Version classiqueVersion mobile

L’eschatologie royale de tradition joachimite dans la Couronne d’Aragon (XIIIe-XVe siècle)

Première partie : description des manuscrits et transcriptions diplomatiques

Archives municipales de Valence (Arxiu Municipal, Valencia)

Texte intégral

Protocolo notarial de Jaime Ximeno, Valence, Archives municipales, 8 16 (olim 168), 1484

a) Description

1Ce manuscrit de papier, de 145 × 210 mm (folios : 220 × 150 mm) est un recueil d’actes notariaux établis à Valence par Jaime Ximeno entre le samedi 04/01/1484 et le vendredi 24/12/1484, chronologiquement ordonnés et datés. Il contient 10 cahiers de 20 folios (10/10) et 4 pages de garde (2+2) ; le papier est très abîmé par l’humidité (la tranche du volume est rongée, les feuilles sont collées les unes aux autres) ; la reliure d’origine en parchemin a été conservée.

2Sur le dos du volume, on trouve : 98 [encre] / 1484 1484 MCCCCLXXXXIIIJ 1484 [ces 4 dates sont perpendiculaires au reste] / une mention à l’encre, illisible / une étiquette portant 168. Le premier plat porte, de haut en bas : 121 et 168, au crayon de papier / 8-16 au crayon de papier / « vist » à l’encre et 8 16 au crayon de papier. Sur la face interne du premier plat : un texte de deux lignes, dont on ne distingue que la deuxième : « del any MCCCCLXII » ; le deuxième plat est vierge.

3Le recto de la première garde porte des comptes en ligne pour les mois de juillet, septembre et novembre, de la main du scribe du volume, mais sans indication d’année et une addition ; la marge droite est rongée par l’humidité et déchirée ; il n’y a rien sur la deuxième garde, également très abîmée et sur laquelle on devine un filigrane que je n’ai pas su rattacher à un modèle (on ne voit que le bas d’une main gantée). Les deux dernières gardes sont coupées à la moitié en largeur et portent des notes illisibles (on devine CCCXXX et LXXVII, deux fois) et deux additions.

4Une numérotation moderne au crayon de papier apparaît sur les folios qui portent du texte ; on lit cependant LXXIII à l’encre fol. 75r°, seul cas de numérotation ancienne. Le volume a été intégralement copié par la même personne, à la fin du XVe siècle, dans une petite cursive présentant énormément de ligatures ; de nombreux actes sont biffés. Quelques espaces ont été laissé en blanc, peut-être pour y copier d’autres actes (fol. 73r°, alors que l’on passe d’un texte daté du 21/05 à un texte daté du 28/05 et fol. 151r°, entre deux actes du 27/07). Les folios 183r°-189v°, 194v°-197v° et 198v°-199v° sont vides. Le scribe a porté quelques notes marginales aux actes notariaux pour en préciser la nature — logia, stabliment — ou pour en donner un résumé.

5Quant aux textes qui nous occupent, le Lucidari est copié sur une seule colonne, de dimensions et de nombre de lignes variables ; les deux autres prophéties sont copiées sur deux colonnes, également de nombre de lignes et de dimensions variables, les folios ne présentant pas de réglure.

b) Contenu

6- Fol. 1r° : « Jehsus / Sextus [expunct. : Quintus] decimus prothocollus mei Jacobi / eximeno Scribe Serenissimi domini Regis / Aragonum eiusque auctoritate notaris publici / valencie ac per totam terram et domjnacio/-nem suam Scribeque magniffici concilij / et domjnorum⌡uratorum Ciuitatis Valencie / anno a -nativitate domini M°CCCC°LXXX° quarto \ Et ut / jn -actis ⌡nstructionis et scripturis ⌡n huiusdem / libro exaratis et scriptis fides ⌡ndubia / ubique locorum atque terrarum adhibeatur / solitum quo utor artis notarie hic / appono meum Sign[signum manuale]num ».

7- Fols. 1v°-182v° : Actes notariaux de 1484, chronologiquement ordonnés, en latin et en catalan, du samedi 04/01/1484 au vendredi 24/12/1484.

8- Fols. 190r°- 193r° : Lo Lucidari. Inc. : « En nom de la sancta Trinitat / en fauor de la feel christiandat / vull fer aquest dictat / per lo senyor rey so pregat / don Ferrando nomenat ».

9- Fol. 193v° : Prohemi de mestre Arnau de Vilanoua compilat per ell e per Rochacissa leuat per strologia per la mort del infant don FFerando que mori en Castello per lo rey en Pere ; Inc. : « Fenira lo regiment / de la cuixa dreta / durara cinquanta anys / apres vendra d’Espanya / a qui pertanya / la senyoria ».

10- Fol. 194r° : Profecia de mestre Arnau de Vilanoua ; Inc. : « En lo any sexanta / ans de IIII o de quatre / veureu combatre / la rata penada / e lo leo ».

11- Fol. 198r° : Liste des Libres de consells dels scriuans de la sala sots lo seguent orde (8 sous-divisions).

c) Bibliographie

12DURAN, Eulàlia, REQUESENS, Joan, Profecia i poder al Renaixement, Valence : Eliseu Climent, 1994, p. 343-367.

13GILI, Joan, « Lucidari », ELLC, III, 1981, p. 119-127.

14REQUESENS, Joan, « Uns versos profètico-polítics referits a Ferran el Catòlic », Homenatge Arthur Terry, Barcelone : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 1, p. 71-81.

15RODRÍGUEZ PERTEGÁS, José, « Efemérides notariales », Anales del centre de cultura valenciana, 8, Valence, 01-04/1931, p. 10-15.

d) Transcriptions

Protocolo de Jaime Gimeno, 8 16, 1484, Valence, Archives municipales

Lo lucidari [Fol.190r°]

En nom dela ſancta trinitat

en fauor dela feel christiandat

vull fer aqueſt dictat

5

per lo Senyor Rey ſo -pregat

don -ferrando nomenat

dient me axi

prech vos molt lucidar¡

de -mos IIII. fills leuau ⌡uhi

10

los quals ſon primer alfonſo

ſegon ⌡oan Enrich -terc e lo quart

quart pedro

de -tots aqueſts maueu feta

demanda

15

mas reſpoſta -us fac no breu

mas larga

E del primer -vos parlare

axi arreu yo -men ire

Senyor yo trob que regnara

20

don alfonſo ab puxança

mas poch de temps ell ſtara

en -ſos realmes e -partira

una dos e -tres vegades

don gran proffit lin segu¡ra

25

per la ſerpent mandat -sera

E de -aquell conſell pendra

ab tot que don ⌡oan lo lexara

per la gran congoxa que haura

E per co no ſtara

30

que -sa empreſa ell -fara

la gran ſicilia conquiſtara //

ab valença de -ſos Regnes [Fol.190v°]

E cathalunya que molt -hi -fara

E daqueſt fet -coronan portara

35

don lin -partira gran ſuperbia

que per auant ſe -moſtrara

Axi lalfonſo Rey ſera

les dos Sicilies ſenyorejara

E pel -princep que dins ſera

40

ell que conquiſtar no ceſſara

ans ab puxança lon lancara

per la qual coſa dan -haura

la flor de -llir cab a -ell ſera

ab tot que la -creu blancha

45

qui de -flor de -llir tancada sta

dins cathaluya entrara

ab -ſocors dela flor -de -llir

qual ab ell ligada ſera

E per auant exira

50

Una ſquadra despanya

que als nou baſtons aiudara

E hun princep que fill ſera

ſon nom per ferro nomenara

la gran batalla guayara

55

al -pla de -ſalſes la -flor -batra

paſſat Narbona lo ſegu¡ra

E lo princep que de napols foragitat ſera

aqueſt treball comportara

pel gran peccat que fet haura

60

Car gran rebellio per ell -ſe -fara

per la batalla que en -lo pla ſera

Car la flor de frança se -deſfara //

Triſta la mare que fill hi -haura [Fol.191r°]

E -lo princep que ferrandas [sic] dira

65

Cathalunya molt caſtigara

Car -ab -[canc.: l]ſa ſpaſa guayarla

per -la -rebellio que fet haura

per los [canc. : p]fills deuallarem

del -ſegon Nat vos parlarem

70

⌡oan ſon nom es e -valent

En armes molt -diligent

per natura Rey ſera

dels Regnes mas poch en -pau ell regnara

E ſa -planeta volta fara

75

En gran guerra lo metra

a -carn e -ſanch tot -ho vencra

per mort de -don alfonſo regnara

E la -poſſeſſio to-ta pendra

E puix -poch li durara

80

Car la primera guerra per cap li -tornara

mas de cathalunya ell exira

E la -puxanca de napols lin donara

hun tal conſell per -lo mon ſen parlara

Car tal exequucio catalunya fara

85

per -los priuilegis que tendra

que per hauer la moneda

a -don -⌡oan mal lin vendra

Car cathaluyas rebellara

En -caſtella de cap dara

90

E portogal abracara

E -Apres lo Reyner dins moris

E la -flor -de -llir deſtrou¡ra //

Tot aço cathaluy-a -fara [Fol.191v°]

Apres a -ſon senyor natural tornara

95

fferando la -ſenyoreiara

pero [dub.: barchinona] deſtrou¡da -ſera

A Carogoças ſubiugara

E valencia lin aiudara

lo fill ſtrany que comtes dira

100

la -varra dauant ſe -metra

gentil valença lin fara

honor e proffit ne -haura

Car en -aqueſt fet molt -hi -fara

E ſon fill Rey petit ne [canc. : restara] romandra

105

Mala ſera la -⌡ornada

que barcl[canc. : u]onal -regiment tindra

pels priuilegis que don alfonſo donats los haura

o barchinona que faras maluada

Car de -ta ſenyoria ſeras deſpullada

110

E de tots tos priuilegis deſeretada

En -diuerſes morts te -veuras donada

Triſta la mare que fill gran [canc. : h]si haura

Car gran flagell lin ſegu¡ra

Tota eſta bugada

115

per ferrando ſera lauada

Ell tot -ho ſenyorejara

ab gran honor e -puxança

ffill ſera de -don ⌡ohan

quen fet darmes ſera gran

120

Apres en -lany ſetanta -huyt

lo -dit Rey don ⌡oan morra

lo fill ab gran puxança lexara //

Lo Rey deſpanya honor gran li fara [Fol. 192r°]

Car en -poquesa en armes nodrit -ſera

125

per lacoſtança que a -bell -fet -haura

llauors ſera hun brogit

Car trencada -la -ligança

feta ab lo Rey de frança

don -⌡oan ſe -trobara enganat

130

pero molt -preſt ſera -reparat

la mes part dechristiandat

ſen -planyera de -tal malueſtat

Car trobar¡a deſpullat

mas ab ſoccors de moltes parts

135

preſt -ho -haura recobrat

ab gran honor conquiſtara

ab batalla cruel ques ſeguira

( o barchinona maluada

molt ſeras deſuergoyada

140

que del -tot ſeras acabada

E de tots deſemparada

mala -ſera la ⌡ornada

quant faras ſemblant panada

pus no -vull de -aço comptar

145

de -don Enrich -coue parlar

princep ſera tots temps

En -aqueſt mon [dub. : tant] com viura

En -caſtella dotat ſera

ſa -vida honeſtament fara

150

E bon renom ab ell ſera //

En gran batallas trobara [Fol. 192v°]

pero en aquella morra

lany MCCCCL veura

molta gent -lo planyera

155

hun hereter ell lexara

lo qual noblament batallara

En -dignitat -ſe -trobara

E verament -regir -pora

a -poch -temps que paſſat -ſera

160

en -batalla ell -morra

de -que gran mal ſera

dela ſua gran -fama

pus daqueſt no vull parlar

de -mes -ſera lo treballar

165

de don pedro vos vull comptar

que per aquell collocar

la gran Sicilia a -guayar

don alfonſo matex ira

al gran ſtol que per mar fara

170

de que gran cars lin ſegu¡ra

don pedro ſera -valent

E li -valra be molta -gent

En armes ſera [canc. : valent] molt diligent

fara guerra molt -aſprament

175

Sa vida ſera no molt larga

Car morra molt deſaſtradament

dolra molt a -tota gent

per que morra per accident

daqueſt molt -poch -ſen -pot parlar

180

apres la sua mort //

don alfonſo napols -haura [Fol.193r°]

hun menbre ſeu lexara

lo qual de Ector ſemblant ſera

En moltes parts ell ſera

185

E gran[s] -fahenes ell -fara

En cathalunya trametra

quant la -tempeſta -hi -ſera

E fara -y gran valença

ala bandera que lor e -flama fa

190

Sobre maſſella deſplegara

grant part ne deſtrou¡ra

En aygues mortes ell -ira

E molt foch -hi encendra

daqueſt menbre lo nom -ſera

195

tal com lo Rey que lor e -flama -fa

hun deſos fills -hi trametra

E gran -dan hi -donara

Car ell affaynat -ſera

per -lo turch que paſſar -volra

200

valent batalla li -parara

Lo turch -molt lo tembra

E tots partits lin cercara

 

16[Fol.193v°] Aci comença lo prohem¡ de meſtre arnau / de -vilanoua compilat per ell e -per rochaciſſa / leuat perſtrologia per la mort -del ⌡nfant / don fferando que mor¡ en -caſtello per lo rey / en -pere

 

Fenira lo regiment [Cl.A]

dela cuixa dreta

durara cinquanta anys

apres vendra deſpanya

5

a -qui -pertanya

la -ſenyoria

que -li -era tolta

E en -ſegre li -fon leuada

En -lo any cinch ſcampada

10

de molts nobles

e de molts pobles

molt cridada

En lo any ſexanta

ans del quatre

15

dans e -dampnatges

ſeran en -cathalunya

per la malia

per tots comeſa

sera defeſſa

20

la creu vermella

que en -terra ahia

la ſenyoria

los ſera tolta

en -balaguer

25

que al -cap primer

fins al -derrer

a -tall despaſa

ferra la maça

que en fraga

30

ffon deſcuberta

ſots gu¡atge

ſe -feria mal

ſera egual

axi -com la de muruedre

35

[Col.B]car sera -deſuolta

la -gent noſtra

valencia frau e -falſia

que en ells demora

E -la morer¡a

40

En aquell dia

per lo Rey en -pere

ſera lancada

a -veu de campana

fins en -barberia

45

En aycell dia

ſera exalcada

la fe -christiana

E avu¡-da

fins queſia

50

tota barber¡a

a foch -e -flama

 

17[Fol. 194r°] proffecia de mestre arnau de vilanoua

18En -lo any MCCCLXII fonch -leuat per m¡ arnau / d­e -vilanoua en -lo caſtell de -ceruera del / maeſtrat perſtrologia lo ques ſeguira -en -los / nostres Regnes per -la -mort -del -¡nfant don / ferrando que mor¡ en -caſtello

 

En lo any sexanta [Col.A]

ans de IIII o de quatre

veureu -combatre

la -rata -penada

5

E lo leo

la flor de liri

moura gran brogit

per tota ſpanya

venra a -qui pertanya

10

la reyal mota

O cathaluya

Coue que a -tu rage

la -teu ſuperbia

ſia -baxada

15

per la entrada

dels franceſos

puix aragoneſos

ſia la -mota

en -tarragona moguda

20

per -a -leyda

aqui caſtella

per fer -valença

ſobre -ſegre

ſera -vengada

25

la ſanc primera

qui -fonch -deſpeſa

per la mal¡a

que -fonch -comeſa

durgell que ab lo mantell

30

fonch -mal nouell

en balaguer

tot -hom o quer [Col.B]

E fonch -primer

la mort del ⌡nfant

35

don ferrando

que mor¡ en -caſtello

peri la cuxa dreta

per ferrando entra

per ferando fin¡ra

40

E aço ſera

per lo de muruedre

que -fonch tant negre

ala de -valencia

per la entrada

45

dels de -caſtella

ab los centelles

ſemblant nouella

veura cathalunya

Coue ques muya

50

la tua boſſa

o barcelona

que tan -donada

tal buffetada

queſera sonada

55

per tota -la terra

fins en -anglaterra

e -portogaL

mouras egual

per eſſer leaL

60

a -qui pertany

la -ſenyoria

que li fonch -tolta

per aquella volta

puix queſia profecia

65

ſpachada

ſera tornada

e -[dub. : restituyda]

tota la -terra

fin¡ra -la -guerra

70

E ſera ab pau la terra

© e-Spania Books, 2016

Licence OpenEdition Books

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search