Version classiqueVersion mobile

L’eschatologie royale de tradition joachimite dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle)

Annexes

Bibliothèque de l’Université de Valence

Texte intégral

Manuscrit 216 (catalogue : 902), bibliothèque de l’université de Valence 

a) Description

1Manuscrit de papier, de 277 × 202 mm, à la reliure de parchemin restaurée, ayant conservé quatre cordons de cuir en guise de fermoir. Une numérotation en chiffres arabes, de 1 à 138 a été ajoutée à côté d’une numérotation ancienne en chiffres romains très abîmée, de nombreux folios étant rognés. La plupart des textes sont copiés sur deux colonnes par une main du XVe, à l’exception des textes des folios 109ro, A-110ro-A et 134-137. Ces derniers, copiés également au XVe mais par d’autres mains, dans des cursives rapides et peu soignées, sont par ailleurs quasiment effacés.

2La table des matières des folios 1ro-3vo est incomplète : elle ne concerne que les chapitres 84 à 275 du livre de médecine qui la suit ; elle est également en désordre : les actuels folios 1, 2, 3 devraient être ordonnés 2, 3, 1 d’après leur contenu.

3Les titres et sous-titres sont en rouge, les lettrines en rouge et bleu, de même que les pieds de mouche. On trouve de nombreuses mains, dessins et annotations marginales à l’encre noire, les notes étant d’une main postérieure à celle qui a copié la plus grande partie du volume. Au folio 27 : aigle couronnée entre deux poissons (encre noire et or) ; fols. 57vo-76vo, tableaux permettant de déterminer la position de la lune à partir de la date ; fol. 57ro : aquarelle représentant saint Antoine qui porte une crosse, un livre et une cloche ; fols. 96 à 107 : signes du zodiaque et fol. 134ro : les quatre éléments (l’air est représenté par un fauconnier, l’eau par un moine, le feu par un page et la terre par une nonne).

4Le sceau de la bibliothèque apparaît aux folios 110ro et 111ro.

b) Contenu

5Description partielle dans : Marcelino GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, Valence : Maraguat, 1913, tome II, p. 11-13.

6- Fols. 1ro, A-3vo, B : Tables des matières d’un livre de médecine. En valencien, [A]

7- Fols. 4ro, A-16ro, A : Recettes de remèdes correspondant en partie à la table des matières qui les précède. Le texte est tronqué et commence par un titre tronqué : canamus principi. En valencien, [A].

8- Fol. 16ro, Col. A -26vo, Col. B : Thesaurus pauperum : résumé en valencien du Libro de medicina llamado tesoro de los pobres de Pedro Juliano, qui consiste en un exposé des vertus de diverses plantes et des remèdes que l’on peut apporter à diverses maladies.

9- Fol. 27ro, Col. A-54vo, Col.B : Lo libre que feu [Emilio] Macer de les erbes quina virtut han : résumé du De virtibus herbarum de E. Macer (1er siècle av. JC). Valencien, [A].

10- Fols. 54vo, Col. B-72vo, B : Aquesta taula daual scrita es prouada per seruir XX legues en torn de Valencia per lestrelau : Almanach, en valencien, [A] ; fol. 56vo, col. B : mentions de la donation de Denia et de Gandia (juin 1323) à l’infant Pierre d’Aragon.

11- Fols. 72vo, Col. A- 87ro, Col.A : Los prouerbis de la sauiesa de Salamo.

12- Fols. 87ro, Col. A- 87vo, A : Los X manaments de la lig que nostre Senyor Deus dona a Moyses en lo munt de Sinay los qual[s] deu complir tot bon cristia ; valencien, [A].

13- Fols. 87vo, A-88ro-A : Los 14 articles de la fe ; VII que·s pertanyen a la diuinitat e los VII a la umanitat ; valencien, [A].

14- Fol. 88ro, A : Les virtuts que ordenen los homens bons ; valencien, [A].

15- Fol. 88ro, A-88vo, A : Les virtuts que ordena la nostra anima en vers Deu ; valencien, [A].

16- Fol. 88vo, A-88vo, B : Les obres de misericordia de les quals al jorn del Judici serem requests e demanats ; valencien, [A].

17- Fols. 88vo, B-93vo, B : Diverses prières, en latin et en valencien, notamment à des saints guérisseurs, [A].

18- Fols. 93vo, B- 95vo, A : Aci comencen les virtuts de les dotze pedre[s], valencien, [A]

19- Fols. 95vo, A- 96ro, B : Altres cinch maneres de pedres qui son de molt gran virtut ; valencien, [A].

20- Fols. 96ro, B-107ro, B : Almanach perpetual trensladat de arabich e leua dels anys de Christ 1308 e lo que sobrara appella residuum o ramanent ; valencien, [A]. Notes et calculs d’astronomie et d’astrologie.

21- Fols. 107ro, B-108vo, B : Misses de mossen sent Pau hermita : la persona qui les fa dir trau una anima de purgatori et Altres misses de mosser sent Pau, les quals foren reuelades a un seruent seu lo qual era en gran temptacio ; valencien, [A].

22- Fols. 109ro, A-117vo, B : Libre de sent Soui : 87 recettes de cuisine, « Feu lo e·ll dicta un bon hom e fort bon coch lo qual coch staue ab lo rey d’Anglaterra e lo coch lo ffeu ab consell d’en Pere Felip scuder del dit senyor rey e feu lo en l’any de la incarnacio de nostre senyor que hom coptaue mil e XXIIII » ; valencien, main du XVe siècle, [dub.A].

23- Fols. 118ro-133vo : Compendium gramatice breue et utile traditum intitulatum Tesaurum pauperum siue Speculum puerorum, latin, sur deux colonnes, [A]. Traité de grammaire latine.

24- Fol. 134ro : Aquarelle représentant les quatre éléments, le feu par un page, l’eau par un fauconier, la terre par une nonne et l’eau par un moine.

25- Fols. 134vo-135vo : Prophétie anonyme de la fin du XVe siècle ; Inc. : « Despertar sera [sic] la aguila que·n l’ayre va uolant ab ses ales ben esteses ab son bech ua siulant » ; valencien, [B].

26- Fols. 135vo-137vo : recettes de remèdes, en valencien, par au moins trois mains différentes du XVe siècle, puis un texte illisible, perpendiculaire au premier, dont il ne reste que 5 lignes, et enfin, fol. 137vo, mention d’une éclipse de soleil de deux heures, le mercredi 29/07/1478.

c) Bibliographie

27DURAN, Eulàlia, REQUESENS, Joan, Profecia i poder al Renaixement, Valence : Eliseu Climent, 1994, p. 385-401.

28FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, Lluís, Una profecía valenciana y manifestaciones del espíritu popular en Cataluña ante los sucesos de la guerra de Granada, Valence : succesor de Vives Mora, 1952, p. 21-24.

29BOHIGAS, Pere, « Les Profecies de Merlí i altres profecies contingudes en manuscripts catalans », BBC, IX, 1923, p. 275.

d) transcription diplomatique

[Bibliothèque de l’université de Valence, manuscrit 216 (catalogue : 902), fols. 234v°-135v°]

30[Fol. 134v°] Deſpertar ſera la aguila quen layre va uolant \ ab ſes ales ben eſteſes ab ſon bech / ua ſiulant En la tera de granada dauant ella fugiran per munta[n]yes e per coues / la cataran ſerquant un caſtell ueuran en layre ab hun leo rugent qui entr/-ra en granada ab tota la noſtra gent qui fara aytal matanca e de ſanch / eſcampament a-co ſera ha hora de migdia en diuendres uerament flor de lir ſera / ſpandida e -ueurets la ſerp uolar tro en la eſtreta gola qui ſa apella gibraltar / hoint una ueu ploroſa tots uolen ſe bategar per paſar en barberia per la creu / exalcar

  • 1 In marg. alt. man. : non leg [marge gauche coupée]

311La gent ſera auiſtada alli cridaran ſon quonſell tots pendran la enpreſa ab / lo ſenyal de la creu [canc. : tots pendran] Cells qui auran batiſme tots ſeran en lo / freu paſaran la aygua ſalada que nos banyaran lo peu

32Deu defena nostra eſpanya deles ſerps que uan ſiulant car cells qui les an / qriades encara ſen ploraran tallayan ſe los alcaydes qui tenen los al/-ts caſtells cells qui tenen los allts caſtells cells qui guarden beles / forces nos fien en los ¡nfe[canc. : r]ls quar la ora ſera mala quis moura en/-tre nos e ells ſpanya mafoma dolor aura de coltels

33Los caualers de la eſpanya [alt.man. add. : a ] jhesu crist an menys preat per una poca de / ſofra mafomat an exalcat nos cuydeu que ſia cosa [dub. guanyar] tan gran / peccat la profeſia es quonplida entrem nos en ſiutat

34La ora ſera molt ſecreta quant ſera lo gran brogit noy ha [canc. : d]engu qe / ho entena si ſera iorn ho de nit mas ſia quin temps ſe vula lancara tal / eſclafit tremolaran los coratges molt hom ſera eſcarnit

35Lauors la ratapenada uolara molt altament lancara foch per la gola / e fara tall eſpauent quar cells qui la qreu menys preen fugiran qu[non leg.]/-ltadament per muntayes e coues ſera llur habitament

36[non leg.] peccador habitant en la muntanya en aquella ſanta eſglesia de/-uota ermita della ſierra mageſtat en lany de la incarnaſio / de [canc. : la] nostre ſenyor nou ſents huytanta ſet per lo qual temps de/-gam ſaber lo temps eſdeuenidor a pregaries de hun ſant hom docto[r] / papa gregori lo primer qui enpetra graſia ab lo senyor hagui aqueſta / reuelacio que quonplit lo temps ⌡nſtitu[i]t comencaran les dolors de les qua/-ls la eſqriptura ſanta e los euangellistes fan mencio co es fums mor/-taldats gueres e comunes de gents quontra gens e regnes ſobre re/-gnes lagostes e altres quques petites que deuoraran los ſolets eſplets de les / [t]erres de aqueſta plaga tata [sic] la terra ſera toquada oniuerſalment per to/-tes les partides de cristians hauran ſens comparaſio gran eſcanpament / de ſanch quar noy aura rey en tota cristiandat que de guera o de plaga / puxca eſcapar e aco per lo pecat que en lo mon ſera car los ſenyo[r]s a ſos / uasalls axi com a -tirants e -ſots justa raho e ſots zel de bona amor ab / falces maneres co de llur los tolran e quanta ſenyoria de uaſalls au/-ran per complir le[non leg.] [dub. : que] poran qu[non leg.] tots ſerem en-b[dub. : ol]cats en aq/-ueſt peccat \ de la ley [non leg.]-ells [non leg.]-ue la ley ſeruar[a]n en gran de/-ſerts ſeran en [non leg.] // [Fol. 134ro] les altres gents ſeran eſcarnits la eſtraya mafometal en lo mon multiplica[da] / ſera en tota la magor partida de africa e de aſia a [alt. man. add. : Sa] ſenyoria ſera iat ſe ſi[a] / quen eroupa partida ni aura hi aco per la poca veritat e juſticia que en / gent cristiana ſera quar juſticia ni miſericordia en los ſe[n]yors no ſera atroba[da] / ans ſera amagada en amicicia en falſia exalcada e -dauant poſada pietat d[e] / ſenyor al uaſall ne pel hom poderos al pobre freturos no ſera maſ ſuper[bia] / e ergull e uana gloria e luxuria per tots regnara entre totes gents tots / preats maeſtres en teulochia frares e capelans en mala copdicia vi[ur]/-an religio no mantendran ne deles animes que acouanades los ſeran me[r]/-quaderia ne faran los beneficis de ſanta mare eſgleya e les grans dignit[ats] / per or o per argent conprades ſeran e vennudes la gent cristiana ſera en eror d[e] / dos papes quey aura nou ſabran qual es lo millor de aqueſta diuiſio la gen[t] / pagana ſen riuran e -quontra cristians batallaran lo regne de [canc. non leg.]-ongria e -la co[no leg.] / de creuda conqueran e quant aqueſtes coſes ſeran un petit rey accidental ſe [le]/-uara de corage molt cruel molts ne parlaran dell e dels grans fets que au[non leg.] / les ſues proprietats moltes coſes comencara e moltes coſes acabara virtut au[ra] / ſobra malmenats ſeran cels qui li tendran cara car de glaui ſeran ferits [ non leg.] / los grans com los gichs tots los regnes comoura e moltes terres e regnes dau[all] / lo ſeu talo posara e -de aquells tots victoria aura e li ſera donada car la m[aj]/-or part aura en ſa maynada affrica cruelment calcigara e grant gent del[non leg.] / [non leg.]-ent pagana conprimira car per mar[canc. : e] partira la ſua armada no pora compt[ar] / e les ſues propies gens ſeran ben guarnits dor e -dargent be ſera dolent lee[non lg.]/-xol que no ſia rich ſi donchs no es del tot foll car deles riqueſes daltres / portaran en gran abundancia ſera lo dit rey ab ſon poder ab ſenyori[a] / [non leg.]-ra uolran conquerir franca les erbes deles teres paxera e -les aygues dels [non leg.]/-rs rius beura gran dapnatge fara a -gran partida del regne e conquera / ſeu citi ſobre la gran ſiutat posara per les gents arefreſcar car fort treba[llad]/-es ſeran de la cunqueſta que feta auran. enpero noſtre ſenyor no volra / lo regne de franca ſe perexqua lo rey de franca cobrara ſa maynada / tot lenperi de franca gran conqueſta fara que e[alt.man. : u]ropa en gran plant / per que lo rey petit ſen tornara en doble coratge per lo dan que rebut au[ra] / quontra la -gent pagana fort execucio fara en tota e[alt. man. : u ]ropa moro no [ro]/-mandra e -lo rey petit faent aqueſta execuſio leuar ſa lo fill de perdicio l[a] / [be]stia de ſet caps per los quals ſon los set peccats mortals dels quals parla / [jo]an en lo apochalisi e es per ell eſcrit que deu ſe fara clamar e dira que e[s] / eſtat creador del cel e de la terra e mar e los iuheus tots lo ſeguiran que n[o] / qalra molt preicar cels qui noura ſus seran faran teſtimoni fals e dir[an] / que aquel es ſon ver meſies del qual ne parlen les profecies moltes gents [lo] / ſeguiran per veure los miraccles que fara apostols ſeus elegira e al pe[tit] / rey trametra molts grans e -richs dons aell e ſes gents e molt tresor e ped[res] / preſioſes e -argent trametra quel miſatger qui al dit rey trameta fill de [non leg.] / ſera axi que en lo nom de antecrist fara tot ſo que li ſera ben iust per que al [dub. dit] rey torbara una per los dons que li fara altra per los falcos miracles [que] / aquell fara axi que lo dit rey del cor del dit antecrist ſera o ſenyor deu [non leg.]-a/-queſt rey tan cruel ſeran les gents que menara de la yla maluada de e[non leg.]/-ga partida en roma ſenyoregant e aqui molts capelans e -trobaran mo[lts] // [Fol. 135v°] [pr]eicados frareſe capelans maestre e vols ſantedat de antecrist preycaran en gran / [a]poſtolical lo elegiran aqueſta eleccio lo dia ques fara lebroſos e contrets gu/-[non leg.]-a e ſechs inlum¡nara e quant aco veuran les gents com a -deu lo adoraran / [di]ent tu eſt mon[canc. : m] deu e tu as creat tot lo mon e tu eſt noſtre ſenyor aqueſt mal/-[u]at ante-crist dels ſeus treſors molt los donara car tots los treſors del mon en / [s]on poder seran axi aquells que ſon amagats de-ius terra com aquels que -ſon en / [f]ons de mar aqueſt rey ala eſglesia de deu grans deſonors fara e al ſant pa/-[st]or en les couarges de la tera amagar fara molts altres deuots cristians a/-[xi] dones com homens per los deſerts e coues e eſpeſures ſamagaran per les cruels [lac.]

Notes

1 In marg. alt. man. : non leg [marge gauche coupée]

© e-Spania Books, 2016

Licence OpenEdition Books

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search