Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

8) Démographie et populations

Texte intégral

1Akbal O. (1975), « Bir İstanbul Köylüsü Anlatıyor », Cumhuriyet, 23/10/1975.

2Alexandris A. (1983), « The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974 », Athènes, Center for Asia Minor Studies.

3Alp R. (1997), « Nihayet İstanbul’da Bir Gol Attı (mı?) », İstanbul Dergisi, İstanbul, n° 23, pp. 80-81.

4Altiner D. (1999), Bellek Peşinde, İstanbul: Boyut Kitapları.

5Aru K. A. (sous dir.) (s.d.) : İstanbul’da Kır’dan Şehire Göç Sorunu (question des migrations des campagnes vers les villes à Istanbul), INTERMET : International Association for Metropolitan Research and Development, İTÜ Mimarlık Fak., Şehircilik Enstitüsü.

6Asma T. (1971), Rural-Urban Migration : « Night Squatter » Communities of Istanbul and Ankara, Thèse de doctorat, Université du Wisconsin, Milwaukee.

7Baydar O. (1997), « Öteki’ne Yenik Düşen İstanbul », İstanbul Dergisi, n° 23, pp. 74-79.

8Behar C. (1980), Türkiye’de Nüfus Planlaması Politika­sının Nüfusal Etkinliği (1965-1980) : Bir Uygulama Denemesi, İstanbul, Boğaziçi University.

9Boratav K. (1995), İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Pro­filleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., 114 p. (IFEA : Obs Urb. 316)

10Dağıstanlı E. S. (1995), « Ah Çirkin İstanbul », İstan­bul Atlas, 1995, pp. 57-58.

11Deleon J. (1990), Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar (1920­1990), İstanbul, İstanbul Kütüphanesi, 98 p. (IFEA : Obs Urb. 215)

12Demir H. & Akar R. (1994), İstanbul’un Son Sürgünle­ri, İstanbul, İletişim, 230 p.

13Demirtaş S. & Gözaydın I. (1997), « İçimizdeki Şüphe », İstanbul Dergisi, n° 23, pp. 82-87.

14Dural T. F. (1995), Aleviler... ve Gazi Olayları (les Alévis et les événements de Gazi), İstanbul, Ant, 160 p.

15Erder S. (1993), « İstanbul’un Yeni Sakinleri: Nerelisin Hemşehrim? » (Les nouveaux habitants d’Istanbul : D’où es-tu, compatriote ?), Görüş Dergisi, n° 12, novembre 1993, pp. 74-80.

16Erder S. (1999), « Göç, Yerleşme ve « Çok » Kültürel Tanışma », Birikim, Temmuz 1999, n° 123, pp. 68-75.

17Erez İ. (1995), İstanbul Nerededir, Orada Kimler Yaşar ?, İstanbul, Sel Yay.

18« Göç Dosyası », İstanbul Bülteni, İstanbul, İBSB, 6/11/1995, pp. 20-23. (OUI)

19« Göç, Normal Bir Travma », Birikim, İstanbul, Haziran- Temmuz 1996, n° 86-87, pp. 152-164.

20« Göçe Dayalı kentleşme ve Türkiye », Panel, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, 1996.

21Gökçen A. M. (1971), Köyden Şehire İşgücü Göçleri, Ankara, DTP, 40 p. (IFEA : Obs Urb. 391)

22Güler B. A. (1997), Yerelleştirme Politikaları Üzerine, Ankara : TODAIE Yay.

23Günçikan B. (1996), « İstanbul’un « Öteki » Çocukları », Cumhuriyet, Ağustos 1996, dizi yazı.

24Güneş-Ayata A. (1991), « Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri », Toplum ve Bilim, Güz-Kıs 1991, n° 51-52.

25« İstanbul ve Göç. Bir Şehrin Karakter Değişimi », Konferans Bildirileri, BÜ, MSÜ, MSÜ Varlığını Koruma Grubu, İstanbul (IFEA : Obs Urb)

26Offen H. (1982), « Anatolische Einwanderung und ihre Auswirkung in das Zeyrek Quartier, Istanbul » , in: Müller-Wiener (1982)., pp. 83-131.

27Öz B. (1978), Türkiye’de Göç Olgusu: Sorunları ve Çözümü, İstanbul.

28Özbay F. (1997), « Migration and Intra-Provincial Movements in Istanbul Between 1985-1990 », Boğaziçi Journal. Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol. 11, n° 1-2, pp. 115-150.

29RITTER G. & TOEPFER H. (1992), « Aktuelle Binnenwanderungen in der Türkei », Petermanns Geographische Mitteilungen, 136, n° 5 + 6, pp. 267-293.

30Şanlı I. (s.d.), « İstanbul’a Göç Yapısı ve Zaman İçinde Değişimi: Gültepe, Zeytinburnu ve Okmeydanı’ndan Gözlemler » (structure de la migration vers Istanbul et son changement: observations à Gültepe, Zeytinburnu et Okmeydanı) In: İkibin Yılında İstan­bul (Istanbul en l’an 2000), colloque tenu en 1975, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Enstitüsü, pp. 118-131.

31Tandoğan A. (1989), « Türkiye Nüfus Hareketlerinde İstanbul’un Yeri », Ankara Coğrafya Araştırmaları, n° 1/1, pp. 135-141.

32Tekçe B. (1975), Urbanisation and Migration in Turkey 1955-1965, Diss., Princeton University.

33Tekeli İlhan (1978), İç Göçler, Ankara.

34Tekeli İlhan (dir.), Türkiye’de İç Göç, Konferans 6-8 Haziran 1997, İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, 244 p.

35Tümertekin E. (1968), « Internal migration in Turkey », Publications of Geographical Institute, University of Istanbul, n° 54.

36Tümertekin E. (1970-1971), « Gradual internal migra­tion in Turkey », Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul, 1970-1971, n° 13, p. 157­169.

37Tümertekin E. (1977), Distribution of Outborn Population in Istanbul, a Case Study on Migration, Çağlayan Scientific Publisher, Istanbul, 1977, 55 p.

38Tümertekin E. (1979), « La distribution de la popula­tion à Istanbul », Publication de l’Université d’Istan­bul, Institut de Géographie, 1979, n° 104, 99 p.

39Tümertekin E. (1979), « İstanbul’da Nüfus Dağılışı », İstanbul, İ. Ü Yayın n° 2540, Coğrafya Enstitüsü Yayın n° 104. (IFEA)

40Tümertekin E. (1981), »Nüfus Hareketlerinde İstan­bul » (Istanbul dans les mouvements de population), in : SISAV (Siyasi ve Sosyal Araştırma Vakfı ; Fondation pour la Recherche en Politique et Sciences Sociales), 1981 : Istanbul Sempozyumu, İstanbul.

41Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı (1998), Türkiye’de İç Göç (Konferans Bolu-Gerede, 6-8 Haziran 1997), İstanbul, Tarih Vakfı Yay., 244 p. (IFEA)

42Uğur O. (1996), « Göç : En Büyük Sorun », Çevre Gazetesi, n° 9, Haziran 1996.

43Yener S. (1977), 1965-70 Döneminde İllerarası Göçler ve Göçedenlerin Nitelikleri, Sosyal Planlama Dairesi, T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Nisan, Ankara, 74 p. (IFEA : Obs Urb. 378)

44Yücel A. (1994), Büyükşehir Yönetimi, İstanbul İçin Model ve İç Göçlerin Yönlendirilmesi, Ankara, DPT, Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müd., Planlama Dairesi, Mayıs 1994. (İSO : 304. 8 YüCb. 1994)

Statistiques démographiques officielles

  • T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, İl ve Bölge İstatistikleri 1994, Ankara, mars 1996. (OUI)

  • T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Göstergeler 1923-1995, Ankara, juillet 1996. (OUI)

  • T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1996, Ankara, février 1997. (OUI)

  • T.C.Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, İstanbul Vilayeti, 20 octobre 1935, İstanbul, 1936.

  • T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı, Daimi İkametgaha Göre İç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 1990, Ankara, octobre 1997.

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search