Version classiqueVersion mobile

I prefetti dell’annona da Augusto a Costantino

 | 
Maria Letizia Caldelli

Appendice A – Liste prosopografiche

Texte intégral

I secolo: da Augusto ai Flavi

Nome Origo Tres militiae o altro Procuratele Prefetturae e altro Dataz. praef. annonae
1. C. Turranius Gracilis Gades praefectus Aegypti
praefectus annonae
14-48?
2. Pompeius Paulinus Arelate praefectus annonae 49-55
3. L. Faenius Rufus praefectus annonae
praefectus praetorio
55-62
4. **Claudius Athenodorus praefectus annonae 62-68
5. Arrius Varus italico praefectus cohortis
primipilus
praefectus praetorio
praefectus annonae

Ottenne i praetoria insignia.
70
6. *C. Valerius Paullinus Forum Iulii tribunus cohortis praetoriae
primipilus bis
procurator provinciae Galliae Narbonensis (CC) praefectus annonae
praefectus Aegypti
post 70, ma ante 73/74
7. **L. Iulius Ursus praefectus annonae
praefectus Aegypti
praefectus praetorio
(?)
adlectus in amplissimum ordinem
cos. suff. III
73/74-76
8. **C. Tettius C. f. Ouf. Africanus Cassianus Priscus Asisium praefectus vigilum
praefectus annonae
praefectus Aegypti
76-79
9. **L. Laberius Maximus Lanuvium? procurator provinciae Iudaeae (C) praefectus annonae
praefectus Aegypti
praefectus praetorio
79/80-82/83
10. *C. Poppaeus Sabinianus praefectus annonae 82/83-?
11. M. Mettius Rufus Arelate ? Patara? praefectus annonae
praefectus Aegypti
?-fine 88

II secolo: da Traiano a Commodo

Nome Origo Tres militiae o altro Procuratele Prefetture e altro Dataz. praef. annonae
12. C. Minicius C.f. Velina Italus Aquileia praef. coh. V Gallor. equit.
praef. coh. Breucor.
equit. c. R.
praef. coh. II Varc.
eq.
trib. mìlit. leg. VI Vict.
praef. eq
(uitum) alae I sing. c. R.
proc. provinc(iae) Hellespont(i) (C)
proc. provinciae Asiae
(CC)
proc. provinciarum Lugduniensis et Aquitanicae item Lactorae
praefectus annonae
praefectus Aegyptì
subito prima del 100
13. Ser. Sulpicius Similis Carthago centurio cohortis praetoriae (Cass. Dio)
primipilus
(?)
praefectus annonae
praefectus Aegypti
praefectus praetorio.

Ottenne gli ornamenta consularia
?-107
14. M. Rutilius Lupus Beneventum ? praefectus annonae
praefectus Aegypti
107-112
15. Claudius Iulianus praefectus annonae età adrianea
16. *T. Statilius Optatus italico praefectus cohortis I Lucensium
tribunus legionis V̅I̅ ferratae
tribunus legionis V̅I̅ victricis
praefectus alae Afrorum
procurator Augusti ad census Britanniae (LX)
procurator Augusti ad census Gallorum
procurator Augusti ferrariarum
( C)
procurator Augusti ad patrimonium
(CC)
procurator Augusti hereditatium

flamen C̣
[armentalis vel -erialis]
procurator Augusti a rationibus
p[raefectus ann(onnae)]
età adrianea
17. C. Iunius C. f. Quir. Flavianus Roma / Italia trib. mil. leg. VII Geminae pro magistro XX hereditatium (LX)
proc. Alpium maritimarum
(C)
proc. Hispaniae citerioris per Asturicam et Callaeciam
(CC)
proc. hereditatium
proc. provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae
pontifex minor
proc. a rationibus
praefectus annonae
fine età adrianea o inizio età antonina
18. **L. Valerius L. f. Qui(rina) Proculus Malaca praef. cohort. IIII Trachum (!) Syri(a)cae
trib. milit. legionis VII Claudiae p. f.

praef. classis Alexandrin(ae) et Potamophylaciae (LX)
proc. Aug. Alpium maritumar
(um) (C)
delectator Aug.
proc. provinc(iae) ulter<ior>is Hispan
(iae) Baetic(ae) (CC)
proc. provinc
(iae) Cappadociae
proc. provinciae Asiae
proc. provinciarum trium
[---]
[proc. a rationib(us) Aug.)]
praef. annon(ae)
praef. Aegypti
141?-144
19. M. Petronius M. f. Quir(ina) Honoratus Africano? praef. coh. I Raetorum
trib. mil. leg. I Minerviae p. f.
praef. alae Aug. p. f. Thracum
proc. monetae (C)
proc. X̅X̅ hereditatium
(CC)
proc. prov. Belgicae et duarum Germaniarum
proc. a rationib
(us) Aug.
pontifex minor
praef. annonae
praef. Aegypti

144-146/7
20. Ti. Claudius Ti. fil. Pal(atina) Secundinus L. Statius Macedo Aquileia p(rimus) p(ilus) leg. II̅I̅I F(laviae) f(elicis)
trib. coh. I vig
(ilum)
trib. coh. X̅I̅ urb
(anae)
trîb. coh. IX pr
(aetoriae)
p
(rimus) p(ilus) ìterum
praef. leg. II Traian
(ae) f(ortis)
proc. Aug. X̅X̅ her(editatium) (CC)
proc. provinc
(iarum) Lugudun(ensis) et Aquitan(iae)
a rationib
(us) Aug.
Flamen Divi Vespasiani
(ad Aquileia)
praef. annon(ae) 146/7-?
21. L. Volusius L. f. Pal(atina) Maecianus Ostia? praef. fabrum
praef. coh
(ortis) I Aeliae classicae
adiutor o(perum) p(ublicorum)
a libellis Antonini Aug. Piì sub Divo Hadriano
(LX)
praef. vehiculorum
(C)
a studi
(i)s et proc. bibliothecarum (CC)
a libellis et censibus Imp
(eratoris) Antonini Aug. Piì
pontifex minor

Ad Ostia patronus coloniae e patronus del corpus lenunculariorum tabulariorum auxiliariorum Ostiensium
praef. annonae
praefectus Aegypti
.
Adlectus inter praetorios
praef. aer
(arii) Saturn(i)
consul designatus
152?-159
22. Ulpius Saturninus proc. Daciae inferioris praef(ectus) annon(ae) ?-166
23. **Q. Baienus P̣. f. Pup(inia) Blassianus Tergeste [praef(ectus) co]h. II Ast[urum]
[tr]ib(unus) leg. VII [C. p. f.]
[praef(ectus) a]lae II Gall[orum]
[proc. ad census accip(iendos)] Cappadoc(iae), Armen(iae) [minoris, Ponti Mediterra]ni (LX)
[praef.] class(is) Britanṇịc̣[ae] (C)
p
[roc. ---]
proc. Mauret
(aniae) Tingitan(ae)
pro
[c. pro]vinc(iae) Rae]t(iae)
[praef.] c̣ḷạssis praẹtọṛ(iae) Ravẹ[n]ṇat(is)
proc. provinciar
(um) Lu[gdunens(is)] ẹt Aqu[itanicae]
p
[roc. a rat(ionibus)]
praef. ann(onae)
praef. Aeg
(ypti)
166-167
24. *Sex. Tigidius - f. Perennis italico membro del consilium principis
ab epistulis
o a libellis
praefectus annonae
praefectus praetorio
177
25. T. Flavius Piso membro del consilium principis praefectus annonae
praefectus Aegypti
179
26. L. Iulius Vehilius Gr[atus] Iulianus italico praef. cohort. tertiae August(ae) Thracum
trib́. cohort. primae Ulpiae Pannoniorum
praef. alae Herculanae
donis militaribus donato ab Impe
[ra][o]ribus Antonino et Vero ob victoriam belli Parthici
praef. alae Tampianae
(miliariae)
praepositus vexillationibus tempore belli Germanici et Sarmat(ici) (LX)
donis militaribus donato ab Antonino et
[Commodo Augg. ob vi]c̣tor(iam) bẹḷḷị G̣ẹṛm[a]ṇịc̣(i) [et Sarmatici ---]
proc. Aug. et praep. vexillationis per Achaiam et Macedoniam adversus Castabocas
(C)
proc. Aug. et praep. vexillationis in Hispanias adversus Mauros rebelles
(C/CC?)
proc. Aug. et praef. classis Pọntic̣ae
(CC)
proc. Aug. et praeposịt. vexillationis per
[provinciam Asiam? vel prov(inciam) Cappadociam?]
próc. Aug. provinc̣
(iae) Lusịtaniae et Vettọniae
proc. Aug. et praep. vexiḷlation
(ibus) tempore belli [Britannici?]
praef. classis praet. Ravennat
(ium) (CC)
praef. c̣lassis praet. Misenat
(ium)
á rationib́
(us) (CCC)
praef̣(ectus) ann(onae)
praef
(ectus) (aetorio)
?-189 (dopo il 23 agosto)
27. M. Aurelius Papirius Dionysius regioni ellenofone adsumptus in consilium ad ((sestertios)) LX m(ilia) n(ummum)
sacerdos confarreationum et diffarreationum
centenarius consiliarius Aug.
ducenarius praef. vehicul
(orum) (ἔπαρχ̣ον ὀχημάτων καὶ δουκηνάριον)
a copi
(i)s Aug. per viam Flaminiam (ταχθέντα κ̣αὶ περὶ τὴν Φλαμινίαν ἐπὶ τῆς εὐθενίας)
a libellis et a cognitionibus Imp. Commodi Pii Felicis Aug.
(ἐπὶ βιβλειδίων καὶ διαγνώσεων τοῦ Σεβαστοῦ)
praefectus annonae
praefectus Aegypti
189-190

III secolo: dai Severi a Numeriano

Nome Origo Tres militiae o altro Procuratele Prefetture e altro Dataz. praef. annonae
28. Claudius Iulianus, p.v. proc. Galatiae (?) praefectus annonae
praefectus Aegypti
201
29. *[--- Iu]lius vel [--- Ae]lius Iulia[nus ---] Puteoli? proc. prov. Ponti et Ḅithyniae (CC)
proc. prov.
[Mauretaniae Tingitanae?]
proc. prov. Britann
(iae)
[praef(ectus) class(is) pr(aetoriae) Misen(ensis) et Raven(natis)?]
a rationib
(us)
[praef(ectus) an]non(ae) fine II - inizio III sec.
30. Philumenianus praefectus annonae 198-209 d.C.
31. **Pr(---) Ant(---), v.p. praefectus annonae 198-209 d.C.
32. **T. Messius Extricatus, v.p. africano procurator a studiis (CCC) praefecus annonae
pontifex minor.
Adlectus inter praetorios
(?)
legatus legionis
[---]
a
dlectus inter consulares (?)
consul bis
(a. 217)
praefecus praetorio
(a. 221?)
210 d.C.
33. **Q. Marcius Dioga Leptis Magna trib. mil. leg. XII Fulminatae praef. classis Flaviae Pannonicae (LX)
procur. ab alimentịs
procur. ad census accipiendos trium civitatium Ambianorum Murṛinorum Tṛebatium
procur. dioeces
(eos) Alexandr(iae) (C)
procur. patrimoni
(CC)
ab epistulis
a libellis
a rationibus August
(i)
praef(ectus) annonae sacrae urbis
pontifex minor
praefectus vigilum, em.v.
213-215 d.C.
34. *Anonimo 1, [v.] p. praef(ectus) ann(onae), v. a. praeff. praetorio, ee. mm. vv. età di Macrino o Elagabalo
35. Claudius praefectus annonae età di Elagabalo
36. Domitius Ulpianus Tyrus consiliarius
a libellis
(= magister scrinii)
iurisconsultus
praefectus annonae sacrae urbis
praefectus praetorio, em. v.
31.3.222-prima del 1.12.222
37. C. Attius Alcimus Felicianus, p. v. municipium Aurelium Commodianum (Africa Proconsularis) advocatus fisci provinciar(um) XI (LX)
proc. alimentor
(um) per Transpadum Histriam Liburniam
proc. per Flaminiam Umbriam Picenum
item vice proc. quadrag
(esimae) Galliar(um)
proc. privatae per Salariam Tiburtinam, Valeriam, Tusciam
proc. ann
(onae) prov(inciae) Narbon(ensis)
proc. ferr
(ariarum) a Lugdunum
proc. sacrae monetae
(C)
proc. hereditatium Romae
(CC)
cur. operis amphitheatri
magister summarum rationum
magister summae privatae
(CCC?)

praef(ectus) annonae vice praef.

vig(ilum), vice praeff. praet(orio)

poco prima della metà del III secolo (243-244?)
38. **Anonimo 2 [praefect]us annonae, v. a. praeff. [praetorio?] 276/282 d.C.
39. *Anonimo 3 [praef(ectus) annonae?, a. v.] praeff. prae[t(orio) eemm. vv.] metà / seconda metà del III secolo

III/IV secolo: dalla tetrarchia a Costantino

Nome Origo Tres militiae o altro Procuratele Prefetture e altro Dataz. praef. annonae
40. **Hostilius
Antipater
, v.p.
praef(ectus) ann(onae)
curat
(or) rei public(ae) Ost(iensium)
288/293
41. Flavius
Domitianus
praefectus annonae
curator
(scil. rei publicae Ostiensium)
fine III (inizio IV)
42. **Manilius
Rusticianus
, v.p.
praefectus annonae a. v. praeff. pr(aetorio), ee.mm. vv.
curator et patronus splendidissim
(a)e col. Ost.
v
(ir) em(inentissimus) praefectus praetorio.
post 296 - ante 305 d.C.

43. Scribonius
R
[---]

praef(ectus) ann(onae)
idemque
[a. v. praeff. praet(orio), ee. mm. vv.?]
[cur(ator) rei public(ae)?] Ostiensi[um ---]
tra il 286 e il 312 d.C.
44. Aurelius
Victorianus
, v.p.
praef(ectus) ann(onae) 312-313 o 314-315
45. **C. Caelius
Saturninus signo Dogmatius
fisci advocatus per Italiam
sexagenarius studiorum adiutor
sexagenarius a consiliis sacris
ducenarius a consiliis
magister libellorum
magister studiorum
vicarius a consiliis sacris
magister censum
rationalis vicarius per Gallias
vicarius summae rei rationum
rationalis privat
(a)e
praefectus annon(a)e urbis
examinator per Italiam
vicarius praeff. praetorio bis in urbe Roma
vicarius praefecturae urbis iudex sacrarum cognitionum
vicarius … per Mysias
comes d
(omini) n(ostri) Constantini Victoris Aug.
adlectus inter consulares
praef. praet.
313-314 (Porena)
46. Profuturus praefectus annonae 7 febbraio 318 - 13 agosto 319
47. Mastichianus praefectus annonae 326
48. Neratius
Cerealis
italico praefectus annonae
v. c.
, praefectus urbi
v. c.
, cons. ord.
328

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search