Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Nowa Biblioteka Romantyczna

Sous la direction de Marta Zielińska

English
Français
Polski

‘The New Romantic Library’ series, whose editor-in-chief is Dr hab. Marta Zielińska, refers to the old ‘Romantic Library’, the originator of which, as well as its scholarly editor of many years, was Maria Janion, and its producers were Pracownia Romantyczna IBL PAN [Romatic Workshop at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences] and Wydawnictwo Literackie [Literary Press].

The first half of the nineteenth century is a transitional period between the old nobility culture and the approaching industrial civilisation. These transitions, evoking fascination and resistance, and noted in various everyday situations, were described by many: from old Niemcewicz, the patron of Romantic émigrés in Paris, to Domeyka, observing the shifting world from the antipodes.

‘The New Romantic Library’ presents, in thematic analogies, interesting source material, exploring both the ‘exoticism’ and the familiarity of the era, the relics of the past and of modernity. At the same time, it depicts the Romantic culture from the bottom up, from its foundations, from the perspective of the usual and unusual details, from which it has stemmed.

(Traduit automatiquement du texte polonais, par Deepl)

La collection "La nouvelle Bibliothèque romantique", dont la directrice est Marta Zielińska, fait référence à l'ancienne "Bibliothèque romantique", dont l'initiatrice, ainsi que l'éditrice érudite pendant de nombreuses années, était Maria Janion.

La première moitié du XIXe siècle est une période de transition entre l'ancienne culture nobiliaire et la civilisation industrielle naissante. Ces transitions, qui suscitent fascination et résistance, et qui sont observées dans diverses situations quotidiennes, ont été décrites par de nombreuses personnes : du vieux Niemcewicz, mécène des émigrés romantiques à Paris, à Domeyka, qui observe le monde changeant depuis les antipodes.

La "Nouvelle bibliothèque romantique" présente, sous forme d'analogies thématiques, un matériel source de première ordre, explorant à la fois l'"exotisme" et la familiarité de l'époque, les reliques du passé et de la modernité. En même temps, elle dépeint la culture romantique de bas en haut, à partir de ses fondements, de la perspective des détails habituels et inhabituels dont elle est issue.

Seria "Nowa Biblioteka Romantyczna" pod redakcją dr hab. Marty Zielińskiej nawiązuje do dawnej "Biblioteki Romantycznej", której pomysłodawczynią i wieloletnią naukową redaktorką była Maria Janion, a realizatorami Pracownia Romantyczna IBL PAN oraz Wydawnictwo Literackie. Pierwsza połowa XIX wieku to okres przejściowy między dawną kulturą szlachecką a nadchodzącą cywilizacją industrialną. Przemiany te – budzące fascynację i opór, zauważane w różnych codziennych sytuacjach, opisywało wielu – od starego Niemcewicza, patronującego w Paryżu romantycznym emigrantom – po Domeykę, obserwującego przeistaczający się świat z perspektywy antypodów. "Nowa Biblioteka Romantyczna" przedstawia - w tematycznych antologiach - ciekawy materiał źródłowy, przybliżający zarówno "egzotyzm", jak i swojskość tamtej epoki, relikty przeszłości i nowoczesność – a jednocześnie pokazuje romantyczną kulturę od dołu, od podstaw, od strony zwyczajnych i niezwyczajnych szczegółów, z których wyrastała.

ISSN (Édition imprimée) : 2956-607X

Mapy romantyków

Dorota Siwicka (éd.)

2018

Medycyna

Grzegorz Marzec (éd.)

2018

Praktyki psychiatrii

Katarzyna Czeczot (éd.)

2018

Kłopotliwe rozrywki

Marta Zielińska (éd.)

2018

Katastrofy i wypadki w czasach romantyków

Marek Bieńczyk (éd.)

2017

Zwierzęta na zakręcie

Beata Mytych-Forajter (éd.)

2017

Romantycy i technika. Tom 2

Wojciech Tomasik (éd.)

2017

Romantycy i technika. Tom 1

Wojciech Tomasik (éd.)

2017

Pogoda w czasach romantyków

Marta Zielińska (éd.)

2017

Metafory pamięci

Grzegorz Marzec (éd.)

2017

Magnetyzm

Katarzyna Czeczot (éd.)

2016