Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Lupa Obscura

Sous la direction de Monika Rudaś-Grodzka

English
Polski
Français

‘Lupa Obscura’ is an editorial series initiated by Dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, director of ArchiwumKobiet IBL PAN [Women’s Archive at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences]. The editors-in-chief of the series are Dr hab. Monika Rudaś- Grodzka and Dr Katarzyna Nadana-Sokołowska. The editorial team are: Prof. Dr hab. Anna Nasiłowska, Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Dr Iwona Misiak, Dr LucynaMarzec, Prof. Danuta Zawadzka, Dr EwangelinaSkalińska and Dr Agnieszka Mrozik.

The series includes literary studies monographs devoted to Polish and foreign-language literature. The methodology of the readings focuses on topics which are unknown or not widely recognised, in relation to literary texts, non-fiction texts, as well as social phenomena and personal practices. The researchers deconstruct canonical interpretations, characterise cultural imaginings associated with aspects of masculinity and femininity, and their presence and absence in political and private discourses, utilising trans-disciplinary research tools.

For the creators of the series, the starting point is the pluralism of research attitudes. Books of the Loupe Obscura series are open to various scholarly and interpretative outlooks, and they present works from the field of the most recent Humanities, inspired by gender theory, postcolonial theory, queer theory, or post-humanism.

"Lupa Obscura" jest serią wydawniczą zainicjowaną przez dr hab. Monikę Rudaś-Grodzką, kierowniczkę Archiwum Kobiet IBL PAN. Redaktorkami naczelnymi serii są dr hab. Monika Rudaś-Grodzka i dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, a w skład zespołu redakcyjnego serii wchodzą: prof. dr hab. Anna Nasiłowska, dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, dr Iwona Misiak, dr Lucyna Marzec, prof. Danuta Zawadzka, dr Ewangelina Skalińska, dr Agnieszka Mrozik.

W serii ukazują się monografie literaturoznawcze, poświęcone literaturze polskiej i obcej. Metodologia czytania koncentruje uwagę na zagadnieniach nieznanych lub słabo rozpoznanych, w odniesieniu do tekstów literackich, niefikcjonalnych oraz zjawisk społecznych i praktyk osobistych. Badacze i badaczki dekonstruują kanoniczne interpretacje, charakteryzują kulturowe wyobrażenia związane z aspektami męskości i kobiecości, ich obecności i nieobecności w dyskursach publicznych i prywatnych, wykorzystując transdyscyplinarne instrumentarium badawcze.

Dla twórczyń serii punktem wyjścia jest pluralizm postaw badawczych. Książki z serii "Lupa Obscura" otwierają się na różne spojrzenia badawcze i interpretacyjne i prezentują prace z zakresu najnowszej humanistyki inspirujące się teorią gender, teorią postkolonialną, queer czy posthumanizmem. 

(Traduit automatiquement du texte polonais, par Deepl)

"Lupa Obscura" est une collection de livres créee par Monika Rudaś-Grodzka, responsable des archives féminines de lIBL PAN. Sa direction est assurée par Monika Rudaś-Grodzka et Katarzyna Nadana-Sokołowska. Le comité éditorial compte Anna Nasiłowska, Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Iwona Misiak, Lucyna Marzec, Danuta Zawadzka, Evangelina Skalińska et Agnieszka Mrozik.

La collection publie des monographies d'études littéraires consacrées à la littérature polonaise et étrangère. Leur méthodologie se concentre sur des sujets inconnus ou peu reconnus, en relation avec des textes littéraires, des textes non romanesques, ainsi que des phénomènes sociaux et des pratiques personnelles. Les chercheurs déconstruisent les interprétations canoniques, caractérisent les imaginaires culturels associés aux aspects de la masculinité et de la féminité, ainsi que leur présence et leur absence dans les discours politiques et privés, en utilisant des outils de recherche transdisciplinaires.

Pour les créateurs de la collection, le point de départ est le pluralisme des attitudes de recherche. Les livres qui la compose sont ouverts à différentes perspectives scientifiques et interprétatives et présentent des travaux issus du domaine des sciences humaines les plus récentes, inspirés par la théorie du genre, la théorie postcoloniale, la théorie queer ou le post-humanisme.

ISSN (Édition imprimée) : 2956-6088

Poradzieckie

Najnowsza migracyjna literatura żydowska w Stanach Zjednoczonych

Karolina Krasuska

2021

Poetyka rozkwitania

Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray

Katarzyna Szopa

2018

Ofelizm

Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje

Katarzyna Czeczot

2016

Zapomniana rewolucja

Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym

Agata Araszkiewicz

2014

Warszawa w oczach pisarek

Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939

Małgorzata Büthner-Zawadzka

2014

Sfinks słowiański i mumia polska

Monika Rudaś-Grodzka

2013

Akuszerki transformacji

Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku

Agnieszka Mrozik

2012

Płeć i naród : Trans/lokacje

Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy

Karolina Krasuska

2012

Problem religii w polskich dziennikach intymnych

Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg

Katarzyna Nadana-Sokołowska

2012