Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

4) Regard architectural, urbanistique et planificateur

Texte intégral

1Adelsen C. (1987), « Saving Istanbul », Architectural Review, n° 163/974 & 168/1001, pp. 239-246 & 36-45.

2Ahunbay M. & Z. (1994), « Conservation work at Istanbul: land walls », Lettre d’information, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 7, pp. 2-13.

3Ahunbay Z. (1998), Pilot Projeler İstanbul, İstanbul’un Tarihi Alan ve Anıtlarını ve Göreme’yi Korumak İçin Uluslararası Kampanya, UNESCO, İTÜ.

4Akçay F. (1974), Zeytinburnu: Gerçek Yönleriyle Bir Gecekondu Kenti, İstanbul.

5Akin N. (1989), « La protection du patrimoine urbain dans le cadre des grands travaux de la mairie d’Istanbul ces cinq dernières années », Lettre d’infor­mation, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 1, pp. 1-4.

6Aksoy A. & Robıns K. (1999), « Modernizm ve Binyıl : İstanbul’da Mekânla İmtihan », Birikim, n° 123, Tem­muz 1999, pp. 53-62.

7Aksu F. I. H. (1992), Boğaziçi Sefarethaneleri (les rési­dences diplomatiques du Bosphore), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 84 p. (IFEA : Obs Urb. 34)

8Alpar İ & Yener S. (1991), Gecekondu Araştırması (recherche sur les gecekondu), Ankara, Sosyal Planlama Başkanlığı, DPT, 341 p. (IFEA : Obs Urb. 273)

9Altiner T. A., Zafer, & Akay (éd.) (1994), Herkes İçin Kent Mimarlığı (l’architecture urbaine pour tous), İstanbul, Altıner Ltd.

10Angel A. (1992), « Projets et aménagements urbains à Istanbul de 1933 à nos jours », 1ère partie, Lettre d’Information, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 2, pp. 2-4. (IFEA)

11Angel A., (1992), « Projets et aménagements urbains à Istanbul de 1936 à nos jours. Henri Prost à Istanbul de 1936 à 1951 », Lettre d’Information, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 3, pp. 1-5. (IFEA)

12Angel A. (1993), « Projets et aménagements urbains à Istanbul de 1933 à nos jour ».troisième et dernière partie, Lettre d’Information, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 4, pp. 2-10. (IFEA)

13Angel A. (s.d.), « Comment sauver Istanbul ? », Confé­rence présentée le 27 Mai 1993 à l’IFEA, 22 p. (OUI)

14Arioğlu E. (1995), Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği, TMMOB, Maden Mühendisleri Odası, 247 p. (BÜ : 363. 7392-H294)

15Ayalp A. (1976), İstanbul’da Atmosfer Kirlenmesi : Büyük Şehirlerimizde Atmosfer Kirlenmesi İçin Bir Araştırma Modeli, İstanbul, İTÜ, 265 p.

16Barey A. (1982), « Istanbul 1453-1980 », Archives d’architecture moderne, Paris, n° 23, pp. 79-86.

17Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (1993), Geleceğin İstanbul’u Araştırması, 95 p., İstanbul, T.C.Başk. TKİB, 106 p. (BÜ : HD7287. 72. T92188 1993).

18Bayraktar E. & Batur E. (1999), Metropoliten Bölgelerde Yerleşim Problemleri, İstanbul, İBB., Kiptaş, 31 p. (sans annexe et photos)

19Bazin M. (1994), « Rumeli Hisar et Hisarüstü, les deux faces de l’urbanisation à Istanbul », Lettre d’informa­tion, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 6, pp. 2-8.

20Beyoğlu Belediye Başkanliği (1988), Galata Kulesi ve Çevresi Bölge Düzenleme Projesi (Projet d’aménagement de la tour de Galata et de son envi­ronnement), İstanbul, 56 p. (IFEA : 1st. 11)

21Bulletin d’Informations Architecturales : « Istanbul », supp­lément au n° 115, oct. 1987, Institut Français d’Architecture, Paris. (OUI et IFEA)

22Burgess R. (1979), « Kendi Evini Kendin Yap » : Yeni Bir Emperyalist Strateji mi ?« Çevre, İstanbul, n° 4, pp. 22-26.

23Cansever T. (1984), « İstanbul’un Geleceği » (le futur d’Istanbul) Mimarlık, n° 1, pp. 28-39. URL: http://dergi.mo.org.tr/​dergiler/​4/​499/​9092.pdf

24Cansever, T. (1996), « Ülke Ölçeğinde İstanbul’u Planlamak » in : Aküz V. & Ünlü S. (éd.) (1996) : İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yöne­timler, İstanbul, İlke yay., 2 vol, 1er vol. , pp. 59-82.

25Chazelle E. & Raynaud H. (1989), « Patrimoine his­torique et développement urbain » Lettre d’informa­tion, Observatoire Urbain d’Istanbul, n° 1, pp. 5-7.

26Cramer J. (1976), Stadtsanierung in Istanbul. Istanbul - Zeyrek, Darmstadt, 206 p. (IFEA: Tur Sg 26)

27Cuneo P. (1993), « Les modifications de la Corne d’Or. Interventions sur la structure urbaine d’Istanbul », Lettre d’Information, IFEA, Observatoire Urbain d’Istanbul, Istanbul, n° 5, pp. 3-5.

28Çeçener B. (1995), İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunla­rı, İstanbul, TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 284 p. (BÜ : NES : N711. 4-C321- 1995)

29Çelik Z. (1986), The Remaking of Istanbul, Seattle, University of Washington Press.

30Çubuk M. (1996), « İstanbul Üzerine Bütünleşmiş Düşünceler ve Bir Kentsel Gelişme Senaryosu 1 » , İstanbul 1996 Habitat-II Dünya Konferansı Çerçeve­sinde Bir Katkıdır, 38 p. (sans les illustrations) (OUI et IFEA) (İTO: 02. 08. 00. 1ST)

31Çubuk M. (1998), « Farklı Ölçeklerde Kentsel Tasarım » , MSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Disiplin Grubu, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Sonuçları, 21-22/05/1998, MSÜ, İstanbul.

32Çubuk M (1999), İmar Mevzuatından Şehircilik Mevzu­atına. Türk Şehirciliğine Bir Yaklaşım Denemesi, İstanbul, MSÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 135 p.

33Dellus J. (1993), « Un urbaniste français à Istanbul » , Cahiers de l’IAURIF, Paris, n° 104-105, pp. 160-164.

34Dinçel H. (1989), Kentsel Mekanda Konut Sorununa Bir Çözüm Olarak Gecekonduların Değerlendirilmesi, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi (İTÜ : MİM : DR 405 DİN ; n° 245) (OUI : Résumé)

35Dökmeci V., Dülger Y. & Berköz L. (1993), İstanbul Şehir Transformasyonu ve Büro Binaları, Literatür, İstanbul.

36Dökmeci V. & Akkal L. B. (1993), « İstanbul Şehir Merkezinin Dinamizmi » (le dynamisme de la ville d’Istanbul), Planlama, 93/1-4, pp. 26-28.

37Dökmeci V. & Yürekli H. et alii (1994), « Konut Fiyatları Her Gün Artıyor. Dünyada Mekân » (Les prix du logement augmentent chaque jour), İstanbul Dergisi, n° 10, pp. 76-80.

38Dursun P. (1995), Gecekondu ve Yarı-Gecekondularda Morfolojik Analiz, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi (İTÜ : MİM UZ 909 DUR ; n° 262)

39Erdoğan N. (1992), Gecekondular ve Köken Yerleşmelerinin Yapısal Kültür Bağlamında İncelen­mesi, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi (İTÜ : MİM DR 489 ERD ; n° 223) (OUI : résumé)

40Ergun N. (1990), Geç Islah Bölgelerinin Yeniden Yapılanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem Öneri­si, Tez, İTÜ- Mimarlık Fakültesi (İTÜ : MİM DR 420 ERG) (OUI : résumé)

41Eryildiz S. (1995), « Konut Sorunu » ve Toplu Konut « Çözümleri » (« question du logement » et « solutions » du logement social), Mimarlık, 1995, n° 261, pp. 18­36.

42« Fener-Balat area protection project », T.C.İstanbul İli Fatih İlçesi Belediye Başkanlığı, İstanbul, 1995. (OUI et IFEA)

43« Fener and Balat: The Revitalization and Conservation », Great Circle Development International Ltd, İstanbul, 1996. (IFEA)

44« Fener-Balat Bölgesi Koruma projesi », T.C.İstanbul İli Fatih İlçesi Belediye Başkanlığı, İstanbul, 1995. (IFEA)

45« Fetih Söylemi » ve « Çağdaşlık », İstanbul ve Tarih Bilinci, « Kent ve Uygarlık Kültürü », Panel/Forum 29 Mayıs 1997, İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Aralık 1997, 79 p.

46Giritlioğlu C., Erkut G., Ergun N. & Yirmibeşoğlu F. (1993), « Metropoliten Şehir Merkezle­rinde Değişen İşlevsel ve Mekansal İlişkiler. İstanbul Metropolü Şehir Eski Merkezinin Yeniden Organi­zasyonu » Planlama, 93/1-4, Ankara, pp. 18-25.

47Gökçen R. (1969), İstanbul ve İlçeleri (Istanbul et ses arrondissements), İstanbul, Özyürek Yayınevi, 144 p. (IFEA)

48Gökdağ R. (1992), Park Otel Olayı, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi.

49Görgülü K., Görgülü T. & Ramazanoğulları S. (1993), « Bir Dünya Kenti Olarak İstanbul’un Değişen Kimliği » Planlama, 93/1-4, pp. 12-14.

50Gülersoy Ç. (1993), Tepebaşı: Bir Meydan Savaşı, İstanbul, İBB, 175 p. (BÜ: NES N914 9618-G95TE)

51Gürel S. (1983), « Tartışmalar : Gecekondu Önleme Üzerine » (Discussions : sur les zones d’empêche­ment des gecekondu), Mimarlık, n° 5-6, p. 31. URL: http://dergi.mo.org.tr/​dergiler/​4/​485/​7108.pdf

52Gürsel Y. (s.d.), « Istanbul Experience and its Universal Importance » Communication faite au Beijing International Symposium on Preservation and Modernisation of Historic Cities, 15-18 août 1990 (IFEA).

53Güzelsu K. (1987), « İstanbul Büyük Şehir İmar Deneyimi ve Sonuçları », in : Ubuk M (sous la dir). (1987), II. Türkiye Şehircilik Kongresi 6-7-8/11 : 1986.

54Güvenç M. (1999), Emlâk Bankası Tarihi (1926-1996), İstanbul, Emlâk Bankası Yayınları.

55Heinz A. & Meats A. (1978), Sauvegarde et mise en valeur de la péninsule d’Istanbul, Rapport de l’UNESCO, Paris. (IFEA) URL: http://unesdoc.unesco.org/​images/​0003/​000336/​033683mo.pdf

56Högg H. (1961), « Istanbul. Ausschnitte aus der Stadterneuerung », Baumeister, H. 1., München.

57İkibin Yılında İstanbul (İstanbul en l’an 2000), Colloque tenu en 1975, s.d, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Enstitüsü, 293 p.

58« İmar Affı Üzerine Oda Görüşü » (Avis de la Chambre à propos de l’amnistie sur la construction), Mimarlık, 1983, n° 2, pp. 6-11. URL: http://dergi.mo.org.tr/​dergiler/​4/​481/​6978.pdf

59İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, İnşaat Mühen­disleri Odası (1996), Küreselleşme, Yerellik, İnsan Yerleşimleri ve Yönetim Sempozyumu, Habitat II’ye Giderken ’96 İstanbul, İstanbul, 216 p.

60« İstanbul İçin Tasarlanmış ; Ama », Arredamentol Mimarlık, Dosya, Ocak 2000, İstanbul, pp. 56-69.

61İstanbul Külliyatı, Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistik­leri, 7 ; İnşaat Ruhsatnamelerine Göre 2 (1963-1996), İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Araştırmaları Merkezi, 1998 (OUI)

62« İstanbul Özel Sayısı » (n° spécial Istanbul ), Mimarlık, 1983, n° 1.

63« İstanbul Özel Sayısı » (n° spécial Istanbul ), Mimarlık, 1987, n° 1.

64İzerk M. (1998), Dünya Mirası İstanbul. « Bir Uygarlık Soykırımı », İstanbul, Anahtar Kitaplar, 191 p. (plus annexes non paginées).

65Kalcas E. L. (1997), The Silivri Saga, İstanbul, Boğaziçi Üniv. Yayınları.

66Karpat H. K. (1976), The Gecekondu. Rural Migration and Urbanization, Cambridge (U. K.), Cambridge University Press. (sur 3 gecekondu d’Istanbul: Nağbaba-Hisarüstü, Baltalimanı & Ahmet Celâleddin Paşa), 291 p. (IFEA: Tur Se 18) Recension

67Kerem Z. (1993), Gecekondulaşma Sürecinin İncelen­mesi: Alibeyköy’de (IST) Bir Alan Araştırması, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi (İTÜ: MİM: DR 346 KER; n. 292) (Résumé anglais).

68Keyder Ç. & Öncü A. (1993), Istanbul and the Concept of World Cities, F. Ebert Stiftung, 47 p. (BÜ: NES: HC493. 183 K 49 1993).

69Kılıçaslan İ. (1981), İstanbul Kentleşme Sürecinde Ekonomik ve Mekamsal Yapı İlişkileri, İstanbul, İTÜ, 333 p. (BÜ: NES N711-4-K551-1981). (IFEA)

70Kılıçaslan İ. (1993), « İstanbul Metropolünde Yapısal Değişimler » (changements structurels dans la métropole d’Istanbul), Planlama, 93/1-4, pp. 16-17.

71Kuran A. (1986), « Tarlabaşı Yöresi Korunmalıdır » (il faut protéger le secteur de Tarlabaşı), Mimarlık, n° 1, p. 9.

72Kuruyazıcı H. (1998), « Cumhuriyet’in İstanbul’daki Simgesi Taksim Cumhuriyet Meydanı », in : 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı, pp. 89-99. (IFEA)

73Menier M. -A. (1991), La question du logement en Turquie (1950-1984), Politiques de logement et straté­gies foncières, mémoire de D. E. A., sous la dir. de P. -R. Baruel, IEP d’Aix-en-Provence, 87 p. (IFEA : Obs Urb. 109)

74Müller-Wiener W. (1977), Bildlexikon zur Topogra­phie Istanbuls, Tübingen. (IFEA)

75Müller-Wiener W. und Cramer J. (1982), « Istanbul - Zeyrek : Studien zur Erhaltung eines Traditionellen Wohngebietes », Mitteilungen des Deutsch-Orient-Instituts, n° 17, D. O. I., Hambourg, 251 p. (IFEA : Tur Se 28)

76Öncü A. (1989), « The Restructuration of Istanbul’s Urban Core in the 1980’s », MESA, Toronto, 14-18 nov. 1988.

77Özdeş G. (1988), İstanbul Tarihi Yarımada Koruma İmar Planı Raporu, İstanbul.

78Özsoy A. (1983), Gecekondu Biçimlenme Süreci ve Etkenlerinin Analizi, Tez, İTÜ-Mimarlık Fakültesi (İTÜ: MİM DR 934 ÖZS)

79Parker N. (1987), Les réhabilitations des centres his­toriques dans les pays islamiques. L’exemple de Galata, quartier génois d’Istanbul. Le quartier popu­laire de Kemankeş Kara Mustafa Pacha, DESS sous la dir. de S. Yerasimos, Paris VIII-Institut Français d’Urbanisme (IFU). (IFEA-OUI)

80Pérouse J. -F. (1997), « Aux marges de la métropole stambouliote : les quartiers Nord de Gaziosmanpaşa, entre varoş et batıkent », Cahiers d’Études de la Méditerranée Orientale et du Monde Turco-Iranien, « Métropoles et métropolisation », n° 24, Paris, FNSP/CERI, pp. 122-162. URL: http://cemoti.revues.org/​1469

81Pérouse J. -F. (1998), « Les marchés fonciers et immo­biliers à Istanbul : premiers repères méthodolo­giques et problématiques » Lettre d’information de l’Observatoire Urbain d’Istanbul, n°14, Istanbul, IFEA-G. -Dumézil, juin 1998, pp. 8-18.

82Prost H. (1986), « Premier plan directeur de la ville d’Istanbul », Varia Turcica, III, pp. 561-577.

83Rüzga A. (1986), « Beyoğlu Otoyol Plânı (plan de l’au­toroute de Beyoğlu) », Mimarlık, n° 2, p. 20.

84Schöning-Kalender C. (1985), Mobilität und Mobiliar. Zur Wohnweise von Binnenmigranten im Zeyrek/Istanbul, Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. v. (EHESS, Paris).

85Sezgin H. (s.d.), « Observations sur la structure urbaine d’Istanbul », Paper for the 2nd meeting of the « Bodies Responsible for the 100 Historic Sites of Commun Mediterranean Interest »

86Stoquart R. (1996), Politiques du logement et gestion de l’espace urbain : les gecekondu à Istanbul, mémoire de DESS sous dir. de M. Micheau, IEP Paris, Cycle Supérieur de Spécialisation en Aménagement, Urbanisme et Développement Local, 69 p. (IFEA : Obs Urb. 921)

87Studio D. (sous la dir.), 1987: The Golden Horn, Istanbul, Boston, M. I. T., Dpt of Architecture. (IFEA)

88Suher H. (1991), Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları, Ankara, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştır­malar Vakfı (TÜSES).

89Şencan S. (1991), İstanbul’un Geleceği ve Gökdelenler (l’avenir d’Istanbul et les gratte-ciel), İstanbul, TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 158 p. (IFEA)

90Şenyapili T. (1986), « On Physical Aspects of Squatters in Turkey », ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, sayı 2, bahar 1986. URL: http://jfa.arch.metu.edu.tr/​archive/​0258-5316/​1986/​cilt07/​sayi_2/​143-170.pdf

91T.C.DİE, Bina İnşaat İstatistikleri, Yıllık Raporu, Ankara.

92Tapan M. (1998), « İstanbul’un Kentsel Planlamasının Tarihsel Gelişimi ve Planlama Eylemleri », in: 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı, pp. 75-88. (IFEA) (Très utile chronologie)

93Tekeli İ., Şenyapili A.... et alii (1992), Development of İstanbul Metropolitan Area and Low Cost Housing, İstanbul, 320 p. (IFEA: Obs Urb. 615)

94Tezcan S. S. (1994), « İstanbul’un Plânlı Gelişmesi İçin Yasal ve İdari Önlemler » (mesures administratives et législatives pour le développement planifié d’Istanbul), T.C.Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mü­hendisliği Bölümü, 22/12/1994, 48 p. (IFEA: Obs Urb. 269)

95TMMOB (s.d.), « 1982’den 1993’e Küçükköy » (« de 1982 à 1993, Küçükköy »), Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya II. Bölge Temsilciliği, 23 p.

96TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi (1992), 31. Dönem Çalışma Raporu (1990-1991) (rap­port d’activité de la chambre des architectes, section d’Istanbul, pour la période 1990-91).

97Türksoy H. C. (1993), « İstanbul İçin Planlama ve Yönetim Örgütlenmesi », Planlama, 93/1-4, pp. 10-11.

98« Yapı Sektörü 2000’den Umutlu », Sabah Fuar, supplé­ment Sabah, 09 mart 2000 (OUI)

99Yerasimos S. et Vaner S. (1988), « Petite chronique des « gecekondu » », in Istanbul, Paris, Autrement, Série « Monde » H. S., pp. 151-154. (IFEA)

100Yener S. (1991), Gecekondu Araştırması, İstanbul, Sosyal Planlama Dairesi, T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (IFEA)

101Yücel A. (1990), « Progetto urbano e trasformazione spaziale a Istanbul 1980-1990 », Conférence « Metropoli Mediterranea », Naples, juin 1990.

102Zeren N. & Erkut G. (s.d.), « Relevance of Socioeconomic and Physical Data for the Conservation of Istanbul Historical Peninsula », in: IAPS Culture Space History, METU, Ankara, 8-12/07/1990, vol. 5, pp. 273-284. (IFEA). URL: http://iaps.architexturez.net/​doc/​oai-iaps.id-iaps_10_1990_1_168

103Zeyrek Bölgesi Koruma Projesi. Araştırma-Proje-Envanter, 1995 Ağustos, İstanbul (OUI: L54)

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search