Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Nowa Humanistyka

Sous la direction de Ryszard Nycz

English
Polski
Français

For several decades, a shift in the humanities (in Poland, Europe and the world) has been taking place. On the map of sciences it can be depicted as the creation of a dense network of new research practices. In many places this network crosses the existing well-defined trails (structuralism, post-structuralism, hermeneutics, psychoanalysis…). Nonetheless, in this multitude of propositions, one can observe gradual departing from practising classically modern humanities (autonomous and separatist in terms of defining both subjects and methods of individual disciplines) and initiating something which we suggest to consider under the name of the New Humanities. The most conspicuous common features of the new humanities include: building bridges (instead of walls) of cooperation between technology (digital humanities), science (cognitive humanities), society (engaged humanities). In the sphere of ‘self-organisation’ these are: establishing research currents that do not belong to a clear or one single discipline (gender studies, memory studies, post-colonial studies, visual culture studies, performance studies, affective studies, post-humanities…); using partially open research practices focused around important socio-cultural problems of transdisciplinary character; introducing prismatic concepts (gender, cultural memory, visibility, affectiveness…) that provide a viewpoint/narrow the research, inviting researchers not only to describe concrete phenomena, but also to adopt a specific perspective in their research; focusing rather on practice than on effects, at the same time assuming a mutual influence in the ‘researcher–environment’ system.

Editorial Committee
Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Dorota Głowacka (University of King’s College)
Andrzej Leśniak (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)
Adam Lipszyc (Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences)
Tomasz Majewski (Jagiellonian University)
Jakub Momro (Jagiellonian University)
Paweł Mościcki (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)
Ryszard Nycz (Jagiellonian University / Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, head)
Ewa Płonowska‑Ziarek (Buffalo University)
Roma Sendyka (Jagiellonian University)
Joanna Tokarska‑Bakir (Institute of Art of the Polish Academy of Sciences)
Joanna Żylińska (Goldsmiths, University of London)
Arkadiusz Żychliński (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Justyna Tabaszewska (Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, editorial secretary)

The series has been initiated thanks to the means from the research project entitled 'Towards the New Humanities: Polish Cultural Memory', funded by the National Programme for the Development of Humanities and realised within the programme of the Transdisciplinary Summer School established by the all-Poland Conference of the Heads of Doctoral Studies in Philology. 

Od paru już dziesięcioleci w humanistyce dokonuje się zmiana. Na mapie naukowej pojawiła się sieć nowych praktyk badawczych. Sieć ta w wielu miejscach przecina dotychczasowe szlaki (strukturalizm, poststrukturalizm, hermeneutyka, psychoanaliza…). Dostrzec można stopniowe odchodzenie od uprawiania humanistyki klasycznie nowoczesnej i zainicjowanie czegoś, co proponujemy rozważyć pod nazwą Nowej Humanistyki. Za jej najwyrazistsze cechy wspólne można uznać: budowanie mostów współpracy z techniką (humanistyka cyfrowa), z nauką (humanistyka kognitywna), ze społeczeństwem (humanistyka zaangażowana). W sferze „samoorganizacji” zaś: powstawanie nurtów badawczych o wielorakiej przynależności dyscyplinowej (studia genderowe, studia o pamięci, studia postkolonialne, studia nad kulturą wizualną, performatyka, studia afektywne, posthumanistyka…); stosowanie niedomkniętych praktyk badawczych, skupionych wokół ważnych problemów społeczno-kulturowych o charakterze transdyscyplinarnym; wprowadzanie pojęć pryzmatycznych (płeć kulturowa, pamięć kulturowa, widzialność, afektywność…), które ustawiają widzenie; nowe umiejscowienie badacza, który sytuuje się w środku (problemu, zagadnienia); nacisk na kreatywność niż na „odnawianie znaczeń” kanonu.

Komitet redakcyjny
Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dorota Głowacka (University of King’s College)
Andrzej Leśniak (Instytut Badań Literackich PAN)
Adam Lipszyc (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Tomasz Majewski (Universytet Jagielloński)
Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Mościcki (Instytut Badań Literackich PAN)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński / Instytut Badań Literackich PAN, przewodniczący)
Ewa Płonowska‑Ziarek (Buffalo University)
Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Tokarska‑Bakir (Instytut Sztuki PAN)
Joanna Żylińska (Goldsmiths, University of London)
Arkadiusz Żychliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Tabaszewska (Instytut Badań Literackich PAN, sekretarz)

Seria zainicjowana dzięki środkom projektu badawczego pt. „W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, a realizowanego w ramach programu Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej, powołanej przez ogólnopolską Konferencję Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich.

(Traduit automatiquement du texte polonais, par Deepl)

Depuis plusieurs décennies, on assiste à une évolution des sciences humaines (en Pologne, en Europe et dans le monde). Sur la carte des sciences, il peut être décrit comme la création d’un réseau dense de nouvelles pratiques de recherche. En de nombreux endroits, ce réseau croise les sentiers bien définis existants (structuralisme, post-structuralisme, herméneutique, psychanalyse...). Néanmoins, dans cette multitude de propositions, on peut observer un éloignement progressif de la pratique des humanités modernes classiques (autonomes et séparatistes en termes de définition des sujets et des méthodes des disciplines individuelles) et l'initiation de quelque chose que nous suggérons de considérer sous le nom de « Nouvelles Humanités ». Les caractéristiques communes les plus évidentes des nouvelles humanités comprennent : la construction de ponts (au lieu de murs) de coopération entre la technologie (humanités numériques), la science (humanités cognitives), la société (humanités engagées). Dans la sphère de l’ « auto-organisation », il s’agit de l'établissement de courants de recherche qui n’appartiennent pas à une discipline claire ou unique (études de genre, études de la mémoire, études post-coloniales, études de la culture visuelle, études de la performance, études affectives, post-humanités...) ; l’utilisation de pratiques de recherche partiellement ouvertes axées sur des problèmes socioculturels importants à caractère transdisciplinaire ; l’introduction de concepts prismatiques (genre, mémoire culturelle, visibilité, affectivité...) qui fournissent un point de vue/une vision de la société et de l’environnement. ) qui fournissent un point de vue et délimitent la recherche, invitant les chercheurs non seulement à décrire des phénomènes concrets, mais aussi à adopter une perspective spécifique dans leur recherche ; en se concentrant plutôt sur la pratique que sur les effets, tout en assumant une influence mutuelle dans le système « chercheur-environnement ».

Comité éditorial
Ewa Domańska (Université Adam Mickiewicz, Poznań)
Dorota Głowacka (Université de King's College)
Andrzej Leśniak (Institut de recherche littéraire de l'Académie polonaise des sciences)
Adam Lipszyc (Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie polonaise des sciences)
Tomasz Majewski (Université Jagiellonian)
Jakub Momro (Université Jagellonne)
Paweł Mościcki (Institut de recherche littéraire de l'Académie polonaise des sciences)
Ryszard Nycz (Université Jagellonne / Institut de recherche littéraire de l'Académie polonaise des sciences, responsable de la collection)
Ewa Płonowska-Ziarek (Université de Buffalo)
Roma Sendyka (Université Jagiellonian)
Joanna Tokarska-Bakir (Institut d'art de l'Académie polonaise des sciences)
Joanna Żylińska (Goldsmiths, Université de Londres)
Arkadiusz Żychliński (Université Adam Mickiewicz, Poznań)
Justyna Tabaszewska (Institut de recherche littéraire de l'Académie polonaise des sciences, chargée d'édition de la collection)


La collection a été lancée grâce aux moyens du projet de recherche intitulé
Towards the New Humanities: Polish Cultural Memory, financé par le Programme national pour le développement des sciences humaines, et réalisé dans le cadre du programme de l'Université d'été transdisciplinaire établi par la Conférence pan-polonaise des directeurs d'études doctorales en philologie.

ISSN (Édition imprimée) : 2353-494X

Świadek: jak się staje, czym jest?

Agnieszka Dauksza et Karolina Koprowska (dir.)

2019

Maszynerie afektywne

Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet

Monika Glosowitz

2019

Wielkie poruszenie

Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej

Kinga Siewior

2018

Pozycja smaku

Jedzenie w granicach sztuki

Dorota Koczanowicz

2018

Krajobrazy Zagłady

Perspektywa historii środowiskowej

Jacek Małczyński

2018

Cyfrowa semiopoetyka

Ewa Szczęsna

2018

Widma Derridy

Agata Bielik-Robson et Piotr Sadzik (dir.)

2018

Granice kontroli

Maszyneria władzy Jeremy Benthama

Rafał Nahirny

2018

Pamięć gatunków

Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej

Grzegorz Grochowski

2018

Afektywny modernizm

Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej

Agnieszka Dauksza

2017

Praxis i miasto

Ćwiczenie z kulturowych badań angażujących

Agata Skórzyńska

2017

Nowa humanistyka

Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii

Ryszard Nycz, Przemysław Czapliński, Dominik Antonik et al. (dir.)

2017

Antropologia lasu

Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce

Agata Agnieszka Konczal

2017

Błądzące słowa

Jacques Rancière i filozofia literatury

Jerzy Franczak

2017

Kultura jako czasownik

Sondowanie nowej humanistyki

Ryszard Nycz

2017

Nieuchronny plagiat

Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim

Maciej Jakubowiak

2017

Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość

Ryszard Nycz, Roma Sendyka et Tomasz Sapota (dir.)

2016

Od kroniki do filmu posttraumatycznego

Filmy dokumentalne o Zagładzie

Tomasz Łysak

2016

Polska kultura pamięci: dominanty

Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie, stan wojenny

Maria Kobielska

2016

Zatrzymać historię

Walter Benjamin i mniejszościowy materializm

Michał Pospiszyl

2016

Historie afektywne i polityki pamięci

Ryszard Nycz, Roma Sendyka, Elżbieta Wichrowska et al. (dir.)

2015

Zwierzęta i ich ludzie

Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu

Anna Barcz et Dorota Łagodzka (dir.)

2015

Ciała zdruzgotane, ciała oporne

Afektywne lektury XX wieku

Adam Lipszyc et Marek Zaleski (dir.)

2015

Kultura afektu - afekty w kulturze

Humanistyka po zwrocie afektywnym

Ryszard Nycz, Agnieszka Dauksza et Anna Łebkowska (dir.)

2015

W stronę wirtualności

Praktyki artystyczne kina współczesnego

Matylda Szewczyk

2015

Holokaust

Auto(tanato)grafie

Aleksandra Ubertowska

2014

Znacze//nie wiersza

Apofazy Paula Celana

Paweł Piszczatowski

2014

Widmontologie nowoczesności

Genezy

Jakub Momro

2014