Version classiqueVersion mobile

Apartman

 | 
Ayşe Derin Öncel

Kaynakça

Texte intégral

1. Konut ve Kentsel Mekân

Akın, N., 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, 355, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1998.

Arel, A., Onsekinci Yüzyıl Istanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1975.

Arnaud, J.-L., “Une source pour l’histoire de l’espace urbain”, Les Villes dans l’Empire Ottoman, Panzac D. (éd.), Cilt 1, CNRS Éditions, Paris, 1991, s.121-147. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00423964.

Arseven, C. E., Eski Galata ve Binaları, 96, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 1989.

Arslan, N., Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No: 9, İstanbul, 1992.

Aslanoğlu, İ., Erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, (1980).

Batur, A., Yücel A., Fersan N., “İstanbul’da ondokuzuncu yüzyıl sıra evleri”, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 1979, s. 185-203. URL : http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1979/cilt05/sayi_2/185-205.pdf.

Baysun, M. C., “Mustafa Reşid Paşa’nın siyasî yazıları”, Tarih Dergisi, Cilt.XI-15, 1960, s. 124-127. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023002197.

Belarbi, L., “Les Mutations dans les structures foncières dans l’Empire ottoman à l’époque du Tanzimat”, Economie et sociétés dans l’Empire ottoman (fin du xviiie siècle-début du xxe siècle), CNRS Éditions, 1983, s 251-259.

Beylié, G. L. de, L’Habitation Byzantine, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1903. URL : https://archive.org/details/lhabitationbyzan00beyl.

Borie, A., Pinon, P., Yerasimos, S., L’occidentalisation d’Istanbul au xixe siècle, Rapport de synthèse, École d’Architecture de Paris La Défense, Paris, 1996.

Borie, A., Pinon, P., Yerasimos, S., L’occidentalisation d’Istanbul au xixe siècle, Rapport de recherche, École d’Architecture de Paris La Défense, Paris, 1991.

Borie, A., Pinon, P., “La maison ottomane : une centralité inachevée ?”, Espace Centré, Les cahiers de la recherche architecturale, no: 20/21, Paris, 1987, s. 62-71.

Borie, A., Pinon, P., “La Maison Turque”, Bulletin d’Informations Architecturales I.F.A., supplément au no: 94, 1985.

Cezar, M., XIX. Yüzyıl Beyoğlusu, 476, Ak Yayınları, İstanbul, 1991.

Cuneo, P., “Recenti studi italiani sull’architettura di Galata”, Quaderni di İstanbul, Cilt 2, İstanbul, 1989, s. 49-64.

Çelik, Z., Değişen İstanbul, çev. Deringil, S., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996.

Dökmeci, V., Çıracı, H., Tarihsel Gelişim Sürecinde Beyoğlu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1990.

Duben, A., Behar, C., İstanbul Haneleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.

Eldem, E., Banque Impériale Ottomane. Inventaire commenté des archives, Varia Turcica-Institut Français d’Études Anatoliennes/Banque Ottomane, İstanbul, 1994.

Eldem, E., “Galata’nın Etnik Yapısı”, İstanbul, Sayı 1. s. 58-62.

Eldem, S. H., Türk Evi Plan Tipleri, Pulhan Matbaası, İstanbul, 1954.

Eldem, S. H., Türk Evi, Osmanlı Dönemi, Cilt I, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., İstanbul, 1984.

Eldem, S. H., Türk Evi, Osmanlı Dönemi, Cilt II, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., İstanbul, 1986.

Eldem, S. H., “XVII. ve XVIII Asırlarda Türk Odası”, Güzel Sanatlar, no: 5, Istanbul, Maarif Matbaası, İstanbul, 1944, s. 1-28.

Eldem, S. H., İstanbul Hatırası-Reminiscences of Istanbul, İstanbul Çeltük Matbaacılık, İstanbul, 1979.

Ergin, O. N., Mecelle-i Umûr-ı Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınlar No: 21, Cilt 3, İstanbul, 1995.

Eyice, S., “‘Palazzio del commune’ des Génois à Pera (Galata)”, Studio Turcologica Memoriae Alexii Bombacı Dicata, Istituto Universitario Orientale-Series Minor-XIX, Napoli, 1982, s. 166-179.

Eyice, S., Galata ve Kulesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1969.

İnalcık H., “Ottoman Galata 1453-1553”, Première Rencontre Internationale sur l’Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Eldem, E. (éd.), ISIS, Istanbul-Paris, 1991, s. 17-116.

Kayra, C., Eski İstanbul’un eski haritaları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları no: 1, İstanbul, 1990.

Meyer-Schlichmann, C., Prusya Elçiliğinden Doğan Apartmanına, İstanbul Kütüphanesi Yayınları. Istanbul, 1992.

Nahum, H., “1900’e Doğru İzmirli Bir Yahudi Ailenin Portresi”, Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak, Georgeon, F., Dumont P. (éds.), Selen M. (çev.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 197-208.

Ortaylı, İ., Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Pinon, P., “Résidences de France dans l’Empire ottoman : notes sur l’architecture domestique”, Les villes dans l’Empire ottoman / Thème III: Habitat, mode de vie, CNRS Éditions, Paris, 1994, s. 16-47.

Pinon, P., Le Voyage d’Orient de l’Architecte Jean-Nicolas Huyot (1817-1820) et La Découverte de la Maison Ottomane, Revue d’Études Turques, Éditions Peeters, Tome XXVI., 1994, s. 211-240.

Sakaoğlu, N., “18. Yüzyılda Istanbul Evleri ve Sorunları”, Tarih ve Toplum Dergisi, no: 70, 1989, s. 218-225.

Şeni, N., Marie ve Marie. Kostantiniye’de Bir Mevsim 1856-1858, çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.

Şeni, N., Seni Unutursam Istanbul, çev. Saadet Özen, Şirin Tekeli, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008.

Şeni, N., Le Tarnec, S., Camondolar; Bir Haneda’nın Çöküşü, çev. Yaman Aksu, İletişim Yayınları, İstanbul, Nisan 2000.

Tanyeli, U., “Osmanlı Barınma Kültüründe Batılılaşma-Modernleşme: Yeni Bir Simgeler Dizgesini Oluşumu”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Yerleşme, Sey Y. (éd.), Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul, 1997, s. 284-297.

Tekeli, İ., “19. Yüzyılda Istanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak, Georgeon F., Dumont P. (éds.), A. Berktay (çev.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992, s. 19-30.

Ünal, M., “Türkiye’de apartman olgusunun gelişimi: İstanbul örneği”, Çevre, no:4, 1979,

Yerolympos, A., “XIX. Yüzyıl Sonunda Selanik’te Kentlilik Bilinci ve Belediye’ye İlgi”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak, Georgeon, F., Dumont, P. (éds.), Selen, M. (çev.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s 147-174.

Yerasimos, S., “Galata à travers les récits de voyage (1453-1600)”, Première Rencontre Internationale sur l’Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Eldem, E. (éd.), ISIS, Istanbul-Paris, 1991, s. 117-129.

Yerasimos, S, “À propos des réformes urbaines des Tanzimat” Villes Ottomanes à la fin de l’Empire, Georgeon F., Dumont, P. (éds.), l’Harmattan, Paris., 1992, s. 17-32.

Yerasimos, S, “Occidentalisation de l’espace urbain : Istanbul 1839-1871”, Les Villes dans l’Empire Ottoman : Activités et Sociétés, Cilt 1, Panzac, D. (éd.), CNRS Éditions, Paris, 1991, s. 97-131.

Yerasimos, S, “Les waqfs et l’occidentalisation de l’espace urbain à Istanbul au xixe siècle”, Le waqf dans le monde musulman contemporain (xixe-xxe siècles), fonctions sociales, économiques et politiques, Actes de la Table Ronde d’Istanbul les 13 et 14 Novembre 1992, Bilici F. (éd.), Istanbul, IFEA, 1994.

Yücel, A., “İstanbul’da 19. Yüzyıl konut biçimleri”, Tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme, Sey Y. (éd.), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997, s. 298-312.

2. Roman, Anı,

Amicis, E. de, Constantinople, Librairie Hachette et Cie., Paris, 1883.

Arısan, K., Arısan Günay D., Osmanlı âdet, merâsim ve Tâbirleri-Toplum hayatı. Abdülaziz Bey, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.

Bareilles, B., Constantinople et ses cités franques et levantines (Péra, Galata, Banlieue), Éditions Bossard, Paris, 1918.

Berchet, J-C, “CASTELLAN Une petite maison à Pera (Lettres sur la Morée), “Le voyage en Orient: anthologie des voyageurs français”, Éditions Robert Laffont, 1985, s. 436-439.

Duhani, S. N., Eski İnsanlar Eski Evler, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1982.

Ekdal, M., Prenses Ela, 18 Defter, Bir Ömür, Altın Kitaplar Yayın Evi, İstanbul, 2000.

Enault, L., Constantinople et La Turquie, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1855.

Fresne-Canaye, P. du, Le Voyage Du Levant (1573), Hauser, M. H. (Éd.), Genève, Slatkine Reprints, 1980.

Gautier, T., Constantinople, La Boîte à Document, Paris, 1996.

Loti, P., Constantinople fin du siècle, Sophie Basch (ed.), Éditions Complexe, Paris, 1991.

Moltke, H. Von, Moltke’nin Türkiye Mektupları, Örs H. çev., İstanbul. (1969), s.

Mıntzuri, H., İstanbul Anıları (1897-1940), 160, çev. S. Kuyumcuyan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1993.

Nerval, G. de, Voyage en Orient, Tome III, Collection de classiques français, tirée sur les presses de l’İmprimerie Nationale de France.

Scognamillo, G., Bir Levanten’in Beyoğlu Anıları, Metis Yayınları, İstanbul, 1990.

Sperco, W., Yüzyıl Başında İstanbul, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınlanrı, İstanbul, 1989.

Uçuk, C., Bir İmparatorluk Çökerken, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.

Yordanidu, M., Loksandra-İstanbul düşü, Belge Yayınları, İstanbul, 1992.

3. Tezler

Arnauld, J.-L., Sources iconographiques d’histoire de l’espace urbain; l’exemple de Galata à Istanbul, (Yayınlanmamış CEAA Villes orientales ve DESS Tezi), École d’architecture de Versailles. Institut d’urbanisme de Saint-Denis, Paris, 1988.

Cengiz, C, İstanbul’da 19. Yüzyıl batılı ve Levanten mimarların yapıları ve koruma sorunları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1993.

Kaptı, M., İstanbul’da 19. Yüzyıl sivil kâgir mimarinin korunması için Fener bölgesi örneğinde bir yöntem geliştirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1998.

Yamaner, G., Eski Haliç Yerleşme Bölgesi, Fener Mahallesi ve Fener evleri üzerine koruma amaçlı çalışma, (Υayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1984).

4. Kentsel ve Mimari Analiz, Tipoloji

Boudon, F., “Tissu urbain et architecture: L’analyse parcellaire comme base de l’histoire architecturale”, Annales- économies sociétés civilisations, no: 4, Temmuz-Ağustos 1975, s. 773-817.

Croize, J.-C., Frey J.-P., Pinon, P., “Recherches sur la typologie et les types architecturaux”, Recherches sur la typologie et les types architecturaux Actes de la Table ronde internationale, L’Harmattan, Paris, 1991, s. 54-58.

Castex, J., Panerai, P., “Notes sur la structure de l’espace urbain”, Architecture d‘Aujourd’hui, no: 153, Aralık 1970-Ocak 1971, s. 30-33.

Merlin, P., Morphologie urbaine et parcellaire, P.U.V. St. Denis, Paris, 1988.

Panerai, P., Castex, J., Depaule, J.-C., (1997), Formes urbaines de l’îlot à la barre, 196, Éditions Parenthèses, Marseille.

Panerai, P., Depaule, J-C, Demorgon, M. le, Vegrenche, M., Éléments d’analyse urbaine, Moniteur, Paris 1989.

Quatremère de Quincy, A. C., Dictionnaire de l’Architecture - 1795-1825.

Rossi, A., L’Architecture de la Ville, (fr çev.) BRUN F., Paris, l’Équerre, 1981.

Pinon, P., Micheloni, P., “Parcellaire foncier et architecture urbain”, Metropolis, vol:3, no:32, 1978, s. 25-31.

5. Apartman

Eleb, M., Debarre, A., Architectures de la vie privée. Maisons et mentalités, xviie-xixe siècles, Archives d’Architecture Moderne, Bruxelles, 1989.

Eleb, M., Debarre, A., Architectures de la vie privée. L’invention de l’habitation moderne-Paris 1880-1914, 534, Hazan, Paris, 1995.

Guerrand, R. H, “Aux origines du confort moderne” Eau et gaz à tous les étages- Paris 100 ans de logements, Lucan J. (éd.), Éditions du Pavillon de l’Arsenal Picard, Paris, 1992, s. 14-29.

Loyer, F., Paris xixe siècle-l’immeuble et la rue, Hazan, Paris, 1987.

Moley, C., Regard sur l’immeuble privé. Architecture d’un habitat (1880-1970), Le Moniteur, Paris, 1999.

Moley, C., L’immeuble en formation. Genèse de l’habitat collectif et avatars intermédiaires, Mardaga, Liège, 1991.

Arnaud, J.-L., Le Caire. Mise en place d’une ville moderne 1867-1907, Sindbad Actes sud, Arles, 1998.

Blin, O., “ Le Caire, xix-xxe siècles De la fasaha à la sala, Espace Centré, Les cahiers de la recherche architecturale, no: 20/21, 1987, s. 96-103.

David, J.-C., Hubert, D., “Maisons et immeubles du début du xxe siècle” dans Espaces et formes de l’Orient arabe, Les cahiers de la recherche architecturale 10-11, 1982, s. 102-111.

David, J.-C., Grandin, T., “L’habitat permanent des grands commerçants dans les khans d’Alep à l’époque ottomane” Les villes dans l’Empire ottoman: activités et sociétés Cilt 2, Panzac D. (éd.), CNRS Éditions, 1994, s. 85-124.

Depaule, J.-C., “Espace habité de l’Orient Arabe”, Espace Centré, Les cahiers de la recherche architecturale, no: 20/21, 1987, s. 8-21.

Saliba, R., Beirut 1920-1940 Domestic architecture-between tradition and modernity, Beirut, The Order of Engineers and Architects, 1998.

Volait, M., “Grandes demeures du Caire au siècle passé”, Espace Centré, Les cahiers de la recherche architecturale, no: 20/21, 1987, s. 84-93.

© Institut français d’études anatoliennes, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search