Version classiqueVersion mobile

L’eschatologie royale de tradition joachimite dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle)

Deuxième partie : Éditions et commentaires

Prophéties attribuées à Arnaud de Villeneuve

Texte intégral

[Madrid, Palacio Real, manuscrit II/3096]

[Fol. 35ro]1 Prefaciò â les Profecies

 • 1 Les lacunes de ce manuscrit ont été comblées, autant que possible, grâce à la version latine de la (...)
 • 2 a) seran P[alacio] R[eal] ;

12Vos auiso de nueuas — de muy grande marauilla son estas — que agora a legado de Salamanca hun maestro en sacra teholegia, viro magne docte et vite et honestatis, frayre del orden de sancto Domingo. Screuio a su prior, el prior de sant Esteuan de Salamanqua, e le dize que ell falla por profecias de doctores sanctos he catholicos, per algunos senyales que vehia en el cielo quando el sol salle el miercoles, viernes e domingo, que en ell anyo de cinquo hun rey crestianisimo — el nombre del qual no quiero dezir, puix que por obra se parecera — que ha de ganar la Casa sancta. Hi en ell otro anyo de seys, los turchos an de ganar Roma hi deposar ell sancto padre del pontificado, hi que bien auenturado sera el padre que no y [t]en[d]ra su fijo1! Hi en el anyo siete, el pontificado de Roma ha de esser cobrado por cristianos hi expellidos todos los sobre dichos turchos, e no dize por quien ni qual principe. Hi que en el anyo de ocho seraa uniuersal pestilencia per totum orbem ubi erat maxima angustia. Hi en el anyo de nueue, ha de ser gran ferochi[t]at hi habundancia por toda la tierra, e benauenturados seran los que tal tiempo alcançaran, hi que la tierra sin lauor ni cultiuar dara todos los fruytos. Hi en el anyo de mill hi quinientos, todas las leyes seran tornadas de santa fe catholica hi sera buena conformidat, unidat, e beniuolencia entre todos los cristianos hi que no tendran diuision alguna. [fol. 35vo]

 • 3 a) voler PR ; b) muntarleas PR ; c) terra dub. PR ; d) PR. add. e ;

23Reconten les ystories teutoniques que, com el cel guardas famosa Ceuilla, fos dauant lo emperador de Roma2. Dauant ell « Benra », dius, « princep ffrances. Exalta·s molt lo regne de FFrança? » La dita Ciuilla respos que per los grans serueys que aquesta casa fara a la sglesia de Deu, sera encara mes exalçada. Empero, que la dita exalsacio caura en peccat de ergull fort gran e pudent a Deu. E apres caura per son ergull en peccat de crueldat, car mudara les monedes no guardant llur ley ne valera, mas atenent a son be propi : quant haura a rebre dines, abaxara les monedes e quant haura a pagar, muntar-les ab axi com se voldra, per la qual maluestat e defalliment de justicia, lo pagara Deu tant que sera fet scarn e probri e menyspreu de tot crestianisme. E girara Deu la fortuna axi poderosament contra ella, que nengun ffrances no gosara confessar fora sa nacio que sia ffrances sino ab por e vergonya e sera sa terrac conculcada e aterrada e calsigada e senyoregada per aquells que li stan entorn e tostemps l’an temuda e honrada. Axi com la dita casa no haura seruada lealtat ne honor a sos subdits mudant les peccunies, axi per los seus matexosd sera auilada e renegada e mal desenparada e quant mester li seraA.

[Biblioteca de Catalunya, manuscrit 490, Fol. 100v°] Oppus magistri Arnaldi de Villanova

3Ego, Arnaldus de Villanova, de mandato illustrissimi regis Petri, regis Arragonum, laboravi et investiguavi in diversis scripturis, videlicet anno MCCCLXVIIA, et cum jam dictus serenissimus per se ipsum legisset varios libros — id est abbatis Joachim et Cirilii et aliorum — et dessiderasset scire illud quod in eis legitur quod una infanta seu domicella descenderet de Ytalia et esset filia aquile, et creditur quod sit ille lapis de quo Daniell loquitur1, ejeci a regno suo et aliquos filios suos qui ab eo descensuri erant. Et prefatus rex illustris, in civitate Illerde ubi tunc eramus, mandavit michi quod ego cum diligencia deberem videre in hiis que audietis infra.

 • 4 a) primum, PUIG I OLIVER, Jaume de, « Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV », ATCA, XII (...)

44Et cum tunc fecissem unum parvuma Vade mecum contra et adversus malos religiosos2, cujus occasione dicti religiosi fere michi omnes adversebanturb, et coram sum[m]o pontifice me conabantur de heresi accussare et contenctuc quorumdam cardinalium dominorum auditores Curie romane fovebant dictos religiosos contra me, hujusmodi timore ductus ne persecucionem paterer, recursum habui et refugium ad prefatum regem illustrumB qui, cum legisset librum magistri Johannis de Ruppecisa, mandavit michi quod dictum librum declararem3. Ego enim juxta votum suum declaravi librum predictum et nichilominus scripsi unam cedulam propria manu scriptam, quam dedi et tradidi in manibus et posse dicti domini Petri regis Arragonum, in qua cedula erant scripta multa et diversa secreta que ventura sunt in mundo et de proximo ; tamen, de contentis in dicta cedula nichil posui in presenti declaracione.

 • 5 a) connspectu BC490 ;

55Item, ego Arnaldus de Vilanova dixi sepe dicto domino regi Petro Arragonum quod ipse non curaret de hiis, quoniam non erant ventura in tempore dicti regis — quamvis non multum tardarent venire —, quoniam ante centum annos omnia venirent4. Et cum dictus dominus rex esset maximus stronomusC et fecisset diversa judicia in nostro conspectua et presencia, que omnia vera fuerunt, supplicavi ei quod ipse etiam vellet videre super hiis. Et dictus rex super hoc fecit judicium et super fines de tribulacionibus venturis in Ecclesia universali.

[Biblioteca de Palacio, manuscrit II/3096, fol. 36r°] Mestre Arnau de Vilanoua : prediccions

 • 6 « Prediccions » et « qui obiit ann. 1312 » : alt. man. PR ;

6(qui obiit ann. 1312)6.

7Per diuerses scriptures, e tractat e treballat yo, Arnau de Vilanoua, huy que comença MiCCCLXXVII5, a requesta del molt alt senyor meu per la gracia de Deu rey de Arago, en Pere anomenat, [com ell] hagues legit e legis alguns libres, axi del abat Johachim e de Ciril e de molts altres, que haguessen huberta alguna intencio, per ço que ell estaua desigos de saber com ell hagues [una] infanta que decendia de Ytalia e fos filla de la aguila, [es]perant esser aquella per ço que Daniel deya exir de son regne o alguns fills seus que deuien descendre [dell], prega a mi dintre la ciutat de Leyda hon yo era e lo dit senyor [lac.].

8Com yo hagues fet un petit Vademecum per los religiosos, e com tots fosen contra mi acusant-me per eretge dauant lo con[sis]tori del ver papa indubitat, qui fauorejaua los religiosos per auols auditors cambres, e yo no hauent refugi sino lo m[olt alt] princep e senyor meu lo bon rey en Pere d’Arago (qui encara no conplia XX[non leg.]III anysD6), e com lo dit senyor hages legit un libre del sanct frare Johan de Rochasisa, prega a mi en[te]nes en [de]clarar aquell, huy qui conptam cinch del mes de agost any MiCCCLXXVIIIE.

9E com alguns religiosos — ço es del orde de prey[cadors]7 — haguesen annulats los l[non leg.]endaris del dit frare Johan, e yo, en petit spay treballant en sperit de Sant Sperit qui tots temps es ab mi a qui yo·m sou donat e recomanat, car aquell m’a defes tots dies, per una petita cedula la qual yo no he volguda metre en aquesta obra, que he tramesa secretament al dit senyor rey meu en Pere, perque el no curas [de] aquestes coses car no vendrien en son temps, [m]as no tardarien C anys apres, mas que ell estudias en art d’estrologia. E en petit temps, lo dit senyor ho a fet, car ja dauant mi comença molts johins, los quals se seguiren : [un del] comte d’Ampuries, e altre juhi sobre la vera Esgleya, qui per lo sisen rey [d’Ara]go del Nouell Testament, deuallara de la sement del dit senyor rey en Pere : aquell que Daniel posa : « mas no en les sues forses, mas en les forses » del seu net o corn petit, axi com diu Daniel que « sera pus poderos que los primers », car aquel haura Arago, Valencia, Cathalu[n]ya, Malorcha, Cerdenya, Cicilia, lo realme de Napols ; hoc encara es dubte que no sia rey de Castella.

 

10Et dico quod per sextum capud draconis Novi TestamentiF denotatur quod Ecclesia universalis sustinebit multas tribulaciones ac persecuciones per principes seculares8 ; et ego, Arnaldus de Villanova, dico et invenio quod illud sextum capud draconis de quo mencio in Novo Testamento, quod descendet de genere et semine regis Petri Arragonum, sed, quod Daniell ponit, « non in viribus suis », sed in viribus sui nepotis9.

 • 7 a) ullus PO ; b) et add. BC490; c) L’abréviation « reg ». peut être résolue en « regis » ou en « re (...)

117De parvo cornu dicit Daniel quod erit magis potens quam alia cornua prima10 ; nam ille tenebit regna sequentia : Arragonum, Valenciam, Cataloniam, Majoricas, Sardiniam, Ciciliam, Neapolim et regnum Castelle. Et si iste rex talis moritur in Neapoli, de ejus stirpe descendet et insurget crudelis radix ad persequendum Ecclesiam et ministros ejus. Et quia dictus Petrus de Aragonia occidit omnes fratres suos, avunculos et consobrinos, propter sua peccata Deus permitet quod nullusa successor sibi remanebit in regno qui descendat per lineam masculinam, sed, in regno succedet de radice regis Petri per lineam femininam et ille regnabit in regno11. Et sicut rex iste venit ab extra — de Castella —, opportet quod extra regnum pereat et perdatur, donec iniquitas regnib,c purgetur tota ; et conquesta quam faciet erit per ignem et arma ad extollendum arma sua, scilicet baculos, et exibit de Cicilia, et intrabit NeapolimG12.

12Hec fient in occidente que sequntur. Sed, antequam predicta et sequentia fiant, verus vicarius Christi offendetur per regem Petrum Arragonie et [iste] expelletur de sua obedienciaH ; ideo punietur ut sequitur.

 • 8 a) in marg. : alias MCCCCVIII BC490 ;

138Et primo quod unus rex qui vocatur Ludovicus, rex de Neapoli et Jherusalem, in anno MCCCCVII in civitate Pissana — que de novo subjugabitur potestati et dominio Florentinorum —, predictus rex indigne vocabitur rex Jherusalem. Iste per Ecclesiam eligetur rex Neapolitanorum, sed non possidebit regnum. Illud faciet se defensorem universalis Ecclesie ; in modum heretici franget fidem vero vicario Christi. Et in dicto anno MCCCCVIIa, vel circa illa tempora anni MCCCCVII, simul cum multis falsis religiosis in paucis diebus faciet suum conamen quod eligatur papa Martinus et faciet finem dolorosum, unde exhibit femina cohoperta XII stellis et sole tenens sine fallo lunam subjugatam13.

 • 9 a) fuit PO ;

149Item, post hec sequetur quod quidam falsus papa degradabit brachia universalis EcclesieI, qui cum statuis figurarum illorum faciet eas conburi in dicto consilio Pisano, ad quod Ecclesia fecerit embaxiatam. Et in paucis diebus totum destruetur quod factum fuerita in consilio PisanoJ.

 

 • 10 a) Cette généalogie mêle rois d’Aragon et rois de Majorque, fait d’Alphonse I d’Aragon le père de J (...)

1510E si mor en lo realme de Napols, [la rael] que apres dexendra en los qui seran antichs, per caps del major braç del [rey] Alfonso, qui fou pare del rey en Jacme e del rey infant en Ferrando e l’in[fa]nt en Berenguer o lo comte de Prades, qui fou frare del infant en Pere [lac.] rey d’Aragoa, qui tots sos frares a morts o fets matarK, axi com se recompta en la cedula que secretament li trameti, per lo qual peccat lo dit realme sera destroit [e] foragitat de la sua rael. E per sement squera, [de] part de fembra, lo dit realme haura senyor. E es necessari que aquest se vaya a perdre fora lo regne, entro que sia purgada tota la iniquitat del regne, car, per esglayar lo regne d’Arago, la conquesta que aquest fara sera feta ab foch e nob ab coltell per exalçar les armes. E per ço es dit « naxent de Cicilia », ço es muntador en Cicilia, co es en Napols.

16Empero, coue recitar les coses qui·s seguexen en Oc-[fol. 36vo]-ccident, que abans que lo rey d’Arago ne la sua sement mun[non leg.] seguir lo papa verdader, qui per lo rey en pere d’Arago sera ofes e foragitat de sa obediencia e sostenir mal e pena, axi com per auant oyrets.

17Item, un rey qui s’apella Lois — co es rey de Napols e de Jherusalem —, en l’any mill CCCCVII, en la ciutat dels pisans, qui de nouel sera subjugada en poder dels florentins, lo dit rey indigne se sera appellat rey de Jherusalem. Aquest per la Sglesya sera elegit rey de Napols, mas no ho poseyra e fer-s’a defensador de la uniuersal Esgleya. E en manera d’eretge [non leg.] e trancara la fe al verdader papa. E.n lo dit any, elegira ab molts falsos religiosos, en la dita ciutat de Pisa, un papa fals religios qui en pochs dies morra e fara fi dolorosa, d’on exira « la fembra de les esteles dotzenar, del sol abrigada, tenint la luna subjugada ». E apres, s[e] seguira que lo fals papa desgraduara los bracos de la vera Sgleya, qui ab estatuts de lurs figures fara venir en lo consilii on la dita Sgleya haura feta embaxada, e e[n] [po]chs dies sera tot destroit [lac].

 

 • 11 a) Et PO ; b) Ungarie PO ;

1811E[t]a paulo post, intrante anno MCCCCX, insurget per vim fortiam et impressionem papa Johannes, potencior omnibus aliis. Nam iste Johannes generale consilium convocabit per totum mundum et excitabit imperatorem novum qui vocabitur rex Unguarieb et Romanorum, qui in sompnio diabolico strupabit matrem et filiam — id est erit ipse maximus hereticus. Nam alios reges atrahet ad suum propositum et degradabit Johannem papamL ad finem quod postea degradet et persequatur veram Ecclesiam quam Ecclesiam prius fecerat ipse et creaverat.

 • 12 a) qui add. BC490 ; b) venerint PO ; c) ¡nu¡debit et persequetur (accord avec « Antichristus ») BC4 (...)

1912Et XI rex Aragonum, qui metu eligetur per verum papamM, avidebit terribiles furtunas et tribulaciones in parva navicula Petri, ubi ipse stabit et confidet et credet esse in bono et securo colloquatus. Sed, filii domestici Antechristi qui de novo venirintb in — portu primitive Ecclesie invidebunt et persequenturc regem leonem orientalem quem dicit Ysaias14. Nam dicit Ezequiel15 profeta quod quatuor pape debent esse in simul sicut sunt quatuor partes mundi ; veruntamen, verus papa fugiet in tribulacione dicta et nominata per DanielemN.

20Item, iste imperator qui noviter creabitur vocabitur Segismundus nam mundum sequetur ; sed non bene finiet : ymo mala morte morietur in anno computando MCCCCXXIIII vel ad longius in anno XXX in dicto numero subscriptoO.

21Item, rex Arragonum confederabit dictum imperatorem propter dominum papam occidentalem — et nomen hujus erit de forga ferri et per literas nominabitur « Ferdinandus » —, quia dictus papa maledixerit sibi et post istum veniet alius subsequens rex qui confirmabitur et habebit procuratorem suum comitem Cardone in curia imperatoris in Constancia qui, motus malo zelo, congregabit consilium coloratum pro unione fienda, qui dicetur reformator et super hoc nolo plus loqui, quia periculum prosequendi hoc negocium erit magnum valdeP. Et de hoc gentes et populi in illo tempore tunc viventes clare istam videbunt veritatem, quia scriptum est in Apocalipsi et [non] sine causa, quod unus rex exibit de medio terre talis quod sine ejus voluntate non audebit emere nec vendere16. Et iste eligetur non in Roma sed in partibus Alamannie, sicut de hoc dicit profeta Ysaias quod malum quod est venturum in mundo veniet ab Aquilione17. Yste homo sub colore conparatur bestie forciori quam alie bestie in dicto Apocalipsi18 et in dicta congregacione corrupta per causam heresis, inbibet alios reges de veneno et duces et tirannos cupiditate inextinguibili inplebit et inflamabit eorum corda indignacione ignis et sanguinis et habebunt corda eorum maculata de ulceribus putrefactisQ.

 

 • 13 a) envocara PR ; b)

2213[E apr]es, entrant en l’any MiCCCX, se leuara per forsa Johan papa, pus [po]deros que tots los altres [car] aquest convocaraa consili general per tot lo mon e despertara un emperador nouell, qui·s apellara Rey dels Romans, qui en sompni dia[b]olical est[ru]para la mare e la filla, ço es que crexera major eretgia, [c]ar tornara los reys a son proposit. E lo dit Johan papa desgraduara, e aço per tal que puxa desgraduar la vera Sgleya que haura fet e creat e infantat lo rey onze d’Arago (qui per paor sera fet per lo verdader papa), qui veura les grans fortunes en la petita nau de sent Pere hon ell estara e confiara en bon port esser arribat. Mas los fills de Antecrist, qui secretament de nouell sera vengut en lo petit port de la primitiua Esgleya, lo perseg[ui]ra e l’abandonara al rey o leo oriental que diu Ysayes, per ço que diu Ezechiel que quatre papes ser[an] ensemps axi com seran quatre parts del mon, enaxi an esser quatre papes. Empero, lo verdader papa fogira en la tribulacio del dit nomenat per Daniel « corn petit ».

23Empero, deuets notar que aquest emperador [qui] descendra e sera creat nouel emperador haura nom Siguis-mundi car lo [mon s]eguira ; mas, no fara bona fi, que de mala mort morra. E en l’any MiCCC[C]XXV o pus larch XXVI sobre lo dit nombre damunt scrit, aquest emperador confermara ço que lo dit verdader papa occidental haura fet.

 • 14 a) pro oirador PR (un « procuratorem » latin aurait-il été lu « pro oiratorem »?) ;

2414[lac.] que lo seu nom haura de farga de ferre e per letres se anomenara Ferrando. En lo terme de Antecrist viura e morra lo dit Ferrando, car lo dit papa lo haura maleyt. E apres ven[dr]a lo dit subseguent, qui sera confermat e haura agut per procuradora lo comte de Cardona en l[a cort] del emperador, qui agregara consili per fer unio, qui sera dita feta e refermada. E sapies que sobre aço no vull mes dir, que gran perill se seguira. E la veritat sera vista axi com diu [Fol. 37ro] [l’Apocalipsi que exira un re]y de.n mig de la terra, que fara que negu no puga com[prar n]i vendre [si]-n[o] [ax]i com el volra. Aquest ser[a elegit] n[o pa]s en Roma mas en les [parts] de [Aleman]ya, axi com diu lo profeta Ysayes que [el] m[al] [venidor] vendra de A[quilo]. Aquesta bestia pus fort que totes les altres, per cas de eretgia abeurara los [reys] de viri e los duchs e los tirans de foch e de sanch e de coltel e de molt m[al].

 

 • 15 a) ille BC490 ; b) demostrata PO ; c) quam PO ; d) fortune PO ; e) après « multe » : lac, selon PO  (...)

2515Unde, in illo tempore, illia qui erunt dejecti et despecti et separati ab Ecclesia sancta Dey vera delitabuntur in ferventi studio ad faciendum fieri magistros [fol. 101ro] in teologia et ecclesiarum prelatos. Et de mendicantibus facient tres partes, ad finem quod assendant ad prelaturas episcoporum, quamvis sint indigni judices19. Et ideo rex Aquilonis multum turpis et vilis adversus faciem Jhesu Christi, sicut homo regali pulcritudine indignus, stabit in loco veri vicarii Jhesu Christ[i] romani pontificis20. Veruntamen iste infra VII annos morietur vel destruetur, propterea erit necessarium quod demo[n]stratab sanitate de qua Ezechiel profeta loquitur de filiis Gog e[t] Magog21 — heu!, pro dolor ! — quodc maledicta erit dies illa in qua ille falsus Martinus aufugiet. Nam ille debet nominari Martinus, nam in suo enormi et tribulato tempore in millenario predicto, insupportabiles pene et tribulaciones et furtuned abundabunt in seculo, et tunc sancti homines et viri notabiles habebuntur in maximo odio et credo certissime quod mul[c]tee pullulabunt in populo christiano. Sed, Deo permitente non transibunt ultra partem septemtrionnalem et, si faciunt, vos, homines qui tunc vivetis et illa videbitis, roguatef et supplicate Deo quod cessent dicte hereses et quod Deus vos adjuvet et sit vobiscumR22. Attamen potestis cogitare quod rex ille XIus et cornu parvum de quo Daniell loquitur in misteriis occidentalibus — qui vocabitur ut continetur in sexto capite draconis Novi Testamenti23 — ille castigabit eum antequam de hoc mundo deficiat. Nam iste nominabitur per aliquas literas « Alfonsus », qui in temporeg ascensor in fumum (alias in sumum) et ad Inperium24, qui assendens non multum durabit. Nam iste per mare exequetur illud — quod de ipso dicitur latius et continetur in figura in dictis misteriis occidentalibus — hquod habet facere. Nam iste assendet in insulam Cicilie et post, iper furtunam requiratur per meretricem de qua clare loquitur in Apocalipsi quod habet exuere et expoliare muros Romanorum et cremare seu incendere civitatem plenam vento25, ubi erit collector magnus Antichristus primus, [qui] nomen suum habebit per literras « Ludovicus », qui erit futurus et descendet de semine regis nostri Petri de AragoniaS.

26Nam, egomet Arnaldus de Vilanova dixi predicto regi Petro quando faciebam hanc presentem declaracionem, quod post ipsum sibi succederet inmediate rex Johannes filius suus, qui erit avus supradicti regis Ludovici, secundum quod scriptum est in Apocalipsi26T.

 

 • 16 a) us PR ;

2716E lau[ors], los anullats de la vera Sgleya s’[ade]litaran en fer-se mestres en te[o]legia, e faran tres parts de la sgleya dels mendic[ant]s, per ço que puxen pug[a]r a bisbes axi com indignes. E per ço lo rey de Aquilo, « molt leig e vil en la faç de nostre senyor Jhesu Crist, indigne de bellesa real, estara en lo loch de sent Pere » e verdader vicari de Jhesu Crist. Mas dintre VII anys al XII sera destroit, per[que] sera necessari que sia demostrada la VIIa edat que diu lo profeta dels fills de [Gog] e de Magog — ay las ! — e tant maleyt sera aquell dia que aquell fals Marti [fugi]ra! Car Marti haura nom, per nom e per sobrenom, cor lo milenar a-[non leg.]-ara d[e] l[es] fortunes del m[on] e auorriran los sants e multiplicaran los [eret]ges. Mas si a Deu plaura, no passaran de Tremuntana auant e si hoa fan, [preg]ats a Deu que sia ab nosaltres !

 • 17 a) a[xj dub.] PR ;

2817Empero, confiar podets que lo rey onzen, c[or]n petit del qual Daniel parla en los Misteris occidentals, que sera VII cap del dra[g]o del Nouell testament, lo castigara ans que aquest defalga, car aquest haura nom per algunes letres Alfonso — que vol dir pugador en fum [e a l’Im]peri que no pot dar —, car aquest per mar ha a fer ço que fer deu ; car aquest [puj]ara en les ylles de Cicilia, axi com per fortuna sera request per la meritrix que diu [l’Apoca]lipsi que yra a des[pu]lar los murs dels romans e a [cre]mar la ci[utat] plena de vent, hon sera colledor lo gran Antecrist primer, qui lo seu nom haura per letres de nombre — axi com diu l’A[poca]lipsi — Luduuicus, lo qual es descendedor de la sement del rey nostre d’Arag[o] en Pere.

 

 • 18 a) opprobriorum PO ; b) fuit nepos-maledicti : fuit nepos ille scilicet Johannes maledictus BC490, (...)

2918Et nominatus Ludovicus in capite obprobrioruma fuit nepos illius — id est Johannis maledictib per dominum patrem suum regem Petrum de Aragonia, pro eo quia ipsius contra voluntatem contraxit matrimonium cum filia ducis Barensis, que post paucos dies est illa ventura et faciet et tractabit multa et diversa mala, secundum quod de ea scribitur in Apocalipsi de secunda meretrice, de qua refert illa nobilis regina [E]sterc in suo libro dper illum falsum consiliatorem Aman, qui tempore regis Asueri, sub quo brevi tempore fuit suspensus27. Et supradicta filia ducis Barensis, vocata Yolans, propter sua mala opera, videbit suum genus et parentes destructos. Nam hec non timens Deum erit in culpa quod predictus maritus ejus mala morte moriatur, sicut scriptum est in Libris Regum de Saul, qui fuit rex Judeorum, qui voluit quod archa federis Domini submiteretur in posse et manibus Philistrinorume : ideo mala morte mortuus est, quia non timuit DeumU28.

 • 19 a) catalonorum BC490, catalanorum PO ;

3019Item, exhibit et egredietur una bestia sicut leopardus que devorabit florem liri29 et debet esse dux Franchorum, similis filio Eli[e] sacerdotis Judeorum. Et iste, quantum in eo erit, conabitur dominari regi Arragonum et ipsum inpedire quantum in eo erit. Veruntamen, dictus rex adimplebit omnia negocia sua et facta, quod nullus possit sibi resistere nec ab ipso poterit aliquis princeps liberare nec defendere Ecclesiarum Romanorum. Nam scriptum est quod iste XI rex Aragonum debet intrare Neapolim in IIIIor partes per ignem et sanguinem cum juvamine de gente Catalanoruma30, que exire debet per bellicosas acies ; et exercitus hominum debent ascendere naves et navigare. Sed antequam illuch accedat exercitus, tribulaciones et pericula incurrent illi qui fuerunt in Neapoli de gente regis AragonumV.

 • 20 a) pessagio BC490, passagio PO.

3120Est verum quod Ludovicus non habebit potestatem regnandi, nam domus ejus erit prostrata et devastata per ducem et gubernatorem Ecclesie. Et synagoga Romanorum dicitur synagoga quia Romani sunt principium et fundamentum tocius scismatis et divisionis ac erroris que venerunt in Ecclesiam sanctam dey usque huc. Et dictus Rex Ludovicus tradetur per sumum pontificem, quamvis dictus romanus pontifex sibi promiserit dare regnum Neapolis et quod sibi faciet adjutorium pro passagioa de Jherusalem, quoniam dictus Ludovicus non videbit quia iste erit de ista columpna de qua dicunt Abacuh et Sdras profeta, qui dicebant quod ad denotandum favorem regis Persie et Cicilie, dixerunt quod per dictum regem fieret majus papa, similis illi qui fuit tempore Zorobabell sub Sdra et Anania, sub quibus ceciderunt muri JherusalemW31.

 

32Car yo mateix [lac.] que lo rey succehint apellat Johan — e sera aui del dit rey Luis — qui en cap de blasffemies fou maleyt per lo seu pare rey en Pere d’Arago, per ço com contra s[on] voler feu matre[mo]ni ab la no declarada, qui es filla del duch de Bar, qui en pochs dies es [non leg.] [ven]idora en fer e encapdellar e tractar molts mals, segons que es es[crit] de la segona meritrix que Ester recompta en son libre, per aquell fals conseller Nahaman que en temps del rey Asuer era, sots lo qual fou penjat ; hon aquesta en pochs dies veura del seu linatge lo gran enderrocament, car aquesta sera en culpa que lo dit marit seu muyra a mala mort, e axi com es scrit en lo libre del rey Saull, primer rey dels juheus, qui volgue sotsmetre la archa de Deu als felisteus, per co [m]ori a mala mort, no tement [De]-u.

 • 21 a) que·s PR ; b) aquesta PR ; c) coloma PR ;

3321Cor exidora es [u]na bestia axi com leopart, qui diu lo Apocalipsi que deu deuorar les flors del lir, e deu esser duch dels ffranceses, semblant que feu lo fill de Eli, que los juheus apellaren Ali. Aquest deu enbargar al rey d’Arago tant [fol. 37vo] com pora. Empero, lo dit rey complira la sua volun[tat, que nengu] no li [pugui] contradir ni defendre de la sgleya dels romans, cor aquest rey onze [d’A]rago en foch e en [san]ch per quatre parts de Napols deu en[trar], [non leg.] ajudant-s’ de Catalu[n]y[a, e] deuen exir e per [na]uilis pugar. Mas, es d[upte] que noy haja un cruel escandel, perque trista sera la mare que son fill hi h[aja]32, car Luduvicus no haura potestat de regnar, ne força ; [non leg.] [car la] sua ca[sa] sera derrocada per obl[i]g[aci]o del duch de la Sgleya o sinagoga dels romans. Sapies que sinagoga es en parlar, cor los romans tostemps an cercat [non leg.]-no, e vet aci per quea s’apella sinagoga romana: co es feta a lur voluntat e error. E lo dit Lois sera trayt per lo dit papa, si be lo dit papa li prometra de dar-li lo dit regne de Cicilia e fer-li ha ajuda per pasar en Jherusalem. Mas no u veura, car aquestb sera aquesta columnac, que deya lo pro[fe]ta Abacuch e lo profeta Esdras, que deya per fauor del rey de Persia e d[e] [Ci]cilia sera fet nouell papa, senblant que fou en l[o] temps de Zorobabel, sots [Esdra]s e Ananies, sots los quals caygueren los murs de Jherusalem.

 

 • 22 a) decrescabet BC490 ; b) quotidie PO ; c) ex dub. BC490 ; d) et add. BC490 ;

3422Et isto tempore, sacerdotes Judeorum admiserunt mercatores in templis et fornicatores et revendebant offertoria populo in dictis templis recepta et Deo oblata, ut de vitulis, columbis, turturibus et similibus. Et malo zelo sue insaciat[ibil]is cupiditatis et avaricie, que in sacerdotibus recrescebata cotidieb, multe abominaciones, crimina et iniquitates exc radice avaricie procedentes, occidendo et prosequendo sanctos profetas de suis confusis abominacionibus deiciebant justos homines de templo, similiter et archam federis33 ; ideo advenit eis desuper omne malum et grande valde, et hujusmodi occasione erit similis casus et ruina in Ecclesia romana. Nam, in anno MCCCCXXVIII intus Romam incendetur ignis terribilis confusionis multorum criminum, et hoc propter maximam avariciam personarum ecclesiasticarumX.

 • 23 a) adiungent PO ; b) ro[dub. ma]nes BC490, Rome PO ; c) sicut PO ; d) et add. BC490 ; e) ydiomata P (...)

3523Et erunt duo infantes — id est principes predicti —, quasi de una etate vel tempore, et in illo tempore vel circa paulo plus vel minus, adiunge[n]ta se simull et in unum et confederabunt se matrimonialiter inter eos et ibi Romanesb glorificabunt et exaltabunt se ad invicem ambo in medio altitudinem Romanorum, qui, capite vespertilionis Novi Testamenti (qui per figuram dicitur draco, appellatus homo dictus Ludovicus34, qui steterit intus magnam sinagogam Romanorum), dconcordiam et pacem facient sicudc sequi debet. Et isti duo condempnabunt Ecclesiam et etiam ecclesias, sicut ponit Gregorius35 quod sicut in celo sunt tres maneries et nature stellarum — videlicet, euntes, deviantes, stantes firme —, sic sunt in Ecclesia tres gradus secundum ydeomatae universalia — scilicet, sacerdotes, episcopi et sumus pontifex. Nam, sicut lucet sol super omnia sydera et stellas, ita papa in statu ecclesiastico cum cardinalibus dicitur capud memorabilium virtutum et bonorum, sic, pure et inmaculate, purus et mundus status papalis requirit quod omnis conditio et vera beatitudo erant qunctef sui abhominabiles cordis et cogitacionis separata, a correccione et castigacione sue pestilencie et maligni spiritus. Et creditur quod omnes isti status, propter eorum scelerata crimina et maliciose iniquitates, anulle[n]tur et destrue[n]tur per istos duos principes qui carnem hujus meretricis viventis sine pietate comedent, sicut de hoc visum est in Apocalipsi, ubi fit clare de[Fol 101vo]-mostracio quod data est omnis potestas regibus terre quod comederent carnem femine meretricis36, id est redditus Ecclesie sancte Dey qui, per elacionem et superbiam sui pastoris publice per dampnatos mores erunt omnes sine omni verecundie et timore Dey meretricantes.

 

36En a[quest] [te]mps, lo[s] sacerdots dels j[u]heus acolliren los mercadres en lo te[m]ple, e [los] fornicadors feyen offerir als pobles los vedells e dines e coloms e mo[lte]s maluestats. Matauen [e] priuauen los sancts prophetes e justs, e[·ls] fora[g]itauen dels temples, semblant de la Archa Federis ; e per ço los seg[ui] gran mal. E atrestal deu esser, car dintre ja sera ences lo foch [m]orta[l], com aquest dos infants qui quasi seran de un t[e]m[p]s se aj[ust]aran e s’a-germanaran ; faran matremoni entre ells e glorificar-s’an a[b]dos en mig les altees dels roman[s], qui ja lo cap del [Noue]ll Testament o vespertilio — qui per figura es apellat drago — ab lo dit [Lud]uuicus qui haura es[tat] dintre la gran sinagoga dels romans, e auran feta pau.

 • 24 a) sentiments PR ;

3724[En]tre aquests dos condampnaran la Sgleya, axi com posa sent Gregori, que axi com en lo cell a tres maneres de esteles — anants, desuiants, e fixes —, axi son en la Sgleya tres graus, segons los huns, petits capellans e los estats dels bisbes e lo cap, que es apellat [non leg.] co es lo papa e los cardenals, e·s dit altre cap. Dupte sera que tot[s] [aquest]s stamentsa no sien annulats per aquests dos qui menjaran la carn de la meritrix, axi com diu l’Apocalipsi que « d[ona]da es potestat als reys de la terra que menjen la carn de la fembra », ço es la renda de la Sgleya.

 

 • 25 a) Aquilonis PO ; b) percutiet PO ;

3825Veruntamen declarata intencione supradictorum quod hii duo principes non dabunt in hiis subitum finem. Nam rex Aragonum — qui dicitur rex Orientis et Aquilionisa propter duas aquilas quas portat in armis pro regno Cicilie, que est Orientis37 — per ignem quem ipse aponet in locis in quibus erit cum suo exercitu congregatus — sicut dicit Ysaias profeta quod baculi seu virge rubee super noua statera Ecclesie38 — feriet et percusietb ipsam Ecclesiam tam fortiter quod erit nimis mirum valde et dolorosum, unde mercatores terre publice in ipsa clamabunt : « malum, malum » per tres vices, sicut de hoc in Apocalipsi notanda mensio describitur39. Nam prelati Ecclesie clamabunt : « Ubi sunt nunc vie nostre, quas tenere solebamus ? Jam enim sumus deviati et perditi a viis nostris... Ubi enim sunt panni preciosi et margarite et lapides preciosi quos habere solebamus? Ubi enim sunt equitature mullarum et cavallorum ? Ubi sunt familie et gloria servitorum quos habere solebamus in tam nobili civitatis sicut Roma ? [Ubi] est comitiva predicta que nos sequebatur? Et modo soli sumus et tribulati! » Idcirco habitatores terre qui colligere solebant redditus ecclesiasticarum personarum mutabunt et clamabunt voce magna « malum, malum » trina viceY.

39Et primo videbunt venire incendium ignis in civitate predicta, de qua Jonas profeta dicit quod similis erit civitati Ninive40, quam civitatem XI rex Aragonum cremabit ipsam et totum populum in ipsa de gentem gladio occidet et demolliet eam in ruynam. Ideo populus dicte civitatis admirabitur quomodo per vim et violenter talis casus sit secutus tam terribilis et horribilis destruccionis : nam dicent quod, si omnes homines totius mundi ibi forent congregati, non debuissent talem et tantam destruccionem dedisse et civitatem in ruynam possuisse et ita fuisse destructam civitatem Neapolitanam sicut eritZ.

 • 26 a) car[us] PO ; b) voluit PO ; c) propriis PO ;

4026Preterea est futurum quod Sigismundus inperator romanorum veniet de partibus septentrionalibus (de Alamannia) et placeat Deo omnipotenti quod nullus me carea videat ! Nam crudele gladium in manu gestabit et mater contristabitur qui tunc habebit filios41 ! Iste enim volueritb juvare Ecclesiam et nichilominus videbit enim quod de occidentalibus partibus procedet cum navigio grandi unus infans seu princeps, nomen cujus erit « de forga ferrea », et nascetur in insula et iste in medio Rome tractabit grande bellum et creditur quod suis prop[r]iisc manibus occidet Sigismundum regem Romanorum et ibi erit crudelis ac grandis divisionis conflictus dyabolicus, in tantum quod misteria grandia erunt in Occidente, tam dira et crudelia quod omnes partes occidentales terribiliter tribulabuntur et gentes nescient quid faciantAA.

 

 • 27 a) en per dub. PR ; b) hitans PR ; c) comprendre « tots els homens del món fossen congregats », com (...)

4127Mas dupte sera que aquests dos no aprof[itara]n ni profit hauran, car no es espert a ells, car lo rey d’Arago, qui es apellat rey d’Orient et de Aquilo — e aço es per dues aguiles que s[on] de la ylla de Cicili[a] e Orient —, per lo foch que metra en los lochs hon guerrejara, axi com diu Ysayes que los vergues vermelles sobre la noua estatua de la Sgleya, e batran tan fort que quasi pietat sera. Hon [Fol.38ro] lo[s eclesiastichs f]ornicaran ab ells, axi com posa l’Apocalipsi [non leg.] per tres [vegades] cridaran : « M[al], mal, mal ! Hon son les carreres desu[ia]des de onrres, los draps brocats vermells, e margarites e pedres p[re]cioses, les mules e los caualls, ni la gran companya de tant noble ciutat com era Roma ? » E per co los h[ab]itansb de la terra qui solien arendar les rendes dels eclesiastichs murmuraran e cridaran dient  : « M[al], mal, mal ! » tres vegades. E veuran foch ja venir, primerament en la ciutat que Johanas profeta diu que sembl[ar]a Niniue, car lo molt alt rey onze d’Arago cremara, e matara, e enderrocara, on tots los habitants estaran marauellats com se pora fer ni com se pora seguir que si tot lo mon fosen homensc, no fora axi cremada ni destr[oid]a Napols com sera.

 • 28 a) tantara PR ;

4228Encara mes, siats auisats que Siguismundi vindra de les parts aquilones, e placia a nostre senyor Deu que nou vega negu que yo be vulla, car cruel coltell sera, amargos, e trista sera la mare que fill hi haja, car aquest voldra ajudar a la Sgleya. E veuras que de part de Occident muntara un infant, lo nom del qual es de farga de ferre e sera nat en ylla. Aquest tractaraa una gran batalla en mig de Roma e sera dupte que de les sues mans propies no mate Siguismundi, Rey de les romans. E aqui sera gran diuisio, en tant que los misteris seran ja en Occident, tant fort que los accidentals envides sabran que·s faran.

 

 • 29 a) hu¡c BC490, hinc PO ; b) permitit PO ; c) recordare BC490, BO ;

4329Tunc temporis, omnes homines justi et sancti veementer affligentur, temptabuntur et persequentur per spiritus malos, pravos homines celeratos et hoc nolo hinca plus declarare, nam Deus omnipotens non permitetb nec vult quod ecclesiastice persone sciant pericula et tribulaciones quas passuri sunt et debent sustinere. Sed, cum videbitis tribulacionem ab Aquilone insurgentem, recordatec et vigila cum maxima diligencia quod recurras ad Deum et virginem gloriosam, qui juvabunt te.

44Antichristus tunc stabit aliquo tempore brevi quod ni[hi]l operabitur et jam erit nota et predicta ejus nativitas ; sed, dampnati ministri et discipuli ejus, sub zelo humilitatis et devocionis et pietatis, persequentur et destruent justos homines et electos filios Dey. Nam, verus vicarius Christi, nomen cujus erit Petrus, despectus et vagus morietur in partibus Occidentalibus, cujus animam suam reddet Deo omnipotenti. Veruntamen, antequam moriatur aparebit ei angelus dicens sibi quod benedicat duos filios aquile, id est duos filios universalis Ecclesie, unus quorum erit de Francia, alius vero de Arragonia42. Hii duo benedicti per Deum et per verum ipsius vicarium pacienter sustinebunt maximas et grandes tribulaciones, nec poterunt resistere, pro eo quod grandis et maxima punicio fienda et exercenda est in Ecclesia dey et viris ecclesiasticis, antequam isti benedicti duo viri possint defendere. Nam sanctus et verus vicarius Christi morietur anno supra centenario numerando necd paulo ultra, et alius ei succedet, et iste erit invictus et plenus venenis pestiferis alius filii perdicionis, qui falso modo stabit in sede appostolica et indigne occupabit Ecclesiam Dey43, sicut lacius descripsi in libro vocato Vade Mecum ubi sit mensio de religiosis malis, etc. Deo gratiasBB.

 

45E sapies que lauors tots estaments de homens term[o]l[a]ran, car moros e mal crestians turmentaran los sancts de nostre senyor Deu. Aço no vull ara declarar, car Deu no vol que los eclesiastichs sapien lurs açots quant vendran. Mas, quant veuras lo foch aquilo, recort-te fes prouesio, axi com diu l’Apocalipsi44. Car Antecrist estara un temps [qu]i no·s moura, e los seus dexebles, en zell de be e de humilitat, [mole]staran los fills elets per Deu, car lo verdader vicari o duch qui lo seu nom sera Pere, me[n]yspreat sera. arredolatiu, e morra en loch occidental e la sua anima a nostre senyor Deu retra.

46Empero, abans que muyra per un angel li sera mostrat que beneixqua la aguila — ço son dos fills de la vera Sgleya de Deu — ; e deu esser la hu de França e l’altra d’Arrago. Aquests dos reys beneyts per Deu e per lo uerdader papa hauran grans forniments e no·s poran moure, car molt gran ponicio deu es[s]er feyta en la Esgleya ans que aquests dos la puxan defendre. E car lo sanct e [Fol. 38vo] verdader vicari de Deu retra la anima a Deu l’any sobre l[o centena]r com[pt]ador, e mes auant car aquest abeurat de[ls] ve[rins] dels fills de [per]dicio, qui falsament estara en la cadira apostolical e indigne [de] bellesa real, estara en loch de la Sgleya de Deu, ja com altra vega[da] he dit en lo Vademecum dels reliogiosos.

 • 30 a) e dub. PR ;

4730Molts dien hi entenen que Antecrist deu exir de Babilonia. Yo n·e fata gran disputa, en la cort de nostre Sant Pare, de qual Babilonia s’enten. E molts tenen que de Babilonia la deserta. Yo dich e declarat e crech que de la Esgleya. Car nos hauem Babilonia la deserta, hon no esta negu. E si no hi esta nengu, per conseguent no y pot naxer nengu. Hauem Babilonia, hon esta lo solda, co es al [Cay]re, e aqui no y esta negun crestia. E hauem Roma, que vol dir Bab[il]onia, com Babilonia no vulla dir altra cosa sino loch o casa de fornicacio e de vanitat e confusio, axi com diu lo profeta Ysayes que « dauant Jherusalem sera Babilonia ». E com molts doctors diguen que Antecrist no pasara sino en Jherusalem, ea tant com nostre senyor Jhesu Crist, e dien veritat mas no u entenen, car nostre Senyor Deu en tot loch es, e es en mig de Jherusalem, car Jherusalem significa la Sgleya — ço es lo poble cristia — e Babilonia es Roma45 Ho u diu axi.

 

48Prefaciò â les profecies

491 Formule que l’on retrouve fréquemment dans les textes catalano-aragonais, peut-être construite à partir de Lc. 23.28-29,

502 La mise en scène des vaticinations de cette Sibylle est inspirée de celle qui accompagne les oracles de la Sibylle Tiburtine ; les deux textes sont cependant totalement différents. Il est fort probable qu’il s’agit là d’une des prophéties élaborées pendant la guerre de Cent Ans, au détriment des dynasties régnant en France. En effet, on prévoit ici un changement de souveraineté sur le territoire français, à la faveur de « aquels qui tostemps l’an temuda e honrada », désignation qui pourrait s’appliquer aux rois d’Angleterre, vassaux du roi de France pour le duché de Guyenne. En outre, les accusations de malversations monétaires dirigées contre les derniers Capétiens et les Valois se firent particulièrement insistantes au moment de la guerre de Cent Ans, au point qu’Édouard III, « lorsqu’il prit en 1340 le nom et les armes de France, [affirma] vouloir [...] renoncer aux mutations monétaires », signe que l’affaire semblait grave (Colette BEAUNE, « Perceforêt et Merlin. Prophétie, littérature et rumeurs au début de la guerre de Cent Ans », Cahiers de Fanjeaux, 27, 1992, p. 252). Enfin, l’origine de nombre de textes pro-anglais semble être une réélaboration de la prophétie de Merlin composée par Geoffroy de Monmouth et connue comme Epistola Sybillae (C. BEAUNE, art. cit., p. 238).

 

51Opus magistri Arnaldi de Vilanova et Prediccions

521 Dn. 2.34-35 et 45. L’application de ces textes aux souverains catalans se fait de la même façon qu’ici et pour la première fois dans le Breviloquium, dont notre texte s’inspire largement, en particulier dist. 10, éd. cit. p. 260-261 et dist. 9, p. 245. La « filia aquilae » est alors soit Constance, fille de Manfred et femme de Pierre II d’Aragon, soit Leonor, troisième femme de Pierre III d’Aragon et prétendante à la couronne de Sicile, bien que son frère Louis y regnât alors (Louis Ier, 1342-1355).

532 Peut-être l’auteur de notre texte pensait-il à l’un des libelles écrits par Arnaud de Villeneuve pendant sa polémique avec les théologiens parisiens, puis les dominicains (1299-1305), où il ne se priva pas de dénoncer la corruption généralisée du clergé : Antidotum contra venenum effusum per fr. Martinum de Atheca, praedicatorem, Apologia de versutiis pseudo-theologorum et religiosorum, Carpinatio poetrie theologi deviantis, Confesio Illerdensis de spurcitiis pseudo-religiosorum (remarquons que notre texte est supposé avoir été composé à Lleida), Eulogium de notitia verorum et pseudo-apostolorum et Confessió de Barcelona, où sont notamment énumérés les 21 vices des pseudo-religieux. Les références de ces écrits sont consignées dans Jaume MENSÀ I VALLS, Arnau de Vilanova espiritual : guia bibliogràfica, Barcelone : IEC, 1994. Il est cependant impossible qu’Arnaud de Villeneuve, mort en 1311, se trouvât à Lleida en 1367 en compagnie et sous la protection de Pierre III d’Aragon. Il fut néanmoins effectivement le protégé d’un Pierre d’Aragon, Pierre II, qui régna de 1276 à 1285. Pour en revenir à l’oeuvre dont il est question ici, notons qu’il existe un autre Vade Mecum, très diffusé celui-là, celui de Jean de Roquetaillade, lequel, bien qu’il évoque les châtiments réservés au clergé corrompu, n’est cependant pas particulièrement une oeuvre centrée sur la dénonciation du piètre état de l’Église.

543 Il est impossible qu’Arnaud de Villeneuve, décédé en 1311, ait pu commenter l’un des traités de Roquetaillade, lequel écrivit entre 1345 et 1356. Cependant, cette mention confirme l’intérêt que le franciscain suscita dans la couronne d’Aragon, probablement dû à la place qu’il réservait à la royauté aragonaise dans l’économie des derniers temps et notamment à son interprétation apocalyptique des conflits entre Angevins et Aragonais pour la possession de la Sicile. Peut-être l’auteur de notre texte fait-il allusion ici aux deux commentaires à l’Oracle de Cyrille rédigés par Roquetaillade, l’Expositio major, seule conservée, étant le texte de l’exégète franciscain qui consacre le plus de développements à ce sujet (traités 1 et 4, notamment mais aussi 6 à 9, s’agissant de l’action de Louis 1er de Sicile comme grand Antéchrist).

554 L’auteur confirme ici sa connaisssance de l’oeuvre d’Arnaud de Villeneuve, puisque ce motif du « malheur au monde dans 100 ans », apparu dans le Liber Joachim de Semine Scripturarum, apocryphe composé en Allemagne vers 1204, fut popularisé par le visionnnaire valencien, à travers le commentaire qu’il en donna (1292), sa citation de la prophétie Vae Mundo in centum annis (TCE, 1301) et sa Confessió de Barcelona (1305), qui tous annoncaient les tribulations dernières pour avant 1400.

565 La date donnée par la version catalane de la prophétie nous place donc dans la période qu’Arnaud de Villeneuve avait assignée à l’apparition de l’Antéchrist. Suite à ses calculs sur Dn. 12.11, il annonçait la venue du fils de perdition pour 1376.

576 Il faudrait peut-être lire « XXIIII », de manière à faire coïncider l’âge du roi d’Aragon avec l’âge du personnage messianique annoncé dans la prophétie Carolus, filius Caroli (dernier tiers du XIVe siècle), dont rien n’interdit de penser qu’elle puisse avoir été connue dans la confédération catalano-aragonaise et appliquée à ses souverains.

587 Jean de Roquetaillade se montra effectivement fort hostile aux frères prêcheurs, mais ne fut pas officiellement condamné par eux. L’hostilité était d’ailleurs réciproque : Roquetaillade rapporte dans son Liber Ostensor qu’il fut pris à parti par l’inquisiteur dominicain Étienne de l’Église sur le thème de la pauvreté évangélique, le 02/10/1349, en consistoire, et que le pape Clément VI lui donna raison (Jeanne BIGNAMI-ODIER « Jean de Roquetaillade, théologien, polémiste, alchimiste », Histoire littéraire de la France, 41, Paris : Imprimerie nationale, 1981, p. 146). L’inquisition pontificale se contenta finalement de qualifier le franciscain de « fantasticus ». Les frères prêcheurs furent par contre d’actifs artisans de la persécution des franciscains spirituels et surtout des béguins qui s’en inspirèrent : rien d’étonnant donc à ce qu’ils apparaissent en position répressive dans un texte qui puise au Breviloquium, ouvrage probablement composé à l’intention des membres de l’un de ces groupes.

598 La conception de l’histoire de l’Église comme divisée en 7 temps (tempora), correspondant aux 7 âges du monde et qui tous s’achèvent sur une terrible persécution menée par l’une des 7 têtes du dragon d’Apc. 17 est héritée de Joachim de Flore et fut notamment développée par Pierre-Jean Olieu et Roquetaillade. L’identification de ces 7 têtes varia bien entendu au fur et mesure des réactualisations du système de l’abbé et au gré des circonstances politiques.

609 Dn. 8.24. L’identification de la sixième tête du dragon à un souverain aragonais de souche impériale fut réalisée pour la première fois par le Breviloquium, (dist 9, éd. cit., p. 244-246), qui faisait de Pierre III (1336-1387) un « malleator, seu persecutor Ecclesie ». Notre texte réactualise donc les prévisions du Breviloquium en faisant de ce marteau de l’Église un descendant de Pierre III, vraisemblablement Ferdinand Ier (roi d’Aragon de 1412 à 1416), qui était effectivement « sui nepotis ».

6110 Il est question de cette « petite corne » dans Dn. 7.20 et Dn. 8.3-12 (8.9, en particulier). BC 490 continue donc à suivre le Breviloquium (éd. cit. p. 244-246), à la fois par l’équivalence « 6e tête du dragon = petite corne de Daniel = un souverain catalano-aragonais » et par la lecture allégorique qu’il donne des passages correspondants de Apc. et Dn. La désignation métaphorique de « corne » et de « petite corne » pour des rois de Sicile semble issue du commentaire de Roquetaillade au premier chapitre de l’Oracle de Cyrille (entre 1345 et 1349)

6211 Cette vision négative de Pierre III naquit lors de l’accession des Trastamare à la couronne d’Aragon (1412) et semble bâtie sur le modèle de la disparition d’un lignage comme châtiment divin, qui avait déjà servi à légitimer l’usurpation d’Henri de Trastamare en Castille ; on la retrouve chez Pere TOMIC, Gabriel TURELL, dans la Crónica de Aragón de Gualberto Fabricio de Vagad (1461-1479) et dans le Pseudo-Boades, qui s’est inspiré de Pere Tomic (vers 1673).

6312 La désignation métonymique de la Catalogne comme « baculos » est apparue dans une prophétie sibylline dont la première occurrence connue à ce jour est le Breviloquium, dist. 10 (éd. cit., p. 260) : « egredietur regulus ad Imperium volans, qui lilia omnia cum baculo in terram deiciens, bestias grossas [..] castigabit [...] ». Elle fut reprise par le traité De triplici statu mundi et apparaît également dans  82 et Carp. 336 (voir Martin AURELL, « Messianisme royal de la couronne d’Aragon », Anales ESC, 1997, p. 126-127 et note 117). La dernière phrase de ce paragraphe s’inspire probablement de « nauale bellum deponente in Siciliam veniet, quod non solum opressos in ea liberabit, sed per terram et per mare in regnum veniens, Neapolim a quatuor angule ignis et gladio devorabit » (Breviloquium, éd. cit., p. 261).

6413 Apc. 12.1. Cette femme est en général vue comme une figure d’une Église pure ou purifée, « totaliter reformata intelectualite vitae spiritualis » dans l’Expositio in Apocalipsim anonyme (Joaquím CARRERAS I ARTAU (éd.), Expositio in Apocalipsim, Barcelone : IEC, 1971, p. 155) ou Église du Christ chez Pierre-Jean Olieu (par opposition à l’Église charnelle), poursuivie par les forces maléfiques qui tentèrent de la détruire tout au long de son histoire et représentées dans Apc. 12 par le dragon qui pourchasse cette femme.

6514 La version catalane du texte pourrait faire référence à Is. 5.29.

6615 Je ne trouve aucun texte d’Ezéchiel qui corresponde à ce qui est dit ici. Peut-être le prophète fait-il référence à un commentaire d’Ezéchiel 1 ou 10 Les tribulations mentionnées sont probablement celles qui sont évoquées en Dn. 8 (petite corne) et 7 (11e corne de la quatrième bête).

6716 Apc. 13.17.

6817 Jer. 1.14, ad litteram, avec des échos en Jer. 4.6, 10, 22 et 6.1 et non Isaïe.

6918 Ap. 12.3

7019 Le contenu de ces trois lignes a vraisemblablement pour source le Liber Secretorum Eventuum ou le commentaire à l’Oracle de Cyrille, tant notre texte concorde avec ces deux traités; reste toutefois à savoir si Roquetaillade est le premier à avoir formulé de telles affirmations... Le commentaire à l’Oracle de Cyrille annonce une division de l’ordre franciscain en trois partis : celui du pseudo-pape, celui de l’Antéchrist et celui du vrai pape, fidèle observateur de l’Évangile et de la Règle de saint François. Le LSE semble encore plus proche de BC490 : là aussi, l’Ordre des mineurs se divise en trois; le premier groupe est constitué des « fratres minores qui horrenda et luciferina ambitione anhelant ad summas ecclesiasticas dignitates promoveri [...] » et « tertia pars fratrum conficietur ex quibusdam nequam hypocrisis, superbis spiritualibus, pretendentibus ʽspeciem pietatisʼ et zeli, ʽnolentes esse legi doctores, non intelligentes neque que loquuntur, neque de quibus affirmantʼ » (entre guillemets : citation de II Thim. 3.5 et I Thim. 1.7; LSE, éd. cit., 9° point, § 28 à 33, p. 151-152). Remarquons qu’aucune mention explicite n’est ici faite du deuxième groupe de frères mineurs, fidèles aux enseignements du Christ et de François et voués à réensemencer le monde après les tribulations infligées par l’Antéchrist : la condamnation de l’ordre semble donc sans appel.

7120 Notre texte suit ici le Breviloquium, dist. 9, éd. cit. p. 249-255 (en particulier p. 251 pour une application au roi d’Aragon), à partir de Dn. 11.20-21.

7221 Les références à Gog se trouvent surtout dans Ez. 38 et 39. Comme dans le Breviloquium, les destructions infligées par Gog et Magog au cours du 7e âge de l’Église ont donc finalement une fonction purificatrice, si c’est bien ainsi qu’il faut entendre « sanitate ». Le texte catalan de Palacio Real II/3096 lit « VIIa edat » : ce n’est donc pas BC 490 qu’il traduit.

7322 En application des paroles de Jésus rapportées en Lc. 18.2, Mt. 24.12 et 26.41 et Mc. 13.25 et 14.18. Dans le même contexte, Roquetaillade nous rappelle que « sextum remedium [totius tribulationis instantis] est orare ferventer [...] sicut Christus manifeste docet, ‘Vigilate in illo tempore et orate’ » (VMT, Edward BROWN (éd.), « Joannes de Rupescissa (Jean de Roquetaillade) Vade mecum in tribulatione, Fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum ab Orthuino Gratio editum Coloniae A. D. 1535, sive tomus secundus, opere et studio Edwardi Brown, Londres : Chiswell, 1690, p. 505).

7423 La formulation du Breviloquium est beaucoup plus claire : « Sextum caput draconis Novi Testamenti erit ille rex XIus seu cornu paruum de quo, ut predictum est, in Daniele dicitur quod potencior erit prioribus et tres reges humiliabit [Dn. 7.24], et cetera » : éd. cit., dist. 10, p. 259.

7524 L’étymologie d’Alfonsus est tirée du Breviloquium, dist. 9, à partir de Dn. 2.34-35 (éd. cit., p. 260) : « hec est enim ista petra Danielis [...] et, deletis omnibus regibus, crescat in montem seu Imperium magnum ». Nous la retrouverons au cours de notre étude, de nouveau appliquée à Alphonse V, dans Ms Carpentras 336, fol. 137ro : « E [lo rei d’Aragó] alçant les sues ales, a tanta gloria mundana sera donat [fol. 137ro] en ira e vindra vent e trespostar la terra dels sedeiants, axi com Ezechiel reconta, e de les sues vergues exira foch e cremar s’an en polç e en cendra daran e s’espergiran, axi com lo nom del molt alt senyor denota -qui es dit Alfonsus [V] ‘muntador en fum’ ». La précision « in fumum alias in sumum » indique soit que l’auteur corrige un texte manifestement fautif, soit qu’il a deux versions du Breviloquium sous les yeux (dans le texte qui suit celui-ci dans Palacio II/3096, la citation du même passage du Breviloquium donne bien « in sumum », mais rien ne permet d’indiquer que les deux citations aient été faites par la même personne).

7625 Ces lignes semblent combiner, en les actualisant : Breviloquium, dist 9, éd. cit. p. 245 : « per mare enim pro magna parte earum que fecit [rex Petrus prefatus, cui unica pulla aquile unita est], et que in aliquo de suo semine facturus est, adimplebit [Pierre III] » et Breviloquium, dist. 10, éd. cit., p. 261 : « nauale bellum deponente, in Siciliam veniet, quod non solum opressos in ea liberabit, sed per terram et per mare in regnum ueniens, Neapolim a quatuor angulis igne et gladio deuorabit ». « Meretricem de qua clare loquitur in Apocalypsi » renvoie probablement à Apc. 17, Naples étant ici assimilée à Babylone. Le Breviloquium, évoquant des événements de la fin du XIVe contenait « in figura » les événements du milieu du XVe siècle : le principe de concordance s’applique donc à tout texte prophétique, y compris non-biblique.

7726 La première personne à affirmer que « Louis » contenait le chiffre de la bête d’Apc. 13.18 fut, à ma connaissance, Roquetaillade, dans son commentaire à l’Oracle de Cyrille, à l’appui de son affirmation que l’empereur Louis de Bavière était un précurseur du grand Antéchrist. Il exposa de nouveau son exégèse d’Apc. 13.18 dans une addition au LSE, concernant cette fois Louis Ier de Sicile (Christine MOREROD-FATTEBERT, MOREROD-FATTEBERT, Robert E. LERNER, (éd.), Johannes de Rupescissa : Liber Secretorum Eventuum, Specilegium Friburgense 36, Fribourg : Éditions universitaires, 1994, chap. 157, p. 216 ) : « L significat quinquaginta,V significat quinque, D significat quingentos, O nichil, V significat quinque, I significat unum, C significat centum, V significat quinque, S significat nichil » (50+5+500+0+5+1+100+5+0=666).

7827 Apc. 13.18 et Est. 3 à 5 (pendaison d’Aman en Est. 7.9-10).

7928 Il semble que le texte confond ici Saül et Élie et ses fils, responsables par leurs péchés de la défaite d’Israël face aux Philistins et de la prise de l’Arche d’Alliance. Ce dernier épisode est rapporté dans I Reg. 4.3-8, la punition de Saül est rapportée dans I Par. 10.13 et les trois fois où il désobéit au Seigneur dans I Reg. 13, 15 et 28. Notons que la confusion peut s’expliquer par la concordance que le Breviloquium posait entre ses deux figures, dist. 4, (éd. cit., p. 202) : « Quarta etas incepit a Moyse et durauit usque ad Dauid, et in fine istius etatis Deus fecit multum terribile judicium, quia tunc rex Saul propter peccatum inobediencie fuit reprobatus a Deo, et totum genus suum destruxit. Modo assimili Heli summus pontifex cum toto suo genere fuit a Deo reprobatus et fractis ceruicibus mortuus est, eo quod non correxit filios suos fornicantes in templo, grauantes populum in sacrificiis legis Dei ». C’est nous qui soulignons.

8029 Ces métaphores semblent inspirées de celles qu’utilisent les prophéties composées à l’occasion de la guerre de Cent Ans, et dont on conserve un certain nombre dans le manuscrit 520 de Tours, fols. 14 et 15 ; je citerai pour exemple les vers suivants, dans lesquels la victoire semble cette fois devoir revenir aux français : « Francia gaudebit et flebunt anglia regna. Lilia florebunt, leopardi diripientur (fol. 14vo) ». Cette image de bête peut être construite en référence à Apc. 13.2 ou Dn. 7.6. Les événements auxquels se réfère le paragraphe sont les luttes entre Alphonse V et Louis III d’Anjou pour la possession de la Sicile. Ce léopard-bête d’Apc. 13.2 ou de Dn. 7.6 est donc Louis III. Notons, et je ne crois pas qu’il puisse s’agir d’une simple coïncidence, que dans le LSE, Roquetaillade, pour le première fois, assimilait un autre Louis roi de Sicile (Louis 1er, petit-fils de Pierre II d’Aragon, 1342-1355) à la bête d’Ap. 13.2, qui est « similis pardo » : en fonction des affinités politiques des utilisateurs de la métaphore, le léopard change de camp, mais reste un maléfique Louis de Sicile.

8130 « Scriptum est quod […] sanguinem » renvoie au Breviloquium, dist. 10, éd. cit. p. 261, l. 135-137.

8231 On retrouve ici le même programme que celui qui était énoncé dans le Breviloquium, dist. 13, (éd. cit. p. 295-296 en particulier), en vertu du même principe de concordance entre les événements de l’Ancien Testament et les événements contemporains de la rédaction du texte. Ainsi, la 45e génération après l’Incarnation connaîtra de terribles épreuves — « advenerat tempus impiorum et potestas tenebrarum » —, à cause de quoi : « fienda est transmigracio spiritualis Israel quousque percuciatur nova Babilon a Medis et Persis ». Là, « multi fidelium coronabuntur martirio » ; cependant, ensuite, « hedificabitur rursum sancta civitas, que est Ecclesia, in angustia temporum, sicut factum est in diebus Zorobabel et Iosue et Hesdre et Nehemie, sub quibus illa uetus Ierusalem consumacionem acepit ». Comme dans la Bible, c’est le vainqueur de Babylone qui permet le relèvement de Jérusalem : « Zorobabel, percussa prius Babilon, in angustia temporum de Babilone assendit in Jerusalem, et cum magnu sucursu regis Perssarum [le roi d’Aragon] rehedificauit templum et muros civitatis, et cetera ». Je n’ai pas trouvé le texte d’Habaquq dont il est ici question. La reconstruction du temple et le rétablissement du culte par Zorobabel sont évoqués en Esdras 1 à 6.

8332 Lc. 23.28-29.

8433 Si « isto tempore » est bien celui qui précède les deux invasions de Jérusalem et sa destruction, alors les références bibliques sont à chercher en II Par. 36.2-21, Jer. 39.1-10, 52.1-11 et 52.12-27, ainsi qu’en IV Reg. 23.31 à 24.21. Ces événements sont évoqués dans le Breviloquium dist. 5, éd. cit., p. 215-216 et 13, éd. cit., p. 291-292 et appliqués par concordance au XIVe siècle p. 292-295.

8534 Le texte récupère ici pour les fusionner en Louis III toutes les images eschatologiques associées à l’Empereur des derniers temps dans le monde catalano-aragonais : le vespertilio autochtone et l’équation posée par Roquetaillade selon laquelle la bête d’Apc. 13.2 = représente un empereur universel également souverain de Sicile et appelé Louis. L’intérêt de la chose est que, dans l’adaptation aux événements du milieu du XVe siècle qu’ils subissent ici, le dragon et la chauve-souris perdent leurs caractéristiques originelles : le dragon devient angevin, mais il reste l’Antéchrist; le vespertilio reste empereur universel mais devient français et Antéchrist, perdant par là toute qualification positive. Notons que Jean de Roquetaillade (LO, 8° traité) s’était déjà interrogé sur la possibilité de confondre en une seule personne la chauve-souris messianique du Vae Mundo et le terrible dragon impérial du Cum necatur flos ursi. Le texte catalan choisit d’ailleurs de traduire le texte latin, assez confus, dans ce sens : « lo cap del Nouell Testament o vespertilio qui per figura es apellat drago ». On peut en outre se demander si « incendetur-ecclesiasticorum » ne porterait pas trace de l’exégèse que donna le franciscain du passage du Vae Mundo qui dit « romanorum fastigia diruet unicornis et ipsi propriis furoribus vorabuntur », puisqu’il affirmait que ceci signifiait que les ecclésiastiques (= romanorum fastigia = superbissimos cardinales et prelatos ac clericos) contribueraient aux-même à leur destruction.

8635 Le texte reproduit ici la glose d’une affirmation de Grégoire, dans Homiliarum in Evangelia, 2.38.2 (PL76, 1282), également présente dans le Breviloquium, dist. 9, éd. cit., p. 246-247. La condamnation du Breviloquium s’étendait cependant à l’ensemble du peuple chrétien, alors que notre texte la limite à l’état ecclésiastique : « sic et tres gerarchie seu gradus in Ecclesia esse dicuntur, scilicet superiorum, qui est prelacionis, mediorum, qui est religionis, inferiorum, qui est tocius multitudinis » (éd. cit., p. 247) : faut-il en déduire que l’auteur du texte est un laïc ou un régulier?

8736 Apc. 17.16. Les modalités de la punition du clergé sont héritées de la lecture que fit Joachim de Flore d’Apc. 17.16, concernant la destruction de Babylone; nous retrouvons la même lecture de ce passage dans Breviloquium dist. 9, p. 240. L’équivalence posée entre Rome, Babylone et l’ensemble de l’Église est due aux lectures que certains spirituels et les béguins ont faites de Joachim de Flore et Pierre-Jean Olieu.

8837 Les motivations données à la désignation du roi d’Aragon comme « rex Aquilonis et Orientis » sont originales, bien que cette formulation ait déjà une longue histoire. L’équivalence « Perse = Sicile » remonte en effet à Joachim de Flore. Le Breviloquium y avait ajouté « Sicile = Aragon/Catalogne », d’où une désignation des rois d’Aragon-Sicile comme « rois de l’Orient ». Enfin, prêtant à ces souverains un rôle de châtiment de l’Église charnelle, à l’image de Nabuchodonosor, le Breviloquium en avait également fait des « rois de l’Aquilon ».

8938 Je ne vois pas à quel texte d’Isaïe il est fait référence ici; remarquons simplement qu’en Is. 11.4, le Seigneur annonce que le nouveau David « percutiet terram verga oris sui ». La désignation métonymique de la Catalogne comme « bâtons » (baculos) apparaît semble-t-il pour la première fois dans un texte sibyllin cité par le Breviloquium (dist. 10, éd. cit., p. 260).

9039 Apc. 18.3-19 (destruction de Babylone; lamentations des marchands en 18.10 et 15).

9140 Il est question de la prédictation de Jonas à Ninive en Jn. 1.1-2; 3.1-10 et 4.11. Ce texte est combiné à celui de Breviloquium, dist. 10, p. 261, l. 135-137, qui annonce la destruction de Naples par un roi d’Aragon, en vertu d’une concordance posée par le Super Esaïam qui fait de Ninive le type du « mund[us] pollut[us] sanguine peccatorum tam in greco populo quam in latino, assirios aterendum et exterminium paganorum » (cité par le Breviloquium, éd. cit., p. 172, l. 139-141), dont se fit également écho Roquetaillade en 1354-55 (Vade Mecum in Tribulatione, Josep PERARNAU, « La traducció catalana resumida del Vade mecum in tribulatione de Joan de Rocatalhada », ATCA, 12, Barcelone : IEC, 1993, l. 317-322). La réputation d’immoralité des Napolitains eut semble-t-il la vie dure : en 1372, Brigitte de Suède fustigeait la dépravation napolitaine lors d’une de ses visites à la reine Jeanne Ière. « Brigitte stigmatisait les Napolitains pour leur superbe, leur cupidité insatiable, la ‘luxure qui les brûle comme des animaux insensés’ et leurs ‘péchés abominables’ » (Émile-Guillaume LÉONARD, Les Angevins de Naples, Paris : Presses Universitaires de France, p. 432, à partir des Révélations et des actes du procès de canonisation de la sainte).

9241 Lc. 23.28-29 ?

9342 Adaptation d’un motif emprunté au Breviloquium, dist. 10, p. 261-262, qui annonçait que « ab angelo pastor reuelabitur qui duobus aquile filiis benedicet, quem romanum monarchum in Ytalia constituet, cui Grecia unietur [....] », avant d’annoncer la mort du « pastor pacificus », sans le nommer bien entendu, car il s’agissait là du pape angélique attendu par les spirituels. Une fois encore, notre texte réactualise sa source, puisque c’étaient probablement les deux fils de Leonor de Sicile — les futurs Jean Ier et Martin Ier — qui y étaient désignés comme « fils de l’aigle ».

9443 Jamais Arnaud de Villeneuve n’a prévu la défaite du pape angélique devant un pseudo-pape sectateur de l’Antéchrist. Par contre, l’idée apparaît dès le commentaire à l’Oracle de Cyrille chez Roquetaillade (1345-1349) et figure également dans le Libellus de Télesphore de Cosenza (1356-1365 pour la première rédaction) qui semble avoir bien connu les oeuvres du franciscain. Cependant, dans les deux cas, un pape conforme à l’idéal évangélique finissait par l’emporter. En revanche, la deuxième série des Vaticinia de summis pontificibus (milieu du XIVe) s’achève comme ici sur la prédiction de la venue d’une « bestia finitiva » tenant beaucoup de l’Antéchrist.

9544 Apc. 2.5, où il s’agit plutôt de faire pénitence.

9645 Traduction développée de Breviloquium, dist. 10, éd. cit., p. 263, l. 180-186, utilisant également des éléments de Breviloquium, dist. 1, éd. cit., p. 171, l. 113-116.

 

Manuscrit Palacio Real II/3096 : Notes historiques

Prefació a les profecies

97A) Il est probable que cette Sibylle se réfère soit à l’époque de Philippe le Bel, dont les manipulations monétaires sont restées célèbres, soit au milieu du XIVe siècle alors, que pressés par les dépenses provoquées par la guerre de Cent Ans, les rois de France avaient également altéré la valeur des monnaies. Colette Beaune fait d’ailleurs remarquer que dès la chronique métrique de Geoffroy de Paris, les prophéties pro-anglaises concernant la guerre de Cent Ans prévoyaient « la perte de tout ou partie du ténement royal, ou même de la couronne à la suite des manipulations monétaires » (« Prophétie et guerre de Cent Ans », Cahiers de Fanjeaux, 27, 1992, p. 241). Le diagnostic était le même du côté français : Roquetaillade, dans le LO et le LOO, fit de ces malversations monétaires l’une des causes des tribulations du royaume de France : « Notandum quod in hoc prefato anno MCCCLVI, in quo nunc sumus, et tribus annis immediate sequentibus, per inclitissimum principem dominum nostrum regem francorum fuerit quedam et fient que in futurum potissime anno Domini MCCCLX in regno tam horrendas novitates maxime contra ipsum regem inducent quod, si dicantur, fantastica impossibilia nunc creduntur. Et si vultis scire in generali ex quibus domini regis operibus orietur scandalum illud : ex vertibili mutatione monete, ex varietate impositionis gabelle, ex fractione promissi et ex malo consilio suo, vilis populus contra ipsum insurget; et ex decapitatione proditorum nobilium per parentes occisorum, boni emulo suo tanta ex isperato fautoria tradenda, quod incredibilis ruina sequitur. (LO, fols. 7vo-8ro ; transcription inédite UA 1011) ».

Opus magistri Arnaldi de Villanova

98A) Ce roi est donc Pierre III (1336-1387). Les deux datations nous placent sous son règne, mais le texte catalan, datant la composition de la prophétie de 1377, nous situe en outre dans la période prévue par Arnaud de Villeneuve pour l’apparition de l’Antéchrist (de 1368 à 1378, selon les manuscrits, mais le calcul du visionnaire sur Dn. 11.12 donnait la date de 1376 : ATCA 7/8, p. 90-93). Ceci est cohérent avec le reste du texte qui présente Louis II puis Louis III de Sicile comme autant d’incarnations de l’Antéchrist, mais signifie un déplacement par rapport à la source principale de cette prophétie, qui voyait dans le « fils de perdition » un anti-pape élevé à la chaire de saint Pierre par Pierre III d’Aragon. Enfin, notons que jamais Arnaud de Villeneuve ne tenta d’identifier l’Antéchrist, bien qu’il eût dénoncé le clergé enrichi et négligent de l’Évangile comme l’un de ses principaux agents (voir en particulier Confessió de Barcelona, Apologia..., Eulogium..., Confessio Ilerdensis et Gladius… : références précises dans Jaume MENSÀ I VALLS, Les raons d'un anunci apocalíptic Col.lectània Sant Pacià, Barcelone : Faculté de Théologie, 1998, p. 197).

99B) S’il n’est bien entendu pas Arnaud de Villeneuve, l’auteur semble cependant connaître les péripéties qui ont accompagné la présentation du Tractatus de Tempore Adventu Antichristi du visionnaire à l’université de Paris en 1300. Arnaud fut en effet immédiatement jeté en prison et les maîtres en théologie parisiens lui intentèrent un procès in causa fidei —d’où la mention de « de heresi accusare » de notre texte. Une fois libéré, il en appela au roi Jacques II d’Aragon et au pape Boniface VIII, auquel il présenta son traité, augmenté de réponses aux objections de ses adversaires. Le pape le fit de nouveau jeter en prison, lui intenta un nouveau procès et confirma la qualification de téméraire qu’avait reçue sa doctrine eschatologique. En 1301, ayant reformulé ses théories dans le Tractatus de mysterio cymbalorum Ecclesie, Arnaud obtint que ses écrits fussent considérés « dicta scolastica » et que leur examen fût réservé au Saint-Siège. La confrontation avec les théologiens de métier ne cessa pas pour autant, alors que les dominicains vinrent grossir les rangs de ses adversaires et que se déchaînait une polémique d’une grande violence que devait interrompre momentanément le pontificat de Clément V. Enfin, devant la tiédeur de la papauté face à son discours réformateur et ayant perdu le soutien de Jacques II d’Aragon, Arnaud de Villeneuve se réfugia non auprès d’un roi Pierre, mais de Frédéric II de Sicile. Ce dernier décida de mettre en pratique les réformes de la société et de l’Église prônées par le visionnaire, par la promulgation des Constitutiones regni Trinacrie, puis accueillit les béguins et les spirituels rescapés des persécutions de Jean XXII.

100C) « Cum esset maximus stronomus » : Pierre III est effectivement connu pour son intérêt pour l’astrologie : son médecin Bertomeu de Tesbens composa pour lui des tables astronomiques et un traité d’astrologie (1370). Il fut relayé en 1376 par Dalmau Sesplanes qui se vit confier la rédaction d’un autre ouvrage astrologique, le premier n’ayant pas satisfait le monarque (Martin AURELL, « Messianisme royal de la couronne d’Aragon, (XIVe-XVes.) », Annales E.S.C., I, 1997, p. 122-123).

101D) Pierre III est né le 05 (ou le 15) /09/1319 à Balaguer, il a donc 58 ans en 1377. Si le chiffre manquant dans le texte catalan est un I, alors on ne peut que remarquer la coïncidence entre cette prophétie et la prophétie dite du « deuxième Charlemagne », dans une refonte liée au calabrais Télesphore de Cosenza, qui dit que : « Karolus filius Karoli [...] usque ad XXIIII annum suum deducet bella ». D’autres éléments du programme de cet empereur des derniers temps correspondent à ce que l’on lit ici : « Romam cum Florentia destruet et igne comburet; duplicem coronam obtinebit [...] cum exercito magno intrabit Greciam, [...] hic coronatus erit ab angelico pastore et primus imperator post Federicum tertium, post presens cisma et tribulationes et persecutiones pseudo-prophetarum et dicti Frederici » (Vat, Mss Reg. Lat 580, fol. 52ro, manuscrit copié en 1387 et cité par Marjorie REEVES, The influence of Prophecy in the Latter Middle Ages : a study in Joachimism, Londres : University of Notre Dame Press, 1969, p. 328). Le dernier membre de phrase est un ajout par rapport à la première version de la prophétie, qui concernait Charles VI et avait été composée vers 1380. Les éléments de coïncidence que nous venons de signaler se retrouvent dans le Breviloquium, également sicilien et antérieur aux écrits de Télesphore : une origine sicilienne (et anti-impériale) pour les versions de cette prophétie incluant ce dernier membre de phrase est donc probable.

102E) Août 1378 nous place dans la période qui a précédé l’élection de Clément VII (20/09/1378), événement qui a déclenché le grand schisme d’Occident, auquel est consacré une bonne partie de ce texte et du suivant. Il n’est donc pas impossible que les dates de 1367 (texte latin) et 1377 (texte catalan, premier paragraphe) soient le résultat d’erreurs de transcription.

103F) La sixième tête du dragon et, par conséquent, suivant la tradition joachimite, le grand persécuteur de l’Église est donc Ferdinand Ier (1412-1416), petit-fils de Pierre III.

104G) Ferdinand Ier domina effectivement l’Aragon, Valence et la Catalogne — le texte reproduit ici l’ordre habituel de citation des territoires de la couronne d’Aragon, Majorque (dont la possession remontait à 1343) la Sardaigne (dont la domination était assurée depuis 1397) et la Sicile (liée à la couronne d’Aragon depuis 1390) et dont Ferdinand Ier était roi depuis 1412. Cependant, s’il fut bien régent en Castille pendant la minorité de Jean II, il n’en réclama pas pour autant la couronne, bien qu’il y disposât d’une puissance considérable, pas plus qu’il n’eut de visées sur Naples. Notons cependant que Zurita affirme qu’à la mort d’Henri III de Castille, il existait en Castille un fort parti désireux de conférer l’investiture royale à l’infant Ferdinand, lequel l’aurait fort loyalement refusée (Anales de la corona de Aragón, Ángela CANELLAS LÓPEZ (éd.), Saragosse : Institución Fernando el Católico, 1976, livre X, p. 897). Étant donnée l’hostilité marquée de ce passage envers Pierre III, contradictoire avec les positions des paragraphes précédents, on peut supposer que ce passage est un ajout, révélant une étape de composition du texte datant probablement du règne d’Alphonse V (1416-1458). En effet, c’est une fois la dynastie Trastamare bien installée sur le trône d’Aragon que des visions de l’extinction de la lignée des comtes de Barcelone comme châtiment de la cruauté de Pierre III furent élaborées, sur le modèle des représentations forgées par les Trastamare de Castille pour justifier leur usurpation de la couronne castillane. En outre, Alphonse V fit de la conquête de Naples l’une des priorités de sa politique méditerranéenne. « Tenebit [...] Neapolim et regnum Castelle », avec ou sans la nuance apportée par le texte catalan, refléterait donc les désirs d’expansion territoriale du Magnanime. Quant à la Castille, si Alphonse V ne tenta pas de s’emparer de la couronne, il soutint activement ses frères Jean et Henri dans leur volonté de contrôler le gouvernement du royaume, au point d’en arriver à entrer en guerre contre la Castille en 1429. L’expédition se solda par un échec pour le roi d’Aragon et le parti des infants aragonais, remplacés au pouvoir par une oligarchie nobiliaire castillane et dont le patrimoine, déjà bien amoindri suite à cette guerre, fut définitivement liquidé par le traité de Tolède du 22/09/1436.

105« Et si iste morietur […] et ministros ejus » rend compte du transfert de la mission destructrice des rois d’Aragon à la nouvelle dynastie, tout en reflétant peut-être l’inquiétude des sujets péninsulaires d’un roi qui ne passa finalement en Espagne que quatre années de son long règne.

106« Et quia dictus [...] consobrinos » : Pierre III, effectivement responsable de l’assassinat de son demi-frère, l’infant Ferdinand (1363), de la mort de Jacques III de Majorque à Llucmajor (en 1349) et, indirectement, de celle du fils de ce dernier (Jacques IV, en 1375) fut en outre accusé des assassinats de son frère Jacques d’Urgell (1347), de son demi-frère Jean et sa belle-mère Éléonore (respectivement tués sur ordre de Pierre Ier de Castille en 1358 et 1359), comme en attestent les affirmations des chroniqueurs Tomic, Turell et Vagad. Quant à Ferdinand Ier, infant castillan, il vint bien « ab extra, de castella » et descendait de Pierre III par les femmes (« per lineam fememinam »), puisqu’il était le deuxième fils de la soeur de Jean Ier d’Aragon, Leonor.

107H) S’il faut interpréter « expelletur de sua obedientia » dans le sens d’une soustraction d’obédience, il y en eut deux dans le royaume d’Aragon pendant le schisme : le 24/02/1387, sous le règne de Jean Ier, l’Aragon reconnut Benoît XIII comme seul vrai pape ; cette obédience fut abandonnée le 06/01/1415 par Ferdinand Ier. Trois hypothèses s’offrent alors : soit le « vrai pape » est Urbain VI et le nom de « Pierre » a été imposé au texte par la logique de sa source principale, le Breviloquium, qui veut que toute attaque contre l’Église ne puisse venir que de « Pierre ». Soit, conformément à ce qui figure dans le reste du texte, le vrai pape est Benoît XIII et le roi visé est Ferdinand Ier, désigné comme « Pierre » pour les raisons que nous venons d’évoquer. Enfin, « expelletur de sua obedientia » peut être compris autrement : en 1379, alors qu’aucune décision concernant l’obédience à laquelle adhérer n’avait été prise suite à l’enquête diligentée depuis 1378, Pierre III confisqua tous les biens et les rentes du Saint-Siège en Aragon et interdit que l’on obéît aux bulles et aux lettres émanant de l’un quelconque des compétiteurs. Ceci revenait effectivement à n’obéir à personne, quel que fût le « vrai pape » en question ici.

108I) La ville de Pise était passée sous domination florentine en 1406. Quant au roi Louis en question, rappelons qu’après la mort de Charles de Duras (24/02/1386), trois candidats s’offraient à sa succession napolitaine : son fils Ladislas, que sa mère fit proclamer roi à Naples, assumant ensuite la régence ; le pape Urbain VI, qui réclama la Sicile comme propriété du Saint-Siège ; Louis II d’Anjou, enfin, duc d’Anjou, comte du Maine et de Provence, fils de ce Louis Ier d’Anjou que la reine Jeanne Ière avait adopté en 1380. Urbain et son successeur renoncèrent rapidement à leurs prétentions et Boniface XII fit couronner le jeune Ladislas (29/05/1390), qu’il soutint efficacement dans sa reconquête du royaume. Louis II devait enfin se retirer en Provence (1399), faiblement appuyé du reste par Benoît XIII, qui venait de perdre l’obéissance de la France. Les affaires du schisme provoquèrent un changement d’alliance : Ladislas, maître du royaume de Naples et de l’État pontifical, entreprit la conquête de l’Italie. Parallèlement, les cardinaux dissidents venaient d’élire Alexandre V. Florence et Sienne, menacées par Ladislas, s’unirent avec Louis et avec le nouveau pape. Louis II se rendit à Pise, où il fut investi par Alexandre V du royaume de Naples (et donc également de celui de Jérusalem) et du titre de gonfalonier de l’Église (1409). Il aida alors Alexandre et son successeur à reprendre pied dans Rome : « rex de Neapoli et Jherusalem [...] vocabitur rex Jherusalem [...] eligetur rex Neapolitanorum [...] faciet se deffensorem universalis Ecclesie ». Il abandonna alors en effet Benoît XIII : « franget fidem vero vicario Christi ». « Sed non possidebit regnum », nous dit le texte : alors que la croisade franco-pontificale venait de remporter un beau succès sur Ladislas (19/05/1411), Louis ne sut pas exploiter sa victoire en établissant sa domination sur le royaume et, en butte à de graves difficultés, rentra en Provence (08/1414). Sur tous ces événements, voir Émile-Guillaume LÉONARD, Les Angevins de Naples, Paris : Presses universitaires de France, 1954, p. 477-481.

109Quant au traitement réservé par le texte à ces événements, il est probable que la date de 1407 donnée par les deux versions soit une erreur. Plus intéressante est sa deuxième : occurrence, dans le texte latin, où cette date est associée à l’élection de Martin V (11/11/1417) : « faciet suum conamen [...] Martinus ». Sachant qu’ensuite le texte suit le développement chronologique linéaire des événements (mort d’Alexandre V, élection de Jean XXIII, convocation du concile de Constance), cette mention à Martin V est une interpolation. Elle ne figure d’ailleurs pas dans le texte catalan.

110Enfin, c’est bien Alexandre V qui est à l’origine de la désignation de Louis II comme roi de Sicile, et non l’inverse : le motif eschatologique d’un tyran séculier faisant un anti-pape avec la complicité d’un clergé dévoyé a donc déterminé la représentation des événements ici donnée. De même, la destruction du pseudo-pape et de sa secte étant ordinairement suivies de la réforme de l’Église, la figure de la femme d’Apc. 12 apparaît suite à la mention de la mort de Martin V (ou d’Alexandre V, dans le texte catalan). Enfin, dernière contamination de la même sorte : dans une logique eschatologique, les attaques portées contre la « vraie » Église ne sauraient venir que du pseudo-pape Antéchrist : c’est donc lui qui est censé déposer son concurrent (« degradabit [...] Ecclesie »).

111J) Le concile de Pise (et non Alexandre V) déposa Benoît XIII et Grégoire XII, pour pouvoir ensuite procéder à l’élection pontificale supposée mettre un terme au schisme (26/06/1409). On peut voir dans « statuis figurarum [...] » une allusion au fait que le jour où furent déchus les papes rivaux (05/06/1409), des fêtes avaient été organisées à Pise, au cours desquelles on avait brûlé leurs effigies. Quant à « fecerit embaxiatam », notons que seul Grégoire XII accepta d’envoyer des représentants auprès de l’empereur Sigismond, qui s’était entendu avec Jean XXIII pour convoquer un concile universel. Enfin, la version catalane de la fin du texte, semblant rattacher « tot destroit » à « lo fals papa » semble plus proche de la réalité historique que la version donnée par le texte latin, qui opte pour une destruction rapide de « quod factum fuerit in concilio pisano ». En effet, le concile de Pise, loin d’être un échec, ouvrit la voie au concile de Constance. Alexandre V, par contre, mourut fort peu de temps après son élection, le 03/05/1410 et le rétablissement du Saint-Siège à Rome, réussi par son successeur (12/04/1411), ne dura que jusqu’au 08/06/1413.

112K) Aucun roi Alphonse ne fut jamais père d’un roi Jacques et d’un roi Ferdinand dans les domaines de la couronne d’Aragon. Il faut donc probablement lire : « Alfonso [I d’Aragon], frare del rey en Jacme [II d’Aragon] », lui-même père des infants Bérenger, comte d’Ampurias et premier comte de Prades et Pierre, comte d’Ampurias et deuxième comte de Prades. Il y a probablement un saut du même au même entre un « infant en Pere d’Aragó », qui serait le deuxième comte de Prades, et un autre « en Pere d’Aragó », le roi Pierre III, auquel est consacrée la suite du passage. Enfin, le texte catalan confond vraisemblablement Jacques II d’Aragon et Jacques II de Majorque, qui fut bien le père d’un « rey infant en Ferrando », Ferdinand, prince de Morée, qui régna à Majorque après la mort de son frère Sanche (1324).

113L) Le texte enregistre ici l’élection à Pise de Jean XXIII, le 27/05/1410, lequel fut à l’initiative de la convocation du concile de Constance. C’est effectivement vers l’empereur Sigismond qu’il se tourna pour convoquer le concile (entretiens de Côme et de Tesserete en septembre 1409), la France étant politiquement très affaiblie. Dans la logique du texte, Jean XXIII, pape pisan, est donc un nouvel anti-pape uni à un tyran germanique pour persécuter l’Église. Les éléments choisis pour sa caractérisation ne sont donc pas sans rappeler la violence qui accompagne d’ordinaire l’élection du pseudo-pape et le fait qu’il convoque le monde à l’adorer, motif tiré d’Apc. 13.15. J’ignore la source du rêve diabolique de Sigismond. Ce dernier travailla effectivement beaucoup auprès des autres souverains catholiques — notamment ibériques, auprès desquels il se rendit à Narbonne en 1415 — pour faire reconnaître la légitimité du concile de Constance, obtenir la déposition des papes concurrents et la disparition de leurs obédiences : « nam alios reges [...] degradabit Johannem papam ». Jean XXIII fut déposé par le concile et remis à la garde de Sigismond le 29/05/1415.

114M) À moins de supposer le prophète devenu partisan des papes pisans, ce qui semble surprenant, on ne peut pas faire de Jean XXIII le sujet de « fecerat et creaverat ». Étant donnée l’hostilité qu’il montre envers Sigismond, il serait également curieux qu’il en fasse le créateur de la « veram Ecclesiam » dont il est ici question. On peut donc postuler un accident dans la transmission du texte, alors qu’une hypothèse de lecture nous est fournie par la traduction catalane du passage, qui dit : « per tal que puxa desgraduar la vera Sgleya que haura feta e creat e infantat lo rey onze d’Arago qui per paor sera fet per lo verdader papa ». Le « vrai pape » serait donc Benoît XIII et le XIe roi, Ferdinand Ier d’Aragon, ce qui correspond au programme du Breviloquium et s’adapte assez bien à la réalité. En effet, d’une part Benoît XIII contribua amplement à l’élection de Ferdinand de Antequera comme roi d’Aragon, laquelle n’alla pas sans violences ni pressions de toutes sortes exercées sur les territoires de la couronne d’Aragon — « per metu eligetur ». Enfin, il est vrai que l’Aragon resta longtemps le plus ferme soutien de l’Église avignonnaise. Jaume de Puig i Oliver (art. cit., p. 251-252) propose de rattacher « metu » à Benoît XIII, qui aurait tenté de gagner le puissant royaume d’Aragon à sa cause, alors que sa position était fragilisée.

115N) Cette « tribulatione dicta et nominata per Danielem » serait donc celle qu’infligerait à la vraie Église de Benoît XIII la sixième tête du dragon de l’Apocalypse, soit Ferdinand Ier. Le souverain aragonais se voit donc confier la fonction de persécuteur de l’Église, dévolue au onzième roi dans le Breviloquium, et ce en vertu de son abandon de la cause du pape avignonnais — « Item, rex Arragonum confederabit dictum imperatorem », nous confirmera plus loin la prédiction. La fuite de la vraie Église pendant les persécutions est un motif eschatologique, inspiré de la fuite en Égypte.

116O) Ce passage du texte latin, tout comme sa traduction catalane, prévoyant la mort de l’empereur au plus tard pour 1430, ont donc été composés avant sa mort, survenue en 1437. Quant à interpréter « e en l’any 1425 o pus larch 26 [...] papa occidental haura fet » du texte catalan, la seule chose remarquable survenue en 1426 fut l’excommunication d’Alphonse V par Martin V. Elle faisait écho au procès intenté à Ferdinand Ier par Benoît XIII, au terme duquel le pape avait déposé le souverain après la soustraction d’obédience aragonaise ; je ne comprends cependant pas pourquoi avoir attribué cette décision à l’empereur.

117P) Ferdinand Ier se rallia effectivement aux vues de l’empereur quant à la façon de résoudre le schisme : des entretiens eurent lieu à Perpignan entre l’Empereur, Benoît XIII et les derniers souverains clémentistes du sud de l’Europe, afin d’obtenir la démission du pape. Devant l’obstination du pape, Sigismond quitta Perpignan puis retrouva les souverains à Narbonne et, le 13/11/1415, Aragon, Navarre, Castille et comté de Foix s’engagèrent à renier l’obédience de Benoît — « rex Arragonum [...] confederabit dictum imperatorem ». La soustraction d’obédience fut assez mal accueillie dans le royaume d’Aragon, où Benoît comptait encore de nombreux fidèles (en particulier en Catalogne), comme en témoigne une réaction que notre prophète n’aurait pas reniée : « Rex volens pocius offendere Deum et eius Ecclesiam quam displiscere Imperatori [...] ; ipse rex contemplatione Imperatoris velit offendere Deum, papam et Ecclesiam quam defendere deberet. (Lettre de Pere Comuel à l’évêque de Barcelone, 14/11/1415, citée par Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya, II, Barcelone : Alpha, 1960-1962, p. 645) ».

118S’agissant des relations entre Benoît XIII et le roi d’Aragon, s’il faut en croire la chronique de Jean II de Castille (année 1416, chap. III) et la Fi del comte d’Urgell (p. 55-56), le pape aurait bien maudit le roi à l’issue de sa soustraction d’obédience (06/01/1415), lui prédisant une mort rapide (Ferdinand mourut le 02/04/1416) : « Dies tui erunt pauci et vita tua abreviabitur, illegitimaque tua progenies, in nephario coitu incestu, non regnavit usque ad quartam generationem », nous dit le deuxième texte. Si on ne trouve pas trace de cette malédiction, on sait par contre que Benoît déposa Ferdinand et plusieurs chroniqueurs (Pere Tomic, Gabriel Turell, Joan Comes, la fi del comte d’Urgell) rapportent que Pedro de Luna aurait commenté ce qu’il considérait comme une trahison par une citation des Psaumes : « Me qui te feci missisti in desertum ».

119Le texte enregistre ensuite l’avènement d’Alphonse V (04/1416) et le fait qu’il envoya, entre autres, le comte de Cardona comme délégué auprès du concile de Constance (06/06/1415).

120Q) Il est difficile d’attribuer ce passage à la même personne que le précédent, tant la prudence prônée là — « et super hoc nolo plus volui...magnum valde » — est ici abandonnée au profit d’attaques d’une rare violence contre l’Empereur et le concile de Constance. Cette deuxième évocation de la réunion du concile nous en livre une interprétation apocalyptique, inspirée du Breviloquium et de Jean de Roquetaillade. Nous renouons ici avec la tradition prophétique joachimite qui assigne un rôle négatif à l’Empire dans les temps derniers : Sigismond, pleinement investi des fonctions destructrices du roi du Nord, est représenté comme un tyran séculier allié de l’Antéchrist, voire comme Antéchrist lui-même (par son assimilation à la bête d’Apc. 12.3); il est également promoteur d’une d’une Église hérétique et soutenu par tout un parti de souverains dévoyés, comme « l’imperator haeretici pestilens in proximo affuturus » des oeuvres de Roquetaillade (VMT, intentio 8). Le texte catalan semble encore plus proche du franciscain, en ce qu’il annonce lui aussi la destruction postérieure de ces tyrans par celui dont ils avaient permis l’ascension : « abeurara los reys [...] de foch e de sang e de coltel e de molt mal ».

121Remarquons que la précision « eligetur non in Roma », comme le veut la tradition, « sed in partibus Alamannie » permet de poser l’existence d’un référent au passage et de ne laisser aucun doute quant à son identité.

122R) L’attaque contre le concile se double d’une condamnation de l’Église charnelle, qui doit beaucoup au Commentaire à l’Oracle de Cyrille et au LSE de Roquetaillade, à l’importante différence près que notre prophète, uniquement préoccupé de politique ecclésiastique, ne laisse aucune place à la rénovation de l’Église que prônait et prévoyait le franciscain.

123Puis, le roi du Nord semble devenir pape — « et ideo rex Aquilonis [...] romani pontificis » —, en un écho manifeste du Breviloquium, qui nous annonçait que le roi du Nord « stabit in loco ejus vilissimus, scilicet quoad Deum, et indignus decore regio (Dn. 11) [...] et obtinebit regnum, seu apostolicam sedem in fraudulentia ». Puis, quelques lignes plus bas, le pseudo-pape est devenu Martin V. La seule façon de restituer sa cohérence à ce passage est alors de postuler que la facette spirituelle du roi du Nord est assumée par le pseudo-pape Martin V, alors que sa facette temporelle revient à l’empereur Sigismond. Le roi du Nord se dédoublerait donc en deux agents, comme dans le Breviloquium, suivant que l’on considère le plan spirituel ou le plan temporel. Une note marginale du Breviloquium (éd. cit. p. 250-251) nous précisait : « Hic tamen notes quod istud bellum inter regem Austri et regem Aquilonis, hoc est inter verum pontificem et pseudo pontificem Antichristum totum erit spirituale, sed mediantibus istis regibus, scilicet Francie et illo rege undecimo erit temporale. Unde et hic, quoad bellum spirituale, verus pontifex rex Austri dicitur et pseudo pontifex rex Aquilonis, nam Deus ab astro veniet et ad Aquilone pendetur omne malum etc ». Martin V ne saurait alors échapper à son rôle destructeur, inscrit dans l’étymologie même de son nom, renvoyant au dieu Mars.

124S) Notons tout d’abord que notre texte pratique une distinction entre roi du Nord et onzième roi qui n’appartenait pas à sa source et confie la fonction de châtiment de la mauvaise Église hérétique au seul onzième roi-Alphonse V. Elle est en outre pleinement assumée, alors que le onzième roi du Breviloquium, comparé sur ce point à Nabuchodonosor, n’était qu’un auxiliaire involontaire de l’Église du Christ par les destructions qu’il infligeait au clergé corrompu, et ce non pour le forcer à s’amender, mais par haine de l’Église. Le onzième roi doit donc châtier le mauvais pape issu de Constance : il n’est peut-être pas pertinent de chercher à tout prix un référent historique à des motifs qui ont pu être imposés par la logique d’un discours eschatologique, le modèle légué par la Summula suffisant amplement à rendre compte de la présence de ce motif. Remarquons toutefois que Martin V fut assez hostile à la conquête de Naples par le Magnanime, au point de l’excommunier en 1426, et que c’est précisément de cette conquête qu’il est ensuite question ici. Ce motif a donc aussi pu apparaître dans le texte comme conséquence de l’hostilité des deux hommes d’État. Le successeur de Martin V n’étant jamais mentionné, cette étape de rédaction du texte peut donc être antérieure à 1431.

125Ayant puni le mauvais pape, Alphonse, dans un programme qui adapte aux événements du XVe siècle les programmes traditionnels de l’Empereur universel, détruit alors la ville où se trouve l’Antéchrist, qui est traditionnellement Rome/Babylone, siège du clergé corrompu. Il s’agit bien entendu ici de Naples/Nàpols, définie comme « ville pleine de vent » car « les pols » signifie « la poussière » en catalan. L’antéchrist-Louis est donc son opposant à la conquête du royaume, Louis III d’Anjou, et la prostituée d’Apc. 17, Jeanne II de Naples, qui avait appelé Alphonse à l’aide contre les agressions de Louis et l’avait adopté comme héritier (06/1421). Alphonse prit Naples en 1421 après des combats très violents, mais les Aragonais en furent chassés en 1424 et ne purent reprendre pied dans cette ville, définitivement cette fois, qu’en 1443. Peu importe donc que, traditionnellement, la prostituée d’Apc. 17 soit également Babylone, l’essentiel étant de faire figurer la reine dans ce discours et d’indiquer à quel camp elle appartenait. En effet, la prise de Naples trouve ici place dans l’économie des derniers temps et Alphonse est élévé au rang d’exécuteur de la volonté divine alors que ses adversaires, relégués du côté du malin, sont donc voués à disparaître.

126L’étymologie d’Alfonsus est directement tirée du Breviloquium (dist. 9, à partir de Dn. 2.34-35); « alias in sumum » pourrait laisser entendre que le prophète avait deux textes à sa disposition ou bien un texte annoté ; l’identification d’un roi d’Aragon au onzième roi, à la petite corne de Daniel et à la sixième tête du dragon, remonte également, directement ou non, à la Summula. Notons que notre prophète nous indique qu’il est en train de réactualiser ses sources. Ainsi, Alphonse « per mare execetur quod habet facere, quod [...] dicitur latius et continetur in figura in dictis misteriis occidentalibus ». Ces événements sont effectivement contenus « in figura » dans la Summula en tant qu’elle s’appliquait ici à Pierre III d’Aragon. Le texte catalan fait d’Alphonse la 7e tête du dragon : y a-t-il là une volonté de donner une cohérence au texte, sachant que, plus haut, Ferdinand Ier apparaît déjà comme la 6e tête du dragon ?

127Louis III d’Anjou est le fils de Louis II d’Anjou et Yolande d’Aragon, fille de Jean Ier d’Aragon, petite-fille de Pierre III. L’union de Louis II et Yolande fut conclue en 1390.

128L’assimilation de Louis III à l’Antéchrist est favorisée par des souvenirs de Roquetaillade, qui voyait en un Louis sicilien (Louis Ier, petit-fils de Pierre II d’Aragon) le futur Antéchrist et avait appuyé sa conviction, entre autres, sur une étymologie du prénom LVDOVICVS, qui voulait que ce prénom contînt le chiffre de la bête d’Apc. 13 (voir LSE, éd. cit. § 157-158, p. 217 : L/50 + V/5 + D/500 + O/0 + V/5 + I/1 + C/100 + V/5 + S/0 = 666).

129T) Louis III de Naples (1403-1434) est bien le petit-fils de Jean Ier (1387-1396). C’est lui qui disputa le royaume de Naples à Alphonse V. Ce paragraphe et le suivant présentent une seconde justification de l’extinction de la lignée des comtes-rois, en en faisant porter la culpabilité cette fois à Yolande de Bar. Une cohérence thématique s’établit donc entre l’étape de rédaction représentée par ces passages et la première étape, où c’était Pierre III qui était frappé par la disparition de sa descendance masculine, comme châtiment de sa cruauté. Le compilateur renforce encore la cohérence du récit obtenu en plaçant les événements évoqués dans une succession chronologique : « ideo punietur ut sequitur » [...] « et primo quod unus rex qui vocatur Ludovicus » [...] « dixi predicto regi Petro [...] qui erit avuus supradicti regis Ludovici » et en rappelant que les situations d’énonciation de ces divers oracles sont exactement les mêmes (le locuteur s’adresse au roi Pierre III et lui expose le contenu d’ouvrages prophétiques). S’agissant non plus du rapport au monde de ces oracles, mais de leur organisation sémantique interne, le groupe nominal anaphorique « supradicti regis Ludovici » assure en outre le lecteur de leur parfaite cohésion.

130U) Si on ne trouve pas trace d’une malédiction de Pierre III à son fils à cause du mariage que ce dernier contracta, il est cependant vrai que le roi se montra très hostile à cette alliance, puis à sa bru, auxquelles il aurait préféré une union avec l’héritière de la Sicile. Zurita rapporte néanmoins que Pierre III aurait maudit son fils par testament, dans le cas où celui-ci ne respecterait pas les consignes qu’il avait données quant au schisme (Annales, livre X, année 1387). À peine roi, Jean, déjà tout acquis à la position française, s’empressa de reconnaître Benoît XIII : fut-il considéré dès lors comme maudit par son père ? En tout état de cause, le texte condamne fermement l’action politique de Jean Ier et de sa femme, considérée comme sa nuisible éminence grise : depuis au moins Joachim de Flore, Aman est le type du mauvais conseiller. La référence erronée à l’action de Saül pourrait être une façon de suggérer que Jean Ier et sa femme auraient voulu livrer le royaume aux étrangers, ce dont Yolande de Bar fut d’ailleurs accusée. Elle tenta en effet de retarder l’intronisation de Martin Ier, en se déclarant enceinte, afin de favoriser l’entrée du comte de Foix, qui réclamait la couronne. Faut-il voir dans l’identification de la reine à la prostituée d’Apc. 13.18 un écho des accusations d’immoralité proférées à l’encontre du couple royal et de son entourage dès la mort du roi ? On peut au moins faire remarquer que la prophétie reflète l’opinion qui a prévalu à la fin du règne de Jean et a entraîné le procès de la reine et des favoris du couple. Quant à « videbit suum genus [...] destructos », notons qu’aucun des enfants mâles de Yolande de Bar et Jean Ier ne leur survécut ; un point d’ancrage événementiel peut aussi être trouvé à « mala morte morietur » : le roi mourut des suites d’un accident de chasse, sans avoir pu se confesser.

131V) S’il est bien question ici des tentatives de conquête de Naples par Alphonse V, alors la bête d’Apc. 13.2 est Louis III d’Anjou, déclaré héritier légitime du royaume par Martin V en décembre 1420, et encore une fois en vertu de l’étymologie démoniaque de Ludovicus inventée par Roquetaillade. Il est difficile de savoir si ce paragraphe est ou non postérieur à la victoire définitive des Aragonais à Naples (02/1443), tant, d’une part, les succès et les revers se succédèrent dans l’entreprise napolitaine et tant, d’autre part, la présence d’un certain nombre d’éléments narratifs paraît conditionnée par les sources prophétiques du texte, notamment le Breviloquium (« scriptum est quod [...] acies »).

132W) Ce paragraphe pose les mêmes problèmes d’interprétation que le précédent. En effet, « tempore Zorobabel, sub Sdra et Anania, sub quibus ceciderunt muri Jherusalem » semble directement inspiré de « tempus Zorobabel, sub quibus illa vetus Jherusalem consumatione acepit » du Breviloquium (éd. cit., p. 295). « Dixerunt quod per dictum regem [...] muri Jherusalem » s’appliquerait assez bien aux relations entre Benoît XIII et le roi d’Aragon, et permettrait de conserver à la figure de Zorobabel le rôle positif qu’elle avait dans la Summula, rôle de direction d’une Église purifiée. « Ludovicus » pourrait donc être Louis II d’Anjou, et ce paragraphe se rattacher à celui où est évoquée son intronisation frauduleuse comme roi de Naples (« Et primo quod unus rex qui vocatur Ludovicus [...] »). Cependant, « iste erit de ista columpna » peut également désigner Martin V (Odon Colonna). Dans ce cas, « Ludovicus » serait Louis III et il faut bien avouer que la politique du pape à son égard fut assez ambiguë : en décembre 1420, le pape le déclara héritier du royaume de Naples. Louis entreprit immédiatement de conquérir l’île. La reine Jeanne, menacée, adopta alors Alphonse V (07/1421), adoption reconnue par Martin V, qu’Alphonse avait menacé d’une soustraction d’obédience car Benoît XIII ne s’était toujours pas soumis. Alphonse décida de se rendre maître du royaume et de la souveraine, qui, naturellement, lui enleva sa succession pour la redonner à Louis III (07/1423). Les opérations militaires semblant tourner à l’avantage de l’Aragonais, Jeanne lui rendit sa succession (1431); elle adopta de nouveau l’Angevin en 1433. Martin V favorisa en sous-main les ambitions de l’Aragonais à partir de 1429, alors que son successeur Eugène IV y fut très hostile.

133Cette lecture du texte est néanmoins difficile à soutenir pour le passage qui commence à « de qua dicunt Abacuh et Sdras profeta », car elle suppose d’une part que Martin V serait une créature d’Alphonse V (affirmation qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le texte) et, d’autre part, que le texte serait subitement devenu favorable aux papes issus de Constance, comparés à Zorobabel. Pour retrouver une certaine cohérence, il faudrait alors supposer que, comme dans la Summula, le onzième roi-Alphonse V nomme un pape (Martin V), mais que notre prophète s’est totalement mépris sur le sens qu’avaient la destruction des murs de Jérusalem et l’intronisation de Zorobabel dans la Summula. On peut également imaginer que le texte, conçu pour Ferdinand Ier, a été détourné pour être appliqué à Alphonse V, mais sans avoir été retouché.

134X) Si nous restons bien dans une logique d’hostilité aux papes de Constance, l’Église de Martin V est assimilée à l’Église charnelle des derniers temps, condamnée par les joachimites, « non Christi Ecclesia, sed sinagoga demoniorum et nova Babilon » (Breviloquium, éd. cit., p. 294), aux ecclésiastiques aussi « secaces, leves, volatiles, cupidi et carnales, ypocritales et detractores » que ceux de la Postilla super Apocalypsim d’Olieu (fol. 67vo). En vertu du principe de concordance, l’Église du moment, métonymiquement désignée par « Rome », est identifiée à la Jérusalem corrompue des temps de Sédécias : elle est donc vouée à subir le même sort, soit une terrible destruction (« et hujusmodi occasione [...] personarum ecclesiasticarum »). La source immédiate du texte semble encore pouvoir être le Breviloquium, où la représentation des événements est exactement la même (éd. cit. p. 291-292). L’anéantissement de l’Église étant prévu pour 1428, on peut supposer que le texte est antérieur à cette date, d’autant que jamais le successeur de Martin V n’y est mentionné (Eugène IV, élu en 1431). Il n’est pas impossible de voir en « intus Romam [...] ecclesiasticarum » un motif issu de la lecture du Vae Mundo par Roquetaillade, qui considéra que les « hauteurs des romains », soit, les « superbissimos cardenales et prelatos », devaient s’entre-déchirer avant d’être persécutés par des agents séculiers (LOO, commentaire du quatrième fléau et Liber Ostensor, traité 8).

135Y) « Et erunt duo infantesid est principes predicti [...] et clamabunt voce magna ‘malum, malum’ trina vice » : c’est à ce châtiment des ecclésiastiques dévoyés par des agents séculiers que sont consacrés les deux paragraphes suivants. Il est difficile de déterminer qui sont les « principes predicti » dont parle le texte. La syntaxe des textes latins et catalans semble devoir exclure Louis III d’Anjou et Alphonse V d’Aragon. S’il était possible de les retenir, on obtiendrait un schéma semblable à celui que livrait Roquetaillade dans le Liber de Oneribus Orbis, où il confiait la persécution de Babylone à un personnage mixte, composé du roi Pierre III d’Aragon et de Louis Ier de Sicile. La syntaxe du passage est de toute façon défectueuse, ce que reflètent les difficultés que semble avoir eues le traducteur, qui aboutit à une phrase incohérente, dans laquelle le relatif « qui » n’a pas d’antécédent. Étant donné le traitement que cette prophétie réserve à Jean Ier, je ne crois pas que ces deux infants pourraient être sa fille Yolande et le futur Louis III, dont l’union, effectivement, aurait pu se faire « à cause de » Louis II et sceller la réconciliation de l’Aragon et des Angevins de Naples. « Concordiam et pacem, sicut sequi debet » doit-il alors être lu comme une annonce de l’instauration sinon du millénium, du moins de la période de paix qui doit suivre l’avènement de l’empereur universel ? Il est néanmoins fort possible que le rédacteur du passage ait eu en tête le mariage prévu entre Jeanne II de Naples et l’infant Jean d’Aragon, effectivement conclu « à cause » des prétentions de Louis III au trône de Naples et qui aurait effectivement pu aboutir à « concordiam et pacem », au moins entre angevins de Naples et aragonais. Jeanne II épousa finalement Jacques de la Marche, scellant ainsi un rapprochement provisoire avec le parti de Louis III.

136L’Église est ici présentée comme complétement dénaturée, Église charnelle ayant totalement abandonné la pratique des « quatuor virtutum, quibus religio Christi constat [...] paupertas voluntaria, humilitas vera, caritas perfecta et castitas integra » (Expositio super Apocalypsim anonyme, éd. cit., p. 136). Explicitée pour la première fois ici, mais courante dans le type de littérature dont notre prophète s’inspire, la nécessité d’une purification par un châtiment s’impose alors, châtiment violent à la mesure des tares de l’état ecclésiastique — de sa déviation, selon la métaphore employée. Les modalités de cette correction sont héritées de la lecture d’Apc. 17.16 donnée par Joachim de Flore, concernant la destruction de Babylone : les différentes catégories d’ecclésiastiques corrompus sont assimilées aux marchands de Babylone, alors que le fait de dévorer la prostituée est pris comme une métaphore de la disparition des richesses temporelles de l’Église. L’écrasement de l’Église est signifiée dans le paragraphe suivant par les circonstances annexes qui suivent la destruction de Babylone — les lamentations des marchands —, par quoi l’assimilation « Église charnelle/Rome = prostituée de l’Apocalypse = Babylone » est suffisament claire. Remarquons par ailleurs que cette équivalence stricte ne fut pas osée par l’abbé de Flore, ni par Pierre Jean Olieu, mais seulement par certains spirituels et les béguins. Enfin, le texte s’écarte ici sensiblement de ses sources, en limitant sa vindicte au clergé séculier.

137Lorsque s’effacent les deux agents purificateurs évoqués dans le paragraphe précédent, Alphonse, roi de l’Orient et du Nord, se retrouve pourvu de toutes les caractéristiques et désignations du onzième roi du Breviloquium. Les motivations données à sa désignation comme roi de l’Orient et du Nord (position géographique de la Sicile et paranomase « aquila/aquilonis ») sont par contre originales. Les modalités d’exercice de sa vindicte sont considérablement simplifiées par rapport à ce qu’elles étaient dans le Breviloquium, où le onzième roi agissait par l’intermédiaire des 10 cornes de la bête d’Apc. 17 ou des 10 cornes de la bête de Dn. 7, issues comme lui de la décomposition de l’Empire romain, ce qui renforce d’autant sa puissance.

138Z) La destruction de Naples par un roi d’Aragon a déjà été prophétisée deux fois dans ce texte. Ce passage me semble avoir été rédigé comme une annexe au précédent; il rend compte d’un des centres d’intérêts majeurs du prophète de l’époque d’Alphonse V : annoncer la conquête de Naples par le Magnanime et affirmer la valeur eschatologique d’un tel événement. Ceci suppose une lecture typologique des faits, lecture qui identifie Naples à Ninive, dans la vision négative de cette ville proposée par le Super Esaïam (fol. 9ro-10vo, cité par le Breviloquium, éd. cit., p. 172). En ce sens, il n’est donc pas étonnant que ce pronostic puisse prendre place après le châtiment de l’Église corrompue. « Civitate predicta » peut manifester l’intention d’introduire une cohérence entre des oracles plus ou moins bien agencés, en renvoyant aux deux prévisions antérieures (d’ailleurs probablement retouchées pour s’apliquer à Alphonse V).

139AA) La tradition joachimite suppose l’intervention d’un tyran germanique dans les tribulations dernières; c’est ici l’empereur Sigismond qui vient remplir ce rôle. Peut-être faut-il interpréter « juvare Ecclesiam » au sens où il viendrait en aide à l’Église hérétique de Constance, persécutée par le roi d’Aragon.

140J’ignore à quel infant il est fait référence ici : Ferran, le fils bâtard d’Alphonse V, effectivement né à Naples? Le « conflictus diabolicus » dont il est ici question serait alors l’affrontement de deux membres de l’Antéchrist : le tyran impérial et la sixième (ou septième) tête du dragon aragonaise. Cette lutte a disparu dans le texte catalan, où on en reste donc à une vision plus positive du onzième roi, marteau de l’Église babylonienne et exterminateur du fléau germanique.

141BB) Le programme eschatologique ici commencé s’achève, de façon classique, par l’apparition de l’Antéchrist. Par des affirmations qui rappellent fort celles de Roquetaillade, aucun espoir n’est laissé au clergé dévoyé, y compris dans le fait que personne ne pourra s’opposer à l’exécution de son nécessaire châtiment (chez le franciscain, la France, rempart de l’Église, cède effectivement devant les assauts des persécuteurs de l’Église, mais pour permettre la séparation des fils de Babylone des fils de Jérusalem). Il est beaucoup plus original que l’Antéchrist semble finalement triompher. On peut y voir soit l’influence des Vaticinia (première série, deux derniers oracles) où un pape angélique est suivi par le fils de perdition ou bien une allusion précise au contexte historique. C’est cette solution qu’a retenue le traducteur, qui nous indique clairement que le « bon » pape et l’usurpateur se trouvaient prétendre en même temps à la chaire de saint Pierre (« aquest abeurat [...] estara en la cadira apostolical »), avant la mort du saint pape. Le nom de ce dernier étant Pierre, nul doute que l’usurpateur est Martin V. Le texte semble donc enregistrer l’abandon général dont fut victime Pedro de Luna après 1415, et peut être sa mort, survenue en 1423 : la bénédiction reçue par un français et un aragonais est peut être un ultime appel du prophète à ces deux royaumes pour qu’ils soutiennent le vieux pape insoumis ? En tout état de cause, si la descendance de l’aigle est bien à chercher dans la descendance de Pierre III, comme le suggèrent le Breviloquium et le tout premier paragraphe de cet oracle, les personnages bénis par Pedro de Luna ne semblent pas pouvoir être les « duo  principes » évoqués plus haut — si ceux-ci sont bien Jeanne de Naples et Jean d’Aragon — car Jeanne II ne descendait pas de Pierre III.

[Biblioteca de Catalunya, manuscrit 490, XVe siècle, fol. 100v°] Oppus magistri Arnaldi de Villanova. Mise en évidence des différentes étapes de rédaction du texte

 • 31 Pour illustrer l’importance du remploi dans cette prophétie, j’ai indiqué en gras : les types ou fr (...)

142[§ 1]31Ego, Arnaldus de Villanova, de mandato illustrissimi regis Petri, regis Arragonum, laboravi et investiguavi in diversis scripturis, videlicet anno MCCCLXVIIa, et cum jam dictus serenissimus per se ipsum legisset varios libros — id est abbatis Joachim et Cirilii et aliorum — et dessiderasset scire illud quod in eis legitur quod una infanta seu domicella descenderet de Ytalia et esset filia aquile, et creditur quod sit ille lapis de quo Daniell loquitur ejeci a regno suo et aliquos filios suos qui ab eo descensuri erant. Et prefatus rex illustris, in civitate Illerde ubi tunc eramus, mandavit michi quod ego cum diligencia deberem videre in hiis que audietis infra.

 • 32 a) primum P[UIG I] O[LIVER, Jaume de, « Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV », ATCA XI (...)

143[§ 2]32((Et cum tunc fecissem unum parvuma Vade mecum contra et adversus malos religiosos, cujus occasione dicti religiosi fere michi omnes adversebanturb, et coram sum[m]o pontifice me conabantur de heresi accussare et contenctuc quorumdam cardinalium dominorum auditores Curie romane fovebant dictos religiosos contra me, hujusmodi timore ductus ne persecucionem paterer, recursum habui et refugium ad prefatum regem illustrum)) qui, cum legisset librum magistri Johannis de Ruppecisa, mandavit michi quod dictum librum declararem. Ego enim juxta votum suum declaravi librum predictum et nichilominus scripsi unam cedulam propria manu scriptam, quam dedi et tradidi in manibus et posse dicti domini Petri regis Arragonum, in qua cedula erant scripta multa et diversa secreta que ventura sunt in mundo et de proximo ; tamen, de contentis in dicta cedula nichil posui in presenti declaracione.

 • 33 a) connspectu BC490 ;

144[§ 3]33Item, ego Arnaldus de Vilanova dixi sepe dicto domino regi Petro Arragonum quod ipse non curaret de hiis, quoniam non erant ventura in tempore dicti regis — quamvis non multum tardarent venire —, quoniam ante centum annos omnia venirent ((Et cum dictus dominus rex esset maximus stronomus)) et fecisset diversa judicia in nostro conspectua et presencia, que omnia vera fuerunt, supplicavi ei quod ipse etiam vellet videre super hiis. Et dictus rex super hoc fecit judicium et super fines de tribulacionibus venturis in Ecclesia universali.

[Biblioteca de Palacio, manuscrit II/3096, fin XV°— début XVI°, fol. 36r°] Mestre Arnau de Vilanoua : prediccions

 • 34 ‘Prediccions’ et ‘qui obiit ann. 1312’ : alt. man. PR ;

145(qui obiit ann. 1312)34.

146Per diuerses scriptures, e tractat e treballat yo, Arnau de Vilanoua, huy que comença MiCCCLXXVII a requesta del molt alt senyor meu per la gracia de Deu rey de Arago, en Pere anomenat, [com ell] hagues legit e legis alguns libres, axi del abat Johachim e de Ciril e de molts altres, que haguessen huberta alguna intencio, per ço que ell estaua desigos de saber com ell hagues [una] infanta que decendia de Ytalia e fos filla de la aguila, [es]perant esser aquella per ço que Daniel deya exir de son regne o alguns fills seus que deuien descendre [dell], prega a mi dintre la ciutat de Leyda hon yo era e lo dit senyor [lac.].

147((Com yo hagues fet un petit Vademecum per los religiosos, e com tots fosen contra mi accusant — me per eretge dauant lo con[sis]tori del ver papa indubitat, qui fauorejaua los religiosos per auols auditors cambres, e yo no hauent refugi sino lo m[olt alt] princep e senyor meu lo bon rey en Pere d’Arago)) (qui encara no conplia XX[non leg.]III anys), e com lo dit senyor hages legit un libre del sanct frare Johan de Rochasisa, prega a mi en[te]nes en [de]clarar aquell, huy qui conptam cinch del mes de agost any MiCCCLXXVIII.

148E com alguns religiosos — ço es del orde de prey[cadors] — haguesen annulats los l[non leg.]endaris del dit frare Johan, e yo, en petit spay treballant en sperit de Sant Sperit qui tots temps es ab mi a qui yo·m sou donat e recomanat, car aquell m’a defes tots dies, per una petita cedula la qual yo no he volguda metre en aquesta obra, que he tramesa secretament al dit senyor rey meu en Pere, perque el no curas [de] aquestes coses car no vendrien en son temps, [m]as no tardarien C anys apres, mas ((que ell estudias en art d’estrologia)). E en petit temps, lo dit senyor ho a fet, car ja dauant mi comença molts johins, los quals se seguiren : [un del] comte d’Ampuries, e altre juhi sobre la vera Esgleya, qui per lo sisen rey [d’Ara]go del Nouell Testament, deuallara de la sement del dit senyor rey en Pere : aquell que Daniel posa : « mas no en les sues forses, mas en les forses » del seu net o corn petit, axi com diu Daniel que « sera pus poderos que los primers », car aquel haura Arago, Valencia, Cathalu[n]ya, Malorcha, Cerdenya, Cicilia, lo realme de Napols; hoc encara es dubte que no sia rey de Castella.

 

149[§ 4] Et dico quod per sextum capud draconis Novi Testamenti denotatur quod Ecclesia universalis sustinebit multas tribulaciones ac persecuciones per principes seculares; et ego, Arnaldus de Villanova, dico et invenio quod illud sextum capud draconis de quo mencio in Novo Testamento, quod descendet de genere et semine regis Petri Arragonum, sed, quod Daniell ponit, « non in viribus suis », sed in viribus sui nepotis.

 • 35 a) Ullus PO ; b) et add. BC490 ; c) la résolution de l’abréviation « reg. » n’étant pas certaine, p (...)

150[§ 5]35De parvo cornu dicit Daniel quod erit magis potens quam alia cornua prima; nam ((ille tenebit regna sequentia : Arragonum, Valenciam, Cataloniam, Majoricas, Sardiniam, Ciciliam)), Neapolim et regnum Castelle. Et si iste rex talis moritur in Neapoli, de ejus stirpe descendet et insurget crudelis radix ad persequendum Ecclesiam et ministros ejus. ((Et quia dictus Petrus de Aragonia occidit)) omnes fratres suos, avunculos et consobrinos, propter sua peccata Deus permitet quod nullusa successor sibi remanebit in regno qui descendat per lineam masculinam, sed, ((in regno succedet de radice regis Petri per lineam femininam et ille regnabit in regno)). Et sicut ((rex iste venit ab extra — de Castella —)), opportet quod extra regnum pereat et perdatur, donec iniquitas regnib,c purgetur tota; et conquesta quam faciet erit per ignem et arma ad extollendum arma sua, scilicet « baculos », et exibit de Cicilia, et intrabit Neapolim.

151[§ 6] Hec fient in Occidente que sequntur. Sed, antequam predicta et sequentia fiant, verus vicarius Christi offendetur per regem Petrum Arragonie et (([iste] expelletur de sua obediencia)) ; ideo punietur ut sequitur.

 • 36 a) In marg. : alias MCCCCVIII BC490 ;

152[§ 7]36Et primo quod ((unus rex qui vocatur Ludovicus, rex de Neapoli et Jherusalem)), in anno MCCCCVII in ((civitate Pissana — que de novo subjugabitur potestati et dominio Florentinorum)), predictus « rex indigne » vocabitur rex Jherusalem. ((Iste per Ecclesiam eligetur rex Neapolitanorum, sed non possidebit regnum. Illud faciet se defensorem universalis Ecclesie)) ; in modum heretici ((franget fidem)) vero ((vicario Christi)). Et in dicto anno MCCCCVIIa, vel circa illa tempora anni MCCCCVII, ((simul cum multis)) falsis ((religiosis)) in paucis diebus ((faciet suum conamen quod eligatur papa)) Martinus et faciet finem dolorosum, unde exhibit femina cohoperta XII stellis et sole tenens sine fallo lunam subjugatam.

 • 37 a) Fuit PO ;

153[§ 8]37Item, post hec sequetur quod quidam falsus ((papa degradabit brachia universalis Ecclesie, qui cum statuis figurarum illorum faciet eas conburi in dicto consilio Pisano, ad quod)) Ecclesia ((fecerit embaxiatam)). Et in paucis diebus totum destruetur quod factum fuerita in consilio Pisano.

 

 • 38 a) cette généalogie mêle rois d’Aragon et rois de Majorque, fait d’Alphonse I d’Aragon le père de J (...)

15438E si mor en lo realme de Napols, [la rael] que apres dexendra en los qui seran antichs, per caps del maior braç del [rey] Alfonso, qui fou pare del rey en Jacme e del rey infant en Ferrando e l’in[fa]nt en Berenguer o lo comte de Prades, qui fou frare del infant en Pere [lac.] rey d’Aragoa, qui tots sos frares a morts o fets matar, axi com se recompta en la cedula que secretament li trameti, per lo qual peccat lo dit realme sera destroit [e] foragitat de la sua rael. E per sement squera, [de] part de fembra, lo dit realme haura senyor. E es necessari que aquest se vaya a perdre fora lo regne, entro que sia purgada tota la iniquitat del regne, car, per esglayar lo regne d’Arago, la conquesta que aquest fara sera feta ab foch e nob ab coltell per exalçar les armes. E per ço es dit « naxent de Cicilia », ço es muntador en Cicilia, co es en Napols.

155Empero, coue recitar les coses qui·s seguexen en Oc-[fol. 36v°]-ccident, que abans que lo rey d’Arago ne la sua sement mun[non leg.] seguir lo papa verdader, qui per lo rey en pere d’Arago sera ofes e foragitat de sa obediencia e sostenir mal e pena, axi com per auant oyrets.

156Item, ((un rey qui s’apella Lois — co es rey de Napols e de Jherusalem —)), en l’any mill CCCCVII, en ((la ciutat dels pisans, qui de nouel sera subjugada en poder dels florentins)), lo dit rey « indigne » se sera appellat rey de Jherusalem. ((Aquest per la Sglesya sera elegit rey de Napols, mas no ho poseyra e fer-s’a defensador de la uniuersal Esgleya)). E en manera d’eretge [non leg.] e ((trancara la fe al)) verdader ((papa)). E.n lo dit any, elegira ab molts falsos religiosos, en la dita ciutat de Pisa, un papa fals religios qui en pochs dies morra e fara fi dolorosa, d’on exira « la fembra de les esteles dotzenar, del sol abrigada, tenint la luna subjugada ». E apres, s[e] seguira que lo fals ((papa desgraduara los bracos de la)) vera ((Sgleya, qui ab estatuts de lurs figures fara venir en lo consilii on la dita Sgleya haura feta embaxada)), e e[n] [po]chs dies sera tot destroit [lac].

 

 • 39 a) Et PO ; b) Ungarie PO ;

157[§ 9]39E[t]a paulo post, ((intrante anno MCCCCX, insurget)) per vim fortiam et impressionem ((papa Johannes)), potencior omnibus aliis. Nam ((iste Johannes generale consilium convocabit per totum mundum)) et excitabit ((imperatorem novum qui vocabitur rex Unguarieb et Romanorum)), qui in sompnio diabolico strupabit matrem et filiam — id est erit ipse maximus hereticus. ((Nam alios reges atrahet ad suum propositum et degradabit Johannem papam)) ad finem quod postea degradet et persequatur veram Ecclesiam quam Ecclesiam prius fecerat ipse et creaverat.

 • 40 a) qui add. BC490 ; b) venerint PO ; c) jnujdebit et persequetur (accord avec « Antichristus ») BC4 (...)

158[§ 10]40Et XI ((rex Aragonum ametu eligetur per)) verum ((papam, qui videbit terribiles furtunas et tribulaciones in parva navicula Petri, ubi ipse stabit et confidet et credet esse in bono et securo colloquatus)). Sed, filii domestici Antechristi qui de novo venirintb in portu primitive Ecclesie invidebunt et persequenturc regem leonem orientalem quem dicit Ysaias. Nam dicit Ezequiel profeta quod quatuor pape debent esse in simul sicut sunt quatuor partes mundi; veruntamen, verus papa fugiet in tribulacione dicta et nominata per Danielem.

159[§ 11] Item, ((iste imperator qui noviter creabitur vocabitur Segismundus)) nam mundum sequetur; sed non bene finiet : ymo mala morte morietur in anno computando MCCCCXXIIII vel ad longius in anno XXX in dicto numero subscripto.

160[§ 12] Item, ((rex Arragonum confederabit dictum imperatorem propter dominum papam occidentalem — et nomen hujus erit)) de forga ferri et per literas nominabitur ((« Ferdinandus »)), quia ((dictus papa maledixerit sibi et post istum veniet alius subsequens rex qui confirmabitur et habebit procuratorem suum comitem Cardone in curia imperatoris in Constancia qui)), motus malo zelo, ((congregabit consilium coloratum pro unione fienda, qui dicetur reformator)) et super hoc nolo plus loqui, quia periculum prosequendi hoc negocium erit magnum valde. Et de hoc gentes et populi in illo tempore tunc viventes clare istam videbunt veritatem, quia scriptum est in Apocalipsi et [non] sine causa, quod unus rex exibit de medio terre talis quod sine ejus voluntate non audebit emere nec vendere. Et ((iste eligetur non in Roma sed in partibus Alamannie)), sicut de hoc dicit profeta Ysaias quod malum quod est venturum in mundo veniet ab Aquilione. Yste homo sub colore conparatur bestie forciori quam alie bestie in dicto Apocalipsi et in dicta congregacione corrupta per causam heresis, inbibet alios reges de veneno et duces et tirannos cupiditate inextinguibili inplebit et inflamabit eorum corda indignacione ignis et sanguinis et habebunt corda eorum maculata de ulceribus putrefactis.

 

 • 41 a) envocara PR ;

16141[E apr]es, ((entrant en l’any MiCCCX)), se leuara per forsa ((Johan papa)), pus [po]deros que tots los altres [car] ((aquest convocaraa consili general per tot lo mon)) e despertara ((un emperador nouell, qui·s apellara Rey dels Romans)), qui en sompni dia[b]olical est[ru]para la mare e la filla, ço es que crexera major eretgia, [c]ar ((tornara los reys a son proposit. E lo dit Johan papa desgraduara)), e aço per tal que puxa desgraduar la vera Sgleya que haura fet e creat e infantat ((lo rey onze d’Arago (qui per paor sera fet per lo)) verdader ((papa), qui veura les grans fortunes en la petita nau de sent Pere hon ell estara e confiara en bon port esser arribat)). Mas los fills de Antecrist, qui secretament de nouell sera vengut en lo petit port de la primitiua Esgleya, lo perseg[ui]ra e l’abandonara al rey o leo oriental que diu Ysayes, per ço que diu Ezechiel que quatre papes ser[an] ensemps axi com seran quatre parts del mon, enaxi an esser quatre papes. Empero, lo verdader ((papa fogira)) en la tribulacio del dit nomenat per Daniel « corn petit ».

162Empero, deuets notar que aquest emperador [qui] descendra e sera creat ((nouel emperador haura nom Siguis-mundi)) car lo [mon s]eguira; mas, no fara bona fi, que de mala mort morra. E en l’any MiCCC[C]XXV o pus larch XXVI sobre lo dit nombre damunt scrit, aquest emperador confermara ço que lo dit verdader papa occidental haura fet. [traduction postérieure à la rédaction du texte figurant dans BC 490]

 • 42 a) pro oirador PR (un « procuratorem » latin aurait-il été lu « pro oiratorem » ?) ;

16342[lac.] que lo seu nom haura de farga de ferre e ((per letres se anomenara Ferrando.)) En lo terme de Antecrist viura e morra lo dit Ferrando, car ((lo dit papa lo haura maleyt. E apres ven[dr]a lo dit subseguent, qui sera confermat e haura agut per procuradora lo comte de Cardona en l[a cort] del emperador, qui agregara consili per fer unio, qui sera dita feta e refermada)). E sapies que sobre aço no vull mes dir, que gran perill se seguira. E la veritat sera vista axi com diu [fol. 37r°] [l’Apocalipsi que exira un re]y de.n mig de la terra, que fara que negu no puga com[prar n]i vendre [si]-n[o] [ax] i com el volra. Aquest ((ser[a elegit] n[o pa]s en Roma mas en les [parts] de [Aleman]ya)), axi com diu lo profeta Ysayes que [el] m[al] [venidor] vendra de A[quilo]. Aquesta bestia pus fort que totes les altres, per cas de eretgia abeurara los [reys] de viri e los duchs e los tirans de foch e de sanch e de coltel e de molt m[al].

 

 • 43 a) ille BC490 ; b) demostrata PO ; c) quam PO ; d) fortune PO ; e) après « multe » : lac, selon PO  (...)

164[§ 13]43Unde, in illo tempore, illia qui erunt dejecti et despecti et separati ab Ecclesia sancta Dey vera delitabuntur in ferventi studio ad faciendum fieri magistros [fol. 101r°] in teologia et ecclesiarum prelatos. Et de mendicantibus facient tres partes, ad finem quod assendant ad prelaturas episcoporum, quamvis sint indigni judices Et ideo rex Aquilonis « multum turpis et vilis adversus faciem Jhesu Christi, sicut homo regali pulcritudine indignus », stabit in loco veri vicarii Jhesu Christ[i] romani pontificis. Veruntamen iste infra VII annos morietur vel destruetur, propterea erit necessarium quod demo[n]stratab sanitate de qua Ezechiel profeta loquitur de filiis Gog e[t] Magog — heu !, pro dolor ! — quodc maledicta erit dies illa in qua ille falsus Martinus aufugiet. Nam ((ille debet nominari Martinus)), nam in suo enormi et tribulato tempore in millenario predicto, insupportabiles pene et tribulaciones et furtuned abundabunt in seculo, et tunc sancti homines et viri notabiles habebuntur in maximo odio et credo certissime quod mul[c]tee pullulabunt in populo christiano. Sed, Deo permitente non transibunt ultra partem septemtrionnalem et, si faciunt, vos, homines qui tunc vivetis et illa videbitis, roguatef et supplicate Deo quod cessent dicte hereses et quod Deus vos adjuvet et sit vobiscum Attamen potestis cogitare quod rex ille XIus et cornu parvum de quo Daniell loquitur in misteriis Occidentalibus qui vocabitur ut continetur in sexto capite draconis Novi Testamenti — ille castigabit eum antequam de hoc mundo deficiat. Nam ((iste nominabitur per aliquas literas « Alfonsus »)), qui in temporeg ascensor in fumum (alias in sumum) et ad Inperium, qui assendens non multum durabit. Nam iste per mare exequetur illud — quod de ipso dicitur latius et continetur in figura in dictis misteriis occidentalibus — hquod habet facere. Nam ((iste assendet in insulam Cicilie)) et post, iper furtunam requiratur per meretricem de qua clare loquitur in Apocalipsi quod habet exuere et expoliare muros Romanorum et cremare seu incendere civitatem plenam vento, ubi erit collector magnus Antichristus primus, [qui] nomen suum habebit per literras ((« Ludovicus »)), qui erit futurus et ((descendet de semine regis nostri Petri de Aragonia)).

165[§ 14] Nam, egomet Arnaldus de Vilanova dixi predicto regi Petro quando faciebam hanc presentem declaracionem, quod post ipsum sibi succederet inmediate rex Johannes filius suus, qui erit avus supradicti regis Ludovici, secundum quod scriptum est in Apocalipsi.

 

 • 44 a) us PR ;

16644E lau[ors], los anullats de la vera Sgleya s’[ade]litaran en fer-se mestres en te[o]legia, e faran tres parts de la sgleya dels mendic[ant]s, per ço que puxen pug[a]r a bisbes axi com indignes. E per ço lo rey de Aquilo, « molt leig e vil en la faç de nostre senyor Jhesu Crist, indigne de bellesa real, estara en lo loch de sent Pere » e verdader vicari de Jhesu Crist. Mas dintre VII anys al XII sera destroit, per[que] sera necessari que sia demostrada la VIIa edat que diu lo profeta dels fills de [Gog] e de Magog — ay las ! — e tant maleyt sera aquell dia que aquell fals Marti [fugi]ra ! Car ((Marti haura nom)), per nom e per sobrenom, cor lo milenar a-[non leg.]-ara d[e] l[es] fortunes del m[on] e auorriran los sants e multiplicaran los [eret]ges. Mas si a Deu plaura, no passaran de Tremuntana auant e si hoa fan, [preg]ats a Deu que sia ab nosaltres !

 • 45 a) a[xj dub.] PR ;

16745Empero, confiar podets que lo rey onzen, c[or]n petit del qual Daniel parla en los Misteris occidentals, que sera VII cap del dra[g]o del Nouell testament, lo castigara ans que aquest defalga, car ((aquest haura nom per algunes letres Alfonso)) — que vol dir pugador en fum [e a l’Im]peri que no pot dar —, car aquest per mar ha a fer ço que fer deu; car aquest [puj]ara en les ylles de Cicilia, axi com per fortuna sera request per la meritrix que diu [l’Apoca]lipsi que yra a des[pu]lar los murs dels romans e a [cre]mar la ci[utat] plena de vent, hon sera colledor lo gran Antecrist primer, qui lo seu nom haura per letres de nombre — axi com diu l’A[poca]lipsi  ((Luduuicus, lo qual es descendedor de la sement del rey nostre d’Arag[o] en Pere)).

 • 46 a) opprobriorum PO ; b) fuit nepos-maledicti : fuit nepos ille scilicet Johannes maledictus BC490, (...)

168[§ 15]46Et ((nominatus Ludovicus)) in capite obprobrioruma ((fuit nepos illius — id est Johannis)) maledictib per dominum patrem suum regem Petrum de Aragonia, pro eo quia ((ipsius contra voluntatem contraxit matrimonium cum filia ducis Barensis)), que post paucos dies est illa ventura et faciet et tractabit multa et diversa mala, secundum quod de ea scribitur in Apocalipsi de secunda meretrice, de qua refert illa nobilis regina [E]sterc in suo libro dper illum falsum consiliatorem Aman, qui tempore regis Asueri, sub quo brevi tempore fuit suspensus. Et supradicta ((filia ducis Barensis, vocata Yolans)), propter sua mala opera, ((videbit suum genus et parentes destructos)). Nam hec non timens Deum erit in culpa quod ((predictus maritus ejus mala morte moriatur)), sicut scriptum est in Libris Regum de Saul, qui fuit rex Judeorum, qui voluit quod archa federis Domini submiteretur in posse et manibus Philistrinorume : ideo mala morte mortuus est, quia non timuit Deum.

 • 47 a) catalonorum BC490, catalanorum PO ;

169[§ 16]47Item, exhibit et egredietur una bestia sicut leopardus que devorabit florem liri et debet esse dux Franchorum, similis filio Eli[e], sacerdotis Judeorum. ((Et iste, quantum in eo erit, conabitur dominari regi Arragonum et ipsum inpedire quantum in eo erit)). Veruntamen, dictus rex adimplebit omnia negocia sua et facta, quod nullus possit sibi resistere nec ab ipso poterit aliquis princeps liberare nec defendere Ecclesiarum Romanorum. Nam scriptum est quod iste XI rex Aragonum debet intrare Neapolim in IIIIor partes per ignem et sanguinem cum juvamine de gente Catalanoruma, que exire debet per bellicosas acies; et exercitus hominum debent ascendere naves et navigare. Sed antequam illuch accedat exercitus, ((tribulaciones et pericula incurrent illi qui fuerunt in Neapoli de gente regis Aragonum)).

 • 48 a) pessagio BC490, passagio PO.

170[§ 17]48((Est verum quod Ludovicus non habebit potestatem regnandi)), nam domus ejus erit prostrata et devastata per ducem et gubernatorem Ecclesie [lac.]. Et synagoga Romanorum dicitur synagoga quia Romani sunt principium et fundamentum tocius scismatis et divisionis ac erroris que venerunt in Ecclesiam sanctam Dey usque huc. ((Et dictus Rex Ludovicus tradetur per sumum pontificem, quamvis dictus romanus pontifex sibi promiserit dare regnum Neapolis)) et quod sibi faciet adjutorium pro passagioa de Jherusalem, quoniam dictus Ludovicus non videbit quia iste erit de ista columpna de qua dicunt Abacuh et Sdras profeta, qui dicebant quod ad denotandum favorem regis Persie et Cicilie, dixerunt quod per dictum regem fieret majus papa, similis illi qui fuit tempore Zorobabell sub Sdra et Anania, sub quibus ceciderunt muri Jherusalem.

 

171Car yo mateix [lac.] que lo ((rey succehint apellat Johan — e sera aui del dit rey Luis —)) qui en cap de blasffemies fou maleyt per ((lo seu pare rey en Pere d’Arago)), per ço com ((contra s[on] voler feu matre[mo]ni ab la no declarada, qui es filla del duch de Bar)), qui en pochs dies es [non leg.] [ven]idora en fer e encapdellar e tractar molts mals, segons que es es[crit] de la segona meritrix que Ester recompta en son libre, per aquell fals conseller Nahaman que en temps del rey Asuer era, sots lo qual fou penjat; hon ((aquesta en pochs dies veura del seu linatge lo gran enderrocament)), car aquesta sera en culpa que ((lo dit marit seu muyra a mala mort)), e axi com es scrit en lo libre del rey Saull, primer rey dels juheus, qui volgue sotsmetre la archa de Deu als felisteus, per co [m]ori a mala mort, no tement [De]-u.

 • 49 a) que·s PR ; b) aquesta PR ; c) coloma PR ;

17249Cor exidora es [u]na bestia axi com leopart, qui diu lo Apocalipsi que deu deuorar les flors del lir, e deu esser duch dels ffranceses, semblant que feu lo fill de Eli, que los juheus apellaren Ali. Aquest deu enbargar al rey d’Arago tant [fol. 37v°] com pora. Empero, lo dit rey complira la sua volun[tat, que nengu] no li [pugui] contradir ni defendre de la sgleya dels romans, cor aquest rey onze [d’A]rago en foch e en [san]ch per quatre parts de Napols deu en[trar], [non leg.] ajudant-s’ de Catalu[n]y[a, e] deuen exir e per [na]uilis pugar. Mas, es d[upte] que noy haja un cruel escandel, perque trista sera la mare que son fill hi h[aja], car Luduvicus no haura potestat de regnar, ne força; [non leg.] [car la] sua ca[sa] sera derrocada per obl[i]g[aci]o del duch de la Sgleya o sinagoga dels romans. Sapies que sinagoga es en parlar, cor los romans tostemps an cercat [non leg.]-no, e vet aci per quea s’apella sinagoga romana : co es feta a lur voluntat e error. E lo dit Lois sera trayt per lo dit papa, si be lo dit papa li prometra de dar-li lo dit regne de Cicilia e fer-li ha ajuda per pasar en Jherusalem. Mas no u veura, car aquestb sera aquesta columnac, que deya lo pro[fe]ta Abacuch e lo profeta Esdras, que deya per fauor del rey de Persia e d[e] [Ci]cilia sera fet nouell papa, senblant que fou en l[o] temps de Zorobabel, sots [Esdra]s e Ananies, sots los quals caygueren los murs de Jherusalem.

 

 • 50 a) decrescabet BC490 ; b) quotidie PO ; c) ex dub. BC490 ; d) et add. BC490 ;

173[§ 18]50Et isto tempore, sacerdotes Judeorum admiserunt mercatores in templis et fornicatores et revendebant offertoria populo in dictis templis recepta et Deo oblata, ut de vitulis, columbis, turturibus et similibus. Et malo zelo sue insaciat[ibil]is cupiditatis et avaricie, que in sacerdotibus recrescebata cotidieb, multe abominaciones, crimina et iniquitates exc radice avaricie procedentes, occidendo et prosequendo sanctos profetas de suis confusis abominacionibus deiciebant justos homines de templo, similiter et Archam Federis; ideo advenit eis desuper omne malum et grande valde, et hujusmodi occasione erit similis casus et ruina in Ecclesia romana. Nam, in anno MCCCCXXVIII intus Romam incendetur ignis terribilis confusionis multorum criminum, et hoc propter maximam avariciam personarum ecclesiasticarum.

 • 51 a) adiungent PO ; b) ro[dub. ma]nes BC490, Rome PO ; c) sicut PO ; d) et add. BC490 ; e) ydiomata P (...)

174[§ 19]51Et erunt ((duo infantes — id est principes)) predicti —, quasi de una etate vel tempore, et in illo tempore vel circa paulo plus vel minus, ((adiunge[n]ta se simull et in unum et confederabunt se matrimonialiter inter eos)) et ibi Romanesb glorificabunt et exaltabunt se ad invicem ambo « in medio altitudinem Romanorum », qui, capite vespertilionis Novi Testamenti (qui per figuram dicitur draco, appellatus homo dictus Ludovicus, qui steterit intus magnam sinagogam Romanorum), dconcordiam et pacem facient sicudc sequi debet. Et isti duo condempnabunt Ecclesiam et etiam ecclesias, sicut ponit Gregorius quod sicut in celo sunt tres maneries et nature stellarum — videlicet, euntes, deviantes, stantes firme, sic sunt in Ecclesia tres gradus secundum ydeomatae universalia — scilicet, sacerdotes, episcopi et sumus pontifex. Nam, sicut lucet sol super omnia sydera et stellas, ita papa in statu ecclesiastico cum cardinalibus dicitur capud memorabilium virtutum et bonorum, sic, pure et inmaculate, purus et mundus status papalis requirit quod omnis conditio et vera beatitudo erant qunctef sui abhominabiles cordis et cogitacionis separata, a correccione et castigacione sue pestilencie et maligni spiritus. Et creditur quod omnes isti status, propter eorum scelerata crimina et maliciose iniquitates, anulle[n]tur et destrue[n]tur per istos duos principes qui carnem hujus meretricis viventis sine pietate comedent, sicut de hoc visum est in Apocalipsi, ubi fit clare de[Fol 101v°]-mostracio quod data est omnis potestas regibus terre quod comederent carnem femine meretricis, id est redditus Ecclesie sancte Dey qui, per elacionem et superbiam sui pastoris publice per dampnatos mores erunt omnes sine omni verecundie et timore Dey meretricantes.

 

175En a[quest] [te]mps, lo[s] sacerdots dels j[u]heus acolliren los mercadres en lo te[m]ple, e [los] fornicadors feyen offerir als pobles los vedells e dines e coloms e mo[lte]s maluestats. Matauen [e] priuauen los sancts prophetes e justs, e[·ls] fora[g]itauen dels temples, semblant de la Archa Federis; e per ço los seg[ui] gran mal. E atrestal deu esser, car dintre ja sera ences lo foch [m]orta[l], com ((aquest dos infants)) qui quasi seran de un t[e]m[p]s ((se aj[ust]aran e s’a-germanaran; faran matremoni entre ells)) e glorificar-s’an a[b]dos « en mig les altees dels roman[s] », qui ja lo cap del [Noue]ll Testament o vespertilio — qui per figura es apellat drago — ab lo dit [Lud]uuicus qui haura es[tat] dintre la gran sinagoga dels romans, e auran feta pau.

 • 52 a) sentiments PR ;

17652[En]tre aquests dos condampnaran la Sgleya, axi com posa sent Gregori, que axi com en lo cell a tres maneres de esteles — anants, desuiants, e fixes —, axi son en la Sgleya tres graus, segons los huns, petits capellans e los estats dels bisbes e lo cap, que es apellat [non leg.] co es lo papa e los cardenals, e·s dit altre cap. Dupte sera que tot[s] [aquest]s stamentsa no sien annulats per aquests dos qui menjaran la carn de la meritrix, axi com diu l’Apocalipsi que « d[ona]da es potestat als reys de la terra que menjen la carn de la fembra », ço es la renda de la Sgleya.

 

 • 53 a) Aquilonis PO ; b) percutiet PO ;

177[§ 20]53Veruntamen declarata intencione supradictorum quod hii duo principes non dabunt in hiis subitum finem. Nam rex Aragonum — qui dicitur rex Orientis et Aquilionisa propter duas aquilas quas portat in armis pro regno Cicilie, que est Orientis — per ignem quem ipse aponet in locis in quibus erit cum suo exercitu congregatus — sicut dicit Ysaias profeta quod baculi seu virge rubee super noua statera Ecclesie feriet et percusietb ipsam Ecclesiam tam fortiter quod erit nimis mirum valde et dolorosum, unde mercatores terre publice in ipsa clamabunt : « malum, malum » per tres vices, sicut de hoc in Apocalipsi notanda mensio describitur. Nam prelati Ecclesie clamabunt : « Ubi sunt nunc vie nostre, quas tenere solebamus ? Jam enim sumus deviati et perditi a viis nostris... Ubi enim sunt panni preciosi et margarite et lapides preciosi quos habere solebamus ? Ubi enim sunt equitature mullarum et cavallorum ? Ubi sunt familie et gloria servitorum quos habere solebamus in tam nobili civitatis sicut Roma ? [Ubi] est comitiva predicta que nos sequebatur ? Et modo soli sumus et tribulati ! » Idcirco habitatores terre qui colligere solebant redditus ecclesiasticarum personarum mutabunt et clamabunt voce magna « malum, malum » trina vice.

178[§ 21] Et primo videbunt venire incendium ignis in civitate predicta, de qua Jonas profeta dicit quod similis erit civitati Ninive, quam civitatem XI rex Aragonum cremabit ipsam et totum populum in ipsa de gentem gladio occidet et demolliet eam in ruynam. Ideo populus dicte civitatis admirabitur quomodo per vim et violenter talis casus sit secutus tam terribilis et horribilis destruccionis : nam dicent quod, si omnes homines totius mundi ibi forent congregati, non debuissent talem et tantam destruccionem dedisse et civitatem in ruynam possuisse et ita fuisse destructam civitatem Neapolitanam sicut erit.

 • 54 a) car[us] PO ; b) voluit PO ; c) propriis PO ;

179[§ 22]54Preterea est futurum quod ((Sigismundus inperator romanorum veniet de partibus septentrionalibus (de Alamannia))) et placeat Deo omnipotenti quod nullus me carea videat! Nam crudele gladium in manu gestabit et mater contristabitur qui tunc habebit filios! Iste enim volueritb juvare Ecclesiam et nichilominus videbit enim quod de Occidentalibus partibus procedet cum navigio grandi unus infans seu princeps, nomen cujus erit « de forga ferrea », et nascetur in insula et iste in medio Rome tractabit grande bellum et creditur quod suis prop[r]iisc manibus occidet Sigismundum regem Romanorum et ibi erit crudelis ac grandis divisionis conflictus dyabolicus, in tantum quod misteria grandia erunt in Occidente, tam dira et crudelia quod omnes partes occidentales terribiliter tribulabuntur et gentes nescient quid faciant.

 

 • 55 a) en per dub. PR ; b) hitans PR ; c) comprendre « tots els homens del món fossen congregats », com (...)

18055Mas dupte sera que aquests dos no aprof[itara]n ni profit hauran, car no es espert a ells, car lo rey d’Arago, qui es apellat rey d’Orient et de Aquilo — e aço es per dues aguiles que s[on] de la ylla de Cicili[a] e Orient —, per lo foch que metra en los lochs hon guerrejara, axi com diu Ysayes que los vergues vermelles sobre la noua estatua de la Sgleya, e batran tan fort que quasi pietat sera. Hon [fol. 38r°] lo[s eclesiastichs f]ornicaran ab ells, axi com posa l’Apocalipsi [non leg.] per tres [vegades] cridaran : « M[al], mal, mal ! Hon son les carreres desu[ia]des de onrres, los draps brocats vermells, e margarites e pedres p[re]cioses, les mules e los caualls, ni la gran companya de tant noble ciutat com era Roma ? » E per co los h[ab]itansb de la terra qui solien arendar les rendes dels eclesiastichs murmuraran e cridaran dient : « M[al], mal, mal ! » tres vegades. E veuran foch ja venir, primerament en la ciutat que Johanas profeta diu que sembl[ar]a Niniue, car lo molt alt rey onze d’Arago cremara, e matara, e enderrocara, on tots los habitants estaran marauellats com se pora fer ni com se pora seguir que si tot lo mon fosen homensc, no fora axi cremada ni destr[oid]a Napols com sera.

 • 56 a) tantara PR ;

18156Encara mes, siats auisats que ((Siguismundi vindra de les parts aquilones)), e placia a nostre senyor Deu que nou vega negu que yo be vulla, car cruel coltell sera, amargos, e trista sera la mare que fill hi haja, car aquest voldra ajudar a la Sgleya. E veuras que de part de Occident muntara un infant, lo nom del qual es de farga de ferre e sera nat en ylla. Aquest tractaraa una gran batalla en mig de Roma e sera dupte que de les sues mans propies no mate Siguismundi, rey de les romans. E aqui sera gran diuisio, en tant que los misteris seran ja en Occident, tant fort que los accidentals envides sabran que·s faran.

 

 • 57 a) hujc BC490, hinc PO ; b) permitit PO ; c) recordare BC490, BO ;

182[§ 23]57Tunc temporis, omnes homines justi et sancti veementer affligentur, temptabuntur et persequentur per spiritus malos, pravos homines celeratos et hoc nolo hinca plus declarare, nam Deus omnipotens non permitetb nec vult quod ecclesiastice persone sciant pericula et tribulaciones quas passuri sunt et debent sustinere. Sed, cum videbitis tribulacionem ab Aquilone insurgentem, recordatec et vigila cum maxima diligencia quod recurras ad Deum et virginem gloriosam, qui juvabunt te.

183[§ 24] Antichristus tunc stabit aliquo tempore brevi quod ni[hi]l operabitur et jam erit nota et predicta ejus nativitas; sed, dampnati ministri et discipuli ejus, sub zelo humilitatis et devocionis et pietatis, persequentur et destruent justos homines et electos filios Dey. Nam, verus ((vicarius Christi, nomen cujus erit Petrus)), despectus et vagus morietur in partibus Occidentalibus, cujus animam suam reddet Deo omnipotenti. Veruntamen, antequam moriatur aparebit ei angelus dicens sibi quod benedicat duos filios aquile, id est duos filios universalis Ecclesie, unus quorum erit de Francia, alius vero de Arragonia. Hii duo benedicti per Deum et per verum ipsius vicarium pacienter sustinebunt maximas et grandes tribulaciones, nec poterunt resistere, pro eo quod grandis et maxima punicio fienda et exercenda est in Ecclesia Dey et viris ecclesiasticis, antequam isti benedicti duo viri possint defendere. Nam sanctus et verus vicarius Christi morietur anno supra centenario numerando necd paulo ultra, et alius ei succedet, et iste erit invictus et plenus venenis pestiferis alius filii perdicionis, qui « falso modo stabit » in sede appostolica et indigne occupabit Ecclesiam Dey, sicut lacius descripsi in libro vocato Vade Mecum ubi sit mensio de religiosis malis, etc. Deo gratias.

 

184E sapies que lauors tots estaments de homens term[o]l[a]ran, car moros e mal crestians turmentaran los sancts de nostre senyor Deu. Aço no vull ara declarar, car Deu no vol que los eclesiastichs sapien lurs açots quant vendran. Mas, quant veuras lo foch aquilo, recort-te fes prouesio, axi com diu l’Apocalipsi. Car Antecrist estara un temps [qu]j no·s moura, e los seus dexebles, en zell de be e de humilitat, [mole]staran los fills elets per Deu, car lo verdader ((vicari o duch qui lo seu nom sera Pere)), me[n]yspreat sera. arredolatiu, e morra en loch occidental e la sua anima a nostre senyor Deu retra.

185Empero, abans que muyra per un angel li sera mostrat que beneixqua la aguila — ço son dos fills de la vera Sgleya de Deu — ; e deu esser la hu de França e l’altra d’Arrago. Aquests dos reys beneyts per Deu e per lo uerdader papa hauran grans forniments e no·s poran moure, car molt gran ponicio deu es[s]er feyta en la Esgleya ans que aquests dos la puxan defendre. E car lo sanct e [fol. 38v°] verdader vicari de Deu retra la anima a Deu l’any sobre l[o centena]r com[pt]ador, e mes auant car aquest abeurat de[ls] ve[rins] dels fills de [per]dicio, qui « falsament estara » en la cadira apostolical « e indigne [de] bellesa real », estara en loch de la Sgleya de Deu, ja com altra vega[da] he dit en lo Vademecum dels reliogiosos.

 • 58 a) e dub. PR ;

18658Molts dien hi entenen que Antecrist deu exir de Babilonia. Yo n·e fata gran disputa, en la cort de nostre Sant Pare, de qual Babilonia s’enten. E molts tenen que de Babilonia la deserta. Yo dich e declarat e crech que de la Esgleya. Car nos hauem Babilonia la deserta, hon no esta negu. E si no hi esta nengu, per conseguent no y pot naxer nengu. Hauem Babilonia, hon esta lo solda, co es al [Cay]re, e aqui no y esta negun crestia. E hauem Roma, que vol dir Bab[il]onia, com Babilonia no vulla dir altra cosa sino loch o casa de fornicacio e de vanitat e confusio, axi com diu lo profeta Ysayes que « dauant Jherusalem sera Babilonia ». E com molts doctors diguen que Antecrist no pasara sino en Jherusalem, ea tant com nostre senyor Jhesu Crist, e dien veritat mas no u entenen, car nostre Senyor Deu en tot loch es, e es en mig de Jherusalem, car Jherusalem significa la Sgleya — ço es lo poble cristia — e Babilonia es Roma. Ho u diu axi.

 

Opus magistri Arnaldi de Vilanova : tableau récapitulatif des différentes étapes de rédaction

187§ l, 2, 3 et 4 (A) : Acteurs (Arnaud de Villeneuve, Pierre III d’Aragon) et contexte d’énonciation (« prefatus rex […] in civitate Ilerde […] mandavit michi quod ego cum diligentia deberem videre in hiis que audietis infra »).

188Statut du texte : une exposition du contenu d’ouvrages prophétiques (soit un travail exégétique, désigné par « declarare », « videre in ») ; mention de deux, ou trois productions antérieures à cet Opus magistri Arnaldi de Vilanova., du même auteur (« unus parvus Vade Mecum contra et adversus malos religiosos », un commentaire à un ouvrage de Roquetaillade et une « cedula in qua erant scripta multa et diversa secreta que ventura sunt in mundo »).

189§ 4 « Et dico quod etc » : le contenu de ces affirmations fait partie des « hiis que audietis infra » mentionnés § 1. Le § 4 marque la fin du prologue et le début de l’Opus magistri Arnaldi de Vilanova proprement dit.

190La sixième tête du dragon d’Apc. 17 sera un persécuteur de l’Église et un descendant de Pierre III (si « sui nepotis » est bien à prendre au pied de la lettre, alors il s’agit de Ferdinand Ier).

191§ 5 : (B) première justification de l’extinction de la lignée des comtes-rois : elle est la conséquence d’une malédiction qui a frappé Pierre III pour avoir occis une bonne partie de sa famille. Incompatibilité de telles affirmations avec les relations posées entre l’énonciateur supposé et Pierre III ; ce fragment appartient donc à une autre étape de rédaction que les § 1, 2, 3 et 4.

192Ceci est confirmé par l’examen des points d’ancrage événementiels : « tenebit regna sequentia […] Ciciliam, Neapolim et Castelle » et « et si iste rex talis morietur in Neapoli ». Le conflit entre Catalans et Angevins pour la possession de Naples ne s’est en effet rouvert que sous Alphonse V. C’est donc probablement d’Alphonse V (1416-1458) qu’il est question ici. Il est le fils de Ferdinand Ier, par conséquent, comme lui : « venit ab extra, de Castella » ; il descend également de Pierre III (« in regno succedet de radice regis Petri »). Le texte peut utiliser des types forgés sous Ferdinand Ier et actualisés en pensant à Alphonse V.

193« Insurget-rudelix radix […] » : citation implicite d’un pseudo-joachimite italien : la race du roi d’Aragon assume les fonctions dévolues par l’eschatologie joachimite et guelfe à la race de Frédéric II.

194Ce texte est de toute façon postérieur à 1412 (« nullus successor sibi remanebit […] per lineam femeninam »). Il est probable, mais pas certain, qu’il a été composé entre 1421 et 1423, alors qu’Alphonse V s’était installé à Naples. Rappelons qu’une partie au moins de l’Opus existait en 1423, car le manuscrit que Josep Perarnau i Espelt a trouvé à Copenhague a été copié à l’automne 1423 (cf Josep PERARNAU I ESPELT, « La traducció catalana medieval del Liber futurorum eventuum de Joan de Rocathalada. Edició i estudi », ATCA, 17, Barcelone : IEC, 1998, p. 62, n. 101).

195§ 6 (A) : retour à première étape de rédaction. « Hec fient en Occidente que sequntur » peut parfaitement être une suite du § 4, d’autant plus que les thématiques de ces deux paragraphes sont les mêmes : les tourments infligés à l’Église par des princes de la maison d’Aragon. Rédaction après le début du Grand Schisme (« expelletur de sua obedientia » et « verus vicarius Christi »), ce que confirme la date donnée à la rencontre entre Pierre III et « Arnaud de Villeneuve », dans le texte catalan, dans la traduction du § 2 (1378). Notons les deux expressions cataphoriques : « que sequntur » et « ut sequitur » ; les fragments de texte auxquels se rapportent la première sont les § 7, 8, 9, 10, 11 et 12, jusqu’à « maledixerit sibi ». Remarquons aussi la présence de connecteurs temporels et argumentatifs qui prouvent que le texte désigne là un même univers référentiel, dans lequel les unités du texte entretiennent des rapports chronologiques.

196§ 7 (A) : élection de Louis II comme roi de Naples et d’Alexandre V comme pape, à Pise (en 1409, et non en 1407). « Martinus » est une interpolation, réalisée lors de la deuxième étape de rédaction du texte, sous Alphonse V (B) et le texte est appliqué à l’élection de Martin V, en 1417.

197§ 8 (A) : il y est question d’événements s’étant déroulés à l’issue du concile de Pise, soit la déposition des papes de Rome et d’Avignon et les cérémonies ayant suivi cet événement : « faciet statuis comburi ».

198§ 9 (A) : suite chronologique des événements évoqués dans le paragraphe précédent : en 1410, élection de Jean XXIII, pape pisan ; en 1411, Sigismond de Hongrie est élu Roi des Romains (« imperatorem novum qui vocabitur rex Ungarie et Romanorum ») ; en 1414, convocation du concile de Constance et dès 1414, tentatives de Sigismond de rallier les souverains à la solution conciliaire — entretiens de Narbonne pour convaincre les souverains de la Péninsule ibérique (« alios reges atrahet ad suum propositum »). L’examen du texte catalan semble confirmer que le § 10 est également à rattacher à ce premier ensemble. Sigismond y est en effet présenté comme cherchant à supprimer une Église étroitement liée au roi d’Aragon : il y a là une allusion à l’appui réciproque que se prêtèrent Ferdinand Ier et Benoît XIII.

199§10 (A) : rappel de l’élection de Ferdinand Ier, souhaitée par Benoît XIII, et du soutien que le roi a ensuite apporté à ce pape. Constatation de la multiplication des papes après le concile de Pise, vue comme un signe eschatologique. Avec « quatuor pape » nous avons l’actualisation d’un type d’origine biblique, emprunté à Ezéchiel, car il y avait trois papes rivaux après le concile de Pise et on pouvait envisager la possibilité de 1’élection d’un quatrième pape, après la convocation du concile de Constance. Nous avons aussi un écho des difficultés rencontrées par Benoît XIII à partir du moment où Sigismond travailla à réduire son obédience : « videbit terribiles furtunas et tribulationes in parva navicula Petri ».

200Le onzième roi s’incarne en Ferdinand Ier ; la « tribulatione dicta et nominata per Danielem » est celle qui a été mentionnée de cette façon dans le quatrième paragraphe (« sed quod Daniell ponit, ‘non in viribus suis, sed in viribus sui nepotis’ »), c’est-à-dire celle de la sixième tête du dragon du Nouveau Testament. Ferdinand va persécuter la « vraie » Église, c’est-à-dire se détacher de l’obédience de Benoît XIII. Ce paragraphe est applicable à Alphonse V, sans aucune retouche.

201Notons que le onzième roi=la sixième tête du dragon du Nouveau testament=le roi d’Aragon=Ferdinand Ier et que la « vraie Église » est celle de Benoît XIII.

202§11 (A) : le nouvel empereur mentionné § 9 est explicitement nommé : « vocabitur Seguismundus ». Ceci reflète une volonté de ne laisser aucun doute sur les événements qui sont ici l’objet d’une lecture apocalyptique. Pas de contradiction avec le § 9 (où il est dit que le pape Jean XXIII a « fait » l’empereur).

203Le texte a donc été rédigé avant 1437 (date de la mort de Sigismond de Hongrie), et probablement avant 1430 (« vel ad longius in anno XXX » : lire « XXXX » ?). Les dates données dans la version catalane semblent indiquer une rédaction (et une traduction) vers 1426 : « e en l’any 1425 opus larch 26 sobre Io dit nombre damunt scrit […] »). Elle contient une allusion probable à l’excommunication d’Alphonse V par Martin V. Les deux versions n’ont pas le même original.

204Le § 12 jusqu’à « maledixerit sibi » peut encore appartenir à la première strate de la rédaction. Il enregistre la malédiction de Ferdinand Ier par Benoît XIII après la soustraction d’obédience aragonaise, s’il faut en croire la chronique de Jean II de Castille (s’il n’y eut pas de malédiction effective, l’aigreur du pape et de ses partisans fut considérable). Dans le manuscrit, une parenthèse est insérée juste après « maledixerit sibi » : comme marque de l’appartenance à deux ensembles textuels distincts ?

205Le passage qui suit « maledixerit sibi » est postérieur à l’intronisation d’Alphonse V en Aragon et à l’envoi d’une délégation aragonaise au concile de Constance, dont faisait partie le comte de Cardona.

206Nous trouvons là une autre version de l’élection de Sigismond à l’Empire et de la convocation du concile de Constance. La première mention qui est faite du concile de Constance dans ce paragraphe permet de référer sans ambiguïté le passage à cet événement, la seconde en montre la valeur apocalyptique ; elle est en effet exposée à travers des types bibliques.

207Nota Bene : Sigismond = le roi de l’Aquilon de Jer. 1. 14 (« veniet ab Aquilione »), la bête d’Apc. 13.17 et d’Apc. 12.3 (la bête de la mer) ; § 12 : étapes A et B de rédaction.

208§ 13 (B) : l’hostilité de l’énonciateur aux travaux du concile de Constance est évidente. Il livre une vision apocalyptique de cette période, dans laquelle l’empereur et Martin V (« ille falsus Martinus » sont placés dans le camp de l’Antéchrist. Le texte prend acte de l’élection de Martin V (11/11/1417). La division des Mendiants en trois branches est un motif légué par l’eschatologie béguine et spirituelle ; le motif n’est pas actualisé, il est donné tel quel. Le point de départ de l’analogie est qu’il y avait effectivement trois papes, avant l’élection de Martin V, trois obédiences et dans certains cas un triple appareil administratif ecclésiastique.

209Nota Bene: le roi de l’Aquilon=Martin V et Sigismond, qui représentent respectivement sa facette spirituelle et sa facette temporelle, dans un dédoublement inspiré du Breviloquium. Le « rex XI et cornu parvum » s’incarne en Alphonse V (« iste nominabitur per aliquas literas ‘Alfonsus’ »), comme dans le § 5. Il y a là cohésion textuelle, puisqu’à une désignation correspond un référent. Mais, Alphonse V est aussi « la sixième tête du dragon du Nouveau Testament », comme Ferdinand Ier l’était dans le § 4 : Ferdinand et Alphonse sont deux incarnations historiques successives du type, ce qui autorise la coexistence des deux passages dans l’Opus sans qu’il faille voir là une incohérence. Remarquons la permanence d’une fonction dévolue aux rois d’Aragon : Ferdinand Ier persécute l’Église de Benoît XIII et Alphonse V l’Église dévoyée de Constance, celle dont le pape « stabit indigne in loco veri vicarii Jhesu Christi ».

210Concernant la conquête annoncée de Naples par le Magnanime, le texte contient une actualisation de la source par ajout d’un segment rendant compte de l’action de Jeanne de Naples et de Louis III d’Anjou, reformulée en langage apocalyptique. Nous y trouvons une mention explicite à cette actualisation : « de ipso dicitur latius et continetur in figura in dictis misteriis occidentalibus [c’est-à-dire, dans le Breviloquium] ». Rédaction après 1421 (en 06/1421, Jeanne de Naples adopte Alphonse comme héritier, pour se défendre contre les ambitions de Louis d’Anjou) et avant 1431 (date du décès de Martin V, dont il n’est même pas encore question).

211Rappel de la situation d’énonciation : le locuteur est un sujet de Pierre III (« regis nostri Petri de Aragonia »).

212Le « magnus Antichristus primus » est Louis III d’Anjou. C’est la deuxième fois que l’on annonce la prise de Naples par Alphonse V.

213§ 14 (B’) : nouveau rappel de la situation d’énonciation de l’Opus : « Arnaud de Villeneuve » dévoile des oracles à Pierre III d’Aragon, à Lérida (cf § 1-3) <=> cohésion donnée aux différentes étapes de rédaction, car nous sommes toujours là dans l’étape B. « Nam egomet Arnaldus […] secundum quod scriptum est in Apocalypsi » est une transition vers une digression qui occupe le § 15 (B’) et qui est consacrée à justifier comment l’Antéchrist peut être issu de la race des comtes-rois. Progression à thème dérivé. Le type de l’Antéchrist-Louis est directement hérité de Roquetaillade et appliqué à Louis d’Anjou. Chez Roquetaillade, « Louis » est Louis de Bavière, puis Louis de Sicile, mais certainement pas un Angevin.

214Louis III est voué à être du côté de l’Antéchrist, par son ascendance française et néfaste d’un côté (Yolande de Bar) et maudite de l’autre (Jean Ier). Encore une fois, notre prophète se montre bien renseigné sur les événements qu’il interprète (généalogies précises, opposition de Pierre III au mariage de l’infant Jean). Nous lisons ici une deuxième justification de la fin de la lignée des comtes-rois : « propter sua mala opera, videbit suum genus et parentes destructos ». Elle est difficilement compatible avec celle qui figure § 5, où la culpabilité de leur extinction était rejetée sur Pierre III et non sur Jean Ier et Yolande de Bar et il n’y a aucune tentative de les rendre compatibles. Par conséquent, avons-nous ici un seul rédacteur, qui compulse des sources différentes, ou bien deux rédacteurs et deux sources ?

215Par ailleurs, quand Jeanne appelle Alphonse V à l’aide, Louis d’Anjou ne se trouve pas à Naples. La fin du § 13 fait donc partie de la transition vers la digression. Ce fragment et les § 14 et 15 ont été rédigés comme une annexe au § 13. (B’).

216§ 16 (B") : la parenthèse sur Louis d’Anjou est terminée. Retour probable à l’étape de rédaction B et, quant au référent du passage, aux événements évoqués § 13, soit, les tentatives de conquête de Naples par Alphonse V. « Iste » est anaphorique, dans « iste XI rex Aragonum ». Son antécédent est probablement le « rex Aragonum et cornu parvum » du § 6, mais il peut également être le type du « rex oncenus », présent dans le Breviloquium. L’antécédent de « iste » peut donc se trouver ailleurs que dans l’Opus, c’est-à-dire dans la tradition. Dans ce cas, l’opposant aux visées expansionnistes d’Alphonse V, désigné comme « una bestia sicut leopardus que devorabit florem liri », serait Louis III d’Anjou, désignation léguée par la tradition et conservée telle quelle (⇔stabilité du type).

217Contrairement à ce qu’affirme Jaume de Puig (ATCA, XII, p. 256-257), il est impossible de savoir si ce passage est ou non postérieur à la conquête de Naples par Alphonse, tant il est saturé d’éléments typiques.

218Remarquons la cohérence dans la mission du onzième roi, soit, la conquête de Naples et le châtiment de l’Église, ici désignée comme « ecclesiam Romanorum ». Faut-il comprendre que le passage a été écrit après le retour de la papauté à Rome, ou bien que ‘Rome’ désigne métonymiquement l’Église corrompue — les deux hypothèses ne sont d’ailleurs pas incompatibles ? Il est possible que ce soit toujours l’Église issue de Constance qui soit visée (cohérence § 13/§ 16).

219Notons que Louis III = « una bestia sicut leopardus, que devorabit florem liri » (motif issu des prophéties de la Guerre de Cent Ans) et « similis filio Elie » (métaphore ou lecture typologique, qui dit la corruption de l’Église).

220Le § 17 (A, incorporé dans B) pose des problèmes considérables d’interprétation.

221- Existence de faisceaux d’indices renvoyant à deux référents possibles : soutien mou de Benoît XIII à Louis II d’Anjou et rappel de la communauté d’intérêts entre Benoît XIII et Ferdinand Ier (« ad denotandum favorem regis Persie et Sicilie […] muri Jherusalem ») ou bien abandon de Louis III par Martin V. «  Est verum quod » est un connecteur argumentatif, à valeur concessive, la question restant de savoir où se trouve la proposition sur le contenu de laquelle on revient : § 16, « conabitur dominari regi Arragonum et ipsum impedire quantum in eo erit » ou, plus haut 13 ?

222- non-coïncidence d’éléments présents dans le texte avec ce que l’on peut supposer être leur référent à cause notamment de la présence majoritaire d’éléments typiques, qui conditionnent la représentation des événements. Ceci est très net dans « dicunt Abacuh et Sdras […] muri Jherusalem ».

223Nota Bene : « rex Persie et Cicilie » est une désignation d’un roi d’Aragon, depuis le Breviloquium ; « columpna » une métaphore traditionnelle pour désigner un pape, mais « columpna » est ici déterminé (nous avons : « ista columpna ») : s’agit-il donc de désigner la famille Colonna? La difficulté est alors de rendre compte des relations posées par le texte entre Alphonse V et Martin V, qui contredisent à la fois tout ce que l’Opus en a dit jusqu’à présent, mais aussi tout ce que l’histoire en a retenu.

224Il semble que le motif de la nomination d’un pape par le roi d’Aragon, issu du Breviloquium, appliqué dans un premier temps à Benoît XIII et Ferdinand Ier, n’a pas été actualisé au moment d’être appliqué à Alphonse V. Le texte catalan a eu beau essayer de lier ces morceaux de texte en ménageant une transition entre eux (« mas es dupte que no hi haja un cruel escandel, perque trista sera la mare que son fil hi haja, car Ludovicus […] »), il n’a pas pu résoudre cette incohérence. Le texte catalan a tendance à recréer une cohérence aux endroits où des pièces de provenances diverses ont été collées ensemble pour former l’Opus.

225§ 18 (B"): Le GN anaphorique « isto tempore » a deux étages d’antécédents et donc de référents. « Isto tempore » renvoie ainsi aussi bien à l’époque d’Élie (son antécédent se trouve dans le texte de la Bible et son référent dans l’historia rapportée par l’Ancien Testament) qu’à l’époque où doit sévir le personnage « similis filio Elie », figure d’Élie et de ses fils (son antécédent se trouve § 16 et son référent appartient au XVe siècle, avant 1428, date prévue pour l’anéantissement de l’Église corrompue). Ce texte est construit suivant le principe de la concorde entre les événements de l’Ancien Testament et les événements contemporains de son moment d’énonciation.

226Il existe ici des coïncidences thématiques et linguistiques (mêmes désignation des actants) avec le § 16 : les deux paragraphes appartiennent-ils à la même strate de rédaction (B’’)? Peut-on conclure à une rédaction après 1420 ? Tout dépend de la façon dont il faut prendre « Romanorum » dans « Ecclesiam Romanorum » : ad literam, ou bien comme métonymie de la corruption de l’Église?

227§ 19 (C, morceau rapporté). L’univers de référence est structuré, temporellement, par l’opposition « illo tempore » / « isto tempore ». « Illo tempore » désigne un passé plus lointain de l’énonciateur que celui qui est désigné par « isto tempore ».

228L’antécédent de l’anaphore nominale « principes praedicti » ne se trouve pas dans l’Opus, en tout cas, pas avant le § 19 : le § 19 est-il un paragraphe déplacé (on retrouve également deux princes § 24) ? S’agit-il là du collage d’un morceau de texte séparé de ce qui le précédait ?

229Le thème du passage est les bouleversements dans l’Église aux temps derniers; le motif eschatologique qui y apparaît est le châtiment nécessaire de l’Église par des agents séculiers. Les § 18 et 19 sont liés par le texte catalan, qui a vu que le châtiment de l’Église était successivement annoncé dans deux passages, où il était présenté comme devant se dérouler selon des modalités différentes (« incendetur ignis terribilis […] ecclesiasticorum »). Le traducteur a donc posé une relation de successivité temporelle pour surmonter la contradiction (« dintre ja sera ences lo foch mortal, com aquests dos infants s’ajustaran »).

230Quels sont ces agents séculiers ? Est-il possible de prendre « matrimonialiter » au pied de la lettre ? Si oui, il peut s’agit de Jeanne de Naples et Jean d’Aragon, dont l’union, envisagée en 1415, visait en effet à contrer les prétentions de ‘Louis’ (Louis III, cette fois). En principe, nous devons exclure la possibilité qu’il s’agisse d’Alphonse V et Sigismond, bien distingués de ces deux actants, § 20 et 22.

231Ce passage ne reprend pas les désignations antérieurement utilisées pour les Angevins de Naples (« Louis » est « vespertilio », « draco »), mais plutôt des désignations traditionnelles des rois d’Aragon (cf § 4, où la sixième tête du dragon descend de Pierre III d’Aragon : « caput vespertilio Novi Testamenti »). Un type tiré de Roquetaillade aurait-il été introduit dans le texte sans aucune actualisation?

232Le syntagme « et etiam Ecclesias » peut faire penser que ce fragment aurait été composé (ou ajouté à l’Opus) alors que le Grand Schisme n’était pas résolu. Si tel est le cas, remarquons qu’on n’y retrouve pas la position pro-avignonnaise du rédacteur de A.

233§ 20-21 (retour à B, suite de § 13, probablement, dans lequel Naples n’était pas encore conquise) : il y a là une continuité thématique avec le paragraphe précédent, mais les deux agents purificateurs qui viennent d’être évoqués sont évacués au profit du XIe roi d’Aragon ; il n’en sera d’ailleurs plus question ensuite. Ce texte est donc un collage et la phrase « veruntamen […] subitum finem », une transition entre deux morceaux du patchwork, d’ailleurs plutôt maladroite. La cohérence entre les deux morceaux tient au fait qu’il y est question des diverses modalités du châtiment de la prostituée d’Apc. 17-18 (soit Babylone-l’Église charnelle).

234De nouveau, nous retrouvons un lien entre la conquête de Naples et la punition de l’Église, lien posé pour la première fois dans le Breviloquium). La conquête de Naples est un événement eschatologique, ce qui signifie que nous avons ici un cas très clair d’amplification d’un scénario eschatologique existant. Nous constatons la création d’un nouveau motif et de nouveaux types, tel la destruction par le feu imposée par le roi d’Aragon. La cohérence du texte se manifeste par la présence de types (voyons « baculi », que nous trouvons également § 5).

235« Rex Orientis et Aquilonis » : le rédacteur est pétri de littérature joachimite. Ainsi, le roi d’Aragon est-il « rex Aquilonis propter duas aquilas », ce qui impossible à comprendre si l’on ne sait pas que dans la tradition franciscano-joachimite, l’aigle impériale est le roi du Nord, soit, le fléau de Jer. 1.14 et le marteau de l’Église. Il y a ici empilement d’hypotextes.

236§ 22 (B) : deuxième version de la mort de Sigismond (nous trouvons la première § 11, dans la strate A de rédaction) ; rôle apocalyptique de l’infant Ferdinand, fils bâtard d’Alphonse V. A posteriori, § 5, « de ejus stirpe descendet […] et ministres ejus » pourrait également être référé à ce personnage. Il s’agit toutefois d’un type d’origine joachimite, également appliqué par Roquetaillade à Louis Ier de Sicile).

237Remarquons que l’empereur Sigismond « veniet de partibus septentrionalibus [de Alemania] » : cette précision est une façon de laisser entendre que le mot ‘empereur’ fait bien référence à un empereur germanique et non, par exemple, à l’empereur universel. Elle permet également de distinguer Sigismond d’Alphonse V, ici désigné comme ‘roi du Nord’, désignation traditionnellement réservée aux empereurs germaniques, notamment en tant qu’ils persécutent l’Église.

238§ 23 (B) : la mention d’une « tribulationem ab Aquilonem insurgentem » et l’expression anaphorique  « tunc temporis » incitent à relier ce fragment aux § 19 à 22.

239§ 24 (A, ou B, si « sanctus vicarius Christi » est à prendre au pied de la lettre). Il n’est pas impossible que l’on revienne ici à l’étape de rédaction A. En effet, l’exécuteur des châtiments nécessaires ne semble plus être le roi d’Aragon ; il est de nouveau question de Benoît XIII, jusque-là abandonné par le compilateur ; l’Église de Benoît XIII est de nouveau qualifiée de « vraie » Église et il n’est plus ici question d’identifier l’Antéchrist à Louis III d’Anjou… mais il est vrai que les Antéchrists se sont multipliés dans les apocalyptiques de la fin du Moyen Âge !

240La valeur apocalyptique du Schisme est ici affirmée : il se produit dans la période d’activité de l’Antéchrist.

241Il est difficile de déterminer si le texte est ou non postérieur au décès de Benoît XIII, en 1423, comme l’affirme Josep Peramau i Espelt (ATCA, 17, p. 62, n. 101) : le décès d’un pape suivi de l’intronisation d’un sectateur de l’Antéchrist peut être un type emprunté aux Vaticinia de Summis Pontificibus. Le rédacteur ne ferait alors que constater l’abandon généralisé dont fut victime Benoît XIII après 1415.

242Récapitulation :
A : § 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu’à « maledixerit sibi » (la fin du § pourrait avoir été déplacée et appartenir également il cet ensemble), 17 (partiellement actualisé au moment de la compilation), peut-être 24 et 19 : élaboration avant la mort de Ferdinand Ier d’Aragon (04/1416) et sans doute après qu’il avait renié Benoît XIII (01/1415). Hostilité aux papes pisans, et au concile de Constance (par conséquent aussi à l’empereur Sigismond). Le rédacteur est un chaud partisan de Benoît XIII. Sa traduction pourrait avoir été réalisée après l’excommunication d’Alphonse V en 1426, mais il n’est pas du tout sûr qu’il y a bien une allusion à cet événement dans la traduction du § 11.

243B : § 5, interpolation de « Martinus » dans le § 7, fin du § 12 (après « et post istum veniet »), § 13, 19 à 24 (ou 23). Rédaction dans les années 1420, probablement après 1421 (première tentative d’Alphonse V pour prendre Naples), et avant les décès de Martin V (1431) et de l’empereur Sigismond (1437). Si l’annonce du décès de Benoît XIII (23/05/1423), voire l’élection de son successeur Clément VIII (06/1423), § 24, sont à prendre au pied de la lettre : rédaction après 06/1423. Ceci s’accorde avec le fait qu’une partie au moins de l’Opus existait en septembre 1423, lorsqu’un certain « Luís Garró, stant en la villa de Perpenyà per alguns negocis » en entreprit une copie aujourd’hui conservée à Copenhague. La version produite par Luís Garró est catalane (ibid., p. 62, n. 101).

244La fin du § 13, le 14 et le 15 sont une digression, rédigée en annexe au § 13 (=B’, ensemble rédigé après 1403, date de naissance de Louis III d’Anjou, sur qui porte cette digression) ; B’ et B sont probablement contemporains.

245Les § 16 et 18 constituent une unité (B’’) ; ils datent d’avant 1428, selon le texte latin (cf § 18). Ils sont également rapportés à Alphonse V.

246Le § 19 (C ou A ?) est un morceau rapporté, il pourrait avoir été rédigé entre 1415 et 1419 (tant que la possibilité d’une union entre Jeanne de Naples et Jean d’Aragon restait ouverte) et donc appartenir à A.

247La compilation de ces divers ensembles a été réalisée sous le règne d’Alphonse V, au moment de la rédaction de l’ensemble B, soit, avant 1431.

 

[Valence, Archives municipales, manuscrit 816, 1484, Protocolo de Jaime Gimeno: Pseudo-Arnaud de Villeneuve, Prohemi]

248[Fol. 193v°] Aci comença lo prohemi de mestre Arnau de Vilanoua, compilat per ell e per Rochacissa, leuat per strologia per la mort del infant don FFerando que mori en Castello per lo rey en Pere.

 • 59 José RODRÍGUEZ PERTEGÁS, Anales del centro de cultura valenciana, 8, 1931, p. 16] : a) aqui ; b) fo (...)

59Fenira lo regiment [c.A]
de la cuixa dreta ;
durara cinquanta anys.
Apres vendra d’Espanya
a qui
a pertanya
la senyoria
que li era tolta
e en Segre li fou
b leuada,
e·n lo any cinch scampada
c,
de molts nobles
e de molts pobles
molt cridada.
En lo any sexanta,
ans del quatre,
dans e dampnatges
sera[n]d en Cathalunya
per la malia
per tots comesa.
Sera defessa
la creu vermella
que en terra jahia.
La senyoria
los sera tolta
en Balaguer,
que al cap primer
fins al derrer
a tall d’espasa
ferra la maça
que en Fraga
ffou
e descuberta.
Sots guiatge
se feria mal ;
sera egual
axi com la de Muruedre,
[col.B] car sera desuolta
la gent nostra.
Valencia : frau e falsia
que en ells demora !
E la moreria
en aquell dia
per lo Rey en Pere
f
sera lancada
a veu de campana
fins en Barberia.
En aycell
g dia
sera exalcada
la fe christiana
e avuida
fins que sia
tota Barberia
a foch e flama.

[Valence, Archives municipales, manuscrit 816, 1484, Protocolo de Jaime Gimeno: Pseudo-Arnaud de Villeneuve, prophétie sur la guerre civile catalane de 1462-1473]

249[Fol. 194r°] Proffecia de mestre Arnau de Vilanoua

250En lo any MCCCLXII fonch leuat per mi Arnau de Vilanoua en lo castell de Ceruera del maestrat per strologia lo que·s seguira en los nostres regnes per la mort del infant don Ferrando que mori en Castello.

 • 60 José RODRÍGUEZ PERTEGÁS, Anales del centro de cultura valenciana, 8, 1931, p. 16-17] : a) IIII V ; (...)

60En lo any sexanta [A]
ans de IIIa o de quatre
veureu combatre
la rata penada
e lo leo.
La flor de liri
moura gran brogit
per tota Spanya ;
veura a qui
b pertanya
la reyal mota.
O, Cathalu[n]ya !,
coue que aturage
la teu superbia
[e] sia baxada
per la entrada
dels francesos,
puix aragonesos.
Sia la mota
en Tarragona moguda
per a
c Leyda.
Aqui Castella,
per fer valença,
sobre Segre [lac.].
Sera vengada
la sanc primera
qui fonch despesa
per la malia
que fonch comesa
d’Urgell, que ab lo mantell
fonch mal nouell ;
en Balaguer
tothom o quer. [Col.B]
E fonch primer
la mort del infant
don Ferrando
que mori en Castello.
Peri la cuxa dreta :
per Ferrando entra,
per Ferando finira.
E aço sera
per lo de Muruedre
que fonch tant negre
a la de Valencia
per la entrada
dels de Castella.
Ab los Centelles
semblant nouella
veura Cathalunya.
Coue que·s mu[n]ya
la tua bossa,
o Barcelona,
que t’an donada
tal buffetada
que sera sonada
per tota la terra !
Fins en Anglaterra
e Portogal
mouras egual
per esser leal
a qui
d pertany
la senyoria
que li fonch tolta
per aquella volta.
Puix que sia profecia
spachada
e,
sera tornada
e restituyda
f
tota la terra ;
finira la guerra
e sera ab pau la terra.

2511 Des coïncidences troublantes de vocabulaire existent entre ce texte et le précédent (v. 1-2 de ce texte : voir v. 14-15 du Prohemi), mais également entre cette prophétie et le Dictat de Turmeda, ses vers 15-17, 64-65 et 69-70 rapellant fortement les vers 75-76, 95-96 et 638-640 du Dictat.

Notes

1 Les lacunes de ce manuscrit ont été comblées, autant que possible, grâce à la version latine de la prophétie attribuée à Arnaud de Villeneuve (Bibl. de Catalunya, Mss 490), à l’édition du Breviloquium  d’Harold LEE, Marjorie REEVES et Giulo SILANO (éds.), Western mediterranean prophecy : the school of Joachim of Fiore and the fourteenth-century Breviloquium, Toronto : Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989 ; au manuscrit Madrid, Bibl. nationale 3638 (contenant une copie de 1544 de cet ouvrage) et à des versions manuscrites ou éditées des différentes prophéties utilisées ici; l’encre utilisée par les copistes a en effet détruit le papier en de nombreux endroits.

2 a) seran P[alacio] R[eal] ;

3 a) voler PR ; b) muntarleas PR ; c) terra dub. PR ; d) PR. add. e ;

4 a) primum, PUIG I OLIVER, Jaume de, « Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV », ATCA, XIII, Barcelone : IEC, 1994, p. 207-285 [PO] ; b) adversabantur PO ; c) connuctu PO ;

5 a) connspectu BC490 ;

6 « Prediccions » et « qui obiit ann. 1312 » : alt. man. PR ;

7 a) ullus PO ; b) et add. BC490; c) L’abréviation « reg ». peut être résolue en « regis » ou en « regni » ;

8 a) in marg. : alias MCCCCVIII BC490 ;

9 a) fuit PO ;

10 a) Cette généalogie mêle rois d’Aragon et rois de Majorque, fait d’Alphonse I d’Aragon le père de Jacques II d’Aragon et présente probablement un saut du même au même entre un premier Pere (l’infant Pierre, fils de Jacques II) et un second (le roi Pierre III, fils d’Alphonse III) ; b) no dub PR, mot qui n’a d’ailleurs pas d’équivalent dans le texte latin ;

11 a) Et PO ; b) Ungarie PO ;

12 a) qui add. BC490 ; b) venerint PO ; c) ¡nu¡debit et persequetur (accord avec « Antichristus ») BC490 ;

13 a) envocara PR ; b)

14 a) pro oirador PR (un « procuratorem » latin aurait-il été lu « pro oiratorem »?) ;

15 a) ille BC490 ; b) demostrata PO ; c) quam PO ; d) fortune PO ; e) après « multe » : lac, selon PO ; f) rogate PO ; g) interpretatur PO ; h) illud add. BC490 ; i) cum add. BC490 ;

16 a) us PR ;

17 a) a[xj dub.] PR ;

18 a) opprobriorum PO ; b) fuit nepos-maledicti : fuit nepos ille scilicet Johannes maledictus BC490, avec probablement un saut d’un « Johannis », génitif que j’ai décidé de restituer, à un « Johannes », nominatif, qui devait se trouver dans la phrase suivante ; c) Esther PO ; d) quod add. BC490 ; e) philistinorum PO ;

19 a) catalonorum BC490, catalanorum PO ;

20 a) pessagio BC490, passagio PO.

21 a) que·s PR ; b) aquesta PR ; c) coloma PR ;

22 a) decrescabet BC490 ; b) quotidie PO ; c) ex dub. BC490 ; d) et add. BC490 ;

23 a) adiungent PO ; b) ro[dub. ma]nes BC490, Rome PO ; c) sicut PO ; d) et add. BC490 ; e) ydiomata PO; f) cuncte PO ;

24 a) sentiments PR ;

25 a) Aquilonis PO ; b) percutiet PO ;

26 a) car[us] PO ; b) voluit PO ; c) propriis PO ;

27 a) en per dub. PR ; b) hitans PR ; c) comprendre « tots els homens del món fossen congregats », comme dans le texte latin ;

28 a) tantara PR ;

29 a) hu¡c BC490, hinc PO ; b) permitit PO ; c) recordare BC490, BO ;

30 a) e dub. PR ;

31 Pour illustrer l’importance du remploi dans cette prophétie, j’ai indiqué en gras : les types ou fragments de types ; en italique : les citations (implicites ou explicites), réminiscences, mentions (oeuvres ou auteurs précis : Breviloquium, Bible, Jean de Roquetaillade…) ; entre parenthèses grasses : les points d’ancrage événementiels.

32 a) primum P[UIG I] O[LIVER, Jaume de, « Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV », ATCA XIII, Barcelone : IEC, 1994, p. 207-285] ; b) adversabantur PO ; c) connuctu PO ;

33 a) connspectu BC490 ;

34 ‘Prediccions’ et ‘qui obiit ann. 1312’ : alt. man. PR ;

35 a) Ullus PO ; b) et add. BC490 ; c) la résolution de l’abréviation « reg. » n’étant pas certaine, peut-être peut-on postuler l’existence d’un doublet « regis » et « regni », dont seul le premier élément aurait été conservé par BC490 ? ;

36 a) In marg. : alias MCCCCVIII BC490 ;

37 a) Fuit PO ;

38 a) cette généalogie mêle rois d’Aragon et rois de Majorque, fait d’Alphonse I d’Aragon le père de Jacques II d’Aragon et présente probablement un saut du même au même entre un premier Pere (l’infant Pierre, fils de Jacques II) et un second (le roi Pierre III, fils d’Alphonse III) ; b) no dub PR, mot qui n’a d’ailleurs pas d’équivalent dans le texte latin ;

39 a) Et PO ; b) Ungarie PO ;

40 a) qui add. BC490 ; b) venerint PO ; c) jnujdebit et persequetur (accord avec « Antichristus ») BC490 ;

41 a) envocara PR ;

42 a) pro oirador PR (un « procuratorem » latin aurait-il été lu « pro oiratorem » ?) ;

43 a) ille BC490 ; b) demostrata PO ; c) quam PO ; d) fortune PO ; e) après « multe » : lac, selon PO ; f) rogate PO ; g) interpretatur PO ; h) illud add. BC490 ; i) cum add. BC490 ;

44 a) us PR ;

45 a) a[xj dub.] PR ;

46 a) opprobriorum PO ; b) fuit nepos-maledicti : fuit nepos ille scilicet Johannes maledictus BC490, avec probablement un saut d’un « Johannis », génitif que j’ai décidé de restituer, à un « Johannes », nominatif, qui devait se trouver dans la phrase suivante ; c) Esther PO ; d) quod add. BC490 ; e) philistinorum PO ;

47 a) catalonorum BC490, catalanorum PO ;

48 a) pessagio BC490, passagio PO.

49 a) que·s PR ; b) aquesta PR ; c) coloma PR ;

50 a) decrescabet BC490 ; b) quotidie PO ; c) ex dub. BC490 ; d) et add. BC490 ;

51 a) adiungent PO ; b) ro[dub. ma]nes BC490, Rome PO ; c) sicut PO ; d) et add. BC490 ; e) ydiomata PO ; f) cuncte PO ;

52 a) sentiments PR ;

53 a) Aquilonis PO ; b) percutiet PO ;

54 a) car[us] PO ; b) voluit PO ; c) propriis PO ;

55 a) en per dub. PR ; b) hitans PR ; c) comprendre « tots els homens del món fossen congregats », comme dans le texte latin ;

56 a) tantara PR ;

57 a) hujc BC490, hinc PO ; b) permitit PO ; c) recordare BC490, BO ;

58 a) e dub. PR ;

59 José RODRÍGUEZ PERTEGÁS, Anales del centro de cultura valenciana, 8, 1931, p. 16] : a) aqui ; b) fon ; c) escampada ; d) seran ; e) ffon ; f) Enpere ; g) aytell ;

60 José RODRÍGUEZ PERTEGÁS, Anales del centro de cultura valenciana, 8, 1931, p. 16-17] : a) IIII V ; b) aqui ; c) pera ; d) aqui ; e) spochada ; f) restituyda : dub. V[alence, Ximeno] ;

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search