Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

7) L’économique

Texte intégral

1Akova İ. (1988), İstanbul’daki Seyahat Acentalarının Türk Turizmindeki Yeri ve Önemi, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi sous dir. Sergün Ü.)

2Aksoy A. (1996), Küreselleşme ve İstanbul’da İstihdam, İstanbul, F. Ebert Stiftung, 60 p. (BÜ. : Gov Doc. HD 5811 93. 18 A57. 1996) URL: http://www.fes-tuerkei.org/​media/​pdf/​Publikationen%20Archiv/​Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1/​1996/​K%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20%C4%B0stanbul%27da%20%C4%B0stihdam%201996.pdf

3Aksoy A. & Robıns K. (1993), « İstanbul’da Dinlenme Zamanı « İstanbul Dergisi » Küreselleşme ve İstan­bul » Ekim 1993, sayı 7, pp. 56-61.

4Atauz A. & Atauz S. (1992), « Enformel Sektör, Kentsel İşgücü Pazarları, Sosyal ve Ekonomik Yapılanmalar Üzerinde Betimsel Tartışmalar » Planlama, 1992/1-4, pp. 4-21.

5Atauz A. (1992), « Enformel Sektör Üzerine Enformel Tezler » (Thèses « informelles » sur le secteur infor­mel), Planlama, Ankara, 1992/1-4, pp. 22-24.

6Berksoy T. (1989), Enflasyonun Hanehalkı Üzerindeki Etkileri, İTO Yayınları, İstanbul, 59 p. (IFEA : Obs Urb. 322)

7Berksoy T. (sous la dir.) (1993), İstanbul Halkının İthal Mallarına Yönelik Tercihleri (préférences en matière de biens importés du peuple d’Istanbul), Istanbul, Chambre de Commerce, 326 p. (IFEA).

81998 Yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araş­tırması, İstanbul, İTO Yayını 1999-12, 56 p.

9Buldam A. (1993), « Nasıl bir Uluslararası Finans Merkezi ? », İstanbul Dergisi, n° 7, pp. 62-65.

10Bilgin İ. & Karaören M. (1993), « İkili Yapıda Bir Şehir », İstanbul Dergisi, « Küreselleşme ve İstanbul », Ekim 1993, sayı 7, pp. 36-39.

11Çınar M. E. (1994), « Unskilled Urban Migrant Women and Disguised Employment: Home-working Women in Istanbul, Turkey », World Development, 22/3, pp. 369-380.

12Diren M. (1993), « İstanbullunun Bilinci Belirleyici Olacak », İstanbul Dergisi, « Küreselleşme ve İstan­bul », Ekim 1993, sayı 7, pp. 40-49.

13Ercan F. (1996), « Kriz ve yeniden yapılanma Sürecin­de Dünya Kentleri ve Uluslararası Kentler: İstan­bul », Toplum ve Bilim, n° 71, hiver 1996, pp. 61-95.

14Ercan F. (1996), « Altsözleşme İlişkilerine Dayalı Üre­tim », İktisat Dergisi, n° 357.

15Guvenç M (s.d.), İstanbul Tekstil Sanayinde Üretim Faktörleri. Ekonomik ve Mekânsal Dağılım Örüntülerinin Bazı Özellikleri Üzerine, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. (IFEA)

16Guvenç M. (1992a), « General Industrial Geography of Greater Istanbul Metropolitan Area: An Exploratory Study », In: Tekeli et alii, Development of Istanbul Metropolitan Area and Low-Cost Housing, İstanbul, İBŞB, Iula-Emme, pp. 112-160. (IFEA: Obs Urb. 317)

17Guvenç M. (1992b), Introduction to Structural Landscape Analysis: Overviews on the Industrial Landscapes of Greater Istanbul, Thèse non éditée, ODTÜ, Şehir ve Planlama Bölümü, Ankara.

18Guvenç M. (1993), « Metropol Değil Azman Sanayi Kenti », İstanbul Dergisi, İstanbul, n° 5, pp. 75-81.

19İkitelli’nin Durumu, Sorunları, Çözüm Yolları, İstanbul, İTO Yayınları n° 1995-5 (İTO: 03. 16. 00 İKİ) URL: http://www.ito.org.tr/​itoyayin/​0006526.pdf

20İnan-Çınar A. (1988), Apprenticeship, Child Labor and Small Scale Production in Turkey, Boğaziçi Univer­sity, Master Thesis, 123 p. (IFEA: Obs Urb. 258)

21İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri, İstanbul, İTO, 1998, 44 p. (BÜ: Gov. Doc. HC 493. 188 18 1998) (İSO) (İTO)

22İstanbul Külliyatı, Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistik­leri, 14 ; Sanayi (1950-1994) II, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998. (IFEA)

23İstanbul Sanayi Odası (Chambre d’Industrie d’Istanbul) (1981), İstanbul Metropolitan Alanında Sanayi Yerleşim Planlaması (la planification des zones industrielles dans l’espace métropolitain d’Istanbul), İstanbul, İSO, Araştırma Dairesi, Yayın Sayısı n° 10. (İSO)

24İstanbul Sanayi İstatistikleri, İstanbul, İSO, Annual. (İSO ; BÜ : HC 491. A3. I84-Serial)

25İstanbul Sanayi Odası Rehberi, İSO, İstanbul, 1997, 2 cilt.

26İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Dokümantasyon Şubesi (1999), Yayın Kataloğu, 1995-1999, Yayın n°: 1999­73 (3 cilt). (İSO; OUI)

27İstatistiklerle İstanbul Sanayi Odasına Bağlı Kuruluşlar­da Değerlendirmeler, İstanbul, İstanbul Sanayi Odası, Annual.

28Kaya G. (1981), Le rapport ville-industrie. Le cas d’Istanbul, Thèse de 3° cycle, sous la dir. du prof. M. Rochefort, Paris I. (IFEA)

29Keyder Ç. (1994), « İstanbul Nasıl Satılır ? », Forum, jan­vier 1994.

30Keyder Ç. & Öncü A. (1993), Istanbul and the Concept of World Cities, Istanbul: Friedrich Ebert Vakfı. (BÜ) URL: http://www.fes-tuerkei.org/​media/​pdf/​Publikationen%20Archiv/​Ekonomi%20ve%20Toplum/​1993/​Istanbul%20and%20the%20concept%20of%20world%20cities.pdf

31Keyder Ç. & Öncü A. (1993), « İstanbul Yol Ayrımın­da », İstanbul Dergisi « Küreselleşme ve İstanbul », Ekim 1993, sayı 7, pp. 28-35.

32Köksal S. (1993), « Küresel Düzlemde Yeni Eğilimler », İstanbul Dergisi, « Küreselleşme ve İstanbul », Ekim 1993, sayı 7, pp. 50-55.

33« Küreselleşme ve İstanbul », İstanbul Dergisi, Ekim 1993, sayı 7, pp. 12-77.

34« Küresel İstanbul Üzerine Ne Dediler », İstanbul Dergisi, « Küreselleşme ve İstanbul », Ekim 1993, sayı 7, pp. 18-27.

35Neidik B. (1995), Small Business and Social Networking: the Case of Istanbul’s Jean Industry, Thesis (M. A), BÜ., Institute of Social Science (BÜ. SOC 1995 n° 31).

36Spang-Grau I. (1994), Die Handstrickerinnen von Istanbul, Saarbrücken, Verlag für Entwicklungspolitik Breitenbach, Sozialwissenschaftliche Studien zu internationalen Problemen n° 189, 309 p.

37Standl H. (1994), Die Industrieraum Istanbul. Genese der Standort-Strukturen und aktuelle Standtortprobleme des verarbeitenden Gewerbes in der türkischen Wirtschaftsmetropole, Bamberg, Fach Geographie an der Universität Bamberg (Bamberger Geographische Schriften, Heft 14), 1994, XVI+ 177 p. 37 tableaux, 12 fig. et 14 cartes hors texte.

38Şahin H. (1993), « Nasıl Bir İletişim Başkenti? », İstan­bul Dergisi, « Küreselleşme ve İstanbul », Ekim 1993, p. 7, pp. 66-71.

39T.C.Maliye Bakanlığı (1999), 1999 Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, Başbakanlık Basımevi, Kasım 1999.

40Tümertekin E. (1967), İstanbul’da Bir Sanayi Bölgesi: Bomonti, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Yayın n° 1282.

41Tümertekin E. (1972), Analysis of the Location of Industry in İstanbul, İstanbul, İÜ. Yayın n° 1808, Geog­raphical Institute, n° 77, 133 p. (IFEA : Obs Urb. 297)

42Tümertekin E. (1984), « De l’état actuel du développement des activités industrielles à Istanbul », Ege Coğrafya Dergisi, n° 2, 1984, pp. 109-128. URL: http://cografya.ege.edu.tr/​2_6.pdf

43White J. B. (1991), « Women and Work in Istanbul. Linking the Urban Poor to the World Market », Middle East Report, nov. -déc. 1991, pp. 18-22. (M 33) (IFEA) URL: http://www.merip.org/​mer/​mer173/​women-work-istanbul

44White J. B. (1994), Money Makes us Relatives: Women’s Labor in Urban Turkey, Austin, University of Texas Press, 190 p.

45Zaim S. (1971), Bölge ve Şehir Plânlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri (les zones industrielles d’Istanbul dans le cadre de la planification urbaine et régionale), İstanbul Üniversitesi, Yayın n° 1781, İktisat Fakültesi n° 304, 469 p. (IFEA: Obs Urb. 357)

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search