Version classiqueVersion mobile

L'émigration turque en France : 50 ans de travaux de recherche en France et en Turquie

 | 
Elif Aksaz

Bibliographie

Texte intégral

Abadan, Nermin (1964) Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları, Ankara: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.

Abadan-Unat, Nermin (1971), “Federal Almanya’nın 1966-1967’de Geçirdiği Ekonomik Buhran Açısından Yabancı İşgücü ve Türk İşçilerinin Durumu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 26, 4: 159-180. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054334

Abadan-Unat, Nermin (1972 a), “Türkiye’nin Dış Göç Akımı ve Sosyal Hareketlilik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 27, 4: 17-52. URL : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/427/4771.pdf

Abadan-Unat, Nermin (1972 b), « Le non retour à l’industrie, trait dominant de la chaîne migratoire turque », Sociologie du Travail, 14, 3 : 278-293.

Abadan-Unat, Nermin (1974), “Turkish External Migration and Social Mobility”, in Benedict, Peter; Tümertekin, Erol; Mansur, Fatma (éds.), Turkey: Geographic and Social Perspectives, Leiden: E. J. Brill: 362-402.

Abadan-Unat, Nermin (1976), Siyasal Partiler, İşçi Sendikaları, İşveren Birlikleri ve Bürokrasinin Gözüyle İşgücü Göçü, in Abadan-Unat, Nermin; Keleş, Ruşen; Penninx, Rinus; Van Renselaar, Harman; Van Velzen Leo; Yenisey, Leylâ (éds.), Göç ve Gelişme. Uluslararası İşçi Göçünün Boğazlıyan İlçesindeki Etkilerine İlişkin bir İnceleme, Hollanda Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Vakfı (NUFFIC), Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Bilim Araştırmaları Enstitüsü (IMWOO) ve Ankara Üniversitesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü yayınları, Ankara, Ajanstürk (Türkçesi Dr. Ünsal Oskay): 47-106. URL : http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/146.pdf

Abadan-Unat, Nermin (1977), “Dış Göç Akımının Türk Kadının Özgürleşme ve Sözde Özgürleşme Sürecine Etkisi”, Amme İdare Dergisi, 10, 1: 107-132. URL : http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/71cb41e7a7e9006_ek.pdf?dergi=Amme%20%DDdaresi%20Dergisi

Abadan-Unat, Nermin (1979), “Göçmen İşçi Çocuklarının Sosyo-Psikolojik ve Eğitimsel Sorunları (Özellikle Federal Almanya’daki Türk İşçi Çocukları Acısından)”, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları, Ankara: A. Ü. Eğitim Fakültesi Yay.: 14-37.

Abadan-Unat, Nermin (1984), “Uluslararası Göç Akımının Kadınların Toplumsal Roller Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örnek Olayı”, Prof. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., No. 535: 1-31. URL : http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/154.pdf

Abadan-Unat, Nermin (1985), Identity Crisis of Turkish Migrants – First and Second Generation, in I. Başgöz et N. Furniss (éds.), Turkish Workers in Europe, Bloomington: India University Turkish Studies.

Abadan-Unat, Nermin (1986), “Türk Dış Göçünün 24 Yıllık Bilimsel Bilançosu, 1960-1984”, in Abadan-Unat, Nermin; Kemiksiz, Neşe (éds.), Türk Dış Göçü, 1960-1984, Yorumlu Bibliyografya, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, no. 555, Gelişme ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları, no. 1, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Bonn: 1-57.

Abadan-Unat, Nermin (2002), Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Göç serisi.

Abadan-Unat, Nermin (2007), “Türk Dış Göçünün Aşamaları: 1950’li Yıllardan 2000’li Yıllara”, in Kaya, Ayhan; Şahin, Bahar (éds.), Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Göç Serisi: 3-18.

Abadan-Unat, Nermin; Kemiksiz Neşe (1986), Türk Dış Göçü, 1960-1984, Yorumlu Bibliyografya, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, no. 555, Gelişme ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları, no. 1, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Bonn: 1-57.

Abadan-Unat, Nermin; Keleş, Ruşen; Penninx, Rinus; Van Renselaar, Harman ; Van Velzen Leo; Yenisey, Leylâ (1975), Migration and Development: A Study of the Effects of International Labor Migration on Boğazlyan District, The Hague: NUFFIC (Netherlands organization for international cooperation in higher education).

Abadan-Unat, Nermin; Keleş, Ruşen; Penninx, Rinus; Van Renselaar, Harman ; Van Velzen Leo; Yenisey, Leylâ (1976), Göç ve Gelişme. Uluslararası İşçi Göçünün Boğazlıyan İlçesindeki Etkilerine İlişkin bir İnceleme, Hollanda Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Vakfı (NUFFIC), Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Bilim Araştırmaları Enstitüsü (IMWOO) ve Ankara Üniversitesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü yayınları, Ankara, Ajanstürk (Türkçesi Dr. Ünsal Oskay). URL : http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/146.pdf

Ağaoğlu, Adalet (1976), Fikrimin İnce Gülü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ahibaba, Necati (1965), “Dış Ülkerlere Giden Türk İşçileri İle İlgili Meseleler”, Sosyal Siyaset Konferansları, 16: 23-35. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/view/1023007800

Ak, Feyza (2000), « Les représentations de la femme chez les travailleurs turcs immigrés en France », in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 147-164.

Ak-Akyol, Feyza (2005), « Construction de l’identité féminine turque dans le processus migratoire : Le cas Turquie-France », Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de Roger Establet, l’Université de Provence, Aix Marseille I.

Ak-Akyol, Feyza (2008), Parçalanmış Kimlikler: Fransa’daki Göçmen Türk Kadınlarının Özel-Kamusal Stratejileri, in Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.), Entegrasyonun ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akagül, Deniz ; Vaner, Semih (2005), L’Europe avec ou sans la Turquie, Paris : éd. Eyrolles.

Akgündüz, Ahmet (2008), Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974. A Multidisciplinary Analysis, Aldershot and Burlington: Ashgate.

Akgönül, Samim (2002), « L’État turc et les Turcs européens : une tentative permanente d’encadrement paternaliste », in Dumont, Paul ; Pérouse, Jean-François ; Tapia, Stéphane de ; Akgönül, Samim, « Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque », Les Dossiers de l’IFEA, série : « la Turquie aujourd’hui », 13: 78-101. URL : http://books.openÉdition.org/ifeagd/263

Akgönül, Samim (2013), “Bir Modernleşmeyi Hızlandırma Projesi Olarak Batı Avrupa’ya İşçi Göçü”, in Barbaros, R. F.; Zürcher, E. J (éds.), Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye, Ankara: Efil Yayınevi: 191-211. URL ¨ http://www.academia.edu/4662604/Akg%C3%BCnd%C3%BCz_A._2013_Bir_Modernle%C5%9Fmeyi_H%C4%B1zland%C4%B1rma_Projesi_Olarak_Bat%C4%B1_Avrupa_ya_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_G%C3%B6%C3%A7%C3%BC_in_R.F._Barbaros_and_E.J._Z%C3%BCrcher_eds._Modernizmin_Yans%C4%B1malar%C4%B1_60_l%C4%B1_Y%C4%B1llarda_T%C3%BCrkiye_Ankara_Efil_Yay%C4%B1nevi_pp._191-211

Alpagot, H. (1979), “Büyük İşçi Kurultayına Sunulan Hollanda’da Bulunan İşçilerimizin Sorunlarına Ait Rapor”, in Yurtdışındaki Türk İşçilerinin Sorunları, Ankara: Türk-İş Yayınları, No. 114, raporlar bölümü: 11-33.

Alper, Ahmet Murat (2005), “İşçi Dövizlerini Belirleyen Makro Ekonomik Etkenler: Türkiye Örneği”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü, Ankara. URL : http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/f47589ab-8345-4d4c-96d2-d91f4ab8bb92/ahmetmuratalper.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f47589ab-8345-4d4c-96d2-d91f4ab8bb92

Amiraux, Valérie (1997), « Itinéraires turcs musulmans d’Allemagne. Appartenances religieuses et modes d’intégration », Thèse de doctorat en science politique, sous la dir. de Rémy Leveau, Paris, l’IEP.

Amiraux, Valérie (2001), Acteurs de l’Islam entre Allemagne et Turquie. Parcours militants et expériences religieuses, Paris : L’Harmattan, coll. « Logiques politiques ».

Apak, Sudi (1993), Yurt dışındaki İşçi Potansiyeli ve Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Cem Yayınevi.

Armaner, Neda (1982), “Batı Almanya’da Türk İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Sorunları”, Eğitim ve Bilim, 4, 37: 21-26.

Autant-Dorier, Claire (1999), « L’exception turque ? Des statistiques aux politiques publiques », Écarts d’identité, 90-91: 25-31. 

Autant-Dorier, Claire (2000), « Les réseaux de parenté et les recompositions familiales des migrants de Turquie », in Rigoni, Isabelle (coor.): Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris: Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 165-178.

Autant-Dorier, Claire (2002), « Chemins de familles entre France et Turquie. Réseaux de parenté et négociation du destin en migration », Thèse de doctorat en ethnologie, sous la dir. d’Altan Gökalp, Paris, l’EHESS.

Autant-Dorier, Claire (2008), “Bilmemekten Tanımaya: Fransa’daki Türkiye Kökenli Göçmenler”, in Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.): Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 189-208.

Atacan, Fulya (1993), Kutsal Göç: Radikal İslamcı Bir Grubun Anatomisi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Autant-Dorier, Claire ; Battegay, Alain ; Benbouzid, Ahmed ; Manry, Véronique (1996), « L’intégration à l’épreuve : stratégies familiales, réseaux et territoires des migrations : analyses comparées de trajectoires de familles algériennes et turques installées en région lyonnaise et stéphanoise », l’Université de Lyon II, Rapport final d’une recherche contractuelle Fas/Gremmo, 233 p.

Autant-Dorier, Claire ; Manry, Véronique (1998), « Comment négocier son destin ? Mobilités familiales et trajectoires de migrants turcs », Hommes et Migration, 1212, mars-avril, « Immigrés de Turquie »: 70-80.

Barışık, Ayfur (1970), « L’Émigration des ouvriers turcs vers les pays du Marché commun », Thèse de doctorat en sociologie, l’Université de Strasbourg III.

Bari, Dominique (1995), « Les enfants d’immigrés se fondent dans la nation française », L’Humanité, 23 mars. URL : http://www.humanite.fr/node/100491

Barkan, Ömer Lütfi (1950), Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 11, 1-4: 524-570.

Barkan, Ömer Lütfi (1970), İstanbul Vakıflar Tahrir Defteri, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

Battesti, Louis Marc (1967), « Travailleurs grecs et turcs en République Fédérale d’Allemagne », Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, Tome I, fascicule 1, janvier-mars.

Battesti, Louis Marc (1972), « L’immigration de la main-d’œuvre étrangère et la communauté économique européenne. Tome I et II », Thèse de doctorat en Lettres, l’Université de Paris I.

Baytimur, Mehmet (1978), “Fransa’nın Bir İlinde Yabancı İşçiler”, İller ve Belediyeler Dergisi, 34, 388: 45-53.

Beaud, Stéphane ; Noiriel, Gérard (1991), « Penser “l’intégration” des immigrés », in Pierre-André Taguieff (dir.), Face au racisme, Paris: La Découverte, Tome 2: 261-295.

Benedict, Peter (1974), The Changing Role of Provincial Towns: A Case Study from Southwestern Turkey, in Benedict, Peter; Tümertekin Erol; Mansur, Fatma (éds.), Turkey: Geographic and Social Perspectives, Leiden: E. J. Brill: 241-280.

Berkes, Niyazi (1942), Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, Ankara: DTCF yayınları.

Birerçin, Mukbil (1963), Belçika’daki Türk İşçilerinin Durumları Hakkında Rapor, Ankara: İİBK Yay.

Birerçin, Mukbil (1967), Federal Almanya İş ve İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu Çalışmaları Hakkında Genel Bilgiler, Ankara: İİBK Yay.

Birsun, Mevlide (1982), Almanya’daki Türk İşçilerinin ve Çocuklarının Sorunları, İstanbul.

Blum, Alain (1998), « Comment décrire les immigrés. À propos de quelques recherches sur l’immigration », Population, 3: 569-588. URL : http://dx.doi.org/10.2307/1534262

Blumer, Herbert (1971), “Social Problems as Collective Behavior”, Social Problems, 18, 3: 298-306. Texte présenté et traduit en français par Laurent Riot dans Herbert Blumer (2004), « Les problèmes sociaux comme comportements collectifs », Politix. Revue des sciences sociales du politique, 17, 67: 185-199. URL : https://faculty.unlv.edu/mccorkle/www/Social%20Problems%20as%20Collective%20Behavior.pdf

Boran, Behice Sadık (1945), Toplumsal Yapı Araştırmaları: İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiği, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Bourdieu, Pierre ; Sayad, Abdelmalek (1996 [1e éd. 1964]), Le Déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris : Minuit.

Boyer, Jean-Pierre (1983), « Processus d’installation d’une communauté turque à Terrasson, ville du Périgord », Mémoire de Diplôme Supérieur en Travail Social, sous la dir. de Maryse Tripier, Montrouge, l’Institut de Travail Social et de Recherches Sociales.

Bozarslan, Hamit (1988), « Les associations maghrébines et turques et l’espace immigré : le cas de Clermont-Ferrand », Mémoire de DEA, sous la dir. de Rémy Leveau, Paris, l’IEP.

Bozarslan, Hamit (1992), « Les Courants de pensée dans l’Empire ottoman : 1908-1918 », Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de François Furet, Paris, l’EHESS.

Bozarslan, Hamit (1996), « Femmes originaires de la Turquie en France. Où en est l’intégration ? », CEMOTI, Cahiers d’étude sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 21, « L’immigration turque au féminin ». URL : http://cemoti.revues.org/560

Bozarslan, Hamit (1997), La question kurde. État et minorités au Proche-Orient, Paris: Presse de Sciences Po.

Bozarslan, Hamit (2005), « Les minorités en Turquie », Pouvoirs, 115: 101-112. URL : http://www.revue-pouvoirs.fr/Les-minorites-en-Turquie.html

Börtücene, İçen (1966), Uluslararası İşgücü Hareketleri ve Türkiye, Ankara: DPT-SPD.

Börtücene, İçen; Sevin, Ö. (1966), Dış Ülkelere İşgücü Göndermelerinde Kooperatif Kuran Köylülere Öncelik Tanınması Projesinin Uygulaması Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: DPT: 499-SPD: 108.

Börtücene, İçen; Alemdar, Yalçın; Törüner, Mete; Karayalçın, Murat (1971), Ortak Pazarda İnsangücü Hareketliliği ve Türkiye, Ankara: DPT-SPD Araştırma Şubesi.

Can, Nevzat; Tercan, Binali (2005), “Prof. Dr. Cevat GERAY ile Söyleşi”, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2, sayı 32: 4-20.

Canatan, Kadir (1990), Göçmenlerin Kimlik Arayışı: Konuk İşçilikten Yerleşik Göçmenliğe, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Catani, Maurizio ; Pallida, Salvatore (1987), « Monographies d’associations turques et kurdes » in Catani, Maurizio ; Pallida, Salvatore (éds.), Le rôle du mouvement associatif dans l’évolution des communautés immigrées, Étude pour le compte du FAS et la DPM, Paris: 166-190. 

Chapoulie, Jean-Michel (1991), « La seconde fondation de la sociologie française, les États-Unis et la classe ouvrière », Revue française de sociologie, 32, 3: 321-364. URL : http://dx.doi.org/10.2307/3322321

Chapoulie, Jean-Michel (2001), « Comment écrire l’histoire de la sociologie : l’exemple d’un classique ignoré, le paysan polonais en Europe et en Amérique », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2, 5: 143-169. URL : http://dx.doi.org/10.3917/rhsh.005.0143

Chapoulie, Jean-Michel (2007), « Les malentendus de l’échange transatlantique comme moyens d’investigation sur les éléments implicites des analyses sociologiques : l’exemple de la diffusion de la tradition de Chicago en France, 1930-1974 », Communication au Colloque « Voyages Transatlantiques », l’Université de Nancy II, 31 mai-1er juin 2007.

Chapoulie, Jean-Michel (2008), « Malentendus transatlantiques. La tradition de Chicago, Park et la sociologie Française », L’Homme, 3-4, 187-188: 223-246. URL : http://www.cairn.info/revue-l-homme-2008-3-page-223.htm

Charlot, Martine (1979), « La plus isolée, la femme turque », Migrations Formation, 32-33: 32-34.

Chevalier, Louis (1947), « Principaux problèmes de l’immigration », in Louis Chevalier et al., Documents sur l’immigration, Paris: PUF (« Travaux et Documents. INED ; Cahier 2 »).

Clay, Christopher (1998): “Labour Migration and Economic Conditions in Nineteenth-Century Anatolia”, Middle Eastern Studies, 34, 4, “Turkey before and after Atatürk: Internal and External Affairs”: 1-32. URL : http://www.jstor.org/stable/4283967

Coquart, André ; Coquart, Françoise (1977), « Les Turcs chez nous », Migrations et Pastorale, Publication au service de l’engagement de l’Église avec les migrants, 15 avril.

Çalışma Bakanlığı (1973), Çözülmüş ve Çözüm Bekleyen Yurtdışı İşçi Sorunları İnceleme Raporu, Ankara.

Çalışma Bakanlığı (1982), Yurt Dışındaki Türk Varlığını Koruma Projesi. Ön Çalışma, Ankara.

Çelebi, Nilgün (2007), “Sosyolojimizin onur çiçeği”, Radikal, 12 Kasım.

Çiftçi, Orhan (1981), « Les travailleurs turcs en France », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de B. Dorris, l’Université de Caen.

Danış, Didem;  Üstel, Füsun (2008), Türkiye’den Fransa’ya Göçün Toplumsal ve Tarihsel Boyutları, in Danış, Didem; İrtiş, Verda (éds.), Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 1-34.

Danış, Didem; İrtiş, Verda (2008), “Önsöz”, in Danış, Didem; İrtiş, Verda (éds.), Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: xi-xii.

Danış, Didem; İrtiş, Verda (éds.) (2008): Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Daniel, Georges (1992), « Constatations et suggestions liées à la communauté immigrée turque en France », Étude FAS/SGI (Confidentielle).

Daniel, Georges (1995), « Quelle action culturelle liée à l’intégration de la communauté immigrée turque en France ? », in Jund, Alain ; Dumont, Paul ; Tapia, Stéphane de (éds.), Enjeux de l’immigration turque en Europe. Les Turcs en France et en Allemagne, Paris: CIEMI, L’Harmattan (Actes du colloque international de Strasbourg, 25-26 février 1991, « Immigration turque en France et en Allemagne », textes rassemblés par Meropi Anastassiadou, publiés avec le concours du FAS): 293-302.

Darras (groupe d’Arras) (1966), Le Partage des bénéfices, Paris : Minuit.

Delerm, Robert (1967), « La Turquie, élément nécessaire d’une réflexion démographique française », Hommes et Migrations/ESNA, 108, numéro spécial « Connaissance des Turcs et de la Turquie »: 131-139.

Deli, Fadime (2004), « Communautés en migration : le cas des personnes originaires de Mardin (Turquie) », thèse de doctorat en géographie politique, sous la dir. de Stéphane Yerasimos, l’Université de Paris VIII.

Deli, Fadime ; Pérouse, Jean-François (2002), « Migrations internes vers Istanbul : discours, sources et quelques réalités », Les Dossiers de l’IFEA, série : « la Turquie aujourd’hui », 9. URL : http://books.openÉdition.org/ifeagd/166

Delyfer, Marie-José (1975), « La condition de la femme, de l’Anatolie au village bourguignon », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Maxime Chastaing, Université de Dijon (un article a été publié sous le même titre dans Hommes et Migrations, 901: 4-22.

Devlet Planlama Teşkilatı (1964), “Önsöz”, in Nermin Abadan, Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları, Ankara: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı: 5.

Ecevit, Bülent (1964), Yurtdışındaki Türk İşçileri, Ankara: Çalışma Bakanlığı.

Ecevit, Bülent (1968), “Dış Ülkelerdeki İşçilerimizin Sorunları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 18: 47-74. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/view/1023007828

Ege, Ünal (1967), “Yurt Dışında Çalışanların Sorunları”, 2. Türkiye İktisat Kongresi (İzmir, 2-7 Kasım 1981) “Sosyal Gelişme ve İstihdam” Komisyonu Tebliğleri III. Cilt, Ankara: DPT Yay. No. 1783: 93-202.

Ekin, Nusret (1984), “Dış Göçün 20. Yılında: Beklentiler ve Gerçekler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, 21, 1: 37-44.

Ergil, Doğu (1982), “Avrupa’da Yaygınlaşan Yabancı Düşmanlığı Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 37, 3/4:153-157. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000099652

Erker, G.; Kıratlı, Fatma (1973), Yurtdışındaki Türk İşçilerinin Son Durumu Hakkında Rapor, Ankara: Çalışma Bakanlığı.

Erman, Tahire (2001), “The Politics of Squatter (Gecekondu) Studies in Turkey: The Changing Representations of Rural Migrants in the Academic Discourse”, Urban Studies, 38, 7: 983-1002. URL : http://dx.doi.org/10.1080/00420980120080131

Erman, Tahire (2004), “Gecekondu Çalışmalarında ‘Öteki’ Olarak Gecekondulu Kurguları”, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue n° 1, « Gecekondu ». URL : http://ejts.revues.org/85

Ertul, Servet (1978), « Problèmes d’intégration et d’acculturation des immigrés turcs en Loire-Atlantique », Mémoire d’étude en sociologie, l’Université de Nantes. 

Ertul, Servet (1983, Nantes), « La classe ouvrière en Turquie : autochtone et émigrée », Mémoire d’étude en sociologie, sous la dir. de Michel Verret, l’Université de Nantes. 

Establet, Roger (1997), Comment peut-on être français ? 90 ouvriers turcs racontent, Paris: Fayard.

Faist, Thomas (1998), “Transnational Social Spaces out of International Migration: Evolution, Significance and Future Prospects”, Archives Européennes de Sociologie, 39, 2: 213­247. URL : http://dx.doi.org/10.1017/S0003975600007621

Faist, Thomas (2000), The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford University Press. URL : http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198293910.001.0001

Favell, Adrian (2003), “Games without Frontiers? Questioning the Transnational Social Power of Migrants in Europe”, Archives Européennes de Sociologie, XLIV, 3: 398-427. URL : http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/favell/aes-games.pdf

Fındıkoğlu, Fahri (1962), Karabük (1937-1962), Istanbul.

Fırat, Derya (2005), « Les jeunes issus de l’immigration de Turquie en France », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Dominique Schnapper, Paris, EHESS.

Fırat, Derya (éd.) (2003), “Göç Sosyolojisi Özel Sayısı”, Toplum Bilim, Ekim, sayı 17, İstanbul: Bağlam.

Fliche, Benoît (2003), « Les vacances de Kayalar : histoire migratoire, usages et représentations d’un village anatolien en milieux urbains (Turquie, France) », Thèse de doctorat en ethnologie, sous la dir. de Christian Bromberger, l’Université de Provence, Aix Marseille 1.

Fliche, Benoît (2007), Odyssées turques. Les migrations d’un village anatolien, Paris: CNRS Éditions.

Friedman, Jonathan (2000), « Des racines et (dé)routes. Tropes pour trekkers », L’Homme, 156, octobre-décembre: 187-206. URL : http://lhomme.revues.org/76

Gabizon, Cécilia (2008), « Immigration : le coup d’arrêt au regroupement familial », Le Figaro, 20 juin. URL : http://www.lefigaro.fr/politique/2008/06/20/01002-20080620ARTFIG00393-immigration-le-coup-d-arret-au-regroupement-familial.php

Gençosman, Mehmet (1982), “Göçmen Kuşaklar Sorununa Kuşbakışı”, Bilim ve Sanat, 16: 30-31.

Geray, Cevat (1957), “Ankara’da 158 Gecekondu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 1. URL : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/370/3917.pdf

Geray, Cevat (1960), “Mesken Meselesi ve Dördüncü İskân ve Şehircilik Haftası”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 3: 123-128. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054973

Geray, Cevat (1963), “Yedinci İskân ve Şehircilik Haftası”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 2: 249-263. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054818

Geray, Cevat (1968), “Gecekondu Sorununa Toplu Bir Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, 1, 2:11-29. URL : http://yayin.todaie.gov.tr/resimler/ekler/41b361ae3377e34_ek.pdf?dergi=Amme%20%DDdaresi%20Dergisi

Gezgin, Mehmet Fikret (1994), İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Yayını, No. 546.

Girard, Alain ; Stoetzel, Jean (éds.) (1953), Français et Immigrés, 1. L’attitude française, l’adaptation des Italiens et des Polonais, Paris : PUF (« Travaux et documents. INED ; Cahier 19 »).

Girard, Alain ; Stoetzel, Jean (éds.) (1954), Français et Immigrés, 2. Nouveaux documents sur l’adaptation, Algériens, Italiens, Polonais, le service social d’aide aux émigrants, Paris : PUF (« Travaux et documents. INED ; Cahier 20 »).

Gitmez, Ali S. (1981 a), “Batı Avrupa’ya İşçi Göçü ve Kültürel Etkileme”, Bilim ve Sanat, 9: 32-35.

Gitmez, Ali S. (1981 b), “Yurtdışından Dönen İşçilerin Yeniden Uyumları: Ekonomik Seçim, Karar ve Eğilimler” (Doçentlik Tezi), Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi.

Gitmez, Ali S. (1983), Yurtdışına İşçi Göçü ve Geri Dönüşler, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Gitmez, Ali S. (1984), Geographical and Occupational Re-Integration of Returning Turkish Workers, in Daniel Kubat (éd.), The Politics of Return, Center for Migration Studies, Rome and New York: Centro Studi Emigrazione and Center for Migration Studies.

Gitmez, Ali S.; Akder, Ahmet H. (1981), Yurt Dışından Dönen İşçiler Üzerine Gözlemler, ODTÜ Gelişme Dergisi, 8; 3/4: 683-696.

Glick-Schiller, Nina (1999), Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in the U.S. Immigrant Experience, in Hirschman, Charles; Kasinitz Philip; DeWind, Josh (éds.), The Handbook of International Migration: The American Experience, New York, Russell Sage: 94-119.

Glick-Schiller, Nina; Basch, Linda; Blanc-Szanton, Cristina (1992), “Towards a Transnationalization of Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered”, The Annals of the New York Academy of Sciences, 645, New York, New York Academy of Sciences.

Glick-Schiller, Nina; Basch, Linda; Blanc-Szanton, Cristina (1994), Nations Unbound. Transnational Projects, Post-colonial Predicaments, and Deterritorialized Nations-States, Langhorne, PA: Gordon and Breach.

Glick-Schiller, Nina; Basch, Linda; Blanc-Szanton, Cristina (1995), “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”, Anthropological Quarterly, 68, 1: 48-63.

Gökalp, Altan (1966), « Problèmes des travailleurs turcs en Allemagne », Mémoire d’étude, sous la dir. de Serge Hurtig, Paris, l’IEP. URL : http://www.sscnet.ucla.edu/history/faculty/henryyu/Hist597/Schiller_et_al.pdf

Gökalp, Altan (1980), Têtes rouges et Bouches noires. Une confrérie tribale de l’Ouest anatolien, Paris : Société d’Ethnographie (texte remanié d’une thèse de doctorat en ethnologie, dirigée par Eric de Dampierre, « Héros, Saints et Monstres. Le surnaturel dans les croyances populaires turques », l’Université de Paris X, 1977).

Gökalp, Altan (1981), « Les Turcs, revenus de l’émigration et nouveau statut social », in Garson, Jean-Pierre ; Georges Tapinos (sous la dir. de), L’Argent des immigrés : Revenus, épargne et transferts de huit nationalités immigrées en France, Paris : PUF (« Travaux et Documents. INED ; Cahier 94 »): 247-266.

Gökalp, Altan (1984), La Turquie et l’émigration turque, Paris, ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles).

Gökalp, Altan (1986 a), « L’immigration turque en Europe occidentale : Repères et tendances », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, 65/66, « La Turquie », numéro réalisé avec le concours de l’IFEA (l’Institut Français d’Études Anatoliennes): 147-156.

Gökalp, Altan (1986 b), « Espace rural, village, ruralité : à la recherche du paysan anatolien », in Gökalp, Altan (éd.), La Turquie en transition, Paris: Maisonneuve et Larose: 49-82.

Gökalp, Altan (1986 c), « Les immigrés turcs en France - une communauté jeune qui se cherche », Migrants - Formation, 67, Décembre: 65-74.

Gökalp, Altan (1989 a), « Mariage ”alla turca“. La tradition sera-t-elle de la noce ? », Archives des sciences sociales des religions, 68, 1: 51-63. URL : http://dx.doi.org/10.3406/assr.1989.1396

Gökalp, Altan (1989 b), « Population, parenté et nouvelles pratiques matrimoniales en Turquie » in Peristiany, John G. (éd.), Le Prix de l’alliance en Méditerranée, Paris: Éditions du CNRS: 145-156. 

Gökalp, Altan (1993), « Les enfants de l’immigration turque et la dimension générationnelle », in Rey-Von Allmen, Micheline (éd.), Psychologie clinique et interrogations culturelles : le psychologue, le psychothérapeute face aux enfants, aux jeunes et aux familles de cultures différentes, Paris, CIEMI: L’Harmattan: 191-200.

Gökalp, Altan (1994), « “Mariage de parents” : entre l’échange généralisé et le mariage parallèle. Le cas de la Turquie », in Bonte, Pierre (éd.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris : Civilisations et Sociétés, éd. de l’EHESS: 439-452.

Gökalp, Altan (1996), « Conjoints et stratégies matrimoniales dans l’immigration », CEMOTI, Cahiers d’étude sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 21: 149-159. URL : http://cemoti.revues.org/563

Gökalp, Altan ; Baloche, Chantal ; Bedrouh, Françoise ; Massin, Christiane ; Vignac, Monique (1977), « Le passage. Socialisation des enfants de migrants », Étude du SSAE (Service social d’aide aux émigrants).

Gökalp, Altan ; Kastoryano, Riva ; Tapia, Stéphane de (1997), « L’immigration turque et kurde : La dynamique segmentaire, la nouvelle donne générationnelle, et le nouvel ordre communicationnel », Étude FAS, Paris : CNRS, 149 p.

Gökalp, Altan ; Tapia, Stéphane de ; Akgönül, Samim (2005), « Les conjoints des jeunes Français originaires de Turquie. “Pourquoi l’épouser” ; ou les raisons du choix du conjoint au pays », Étude financée par le FASILD, l’Université de Strasbourg III, FASILD.

Gökalp, Catherine (1973), « L’émigration turque en Europe et particulièrement en France », Population, 28, 2, mars/avril: 335-360. URL : http://dx.doi.org/10.2307/1531137

Gökçedağ, Kemal (1962 a), 19 Ekim 1962-10 Kasım 1962 Günleri Arasında Avusturya ve Almanya’da Yapılan İncelemelere Ait Rapor, Ankara, İİBK.

Gökçedağ, Kemal (1962 b), Federal Almanya’daki Türk İşçilerinin İstihdam Durumu Ve İçinde Bulundukları Sosyal Şartlar Hakkındaki Rapor, Ankara: İİBK.

Granotier, Bernard (1970), Les travailleurs immigrés en France, Paris: Maspéro.

Guarnizo, Luis E. (2001), “On the Political Participation of Transnational Migrants: Old Practices and New Trends”, in Gerstle, Gary ; Mollenkopf, John H. (éds.), E Pluribus Unum? Contemporary and Historical Perspectives on Immigrant Political Incorporation, New York: Russell Sage: 213-263.

Gülsün, İlhan (1976), Yurtdışındaki İşçilerimizin Kültür Sorunları ve Folklorumuz, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt, Ankara: Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay., No. 16: 127-158.

Günçe, Gülseren (1976), “Almanya’da Yaşayan Türk İşçi Çocuklarının Eğitimlerine ve Çevreye Uyumlarında İlişkin Sorunları Konusunda Bir Ön-Araştırma”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1/4): 213-241. 

Güney, Z. (1976), “Yurtdışındaki İşgücümüzün Önemli Meselelerine Ait Rapor”, in Yurtdışındaki Türk İşçilerinin Sorunları, Ankara: Türk-İş Yayınları, No. 114, raporlar bölümü: 1-10.

Gür, Timuçin (1979), “Almanya’da Türk Azınlığı”, Töre, 8, 95: 40-41.

Güzel, Mehmet Şehmus ; Malzac, Michèle (1990), « C’est un dur métier que l’exil », France des étrangers, France des libertés, presse et mémoire, catalogue d’exposition, Paris : Éditions Ouvrières / Mémoire Générique Éditions: 169-171.

Harputlu, Kamuran Bekir (1986), « Actions organisationnelles et différenciation sociale des travailleurs immigrés de Turquie en France », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Maryse Tripier, l’Université de Paris VII.

Hermet, Annick (1995), « Les femmes turques dépositaires de l’honneur familial », Rapport final, Étude FAS-Droit de femmes, Paris: CREAI.

İçduygu, Ahmet (1991), Migrant as a transitional category: Turkish migrants in Melbourne, Ph.D. dissertation, Department of Demography, Australian National University, Canberra, Australia.

İçduygu, Ahmet; Sirkeci, İbrahim (1999), “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, Bilanço 98, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları: 249-268.

İİBK (1966), Avrupa Memleketlerinde Türk İşçileri ve Problemleri. F. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya’da Yapılan Bir İnceleme Gezisinin Notları, Ankara: İİBK Yay., No. 32.

İİBK (1967), Yurtdışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Ankara: İİBK Yay., No. 34.

İİBK (1968 a), Avrupa Memleketlerinde Türk İşçileri ve Problemleri. F. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre Ve Avusturya’da Yapılan Bir İnceleme Gezisinin Notları, Ankara: İİBK Yay., No. 49.

İİBK (1968 b), Yurtdışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Ankara: İİBK Yay., No. 43.

İİBK (1969), Yurtdışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Ankara: İİBK Yay., No. 59.

İİBK (1970), Fransa’da Çalışan Türk İşçileri. Bir İnceleme Gezisi Raporu, Ankara: İİBK Yay., No. 70.

İİBK (1971), Yurtdışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Ankara: İİBK Yay., No. 85.

İİBK (1974), Yurtdışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Ankara: İİBK Yay., No. 114.

İnalcık, Halil (2000 [1e éd. 1994]), “The Ottoman State: Economy and Society, 1300-1600”, in Halil İnalcık (ed. with Donald Quataert), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Volume 1, 1300-1600, Cambridge University Press.

İnsel, Ahmet (dir.) (2000), La Turquie et l’Europe : une coopération tumultueuse, Paris : L’Harmattan.

İnsel, Ahmet ; Gürsel, Seyfettin ; Levent, Haluk (2003), « Les déterminants économiques et sociaux de la migration des travailleurs turcs vers l’Union Européenne », Migration Études, Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, n°115. (Synthèse d’une étude effectuée pour le compte de la Mission de Recherche [DREES-MIRE] associée à la DPM et au FASILD, l’Université de Paris I, l’Université de Galatasaray, Direction de la Population et des Migrations du Ministère des Affaires Sociales [DPM], Paris : ADRI, 2003).

İrtiş-Dabbagh, Verda (2001), « Le processus de socialisation des jeunes issus de l’immigration turque en France : État des lieux, analyse et perspectives », thèse de doctorat en sociologie, sous la direction d’André Akoun, l’Université de Paris V.

İrtiş-Dabbagh, Verda (2003 a), « Les jeunes originaires de Turquie en France autour de la problématique du mariage », Multitudes/Altyazı, décembre, n° 6-7, éd. par le Conseil français des associations d’immigrés de Turquie, avec le concours du FASILD: 18-25.

İrtiş-Dabbagh, Verda (2003 b), Les jeunes issus de l’immigration de Turquie en France : état des lieux, analyses et perspectives, Paris : l’Harmattan. 

İslamoğlu-İnan, Huri (éd.) (1987), The Ottoman Empire and the World-Economy, Cambridge: Cambridge University Press.

İslamoğlu-İnan, Huri (1988), « Les paysans, le marché et l’État en Anatolie au XVIe siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 43e année, n° 5: 1025-1043. URL : http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1988.283542

Jund, Alain ; Dumont Paul ; Tapia Stéphane de (éds.) (1995), Enjeux de l’immigration turque en Europe. Les Turcs en France et en Allemagne, Paris : CIEMI, L’Harmattan (Actes du colloque international de Strasbourg, 25-26 février 1991, « Immigration turque en France et en Allemagne », textes rassemblés par Meropi Anastassiadou, publiés avec le concours du FAS).

Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl), 1963-1967, Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, ocak 1963.

Karaömerlioğlu, Asım Mehmet (1998 a), “The Village Institutes Experience in Turkey”, British Journal of Middle Eastern Studies, 25, 1, 47-73. URL : http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/karaomerlioglu_asim.pdf

Karaömerlioğlu, Asım Mehmet (1998 b), “The People’s Houses and the Cult of the Peasant in Turkey”, Middle Eastern Studies, 34, 4, “Turkey before and after Atatürk: Internal and External Affairs”, 67-91. URL : http://www.jstor.org/stable/4283970

Karaömerlioğlu, Asım Mehmet (1999), “The Cult of the Peasant: Ideology and Practice, Turkey, 1930-1946”, Ph.D, History, Supevisor: Carter Findley, The Ohio State University.

Karaömerlioğlu, Asım Mehmet (2000), “Elite Perception of Land Reform in Republican Turkey”, The Journal of Peasant Studies, 27, 3: 115-141. URL : http://dx.doi.org/10.1080/03066150008438742

Karaömerlioğlu, Asım Mehmet (2002), “The Peasants in Early Turkish Literature”, East European Quarterly, XXXVI, 2: 127-153. URL : http://connection.ebscohost.com/c/articles/6876743/peasants-early-turkish-literature

Kasaba, Reşat (1991), “Migrant Labor in Western Anatolia, 1750-1850”, in Keyder, Çağlar; Tabak, Faruk (éds.), Landholding and commercial agriculture in the Middle East, State University of New York Press: 113-123.

Kastoryano, Riva (1983), « Espaces et migrations. Influence de l’organisation sociale des familles immigrées turques sur la socialisation des enfants », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Dominique Schnapper, Paris, l’EHESS.

Kastoryano, Riva (1986), Être Turc en France. Réflexions sur familles et communauté, Paris: CIEMI et L’Harmattan.

Kastoryano, Riva (1992 a), « La présence turque en France », Étude FAS/SGI.

Kastoryano, Riva (1992 b), « Être Turc en France et en Allemagne », CEMOTI, Cahiers d’étude sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 13: 5-17. URL : http://cemoti.revues.org/351

Kastoryano, Riva (1995), « Être turc en France revisité », in Stéphane de Tapia (dir.), Turcs d’Europe... et d’ailleurs, Annales de l’Autre Islam, n° 3, ERISM : Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes non arabes / Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris : 83-92.

Kastoryano, Riva (1999), La France, l’Allemagne et leurs immigrés : négocier l’identité, Paris : Armand Collin.

Kastoryano, Riva (2006), « Vers un nationalisme transnational. Redéfinir la nation, le nationalisme et le territoire », Revue Française de Sciences Politiques, 56, 4: 533-555. URL : http://dx.doi.org/10.3917/rfsp.564.0533

Kaya, Ayhan (1998), “Constructing Diasporas: Turkish Hip-Hop Youth In Berlin”, Ph.D. dissertation, Supervisor: Steven Vertovec, Centre for Research in Ethnic Relations, University of Warwick, U.K.

Kaya, Ayhan (2000), „Sicher in Kreuzberg”, Berlin’deki Küçük İstanbul, Diasporada kimliğin oluşumu, İstanbul: Büke Yayınları.

Kaya, Ayhan (2001), „Sicher in Kreuzberg”. Constructing Diasporas: Turkish Hip-Hop Youth in Berlin, Bielefeld : Transcript Verlag.

Kaya, Ayhan (2006), « Les Français musulmans : enquête sur une rébellion républicaine », (traduction Aude Aylin de Tapia et Stéphane de Tapia), Revue européenne des migrations internationales, 22, 3: 135-153. URL : http://remi.revues.org/3321

Kaya, Ayhan (2008), “Fransa-Türkleri: Cumhuriyetçi Entegrasyon Modelinin Eleştirisi”, in Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.), Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 35-72.

Kaya, Ayhan; Kentel, Ferhat (2005 a), Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Köprü mü, Engel mi?, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Göç Serisi.

Kaya, Ayhan; Kentel, Ferhat (2005 b), Euro-Turks: A Bridge, or a Breach, Between Turkey and the European Union?, Brussels: The Centre for European Policy Studies.

Kaya, Ayhan; Kentel, Ferhat (2007), Belgo-Turcs : un pont ou une brèche entre la Turquie et l’Union européenne ?, Bruxelles : Fondation Roi Baudouin. URL : http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=223940&LangType=2060

Kaya, Ayhan; Kentel, Ferhat (2008), Belgian-Turks: A Bridge or a Breach Between Turkey and the European Union? Qualitative and Quantitative Research to Improve Understanding of the Turkish Communities in Belgium, Brussels: King Baudouin. URL : http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=223940&LangType=1033

Keleş, Ruşen (1961), “Dördüncü İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları”, AÜSBF Dergisi, 16, sayı 1: 275-277. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054949

Keleş, Ruşen (2002 [1e éd. 1984]), Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi.

Keleş, Ruşen ; Geray, Cevat (1983), “Fehmi Yavuz ve Türk Kentbilimi”, in Prof. Fehmi Yavuz’a Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, n°528: 3-28.

Keyder, Çağlar; Aksu-Koç, Ayhan (1988), External Labor Migration from Turkey and Its Impact. An Evaluation of the Literature, Ottawa: International Development Research Center (IDRC, CRDI, CIID Manuscript Report 185e.

Kıray, Mübeccel Belik (1964), Ereğli, Ağır Sanayiden Önce bir Sahil Kasabası, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Kıray, Mübeccel Belik (1970), “Squatter Housing: Fast Depeasantisation and Slow Workerisation in Underdeveloped Countries, Paper presented at the Research Committee on Urban Sociology of the 7th World Congress of Sociology, Varna, September.

Kıray, Mübeccel Belik (1972), “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”, Cem Sar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 27, 3: 561-573. URL : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/424/4732.pdf

Kocher, André ; Tapia Stéphane de (1989), « Immigration, habitat et emploi dans une vallée vosgienne en crise », Revue Européenne des Migrations Internationales, 5, 2: 107-120. URL : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1989.1021

Köksal, Sema (1986), Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler, İstanbul: Teknografik Matbaacılık.

Köymen, Nusret Kemal (1948), Bölge Plancılığı, Memleket Kalkınması, İstanbul.

Kumbaraoğlu, Sabri (1979), Yurtdışındaki Türk Gençlerinin Mesleki Eğitimi, Ankara: Çalışma Bakanlığı, Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü.

Kutlu, Erol (1992), Uluslararası işgücü hareketi teorisi çerçevesinde Türkiye’den AT’ye işgücü göçünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin analizi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, vol. 656, No. 95.

Le Mire, Pierre (dir.) (2007), La Turquie, candidate à l’adhésion, Paris: L’Harmattan.

Lewitt, Peggy (2001), The Transnational Villagers, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Lewitt, Peggy; DeWind, Josh; Vertovec, Steven (2003), “International Perspectives on Transnational Migration: An Introduction”, International Migration Review, 37, 3: 565–575. URL : http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00150.x

Liger, Didier (1972), « L’immigration turque en France », Mémoire d’étude, sous la direction de Louis Chevalier, Paris, l’IEP.

Magnarella, Paul (1997), Bir Köyün Serüveni. Türkiye’deki Gürcü Köylüler Arasında Gelenek, Göç ve Değişim, İstanbul: Sinatle 1 [(1979): The Peasant Venture, tradition, Migration, and Change among Georgian Peasants in Turkey, Schenkman Publishing Company: Cambridge, MA.)].

Magnarella, Paul; Türkdoğan, Orhan (1976), “The Development of Turkish Social Anthropology”, Current Anthropology, 17, 2: 263-274. URL : http://www.jstor.org/stable/2741538

Ma Mung, Emmanuel (1996), Mobilités et investissements des émigrés. Maroc, Tunisie, Turquie, Sénégal, Paris : L’Harmattan.

Ma Mung, Emmanuel (1999), « La dispersion comme ressources », Cultures et Conflits, 33-34, « Les Anonymes de la mondialisation »: 89-103.

Manry, Véronique, « Mobilités commerciales et affranchissement social : Marseille, Alger, Istanbul », Thèse de doctorat en sociologie en cours, sous la direction de Michel Péraldi, Université de Provence, Aix Marseille I.

Manry, Véronique (2000), « Les activités entrepreneuriales et les réseaux des migrants turcs en France », in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 207-224.

Martin, Philip L. (1991), Bitmeyen Öykü: Batı Avrupa’ya Türk İşçi Göçü-Özellikle Federal Alman Cumhuriyeti’ne, Ankara: Uluslararası Çalışma Bürosu.

Mauco, Georges (1932), Les étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique, Paris: Armand Colin.

Mendras, Henri (dir.) (1980), La sagesse et le désordre, Paris : Gallimard.

Michel, Andrée (1956), Les Travailleurs algériens en France, Paris : éditions du CNRS.

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Müşterek İstihbarat Dairesi Başkanlığı (1981), Yurtdışındaki T.C. Vatandaşlarının Anavatana ve Devlete Bağlı, Türkiye Menfaatlerine Yararlı Bir Toplum Olmalarını Sağlamak İçin Kısa Vadede Alınabilecek Önlemler, Ankara.

Morawska, Ewa (2001), “Immigrants, Transnationalism, and Ethnicization: A Comparison of This Great Wave and the Last”, in Gary Gerstle et John H. Mollenkopf, E Pluribus Unum?  Contemporary and Historical Perspectives on Immigrant Political Incorporation, New York: Russell Sage: 175-212. 

Mutluer, Mutlu (1997), « Investissements des émigrés turcs à Denizli », Revue européenne des migrations internationales, 13, 2: 179-195. URL : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1997.1557

Noiriel, Gérard (1988), Le creuset français, Paris: Seuil.

Onulduran, Ersin; Van Renselaar, Herman (1976), “Uluslararası İlişkiler, Hukuksal ve Siyasal Boyutlar”, in Abadan-Unat, Nermin; Keleş, Ruşen; Penninx, Rinus; Van Renselaar, Harman; Van Velzen Leo; Yenisey, Leylâ (éds.), Göç ve Gelişme. Uluslararası İşçi Göçünün Boğazlıyan İlçesindeki Etkilerine İlişkin bir İnceleme, Hollanda Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Vakfı (NUFFIC), Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Bilim Araştırmaları Enstitüsü (IMWOO) ve Ankara Üniversitesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü yayınları, Ankara, Ajanstürk (Türkçesi Dr. Ünsal Oskay): 28-46. URL : http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/146.pdf

Ozankaya, Özer (1976), “Cooperative Movement in Rural Turkey. A Case Study”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 31, 1- 4: 83-101. URL : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/438/4884.pdf

Ozankaya, Özer (1983), “Yurt Dışındaki İşçi Çocuklarının Eğitim-Öğretim Sorunları Üzerinde Bir Yaklaşım Önerisi”, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., No. 522: 635-654.

Öcal, Aslı (2008), “Pınar Hüküm röportajı”, in Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.), Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Öğretmen, İbrahim (1957), Ankara’da 158 Gecekondu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Özdemir, Cem (1999), Ben Almanyalıyım. Alman Parlamentosu’ndaki İlk Türk Asıllı Milletvekili, Çeviri: Necla Ülkü Kuglin, İstanbul: İletişim.

Özgüneş, Mehmet (1982), Yurtdışı İşçi Sorunları – Rapor, Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Özer, Tahsin (1976), « Migration internationale des travailleurs et développement économique : le cas du développement industriel en Turquie », Thèse de 3e cycle en sciences économiques, sous la dir. de Philippe Mouchez, l’Université de Paris I.

Panzac, Daniel (1981), « La population de l’empire ottoman et de ses marges du XVe au XIXe siècle : bibliographie (1941-1980) », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 31: 119-137. URL :

Pehlivanoğlu, Şadi (1966), “Dış Ülkelerdeki İşçilerimizin Sosyal ve Kültürel Meseleleri”, Sosyal Siyaset Konferansları (18. Kitap), İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü: 75-84.URL : http://dx.doi.org/ 10.3406/remmm.1981.1909

Pellé-Guttpetta, Isabelle ; Doğrusöz, Ufuk (1995), « Intégration et maîtrise du français. Nouvelle lecture des données de l’enquête M.G.I.S », in Stéphane de Tapia (dir.), Turcs d’Europe... et d’ailleurs, Annales de l’Autre Islam, n° 3, ERISM : Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes non arabes / Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris: 407- 431.

Pekin, H. (1979), Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Türkiye Parlamento Seçimlerinde Oy Kullanmaları, Ankara: Çalışma Bakanlığı, YİS Genel Müdürlüğü.

Péraldi, Michel (1999), « Marseille : réseaux migrants transfrontaliers, place marchande et économie de bazar », Cultures et Conflits, 33-34: 51-67. URL : http://conflits.revues.org/232

Péraldi, Michel (éd.) (2001), Cabas et containers. Activités marchandes et réseaux migrants transfrontaliers, Paris : Maisonneuve et Larose.

Pérouse, Jean-François (2004), « Les tribulations du terme gecekondu (1947-2004), une lente perte de substance. Pour une clarification terminologique », European Journal of Turkish Studies, Thematic Issues n°1, « Gecekondu ». URL : http://ejts.revues.org/117

Petek-Şalom, Gaye (1984), « Recherche-Action sur la communauté immigrée turque en France », ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles).

Petek-Şalom, Gaye (1987 a), « Origine géographique, sociale et professionnelle des travailleurs turcs en France », Lettre d’information du Centre des cultures méditerranéennes, n° 1, octobre.

Petek-Şalom, Gaye (1987 b), « Semblables et différentes. Images de la femme immigrée turque », Migrations-Formation, n° 71, décembre.

Petek-Şalom, Gaye (1990 a), La Turquie, itinéraires immigrés, ISM Formation (Inter Service Migrants - Interprétariat).

Petek-Şalom, Gaye (1990 b), « Les femmes immigrées turques », Cahiers du GREC, n° 8, 13 décembre.

Petek-Şalom, Gaye (1991 a), « Turques en France, toutes les autres ne s’appellent pas Fatma... », Hommes et Migrations, 1141, mars, Dossier « Elles... Femmes en mouvement(s) ».

Petek-Şalom, Gaye (1991 b), « Les jeunes filles turques en France », Informations sociales, octobre-novembre: 34-42.

Petek-Şalom, Gaye (1992), « Jeunes de l’immigration turque : stigmates de l’identité », Migrants-Société, 20: 47-53.

Petek-Şalom, Gaye (1995 a), « Les femmes de l’immigration turque en France au carrefour de l’islam turc et de la laïcité française », in Tapia, Stéphane de (dir.), Turcs d’Europe... et d’ailleurs, Annales de l’Autre Islam, n° 3, ERISM : Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes non arabes / Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris: 365-374.

Petek-Şalom, Gaye (1995 b), « L’émigration turque en France. Recueil d’informations », Rapport FAS.

Petek-Şalom, Gaye (1995 c), « Les femmes et le projet migratoire familial turc en France », in Jund, Alain ; Dumont, Paul ; Tapia, Stéphane de (éds.), Enjeux de l’immigration turque en Europe. Les Turcs en France et en Allemagne, Paris: CIEMI, L’Harmattan (Actes du colloque international de Strasbourg, 25-26 février 1991, « Immigration turque en France et en Allemagne », textes rassemblés par Meropi Anastassiadou, publiés avec le concours du FAS): 249-255.

Petek-Şalom, Gaye (1996), « Adolescentes et brus : nouveaux visages féminins turcs en France, conflits inter et intra-générationnels », CEMOTI, Cahiers d’étude sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 21, « L’immigration turque au féminin »: 139-148. URL : http://cemoti.revues.org/562

Petek-Şalom, Gaye (1997), « L’enfant turc à l’école », Conférence du 21 mai 1997, l’association ELELE, Maison des travailleurs de Turquie. URL : http://www.bleublancturc.com/Franco-Turcs/enfantturc.htm

Petek-Şalom, Gaye (1998), « Les Ressortissants turcs en France et l’évolution de leur projet migratoire », Hommes et Migrations, 1212, mars-avril, « Immigrés de Turquie »: 14-23.

Petek-Şalom, Gaye (2001), « Des gendres et des brus choisis au pays par les familles turques de France », Hommes et Migrations, 1232, juillet-août, « Vies de famille »: 41-50. 

Petek-Şalom, Gaye ; Bozarslan, Hamit (1993), « Les femmes originaires de Turquie : vie quotidienne, projets, avenir », Migrations Études, 37 (Étude FAS/Secrétariat d’État aux Droits des Femmes, Paris, l’association ELELE, Maison des travailleurs de Turquie, 1992).

Petek-Şalom, Gaye ; Bozarslan, Hamit ; Hüküm, Pınar (1997), « Regroupement familial : modalités, réseaux d’accueil et processus d’insertion des primo-arrivants turcs », Étude FAS.

Petek, Gaye ; Pope, Nicole (décembre 2009), « Les Turcs et la France. Le regard des deux communautés », Note Franco-Turque, n°1, IFRI, Programme Turquie Contemporaine ; article diffusé en ligne sur le site de l’IFRI, Institut Français des Relations Internationales, Paris, Bruxelles. URL : http://www.ifri.org/?page=our-e-notes&id_pubcategorie=31

Petek-Şalom, Gaye ; Tapia, Stéphane de ; Kastoryano, Riva (1999), Connaissance des communautés turco-kurdes installées en France, CNEF&CHEAM et Ministère de l’Intérieur, 27 Septembre.

Portes, Alejandro (éd.) (1995), The Economic Sociology of Immigrants. Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship, New York: Russell Sage Foundation.

Portes, Alejandro (1999), « La mondialisation par le bas. L’émergence des communautés transnationales », Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 1: 15-25. URL : http://dx.doi.org/10.3406/arss.1999.3300

Portes, Alejandro (1997), “Immigration Theory For a New Century: Some Problems and Opportunities”, International Migration Review, 31, 4: 799- 825. URL : http://www.jstor.org/stable/2547415

Portes, Alejandro (1998), “Globalization From Below: The Rise of Transnational Communities”, ESRC Transnational Communities working paper series, WPTC-98-01, Oxford University.

Portes, Alejandro; Escobar, Cristina; Radford, Alexandria Walton (2007): “Immigrant Transnational Organizations and Development: A Comparative Study”, International Migration Review, 41, 1: 242-281. URL : http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2007.00063.x

Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis E.; Landolt, Patricia (1999): “The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field”, Ethnic and Racial Studies, 22, 2: 217-37. URL : http://dx.doi.org/10.1080/014198799329468

Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis E.; Haller, Willam J. (2002): “Transnational Entrepreneurs: An Alternative Form of Immigrant Economic Adaptation”, American Sociological Review, 67, 2: 278–298. URL : http://www.jstor.org/stable/3088896

Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis E.; Haller, Willam J. (2003): “Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrants”, American Journal of Sociology, 108, 6: 1211-1248. URL : http://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7Bce43828a-3455-de11-afac-001cc477ec70%7D.pdf

Quataert, Donald (éd.) (1994): Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey, 1500-1950, Albany: State University of New York Press.

Ray, Joanny (1938), Les Marocains en France, Paris : Sirey.

Reynaud, Jean-Daniel (dir.) (1966), Tendances et volontés de la société française, SEDEIS, Paris.

Rigoni, Isabelle (coor.) (2000), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO).

Rigoni, Isabelle (2000 a), « Introduction » in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO).

Rigoni, Isabelle (2000 b), « Mobilisations, actions, recompositions : migrants de Turquie et réseaux associatifs en France, en Allemagne et en Belgique », Thèse de doctorat en sciences politiques, sous la direction de Pierre Cours-Salies, l’Université de Paris VIII.

Rigoni, Isabelle (2001), Mobilisations et enjeux des migrations de Turquie en Europe de l’Ouest, Paris : L’Harmattan. 

Robinson, Richard D. (1958), “Turkey’s Agrarian Revolution and the Problem of Urbanization”, Public Opinion Quarterly, 22: 397-401. URL : http://dx.doi.org/10.1086/266807

Roland, Charlotte (1962), Du ghetto à l’Occident, deux générations Yiddiches en France, Paris: Éditions de Minuit.

Rosental, Paul-André (2003), L’intelligence démographique, Paris : Odile Jacob.

Sayad, Abdelmalek (1975), « Elghorba : le mécanisme de reproduction de l’émigration », Actes de la recherche en sciences sociales, 1, 2: 50-66. URL : http://dx.doi.org/10.3406/arss.1975.2457

Sayad, Abdelmalek (1977), « Les “trois âges” de l’émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, 15, 1: 59-79. URL : http://dx.doi.org/10.3406/arss.1977.2561

Sayad, Abdelmalek (1984), « Tendances et courants des publications en sciences sociales sur l’immigration en France depuis 1960 », Current Sociology, 32, 3: 219-304. 

Sayad, Abdelmalek (1985), « L’immigration algérienne, une immigration exemplaire », in Costa-Lascoux, Jacqueline ; Temime, Émile (sous la dir. de), Les Algériens en France, genèse et devenir d’une migration, Paris: Publisud: 19-49.

Sayad, Abdelmalek (1986), « “Coûts” et “profits” de l’immigration, les présupposés politiques d’un débat économique », Actes de la recherche en sciences sociales, 61, 1: 79-82. URL : http://dx.doi.org/10.3406/arss.1986.2308

Sayad, Abdelmalek (1999), La Double absence. Des illusions de l’immigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Seuil.

Sayın, Önal (1975), « Les ouvriers turcs en Europe (France, Allemagne, Hollande, Belgique) », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Michel Simon, l’Université de Lille I.

Sauvy, Alfred (1946), « Évaluations des besoins de l’immigration française », Population, 1, 1: 91-99. URL : http://dx.doi.org/10.2307/1524395

Savaş, K.; Akdoğan, Ö. (1980): Batı Avrupa Ülkelerindeki Türk İşçileri, Ankara: Çalışma Bakanlığı.

Sertel, Yıldız (1985), « La crise économique et la migration turque : l’immigration turque en France », Thèse de doctorat d’État, sciences économiques, sous la dir. de Kostas Vergopoulos, l’Université de Paris VIII.

Sevimli, İbrahim (1993), Uzun Bir Göç Öyküsü: Halk, Göçmen, Azınlık Ya Da Ulus Olmak, İstanbul: Belge Yayınları.

Schiff, Claire (2000 a), « Situation migratoire et condition minoritaire : une comparaison entre les adolescents primo-arrivants et les jeunes de la deuxième génération vivant en milieu défavorisé », Thèse de doctorat en sociologie, sous la dir. de Michel Wieviorka, Paris, l’EHESS.

Schiff, Claire (2000 b), « L’expérience migratoire et ses effets sur l’identité : le cas des adolescents primo-arrivants », in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 179-190.

Schiff, Claire (2001), « De l’État-Nation au monde transnational. Du sens et de l’utilité du concept de diaspora », REMI, Revue européenne de migrations internationales, 17, 2: 9-36. URL : http://dx.doi.org/10.3406/remi.2001.1777

Schnapper, Dominique (1986), « Préface », in Kastoryano, Riva, Être Turc en France. Réflexions sur familles et communauté, Paris : CIEMI et L’Harmattan: 11-13.

Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo (éds.) (1998), Transnationalism From Below, New Brunswick: Transaction Publishers.

Smith, Robert C. (2001), “Comparing Local-Level Swedish and Mexican Transnational Life: An Essay Historical Retrieval”, in Pries, Ludger (éd.), New Transnational Social Spaces. International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-First Century, London: Routledge Research on Transnationalism: 37-58.

Smith, Robert C. (2003), “Diasporic Memberships in Historical Perspective: Comparative Insights from the Mexican, Italian, and Polish Cases”, International Migration Review, 37, 3: 724-759. URL : http://www.jstor.org/stable/30037755

Sönmez, Sinan (1978), « Mobilité internationale de la force de travail et sous-développement. Un exemple : La Turquie », Mémoire ou Thèse en sciences économiques, sous la dir. de Jacques Valier, l’Université de Paris X.

Süslü, Taja (1978), « L’immigration turque en France », mémoire ou thèse en sciences économiques, sous la dir. de Henri Bartoli, l’Université de Paris I.

Sourou, Benoît (2000), « Les représentations de l’identité chez les migrants turcs dans le discours sur l’infortune », in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 191-206.

Sourou, Benoît (2001), « “Le gendre à l’extérieur et la femme sans force” : constructions identitaires chez les migrants turcs dans le discours sur l’infortune », Thèse de doctorat en ethnologie, sous la dir. de Christian Meriot, l’Université de Bordeaux II.

Sourou, Benoît ; Rollan, Françoise (2006), Les migrants turcs de France : entre repli et ouverture, Paris : Publications de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.

Spire, Alexis (1999), « De l’étranger à l’immigré. La magie sociale d’une catégorie statistique », Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 1: 50-56. URL : http://dx.doi.org/10.3406/arss.1999.3303

Şen, Faruk (1994), Türkiye’nin Ufukları, İstanbul: Önel Yayıncılık.

Şenyapılı, Tansı (1978), Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No. 27.

Tapia, Stéphane de (1980), « Migrants de Turquie en France du Nord-Est », Mémoire de maîtrise en géographie, l’Université de Strasbourg I.

Tapia, Stéphane de (1984), « Impact régional en Turquie des investissements industriels des travailleurs émigrés. L’exemple de Yozgat », Thèse de doctorat en géographie, sous la dir. de Jean-Michel Avenard, l’Université de Strasbourg I.

Tapia, Stéphane de (1986 a), « Émigration et développement : les premiers pas de l’industrialisation à Yozgat », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n° 65/66, « La Turquie », numéro réalisé avec le concours de l’IFEA (l’Institut Français d’Études Anatoliennes): 157-167.

Tapia, Stéphane de (1986 b), « La création d’entreprises populaires par les migrants de Turquie », REMI, Revue Européenne des Migrations Internationales, 2, 1: 59-7. URL : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1986.995

Tapia, Stéphane de (1988), « Les communautés turques d’Alsace Centrale : une difficile insertion, un défi pour l’avenir », 113e Congrès National des Sociétés Savantes, Strasbourg, Géographie.

Tapia, Stéphane de (1990), « Familles turques immigrées en Alsace : entre le ghetto et l’insertion », Communication à l’Atelier Franco-Allemand : « Familles, Islam, Émigrations Nouvelles, Pratiques de Reproduction Sociale des Migrants Turcs et Maghrébins », 24-27 octobre, La Baume-les Aix.

Tapia, Stéphane de (dir.) (1995), Turcs d’Europe… et d’ailleurs, Annales de l’Autre Islam, n° 3, ERISM : Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes non arabes/ Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris.

Tapia, Stéphane de (1995 a), « Le Champ migratoire turc et l’Europe », in Jund, Alain ; Dumont, Paul ; Tapia, Stéphane de (éds.), Enjeux de l’immigration turque en Europe. Les Turcs en France et en Allemagne, Paris : CIEMI, L’Harmattan (Actes du colloque international de Strasbourg, 25-26 février 1991, « Immigration turque en France et en Allemagne », textes rassemblés par Meropi Anastassiadou, publiés avec le concours du FAS): 15-38.

Tapia, Stéphane de (1995 b), « L’émigration turque : des “portes de l’étranger” aux “portes d’entrée” (el kapılarından giriş kapılarına) », in Tapia, Stéphane de (dir.), Turcs d’Europe... et d’ailleurs, Annales de l’Autre Islam, n° 3, ERISM : Équipe de recherche interdisciplinaire sur les sociétés méditerranéennes musulmanes non arabes/ Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris: 27-44.

Tapia, Stéphane de (1995 c), « L’émigration turque : circulation migratoire et diasporas », in Michel Bruneau (éd.), Diasporas et espaces transnationaux. Montpellier-Paris, Reclus, La Documentation Française (Espaces modes d’emploi): 174-188.

Tapia, Stéphane de (1996 a), « La France dans l’espace transnational turc », Espaces, Population, Sociétés, 2/3 : 529-540, Actes du 4e Colloque National de Démogéographie de Poitiers, 25-27 octobre.

Tapia, Stéphane de (1996 b), L’impact régional en Turquie des investissements industriels des travailleurs émigrés, Paris, Istanbul : L’Harmattan / IFEA (l’Institut Français d’Études Anatoliennes).

Tapia, Stéphane de (1999), « Ulus et Yurt, Millet et Vatan : territoires nomades et migrations de mots (Éléments pour une discussion de la conception turque du territoire) », in Bonnemaison, Joël ; Cambrézy, Luc ; Quinty-Bourgeois, Laurence (éds.), Le territoire, lien ou frontière ?, Identités, conflits ethniques et recompositions territoriales. Tome 2, Paris : L’Harmattan (Géographies et Cultures, Série Fondements de la géographie culturelle): 125-138. URL : http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010017039

Tapia, Stéphane de (2002), « Les migrations internationales dans les sources administratives et documentaires turques (1961-2000) », Revue européenne des migrations internationales, 18, 1, « Tourisme et migrations »: 159-198. URL : http://remi.revues.org/2634

Tapia, Stéphane de (2005), Migrations et diasporas turques, Circulation migratoire et continuité territoriale (1957-2004), Paris, Istanbul : Maisonneuve et Larose / IFEA (l’Institut Français d’Études Anatoliennes).

Tapia, Stéphane de (2006), « Les Turcs expatriés en 2005-2006 : combien sont-ils ? Où sont-ils ? Les étrangers en Turquie : combien sont-ils ? D’où viennent-ils ? », Revue européenne des migrations internationales, 22, 3: 229-251. URL : http://remi.revues.org/3421

Tapia, Stéphane de (2007 a), « Les origines géographiques des immigrés turcs en Europe », Revue Regards sur L’Est, Géopolitique, Dossier : « Les Turcs d’Europe », URL : http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=745

Tapia, Stéphane de (2007 b), « L’immigration turque en Europe. Communauté(s), Population immigrée(s), Grille de lecture des échelles géographiques et des structures sociales » (Introduction), in Guillou, Anne Yvonne, Tapia Stéphane de ; Wadbled, Pôleth M. (dir.), Migrations turques dans un monde globalisé. Le poids du local, Presses Universitaires de Rennes (Issu du colloque « Migrations turques de la Bretagne à l’Europe, Le poids du local », organisé par le LAS [Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie]-CERTAC, de l’Université de Haute-Bretagne-Rennes 2, 23 septembre 2004, Rennes): 19-35.

Tapia, Stéphane de ; İçduygu, Ahmet (2006), « Panorama du régime des migrations internationales en Turquie », Revue Européenne des Migrations Internationales, 22, 3, « La Turquie 2006 : aux portes de l’Union Européenne »: 11-21. URL http://remi.revues.org/3221?lang=fr

Tapia, Stéphane de ; Brabant, Jacques ; Levallois, André ; Selimanovski, Marie-Catherine (1990), « La communauté turque en Alsace », GERIM/FAS Alsace, Strasbourg, 218 p. 

Tarrius, Alain (1992), Les Fourmis d’Europe. Migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes transnationales, Paris: L’Harmattan.

Tarrius, Alain (2000), Les Nouveaux cosmopolitismes, Paris: L’Aube.

Tarrius, Alain (2001), « Au-delà des États-nations : des sociétés de migrants », Revue européenne de migrations internationales, 17, 2: 37-61.  URL : http://dx.doi.org/10.3406/remi.2001.1778

Tarrius, Alain (2002), La Mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades des économies souterraines, Paris : Éditions Balland.

Taşkıngöl Başaran, Fatma (2005), Manisa Şehri Üzerinde Sosyal Bir Araştırma 1950, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları.

Tekeli, İlhan (1983), “Türkiye’de Kentsel Araştırmanın Gelişimi ve Gündemindeki Yeni Sorular”, Prof. Fehmi Yavuz’a Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 528: 65-78.

Tekeli, İlhan (2005), “Bir Kurucu kişilik olarak Esat Turak”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1: 5-12. URL : http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2005/cilt22/sayi_1/v-xxi.pdf

Thomas, William Isaac; Znaniecki, Florian (1927 [1918-1920]), The Polish Peasant in Europe and America, New York, A. Knopf (édition originale: vol. 1-2, Chicago, The University of Chicago Press; vol. 3-5, Boston, Badger Press).

Thomas, William Isaac; Znaniecki, Florian (1998 [Chicago, 1919]), Le Paysan polonais en Europe et en Amérique. Récit de vie d’un migrant, Paris : Nathan. (traduction du vol. 3).

Tietze, Nicola (1999), « L’Islam : un mode de construction subjective dans la modernité. Des formes de religiosité musulmane chez les jeunes hommes dans les quartiers défavorisés en France et en Allemagne », Thèse de doctorat de sociologie en cotutelle franco-allemande, sous la dir. de Farhad Khosrokhavar et de Dirk Kaesler, Paris, l’EHESS et l’Université Philipps-Universität.

Tietze, Nicola (2000), « La Turcité en Allemagne : variations sur la déclaration : Je suis turc », in Rigoni, Isabelle (coor.), Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse (un ouvrage issu du colloque « Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil », organisé les 9 et 10 décembre 1999 à l’IRESCO): 237-246.

Tietze, Nicola (2002), Jeunes musulmans de France et d’Allemagne. Les constructions subjectives de l’identité, Paris : L’Harmattan.

Toprak, Zafer (1981), “Almanya’ya İlk İşçi Ve Öğrenci Göçü: 1916-1918”, Bilim ve Sanat, 3: 26-27.

Tribalat, Michèle (1995), Faire France, Paris : La Découverte.

Tribalat, Michèle (1996) (avec la collaboration de Patrick Simon et Benoît Riandey), De l’immigration à l’assimilation : enquête sur les populations d’origine étrangère en France, Paris : La Découverte/INED.

Tribalat, Michèle ; Garson, Jean-Pierre ; Moulier-Boutang, Yann ; Silberman, Roxanne (1991), Cent ans d’immigration : étrangers d’hier, Français d’aujourd’hui, Paris : PUF (« Travaux et Documents. INED, n° 131 »).

Tripier, Maryse (1987), « L’immigration dans la classe ouvrière en France », Thèse de doctorat d’État en sociologie, sous la dir. de Michel Verret, l’Université de Nantes.

Tripier, Maryse (1990), L’immigration dans la classe ouvrière en France, Paris : CIEMI, L’Harmattan.

Tuna, Orhan (1966), Batı Memleketlerine İşgücü Akımı Yönünden Doğu ve Kuzeydoğu Bölgesinde Bir Araştırma, İstanbul: Hüsnütabiat Matb.

Tuna, Orhan (1967), Yurda Dönen İşçilerin İntibaki Sorunları, Ankara: DPT: 617-SPD: 157.

Tuna, Ö. (1973), “Yabancı Ülkelerdeki İşçilerimiz ve Kültür Problemi”, Türk Kültürü, 11 (128): 645-647.

Tuna, Korkut (1975), “Yurt Dışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi” (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/article/view/1019007883

Türkdoğan, Orhan (1973), Batı Almanya’nın Bir Kentinde Türk İşçilerinin Sosyo Ekonomik Yapısı, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay., No. 307.

Türkdoğan, Orhan (1982), “Yabancı Bir Kültürde Türk İşçileri”, Türk Kültürü, 20 (229): 1-4.

« Turquie : Le mariage forcé », Rapport pour la Commission des Recours des Réfugiés, 2005.

Tütengil, Cavit Orhan (1965), “Ereğli - Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Yazar: Mübeccel KIRAY”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt 25, sayı 1-2: 320-322.

T.C. Oslo Büyükelçiliği (1978), Norveç’teki Türk İşçilerinin Durumu ve Sorunları Hakkında Özet Not, Oslo.

Ulusan, Asuman (1981), « Sens et modèle de la maternité chez la femme turque d’origine rurale ; les réseaux de communication à établir pour transmettre une innovation en matière de maternité », Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, sous la dir. de Jean-Claude Filloux, l’Université de Paris X.

Vaner, Semih ; Yerasimos, Stéphane (1988), « Petite chronique des gecekondu », in Istanbul, Paris: Autrement, Série « Monde », H.S.,  29: 151-154.

Vassaf, Gündüz (1983), Daha Sesimizi Duyurmadık. Avrupa’da Türk İşçi Çocukları, İstanbul: Belge Yay.

Vertovec, Steven (2001), “Transnationalism and Identity”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27, 4: 573-582. URL : http://dx.doi.org/10.1080/13691830120090386

Vertovec, Steven ; Cohen, Robin (éds.) (1999), Migration, Diasporas and Transnationalism, Aldershot: Edward Elgar.

Waldinger, Roger (2006), « “Transnationalisme” des immigrants et présence du passé », Revue européenne des migrations internationales, 22, 2: 23-41. URL : http://remi.revues.org/2817

Waldinger, Roger; Fitzgerald, David (2004), “Transnationalism in Question”, American Journal of Sociology, 109, 5: 1177-1195. URL : http://ccis.ucsd.edu/wp-content/uploads/2009/12/Fitzgerald-and-Waldinger-2004.AJS_.pdf

Wallraff, Günter (1985), Ganz Unten, Köln: Kiepenheuer & Witsch [(1986), Tête de Turc, Paris: La Découverte ; (1986), En alttakiler (Ceux dans les bas-fonds), İstanbul: Milliyet Yayınları].

Wimmer, Andreas; Glick-Schiller, Nina (2002), “Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences”, Global Networks, 2, 4: 301-334. URL : http://www.princeton.edu/~awimmer/B52.pdf

Yalaz, Hansu (1998), « Les jeunes originaires de Turquie en quête d’identité », Hommes et Migrations, 1212, mars-avril, « Immigrés de Turquie »: 80-87.

Yasa, İbrahim (1955), Hasanoğlan Köyü: İçtimai-İktisadi Yapısı, Ankara: TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları), Doğuş Matbaası.

Yasa, İbrahim (1957), Hasanoğlan: Socio-economic Structure of a Turkish Village, Public Administration Institute for Turkey and the Middle East, Ankara: Yeni Matbaa.

Yasa, İbrahim (1979 a), “Dış Göçler ve Alamancı Aile”, Sosyoloji Konferansları (17. Kitap) Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken Özel Sayısı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü: 83-87. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/article/viewFile/1023006692/1023006214

Yasa, İbrahim (1979 b), Yurda Dönen İşçiler ve Toplumsal Değişme, Ankara, TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları), n° 182.

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1974), “Orta Anadolu’dan Batı Avrupa’ya Göç ve Toplumsal Değişme”, Amme İdaresi Dergisi, 7, 3: 45-72. URL . http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/2a3141022477648_ek.pdf?dergi=Amme%20%DDdaresi%20Dergisi

Yavuz, Fehmi (1953), “Bina Yapımını Teşvik”, İller ve Belediyeler Dergisi: 63-68.

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1956), “Şehirciliğimiz Bakımından Ekonomik Faaliyetlerin Kuruluş Yeri ve Bölgecilik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 3: 370-386. URL . http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000055193

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1957), “Gecekondu” (önsöz), in İbrahim Öğretmen, Ankara’da 158 Gecekondu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1958 a), “Yurt Ölçüsünde İskân Problemi ve Bölge: Memleket Plancılığı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 3: 131-149. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000055071

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1958 b), “Büyük Şehirlerimizin Meseleleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 4: 115-128. URL : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000055059

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1961), “Gecekondu Konusu”, Dördüncü İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları (19-21 Nisan 1960), Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü Yayınları, No.7, Ajans Türk Matbaası: 41-64.

Yasa, İbrahim; Bozkurt, Ömer (1962), “Şehirciliğimiz ve Politikacılar”, Altıncı İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları (11-13 Haziran 1962), Ankara, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü Yayınları, No.7, Ajans Türk Matbaası: 16-17.

Yerasimos, Stéphane (1988), « La planification de l’espace en Turquie », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 50, « Turquie, la croisée des chemins »: 109-123. URL : http://dx.doi.org/10.3406/remmm.1988.2257

Yerasimos, Stéphane (1995), « La laïcité à l’épreuve de l’exode rural », Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 19. URL . http://cemoti.revues.org/1694

Yerasimos, Stéphane (2001), « Istanbul : approche géopolitique d’une mégapole », Hérodote, 103, 4: 102-117. URL . http://dx.doi.org/10.3917/her.103.0102

Yerasimos, Stéphane (2004), « La formation du milieu », 3e partie du Rapport de recherche « Cultures et milieux urbanistiques dans le Sud de la Méditerranée ». Volume 1, Synthèse et analyses comparatives, Responsables scientifiques : Stéphane Yerasimos, Taoufik Souami, Labo. Théorie des Mutations Urbaines FRE Cité - C.N.R.S. – Univ. de Paris VIII, Ministère des Affaires Etrangères, ISTED, PRUD. URL : http://www.gemdev.org/prud/rapports/rapport16_1.pdf

Yerasimos, Stéphane (2005), « Les Grecs d’Istanbul après la conquête ottomane », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 107-110: 375-399. URL : http://remmm.revues.org/2822

Yurdusev, Şermin (1984), « Problèmes de scolarisation des enfants de travailleurs immigrés turcs », Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, sous la dir. de M. Léon, l’Université de Paris V.

Yüksel, Niyazi (1989), « Les coopératives agricoles et leurs unions », Options Méditerranéennes, Sér. B/n° 1, Agricultures Méditerranéennes : la Turquie: 181-190. URL : http://om.ciheam.org/om/pdf/b01/CI890338.pdf

Zarinebaf, Fariba (2007), “Migration, Marginality and Guilds in 18th Century Istanbul” (the paper is based on a forthcoming manuscript entitled, The Mediterranean’s Metropolis: Urbanization, Crime and Social Control in 18th Century Istanbul). URL : www.virginia.edu/history/files/papers/Zarinebaf_Istanbul.doc

Zarinebaf, Fariba (2010), Crime & Punishment in Istanbul 1700-1800, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.

Zengin, Orhan (1983), « La vie quotidienne des travailleurs immigrés Turcs en France », Mémoires d’étude en sociologie, l’Université Paris VII.

Les revues

CEMOTI, Cahiers d’étude sur la méditerranée orientale et le monde turco-iranien, numéro 8 (1989), « La communauté européenne et la Turquie devant la question de l’adhésion : approche culturelle d’une relation politique (I) ». URL : http://cemoti.revues.org/889

CEMOTI, numéro 10 (1990), « La communauté européenne et la Turquie devant la question de l’adhésion : approche culturelle d’une relation politique (II) ». URL : http://cemoti.revues.org/883

CEMOTI, numéro 13 (1992), « L’immigration turque en France et en Allemagne ». URL : http://cemoti.revues.org/876

CEMOTI, numéro 21 (1996), « L’immigration turque au féminin ». URL : http://cemoti.revues.org/915

Cultures et Conflits, numéro 33-34 (1999), « Les Anonymes de la mondialisation ». URL : http://conflits.revues.org/46

Hommes et Migrations, numéro 108 (1967), « Connaissance des Turcs et de la Turquie ».

Hommes et Migration, numéro 1153 (1992), « Les Turcs en Alsace ».

Hommes et Migrations, numéro 1214 (1998), « Migrants et solidarités nord-sud ».

Hommes et Migrations, numéro 1237 (2002), « Diasporas caribéennes ».

Hommes et Migrations, numéro 1239 (2002), « Africains, citoyens d’ici et de là-bas ».

International Migration Review, les numéros parus depuis la fin des années 1990. URL : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291747-7379

Journal of Ethnic and Migration Studies, les numéros parus depuis 1998. URL : http://www.tandfonline.com/loi/cjms20

Revue européenne des migrations internationales, vol. 24, n° 2 (2008), « Pratiques transnationales, mobilité et territorialités ». URL : http://remi.revues.org/4442

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 16 (1965). URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/issue/view/1023000621

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 17 (1966). URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/issue/view/1023000622

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 18 (1967). URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/issue/view/1023000623

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 19 (1968). URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/issue/view/1023000632

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 20 (1970). URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusskd/issue/view/1023000638

Toplum ve Bilim, sayı 17 (2003): “Göç Sosyolojisi Özel Sayısı”. URL : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/issue/view/1019002005

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 11 (2008), “Türk Sosyoloji Tarihi”. URL : http://www.talid.org/dergiler.aspx?SAYI=11

Séminaires, conférences

« Colloque Européen. De la Turquie à l’Europe : l’immigration au féminin », 7 et 8 novembre 1994, organisé par l’association ELELE, Maison des travailleurs de Turquie, à l’occasion de ses 10 ans.

« Honneur et violence : fatalité ou conjoncture pour les femmes turques ? », Actes du Colloque organisé à l’UNESCO par l’association ELELE, Maison des travailleurs de Turquie, les 12 et 13 décembre 1997 avec le concours de FAS et du Service des Droits des Femmes.

« L’immigration turque en France : Bilan, problèmes et recommandations », Journées d’étude organisé par le Comité France-Turquie, 4 décembre 1993 à l’UNESCO.

« L’immigration turque et le travail social pour l’intégration en France et en Allemagne », Colloque organisé par l’association ELELE, Maison des travailleurs de Turquie, avec le soutien du FAS, novembre 1998, Paris.

© Institut français d’études anatoliennes, 2015

Licence OpenEdition Books

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search