Version classiqueVersion mobile

Les dieux olympiens et la mer

 | 
Annick Fenet

Annexes

Corpus de sources littéraires choisies

Texte intégral

Ce corpus est constitué de textes peu aisément consultables ou pour lesquels il n’existe pas à l’heure actuelle de traduction en langue moderne (scholies, fragments...), ainsi que quelques passages importants pour notre propos. Ils apparaissent, à l’exception de scholies non datées, dans l’ordre chronologique.

Euripide (vers 485-406)

– Scholie à Hécube (424 a.C.), v. 78 (voir supra p. 296) :

Τελευταία ἂγκυρα·ἀπò μεταφορᾶς τῶν ναυτιλλομένων, οἳ τὰς ἄλλας ῥίψαντες ἀγκύρας, ἂν μηδὲν δι’ αὐτῶν ἀνύσωσιν, ἐπὶ τῇ τελευταίᾳ τὰς ἐλπίδας ἔχουσι.

Traduction :

Dernière ancre : d’après une métaphore de marins, ceux qui après avoir jeté les autres ancres ne sont parvenus à rien placent leurs espoirs dans cette dernière ancre.

Aristophane (vers 445-385)

– Scholie à Acharniens, v. 547 (voir p. 60) :

Παλλαδίων χρυσουμένων ἐν ταῖς πρώραις τῶν τριήρων ἦν ἀγάλματά τινα ξύλινα τῆς ’Αθηνᾶς καθιδρυμένα, ὧν ἐπεμελοῦντο μέλλοντες πλεῖν.

Traduction :

Statues de Pallas dorées : aux proues des trières il y avait fixées des images de bois d’Athéna, dont s’occupaient ceux qui s’apprêtaient à prendre la mer.

– Scholie à Acharniens, v. 682 (voir p. 178) :

Τιμᾶται δέ Ποσειδῶν ’Aσφάλειος παρ’ αὐτοῖς ἵνα ἀσφαλῶς πλέωσιν.

Traduction :

Poséidon Asphaleios est honoré par eux [les Athéniens], pour qu’ils naviguent en sûreté.

– Scholie à Paix, v. 418 : à propos des grandes Panathénées (voir p. 440) :

Τῇ δὲ ’Αθηνᾷ ἤγοντο διὰ πέντε ἐτων, ὅτε καὶ ή ναῦς ἐπὶ γῆς πλέει παρ’ αὐτοῖς.

Traduction :

Elles étaient célébrées tous les quatre ans en l’honneur d’Athéna : à cette occasion, le bateau navigue sur la terre.

Strattis (fin Ve-début IVe s. a.C.)

– Fragment 30 (voir p. 439 et 445-6)

Ces quelques vers sont tirés de la pièce Les Macédoniens (402 a. C.) :

τòν πέπλον δὲ τοῦτον

ἕλκουσ’ ὀνεύοντες τοπείοις ἄνδρες ἀναρίθμητοι

εἰς <τ>ἄκρον ὣσπερ ίστίον <μέγιστον ἐπὶ> τòν ίστόν.

Traduction :

Ce péplos, de très nombreux hommes le hissent au sommet en tirant au cabestan comme une immense voile sur le mât.

Polémon le Périégète (fin IIIe-déb. IIe s. a. C.)

Fragment 75, in Preller, p. 112 = Athénée, Deipnosophistes XI, 462b-c.

Parmi les anecdotes concernant les vases à boire, Athénée cite celle-ci (voir p. 51-52) :

Καὶ Πολέμων δ’ ἐν τῷ περὶ τοῦ Μορύχου ἐν Συρακούσαις φησιν ἐπ’ ἄκρᾳ τῇ νήσῳ, πρòς τῷ τῆς ’Ολυμπίας ίερῷ, ἐκτòς τοῦ τείχους ἐσχάραν τινὰ εἶναι, ἀφ’ ἧς, φησί, τὴν κύλικα ναυστολoῦσιν ἀναπλέοντες μέχρι τοῦ γενέσθαι τὴν ἐπὶ τοῦ νεώ τῆς ’Αθήνᾶς ἀόρατον ἀσπίδα·καὶ οὕτως ἀφιᾶσιν εις τὴν θάλασσαν κεραμέαν κύλικα, καθέντες εἰς αὐτὴν ἄνθεα καὶ κηρία καὶ λιβανωτòν ἄτμητον καὶ ἄλλα άττα μετὰ τούτων ἀρώματα.

Traduction :

Polémon, dans son ouvrage sur Morichos, dit qu’à Syracuse, à la pointe de l’île, à côté du sanctuaire de Gè Olympienne à l’extérieur du mur, il y a une eschara de laquelle, dit-on, ceux qui naviguent vers le large transportent la coupe à bord jusqu’à ce que le bouclier sur le temple d’Athéna soit invisible. Et donc ils jettent une coupe d’argile à la mer, laissant tomber dans celle-ci des fleurs, du miel et de l’encens non coupé ainsi que d’autres plantes aromatiques.

Aelius Aristide (117-189)

– Politique de Smyrne, 402-403 (voir p. 447 s.)

La cité de Smyrne n’est pas en reste par rapport à d’autres cités en ce qui concerne des rivalités légendaires :

Δεῖγμα δὲ ἓν ἐξαρκέσει, οὗ καὶ τò ὑπόμνημα ὄψει. Καλοῦσι γάρ σε ἦρος ὥρᾳ πρώτῃ Διονύσίοις, τριήρης ίερὰ τῷ Διονύσῳ φέρεται κύκλῳ δι’ ἀγορᾶς. Τò δ’ ἐστὶ σύμβολον ὡς ποτὲ Χῖοι πλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν, ώς ἐρήμην αἱρήσοντες, τῶν ἀνδρῶν ἀπóντων ἐν τῷ ὄρει, κᾷτα τῶν νεῶν ὀφθέντες ὑπ’ αὐτῶν κατιόντων, οὐ μόνον τῆς πείρας ἀπέτυχον, ἀλλὰ καὶ τὰς ναῦς προσαπώλεσαν, ἐνόπλιον δὴ τότε ὀρχησαμένων τῷ Διονύσῳ καὶ τὰ Βακχεῖα ἐν τοῖς ἐκείνων σώμασι τελεσαμένων.

Traduction :

Un exemple, dont tu peux voir encore le souvenir, suffira. On te convie aux premiers jours du printemps aux Dionysies : la trière consacrée à Dionysos est portée tout autour de l’agora. C’est le symbole qu’un jour les Chiotes firent voile contre la cité, pour s’en emparer alors qu’elle était désertée de ses hommes partis dans la montagne. Mais ceux-là furent aperçus débarquant de leurs navires par les Smyrniotes qui redescendaient : non seulement ils échouèrent dans leur tentative, mais ils perdirent aussi leurs bateaux, car les Smyrniotes exécutèrent une danse armée en l’honneur de Dionysos et accomplirent les fureurs bacchiques sur les corps des Chiotes.

Prosphonétique de Smyrne, 473-474 : Dionysos, fête des Smyrniotes (voir p. 447).

Καὶ τριήρης τις ἦν δεικνυμένη μὲν Διονυσίοις, ὑμνουμένη δ’ ἐν τοῖς Κατάπλοις, σύμβολον νίκης παλαιᾶς, ἣν ἐνίκων Σμυρναῖοι βακχεύοντες Χίους ὅπλοις καὶ ναυσὶ πεφραγμένους. Ἅ γε μὴν ὀφθαλμòς ἐξηγεῖτο καὶ οὐ μῦθος ἔτι οὐδὲ λόγοι λογοποιῶν τε καὶ ποιητῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτòς Ὃμηρος παρὼν ἀσφαλέστερον ἂν ἡγήσαιτο σιωπᾶν ἢ λέγειν περὶ αὐτῶν.

Traduction :

Une trière était montrée lors des Dionysies, chantée dans Kataploi comme le symbole d’une vieille victoire qu’avait remportée les Smyrniotes, saisis d’un délire bacchique, sur les Chiotes munis d’armes et de bateaux. Oui, ces événements un témoin les a expliqués en détail ; ils ne sont pas dus à une légende ni non plus à des fables de poètes conteurs de fables, mais Homère lui-même, s’il avait été présent, aurait pensé plus prudent de se taire que de parler à ce sujet.

– Scholie à Aelius Aristide, Panathénaïque 197, 8 (éd. Dindorf)

Le discours d’Aelius Aristide a été prononcé en 155 p.C. lors des Panathénées. Extraits de commentaires de scholiastes (voir p. 441) :

Παναθηναίων τῇ θηωρία·πέπλον λέγει τò ἱστίον τῆς νέως. Φασὶ γάρ ὅτι ναῦς ἦν ὑπότροχος κατασκευασθεῖσα, ἥτις ἐν τοῖς Παναθηναίοις ἀπό τινος τόπου ἀγομένη ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν εἶχεν αρμενον (...). ΒD. ’Eν τοις Παναθηναίοις ὕφαινον αἱ παρθένοι ’Αθήνησι πέπλον (...) ἐποίουν τοῦτον τòν πέπλον ἱστίον τῆς νὴος, ἥτις ὑπότροχος κατεσκεύαστο, καὶ ἔκ τινος τόπου πρòς τὴν ἀκρόπολιν ἤγετο. (...)

Traduction :

Théorie des Panathénées : on dit que le péplos est la voile du bateau. On raconte en effet que le bateau était garni et équipé de roues, et était lors des Panathénées de cette façon emmené à l’Acropole avec les agrès (...).

BD. Lors des Panathénées les jeunes filles confectionnaient à Athènes un péplos (...). On faisait de ce péplos une voile du bateau, qui était équipé de roues, et de cette manière le péplos était emmené à l’Acropole.

Pollux (IIe s. p. C.)

Onomasticon I, 93 (voir p. 295)

Parmi le vocabulaire nautique réuni par Pollux, apparaissent les ancres :

Ἄγκυραι ἀμφίβολοι, ἀμφίστομοι, ἑτερόστομοι καὶ ἄγκυρα ἱερά, ᾗ χωρὶς ἀνάγκης οὐ χρῶνται.

Traduction :

Il y a des ancres amphiboloi, amphistomoi et hétérostomoi, ainsi que l’ancre sacrée, qu’on n’utilise qu’en cas de nécessité.

Flavius Philostrate (vers 165-245)

Vie des sophistes I, 25, 530-531 (publié entre 230 et 238)

Le sophiste Polémôn, quoique non originaire de Smyrne, a reçu les honneurs de ses habitants (voir p. 440 et 448) :

Οὗτοι γὰρ ἐκ μειρακίου κατιδόντες τι ἐν αὐτῷ μέγα πάντας τοὺς οἴκοι στεφάνους ἐπὶ τὴν τοῦ Πολέμωνος κεφαλὴν συνήνεγκαν, αὐτῷ τε ψηφισάμενοι καὶ γένει τὰ οἴκοι ζηλωτά, προκαθῆσθαι γὰρ τῶν ’Αδριανῶν ’Ολυμπίων ἔδοσαν τῷ ἀνδρὶ καὶ ἐγγόνοις, καὶ τῆς ἱερᾶς τριήρους ἐπιβατεύειν. Πέμπεται γάρ τις μηνὶ ’Aνθεστηριῶνι μεταρσία τριήρης ἐς ἀγοράν, ἣν ὁ τοῦ Διονύσου ἱερεύς, οἷον κυβερνήτης, εὐθύνει πείσματα ἐκ θαλάττης λύουσαν.

Traduction :

Ceux-ci ayant distingué en lui de la grandeur dès son adolescence, ils rassemblèrent sur la personne de Polémôn toutes les marques d’honneur locales, stipulant par décret pour lui et son génos les mesures les plus enviables pour Smyrne ; c’est ainsi qu’ils accordèrent à l’homme et à ses descendants de présider les jeux Olympiques d’Hadrien et d’embarquer sur la trière sacrée. En effet le mois d’Anthestérion, on mène en procession sur l’agora une trière surélevée que le prêtre de Dionysos dirige comme un pilote quand elle est de la mer déliée de ses amarres.

Vie des sophistes II, 1, 550 (voir p. 438 ss.)

Apollonios énumère les bienfaits d’Hérode Atticus envers les Athéniens, notamment ceux concernant les fêtes Panathénaïques :

Πέπλον μὲν ἀνῆφθαι τῆς νεὼς ἡδίω γραφῆς ξὺν οὐρίῳ τῷ κόλπῳ, δραμεῖν δὲ τὴν ναῦν οὐχ ὑποζυγίων ἀγόντων, ἀλλ’ ὑπογείοις μηχαναῖς ἐπολισθάνουσαν, ἐκ Κεραμεικοῦ δὲ ἄρασαν χιλίᾳ κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τò ’Eλευσίνιον καὶ περιβαλοῦσαν αὐτò παραμεῖψαι τò Πελασγικòν κομιζομένην τε παρὰ τò Πύθιον ἐλθεῖν, οἶ νῦν ὥρμισται.

Traduction :

Le péplos suspendu au bateau fut plus charmant qu’une peinture avec ses plis gonflés par la brise, et le bateau n’avança plus sous l’action de bêtes de somme ; mais glissant au moyen de machineries secrètes, il faisait voile depuis le Céramique avec un millier de rames jusqu’à l’Éleusinion, après l’avoir contourné passait devant le Pelasgicon, et escorté allait au Pythion, où il était amarré.

Himerius (IVe s. p. C.)

Orationes XLVII, 12-16

Himerius célèbre avec les Panathénées le début du printemps (voir p. 440-441 et 448) :

Βούλομαι δὲ σοί τι καὶ διήγημα, τῆς τε πόλεως ἐπιχώριον καὶ τῆς πανηγύρεως έφ’ ἣν ἣκεις, διηγήσασθαι. Πάντως ήδὺ καὶ ἀξιάγαστον οὐ θεᾶσθαι μóνον Παναθήναια, ἀλλὰ καὶ λέγειν τι περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ὅταν ἐν τῇδε τῇ πανηγύρει τὴν ίερὰν Άθηναῖοι τριήρη τῇ θεῷ πέμπωσιν. Ἄρχεται μὲν εὐθὺς ἐκ πύλῶν, οἶον ἔκ τινος εὐδίου λιμένος, τῆς ἀναγωγῆς ή ναῦς. κινηθεῖσα δὲ ἐκεῖθεν ἥδε, καθάπερ κατά τινος ἀκυμάντου θαλάσσης, διὰ μέσου τοῦ δρóμου κομίζεται, ὃς εὐθύτενής τε καί λεῖος καταβαίνων ἄνωθεν, σχίζει τὰς ἐκατέρωθεν αὐτῷ παρατεταμένας στοάς, ἐφ’ ὧν ἀγοράζουσιν Άθηναῖοί τε καὶ οί λοιποί. Τò μὲν οὖν πλήρωμα τῆς νεὼς ἱερεῖς τε καὶ ἱέρειαι, εὐπατρίδαι πάντες, χρύσοῖς, οἱ δὲ ἀνθινοῖς, ἐστεφανωμένoι τοῖς στέμμασιν αὐτὴ δὲ ὑψηλή καὶ μετάρσιος, οἷον ἐπὶ τινῶν κυμάτων ὑποκειμένων, κύκλοῖς φέρεται, οἳ πολλοῖς τε καὶ ἐπικαρσίοις ἐνηρμoσμένoι τοῖς ἄξοσιν ἀκωλύτως ἄγούσιν ἐπὶ τòν κολωνòν τῆς Παλλάδος τò σκάφος ὅθεν ἡ θεòς ἐποπτεύει τήν τε πανήγυριν οἶμαι καί τὴν πᾶσαν ίερομηνίαν. Λύσει δὲ τῆς νεὼς ᾠδὴ τὰ πείσματα, ἣν ἱερòς προσιαᾁδουσιν Άθηναῖοι χορός, καλοῦντες ἐπὶ τò σκάφος τòν ἄνεμον, παρεῖναί τε αὐτòν καὶ τῇ θεωρίδι συμπέτεσθαι. Ό δέ, ἐπιγνοὺς οἶμαι τὴν Κείαν ᾠδιήν, ἣν Σιμωνίδης αὐτῷ προσῇσε μετὰ τὴν θάλατταν, ἀκολουθεῖ μὲν εὐθὺς τοῖς μέλεσι, πολὺς δὲ πνεύσας κατὰ πρύμνης οὔριος ἐλαύνει τὴν ὁλκάδα τῷ πνεύματι. Νεῖλον μὲν δὴ λόγος τòν ποταμòν τòν Αἰγύπτιον, ἐπειδὰν οὐρανοῦ τò μέσον ίππεύων ἥλιος ὥραν τὴν θερινὴν ἐργάζήται, ὑπὲρ γῆς Άἰγύπτίων χεόμενον καὶ κρύπτοντα τὰς ἀρούρας τῷ ῥεύματι, πέλαγός τε ναύσίπορον καὶ πλωτὴν ὁλκάσιν ἀποφαίνειν τὴν Aἴγυπτον ή δὲ ἱερὰ τριήρης ἡ τῆς Παρθένου, οὑ Νειλῴού τινòς παραδόξου δεηθεῖσα ῥεύματος, διὰ τῆς ἠπείρου στέλλεται ἀλλ’ αὖραι ταύτην λιγυρòν ἐπηχοῦσαι πέμπουσιν ἐξ αὐλῶν Άττικῶν πνέουσαι.

Traduction :

Je veux aussi t’exposer en un récit détaillé la coutume et la fête de la cité pour laquelle tu es venu. Non seulement les Panathénées sont tout à fait charmantes et admirables à regarder, mais aussi à évoquer devant les Grecs, lorsqu’au cours de cette fête les Athéniens envoient à la divinité la trière sacrée. Le bateau commence en ligne droite depuis les Portes, comme s’il gagnait le large depuis quelque port à l’abri du vent. Une fois mis en branle, de même que sur quelque mer sans rides, il est amené au milieu de la route, qui descend directement et uniformément et qui sépare les stoai s’étendant d’un côté et de l’autre, où flânent les Athéniens et les autres. L’équipage du navire est composé de prêtres et prêtresses, de tous les eupatrides ceints de couronnes, les unes de végétaux les autres d’or. Le bateau haut et élevé, comme sur un fond de vagues, est porté par des roues, qui s’adaptent aux nombreux essieux transversaux, menant sans obstacle l’embarcation jusqu’à la colline de Pallas, d’où la déesse observe, je pense, la fête et tout le mois sacré. Avec le lâcher des amarres du bateau vient l’hymne que les Athéniens chantent en chœur sacré, invoquant le vent sur la nef, afin qu’il accompagne de sa présence et de son vol le vaisseau théore. Le vent, ayant reconnu je crois le chant de Kéos, que Simonide chanta avec la mer, accompagne aussitôt les chants, et soufflant fort et favorablement à la poupe, pousse le vaisseau de son souffle. On dit que, quand le soleil produit la saison d’été en parcourant la moitié du ciel, le Nil fleuve d’Égypte se répand sur la terre des Égyptiens et cache les champs par son courant : il transforme l’Égypte en une mer navigable et accessible aux vaisseaux. La trière sacrée de la Parthénos, sans avoir besoin de quelque écoulement extraordinaire du Nil, fait voile à travers la terre ferme. Mais des brises soufflant de flûtes attiques l’escortent en retentissant de façon mélodieuse.

Stéphane de Byzance (VIe s. p. C.) (voir p. 462)

s.v. Ἄγκυρα· πόλις Γαλατίας. (...) Ἀπολλώνιος δέ έν ἐπτακαιδεκάτη Καρικῶν ιστορεῖ Μιθριδάτῃ καὶ Ἀριοβαρζάνη νεήλυδας τοὺς Γαλάτας συμμαχήσαντας διῶξαι τοὺς ὑπò Πτολεμαίου σταλέντας Αιγυπτίους ἄχρι θαλάσσης, καὶ λαβεῖν τὰς ἀγκύρας τῶν νεῶν αὐτῶν, καὶ μισθòν τῆς νίκης εἰς πολισμòν λαβόντας χώραν κτίσαι καὶ ὀνομάσαι οὕτως.

Traduction :

Ancyre : ville de Galatie. Apollonios dans son 17e livre des Cariens rapporte que les Galates, nouveaux venus alliés à Mithridate et à Ariobarzane, chassèrent les Égyptiens sous la conduite de Ptolémée jusque la mer et qu’ils prirent les ancres de leurs navires. Ayant reçu comme salaire de la victoire une fondation de ville, ils bâtirent le territoire et l’appelèrent ainsi.

Photius (seconde moitié du IXe s. p. C.) (voir p. 439 et 445)

Lexikon, s.v. ἱστος καὶ κεραία :

Ὁ μὲν ιστòς τò ἐπίμηκες ξύλον ἄνω τεταμένον κεραία δὲ τὰ πλάγια ὤστε γενέσθαι γράμμα τò ταῦ διετείνετο δὲ πολλάκις ό τῆς Ἀθηνᾶς πέπλος εἰς τοιοῦτο σχῆμα ξύλων, καί ἐπόμπευσεν.

Traduction :

Mât et vergue : le mât, long tronc de bois placé verticalement ; la vergue, élément transversal de sorte à constituer la lettre T. Souvent le péplos d’Athéna était étendu sur une telle forme, et on le menait en procession.

Souda (Xe s. p. C.) (voir p. 296)

fi s. ν. χαλάσω τὴν ἱερὰν ἄγκυραν:

Ἄγκυρα μεταφοριρικῶς ἀπò τῶν νηῶν, ἡ ἀσφάλεια. Ὡς Σοφοκλῆς ἐν Φαίδρα καὶ Εὐρίπίδης ἐν Ἑκάβη, ἱερὰ δὲ ἡ μεγάλη, ἢ ἀγαθή.

Traduction :

Lâcher l’ancre sacrée : métaphoriquement, la sécurité des bateaux, c’est l’ancre. Comme le disent Sophocle dans Phèdre et Euripide dans Hécube, la grande ancre, ou la bonne, est l’ancre sacrée.

Tzetzès (fin XIIe s. p. C.) (voir p. 59 et 63)

fi Alexandra, Scholie au v. 359 qui mentionne Aithyia (extrait) :

(...) Μυθικῶς δέ τινες τὴν Ἀθηνᾶν δοκοῦντες, ἐκεῖνης ἐπίθετα ταῦτα λέγουσιν. Ἡ δὲ φρόνησις Ἀθήνᾶ, ἐπίθετα ταῦτα κέκτηται· (...) Αἴθυια δὲ, ὅτι καὶ πλοῖα ή φρόνησις κατεσκεύασε, καὶ δίκην αἰθυίας ἐδίδαξε τοὺς ἀνθρώπους ναυτίλλεσ θαι, ἐπ’ αὐτῶν διαπεραιουμένους τὴν θάλασσαν αἴθυια δέ ἐστιν ὄρνεον θαλάσσιον ἀφρον, ἁφρῷ ἁλισκόμενον.

Traduction :

Certains pensent de manière mythologique à Athéna, disant que ces épithètes lui appartiennent. Athéna est la prudence, et elle possède ces épithètes : (...) Aithyia, parce que sa prudence construisit aussi des bateaux et qu’à la manière d’un oiseau elle enseigna aux hommes à naviguer, à traverser sur eux la mer. Mais une aithyia est un oiseau de mer déraisonnable, condamné à la folie.

Maxime Planude (fin XIIIe-début XIVe s.)

– Scholies à Hermogène, Περὶ ἰδεῶν / De ideis, 407 :

Le pseudo-Hermogène, dans son chapitre concernant ‡ la saveur (Περὶ γλυκύτητος), inclut comme 3e catégorie les ‡ récits qui, par petits bouts en quelque sorte, rejoignent le mythe, mais auxquels on accorde plus de créance qu„aux mythes (ps.-Hermogène, Les catégories stylistiques du discours II, iv, 4, trad. éd. Budé ; texte du IIe s. p. C.). Le commentateur en donne quelques exemples, dont ceux-ci ; il cite à cette occasion un Ammonios, auteur dont on sait peu de chose par ailleurs (Ier s. p. C. ?) (voir p. 65 et 115) :

Καὶ ἴσως ἄλλα τινά οἷον τὰ περὶ τῆς γλαυκòς, ὅτι παρὰ τòν καιρòν τῆς συμβολῆς ἐφάνη τὰς Ἀττικὰς ναῦς περιιπταμένη, καὶ τὰ περὶ τῆς περιστερᾶς, ὅτι ἐπὶ τῆς Θεμιστοκλέους τριήρους ἐφάνη καθεζομένη, ὅθεν καὶ μετὰ τὴν νίκην ᾶπάρχου Ἀφροδίτης ἱερòν ἱδρύσατο ἐν Πειραιεῖ, ὡς Ἀμμώνιος ὁ Λαμπρεὺς ἐν τῳ περὶ βωμῶν φησί.

Traduction :

‘Et peut-être quelques autres’ : tel le récit sur la chouette, qui parut voler autour des bateaux attiques pendant le moment du combat, et celui sur la colombe, qui parut se poser sur la trière de Thémistocle, ce pourquoi aussi on fonda au Pirée le hieron d’Aphrodite après la victoire, comme le dit Ammonios de Lampra dans son Peri bômon (Des autels).

Lexeis Rhetorikai (datation inconnue) (voir p. 88 et 423 ss.)

Lexeis rhetorikai s.v. Νάιος Ζεύς: ὄνομα ἱεροῦ τοῦ ἐν Δωδώνη. Πέριρος γάρ, ὁ Ίκάστου παῖς, τοῦ Αἰόλοῦ, ναυαγήσας διεσώθη ἐπὶ τῆς πρύμνης, καὶ ίδρύσατο ἐν Δωδώνη Διòς ναίου ἱερόν.

Traduction :

Zeus Naios, nom d’un sanctuaire à Dodone. En effet Périros, fils d’Ikaste, fils d’Aiolos, naufragé ayant été sauvé sur une poupe, la consacra à Dodone dans un temple de Zeus Naios.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search