Version classiqueVersion mobile

L’eschatologie royale de tradition joachimite dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle)

Deuxième partie : Éditions et commentaires

Prophéties sur Jean II d’Aragon et l’infant Ferdinand

Texte intégral

[Biblioteca de Catalunya, manuscrit 490, fol. 100r°, col. A : prophétie au sujet de Jean II d’Aragon]

 Sapiats, senyer en Ricard,
sens alguna duptanca,
que·l molt alt rey e honrat
del dret tindra la balanca
e sera la seu ussança
dels mals fets punicio,
e als bons defensio
ell farra ab la seu lanca.

 • 1 a) esc¡u¡ant BC490 ;

1Lo regna tindra en pau
esciuant
a mal volenca
e tindra en seu palau
q·en la sua absensa,
si algu fara offença,
de present sera punit.
No y aura nagun ardit
de fer alguna fallença.

 • 2 a) Je ne comprends pas ce vers ; la lecture de mens est douteuse ;

2Ell entrada de molto
ffara en la primaria,
e apres com a leho
mantendra la senyoria.
A vos clara cossa sia
que tindra dels men lo pern
a :
axi u trop en lo sistern
de la mia profecia.

Esquiuara questions,
aduocats e juristes,
e falses proposisions
per largament de registres.
Mes amara que sien vistes
les rahons molt prestament
e donar ver jugement
sensa lochics e sophistes.

 • 3 a) comprendre ambdós? ; b) rourt, de roure ou de rossegar, terme désignant un supplice? ; c) j’igno (...)

3Millor sera pells manuts
que pells grans e grosos.
de que·s tindran per perduts,
mordent-se les mans amossosa,
vahent-sa rourtb los ossos.
Molt dells sapanyc diran
si atras tornar volran,
veurets sens caps lurs cossos.

 • 4 a) all BC490 ;

4Ell deu regnar longament,
segons cos de strologia.
Ver es que un tractament,
per alguns qui han batlia,
sera la cuberta via
contra ell
a sera trastat.
Lo regna sera torbat
per aquesta tal malia.

Lladonchs ell aura affany
segons que lo cell ordona.
E cell qui de sanch li tany
contra ell pendra scona.
E molta noble persona
seguira cesta error ;
sera adonchs gran rumor
en lo comdat de Barchinona.

Castella e Arrago
algun temps seran en guerra
e en gran diuisio.
Si lo meu saber no s’erra,
ffoc exira d’Englaterra
qui per l’ayre volara ;
un temps e mig durara
e puys sera met sots terra.

Cest sera major cayrell
e mays perillosa cosa
que·l fet del comte d’Urgell.
No le seu leugera nossa
e, posats de sots la fossa,
lo dit fos pus no noura ;
l’espira que gitara
sera del seu fill sposa.

Grants fets de son cap fara
sens consell de sa conpanya.
Lo regna gouernara
guardant-lo de gent stranya.
E cell qui contrayara
vendra a perdicio
de fora en la conpanya.

Volra fer noua conquesta.
e, lo fet ja comensat,
dins sa host fara gran festa.
Per la injusta requesta,
tot son fet sera torbat.
Molt hom sera captiuat,
mes de mill perdran la testa.

De ira e de gran dolor
sera la cruel jornada.
Ladonchs paor e gran terror
haura la gent batayada.
Molta gent morta, nafrada
veurets jaure per los plans.
Camparan molts castellans
porque saben l’encontrada.

« Qui tot ho vol tot ho pert »,
segons que·l prouerby posa :
prenent lo poch profert
no sera dita nossa
si la porta sera closa.
D’eycella cupiditat
lo mal veuran adobat
e en be tornat la cossa.

Ell volra vanyr a si
de la gent no conuertida.
Digats de part de mi
que no u veura de sa uida.
La gent per ell stablida
decauran en gran perill ;
cent non camparan de mill
al rompre de la bastida.

Eu say que molts parlen
quel meu dit es gran follia,
mes, quant de fet ho veuran,
diran : « per Deu molt sabia ».
Vos dich que l’estrologia
mi demostra clarament
de sanch gran scanpament
en terra d’Andolosia.

 • 5 a) dich BC490 ;

5Axi com damunt vos he dit
longua sera la seu uida ;
si per los seus sera tresit,
eu no he dit
a mentida   [Col.C]
car, la causa stablida
per lo viure naturall,
cella mort accidentall
ans del temps la ffa finida.

De amors grans pudors
exiran sensa fallensa
entre los dos grans senyors,
segons la mia siença,
per si, volta la potença,
aycell qui es uny pubill
guard-se no tingua en vill
ffer hi bona prouidença.

Sera donchs molta rumor
en tota terra d’Espanya
e veureu lo gran Tudor
aplegar la su companya.
Spote sera descoffit,
en dimarts sera trasit,
e no gens per gent stranya.

 • 6 a) Le sens de ces deux derniers vers m’échappe ; je ne parviens pas à déchiffer le dernier.

6Lladonchs ell retornara
prestament al nouell papa
e franchament sa matra
sots la vermella capa,
dien : « mon cosi ara papa »,
co que nos fem a gran tort.
De la mort n’y a stort
un gay xiu[non leg.]elh de papaa.

Assi·m dix lo dit Ricard :
— Asse·m par gran merauella
que uos ajats judicat
so que sera de la Sglesia.
Per ço que en mils vos creya,
placit-us a mi declarar
de aquest papa son affar.
Mal cell que li n’aparella !

 • 7 a) Le sens de ce vers m’échappe ; la lecture de seu n’est pas certaine ; la rime semble imposer dig (...)

 7Lo cell mi diu clarament
que·n cella luna antigua
no exira del Ponent,
e que seu co qui·s vulla digua
a
natura vey que desligua
ço que hauia liguat ;
sots terra sera possat
ans de III anys si molt trigua.
Apres que sia mort,
tots aquells del breuiary
elegiran d’una acort
altre divinal vicary ;
sera en hautz tressor.
Coue que la Sglesia plor,
regida per tal corsari.

Si no que·l temps sera breu,
seria guasta la Sglesia
car, segons lo sabe[r] meu,
sera « lop sots pell d’oveya ».
De ço que la luna feya
lo contrary ell fara,
mas lo fet sa adobara
apres una gran paleya.

E puys veurets clarament
ayco que lo cell ordona
del dit gran rey de Ponent
e furtuna que·n condona :
volent fer noua corona
dins la illa del foch,
sera torbat tot son joch
pel senyor de Pampalona.

O mala e cruel mort,
gran es la teu senyoria !
Per ton delet e deport
torna en mala enconia !
Suplich-ta per cortesia
que mos prechs vulles ausir :
al dit rey lexes fenir
sos dies ab alagria.

Aci, senyer en Ricard, fas ffi
de la meu loquença.
Clarament vos ay posat
co que mostra la meu scienca.
Matets vostra diligença
aquest fet secret tenir.
Si no·u fets, sens mentir,
gounyarets mal volença.
   Deo gratias

11 Mt. 7. 15

[Bibliothèque universitaire de Barcelone, manuscrit 82 : Frare Tedeu : de la reparació del món ans del adveniment del fill de perdicio ; texte composé après 10/1469]

2[Fol. 6r°] Jhesus Maria salvens. Amen.

3Trenslat de un tractat fet en l’any MCCCCXII per frare Joan de Bur del orde de la terça regla, natural cathala de la Spluga de Francholi, del que li dix frare Tedeu ermita egeptia del que se hauia a seguir en Spanya e de la reparacio del mon ans del adueniment del fill de perdidio. E comensa lo prolech :

4Anant lo sanct viatge de la Casa Sancta de Hierusalem per ma deuotio, si passi per diuerses partides ab destent per ma fortuna, per arribar en loch que·m pogues enbarcar e hauer pas per complir ma deuotio. E conuench-me entrar ab qui mon sperit poch pensaue, car, arribant per destent de camins, hagui a sercar, jo, frare Joan Bur del orde de la terca regla, les deuotes celles de les hermites de Grecia en los confins dintre Torquia e Hongria, en lo any de nostre Señor 1412. E foy arribat en una cella hon trobi un armita homo de sancta vida, lo qual se anomenaua frare Tedeu, tengut en molt venerable reputacio per los altres pares armitans egiptians e per home molt docte en la Sancta Scriptura, molt natural e stimat strolech, de que en aquells pochs dies que stigui ab ell viu coses tan certes com la veritat, les quals me donaren causa en pregar-lo me fes gracia me digues del sdeuenidor alguna cosa. E per qua[n]t jo hauia hoytes les sermons de mestre Vicens Ferrer, si volgui seber de aquell la fi del mon o apropincant de aquell. E satisfeu-me ab moltes rahons per les quals mon sperit resta content.

5E per quant jo li digui era natural de les parts de Spanya e cathala de un loch qui s’anomena la Spluga de Francholi, me dix :

 • 8 a) Je suis tentée d’ajouter emperò ; b) BU 82 : vostres ; c) BU 82 : dente ; d) Dans BU 82, les mot (...)

68Fill, frare Joan de Bur, hoyhiu-me e scriuiu lo que dire per fer-vos pler — pus sou de Spanya. aÇo que us dire, ab tot que fo ben cert, segons cors de natura, que nosaltres no u veurem lo que scriurem. Empero, per que restera memoria de alguns parents vostres, e per ço que verau alguna cosa ab ulls aleuats del sperit vostreb, contemplant en pensament per descansar aquell alguna vegada en les coses del sdeuenidor, ne quant lo comens de aquelles se deuen persaguir segons vostra demanda, seran com seran porgats en Spanya los dos grans peccats causats per aquells, deb[it]us rogens del qual succehira lo regiment e senyoria dels regnes de Castella e Arago en un sol rey per comunicatio ab una infanta, la qual com regnara stara en raualacio la terra tota e los dos de una matexa carn e de una matexta sepa e per dita linea seran exits en un mateix deutec e grau del sobre dit. E seran en condicions conformes, molt reyals en virtuts destillats, [fol. 6v°] grans campanyades vulpins de onsines cogitations ab atribes e veloces leonines exequtions de altes comullacions ab spectas e faridasd aquel, mes en la generacio dels quals sos greus paccats que dit vos he seran porgats, los quals son dues morts de dos princeps. La una de un rey de Castella, com aquell negu no deuia esser ten tamerari que li degues posar les mans per mal ni per bens, com a nostre Señor Deu pertangue la tal jurisdictio — car a vegades per peccats dels pobles nostre Señor permet alguns reys no esser amoderats e en lurs actes esser cruels, car scrit es en la Sancta Scriptura « la ma de Deu es en lo cor del rey », l’altre mort, de un infant de Arago, lo qual mataren sens colpa.

7Aquestes dos morts detestablement fores fetes o causades per lo sobre dit, de hon axira lo XI corn que Deniel posa que aquest exira de sa casa propria infant e nexenca, rey fet de illa poch ab gran simplicitat e humilitat, axi de cor com de pensa, e entrara en casa dels seus propris, hon per alguns dies sera exhaminada sa paciencia1. E nostre Señor, qui per humilitat dona e ha donat sempre grans retribucions, a aquest retribuhira en moltes mes vegades mes de cent milia vegades milia la sua merce, empero alguns dies sera flacha de tresors. E sempre se aplicara saber e veure los princeps del mon que fan, ne com viuen, ni quin regiment porten, ne quals fa tenir en aquesta vida present en reputacio ni esser benauenturats. En apres, standra les ales com aucell qui per alguns dies es stat engabiat e despuys ab gran voluntat batra les ales molt fort e poderosament muntar-se’n ha en strema sumitat e pendra puntes de ferro poderosament hont volra e quant volra, car los fets de aquell seran misteriosos2.

 • 9 BU 82 : a) enpropar ; b) aquell ; c) rebosucions [sic]; d) on a changé de sujet : du pape à l’ensem (...)

89Lo nom dell sera matall mistich de ferro principal ab or, argent, plom, stany, coure3. E si us hauia apropiara aquest matall mistich al dit princep segons constillacio ni la influencia de la planeta o signe que sera nat, seria allergar lo memorial del que vos volriau saber, pero siau cert que en aquest seran applicats molts cognoms e tots seran apropiats a ell sens tenir contradiccio ninguna, car son li propis per los actes que ha a fer. E aquest, frare Joan, sera lo vertader indubitat vespertilio de vostre Spanya e spurna de foch occidental del qual molts han parlat4. E quant aço sera, veureu los senyals de aquell glorios Euangeli, lo qual signiffica la propinquitat de la fi del mon ; hon diu que com la figuera comensa a lensar petitas fullas e los arbres a borronar, que leuors es lo comens [fol. 7r°] de la primauera, perque axi com les gents veuran los grans senyals axi en lo sol com en la luna per quant aquellsb perdran la color e les steles, per perdra aquell[e]s la propria virtut, leuors prompte e molt prop seran les grans congoixes e tribulacions del mon5. E encare per lo reprouat perseguidor de la fe christiana e per les desordes e rebolucionsc que seran comesos per aquells qui·s diran christians e la ley de Christ no seruaran, seran per aquest rey o princep [lac.], de que us rahon resparats, car axi·s coue que sia. E lauors de necessitat vos dich que lo sol e la luna que tenien perduda la claror la cobraran e les steles per lo semblant en lur virtut tornaran, car lo Papa no te tresor per fer guerra a reys de chrestians, ni adiutoris en aquells [en] los quals sera parsial, ni [per] applicar contradiccions en la christiandat, ni en guerres per fer mejors e pus alts los de son linatge, ni dar-los ni comprar los apelsades heretats, ne pomposos patrimonis ab titols de persones reyals, ne en poblicar ne mostrar los fills e filles desonestament procreyats, ne menys cometre matrimonis sens vergonya ab los grans bens de sancta mare Sglesia — essent-ne fets administradorsd en coses consernents lo seruir de Jesus, fayhent offertes de peccunies ab gran demasia, ab que no serien ells dignes ne los seus de esser lurs sclaus. E los cardenals, qui son les steles6, per semblant cobraran la virtut, car en lo comensament del regiment de aquest princep e rey tots los ministres de la Sglesia e tots los ecclesiastichs e religiosos per mes specifficar [dub. : sceran] en lo septre del maior desorde e confusio, que com dich que per arbitre les gents se faran ecclesiastiques persones e aço per fer-se señors e poder viure ab gran tripolencia e pompa ab los bens de sancta mare Sglesia e per esser fets apropriataris de les administracions de la preciosa sanch de Hiesuchrist — a hon son de les peccunies e caritats de les almoynes — e aço per poder-se agolar ab persones reyals en voler matrimoniajar los vils nats ab aquells, hoc encara contendre ab ells o abusar de aquells bens, dels quals ells son fets administradors en lo seruici de nostre Señor Deu e en remissio de nostres peccats e penes e culpes.

 • 10 BU 82 : a) entre est répété ; b) esser-se ; c) perseuerar ;

910E aixi, dequi auant no speren altres dels actes sobre dits, car axi com lo beneiyt sanct Pere fou posat en sentre pobre e humil e no superbios, aquests se’n seran pujats en lo septre e exalsats, va e superbios e volran posar les sues cadires entrea los pus alts e millors ; de alli seran lensats per aquest. [fol. 7v°] E com lo glorios sanct Pere per son offici e regiment hagues en tal forma esser-lib unida segons la disposicio diuina, axi volgue fundar lo bon Hiesus e edifficar sobre aquella pedra singular la sua gloriosa Sglesia7, en axi que attenent la vida de aquell beneyt ab pau dels gloriosos successors seus perseuerasc en tan gloriosament que recaygue la maior part del crestianisme en fer grans caritats e almoynes e grans dons a la sancta Sglesia e fer-ne les persones ecclesiastiques administradors en coses pies, caritatiues, honestes e degudes a la fi de allo per que foren fets marmessors e administradors, axi per part dels deffuncts com dels vius, sens donar-ne compte sols a Deu, los quals pochs seran alli stiguen de cara per lurs viltats. E encara vuy en die per la fidelitat chrestiana son en possessio e a tots los fahels christians los reste allo, en abit de dar aquells e fer-los administradors [de] lurs bens, en tant que faran totes sobres e se n’aplicaran tans de bens com volran, la qual cosa sera en gran confusio lur — dich de aquells ministres — , los quals ab vanitats ho despendran, les quals, frare Joan, no dire perque seran fets proprietaris — axi com vos he dit — e molt mes que no sols de les rendes, mas de les dignitats e beniffets, car en aquell temps veura qui sera viu que los bisbats e dignitats volran los qui·ls posseheixen renunciar o resignar a lurs detestables fills si·n tindran, o en acostats parents e no·s daran vergonya de aço, ne de altres moltes coses maiors e pus abominables, ne menys hauer-ne exequtatories ni consentiment dels princeps o reys de aquelles terres, continuants los dits bisbats abadiats o dignitats sobres de florins.

 • 11 a) Je suis tentée de proposer permetes, du verbe permetre ; b) l’abréviation donnée par BU 82 donne (...)

1011Empero, lauors en lo comens de aquest glorios princep que jo us rahon, les coses iran en tant de desorde que vergonya tota sera perduda. Dels lechs no·m cur parlar, car han a seguir les guies e pilots lurs, perque vos dich que « guia de sech mal amostra lo cami8 », de que vos dich que si en tal cars o temps nostro señor Deu prometesa lo fill de perdicio volgues la part de chrestiandat qui deu esser pus fort, la qual es dels ecclesiastichs, aquella li ficaria lo gonoll a terra, e aço [fol. 8r°] per la prauitatb dels coratges que tenen endureits en vanitats e superbia e en esser copdiciosos propriataris affartats e encarnats en los bens que no son lurs sino administradors tansolament al seruici de nostre Señor Deu, com he dit. E per ço, tals enuiaren espesses enbaxades al dit fill de perdicio per que·ls comunicars dels tresors dient : « baneyt qui ve en nom d’argent e d’or9 ».

11Empero, lo beneyt glorios Hiesus no vol que axi lo reprouat no·ns trop sens vigilia10 e, per ço, aquell princep hoccidental o purna de Occident te a posar en orde lurs infidelitats e abusions per la maior part del mon e aquell purgat en la forma que entendre·s dexa, ans de la venguda del sobre dit Antechrist. E crech per a mi, frare Joan, que·ls sermons de mestre Vicens Ferrer, lo qual jo he per home de molt aprouada e sancta vida, auran parlat, determenat per aquell leuors esser tost e ben tost lo adueiment de aquell reprouat perseguidor de la ley de Christ, car ab tot que fi del mon hage terma e aquell ningu ha pogut saber, car nostro Señor Deu tal secret ab alguns d’altres se ha reseruats11 e son regalies del seu consistori diuinal.

12 Pare, consolacio gran me·s stada de hauer vos hohit e de scriure part del que m’aueu dit del princep señor. Empero, per quant vets vos sou stes en dirme coses de tanta singularitat, les quals no he meses en scrit totes, e vets que aquest memorial se faria gran e temps no·m bastaria per fer mon deuot e sanct viatge de la Casa Sancta, prech-vos, puys haueu comensat, que per conclusions de vos hage lo succeser de aquest tant comendat princep ferrehonal hoccidental o purna de Spanya, reparador de la maior part del mon de les confusions e habominacions successiuament, per que vege poch mes poch menys lo que sera de la successio sua.

13 Fill, so molt content. Empero, per que vets segons vostre domastracio, dieu volrieu saber de aquell algunes particularitats e no u ten stes, pus no preneu anuig en scriure, jo us comunicare per sumes algunes coses les quals seran tan certes com nosaltres som açi.

14 Pare, prech-vos les me digau pus sien ben enteses, assi que los qui legiran ho pugan entendre, que poch valria scriure u si entes no era.

15 Mon fill, jo u fare segons strologia e lo saber me acompanyara, pus clar per sumes se puga entrendra, que legir e no entendre perdre es temps.

 • 12 a) BU 82 répète christianissim ; b) patimion¡s BU82 ; c) Comprendre ofenedors? ; d) forme non attes (...)

1612Aquesta purna de Spanya o de Occident te a venir en les prouincies e parts de Grecia e pus propri [fol. 8v°] parlant per part de mar e part sobre terra12 ; e açi podeu creure sens dupte. E lauors lo joch sera stret e ans de aço aquest ferro e molt gran e poderos princep ben afortunat christianissima auenturos en los temps de son regiment justicia cobra, la qual cosa fan los reys e princeps benauenturats, so que fa venjar enjuries, ne vencer batalles, ne menys almentacio de patrimonisb, axi mateix fara aquells preualer en sos regnes e ab los pochs e manors los grans e maiors calsigara e ab ma fort e orrible ; ab grans violencies los offentosc enemichs repulsara e innumerables victories contra aquells haura, en tant que seran destrohits e restaran sens fama. E lo nom e renom d’un pressuasitd rey entre aquells matra abaix. E los regnicoles de sos regnes pacifficara e entendra en pau e en son seruir concorts e un regne cometra ab potencia e ab gran exercit als regnes seus en breu temps aplicara ; en apres reys sens corones li seran fets trehutaris. E tres reys de son perentat se metran debaix ses ales13. A Vanecia en lo comens mirara ab ulls de amor e ells desigeran fer-li grans complacencies e l’auran en gran deuotio e en tan gran deuotio que sera dupte que en senyal de consaderacio no porten una petita senyera de les armes del dit princep o rey e tot aço concorrera que sia en un temps mateix poch mes o menys. E los infels heretges erroneos contra la sancta fe catholica seran afflegits e ab verga e basto e hauran innumerables persequtions molts e grans inflictes de la sua ma, e per aquest seran los ecclesiastichs oppresos e perseguits14. Sera axi com un percussor e viador preparant la carrera a un infant que deu hauer de la dita infanta e ab tot que lo dit rey no·s deixe de ses empreses, axi com se coue. E lo fill li sera molt obedient. Empero contrecteran los dos per tenir sos regnes paciffichs e per no hauer deixar lurs enpreses car son terrosese e grans promeses per nostre Señor Deu, en lo temps del qual la gran Cartago e Affrica tot ha tallar lo cap de la bestia e sots los peus violentment trectara en dies breus car la per sif se faran les coses ab miracle gran e ab gran basto. La sobirana monarchiag apres possehira15 e les porfidies de les infidelitats dels genouesos destrohira. E la ciutat de Genoua es dupte no desregne en memoria de les prauitats [fol. 9r°] dels genouesos, car sempre han ajudat als anemichs de la sancta fe catholica contra christians per guanys desonests, no curant de les censures ecclesiastiques, per que axi com a heretges an esser punits per aquest princep e señor justifficat. E si del seu patrimoni alguns princeps dels seus alguna cosa ne tendran en alguna manera pres, ells mateixs sens neguna violencia ne oppressio al dit princep ho tornaran ab gran amor e regraciar-li an com ho haura volguth pendre e sera vist que ell los fa gracia de axi prendrei u. E en aquest temps [lac.] la vanitat de la pompa de Venetia, que molt abans de aço treutaria se sera feta del turch. Empero, poch apres se retendra lo trahut. Mes, haura consentir aquell despit e no podent hi contendre, per por que [per] lo dit turch no fos usurpada. Presentar-s’a en aquest princep e deuall ses ales se sostendra e amostrara cara contra Turquia ab spalles del sobre dit rey e aquell seruira, axi de fustes com de sos hauers, tota hora que li fassa mester. Florença li ficara los genolls en terra e·s dupte que per lo tractar entre ells carnalitats en manera no deguda no reben per aquest justifficat e christianissim rey gran dissiplina, car, com se deu, de grans castichs ne ha fets nostre Señor dell e molt mes assenyalatsj que de negun altres peccats, car es acomparat casi al detestable peccat de ydolatria, los quals son irremissibles, ab tot que ningun chrestia james deu desesperarse de la misericordia de Deu si ha temps de penedir. Empero los teusk greus peccats reprouats asselerats no pot esser que qui apart posa la temor de Deu no sia punit, car no y ha be sens retribucio ne mal sens punitio. Empero, la dita comuna ab totes les altres li seran al dit señor fetes trehutaries. Pisa daba al demunt dit señor : libertat attenyera ab son trahut. Lo Turch e Torquia per aquest rogniara. Lo cap de Grecia e tota aquella en ses mans vindra e senyorejera16. Dels que volra, senyoria constrenyera e a sa obediencia sotsmetra e finalment totes les populacions de la terra confassaran al sobre dit esser senyor. E alguns a ell en senyal de domini trautaran e trestautaran per esser per aquest princep defensats e emparats. E per totes les terres axi poblades com inhabitades tant quant possible sera, fara casi splora ab sploradosl e per persones sebudes en aquell mester per saber les gens com se manegen e principalment per saber los grans princeps e señors del mon que fan ne com estan ; per les inhabitades, per saber les coses admirables e de aquelles ; lo fi : per poder-se n’[fol.9v°]aproffitar, car a la grandissima deseixida que tindra aura la entrada esser maior. E nauegaran las suas fustas e dels seus per mars Occeanas e Mediterraneas sens contradiccio. E la senyera que aquelles portaran de les armes del dit princep de continent metraj tot los altres nauagants en subjugacio, quasi atorgant-li una señoria ; de les mans saludaran enclinant lurs banderes e acalant veles a baix. E mes les palagrins e caminans per terra per anar segurs entre les gents portaran las armes del dit señor, les quals los seran saluaguarda bollati e segur de lurs viatges. Reduhira tot hom a la fe catholica sancta. En als ministres de la sancta Sglesia en alt viuents del acclesiastich, les superbies pomposes e vanes e tiraniques e temporals [lac.] en spiritualitat e en la vida e honestat del benauenturat sanct Pere ab gran potestat e en axercit ab gran basto de ferro forsara a tot hom conuenir e esser unes ouelles sots un pastor17. E dara passatge segur a la Terra e Casa Sancta e fara açi poch menys casi contemplar per los admirables e assenyalats actes que les gents li veuran fer.

 • 13 a) altes BU82 ;

1713Lo nom del infant que aquest rey o reyna deuen hauer segons es demunt dit [lac.] no sera aspre ni agra, mes gracios e de gracia, seruant tots sos actes en sobirana virtut, en si comprenent dos dessendencies procehides de una substancia, la qual refletxera en un subiecte, lo qual sera ell, lo que vos enteneu tanbe com jo per lo que hauem rahonat : altre persona, altre nom ; a pare e a mare contrasemble en poder, saber e esser en alt sobre dit. La liberalitat li sera vida, lo contrari li sera mort. Ordinariament, tostemps dera en axi que aquest ab consell e ajuda de la sens par conuieha que demunt he dit ; ab innumerables potencies, exercits e magestats abatra los basaliscos, serpens e dragons. E la mare de aquest infant, reyna que dessus he parlat, muller de aquell indubitat vespertillo en un mateix grau e deute ab aquell, digna de innumerables lahors, special entre les dones que lauors regnaran, sera molt constant e ferma, cautalosa, secreta, molt christianissima e mes que tota altra amant sa companyhiha e marit, dona sens condicio de les altres, per special gracia humil e molt justifficada, a la qual se ajusten innumerables cognoms segons les virtuts e actes que de ella dita infanta e reyna ins[non leg.]pan, e molt mes per esser vexell a on les grans decoccions se faran per venir en aquell centre del sinch centenar a hon les dites e altresa [fol. 10r°] coses an hauer la maior part de terma. E com en una mateixa concorrencia hagen pare e mare e fill ensemps obrar — ab tot que la dominacio a un tot sol se aplicara, per quant nostro Señor Deu en totes les coses ha fetas e fa fer e fa en demonstracio e figura de la sancta Trinitat — enaixi que en la promissio de aquests actes tant assenyalats se pot e·s deu pensar volra lo baneyt e glorios que ab concorrencia de les tres coses se fassen e per un sol sien raputades per esser una mateixa carn, encara que les persones sien distinctes, empero unides per participar en los actes axi en lo seruir de Jhesu Christ com en la retribucio que n’auran del dit señor e de la humil verge Maria que entrebuhira l’omnipotent Señor : « dirigat gressus eorum », etc.

18E axi hauem, lo meu bon amich fill, de so que saber volieu. Segons mon poch entendre, abasta lo dessus en suma ; empero, per quant mon dir vos signiffica moltes coses specifficades, si per ventura alguna de aquelles no succeheix en tanta manera com he dit e o mes o de menys o algunes son ans o apres de mi no u haian a marauella si de si en si no u haure dit determinat, com l’omnipotent Señor de tals coses s’a reseruat lo fi.

19Mas, vull sapiau aquest princep, rey e señor ferreus li podeu be applicar entre los altres cognoms purna de Spanya occidental — axi com en altres passos he dit — per la qual se ensendra grandissim foch comburatiu. Les fets del mon mundant, muntara ves aquilon resolutiu e en fum tornant les coses uniuersament que seran contra la sancta ley chrestiana, per quant los persuades per lo reprouat fill de perdicio en gran culpa lur perprenen pena en los qui ab gran fermetat e constancia abrecaran en tots temps la vera creu e seguint la sancta fe chatolica essent axalçats remunten en diuersos graus de gloria.

201 « Lo sobre dit » est probablement Pierre III d’Aragon, dont descend effectivement Ferdinand le catholique, objet des prophéties de frère Tedeu. Ce texte reprend à son compte l’identification des rois d’Aragon avec la onzième corne de la quatrième bête de Dn. 7.7-8, qui « tres reges humiliabit » et la petite corne du bouc de Dn 8.9 et 8.24, qui fut réalisée pour la première fois par le Breviloquium. « Rey fet de illa poch ab gran simplicitat e humiltat » me semble reprendre la prédiction selon laquelle « de [...] Cathalonia egressurus est unus rex parvus persona et despectus » (Harold LEE, Marjorie REEVES, Giulio SILANO (éds.), Western mediterranean prophecy : the school of Joachim of Fiore and the fourteenth-century Breviloquium, Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989, dist. 9., p. 245), destiné à conquérir la Sicile et le fait que Ferdinand II soit effectivement roi de Sicile. Il n’est pas impossible que l’auteur ait également pensé à la prédiction du pseudo-Arnaud de Villeneuve selon laquelle « de Occidentalibus partibus procedet cum navigio grandi unus infans seu princeps, nomen cujus erit de ‘forga ferrea’ et nascetur in insula » (BC 490, fol. 101v°), en n’en retenant que ce qui pouvait évoquer Ferdinand le catholique.

212 La source de ce passage est certainement le Breviloquium, dist. 10, qui annonçait un aigle aragonais « que hucusque prostrata dormivit, que, cum excitata fuerit, expandet alas in predam et ungulas acuet in capturam, rostrum aperiet ut devoret inimicos (éd. cit., p. 261) ». Le fait de « muntar en strema sumitat » désigne l’accession à la monarchie universelle eschatologique par un monarque aragonais « regulus ad Imperium volans » dans le Breviloquium (éd. cit., p. 260) ou « ascensor in fumum alias in fumum et ad Imperium ascendens » pour le pseudo-Arnaud de Villeneuve, qui s’intéressait quant à lui au destin d’Alphonse V.

223 Cette étymologie du prénom Ferdinand illustre la pratique médiévale de cette science, qui ne s’intéresse pas à l’évolution phonétique des mots (appelée derivatio), mais cherche à retrouver « la vis des mots, leur force interne, l’essence des réalités auxquelles ils renvoient » (Gilbert DAHAN, L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, Paris : éditions du Cerf, 1999, p. 308), chaque signe entretenant avec son référent une relation motivée, qu’il faut expliciter. Ferdinand est rapproché de « fer » ou « forge » semble-t-il au XVe siècle et ceci concerne tout d’abord Ferdinand Ier d’Aragon. Martin AURELL (« Messianisme royal de la couronne d’Aragon, (XIVe-XVes.) », Annales Histoire Sciences Sociales, 1, Paris, 1997, p. 146) fait remarquer que « cette métaphore ne va pas sans rappeler le savoir alchimique de l’Antéchrist, capable de transformer les métaux en or, achetant les hommes corrompus par cette même cupidité que combattent, par leur dénuement, les franciscains observants. Liées à la fumée, au feu et au creuset, les interprétations du nom d’Alphonse et de Ferdinand évoquent une destruction infernale, terrifiante », par quoi l’on renouait avec les fonctions de purification violente de la chrétienté jadis prêtée aux rois Pierre II et Pierre III d’Aragon.

234 Voir notes 2 et 3. Dès le Vae Mundo de la fin du XIIIe siècle, la chauve-souris était une figure de l’empereur ibérique des derniers temps. L’image, d’abord catalano-aragonaise, passa à la dynastie castillane des Trastamare, avant de revenir en Aragon avec ces mêmes Trastamare et de s’imposer sous Ferdinand le catholique, au détriment du dragon de l’Apocalypse des derniers souverains autochtones (M. AURELL, art. cit., p. 140-141).

245 Mt. 24.29-33, Mc. 13.24 et 28.29, Lc. 21.25-26 et 29-31.

256 Exégèse littérale d’une métaphore empruntée à Grégoire, Homil. sup. Evangelia, 2.38.2 (PL 76.1282), également présente dans le Breviloquium, dist. 9 (éd. cit., p. 247) et dans le Pseudo-Arnaud de BC490 et PR II/3096.

267 Voir Sir. 26.24 et Is. 28.16.

278 Mt. 15.14.

289 L’adhésion du clergé au parti de l’Antéchrist par cupidité figurait déjà dans le LSE de Roquetaillade, où l’on voyait tous les « reprobi filli seculi » se rallier au pseudo-pape, « fon[s] florenorum », « quia ipse abundantes thesauros Ecclesie possidebit » (chap. 25, éd. cit., p. 149).

2910 Mt. 24.42-44 et 25.13, Mc. 13.33-37 Lc. 12.37-40.

3011 Mt. 24.36, Mc. 12.32 et 35.

3112 De même que l’ange d’Apc. 10.2 ?

3213 Motif récurrent dans les prophéties catalano-aragonaises et qui semble issu d’une prophétie Sibylline conçue au départ pour Pierre II d’Aragon et qui prévoyait que ce dernier, « tribus de sua gente evulsis regibus, cum ceteris ad terram inclitam pertransibit » (citée par le Breviloquium, dist. 10, éd. cit. ,p. 260) ; l’origine biblique de ce motif est à chercher dans Dn. 7.24 (« alius consurget post eos et ipse potentior erit prioribus et tres reges humiliabit »). Le motif est bien entendu adapté à la réalité politique de la fin du XVe siècle : il ne s’agit donc plus pour Ferdinand II, comme le Breviloquium l’attendait de Pierre III, de vaincre les rois de Mayorque, de Sicile et de France.

3314 Les armoiries des rois d’Aragon, à quatre pals de gueule sur champ d’or, ont donné lieu à une interprétation métaphorique selon laquelles ces bâtons seraient, de même que les verges d’ Is. 11.4 et d’Apc. 20.15, des instruments entre la main de Dieu pour châtier les mauvais clercs (en général) ou, comme ici, les hérétiques. Les premiers exemples de cette interprétation qui, une fois encore, font du roi d’Aragon un fléau de Dieu, datent du XIVe siècle ; pour des occurrences, consulter M. AURELL, art. cit., p. 148-149.

3415 Ce programme emprunte des éléments au Vae Mundo — « subjiciensque Africam et, caput bestie conterens, accipiat Monarchiam » — et au cycle du Leo hyspanus — la conquête et la christianisation de la Tunisie ; la syntaxe de la phrase est probablement altérée : on voit mal comment la Tunisie et l’Afrique musulmanes pourraient être vouées à « tallar lo cap de la bestia », la bête en question étant toujours soit Mahomet, soit une incarnation de l’Antéchrist.

3516 La conquête de la Grèce, ou au moins, son retour au sein de l’Église romaine est depuis le XIIIe siècle, un objectif permanent du programme eschatologique de la royauté aragonaise. Les mentions à la Turquie apparaissent au XIVe siècle et se feront de plus en plus fréquentes au fur et à mesure de la progression du péril turc.

3617 Jo. 10.16.

[Biblioteca de Catalunya, manuscrit 246, fol. 9r°]

37Sequentes versus fuerunt positi ante fores civitatis Barchinone anno Domini M°CCCC°XXVIII°, sed a quo nescitur.

 • 14 Un seul exemplaire de cette prophétie et de la suivante, dans BC246. a) Je choisis la solution prop (...)

14Tu, civitas magna, pacis vocabaris alumna.
Similisque Rome populis fuisti columna.
Gaudebat tuo regimine Cathalonia tota ;
nunc flet  : in luctus vertit beneficia tanta
que tui rectores, jura mittentes romana,
publico dederuntque, tibi gloria tanta !
Nunc, submersa malis, frustrata regimine illo,
es meretrix dicta et mostras publico stupro
ut, furtiva, noces
a cunctis imperio[so]b lucro.
Tu, nociva publico, tuo regimine falso,
destrueris cito, eterni judicio alto.

 • 15 « Epigrama-precipitare ruis » : alt. man. BC246.

15Epigrama Rome

Roma vetus, veteres dum te rexere quirites
nec bonis immunis non malus ullus erat.
Defunctus patribus, successit prava juventus,
quorum consilio precipitata ruis.

Note historique :

38« Tu, civitas magna, pacis vocabaris alumna ». Bien que datée de 1428, cette vaticination exprime un jugement sur des événements survenus en Catalogne entre 1461 et 1472. Identifiée à la Babylone biblique par sa trahison, non envers Dieu mais envers son souverain, Barcelone, métonymie de la Catalogne rebelle à Jean II, se voit appliquer les mêmes métaphores de l’adultère et de la fornication. Autrefois égale de Rome par l’excellence de son gouvernement et son éminent rôle politique, la ville rejoint alors dans le vice la Rome/Babylone des franciscains spirituels. On retrouve là exactement la même condamnation de l’action politique de Barcelone et de la Catalogne, dans les mêmes termes, que dans le poème Per Barcelona, attribuable à Pere Azamar et datant de 1473 (manuscrit BNP Esp. 305). L’accusation d’aldultère et de prostitution renvoie en particulier au fait qu’après avoir dépossédé Jean II de la couronne d’Aragon (09/07/1462), les organes dirigeants de la principauté lui désignèrent successivement comme remplaçant Henri IV de Castille (« roi » d’Aragon en 1462-1463), le connétable Pierre de Portugal (Pierre IV « d’Aragon » : 1464-1466) et enfin l’ennemi séculaire angevin en la personne de René d’Anjou (« roi » de 1466 à 1472).

[Manuscrit 588, Bibliothèque universitaire, Barcelone]

 • 16 a) li any : l any MR ; b) papa B[ohigas] ; c) guerebit BU588, generabit B ; d) li : l’any MR ; e) l (...)

39[Fol. 56r°] 16Aquesto e lo godisio venuto de Bolug[n]a : A li anya MCCCCLXXXVI, Roma perpetuab gerebitc. A lid MCCCCLXXXVII, ffame peribunt multi. A lie MCCCCLXXXVIII, clericus persecutione patietur. A lif MCCCCLXXXVIIIIg, a Rodah husquei Romam obsidione[m] tenebit. A lij MCCCCLXXXX e CXV, rex ab Occidente desendetk qui Turcum conffri[n]getl et totam Gresiam et Terram Santam recuperabit et pontifficemm in sedem remi[t]tetn, qui super arbore[m] siccatamo scelebrabitp. FFlorescet et deinseps erit pr[non leg.]r et qui es sanctisimaq,r.

 • 17 a) e stato MR ; b) quevellari B ; c) vista B ; d) montanya B, MR ;

4017Aquesto uno signo estatoa a la magestate de rey en Ferando, ell qualle esta visto per lo que velarrib que sono supra li pecore e quo vistoc supra la muntanyad de santo Angelo esta fato.

 • 18 Une seule version de ce texte, dans le manuscrit 485 de la BC. a) regum BC485 : je choisis « regni (...)

4118[lac.] Propter peccata regnia et populy, sucsesio per lineam rectam masculinam auferetur dominob Aragonum et succedet quidam infans Castelle per lineam femeninam, qui plures filios huich regno affert, cujus primo genitus in partibus exterioris morietur, nullo relicto sucsesore herede legitimo. Tercius genitus simplici ocasione morietur. Secundus genitus sucsedet primo genitus et omnia ffacta que faciet erunt contraria nomini suy, cuy sucsedet quidam filius cujus nominisc fortitudinis erit. Hic ad Imperium convolabit. Domum Francorum destruet. Tres reges de genere suo humiliabit et alios sibi tributarios faciet. Ecclesiam Dey umiliabit, auferens ey superfluum dominiumd et juridicciones, reducens eam tempore quo erat tempore apostolorum. Sumum pontificem san[c]tificeme san[c]te vite in cathedraf beati Petri statuet et sedere faciet et in ultimis diebus ad Teram Sanctam transitum faciet — quam conquiret — et in ea gloriosa morietur.

Note historique :

42Le troisième texte rend tout d’abord compte de l’extinction de la lignée des comtes de Barcelone et de son remplacement par une branche cadette des Trastamare castillans, à l’issue du Compromiso de Caspe (06/1412). Ce fut en effet l’infant Ferdinand, frère d’Henri III de Castille, qui fut choisi comme successeur à Martin Ier d’Aragon (1395-1410), mort sans héritier mâle légitime direct. Ferdinand « succedet [...] per lineam femeninam » puisqu’il était le petit-fils de Pierre III d’Aragon, issu de sa fille Leonor et de Jean Ier de Castille. Les enfants de Ferdinand Ier ici évoqués sont : l’aîné, Alphonse V le Magnanime, roi d’Aragon de 1416 à 1458 et effectivement mort « in partibus exterioris » (à Naples) sans laisser d’héritier légitime à la couronne d’Aragon, puis Henri (« tertius genitus », mort en 1445 des blessures reçues à la bataille d’Olmedo) et enfin Jean, roi de Navarre (1419-1479), puis roi d’Aragon de 1458 à 1479. « Quidam filius cujus nomine fortitudine erit » est Ferdinand le Catholique, qui succéda à son père Jean II en 1479. Le reste du texte dessine pour Ferdinand V un programme messianique témoin des tensions récurrentes entre France et Aragon et des aspirations du roi d’Aragon à une position hégémonique au sein de la Chrétienté.

 

431 Le thème de l’extinction du lignage des comtes de Barcelone comme punition divine est également développé dans la Prophetia magister Arnaldi de Vilanova apocryphe (BC 490 et Palacio Real II/3096). Il s’agit d’un motif vraisemblablement issu de Castille, où il avait servi à la justification de l’usurpation d’Henri de Trastamare et qui fut développé par les Trastamares d’Aragon pour légitimer leur accession à la couronne (par le Compromiso de Caspe de 06/1412). L’historiographie catalano-aragonaise composée sous les règnes de Ferdinand Ier et de ses descendants le reprit à son compte et le diffusa. Remarquons que nous avons ici une formulation du thème légèrement différente de celles auxquelles nous venons de faire référence et qui, toutes, s’attachaient à noircir le personnage de Pierre III d’Aragon, désigné comme responsable de la fin du lignage comtal. Ici, il semble qu’il faut lire « propter peccata regni et populi » : aurions-nous une référence aux Unions de Valence et d’Aragon de 1347, qui menaçèrent sérieusement l’autorité de Pierre III ?

442 La descendance de Ferdinand Ier, jusqu’à Ferdinand le Catholique, est également évoquée dans le Lucidari des manuscrits 485 et 490 de la Biblioteca de Catalunya, Valence Ximeno 816 et Londres Joan Gili. Ce texte, qui insiste particulièrement sur le destin eschatologique du futur Ferdinand le Catholique, semble être destiné à compléter le Lucidari, qui le suit dans BC485 et qui n’évoquait que brièvement ce personnage. Il manifeste en outre une hostilité certaine à Jean II, absente du Lucidari. L’étymologie du prénom de Ferdinand remonte à un pseudo-Joachim composé à une date incertaine, utilisé par le Breviloquium et qui concernait vraisemblablement Frédéric II. Cette prophétie fut ensuite récupéré au profit des rois d’Aragon portant le prénom de Ferdinand (Harold LEE, Marjorie REEVES, Giulio SILANO, (éds.), Western mediterranean prophecy : the school of Joachim of Fiore and the fourteenth-century Breviloquium, Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989, p. 260 : « Egredietur regulus, cujus nomen est fortitudo [...] »); le Lucidari rattachait pour sa part Ferdinand à « fer ».

453 Ce programme impérial prévu pour Ferdinand le Catholique présente des points de contact troublants avec la Sibylle citée dans le chapitre 10 du Breviloquium, conçue pour Pierre II d’Aragon. Elle prévoyait précisément qu’un roi catalan vaincrait la France, accéderait à l’Empire universel, réformerait l’Église et, après avoir soumis trois rois de son sang — motif apparu dans cette Sibylle , se rendrait en Terre Sainte (Breviloquium, éd. cit. p. 260). Si la plus grande partie du programme de cet empereur des derniers temps n’a rien d’original, l’apparition du thème de la destruction de la France reflète les préoccupations politiques des souverains catalano-aragonais, de Pierre II — le conquérant de la Sicile — à Ferdinand le catholique, qui se heurta aux ambitions de Louis XI. Enfin, contrairement à ce que l’on trouvait dans la tradition germanique et dans le Breviloquium, le texte du manuscrit BC485 fait de l’empereur non seulement le fléau de l’Église corrompue, ce qui est traditionnel, mais aussi l’agent de l’intronisation du pape angélique. Cet élément inédit dans la tradition prophétique catalano-aragonaise reflète peut-être l’amélioration des relations entre l’Église et le pouvoir politique sous les règnes de Jean II et Ferdinand II d’Aragon.

[Biblioteca de Catalunya, manuscrit 490 : Prophétie sur Jean II d’Aragon et l’infant Ferdinand]

[Fol. 102v°] Scriure vul lo gran burbul
qui·s deu seguir apres la mort
del rey molt fort,
per qui brissat sera l’astat
de molt barrons
e los bastons
1 en mig del cell.
Perro l’estell,
quant desmenbrat
del rat penat
2
l’asse sera,
ell gitara ara ab gran treball
lo poc mestal.
Es ver que cel
el qual l’anyell perseguira
no regnara jamas en pau
car axi plau al gran planet.
E molta set de sanch auran
cells qui d’anguan lo robaran molt
3.
Mas sera·lls tolt en breu lo vell
per lo lucell dels XII rems.
Mas, a pochs temps s’elagrara
per que del vel exira
un fill
qui sens perill gouernara.
Aquest pendra
la cassa sancta e lo solda ;
subjech sera lo mon en hu
ab ferro cru4.
Apres vendra cell qui serra
maluat propheta.

461 Cette désignation métonymique de l’Aragon ou de ses souverains comme « bâtons » ou « verges » est apparue dans une prophétie sibylline dont la première occurrence connue est jusqu’à présent le Breviloquium, dist. 10 (éd. cit., p. 260, l. 95-97). Elle fut ensuite reprise par le traité De triplici statu mundi, d’attribution douteuse, et apparaît également dans les manuscrits BUBarcelone 82 et Carpentras 336 (voir : Martin AURELL « Messianisme royal de la couronne d’Aragon, (XIVe-XVes.) », Annales Histoire Sciences Sociales, 52, Paris, 1997, p. 126-127 et note 117 ; Martin Aurell attribue le De triplici statu mundi à Eiximenis). Cette désignation est en général associée à une fonction de châtiment d’un clergé dévoyé.

472 La désignation des rois d’Aragon comme « chauve-souris » est fréquente après les Vêpres siciliennes de 1282, grâce à un jeu de mots associant « vespro » et « Hesperia »; elle se trouve pour la première fois dans le Vae Mundo de la fin du XIIIe siècle. Cette chauve-souris est une figure catalano-aragonaise de l’empereur des derniers temps et l’une de ses fonctions principales est d’éradiquer l’Islam. Elle remplace progressivement l’autre figure eschatologique aragonaise, le dragon d’Apc. 17 hérité des Hohenstaufen et aux connotations beaucoup trop maléfiques. La subsitution s’achève avec Ferdinand le Catholique (M. AURELL, art. cit., p. 138-141).

483 Les vers 13 à 18 semblent être un écho de deux passages du Lucidari composé vers 1482 : « Aquest Johan [II de Navarre, puis II d’Aragon] syra valent en armes e diligent. Per tract rey se fara del regne poch e noble [la Navarre] e aquj el en pau algun temps stara. Apres, sa planeta volta li fara y en gran guera lo metra ab sa carn e ab sa sanch [...] lo princepal regne [l’Aragon] per mort de don Alonso [V] cobrara; ab gran alegrja posesio pendra e pux molt poch li durara, car la primera guera per cap ly tornara » et « don Johan se trobara enguanat, pero molt pres sera reparat. La mes part de la cristiandat lo planyera de tal maluestat que feta li sera, car trobar-s’a despullat ». Dans le premier cas, il était question des conflits ayant opposé le roi Jean à son fils Charles en Navarre, puis en Aragon et, dans le second, du marché de dupes que Jean II conclut avec Louis XI. Le roi dont il est question dans BC490 est donc vraisemblablement Jean II d’Aragon (roi de 1458 à 1479), plus bas désigné comme « le vieux » en raison du grand âge qu’il atteignit. Le fils « que del vel exira » est donc le futur Ferdinand le Catholique. « El rey molt fort » du début du texte pourrait être Pierre III d’Aragon, qui triompha d’un fort parti nobiliaire regroupé dans les Unions de Valence et d’Aragon (1347). En outre, son l’action politique est parfois considérée comme cause profonde de l’intronisation des Trastamare en Aragon, les « péchés » de ce roi ayant entrainé l’extinction de sa lignée.

494 L’étymologie associant « Ferdinand » à « fer » ou à « forge du fer » est une création du XVe siècle, qui s’appliqua à Ferdinand Ier d’Aragon, puis à Ferdinand Ier de Naples, avant de concerner, comme ici, l’infant Ferdinand d’Aragon, futur Ferdinand le Catholique (v. 23-28). Le premier texte la recueillant est à ma connaissance le pseudo-Arnaud de Villeneuve des manuscrits BC490 et PR II/3096 (voir éditions dans ce volume et M. AURELL, art. cit., p.146). L’étymologie du prénom Ferdinand rapproche de nouveau ce texte du Lucidari, qui précisait : « e lo dit princep quj de ferro se anomenara en aquestes letres sa complira : f.e.r.a.n.d.o ». La tonalité eschatologique de la fin du texte permet de supposer que son auteur a également vu en Ferdinand une incarnation du personnage mentionnné en Apc. 2.27 « qui reget [gentes] in virga ferrea ». L’apparition de l’Antéchrist après le règne de l’empereur universel est un retour à la vision orthodoxe pessimiste des temps derniers, dont la Sibylle tiburtine et le Pseudo-Méthode avaient fixé les cadres : l’histoire humaine se clôt sur l’action destructrice du fils de perdition, à laquelle seul Dieu pourra mettre un terme, juste avant le Jugement Dernier.

[Biblioteca de Catalunya, ms 246, fol. 192v ; textes placés après le Lucidari]

 • 19 Je choisis la version donnée par BC 246 comme base, je la compare à celle de BC485 et à la transcri (...)

19Cuma Fernandusb fuerit Aragonie datusc,
bis
d factus tam ree quam nomine dictusf,
lilia vir fortis
g evelleth ab ortis.
Rex cadet et vulgus militia Francie clerusi
fame, sitij, ferro, fastuk cuncta peribunt1.

 • 20 On ne connaît qu’une seule version de ce court texte : je le reproduis donc tel qu’il apparaît dans (...)
 • 21 a) « id est in Portugalia » : alt. man BC246 ; b) cujus BC246 ;

20Petrus de Rocacisa :
21id est in Portugaliaa
Natus sub cavernis Herculis, cuib
nomen petra Constancie dabit.
Recuperabit regnum Aragonie,
sed non cum viribus suis2.

501 On trouve également ces vers appliqués cette fois à un roi Henri d’Angleterre (Henri IV : 1399-1413, Henri V : 1413-1422 ou Henri VI : 1422-1461; vraisemblablement Henri V, dont le règne a été marqué par la bataille d’Azincourt et la conclusion du traité de Troyes) dans le manuscrit 520 de la bibiothèque municipale de Tours, fol. 14vo : « Cum rex Henricus regnabit origine datus / hic rex bis factus tam re quam nomine iratus / lilia vir fortis propriis evellet ab ortis / rex cadet τ vulgus milicia Francia clerus / fame siti ferro flamma fastuque peribunt ». Ce texte est donc une preuve supplémentaire de l’arrivée puis de l’utilisation dans la péninsule ibérique des cycles prophétiques produits lors de la guerre de cent ans.

512 Motif issu de Dn 8.24, peut-être à travers le Breviloquium ; voir : Harold LEE, Marjorie REEVES, GIULIO SILANO (éds.) Western mediterranean prophecy : the school of Joachim of Fiore and the fourteenth-century Breviloquium, Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989, dist. IX, p. 249-250.

Notes historiques :

52« Cum Fernandus fuerit Aragonie datus ». Cette prophétie appartient au corpus pro-anglais élaboré à partir de 1314 et pendant toute la guerre de Cent Ans pour annoncer la victoire finale des Anglais dans ce conflit. Appliquée à un roi Henri d’Angleterre (probablement Henri V) dans le manuscrit Tours 520, elle reçoit ici une application à Ferdinand le catholique, dans un autre contexte d’affrontement avec la France. À l’occasion de la révolution catalane des années 1462-1472, Louis XI avait en effet offert un appui militaire et financier à Jean II contre ses sujets rebelles. Par le traité de Bayonne (09/05/1462), Jean II lui cédait la souveraineté sur la Cerdagne et le Roussillon jusqu’à l’apurement de sa dette et acceptait la présence de garnisons françaises à Perpignan et Collioure. Louis XI profita bien entendu de la dégradation de la situation politique et militaire du souverain aragonais pour s’emparer de l’ensemble des deux comtés ; la prise de Perpignan, capitale du Roussillon, eut lieu en 06/1463. Après la victoire de Jean II sur les insurgés catalans (Capitulación de Pedralbes, 16/10/1472), Aragonais, Catalans, Valenciens et Castillans se lancèrent à la reconquête des territoires occupés, à l’été 1472 et au début de 1473 (la reprise de Perpignan eut lieu en 02/1473). Le traité de Perpignan (17/09/1473) posa le principe d’une neutralité du Roussillon et de la Cerdagne jusqu’à ce que Jean II eût réglé sa dette à l’égard de Louis XI, lequel ne s’en tint pas aux termes du traité et lança une offensive victorieuse contre le Roussillon en 1474-1475. En mars 1475, Perpignan dut reconnaître la souveraineté française. Dès son avènement, Ferdinand d’Aragon ne cessa de réclamer les territoires usurpés, ce qu’il ne put obtenir formellement qu’en 1493 : par le traité de Barcelone, Charles VIII, qui souhaitait avoir les mains libres en Italie, rétrocéda les deux comtés à l’Aragon.

53Cette prophétie peut donc avoir été appliquée à Ferdinand d’Aragon entre 1463 et 1493. Elle existait en 1476, puiqu’elle elle était connue de Pere Azamar, qui en traduisit et en glosa les trois premiers vers dans la dédicace de sa Repetición e obra del derecho militar de 1476, en affirmant qu’elle concernait l’infant Ferdinand (E. DURAN, J. REQUESENS, op. cit., p. 332-333 et 340).

54« Natus sub cavernis Herculis ». Ce texte n’est pas de Jean de Roquetaillade, qui ne le cite pas non plus dans ses traités, à ma connaissance.

Notes

1 a) esc¡u¡ant BC490 ;

2 a) Je ne comprends pas ce vers ; la lecture de mens est douteuse ;

3 a) comprendre ambdós? ; b) rourt, de roure ou de rossegar, terme désignant un supplice? ; c) j’ignore le sens de sapani ;

4 a) all BC490 ;

5 a) dich BC490 ;

6 a) Le sens de ces deux derniers vers m’échappe ; je ne parviens pas à déchiffer le dernier.

7 a) Le sens de ce vers m’échappe ; la lecture de seu n’est pas certaine ; la rime semble imposer digua, plutôt que digna.

8 a) Je suis tentée d’ajouter emperò ; b) BU 82 : vostres ; c) BU 82 : dente ; d) Dans BU 82, les mots campanyades, vulpins et comullacions sont surmontés d’un titulus, mais je ne réussis pas à développer l’abréviation ; par ailleurs, le sens de la phrase « E seran [...] faridas aquel » m’échappe, la ponctuation que je propose est donc incertaine ;

9 BU 82 : a) enpropar ; b) aquell ; c) rebosucions [sic]; d) on a changé de sujet : du pape à l’ensemble des ecclésiastiques ;

10 BU 82 : a) entre est répété ; b) esser-se ; c) perseuerar ;

11 a) Je suis tentée de proposer permetes, du verbe permetre ; b) l’abréviation donnée par BU 82 donnerait plutôt priuitat, mais ce mot n’est pas recensé par Coromines ; prauitat présente l’avantage d’être attesté et d’avoir un sens ;

12 a) BU 82 répète christianissim ; b) patimion¡s BU82 ; c) Comprendre ofenedors? ; d) forme non attestée : comprendre pressut? ; e) terrós vient de terra et ne me semble pas pertinent ici : lire terrors ou terribles? ; f) la per si n’a aucun sens : je propose per ell ; g) monarcha BU82 ; h) volent BU 82 ; i) prende BU82 ; j) assessenyalats BU82 ; k) teu BU82 ; l) comprendre exploració et exploradors? ;

13 a) altes BU82 ;

14 Un seul exemplaire de cette prophétie et de la suivante, dans BC246. a) Je choisis la solution proposée en marge dans le manuscrit, plutôt que celle qui apparaît dans le texte : « uoces » ; b) je propose « imperioso » plutôt que « imperio » (lecture de BC246) pour des raisons grammaticales et syntaxiques, et notamment pour maintenir un groupe adjectif/substantif ou substantif/adjectif à la rime, construction qui semble régir la syntaxe des quatre derniers vers ;

15 « Epigrama-precipitare ruis » : alt. man. BC246.

16 a) li any : l any MR ; b) papa B[ohigas] ; c) guerebit BU588, generabit B ; d) li : l’any MR ; e) li : l any MR ; f) li : l any MR ; g) MCCCLXXXXVIII BU588 ; h) rodo BU588 -je propose « Roda » à défaut de mieux, mais sans être certaine que ce soit la meilleure solution ; i) usque MR ; j) li : l any MR ; k) descendet MR ; l) confringet MR ; m) pontiffisem BU588, Pontifissiam MR ; n) remittat MR ; o) arborem siccatam : arbore siccatum BU588, arbor étant féminin, siccatam s’imposait et il fallait choisir entre une construction à l’accusatif et une construction à l’ablatif après super, arbore sicca MR ; p) celebrabit MR ; q) santisima dub. BU588 ; r) fflorescet-sanctissima : florescet de (ilegible) MR ;

17 a) e stato MR ; b) quevellari B ; c) vista B ; d) montanya B, MR ;

18 Une seule version de ce texte, dans le manuscrit 485 de la BC. a) regum BC485 : je choisis « regni », qui est graphiquement proche de « regum », mais regis serait également possible dans ce contexte ; b) canc. a domo BC 485, qui serait également convenable, la maison en question serait alors celle des comtes de Barcelone ; c) nomine BC485 ; d) superfluo dominio BC485 : en principe, auferens amène un accusatif ; juridicciones est d’ailleurs à l’accusatif : je m’autorise donc la rectification ; e) comprendre sanctissimum? ; f) catreda BC485 ;

19 Je choisis la version donnée par BC 246 comme base, je la compare à celle de BC485 et à la transcription d’Eulàlia DURAN et Joan REQUESENS (éds.), Profecia i poder al Renaixement, Valence : Eliseu Climent, 1994, p. 332-333 et 340 [=D] ; a) Dum BC485 ; b) Ferdinandus BC485 ; c) is add. BC485 ; d) vis, rex add. BC485 ; e) se D pour BC485 ; f) dicty BC485 ; g) prop[r]ys add. BC485, propiise D pour BC485 ; h) cuellet D pour BC246, vellet D pour BC485 ; i) cleruus BC485 ; j) scit¡ BC485 et on a « ferro, fame, scit¡ » ; k) faustu BC485 ;

20 On ne connaît qu’une seule version de ce court texte : je le reproduis donc tel qu’il apparaît dans BC 246, fol. 11ro.

21 a) « id est in Portugalia » : alt. man BC246 ; b) cujus BC246 ;

© e-Spania Books, 2016

Licence OpenEdition Books

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search