Version classiqueVersion mobile

L’eschatologie royale de tradition joachimite dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle)

Deuxième partie : Éditions et commentaires

Onze conclusions en lo mon esdeuenidores (après 09/1378)

Texte intégral

1[Biblioteca de Palacio, Madrid, manuscrit II/3096, fol. 40ro] Mossen Ramon Serveraa

 • 1 a) Mossen-Servera alt. man. PR. ; b) in ege PR ; c) (1379) alt. man. PR ;

1Molt alt e molt excelent princep e senyor, ab aquesta major reuerencia que puch, re[duc a memoria]a a la vostra gran altesa, com lo jorn dels apostols Simon hi Judes foren complits set anys, per manament de la vostra gran senyoria [e] pose dauant la vostra presencia e de la senyora reyna — a qui Deu perdoA — e present mossen Ramon Ceruera, onze conclusions lladonchs en lo mon esdeuenidores. E aquelles proue per los dits de la Sancta Scriptura e de molts doctors e d’altres persones qui de les coses esdeuenidores an parlat, entre les quals, senyor, era la carta que papa Gregori lladonchs regnant dins breus anys partiria de Auinyo e mudaria la cort en Roma, e apres [non leg.] temps que seria en Roma morria, e apres de la sua mort succesiuament serien elegits dos en sobiran grau apostolicalB : la hu canonicament e l’altre mal e contra orde de dret e regnarien ensemps1. E per mils aprouar aquestes coses, ensenye una questio determenada per mestre Arnau de Vilanoua, la qual hauia endrecada als frares de la Scala de Deu del orde de Cartoxa en la qual demostraua e prouaua per moltes auctoritats de la Sancta Scriptura — e specialment per un test en Daniel en lo XII capitol qui diu « A tempore cum ablatum fuit jugeb sacrificium et posita fuerit abhominacio in desolacione, dies MCCXC2 » — que la tribulacio d’Antecrist deuia comencar ans que fos fenit l’any de la natiuitat de Jhesu Crist MCCCLXXIX° (1379)c3.

 • 2 a) tambe dub. PR ; b) de dub. PR ; c) blibia PR ;

22E aquestes coses, senyor, son huy en lo mon començades, axi com es notori, e començades errors en lo mon, les quals en breu seran majors, segons que dien moltes e diuerses [Fol. 40vo] scriptures sobre aço fetes, tambea en la sancta scriptura com deb diuersos doctors. E ladonchs, senyor, per la vostra senyoria fou feta a mi aytal questio : « Digats-me que vol dir sent Pau quant diu que ‘ disencio a auenir abans que Antecrist’, que axi o trop en la mia Bibliac en ffrances ». E yo, senyor, respongui que conuenia que fosen abans dues discensions temporals e una spiritual.

3La primera temporal era que los sotsmesos del emperador de Roma li serien desobedients e vos, senyor, respongues que aquella ja era verificada, car nengun rey ne comuna no li obeyen.

 • 3 a) perusins dub. PR ;

43La segona, senyor, que los sotsmesos del papa de jurediccio temporal partirien de la sua obediencia, axi com es estat complit en temps de papa Gregori dels Florentins, Perusinsa e de Bolunya e d’altres per la major partidaC.

5La terca e pus orrible seria que la major partida de cristianitat se partiria de la obediencia del ver papa e obeyria al pseudo papa, e aço fou figura[t] en lo tercer Libre dels Reys en lo XII capitol5, que parti lo poble de Israel de la senyoria de Roboam, fill de Salamo e ver rey de Israel e obey a Jeroboam infeel, saluant lo trip de Juda. E aquesta cosa, senyor, comence al present e crexera en tant, segons que dien moltes sanctes scriptures, que nexira la sobirana error de Antecrist, per la qual la sancta ley de Jhesu Crist sera condemnada per Antecrist e los seus seguidos, e altra m[non leg.]la secta per ells ordenada sera seruada, en blasfemia e meyspreu de la fe catholica e euangelical doctrina de Jhesu Crist. Tot aço, senyor, yo dix i tro aci es veritat.

6En apres, senyor, dixi que durant aquesta discordia del verdader e pseudo papa, qui es desobediencia spiritual, seria elegit e per força posat un dels grans princeps del mon [Fol. 41ro] e emperador de Roma, lo qual, segons [to]tes les scriptures que d’aço parlen — especialment segons l’[aba]t Johachim [non leg.] — en duch moltes sanctes scriptures del linatge del emperador Frederich, pare del Rey Ma[n]fre, e aco mateix [non leg.] molts lochs frare Johan de RochatalladaD6.

 • 4 a) per[dub. do] PR ; b) turbatura PR ; c) Creu dub. PR ;

74Ladonchs, senyor, vos e la senyora reyna — a qui Deus perdoa — [non leg.] demanas si yo trobaria quel seria aquel. E yo, senyor, respongui que no mas que la vostra casa e de Sicilia e [non leg.] del bauari de Alamanya eren exides de linatge de Frederich e per aventura d’altres que yo no sabia. E pus, senyor, a poch de temps sabi que·l rey de Castella era exit de aquella mateixa casa, car don FFerrando, pare del rey don Alfonso, hac per muller la filla del rey de Portogal, qui hauia hauda per muller la filla del senyor rey en Pere e de la senyora regina dona Gostança, filla del rey Monffre, per que de la una de aquestes cases degues exir, si donchs non i hauia altra que fos de aquel linatge que yo no sabiaE. Car, entre molts qui d’aço parlen, diu hun glorios doctor e martir sent Policarpi dracha7 que de Sicilia vendra qui del temple de sent Pere fara estable e fara menjar lo seu caual en la ara de sent PereF, dient que aço no fa en odi ni vituperi de la sancta Sglesia, mas dels seus tutors e diu ho per aytals paraules : « De cicilia veniet qui templum beati Petri convertet in stabulum et aram eius rosorium feciet Et hoc quidem juste, quod durum est credere, cum ipsa Eclesia ipsius regnum sit [ex]turbaturab in futurum ; frus non in Eclesie odium, sed ejus tutorum ». Creuc que per « Et hoc quidem juste », car lest he, senyor, que per tractament d’un papa l’emperador Frederich fou trames per conquerir la terra [Fol. 41vo] [non leg.] e que no [non leg.], mas que·l solda lo y [non leg.]. Aço, senyor, [non leg.] mi [non leg.] yoG.

 • 5 a) [dub. ysto]riat PR ; b) [ non leg.] PR ;

85D’aquesta tribulacio, senyor, que huy tenim, parla un libre ystoriata que la senyora regina — a qui Deus perdo — hauia, quaix en lo comencament, allegant la Segona Epistola de sent Pau ad [Tessalònics]b, en lo segon capitol, en lo qual posa aquesta disencio que huy hauem e diu axi aquell doctor : « Qui tenet nunch teneat, donech de medio fiat » — hoc est qui regit Eclesiam regat ipsam, donech « de medio » Eclesie et christianitatis « fiat » ille « iniqus » Antichristus8 —, per les quals peraules appar que lo primer elet sia papa verdaderH. E per aquesta scriptura mateixa apparria que regnara en son papat tro que regne Antecrist qui, segons que dien moltes scriptures, le fora fogir e amagar.

 • 6 a) forcus PR ;

96E tornant en la materia començada d’aquell qui sera fet emperador, diu Daniel en lo seten capitol : « Bestia quarta regnum quartum erit in terra, quod majus erit omnibus regnis et devorabit universam terram et conculcabit et cominuet eam ; porro decem cornua ipsius regni decem reges sunt, et alius consurget post eos et ipse potencior erit prioribus et tres reges humiliabit9 ». Aquest quart regne, segons que diu sent Gregori sobre Job, es l’Imperi de Roma, e lo dit libre de la senyora regina parlant de la persecucio que fara dels eclesiastichs di[u] en axi : « De quo exterminio in psalmo d[icitu]r : ‘exterminabit eam aper de silva et singularis porcusa depastus est eam’. Hec enim silva Yspania est, ut dicit Johachim10 ».

 • 7 a) Le texte du Breviloquium dit : « et ex illa radice X reges coronatis ostenduntur egressi, necnon (...)

107Item, senyor, responent a aquella paraula de Daniel qui diu que aquell corn petit — co es rey — exira d’en mig de deu corns — co es de deu reys11 — diu en axi « Exa predicta namque radice egresi sunt et regnauerunt in ipsa Aragonia, Ci-[Fol. 42ro]-cilia et regni [Ma]jorcis X reges coronati, nec non et oncenus est de medio eorum seu de uno eorum ex semine aquile ejus. [Quis] enim orum erit qui in supradicto ordine continetur, sua tempora revelabunt. Venturi enim et unde venientes abenti oculos hoc misterium jam ostendit. Ex predicta namque radice egressi sunt in ipsa Aragonia et Chatalonia quinque reges, silicet rex Petrus, qui cepit Ciciliam, cui predicta pulla aquile unita est, rex Alfonsus, rex Jacobus, rex Alfonsus qui cepit Sardiniam et rex Petrus qui nu[n]ch est, qui regnum Majorcisb c[e]pit iterum et ipsum regemc de corona deposuit. In regno Majoricisd fuerunt tres, videlicete rex Jacobus, [rex] Sancius, frex Jacobus qui nuper depositus et decapitatus est. In regno Cicilie fuerunt tres, silicet rex Frediricus, rex Petrus, grex Ludovicus qui nunchh est. Unde si rex Petrus qui nu[n]ch in Aragonia est, vel rex Ludovicus qui nunchi en Sicilia est, erit ille rex undecimus, sua tempora revelabunturI12j ».

 • 8 a) In predictis-Job : in predictis enim uerbis, ut dicit Iohannes Bl. ; b) et FFrancie-tengit : reg (...)

118En apres, se segueix en aquell mateix capitol : « In predictis enim verbis Danielis, ut dicit quidam doctor vocatus Joba, describitur casus regni Cicilie et FFrancie [lac.] per concordiam tengitb, sich regnum Grecorum regnum Yspanorum per eandem ostendit. Et [sicut] Persiac tangit Ciciliam, ita Mecedonia Chataliciam sive Chatalonyad, et sicut de Grecia seu Macedonia Alexandre, rex parvus persona et despectus, ad percutiendum Darium regem medorum et ad cominuendum duo cornuae ejus egresus est, sich de Yspania seu Cathaloniaf, egressurusg est unus rex parvus persona et despectus ad percutiendum Darium, siliceth regem franchorum et ad cominuendum radicitus duo cornuai ejus, etj quod per regem Petrum qui cepit Ciciliam [inceptum est]k, regel silicet Carolo de Cicilia [Fol. 42vo] e[xpu]lso et rege franchorumm in Catalonia m[ortuo] et ejus exercitu tam in mari quod in terra devicto, sub is[to] re[g]e seu cornuu parvo de suo semine, totaliter impleaturJn13 ».

 • 9 a) scilicet add. Bl ; b) Daniel-dicitur : de quo in Danielis XI° dicitur Bl ; c) estabunt PR ; d) s (...)

129E segueix-se en aquell mateix capitol : « V° et ultimo tangitur hic secunda tribulatio, sub magno aAntichristo, Daniel XI° ubi diciturb : « Et ecce, tres reges stabuntc in Perside », silicetd in Cicilia, hoc est post Petrum Aragoniee, qui cepit eam, per rectam lineam ab ipsof descendentes, « et quartus », id est rex a predictis « ditabiturg opibus nimish super omnesi et cum invaluerit diviciis, concitabit omnes », id est magnates suos et nobiles, « adversus regnum Grecie », et occupabit universum reg[n]um ejusj et omnia regna terre tradent[ur] in manu ejus. Etk ut alter rex persarum, cum Zorobabel pontifice novo rehedificabitur templum Domini et muros civitatis sancte, et erit in pacel. Imperium finiet in Cicilia in semine imperatoris Frederici secundi14 ».

13Per aquesta raho et auctoritat, appar que negun d’altre nascio no deu regnar en Cicilia, si no aquell linatge. Moltes altres coses marauelloses, terribles de hoir, senyor, se contenen en aquell capitol, qui serien longues d’escriure, per les quals demostra que·l regne de Sicilia tot deu venir ab totes les terres de Napols a la vostra casa. E verament, senyor, parlant ab deguda cauiccio, par-me que tots los fets si apparellen.

14Primerament, la diuisio del papa e de la regi[n]a, e la discordia qui·s compte, aci que ella ha ab les sues gents, per tal car es venguda contra lo papaK, perque, senyor, si vos passats en Sicilia, atures les dites tribulacions e diuisions, parria que abans fos complit car scrit es « et propter electos Deus abreviabit dies15 », qui vol dir que les conquestes se faran yna-[Fol. 43ro]-[non leg.]-osament, per tal que·ls misteris e persecucions del mon sien abans complides.

 • 10 a) dicebitur PR ;

1510En aquest [non leg.] feu [non leg.] reg[non leg.] fort clarament demostran [non leg.]an prosperitat e exalcament de la vostra casa e d’altres molts qui parlen d’aquestes tribulacions, dients senblants paraules que son dites damunt, en ço, senyor, que diu damunt aquell qui feu lo libre de la senyora regina, responent a aquella paraula de Daniel « et quartus ditabitura operibus nimis [su]per omnes16 » aplica a nos. Car tres reys a haut en Sicilia : lo rey Frederich, e lo rey Pere e lo rey Lois, car jat sia que·l rey Frederich darrer fos de dret rey, empero no li es estada donada senyoria ni honor real, puix que era frare del rey Lois, perque poden esser comptats en un grau. Axi, senyor, [non leg.] ell senyor duch seriets lo quart e moltes scriptures e lestes e l[non leg.] [non leg.]-es d’altres moltes coses que demostren prosperitat [del] senyor duchL.

 • 11 a) capitols PR ; b) de add. PR ; c) ab dub. PR ; d) fo dub. PR ; e) segueix dub. PR ;

1611En aquel dia, senyor, que yo denunci aço a la vostra senyoria, entre les altres coses, vos allegue una auctoritat de la Sancta Scriptura scrita en Ezequiel en lo XXXIII17 capitola e de aquella vos doni trellat qui começa : « Si dixero justo, etc... », per la qual conclui que si a vos venia la sort per permisio diuinal de fer la execucio dels eclesiastichs, no us hi induis volentat, mas necessitat e permisio e ordinacio diuinal, car temiats de uos, senyor, qui sots en gracia gran, bmolts persecucions de bo e religios crestianisme e de uida religiosa en diuerses coses, Deus per tal abc Nabug[a]danasor quant per peccats dels sacerdots e del poble [non leg.] juheus, vench en Jherusalem e se’n mena pres lo sobiran [sacer]dot e d’altres molts e tots los tresors del [non leg.] temple [non leg.] lo appella « Nabugadenasor servi meus18 », etc... E ladonchs, [Fol. 43vo] vos dixi per altres [non leg.] exemplis [non leg.] que la [non leg.] [non leg.] moltes vegades fod major lo peccat que no fo la obra. Segueixe : molts doctors qui d’aço parlen ex [non leg.] qui aquesta per[s]ecucio fou figurada en lo Vell Testament de aquesta ara esdeuenidora.

 • 12 a) he dub. PR ; b) del dub. PR ; c) rey dub. PR ;

1712 [non leg.] a Deus, mon senyor, que en aquest sanct consili que segons [non leg.] [dub.: he] entes hauets manat ajustar per determenar dels he[lets] en grau apostolical qual es verament e chanonicamentM, e en tots altres fets siats illuminat per lo Sanct Sperit, car en aquest punt, senyor va tot lo feyt, car ço que ha bon comensament comunament ha bona fi. Empero, senyor, parlant ab correccio de la Sancta Esglesia e de tota la Sancta Scriptura e de la vostra gran senyoria e delb vostre gran consell, segons mon poch saber e co que trop en diuerses scriptures que e de aquestes tribulacions — especialment en una postilla sobre una profecia que Deus trames a Cir[i]l [non leg.] ermita per l’angel19, qui comença a denunciar la persecucio e [di]scordia del emperador Frederich ab lo papa e puix totes discordies del papa e del rey de FFrança e del reyc Carles e de la sua preso e de la reccua de sos fills, e de la venguda dels ffrancesos en lo vostre regne, e de les grans victories per terra e per mar que·l senyor rey en Pere hac dells e de moltes altres coses que son estades verificades entro al dia de huy —, aqui mateix posa aquesta dicensio e discordia de aquesta eleccioN. Parria·m fort clar lo dret del primer elet, e per ço se continua aquesta diuisio ab aquells fets damunt dits en aquella profecia, car tot ven-[non leg.] e [non leg.] per aquella primera diuisio que·l papa hac ladonchs ab l’emperador Frederich. E aço diu Johachim abat en una gran postilla que feu sobre Hieremies e un [Fol. 44ro] [non leg.] [non leg.] gran [non leg.] profecia [non leg.] no he trobat que los seus dits [non leg.] represos ne mor-[ non leg.] per nengun doctor de la Sanc[ta] Sglesia20. Aquella postilla feu frare Johan de Rochatalhada — qui es mes scriptura que la mitat de la Biblia — e fort clarament posa aquestes coses e les declara, car, jat sia que primerament la postillas l’abat Johachim qui en aquell temps que la dita profecia fou tramesa a Ciril viuia, e puys un gran doctor [a]ngles, puys mestre Arnau de Vilanoua, empero nengu non parla axi clarament com frare Johan21.

 • 13 a) deuem dub. PR ; b) mittet PR ; c) elets dub. PR ;

1813Encara, senyor, mes senblant que sent Pau en lo capi[tol] damunt allegat de la Segona epistola22, en lo segon [capi]tol, adolosent-s’ que aquell que primer hauen concebut deuema tenir, e aquell de fet e de dret regnara tro a la gran tribulacio de Antecrist. Car dien moltes scriptures que Antecrist posara un pseudo papa en la cadira de sent Pere — appellen-lo « abhominandum ydolum ». E segueix-se en lo dit capitol de sent Pau : « Ideo mittitb Deus illis operationem erroris ut credant », id est falso pape, « mendacio ut », id est dapnytur, « judicentur [omnes] qui non crediderunt » vero pape « veritati23 ». Tot aquell capitol, senyor, parla d’aquesta materia, si vos plau veure en la vostra Biblia en ffrances.

 • 14 a) proces dub. PR ; b) fembrias PR ; c) idus PR ; d) cruentosos PR ; e) de Deu dub. PR ;

1914D’aquests eletsc, senyor, moltes scriptures an parlat. Primerament, ne parla fort escurament Merli en una obra que feu De summis pontificibus e paria·m que parlas del mal elegit, e comença [la] profecia d’aquells papes qui·s comencaren a implicar a fer guerres e dicensions entre cristians. E comença a papa Bonifaci qui feu renunciar papa Celesti. E de papa [Fol. 44vo] [non leg.] qui [non leg.] procesa contra ell [non leg.] [non leg.]-rament, be se’n segui de fet ço que Merli ne dix. [non leg] mon senblant parla del mal helegit e proua ho mils, car tro al present aquella profecia no es estada complidaO. D’altra diu Merli en axi parlant d’aquel regiment « Constancini [regnum ab] Ecclesia dividetur : sic iniquus inpium impie verminabit, quod inicus se mostrabit in solio sacro. O, inique non poteris extendere super terram, ut putas, fimbriasb tuas! Jactabis rethe[m], laqueos planos aprehendens vobisque occulos, reges corda, confundes scientia[m], saciaberis auro, sed intellectum tuum non implebis, quia duodena iduic duplicatos vel triplicatos non transies. Eritque tu[us] finis cruentatusd, cujus apersione cruoris, effusione pre[dica]bitur euangelium eternum, ut peto. In timoris [taurus] mugiet et ejus rugitu estele resurgent claritatem, [non leg.]ra [non leg.]-rum erit ut, obtimo amore, fructus sui seminis dulcificare. Sed, post tempora diuturna, ipse dulcificabitur fructus remoto veneno : cum difficultate [non leg.] luna incipiet reddere lumen solar[i]um et sol fovebit estellas absconditas, ita quod radiorum suorum lustrati [erunt]. Mundi conditio mutabitur, quia potens est ejus inimiculos expellere et con[non leg.]unbas multiplicare in operacione humani generis. Multe ex mont-[non leg.] ei [non leg.]-tes cadavera mundanorum24 ». Tot aco, senor, diu Merli que esdeuendra en lo temps de aquel mal elegit, que morra a mort de sanch e que apres [de la] sua mort « taurus » per qui es [e]n totes res lo verdader papa, « mugiet » co es preycara e fara moltes maraueloses coses [Fol. 45ro] [non leg.] la Sglesia de Deue e les esteles, co es a saber los reyes crestians, daran claritat de bones obres.

20Oroscopus, senyor, qui fou gran doctor e marauellosament per art d’estrologia e enteniment de la sancta scriptura profetal dix axi « Et morietur baculo ferreo pungitivo25 », qui als noms semblant vulla dir si no « glavi ». E si aquel qui es canonicament elegit sera aquell reparador del qual molt parla la Scriptura, no·m se al punt, mas en breu se conexera en les sues obres.

 • 15 a) un llibre dub. PR ; b) antigua dub. PR ; c) darrer dub. PR ; d) obtin[non leg. PR] ; e) et PR ;

2115Item, senyor, un altre gran e antich doctor appellat Ciril, qui fou patriarcha de Jherusalem e hac gran sperit de profecia, feu un llibrea dels sancts pares, lo qual es de letra fort antiguab en lo monestir de Masella. E segons compte dret parlant del canon de Casar, quant es a papa Gregori darrerc, molt diu axi : « Quomodo obscuratum est aurum, scripsi sunt lapides santuarii, mutatus est color obtin[us]d, rubigo tee consumet. Ha, ha, a, afugiamus et non respiciamus retro, quia venerunt ultimi cruciatus26 ! », e verament per la sua partida de Auinyo ben son vengudes grans tribulacions e turments, e seran majors.

 • 16 a) item dub. PR ; b) vesterpilio PR ; c) aquell dub. PR ; d) e doctors dub. PR ; f) de la dub. PR ; (...)

2216Itema, senyor, una altra gran e ma[rau]ellosa profecia que comença : « V[eh] mun[do] in centum annis », qui fou reuelada a un sanct home l’any MiCCLXXXVIII, en la qual se demostra la perdicio de Acre e de Tripol de Seria e de tot lo Regne de [non leg.]ria, la mort del rey Andreu, la vostra guerra ab lo rey de Castella, apunt axi com es estada, en un pas diu axi aytals paraules : « Grecia concubinaria rursum direpcioni patebit et arte vespertilionis occidui reducetur ad domum esponse et Ecclesie », [Fol. 45vo] per que·ns demostra que·l vespertiliob de Occident — co es d’Espanya — senyorejara aquella terra e la fara venir a crehença de la sancta Sglesia27. Moltes coses, senyor, son faedores en aquellc temps que no·s podien fer tro al temps de aquestes tribulacions, les quals, jat sia enduguen moltes e forts persecucions, empero axi·s purgara lo mon e vendra a puritat de vi[d]a, car Deus ensemps apres tribulacions dona consolacions. E per ço, senyor, car en lo vostre sanct consell, lo qual, ab la ajuda del Sanct Sperit sera inluminacio de conexer la veritat (qual es verdaderament elegit), haura diuerses prelats, religiosos e doctorsd e molts altres e grans persones eclesiastiques e setglars, e sens dupte molts sancts e bons. Enpero, car lo diable en aquest se esforça de exorbar tota crestiandat e [non leg.] sens dupte de aquesta error exira aquella d’An[tecrist], la qual Lucifer ab tota la sua conpanya a esperada de laf hora del seu cahiment e ença e puix no poch esser adorat en la sua forma diabolical, segons que dien les Escriptures, sera en lo cors d’aquell maluat Antecrist [ado]rat ; per que sens dupte ja ha mes en lo cor de molts que tinguen ab ell qui mal sera elegit, per que sens dupte n’i haura de maestres qui tendran la part contraria, car diu sancta Ydaguardes, qui fou abadesa de Al[am]a[n]ya, la qual en un libre que ella feu per reuelacio diuinal, [non leg.] canonizats per papa Eugeni : « Hec enim Lucifer [non leg.] sui casus aliqua verba que nunquam hominibus revelabit et ea aperiet tempore Antichristi28 ». Perque, senyor, a·ytals, jat sia hagen grau de magisteri [non leg.], segons la Sancta Scriptura son « nubes sine aqua29 » no deu esser donada audiencia ni [Fol. 46ro] fe, car trobam que molt grans clergues seguiran aquesta error e aquella de Antecrist apres esdeuenidora. E en les partesg contra aytals, senyor, parla sent Pere apostol en lo segon capitol de la segona epistola30 sua per aytals paraules a la sancta Sglesia, per informacio de aquest temps tenebros, en lo qual per gran partida dels crestians — los quals se uniran ab Antecrist, hsera condempnada la ley e lo sant Euangeli de Jhesu Crist, e « ell sera adorat axi com a Deu e siura en lo temple sanct axi com a Deu », segons que diu sent Pau en lo capitol damunt allegat, la qual cosa rahonablement no·s pot fer tro la ley de Jhesu Crist sia, aytant com en ella sera condempnada. Diu donchs axi sent Pere : sicut « fuerunt pseudo » papa « profete in populo sic [et] in vobis erunt magistrumi mendaces, qui introducent sectas perdicionis et eum qui emit eosj Dominum negantk superducentes sibi scelerem perdicionem et multi secuntur eorum luxurias, per quos via veritas » subandratur Christi « blasfemabitur et in avaricial fictiom verbis de vobis negociabuntur, quibus judicium jam [olim] non cesat et perdicio eorumn non dormitat31 ».

 • 17 a) concienci PR ; b) morari PR ; c) percurrere PR ; d) ebriosis PR ; e) divident PR ; f) ypocrisis (...)

2317Item, en lo tercer capitol diu e reuela noua secta e diu axi : « Hoc primum scientes quod venient in novissimis diebus in desepcione [inlusores] juxta proprias concupiscenciasa ambulantes, dicentes ubi est promisio aut adventus ejus, ex quo enim patris dormierunt omnia sic perseverant ab inicio creature32 ». E aço mateix diu Jhesu Christ en lo XXVII capitol del Euangeli de sent March per aytals paraules : « Si dixerit malus servus in corde suo moramb facit Dominus meus venire et ceperit percuterec conservos suos, manducet autem et bibat cum ebriisd ; veniet dominus serui illi[u]s in die qua non esperat et hora qua ignorat et dividete eum ; partemque ejus ponet cum ypocritisf, illicg erit fletus et stridor dentium33 ». [Fol. 46vo] E·n aquest enteniment p[a]rl[a] [non leg.]-us Ysayes XXIX « Erit vobis visio omnium sicut verba libri signati, quem, cum dederint scienti literas dicens : ‘lege istum’h et respondebit : ‘non possumi, signatus est enim34’ ».

 • 18 a) magnum PR ; b) adonat PR ; c) finire PR ; d) folia PR ; e) sit PR ; f) sciencie PR ;

2418D’aquestes IIIIe auctoritats, senyor, poriem traer moltes conclusions. Mas, causa brevitatis, direm poques. La primera, que seran appellats maestres que hauran grau de magisteri, en ço que diu « magistruma mendaces ». La segona, que per aytals sera blastomada e condemnada la santa ley euangelical de Jhesu Christ, car diu « per quas via veritas blasfemabitur ». La tercera, que aço faran per auaricia e per hauer dignitats e benificis en la Sglesia, per que appar que seran ab aquell qui pus prest sera a donarb benifets e dignitats. E per aço faran merc[ade]ria de les animes de la gent popular, que sien donats a dapnacio, e que ells pusquen aconseguir ço que volen, e aço nos es estat demostrat clarament car diu « in avaritiam fictis verbis de vobis negociabuntur », car aquest verb ‘negociar’ axi·s vol dir ‘fer mercaderia’. En apres, senyor, vos hi es demostrat que encara ells vehents aquests senyals, los quals apunt son possats en la Sancta Scriptura — e specialment Luce XXI°35 — demostra·ns l’esdeueniment de Antechrist, neguaran que aquestes tribulacions no demostren aquell temps, les quals senyals son posats per Jhesu Christ per aytals paraules e son cinch : « Exsurget enim gens contra gentem » — veus les companyes — « et reg[n]um adversus regnum » — veus les guerres e les morts dels reys crestians car, si be los comtam, creu que X reys crestians per coltel o altra mort violenta son morts de LV anys ença, e tots an haudes guer-[Fol. 47ro]-res e batalles ; « erunt terremotus », aço, clar, es pestilencie, axi mateix que a XXXI anys que no an cessat morts pestilencials; lo darrer, fams. E axi matex diu Jhesu Christ la semblança de la figura per verdader senyal del esdeueniment d’Antechrist : « Ab arbore fici discite parabolam cum ramas ejus tener fueritc et foliad nata scitis [quia prope est aetas], sice [et] cum ista videristis fieri scitotef, quia prope est et in januis » subandratur tribulatio Anticristi36. Per aquestes auctoritats, senyor, tothom pot conexer quals son aquells qui en aquest fet son sospitosos, co es a saber aquels qui neguen qui aquestes errors no sien del començament de les tribulacions de Anticrist e qui [per] hauer benifets e dignitats seguiran aquestes coses. Vos, senyor, sabets a tot lo mon sabets que gran partida dels religiosos an aquests senyals meyspreats e perseguit tothom qui d’aço a parlat. E per tal car ho an meyspreat, no ho an volgut apendre, no ho poden saber ; e per tal car no ho saben cauran habans. Car diu sent Gregori sobre sent Luch a XXI capitol parlant daquests cinch senyals : « Minus enim feriunt jacula que previdentur, et nos tollerabilius mundi mala suscipimus si contra hec per providencie clipeum muniamur37 ». E ells seran occasio perque molts hi cauran segons que prouen les autoritats damunt allegades. E per la auctoritat de Ysayes es prouat que no o entendran, car diu que sera donat aquest libre als desus dits mestres appellats e diran que no·l saben legir38. Aço, senyor, empero es dit dels mals car sens dupte n’i haura molts e de bons e qui per defendre aquesta veritat seran feyts martirs gloriosos, e aço dien moltes secretes escriptures que parlen d’aquest temps.

 • 19 a) malem PR ; b) mallem PR ; se add. PR ;

2519Encara, senyor, a la fi d’aquesta scriptura petita torn [Fol. 47vo] a parlar de Sicilia ab totes les terres e regnes seus, per tal car al present esta en punt de complir. Car, axi com per la diuisio que fou entre papa Bonifaci e Frederich contra la discordia, axi mateix se’n yra per Cicilia, car diu abat Johathim « quod Eclesia a cauda impii ferietur » e aquest regne, segons moltes scriptures, deu esser prosperat en aquest temps. Si es merce vostra, senyor, plau a us donar orella en aço que diu abat Iohachim, esponent Hieremies profeta, la qual pus largament profeta de la persecucio de la Esglesia que nengun altre profeta. E sobre aço feu una gran postilla e marauelosa e terribla de hoyr, la qual endreça a Enrich, emperador de Roma per eleccio e rey de Sicilia per natura ; e creu que fos aui de Frederich, car senblant me’s que tres emperadors foren sens miga castu rey de CiciliaQ. E en lo començament, amonestant-lo de moltes coses diu en axi : « Consumantis de virtute prestine potestatis audaciam, ubi rex regum temporale erexerit diciplinam. Nam ut liberius eloquor maluma ego emulorum ichtus accipere, quam nos universe terre maleumb in vestris posteris durius provocare ». E quaix en la fi diu « Leo ab Aquilone veniens successor tuus erit, o Cessar39 ! »

 • 20 a) malem PR ; b) se add. PR ; c) mallem PR ;

2620En aquestes dues auctoritats demostra tres coses. La primera, que aquesta execucio sera feta per justa raho e permissio diuinal, car diu « ubi rex regum temporale erexerit disciplinam ». E la segona que sera feyta per lo successor del dit emperador deuallant dell per recta linea de generacio e senyoria e[n] lo seu regne o Imperi o en tot, car diu : « in posteris tuis et successor tuus », e en altre loch diu : « in Imperio vel regno ». La tercera, que mes valdria soferrir la dita persecucio e per aquella morir que prouocar aquell qui la fara, ames yra ne indignaçio, per fer-la voluntariament ni pus cruel, e aço car diu  : « maluma ego emulorum ictus excipere, quam nosb universe terre maleumc [Fol. 48ro] in vestris posteris durius provocare », e per ço car huy, de feyt, no ha rey en Sicilia mas que succeix de dret la vostra casa, jatsia que·s diga huy per molts lo matremoni del fill del senyor de Mila. E yo se mes, que de VII anys ença, per hom a qui don Artal dix de la sua bocha que·l senyor de Mila li hauia trames un caualler que li daria CCCm florins e que li liuras la infanta per esser muller de son fillR. E yo per aquestes rahons e per altres scriptures, dic que tornara a la nostra casa car diu damunt que co que per lo rey en Pere fo començat sera per altre del deuallant complit e acabat40.

 • 21 a) yo PR ; b) tanso[dub. : la]ment PR ; c) por[dub. ta]s PR ;

2721E per ço, senyor, lo jorn que fuy dauant la vostra presencia per denunciar-vos aquestes coses, vos dixi, allegant-vos moltes scriptures e eximples, que si a vos venia aquesta sort de aquesta execucio a fer, noa us induis desordenada voluntat, m[a]s necessitat, e per ço vos allegui una autoritat damunt dita de [E]zechiel XXXIII°41. Entre les altres rahons, senyor, vos dixi que si lo vostre alguazir per manament vostre tolia lo cap a un gran home que d’aço no hauia peccat, mas merit, si ho hauia tansolamentb per dret zel de justicia ; mas, si ho fahia voluntariament e per iniquitat que li portasc, seria homeçidaS.

 • 22 a) sit PR ; b) natis PR ; c) tuum PR ; d) quiquagenarium PR ; e) so[dub. pmia]t PR ; f) spiritus PR (...)

2822Item, senyor, demostra abbat Johachim, quaix en la fi de aquella obra, que aquell qui la dita execucio fara sera de edat de LX anys, e diu ho per aytals paraules : « Nam sicut primus estatus habuit finem in Antioco, sica secundo habiturus est in posteris tuo. Et reliquo [Ma]gog persecutore novisimo, tum in prophetis silvestribus longe aliud habeatur. Cum de vita et nativitateb ejus iniquis non satis curet Ecclesia tumc, nisi sub eo eversionem cordium faciendam, in quo convenerunt Merlinus ille, liber carminis Erithea, [non leg.] Babilonia et Sibilla. Sed, si secundum Ericheam, LX pedes seu annos habere discribitur heres tuus, quomodo eciam Ysayas sentire videtur in spiritu sub figura Tiri42— qui respicit Ciciliam — e[t] quo vultu, mirum, [Fol. 48vo] quomodo Merlinus bis quinquegenariumd numerum (bisquinque, id est de eadem — qui legis intelligas) et non centenarium repetat, sicut sopmiate in spirituf. Preterea, si in LXi annis terminareg debet afliteri i[non leg.] profetam eum [in] Imperio quam in regno, nescio quo spiritu dicitur Erichea ; ne post aquila[m] primam tumh, dico, successorem herentem in Imperio vel in regno suo, aliam aquilam introducat, quod Merlinus subiciet ? Cum in ceco futuro ejus temporibus, plures pseudo pontifices pontificium emulentur, verum quocumque [non leg.] sit terra, defleamus tempora in quibus sponsa agni — id est Ecclesia — depauperabitur ! E aquila prima magnarum alarum Ytalia[m] occupabit, relictis successoribus nostris, angustiis reliquis sub altera persecutrice aquilai seculorum finibus inferendis ».

 • 23 a) maellador PR. ;

2923Aquesta autoritat, senyor, demostra clarament tres coses, part moltes qui serien largues de declarar. La primera, que·l dit malleadora dels eclesiastichs sera de edat de LX annys. La segona, que sera per lo regne de Sicilia e rey de Sicilia. La terca, que sera en temps de molts pseudo papes [qui] anellaran per hauer lo papat.

30La vostra gran sauiesa, senyor, conexera molt mils que yo no dich si aquestes coses concorren en lo temps present e, car axi concorren, podem conexer que es prop lo temps de les sub-[non leg.] tribulacions.

 • 24 a) Si « man » est bien ici l’injonctif de « manar », alors il y a une lacune entre « senyoria » et (...)

3124Senyor, aquests misteris an tants caps, e tantes branques, e·n son estades fetes tantes scriptures, que es longa cosa de recitar, que, verament, senyor, yo·n n’e que son scrites de la mia ma mes que tres biblies. [non leg.]es coses senyor sabia ne podria per reuerencia de la vostra gran senyoria [lac.]a man la vostra gran altea, axi com petita creatura vostra.

32Totes les coses, senyor, damunt dites de les scriptures que he [Fol. 49ro] trobades e aquelles he recitades ab correccio e esmena de la Sancta Esglesia e vostra e de vostre gran consell, ab condicio que si res hi ha contra veritat de la Scriptura ne que sia contra bones costumes, tot ho he per nulle e reuocat.

33« Pullus aquile parvus conservabitur sub dracone ; succedet in hiis in quibus pater suus succedere debebat ; comtemnetur ab omnibus. Papa defendet eum ; in ipse inducet eum in Romam ; subjugabit totam Ytaliam, de quo gemescet guallica nascio43 ».

 • 25 a) Constantine, cades : contastiva cadent PR (je ne note que cette variante, car « contastiva » est (...)

34« 25Annis millesimis CCCis nonaginta sub annis nonne additis, insurget aquila grandis. Terremotus erunt. Constantine, cades et equi de marmore facti. Papa cito moritur. Regnabit ubique sesar, sub quo cessabit omnis vanaglorie cleri44 ».

 

351 C’est effectivement Grégoire XI qui avait ramené la Papauté à Rome, malgré la ferme opposition française, et qui mourut peu de temps après ce transfert (01/1377). Je n’ai pas identifié la lettre dont il est ici question et qui est manifestement un produit postérieur au schisme de 1378. Notons que d’impérieuses injonctions au retour à Rome de la papauté avaient été formulées par l’infant Pierre d’Aragon et surtout par Brigitte de Suède, que l’on rendit parfois responsable de la décision de Grégoire XI.

362 Dn. 12.11

373Arnaud de Villeneuve, Tractatus de Cymbalorum Ecclesie, 1301, effectivement adressé aux moines de la Chartreuse de Scala Dei et qui est l’expression la plus achevée de son message eschatologique. Il y revenait notamment sur son affirmation que l’année de pleine activité de l’Antéchrist serait 1376, à partir d’une exégèse allégorique de Daniel 12.11. Ces calculs peuvent être consultés p. 92-93 de l’édition du Tractatus (Josep PERARNAU I ESPELT, « El text primitiu del De mysterio cymbalorum Ecclesiae d’Arnau de Vilanova », Arxiu de Textos Catalans Antics, 7/8, 1988-1989, p. 7-169.). Aucun des manuscrits consultés par Josep Perarnau pour son édition ne donne la date de 1379. En revanche, il fait remarquer qu’un certain nombre de manuscrits ont corrigé « 1376 » en « 1378 », probablement pour faire coïncider la date de la venue de l’Antéchrist selon Arnaud de Villeneuve avec le début du Grand Schisme.

384 II Thes. 2.3

395 III Reg. 12.16-32

406 Roquetaillade prévoit l’élection à l’Empire d’un descendant de Manfred — Louis Ier de Sicile — dans son commentaire à l’Oracle de Cyrille (traité 6, parties 1 et 2) et dans son LSE (chap. 1, § 4 et chap. 8, § 27). Citons seulement ce fragment du chapitre 8 : « intellexi quod circa tempus introductionis prescripti scismatis, eligetur ad Romanum Imperium proximus Antichristus. Nam tempore scandali memorati eligetur proximus Ludovicus per seculi principes [...] et vocabitur Romanorum generalis Augustus » (MOREROD-FATTEBERT, Christine, LERNER, Robert E., (éd.), Johannes de Rupescissa : Liber Secretorum Eventuum, Specilegium Friburgense 36, Fribourg : Éditions universitaires, 1994, p. 150).

417 Jeanne BIGNAMI-ODIER (« Jean de Roquetaillade, théologien, polémiste, alchimiste », Histoire littéraire de la France, 41, Paris : Imprimerie nationale, 1981, p. 120) signale que ce Polycarpe est cité par Roquetaillade dans son commentaire à l’Oracle de Cyrille (BNP 2599, fols. 112ro, 238r-vo, traité 6), ainsi que par le pseudo-Joachim, glosant le même texte (éd. P. Piur, p. 271, 290, 293 et 325-326). Page 290 de l’édition de Paul Piur, on lit « Policarpus tamen dyaconus dicit quod veniet progenies de Cecilia, que Petri templum convertet in stabulum et aram ejus faciet rosorium ». Le pseudo-Joachim écrivait quant à lui : « Sicco draconi, idest Sicile regi, quod magis aprobo, cujus regnum, ut in scripturis Policarpi diachoni reperi, vexabit romanam Ecclesiam in futuro, et quidem juste, ut illic scribitur, cum ipsius regimen ea sit exturbatura indebite et injuste, quod durum est credere. Hec ille » (édition de Paul PIUR, « Oraculum Cyrilli », in : Konrad BURDACH (éd.), Vom Mittelalter zur Reformation, II, Pt. IVe, Appendix, Berlin : Weidmann, 1929, p. 271 ; Roquetaillade reproduit ce fragment dans son commentaire : édition de Marc BOILLOUX, Étude d’un commentaire prophétique du XIVe siècle : Jean de Roquetaillade et l’Oracle de Cyrille (v. 1345-1349), Thèse inédite de l’École des Chartes, 1993, p. 321). J. BIGNAMI (Jean de Roquetaillade..., p. 120) fait remarquer que ce diacre Polycarpe, pourtant cité par plusieurs auteurs (Cola di Rienzo, Télesphore de Cosenza et Barthélémy de Pise) reste un inconnu et que l’intégralité de son texte n’a pas été retrouvée. Le commentaire du Pseudo-Joachim existant de façon certaine en 1304 (M. BOILLOUX, op. cit., p. 21), la prophétie du diacre Polycarpe circulait déjà à ce moment-là. Le même motif se retrouve dans une prophétie datée de 1292 et attribuée à un certain Jean l’Ermite : « In ecclesiis lupanaria faciant et stabula; et immundicias circa altaria in Christi vituperium » (p. 371 de l’édition d’Emil DONCKEL, « Visio seu prophetia fratris Johannis. Eine süd-italienische Prophezeiung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts », Römische Quartalschrift, 40, 1932, p. 361-379.

428 II Thes. 2. 7-8 : « nam mysterium jam operatur iniquitatis tantum ut qui tenet nunc donec de medio fiat et tunc revelabitur ille iniquus ». Ce texte se trouve effectivement cité dans le prologue de la Summula, éd. cit. p. 171, l. 115-116.

439 Dn. 7.23-24.

4410Breviloquium, dist. 9, p. 194, éd. cit., l. 205-206, à partir de Ps. 79.14 cité par le Super Esaïam fol. 5 et appliqué ensuite à l’Espagne (fol. 36).

4511 Dn. 7.7-8 et 7.23-24.

4612Breviloquium, dist. 9, éd. cit., p. 207 (avec probablement un saut du même au même dans notre texte).

4713 « In predictis enim verbis-totaliter impleatur » : Breviloquium, dist. 9, éd. cit. p. 245, à partir de Dn. 8.6-7 et 8.20-21.

4814Breviloquium, dist. 99, éd. cit., p. 194, à partir de Dn. 11.2 et du Super Esaïam, fols. 39vo-40vo.

4915 Mt. 24.9 et Mc. 13.19-20.

5016 Dn. 11.2 : « Ecce adhuc tres reges stabunt in Perside et quartus ditabitur opibus nimiis super omnes ».

5117 Ez. 33.17-20 ; le texte d’Ez. 33.20 est le suivant : « Ecce ergo ipse judico inter pecus pingue et macilentum, pro eo quod lateribus et umeris inpingebatis et cornibus vestris ventilabatis omnia infirma pecora donec dispergentur foras. Salvabo gregem meum et non erit ultra in rapinam, et judicabo inter pecus et pecus et suscitabo super eam pastorem unum qui pascat ea servum meum David; ipse pascet ea et ipse erit eis in pastorem ». On pourrait également penser à Ez. 21.8-9 : « Ecce ego ad te et eiciam gladium meum de vagina sua et occidam in te justum et impium ».

5218 Jer. 43.10 et 49.30 ou Ez. 29.19.

5319 Se reporter à Oraculum Cyrilli (vers 1280-1300), pour la référence initiale et au commentaire de Jean de Roquetaillade (1345-1349, mss. BNP lat. 2599) pour l’interprétation donnée au texte (traités 1 et 4 en particulier).

5420 Le Super Hieremiam est un commentaire des prophéties de Jérémie attribué à Joachim de Flore et composé en Italie, probablement par des disciples cisterciens de l’abbé, vers 1243-1248. Il prévoit notamment la persécution future de l’Église par les infidèles, les hérétiques et l’Empire, ainsi que l’apparition d’un terrible tyran germanique, sorte de réincarnation de Frédéric II, et d’un pseudo-pape comme préludes à l’instauration du troisième status de l’histoire de l’humanité. Contrairement à ce que prétend notre prophète, un traité de Joachim de Flore fut condamné : le De unitate et essencia trinitatis, condamné en 1215 par le quatrième concile de Latran, en tant qu’il s’attaquait à la conception de la Trinité développée par Pierre Lombard. La sentence du concile prenait d’ailleurs soin de préciser que sa désapprobation ne s’étendait pas aux autres écrits du Calabrais (M. REEVES, The Influence..., p. 28-37).

5521 L’oracle se présente effectivement généralement accompagné de plusieurs autres pièces : prologue d’un certain frère Gilbert l’Anglais non identifié (texte : p. 219-220 dans l’édition de Paul PIUR ; Jaume MENSÀ, Les raons.., p. 144, n. 66, rappelle et critique les tentatives d’identification de ce personnage), lettre de l’abbé Cyrille du Mont Carmel à Joachim de Flore, rapportant les circonstances de la révélation de l’oracle et réclamant un commentaire de celui-ci (éd. cit. p. 221-237), réponse de Joachim à Cyrille, Oracle, et enfin commentaire attribué à Joachim et dont on supposa très tôt qu’il pourrait être d’Arnaud de Villeneuve, ce que notre texte semble confirmer. À ce propos, Marc BOILLOUX (op. cit., p. 17-22) récapitule les informations apportées par Paul Piur, Jeanne Bignami et Anneliese Maier et ajoute de nouveaux éléments tendant à confirmer que le Pseudo-Joachim est certainement Arnaud de Villeneuve. Jean de Roquetaillade, moins de cinquante ans après la mort du visionnaire valencien, allait exactement dans le même sens : « Magister Arnaldus de Villanova super Cyrillum dicit [...] » (LO, fol. 16vo). Marc Boilloux propose la chronologie suivante pour la composition de ces différents éléments : prologue : postérieur aux autres pièces annexes, rédigé avant 1311 et peut-être avant 1302 ; lettre de Cyrille à Joachim  : très tôt associée à l’Oracle, peut-être même dès les origines, existe avant 1301-1302 ; lettre de Joachim à Cyrille : date incertaine, rédaction probablement peu éloignée de la rédaction de la première lettre (avant 1301-1302) ; commentaire du pseudo-Joachim : à partir de 1301-1302 ou peu après 1302, son auteur est certainement Arnaud de Villeneuve ; Oracle : produit vers 1298-1300, probablement par des franciscains spirituels proches d’Ange Clareno (M. BOILLOUX, op. cit., p. 10-79). Le commentaire de Roquetaillade datant de 1345-1349, notre texte est nécessairement postérieur à 1345. L’affirmation selon laquelle « aquella postilla [...] que la mitat de la Biblia » rappelle une position soutenue par Arnaud de Villeneuve, selon laquelle cet oracle « cunctis scripturis sacris est preciosor » (Prima denuntiatio Gerundensis, 1302-1303 ; Vat. Lat. 3824, fol. 167vo). Le médecin valencien, sommé de s’expliquer par les dominicains, dut cependant assouplir son affirmation et expliqua que cette révélation était plus précieuse au sens où elle avait été écrite sur des tablettes d’argent et non parce que le message de Dieu y aurait été d’une qualité supérieure à celui contenu dans la Bible, par le simple fait d’y être postérieur (Voir Gladius jugulans..., Vat. lat. 3824, fol. 187ro-vo ; le point sur cette polémique est fait par Jaume MENSÀ, Les raons..., p. 151-152 et 196-197, en particulier).).

5622 II Thes. 2.3.

5723 II Thes. 2.11-12.

5824 Ce texte apparaît également dans les écrits de Roquetaillade (LOO et LO), mais nous avons ici l’extrait le plus long de ce Merlin. Un passage un peu plus court apparaît dans le LO, annoncé par : « Merlinus britannicus, in libro suo ʽDe summis pontificibusʼ, quem composuit ad preces sancti Blasii Londoniensis episcopis, qui incipit ‘Glorioso viro domino suo B. Londoniensi antistiti’ » (fol. 11ro). Plus loin, au sujet du traité « de futuri reparatoris » de ce Merlin à Blaise, dont l’incipit est « Letatus sum in hiis que dicta sunt michi » on lit : « Regnum Constantini ab Ecclesia dividetur. O, inique, non poteris super terram extendere fimbrias, ut putas! Jacies laqueos et rethe et plurimos aprehendes, teges corda, confundes scientiam, saciaberis auro, sed intellectum tuum non adimplebis, quia XII ydis duplicatos aut triplicatos non transies, eritque tuus finis cruentatus, in cujus cruoris apersione predicatur evangelium eternum, ut puto. In tuis cruoris aspersione, taurus mugiet, cujus mugitu stelle resurgent et claritatem reddent. Hec Merlinus verbo ad verbum » (fol. 11ro, transcription UA1011, en cours de révision par Christine Morerod-Fattebert et Clémence Thévenaz-Modestin). Dans le LO, il est difficile de faire la part de la citation et du commentaire qui en est donné, en l’absence d’autres témoins de cette prophétie et d’indicateurs de passage au style indirect.

5925 Prophétie du début du XIVe siècle, découverte par Herbert Grundmann dans le manuscrit Bibl. Vallicelliana, Rome, J32, fols. 56 sq. Pour une édition, voir Herbert GRUNDMANN, « Liber de Flore », Hist. Jahrbuch, 1929, p. 41 et Emil DONCKEL, « Studien über Telesphorus von Cosenza », Archivum Franciscanum Historicum, XXVI, 1933, p. 36, n° 3.

6026 Il s’agit du 14ème oracle de la deuxième série des Vaticinia de Summis Pontificibus (« Ascende calve », mise en circulation avant le début du XIVe), effectivement conçu, selon Herbert Grundmann, pour s’appliquer à Grégoire XI. Sur ce point, voir Herbert GRUNDMANN, « Die Papstprophetien des Mittelalters », Archiv für Kulturgeschischte, XIX, 1929, p. 117-120.

6127 L’auteur fait ici référence au deuxième fléau mentionné dans le Vae Mundo et supposé frapper la Grèce ; la lecture qu’il fait de cette prophétie est tirée du Liber de Oneribus Orbis de Roquetaillade (voir dans ce volume l’édition de ce traité et le commentaire au deuxième fléau du Vae Mundo).

6228 Hildegarde de Bingen a effectivement été encouragée à prophétiser d’abord par Bernard de Clairvaux, puis par le pape Eugène III. Le texte cité peut être tiré des oeuvres authentiques de sainte Hildegarde (PL CXCVII, Paris, 1862) ou de la Pseudo-Hildegarde éditée par Johannes Albertus FABRICIUS (Biblioteca latina mediae et infimae aetatis, III, Florence Typ. Thomae Baracchi, 1858) ou encore d’une compilation très diffusée au Moyen-Âge réalisée par Gebenon d’Eberbach, le Speculorum futurorum temporum (que l’on trouve également dans Tours 520 et qui a été partiellement édité par Jean-Baptiste PITRA, Analecta sacra, 8, 1882, p. 483-488).

6329 Jud. 12.12.

6430 II Thes. 2.4.

6531 II Pt. 2.1-3.1.

6632 II Pt. 3.3-4.

6733 Mt. 24.48-51 et non Mc. 27.

6834 Is. 29.11.

6935 Lc. 21.10-11 (voir aussi Mt. 24.7-8 et Mc. 13.8 et 13.12-13).

7036 « Ab arbore fici [...] folia nata [...] prope est et in januis » : texte mêlant des propos rapportés en Mt. 24.32-33, Mc. 13.28-29 et Lc  21.29-31.

7137Homiliarum in Evangelia, Sup. Luc., PL 76.1259.

7238 Is. 6.10, 29.10 et 44.18.

7339 Une épître dédicatoire à l’empereur Henri VI accompagne la plupart des manuscrits du Super Hieremiam apocryphe ; c’est de cette lettre qu’est tirée la prophétie citée ici.

7440 Probablement à partir du Breviloquium, dist. 9, éd. cit. p. 245 : « ut quod per regem Petrum qui cepit Siciliam inceptum est, [...] sub isto rege, seu cornu paruo de suo semine totaliter impleatur ». Si « diu damunt » fait référence au Super Hieremiam, cela suppose donc que le Breviloquium a utilisé ce texte.

7541 Ez. 33.1-20 (en particulier 17 à 20) et 33.25-28, sur les conditions de l’exercice de la justice divine.

7642 Is. 23.1, 5, 15 et 17 (Onus Tyri).

7743 Je n’ai pas identifié cette prophétie, mais il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un oracle concernant Frédéric II. Jusqu’à « subjugabit totam Italiam, de quo gemescet guallica nascio », qui semble bien être une prophétie ante eventuum plutôt d’origine germanique, les événements évoqués cadrent en effet bien avec les premières années de Frédéric II. Unique héritier d’Henri VI, il lui succéda effectivement en Sicile et dans l’Empire et ne dut qu’à la ténacité de sa mère et à la protection intéressée du pape Innocent III de ne pas être balayé par les ambitions et les intrigues des princes allemands et de la noblesse sicilienne. Frédéric II fut couronné empereur par Honorius III le 22/09/1220, à Rome

7844 Extrait de la prophétie « Gallorum levitas », figurant également dans Tours 520; ce texte a été composé vers 1268, au moment de la chute des derniers Hohenstaufen et a connu de nombreuses actualisations, en fonction des circonstances politiques auxquelles elle était appliquée (voir M. REEVES, The Influence…, p. 528, 312, 371 et, pour une édition des différentes versions de cette prophétie : Oswald Holder-EGGER, « Italienische Prophetien des 13. Jahrhunderts », Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde, XXXIII, Stuttgart : Steiner, 1907-1908, p. 124-126).

Onze conclusions en lo món esdevenidores: notes historiques

79A) Cette reine est Éléonore, fille de Pierre II de Sicile, que Pierre III d’Aragon avait épousée en troisièmes noces en 1349 et qui mourut en 1375. D’après Jéronimo Zurita (Anales de la corona de Aragón, Angela CANELLAS LÓPEZ (éd.), Saragosse : Institución Fernando el Católico, 1976, VIII, année 1349), les ennemis des prétensions aragonaises en Sicile, qui dominaient alors l’île, n’autorisèrent cette union qu’à condition que l’infante renonce à ses droits éventuels sur le royaume, ce dont elle protesta officiellement.

80B) Il s’agit là de Grégoire XI, pape de 12/1370 à 03/1378. Je n’ai pas identifié cette lettre, mais il s’agit de toute évidence d’une prophétie post-eventuum concernant les débuts du grand schisme (élections concurrentes d’Urbain VI en 04/1378, puis de Clément VII, en 09/1378). Grégoire ramena effectivement la papauté à Rome en 01/1377 (la décision était prise dès 1371, le départ d’Avignon eut lieu en 09/1376) et mourut peu de temps après, en mars 1378. L’utilisation du texte du Tractatus de Cymbalorum Ecclesie où Arnaud de Villeneuve datait l’apparition de l’Antéchrist indique la dimension apocalyptique ici accordée au schisme, et confirme l’hypothèse de Josep Perarnau i Espelt selon laquelle la date initialement donnée par le visionnaire valencien (1376) avait été sciemment modifiée dans certains manuscrit, pour faire coïncider début du schisme et arrivée de l’Antéchrist (Josep PERARNAU I ESPELT, « La traducció catalana resumida del Vade mecum in tribulatione de Joan de Rocatalhada », ATCA, 12, Barcelone : IEC, 1993, p. 92).

81C) Grâce à l’intense activité guerrière et diplomatique de Gil de Albornoz, les États pontificaux, jusque là accaparés par les tyrans locaux, étaient à sa mort entièrement repassés sous la domination de l’Église (1367). En se reconstituant une souveraineté temporelle italienne, la papauté avait suscité la jalousie des puissances voisines et en particulier de Florence, qui convoitait la Toscane, où s’étendait chaque jour davantage la zone d’influence du Saint-Siège. Exploitant le mécontentement provoqué par l’administration des recteurs français et l’ajournement du retour de la papauté en Italie, Florence souleva les États de l’Église en 1375-1376. La ligue constituée autour de Florence ne parvint pas, malgré les efforts diplomatiques entrepris, à s’allier Venise, Gênes, Naples, Milan, l’empereur ni le roi de Hongrie. Le Saint-Siège frappa la ville d’interdit (03/1376), exhorta les souverains européens à expulser les marchands florentins, à ne plus commercer avec eux et à confisquer leurs biens, puis entreprit des opérations militaires qui finirent par disloquer la ligue constituée par Florence et à obliger cette dernière à conclure la paix en 1377.

82Notons que tous les événements mentionnés jusque là situent la composition du texte après septembre 1378.

83D) Jean de Roquetaillade avait bien annoncé dès son commentaire à l’Oracle de Cyrille (1345-49, traité 6) et son LSE (1349, intellectus 20 à 27, éd. cit. p. 146-150) l’élection d’un saint pape franciscain, cultivant les valeurs évangéliques, puis d’un pseudo-pape : « In contumeliam Christi et veri pontificis, cum cautelis et versutiis fultus presidio multorum cardinalium a vero pontifice recedentium, ad pseudo pontificium assumatur (LSE, éd. cit., p. 147) ». Ce schisme fut effectivement représenté par le franciscain comme une actualisation du schisme de Jéroboam (LSE, int. 266, éd. cit. p. 149).

84Pendant cette période, Louis Ier de Sicile (1338-1355), descendant de Frédéric II et futur Antéchrist, devait être élu à la tête de l’Empire par quelques rois chrétiens (la France ne devait pas prendre part à l’élection), malgré l’opposition des ecclésiastiques, puis commencer à persécuter l’Église (Commentaire à l’Oracle de Cyrille, traité 6, où l’élection à l’Empire est prévue pour 1365 et LSE, int. 27, éd. cit., p. 274).

85E) El « bauari de Alamanya » est Louis IV (1282-1347), duc de Bavière, roi de romains (1314), puis empereur, couronné en 1328. Jean XXII l’excommunia en 1321, Clément VI le déclara déchu de la dignité impériale et fit élire à sa place Charles de Luxembourg (Charles IV) en 1346 ; Louis conserva néanmoins le titre d’empereur jusqu’à sa mort (1347). La généalogie ébauchée par notre prophète est correcte :

Fig. 3 : descendance de Frédéric II jusqu’à la fin du XIVe siècle.

Fig. 3 : descendance de Frédéric II jusqu’à la fin du XIVe siècle.

86F) La citation de Polycarpe concernait Louis Ier de Sicile dans le commentaire de Roquetaillade à l’oracle de Cyrille. Le texte reprend donc à son compte les prédictions du franciscain concernant la vocation de la maison d’Aragon à l’Empire universel.

87G) Frédéric II s’était engagé en 1216 à participer à une croisade pour reprendre Jérusalem, tombée en 1187. Plus pressé de consolider son pouvoir, notamment en Sicile, que de se risquer en Orient, l’empereur parvint à différer son départ et à se faire reconnaître roi de Sicile sa vie durant. L’élection de Grégoire IX changea soudainement les rapports entre l’Empire et la papauté : le pape s’inquiétait en effet énormément de ce que le territoire pontifical fût pris en tenaille entre les possessions de Frédéric II. Il se résolut donc à l’abattre par tous les moyens. Il lui intima donc l’ordre de partir pour la croisade au plus tard en août 1227, sous peine d’excommunication. Au cas où Frédéric se dédierait, Grégoire aurait donc été en droit de reprendre le royaume de Sicile, qui était tenu en fief de l’Église, voire de déposer l’empereur parjure. L’empereur ne put quitter Brindisi en direction de la Terre Sainte qu’au printemps 1228 : Grégoire IX l’excommunia, délia ses sujets de leur serment d’obéissance envers lui, fomenta la rébellion en Lombardie et s’empara d’une grande partie de la Sicile continentale. Parallèlement, ses agents travaillaient à dénigrer l’empereur en Occident et auprès des pélerins de Terre Sainte et tentaient d’entraver son action diplomatique. En effet, Frédéric s’était allié avec le sultan d’Égypte contre le sultan de Damas, le premier lui ayant alors promis de lui restituer la totalité du royaume de Jérusalem une fois qu’ils l’auraient conquis ensemble. Or, la mort du sultan de Damas permit au sultan Al-Khamil de conquérir seul le royaume de Jérusalem : la position de l’empereur devenait donc extrêmement périlleuse. Son habileté diplomatique lui permit cependant de conclure un traité (18/02/1229) : le chrétien promettait de ne plus gêner les expéditions guerrières du sultan par une nouvelle croisade; il rentrait en possession de Jérusalem (à l’exception du district sacré d’Haram-al-Chérif), de Sidon, Césarée, Jaffa et Saint-Jean-d’Acre, que les chrétiens furent autorisés à fortifier, alors qu’une trêve de dix ans était conclue. L’empereur s’auto-couronna roi de Jérusalem le 18/03/1229. Le pape fut le seul à ne pas se réjouir d’une victoire qu’aucune croisade n’avait put obtenir et son hostilité redoubla contre Frédéric, dont le succès raffermit la position en Occident. Le pape se retrouva à son tour dans une position critique : banni de Rome, à court de ressources financières et de moyens militaires, privé du soutien des lombards, il voyait les souverains chrétiens se désintéresser de ses appels de détresse. Il fut donc obligé de négocier et la paix fut conclue à l’été 1230, à des conditions d’ailleurs assez défavorables à Frédéric II en Sicile. (Ernst KANTOROWICZ, L’Empereur Frédéric II, Paris : Gallimard, 1987, p. 156-196).

88H) « El papa verdader » est donc Urbain VI. Remarquons que les sympathies pro-urbanistes furent vite minoritaires dans le royaume d’Aragon, malgré la neutralité affichée de Pierre III; la cause romaine sembla ainsi perdue dès 1381. Un des plus fermes soutiens d’Urbain fut l’oncle du roi, l’infant franciscain Pierre (1305-1381) qui affirma avoir reçu de Dieu la révélation qu’Urbain était bien le pontife légitime (José María POU I MARTÍ, POU I MARTÍ, José María, O.F.M., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (siglos XIII-XV), 2e éd. et introduction par Juana María ARCELUS ULIBARRENA, Madrid : Colegio Cardenal Cisneros, 1991, p. 354-396 ; les visions de l’infant Pierre concernant le schisme commencèrent en 1379).

89I) « Rex Petrus qui cepit Siciliam » est Pierre II d’Aragon, Ier de Sicile, dont l’épouse Constance est désignée comme « pulla aquile ». C’est Alphonse III qui arracha la Sardaigne aux pisans et aux gênois en 1323-1324. Le royaume de Majorque n’eut une existence indépendante qu’entre 1276 et 1344, date à laquelle Pierre III réalisa l’annexion perpétuelle, en union indissoluble, des Baléares et des comtés de Roussillon et de Cerdagne à la couronne d’Aragon. Il dépossédait ainsi le dernier roi de Majorque, son beau-frère Jacques III, qu’il avait accusé de diverses trahisons et de non-accomplissement de ses devoirs féodaux afin de donner un vernis de légalité à son usurpation. Jacques III fut battu et décapité lors de la bataille de Llucmajor en octobre 1349. Quant à la Sicile, c’est en effet le frère de Jacques II, Frédéric II, qui rendit le royaume de Sicile indépendant de l’Aragon et y fonda une dynastie royale, avec la complicité des souverains aragonais et en violation des accords de paix conclus entre aragonais et angevins à Anagni en 1295. Notre prophète n’a pas réactualisé sa source, probablement pour éviter de mentionner Marie, légitime héritière de son père Frédéric III de Sicile (frère de « Ludovicus, qui nunch est ») au terme des accords de 1373, dont les dispositions contredisaient le testament de Frédéric II et empêchaient en principe le roi d’Aragon de prétendre au royaume de Sicile en cas d’abscence d’héritier mâle.

90J) Voir notes A) et B) sur les chapitres 9 et 10 de la Summula.

91K) Il me semble que le passage qui commence à « e la discordia » et s’achève à « contra lo papa » autorise à corriger « regia » en « regina », la reine en question étant alors Jeanne Ière de Naples. Elle se laissa en effet persuader de l’illégitimité de l’élection d’Urbain VI et permit aux cardinaux rebelles à Rome d’organiser le conclave puis l’élection de Clément VII en terre napolitaine. Elle reconnut officiellement Robert de Genève le 22/11/1378, mais, le royaume étant resté globalement urbaniste, la guerre civile y reprit de plus belle. Elle dut revenir sur sa décision le 18/05/1379, avant un ultime retournement en faveur d’Avignon en 07/1379, autorisé par une accalmie dans la révolte et l’arrivée d’Othon de Brunswick avec des troupes. Urbain VI ouvrit un procès contre la reine et les nobles napolitains qui avaient favorisé l’élection de son opposant, à l’issue duquel Jeanne fut déclarée hérétique et dépossédée de son royaume (printemps 1380). Urbain VI proposa alors le royaume de Naples à conquérir à Charles de Duras (entretiens de l’automne 1379), qu’il couronna le 02 juin 1381.

92L) Si le texte est bien postérieur à la mort de Frédéric III, « el senyor duc » ne peut pas être l’un des ducs d’Athènes et de Néopatrie, Jean et Fadrique, respectivement oncle et cousin de Frédéric, tous deux décédés à cette date et qui n’avaient pas laissé de descendance. On peut alors penser à Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), futur duc de Milan (1395) à qui le vicaire général du royaume de Sicile, Artale d’Alagona, avait proposé la main de Marie de Sicile. La puissance famille milanaise cherchait d’ailleurs à attirer la Sicile dans son orbite depuis 1370, puisqu’Antonia Visconti avait été fiancée à Frédéric III, mais le mariage fut interdit par le pape. L’affaire échoua en juin 1379 quand la flotte armée par le milanais fut défaite par une flotte aragonaise (J. ZURITA, Anales…, éd. cit., X, année 1379).

93M) En 1378, le roi Pierre III « mandó juntar una congregación de grandes letrados y de algunos principales barones y caballeros de sus reinos y de otras personas notables » (J. ZURITA, Anales…, éd. cit., X, 1478) pour définir la position à adopter face à la double élection pontificale. Cette commission, d’accord avec le souverain, décida de proclamer la neutralité du royaume jusqu’à plus ample informé et fit envoyer des ambassadeurs aux deux pontifes afin d’entendre leurs arguments. Début 1379, le roi d’Aragon interdit les prises de position publiques en faveur de l’un ou de l’autre pape et « mandó congregar todos los perlados y personas notables de letras de sus reinos y mandó secrestar todos los bienes y rentas que pertenecían a la cámara apostólica; y no se dio lugar que se obedeciesen ningunas bulas ni letras apostólicas (J. ZURITA, Anales, éd. cit., X, 1379) ». Notre texte aurait donc pu être composé juste après le début du schisme, avant que la première commission ne rendît ses conclusions.

94N) Tous les événements ici évoqués sont repris de l’interprétation que Roquetaillade donna de l’Oracle de Cyrille, et en particulier de son premier traité. « La discordia del emperador amb el papa » se réfère bien entendu au conflit qui opposa Frédéric II à la papauté, qui entreprit d’abattre un empereur dont la puissance temporelle et les ambitions territoriales menaçaient les états de l’église et la suprématie pontificale. Grégoire IX et Innocent IV n’eurent de cesse d’empêcher Frédéric de consolider son pouvoir en Italie et fomentèrent partout la sédition contre lui. En 1245, Innocent IV finit par excommunier Frédéric, le déposer et appeler à la croisade contre lui.

95« Totes discordies del papa e del rey de França » concerne le conflit qui opposa Boniface VIII à Philippe le Bel à partir de 1294. Cette opposition cristallisa autour des exactions que le roi de France faisait subir au clergé et dégénéra en querelle d’autorité, au point que le pape excommunia le roi (1303) et que celui-ci en appela à un concile pour déposer le pape, ouvrit un procès contre lui sous les pires accusations (usurpation de la tiare, hérésie...) et finit par tenter de se saisir de lui à Anagni en 09/1303. Les cardinaux Orsini libérèrent le pape des mains des complices de Philippe le Bel, mais Boniface VIII mourut peu de temps après (10/1303).

96« E del rey Carles e de la sua preso...el senyor rey en Pere hac dells » évoque des événements qui suivirent les Vêpres siciliennes. Pierre II prit en effet position non seulement sur l’île de Sicile, mais également sur la partie continentale du royaume de Naples. Le conflit entre angevins et aragonais s’éternisant, Martin IV excommunia Pierrre II (09/11/1282), jeta l’interdit sur le royaume d’Aragon, déposséda Pierre II de ses royaumes, qu’il attribua à Charles de Valois (27/02/1284), et lança une croisade contre les rebelles. La Catalogne fut envahie mais la croisade fut un échec et se termina en débâcle pour les franco-pontificaux (1285). En 06/1284, le fils de Charles Ier d’Anjou, Charles, prince de Salerne, fut fait prisonnier lors d’une cuisante défaite sur mer. Le traité de Canfranc (10/1288) permit la libération de Charles de Salerne, dont les fils Louis, Robert et Raymond-Bérenger restèrent en otages en Catalogne jusqu’à la conclusion de la paix d’Anagni.

97O) Boniface VIII (1294-1303), successeur de Célestin V (07/1294-12/1294). Les spirituels et les béguins ayant vu le pape angélique qu’ils attendaient dans l’ermite Pierre de Morrone et Boniface VIII ayant suivi à leur égard une politique bien différente de celle de son prédecesseur, ce dernier fut rapidement accusé d’avoir poussé Célestin à la démission et fut assimilé à une figure de l’Antéchrist. L’opposition des Colonna et du roi Philippe le Bel au pontife fut aussi pour beaucoup dans l’élaboration de la légende noire de Boniface et l’idée que, la renonciation de Célestin n’étant pas valable, Boniface VIII était un usurpateur. S’il ne provoqua pas la démission du saint pape, il faut avouer que Boniface le traita ensuite avec une grande rigueur, le tenant prisonnier au Mont-Cassin, puis dans la forteresse de Sulmona, où il mourut. Pendant le conflit qui opposa Philippe le Bel et Boniface VIII, Guillaume de Nogaret avait fait ouvrir un procès contre le pape, qui se poursuivit sous les pontificats de Benoît XI (10/1303-07/1304) et Clément V (06/1305-04/1314) et se termina en 04/1311 : le roi de France obtenait la condamnation des Templiers par le concile de Vienne, l’annulation de tous les actes de Boniface VIII et Benoît XI qui pouvaient lui être hostiles et la reconnaissance de sa propre innocence. Nogaret obtenait sous conditions l’absolution de l’excommunication à cautèle, absolution étendue à Sciarra Colonna, Rinaldi da Supino et aux habitants d’Anagni. Philippe le Bel remportait là une victoire sur la papauté, qui n’obtenait que le bénéfice d’imposer enfin silence aux détracteurs de Boniface et de mettre un terme à un procès humiliant pour elle (G. Mollat, Les papes d’Avignon, p. 256-262). Jean de Roquetaillade appliquait également cette prophétie de Merlin à un pape « qui ducere debebat similem vitam Bonifacio pape » et devait être suivi du réparateur franciscain, « taurus mugiens, cujus rugitu stelle resurgent et claritatem reddent » (LO, traité 1, fols. 10vo-11ro).

98P) La peste noire avait effectivement atteint le royaume d’Aragon en 1348 (J. ZURITA, Anales…, éd. cit…, VIII, an. 1348). Tous les indices donnés dans le texte tendent donc à fixer sa composition en 1378-1379.

99Q) Les trois empereurs germaniques rois de Sicile furent Henri VI (1194-1197, roi à partir de 1197), Frédéric II (1220-1250, roi à sa majorité) et Conrad (1250-1254, roi de Sicile entre 1251 et 1254).

100R) Curieuse façon de présenter les événements, qui tente de dégager Artale d’Alagona de sa responsabilité dans les projets de mariage entre la reine Marie et Gian Galeazzo Visconti... N’oublions pas que l’infante était plus ou moins prisonnière du parti d’Alagona, parti indigène, hostile aux projets de domination catalano-aragonaise de l’île, et qu’Alagona envisageait de recourir aux armées du Visconti pour en finir avec les visées de Pierre III sur l’île — « quiso poner rey de su mano en aquel reino y casar a la infanta doña María con Juan Galeazo » (J. ZURITA, Anales …, éd. cit., X, 1382). Enfin, lorsque Guillén Ramón de Moncada, au service de Pierre III, se fut emparé de la souveraine et l’eut conduite à la Licata, Artale d’Alagona assiégea ce château, en 1382. Le texte semble nous renvoyer à des événements des années 1271-1272 : le pape ayant interdit le mariage de Frédéric III avec Antonia Visconti (en 1371 et 1372), il n’est pas impossible que l’ambitieuse dynastie milanaise ait alors pensé s’emparer de l’héritière de la Sicile, peut-être en achetant Artale d’Alagona.

101S) Il est probablement question ici du procès puis de l’exécution de Bernat de Cabrera (06/1366), conseiller de Pierre III. Il fut victime de l’opposition conjuguée de la reine Éléonore, du roi de Navarre, d’Henri de Trastamare (dont il aurait promis l’assassinat à Pierre de Castille), de Berenguer de Abella, comte de Denia et majordome du roi, et des Cortes. Il fut accusé d’être responsable de la prolongation de la guerre avec la Castille et d’une tendance autoritaire du gouvernement, qui lui avait aliéné aussi bien l’aristocratie que la noblesse. Il fut cependant réhabilité par Pierre III en 1386, grâce à quoi « se acabó de restituir a la casa de Cabrera su estado y patrimonio antiguo con la honra de aquel notable caballero que fue tan injustamente muerto » (J. ZURITA, Anales…, éd. cit., X, année1386).

Notes

1 a) Mossen-Servera alt. man. PR. ; b) in ege PR ; c) (1379) alt. man. PR ;

2 a) tambe dub. PR ; b) de dub. PR ; c) blibia PR ;

3 a) perusins dub. PR ;

4 a) per[dub. do] PR ; b) turbatura PR ; c) Creu dub. PR ;

5 a) [dub. ysto]riat PR ; b) [ non leg.] PR ;

6 a) forcus PR ;

7 a) Le texte du Breviloquium dit : « et ex illa radice X reges coronatis ostenduntur egressi, necnon et XIus de medio eorum, seu de uno eorum, ex semine aquile ortus ostenditur. Quis horum erit qui in subscripto ordine continetur sua tempora reuelabunt. Venturi enim et unde venientes habenti oculos hoc misterium iam ostendunt. Ex illa namque radice predicta egressi sunt et regnauerunt in ipsa Aragonia et Catalonia quinque [...] » : il y a probablement un saut du même au même dans PR, du premier « ex illa radice » au second; PR lit cornu [non leg.] necnon et [non leg.]-us : je rétablis donc un texte probable b) Maioricarum Bl. ; c) et ipsum regem : est ipsius regem PR ; d) Maioricarum Bl. ; e) scilicet Bl. ; f) et add. Bl. ; g) et add. Bl ; h) munch PR ; i) much PR ; j) rex Ludovicus-sua tempora revelabuntur : rex Lodouicus qui nunc est. Erit ille XIus rex ? Sua tempora reuelabunt, nam XLVIa generacione ab incarnacione Christi, « ultra quam credi possit universa vastabit », licet in fine XLVe incipiat sua principia exercere’ Bl ;

8 a) In predictis-Job : in predictis enim uerbis, ut dicit Iohannes Bl. ; b) et FFrancie-tengit : regni Francie, et regni Ecclesie. Unde sicut regnum Medorum regnum Francorum per concordiam tangit (saut du même au même dans PR, du premier ‘Ffrancie’ à un second, là où Bl. lit ‘Francorum’) ; c) uel Perssidis add. Bl. ; d) sive Chatolonya : seu Cathaloniam Bl. ; e) cognua PR ; f) Calania PR ; g) egresum PR ; h) silicet om. Bl. ; i) corona PR. ; j) ut Bl. ; k) inceptum est om. PR., ; l) rege add. PR. ; m) Francie Bl.; n) implererre PR. ;

9 a) scilicet add. Bl ; b) Daniel-dicitur : de quo in Danielis XI° dicitur Bl ; c) estabunt PR ; d) seu Bl ; e) Aragonum Bl ; f) ab ipso om. Bl ; g) d[non leg.]peritur PR ; h) nimio PR ; i) homines add. PR ; j) occupabit-ejus : obtinebit universum regnum Grecie Bl ; k) et om. Bl ; l) imperium ejus. Hoc autem firmiter teneas, ut dicit Ioachim, quod add. Bl ;

10 a) dicebitur PR ;

11 a) capitols PR ; b) de add. PR ; c) ab dub. PR ; d) fo dub. PR ; e) segueix dub. PR ;

12 a) he dub. PR ; b) del dub. PR ; c) rey dub. PR ;

13 a) deuem dub. PR ; b) mittet PR ; c) elets dub. PR ;

14 a) proces dub. PR ; b) fembrias PR ; c) idus PR ; d) cruentosos PR ; e) de Deu dub. PR ;

15 a) un llibre dub. PR ; b) antigua dub. PR ; c) darrer dub. PR ; d) obtin[non leg. PR] ; e) et PR ;

16 a) item dub. PR ; b) vesterpilio PR ; c) aquell dub. PR ; d) e doctors dub. PR ; f) de la dub. PR ; g) portes PR ; h) e add. PR ; i) magnum PR ; j) nos PR ; k) Dominum negant : Deum negabunt PR ; l) avaiciam PR ; m) fictio PR ; n) jam add. PR ;

17 a) concienci PR ; b) morari PR ; c) percurrere PR ; d) ebriosis PR ; e) divident PR ; f) ypocrisis PR ; g) ubi PR ; h) lege istum : legimistimus PR ; i) possim PR ;

18 a) magnum PR ; b) adonat PR ; c) finire PR ; d) folia PR ; e) sit PR ; f) sciencie PR ;

19 a) malem PR ; b) mallem PR ; se add. PR ;

20 a) malem PR ; b) se add. PR ; c) mallem PR ;

21 a) yo PR ; b) tanso[dub. : la]ment PR ; c) por[dub. ta]s PR ;

22 a) sit PR ; b) natis PR ; c) tuum PR ; d) quiquagenarium PR ; e) so[dub. pmia]t PR ; f) spiritus PR ; g) terminari PR ; h) tuum PR ; i) aquilam PR ;

23 a) maellador PR. ;

24 a) Si « man » est bien ici l’injonctif de « manar », alors il y a une lacune entre « senyoria » et « man » (saut du même au même ?), faute de quoi la phrase n’a aucun sens ;

25 a) Constantine, cades : contastiva cadent PR (je ne note que cette variante, car « contastiva » est une forme non attestée ; les autres variantes face aux textes que donne Holder-Egger relèvent de réécritures du texte) ;

Table des illustrations

Titre Fig. 3 : descendance de Frédéric II jusqu’à la fin du XIVe siècle.
URL http://books.openedition.org/esb/docannexe/image/945/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 1,7M

© e-Spania Books, 2016

Licence OpenEdition Books

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search