” Arredamento Mimarlık no. 7–8 (Temmuz-Ağustos 2001): 78–83.

98“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması.” Mimarlık 38, no. 300 (Ağustos 2001): 48–63.

99“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimarî Proje Yarışması.” Yapı no. 236 (Temmuz 2001): 68–82.

100İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi: Mimari Proje Yarışması, 2008. İstanbul: Mimarlar Odası Yayınları, 2008.

101“İstanbul ve İzmir’de Metro Mimarisi.” Arredamento Mimarlık no. 142 (Aralık 2001): 48–54.

102“İstanbul’da Bir Konut.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 102–105.

103“İstanbullu Bir Rum Aile, İki Saray Mimarı: Vasilaki ve Yanko İoannidis.” Arredamento Mimarlık no. 193 (Ağustos 2006): 121–127.

K-N

104Kalafatoğlu, Emine Pelin. “Yüzyıl Dönümü İstanbul Mimarlığında ‘Viktorya Tarzı’ Sayfiye Konutları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

105Kanadıkırık, Rennan. “İstanbul Bahriye Nezareti Binası ve Duvar Resimleri.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2005.

106Kapubağlı, Sonay. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Uzun Çarşı ve Kilit Han.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

107Kara, Taner. “İstanbul Hipodromu, Mimarlık Tarihi İçindeki Yeri ve Önemi.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2010.

108Karabey, Haydar. “İstanbul ve ‘Sürdürülebilir’ Mimarlık: Sürdürülebilirlik ve Mimarın Sorumluluğu.” Mimar.ist 2, no. 6 (Ekim 2002): 64–66.

109Karasözen, Rana. “1960 Sonrası İstanbul Mimarlığında Rasyonalizm İle Etkileşen Yaklaşımlar.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

110Karasözen, Rana, Filiz Özer. “Çağdaş İstanbul Mimarlığı’nda Post-Modernizm’in Rasyonel Temeli.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 107–114.

111Kaşlı, Özcan. “Tarihi Yarımada’da Öncelikli Aydınlatmalar ve Tarihi Yarımada’nın İstanbul Siluetine Gece Etkisinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

112Kaya, Zerrin. “Pangaltı İnönü Mahallesi, 19-20. Yüzyıl Sivil Mimarlık Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

113Kayım, Emine Seda. “1920 - 1960: İstanbul - Stuttgart Hattı Kemali Söylemezoğlu’nun Kariyeri Üzerinden Türk - Alman Mimarlık İlişkilerini Okumak.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

114Kılıç, Yeliz. “19.yy. İkinci Yarısı Kârgir Konut Mimarisinin Beyoğlu Bölgesi Örneğinde İncelenmesi ve Yapısal Ölçekte Bir Koruma Yaklaşımı Geliştirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

115Kılınçarslan, Cansu. “Prof. Murat Güvenç ve Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy’la Söyleşi: İstanbul 1910-2010 Sergisi.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 8–11.

116Kıvrak, Nihan. “`Eski Kent Mekanlarının Canlandırılması’ Bağlamında İstanbul Eminönü Hanlar Bölgesi’nde Mimari Tasarım İlkelerinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

117Kızıldere, Selda. “İstanbul’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapılar’ının Kent Bütünü İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

118Koca, Duygu. Understanding Facade Between Design and Manufacturing: a Case Study on High-Rise Office Buildings in Istanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009.

119Koçarslan, Pınar. “Tarihi Kent Merkezlerinde Yeni Çatı Eklerinin İstanbul ve Viyana Kentlerinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

120Koçyiğit, Rıfat Gökhan. “Mimari Tasarımda Süreklilik Kavramı ve Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

121Körçeşme, Nadide. “Eyüp Merkez Yerleşiminde Geleneksel Konut Mimarisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

122Korkut, Efe. “Milli Reasürans Kompleksi & City’s Nişantaşı Postmodernizm Bağlamında Nişantaşı’nda İki Yapının Mimari Temsilleri.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 173 (Şubat 2008): 76–86.

123Kortan, Enis. Kaybolan İstanbul’um: bir mimarın anıları. Boyut Kitapları, 2006.

124Kós, Károly. Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni. Istanbul: Kaynak, 2008.

125Kuban, Doğan. Ahşap Saraylar: Kaybolan Kent Hayalleri. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2001.

126______. Wooden Palaces of the Ottomans: Vanished Urban Visions. Istanbul, Turkey: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2001.

127______. Osmanlı’nın İstanbul’u: Osmanlı Başkenti İstanbul’u Simgeleyen 112 Anıtsal Yapı. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2013.

128Küçük, Melik. “İstanbul Tarihi Yarımada ve Çevresinde Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Mimarisi (1923-1938).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

129Kurtay, Nevin. “İstanbul`da 19. Yüzyıl Kentsel Yaşamında Koşut Olarak Değişen Saray ve Konut Mimarlığı.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

130Kuruyazıcı, Hasan. Batılılaşan İstanbul’un Ermeni mimarları = Armenian architects of Istanbul in the era of westernization. Istanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 2010.

131Kuruyazıcı, Hasan, Mete Tapan. “İstanbul’da Bilinmeyen Yeni Bir Fossati Projesi.” Yapı no. 286 (Eylül 2005): 98–102.

132Kuryel, Beno. “İstanbul 1910-2010 Sergisi.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 8–11.

133Kuş, Fatma. “Galata Surları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

134Majewski, Miroslaw. Islamic Geometric Ornaments in Istanbul. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

135Maro Kırış, İrem. “Re-Exploring Late Ottoman Buildings in Today’s Istanbul.” ArchNet-IJAR 7, no. 2 (July 2013): 318–329.

136Mengüş İçar, Serpil. “İstanbul ve Antalya İlinde Bulunan Mimarilerin Süslemelerinde Kullanılan Vitrayların İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

137Morhayim, Lüsi. “Ekolojik Mimari Tasarım Anlayışının İstanbul’daki Yüksek Ofis Yapıları Örneğinde Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

138Mörtenböck, Peter, and Helge Mooshammer, eds. Networked Cultures: Parallel Architectures and the Politics of Space. Rotterdam, New York: NAi Publishers; D.A.P., 2008.

139Mümtaz, Semih. Eski İstanbul Konakları. İstanbul: Kurtuba Kitap, 2011.

O-S

140Obakan, Hüsnü. “Tekel Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası Yapısı ve İç Mimarisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.

141Öncel, Ayşe Derin. Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul: Kitap, 2010.

142———. “İstanbul Kara Surları: Bir Atölye Çalışmasının Ardından.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 67.

143Oral, Kerem. “Yeni Nişantaşı’na Apartman [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 92 (Eylül 2010): 42–46.

144Özakbaş, Derya. “Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) İstanbul Konut Mimarisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

145Özcan, Özlem. “İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

146Özdener, Zehra Hilal. “Sirkeci Garı’nın İstanbul’daki Geç Dönem Eklektik Anlayışla İnşa Edilen Oryantalist Üsluptaki Yapılar İçindeki Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

147Özenen, Gürkan. “İstanbul Mimarlık Tarihine İlişkin İnteraktif Bir Veritabanı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

148Özkan, Süha, Jodidio, Philip. A Vision in Architecture: Projects for the Zorlu Center in Istanbul. New York, NY: Rizzoli International Publications, Inc., 2012.

149______. “İstanbul Mozayiğinde UIA İstanbul 2005 [Söyleşi].” Mimarlık 40, no. 312 (Temmuz-Ağustos 2003): 21–27.

150Özorhon, Güliz. “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

151Peker, Ali Uzay. “Western Influences on the Ottoman Empire and Occidentalism in the Architecture of Istanbul.” Eighteenth-Century Life 26, no. 3 (2002): 139.

152Polat Omay, Ebru, Murat Polat. “Modern Mimari Mirasın Yıkımına Seyirci Kalmak: Talimhane ve Ayhan Apartmanı.” Arredamento Mimarlık no. 195 (Ekim 2006): 105–107.

153Raman, Pattabi G., Fatma Erkök. “Yumuşak Kent Planlamaya ve Taksim İçin Uygun Bir Mimarlığa Yönelik Bir Yaklaşım.” Yapı no. 249 (Ağustos 2002): 71–78.

154Saçaklı Aykut, Pelin. “Dekoratif Amaçlı Demir Malzeme Kullanımının İstanbul Art Nouveau’suna Yansımaları.” Mimar.ist 4, no. 14 (Aralık 2004): 25–28.

155Sağdıç, Zafer. “Çağdaş Mimarlığın Sihirbazı Frank O. Gehry ve İstanbul Seyahati.” Mimarlık Dekorasyon no. 111 (Haziran 2002): 38–39.

156Sarı, Burcu. “İstanbul’da Karma Kullanımlı Yüksek Yapılar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

157Seçkin, Y. Çağatay. “XIX. Yüzyıl İstanbul Sarayları ve Dış Mekan Düzenlemeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

158_____. “Gardens of the Nineteenth-Century Imperial Palaces in Istanbul.” Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 23, no. 1 (January 2003): 72–86.

159Şener, Duygu. “Understanding Façade between Design and Manufacturing: A Case Study on High-Rise Office Buildings in Istanbul.” MA Thesis, METU, 2006.

160Şenyiğit, Özlem, and İlhan Altan. “Anlamsal İfade Aracı Olan Cephelerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet Caddesi’ndeki Cephelerin İncelenmesi.” Megaron 6, no. 3 (Aralık 2011): 139–150.

161Şenyurt, Oya. “1800-1950 Yılları Arasında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

162———. “Geç 19. ve Erken 20. Yüzyılda İstanbul’da Etkinlik Göstermiş Bazı Ermeni Mimarlar.” Arredamento Mimarlık no. 152 (Kasım 2002): 74–81.

163———. İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2012.

164Şimşek, Emine Pınar. “Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri ‘Kağıthane Ofispark Projesi Örneği.’” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

165Şirin, Bayram. “Kapı / Giriş Mekanı, Anlam ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma 19. Yüzyıl Beyoğlu (Pera) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

T-Z

166Tanman, M. Baha. , ed. Nil Kıyısından Boğaziçi’ne: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri = From the Shores of the Nile to the Bosphorus: Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.

167Tanuğur, Fatih. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Bizans Dönemi Kiliselerindeki İşlev Değişikliklerinin Mimariye Yansıması.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2007.

168Taşer, Nesrin. “İstanbul’da Ihlamur ve Küçüksu Kasırları.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.

169Thys-Şenocak, Lucienne. “İstanbul 1910–2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi = City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition.” Journal of the Society of Architectural Historians 70, no. 3 (September 2011): 379–381.

170Tıkır, Ayşegül. “İstanbul’da Mevcut Bir Konutun Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenmesi ve Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

171Timber Structures from Antiquity to the Present: Proceeedings of the International Symposium on Timber Structures, 25-27 June 2009, Istanbul, Turkey. İstanbul: T.C. Haliç Üniversitesi, 2009.

172Tugay, Emine Çiğdem, and Mehmet Selim Tugay. Kamondo Han. Edited by Orçun Türkay. İstanbul: Mas Matbaacılık, 2007.

173Tümer, Gürhan. “Banarlı, İstanbul ve Mimarlık.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 23–30.

174Tümertekin, Han. “SALT Beyoğlu: İstanbul [Söyleşi].” Yapı no. 355 (Haziran 2011): 96–101.

175———. “Salt Galata.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 106 (Şubat 2012): 62–65.

176Tunçez, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisleri ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

177Türk, Demet. “1980 Sonrası İstanbul Mimarlığında Kitsch Olgusu.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

178Türkmen, Nalan. “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden Bir Örnek: Kadıköy Şehremaneti Binası.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 183 (Kasım-Aralık 2009): 459–478.

179Tuzlu Erol, Yasemin. “2000’li Yılların Değişen Yaşam Biçimlerinin Konut İç Mekanlarına Yansımasının İncelenmesi, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

180Ünalan, H. Sibel. “Üsküdar’da Kütüphane Mimarisi.” Sanat Tarihi Dergisi 19, no. 2 (Ekim 2010): 55–84.

181Ünalın, Çetin. “Mimar ve Mühendisler Tarafından II.Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Für Technik Und Industrie in Der Türkei (1916).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 2 (2009): 59–96.

182Ural, Başak Oğuz. İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2011.

183Uzun, Türkan. “Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Pratiğinde Bilgi ve Yapım Teknolojileri Değişimi Erken Betonarme İstanbul Örnekleri: 1906-1930.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

184Vardar, Kadriye Figen. “İstanbul’da, XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Madeni Şebekeler.” Sanat Tarihi Dergisi no. 13/1 (Nisan 2004): 169–180.

185Yalçınkaya Erol, Şengül. “Dışa Kapalı Sitelerde Mimariye Dayalı Yaşam Kalitesinin İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2011.

186Yaman, Tevfik Cem. “Türk Hamamının Mekansal Kurgusu: ‘İstanbul Hamamları.’” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

187Yardımlı, Seyhan. “İstanbul’da 1900’lü Yıllara Ait Kargir Eserlerin Taş Yüzeylerinin Onarımlarında Yapay Malzeme Kullanım Analizi.” Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2001.

188———. “İstanbul’da 1900’lü Yıllara Ait Kargir Eserlerin Taş Yüzeylerinin Onarımlarında Yapay Malzeme Kullanım Analizi.” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17, no. 1–2 (Haziran-Aralık 2002): 161–175.

189Yavuz, Mehmet. “19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başlarında İstanbul`da Alman Mimarların Yaptıkları Mimari Eserler.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2001.

190Yayla, Bahar. “A Historical and Analytical Study on City Centres: A Preliminary Proposal for an Exemplary Case in Kadıköy.” MA Thesis, METU, 2000.

191Yazıcıoğlu, Zeynep. “1950-1970’lerde İstanbul’da Konut Mimarisi: Bağdat Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

192———. “Bağdat Caddesi’nde Konutun Evrimi.” Mimar.ist 1, no. 1 (Ocak 2001): 55–59.

193Yenal, Engin. A City, Istanbul: 101 Buildings. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

194———. Bir Kent: İstanbul 101 Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

195Yenigün, Sedef. “İstanbul’da Art Nouveau Stilinde İnşa Edilmiş Yapıların Ortak İç Mekânlarının İncelenmesi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

196Yeomans, Richard. The Art and Architecture of Ottoman Istanbul. Garnet Publishing, 2012.

197Yiğitpaşa, Nadire Tuba. “XIX. Yüzyıl Beyoğlu Yapılarında Heykel ve Figürlü Kabartmalar.” Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, 2010.

198Yöney, Nilüfer Baturayoğlu, Ahmet Ersen. “Yüzyıl Dönümünde İstanbul’da Yapı Dış Cephelerinde Kullanılan Yapay Taşların Mimari Değerlendirmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 9, no. 1 (Mart 2010): 91–103.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search