Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Table des matières

Referans çalışmaları

Reference works

Kentsel dönüşüm ve planlama, seçkinleştirme, kentsel tasarım, kira piyasası,

Urban transformation and planning, gentrification, urban design, rent market, public space

Kentsel koruma ve restorasyon

Urban Conservation and Restoration

Mimari

Architecture

Ekoloji ve çevre: ormanlar, parklar, bahçeler, göller

Ecology and environment: forests, parks, gardens, lakes

Ekonomi, çalışma hayatı, emek, sınıf, kentsel endüstriler, finans, ticaret

Economy, working life, labor, class, urban industries, finance, trade

Azınlıklar, etnisite, dini gruplar, kimlik

Minorities, ethnicity, religious groups, identity

Göç

Migration

Sanat, sinema, müzik, tiyatro, spor, eğlence, fotoğraf, moda; Kültürel politikalar ve şehir; kültür başkenti ve dünya kenti olarak İstanbul; kentsel imajın inşası; müze kent; Müzeler, müzecilik

Art, cinema, music, theater, sports, entertainment, photography, fashion; Politics of culture and the city; Istanbul as cultural capital and world city; making of the city image; Istanbul as a museum; Museums, Museology

Nüfus

Population

Kentsel afetler

Urban Disasters

Belediyeler, kentsel yönetişim ve idare

Municipalities, urban governance and administration

Ulaşım

Transportation

Kentsel-sosyal hareketler, Gezi direnişi

Urban-social movements, Gezi resistance

Edebiyatta İstanbul

Istanbul in literature

Aile; gençlik; çocuklar

Family; youth; children

Malûliyet

Disability

Hukuk

Law

Suç, şiddet, düzen, emniyet güçleri, gözetim

Crime, violence, order, policing forces, surveillance

Eğitim; Kütüphaneler

Education; Libraries

Sağlık, tıp

Health, Medicine

İstanbul’un işgali, mütareke dönemi, Kırım Savaşı, II. Dünya Savaşı

The occupation of Istanbul, armistice period, Crimean War, WWII

Kahvehaneler, meyhaneler

Coffeehouses, meyhanes

Medya

Media

Siyaset; milliyetçilik, diplomasi

Politics; nationalism; diplomacy

Camiler, kiliseler, sinagoglar

Mosques, churches, synagogues

İslam, dini gruplar, tarikatlar, tekkeler

Islam, Religious groups, orders, lodges

Su

Water

Turizm

Tourism

Seyahatnameler, anılar

Travel accounts, Memoirs

Yoksulluk

Poverty

Tüketim

Consumption

Arkeoloji ve kent

Archaeology and the city

 

Acheter