Version classiqueVersion mobile

Bambini nel limbo

 | 
Bruno D’Andrea

Appendice II. Selezione delle fonti in lingua greca e latina sul sacrificio umano/di bambini praticato da fenici e cartaginesi

Texte intégral

No 1 (IV sec. a.C.) Clitarco, fr. 9 Jacoby, Frammenti storici greci (Clitarch. FHG) II B, no 137

1Contesto: scolio a un passaggio (337a) della Repubblica di Platone in riferimento all’espressione riso «sardonico» (cioé il riso con il quale Trasimaco aveva reagito alle parole di Socrate).

2Κλείταρχος δέ φησι τοὺς Φοίνικας, καὶ μάλιστα Καρχηδονίους, τὸν Κρόνον τιμῶντας, ἐπάν τινος μεγάλου κατατυχεῖν σπεύδωσιν, εὄχεσθαι καθ᾽ ἑνὸς τῶν παίδ̣ων, εἰ περιγένοιντο τῶν ἐπιθυμηθέντων, καθαγιεῖν αὐτὸν τῶι θεῶι. τοῦ δὲ Κρόνου χαλκοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ἑστῶτος τὰς χεῖρας ὑπτίαςἐκτετακότος ὑπὲρ κριβάνου χαλκοῦ, τοῦτον ἐκκαίειν τὸ παιδίον. τῆς δὲ φλογὸς τοῦ ἐκκαιομένου πρὸς τὸ σῶμα ἐμπιπτούσης, συνέλκεσθαί τε τὰ μέλη καὶ τὸ στόμα σεσηρὸς φαίνεσθαι τοῖς γελῶσι παραπλησίως, ἕως ἂν συσπασθὲν εἰς τὸν κρίβανον παρολίσθηι. τὸν οὖν σεσηρότα γέλωτα σαρδάνιον ἐντεῦθεν λέγεσθαι, ἐπεὶ γελῶντες ἀποθνήσκουσι. σαίρειν δέ ἐστιτὸ διέλκειν τὸ στόμα καὶ χαίνειν.

3«Afferma Clitarco che i Fenici, ma soprattutto i Cartaginesi, che onorano Crono, allorché cercano di ottenere qualcosa di importante, giurano di offrire in sacrificio al dio uno dei loro figli, qualora ottengano ciò che desiderano. V’è infatti presso di loro un Crono bronzeo posto in piedi, con le mani protese, le palme levate verso l’alto, sopra un braciere di bronzo, che arde il bambino. Quando il corpo è avvolto dalle fiamme, le membra si stirano e la bocca appare contratta come in chi ride, fino a che il bambino scivola nel braciere in un estremo spasmo. È per questo che tale riso largo è detto sardonico, dato che essi muoiono ridendo. σαίρειν significa infatti contrarre la bocca e sbadigliare» (Xella 2009, p. 68).

No 2 (seconda metà IV-III sec. a.C.) Pseudo Platone, Minosse (Ps.-Pl. Min.), 315B-C

4Contesto: Socrate e un suo discepolo dibattono su cosa sia la legge e sulla verità delle leggi vigenti. Il discepolo illustra a Socrate, attraverso degli esempi, la diversità fra le leggi utilizzate da popoli differenti.

5… Καρχηδόνιοι δὲ θύουσιν ὡς ὅσιον ὂν καὶ νόμιμον αὐτοῖς, καὶ ταῦτα ἔνιοι αὐτῶν καὶ τοὺς αὑτῶν ὑεῖς τῷ Κρόνῳ, ὡς ἴσως καὶ σὺ ἀκήκοας…

6«… Invece i Cartaginesi fanno questo genere di sacrifici e per loro è un atto religioso e legale. Alcuni di essi arrivano (a sacrificare) i propri figli a Crono, come anche tu probabilmente hai sentito dire…» (Brisson 2014, p. 284).

No 3 (III-II sec. a.C.) Ennio, Annali (Enn. Ann.), 221 Vahlen (libro 7)

7Contesto: affermazione contenuta in un frammento del libro 7 nel quale Ennio racconta gli eventi che avevano portato alla seconda guerra punica.

8Poeni suos soliti dis sacrificare puellos

9«I Cartaginesi sono soliti sacrificare bambini agli dèi» (Tomasco 2002, p. 199-201).

No 4 (seconda metà I sec. a.C.) Dionigi di Alicarnasso (D. H.), Antichità romane, 1, 38, 2

10Contesto: dopo aver proposto una descrizione dell’Italia centro-meridionale, Dionigi si sofferma a parlare di Saturno (o «Crono, come pensano i Greci»), al quale quella terra è consacrata.

11Λέγουσι δὲ καὶ τὰς θυσίας ἐπιτελεῖν τῷ Κρόνῳ τοὺς παλαιοὺς, ὥσπερ ἐν Καρχηδόνι τέως ἡ πόλις διέμεινε καὶ παρὰ Κελτοῖς εἰς τόδε χρόνου γίνεται καὶ ἐν ἄλλοις τισὶ τῶν ἑσπερίων ἐθνῶν ἀνδροφόνους…

12«Si tramanda anche che gli antichi offrissero sacrifici umani a Crono, come avveniva a Cartagine finché questa città visse e come avviene tuttora presso i Celti e altri popoli dell’Occidente…» (Antichità romane 2010, p. 31).

No 5 (metà-terzo quarto I sec. a.C.) Diodoro Siculo (D.S.), Biblioteca storica, 20, 14

13Contesto: Diodoro descrive la reazione dei Cartaginesi all’inaspettato attacco alla città da parte di Agatocle, tiranno di Siracusa, nel 310 a.C. ; la situazione di pericolo viene attribuita alla volontà degli dèi.

14… Ἠτιῶντο δὲ καὶ τὸν Κρόνον αὑτοῖς ἐναντιοῦσθαι, καθ´ ὅσον ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις θύοντες τούτῳ τῷ θεῷ τῶν υἱῶν τοὺς κρατίστους ὕστερον ὠνούμενοι λάθρᾳ παῖδας καὶ θρέψαντες ἔπεμπον ἐπὶ τὴν θυσίαν·καὶ ζητήσεως γενομένης εὑρέθησάν τινες τῶν καθιερουργημένων ὑποβολιμαῖοι γεγονότες. Τούτων δὲ λαβόντες ἔννοιαν καὶ τοὺς πολεμίους πρὸς τοῖς τείχεσιν ὁρῶντες στρατοπεδεύοντας ἐδεισιδαιμόνουν ὡς καταλελυκότες τὰς πατρίους τῶν θεῶν τιμάς. Διορθώσασθαι δὲ τὰς ἀγνοίας σπεύδοντες διακοσίους μὲν τῶν ἐπιφανεστάτων παίδων προκρίναντες ἔθυσαν δημοσίᾳ· ἄλλοι δ´ ἐν διαβολαῖς ὄντες ἑκουσίως ἑαυτοὺς ἔδοσαν, οὐκ ἐλάττους ὄντες τριακοσίων. ἦν δὲ παρ´αὐτοῖς ἀνδριὰς Κρόνου χαλκοῦς, ἐκτετακὼς τὰς χεῖρας ὑπτίας ἐγκεκλιμένας ἐπὶ τὴν γῆν, ὥστε τὸν ἐπιτεθέντα τῶν παίδων ἀποκυλίεσθαι καὶ πίπτειν εἴς τι χάσμα πλῆρες πυρός ... καὶ ὁ παρὰ τοῖς Ἕλλησι δὲ μῦθος ἐκ παλαιᾶς φήμης παραδεδομένος ὅτι Κρόνος ἠφάνιζε τοὺς ἰδίους παῖδας, παρὰ Καρχηδονίοις φαίνεται διὰ τούτου τοῦ νομίμου τετηρημένος.

15«… Essi sostennero anche che Crono si era rivoltato contro di loro, dato che in tempi passati avevano avuto l’abitudine di sacrificare a questo dio i più nobili dei loro figli, ma più recentemente, comprando in segreto e nutrendo dei bambini, essi avevano offerto questi ultimi in sacrificio. Quando fu fatta una ricerca, si scoprì che alcuni di quelli che erano stati sacrificati erano stati sostituiti. Quando essi si resero conto di queste cose e videro i nemici accampati sotto le loro mura, furono colti da un terrore superstizioso credendo di aver trascurato gli onori agli dèi stabiliti dai loro padri. Ansiosi di riscattare la loro omissione, essi selezionarono 200 bambini tra i più nobili e li sacrificarono pubblicamente; altri, che erano sospetti, sacrificarono se stessi volontariamente in numero non inferiore a 300. C’era nella loro città una statua di bronzo di Crono con le mani distese, i palmi in alto e rivolti verso il suolo, cosicché i bambini che vi venivano collocati rotolavano e cadevano in una sorta di fossa piena di fuoco… Sembra anche che l’antico mito dei Greci secondo il quale Saturno avrebbe divorato i propri figli trovi la sua spiegazione in questo costume dei Cartaginesi» (Geer 1983, p. 178-180).

No 6 (seconda metà I-primo quarto II sec. d.C.) Plutarco, Sulla superstizione (Plu. De Superstitione), 13, 171B-D

16Contesto: Plutarco fa alcuni esempi di pratiche violente e inaccettabili per dimostrare come la superstizione umana sia assurda e offra un facile pretesto agli assertori dell’ateismo (anche se a suo avviso l’organizzazione e il funzionamento del mondo portano a credere all’esistenza di un Dio).

17… Καρχηδονίοις οὐκ ἐλυσιτέλει Κριτίαν λαβοῦσιν ἢ Διαγόραν νομοθέτην ἀπ´ ἀρχῆς μήτε τινὰ δαιμόνων μήτε θεῶν νομίζειν ἢ τοιαῦτα θύειν οἷα τῷ Κρόνῳ ἔθυον. οὐχ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς φησι τῶν τὰ ζῷα θυόντων καθαπτόμενος
μορφὴν δ´ἀλλάξαντα πατὴρ φίλον υἱὸν ἀείρας
σφάζει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος,
ἀλλ´ εἰδότες καὶ γιγνώσκοντες αὐτοὶ τὰ αὑτῶν τέκνα καθιέρευον, οἱ δ´ ἄτεκνοι παρὰ τῶν πενήτων ὠνούμενοι παιδία κατέσφαζον καθάπερ ἄρνας ἢ νεοσσούς, παρειστήκει δ´ ἡ μήτηρ ἄτεγκτος καὶ ἀστένακτος. εἰ δὲ στενάξειεν ἢ δακρύσειεν, ἔδει τῆς τιμῆς στέρεσθαι, τὸ δὲ παιδίον οὐδὲν ἧττον ἐθύετο κρότου τε κατεπίμπλατο πάντα πρὸ τοῦ ἀγάλματος ἐπαυλούντων καὶ τυμπανιζόντων ἕνεκα τοῦ μὴ γενέσθαι τὴν βοὴν τῶν θρήνων ἐξάκουστον ...

18«… Ai Cartaginesi non sarebbe convenuto avere fin dal principio un Crizia o un Diagora come legislatore e non credere a nessun dio né demone, piuttosto che compiere sacrifici come quelli che fanno a Crono? Non, come dice Empedocle criticando chi sacrifica gli animali,
il padre sgozzando i suoi figli li immola
sotto altra sembianza e sferza stoltamente l’aria con preghiere vane;
ma con piena coscienza e comprensione sacrificavano i loro figli; e chi non ne aveva, comprava bambini dai poveri e li sgozzava come fossero agnelli o pulcini. Ed assisteva la madre senza piangere né lamentarsi. Se infatti si fosse lamentata e avesse pianto, non avrebbe ricevuto il denaro e il bambino sarebbe stato sacrificato ugualmente: davanti alla statua tutto si svolgeva fra lo strepito dei suonatori di flauto e di timpano, affinché non si potessero udire le urla…» (Lozza 1980, p. 58-61).

No 7 (I sec. d.C.) Silio Italico (Sil.), Le guerre puniche, 4, 765-769

19Contesto: alcuni senatori cartaginesi raggiungono Annibale nel suo accampamento (siamo nel 217 a.C., prima della battaglia del lago di Trasimeno) per comunicargli che il figlio è stato sorteggiato per essere oggetto, quell’anno, del sacrificio umano destinato agli dèi. Annibale, lasciato libero di poter scegliere la sorte del figlio, decide che quest’ultimo non sarà sacrificato.

20Mos fuit in populis, quos condidit advena Dido, poscere caede deos veniam ac flagrantibus aris, infandum dictu ! parvos imponere natos. Urna reducebat miserandos annua casus, sacra Thoanteae ritusque imitata Dianae.

21«Tra i coloni installati da Didone (Elissa) in terra straniera c’era il costume di implorare attraverso il sangue il favore divino e di far bruciare, cosa orribile a dirsi, dei piccoli bambini sugli altari. Ogni anno si tiravano a sorte queste povere vittime come nei riti votati a Diana nel regno di Thoas» (Devallet – Miniconi 1979, p. 134).

No 8 (I sec. d.C.) Quinto Curzio Rufo (Curt.), Storie di Alessandro Magno, 4, 3, 23

22Contesto: nel 332 a.C., al momento dell’assedio di Tiro da parte di Alessandro Magno, gli assediati ritengono che il momento di grande difficoltà e di pericolo possa derivare dal fatto che gli dèi li hanno abbandonati e pensano pertanto di ripristinare il vecchio rito di sacrificare dei bambini a Saturno.

23Sacrum quoque, quod equidem dis minime cordi esse crediderim, multis saeculis intermissum repetendi auctores quidam erant, ut ingenuus puer Saturno immolaretur, quod sacrilegium verius quam sacrum Carthaginienses a conditoribus traditum usque ad excidium urbis suae fecisse dicuntur. Ac nisi seniores obstitissent, quorum consilio cuncta agebantur, humanitatem dira superstitio vicisset.

24«Alcuni si facevano promotori anche della ripresa di un rito, trascurato da molte generazioni, che io non crederei affatto gradito agli dèi: immolare a Saturno un bambino nato libero, un sacrilegio piuttosto che un rituale che, a quanto si dice, i Cartaginesi celebrarono per tradizione dei loro padri fino alla distruzione della città; e se gli anziani, che con i loro pareri determinavano ogni decisione, non si fossero opposti, una crudele superstizione avrebbe prevalso sul senso di umanità» (Atkinson 1998, p. 104-105).

No 9 (fine II sec. d.C.) Tertulliano, Apologetico (Tert. Apol.), 9, 2-4

25Contesto: Tertulliano risponde alle accuse mosse contro i cristiani mostrando come diversi dei crimini dei quali questi ultimi sono accusati siano in realtà compiuti, sia in pubblico che in privato, dagli stessi popoli che muovono queste accuse. Tra questi crimini cita alcuni casi di sacrifici umani.

26Infantes penes Africam Saturno immolabantur palam usque ad proconsulatum Tiberii, qui ipsos sacerdotes in eisdem arboribus templi sui obumbratricibus scelerum votivis crucibus vivos exposuit, teste militia patriae nostrae/patris nostris, quae id ipsum munus illi proconsuli functa est. Sed et nunc in occulto perseveratur hoc sacrum facinus. Non soli vos contemnunt Christiani, nec ullum scelus in perpetuum eradicatur aut mores suos aliqui deus mutat. Cum propriis filiis Saturnus non pepercit, extraneis utique non parcendo perseverabat, quos quidem ipsi parentes sui offerebant et libentes respondebant et infantibus blandiebantur, ne lacrimantes immolarentur. Et tamen multum homicidio parricidium differt.

27«In Africa, venivano sacrificati dei bambini a Saturno pubblicamente fino al proconsolato di Tiberio, che come su croci votive espose vivi gli stessi sacerdoti appendendoli agli alberi stessi del tempio, che con la loro ombra coprivano quei delitti: ne furono testimoni i soldati di mio padre, che compirono proprio quell’incarico a quel proconsole. Ma tuttora persevera occultamente questo esecrando delitto rituale. Non sono solo i cristiani a non tener nessun conto di voi: non v’è delitto che venga sradicato per sempre, né dio alcuno che i suoi costumi cambi. Non avendo Saturno risparmiato i propri figli, avrebbe comunque continuato a non risparmiare quelli altrui: ma erano i loro stessi genitori a offrirli, ad impegnarsi di buon cuore, e blandivano i bambini perché si lasciassero sacrificare senza piangere; e tuttavia il parricidio differisce molto dall’omicidio» (Moreschini – Podolack 2006, p. 208-209).

No 10 (fine II-prima metà III sec. d.C.) Minucio Felice, Ottavio (Min. Fel. Oct.), 30, 3

28Contesto: Minucio Felice risponde alle accuse secondo le quali i cristiani sacrificavo i propri figli affermando, attraverso alcuni esempi, che esposizioni, uccisioni e sacrifici di bambini sono in realtà stati praticati, nel più recente passato e ancora in quei giorni, dagli stessi popoli che muovono quelle accuse.

29Et haec utique de deorum vestrorum disciplina descendunt. Nam Saturnus filios suos non exposuit, sed voravit. Merito et in nonnullis Africae partibus a parentibus infantes immolabantur, blanditiis et osculo comprimente vagitum, ne flebilis hostia immoletur.

30«Ora questi usi, è pacifico, ve li hanno insegnati i vostri dèi. Infatti Saturno non ha esposto i suoi figli, ma li ha divorati. Facevano bene quei genitori, in certe regioni dell’Africa, a immolare a lui i bambini, mentre soffocavano i loro vagiti con baci e carezze per evitare che venisse sacrificata una vittima piangente» (Spinelli 2012, p. 112-113).

No 11 (II-III sec. d.C.) Giustino (Iust.), Storie filippiche. Epitome da Pompeo Trogo, 18, 6, 8-12

31Contesto: Giustino propone un riassunto delle Storie filippiche scritte da Pompeo Trogo in età augustea. Il passo in esame segue il racconto relativo alla fondazione di Cartagine da parte di Elissa e al suo suicidio-sacrificio (preceduto dall’immolazione di diverse vittime destinate a placare l’ombra del marito e per offrirgli sacrifici funebri prima delle nozze) per evitare di dover sposare Iarba, re dei Muxitani.

32Quam diu Karthago invicta fuit, pro dea culta est. Condita est haec urbs LXXII annis ante quam Roma ; cuius virtus sicut bello clara fuit, ita domi status variis discordiarum casibus agitatus est. Cum inter cetera mala etiam peste laborarent, cruenta sacrorum religione et scelere pro remedio usi sunt ; quippe homines ut victimas immolabant et inpuberes, quae aetas etiam hostium misericordiam provocat, aris admovebant, pacem deorum sanguine eorum exposcentes, pro quorum vita dii rogari maxime solent.

33«Finché Cartagine fu invitta, ella (Elissa) fu adorata come una dea. Questa città fu fondata 72 anni prima di Roma. Il suo valore fu famoso in guerra, quanto la sua situazione interna fu agitata da vicende dovute a discordie. Fra gli altri mali, essendo tormentati anche da una pestilenza, i Cartaginesi ricorsero come rimedio a una cruenta e delittuosa superstizione religiosa. Infatti sacrificavano gli uomini come vittime e accostavano agli altari fanciulli impuberi, di un’età che muove a compassione anche i nemici, implorando pace divina con il sangue di coloro per la vita dei quali si suole soprattutto pregare gli dèi» (Amantini 1981, p. 348-349).

No 12 (metà III sec. d.C.) Origene, Contro Celso (Orig. Cels.), 5, 27

34Contesto: Origene riflette sulla tesi, proposta da Celso nel suo Discorso di verità contro la religione cristiana, secondo la quale presso ogni popolo è legale ciò che è gradito agli dèi proponendo alcuni esempi di pratiche legali ma inaccettabili e violente.

35… Λεγέτω δ´ ἡμῖν ὁ Κέλσος, πῶς οὐχ ὅσιον παραλύειν νόμους πατρίους περὶ τοῦ γαμεῖν μητέρας καὶ θυγατέρας, ἢ περὶ τοῦ μακάριον εἶναι ἀγχόνῃ τὸν βίον ἐξελθεῖν, ἢ πάντως καθαίρεσθαι τοὺς ἑαυτοὺς παραδιδόντας τῷ πυρὶ καὶ τῇ διὰ πυρὸς ἀπαλλαγῇ τῇ ἀπὸ τοῦ βίου· καὶ πῶς οὐχ ὅσιον παραλύειν νόμους τοὺς φέρ´ εἰπεῖν παρὰ Ταύροις περὶ τοῦ ἱερεῖα τοὺς ξένους προσάγεσθαι τῇ Ἀρτέμιδι, ἢ παρὰ Λιβύων τισὶ περὶ τοῦ καταθύειν τὰ τέκνα τῷ Κρόνῳ…

36«… Ma Celso ci dica in che senso sarebbe empio trasgredire le leggi patrie riguardanti la possibilità di sposare madri e figlie o il fatto che è beato chi esce dalla vita per impiccagione, o che sono completamente purificati quelli che si consegnano al fuoco e alla dipartita dalla vita attraverso il fuoco. E ci dica allora in che senso sarebbe empio trasgredire, ad esempio, la legge dei Tauri, che prevedono di condurre gli stranieri ad Artemide come vittime sacrificali, o quelle di alcuni abitanti della Libia, che prevedono il sacrificio dei figli a Crono…» (Ressa 2000, p. 395).

No 13 (prima metà IV sec. d.C.) Eusebio, Preparazione evangelica (Eus. PE), 1, 10, 44

37Contesto: Eusebio riporta la tradizione miticorituale fenicia che viene fatta risalire a Erennio Filone di Biblo, autore in epoca adrianea di una Storia fenicia tradotta, secondo lo stesso Filone, da un originale fenicio redatto da Sancuniatone prima della guerra di Troia.

38Καὶ μετὰ βραχέα φησίν
Ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς ἐν ταῖς μεγάλαις συμφοραῖς τῶν κινδύνων ἀντὶ τῆς πάντων φθορᾶς τὸ ἠγαπημένον τῶν τέκνων τοὺς κρατοῦντας ἢ πόλεως ἢ ἔθνους εἰς σφαγὴν ἐπιδιδόναι, λύτρον τοῖς τιμωροῖς δαίμοσιν· κατεσφάττοντο δὲ οἱ διδόμενοι μυστικῶς. Κρόνος τοίνυν, ὃν οἱ Φοίνικες Ἢλ προσαγορεύουσιν, βασιλεύων τῆς χώρας καὶ ὕστερον μετὰ τὴν τοῦ βίου τελευτὴν ἐπὶ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα καθιερωθείς, ἐξ ἐπιχωρίας νύμφης Ἀνωβρὲτ λεγομένης υἱὸν ἔχων μονογενῆ (ὃν διὰ τοῦτο Ἰεοὺδ ἐκάλουν, τοῦ μονογενοῦς οὕτως ἔτι καὶ νῦν καλουμένου παρὰ τοῖς Φοίνιξι) κινδύνων ἐκ πολέμου μεγίστων κατειληφότων τὴν χώραν βασιλικῷ κοσμήσας σχήματι τὸν υἱὸν βωμόν τε κατασκευασάμενος κατέθυσεν.

39«Egli (Filone di Biblo) prosegue un poco dopo: gli Antichi avevano il costume, nei casi di gravi pericoli, che i capi della città o del popolo sacrificassero, per evitare l’annientamento di tutti, i più cari dei propri figli come riscatto per le divinità vendicatrici. Questi ultimi erano immolati nel corso di cerimonie misteriose. Ora Crono, che i Fenici chiamano El, che regnava in quel tempo sul paese e che fu in seguito, dopo la fine della sua vita, divinizzato per identificarsi con l’astro di Crono, aveva un figlio unico nato da una ninfa indigena chiamata Anobret; per questa ragione questo figlio si chiamava Iéoud, che ancora oggi è il modo con cui sono chiamati i figli unici presso i Fenici. Dato che, a seguito di una guerra, dei gravi pericoli minacciavano il paese, egli (Crono-El) adorna suo figlio con gli abiti reali e, dopo aver preparato l’altare, lo sacrifica» (des Places – Sirinelli 1974, p. 204-205).

No 14 (primo quarto V sec. d.C.) Sant’Agostino, La città di Dio (Aug. De Civ. Dei), 7, 19

40Contesto: Sant’Agostino, riportando Varrone (autore di I sec. a.C.), si interroga sull’interpretazione agricola-naturalistica di Saturno e sui miti e i riti legati a questa figura divina.

41… Falcem habet, inquit, propter agriculturam. Certe illo regnante nondum erat agricultura, et ideo priora eius tempora perhibentur, sicut idem ipse fabellas interpretatur, quia primi homines ex his uiuebant seminibus, quae terra sponte gignebat. An falcem sceptro perdito accepit, ut, qui primis temporibus rex fuerat otiosus, filio regnante fieret operarius laboriosus ? Deinde ideo dicit a quibusdam pueros ei solitos immolari, sicut a Poenis, et a quibusdam etiam maiores, sicut a Gallis, quia omnium seminum optimum est genus humanum. De hac crudelissima uanitate quid opus est plura dicere ? …

42«… Saturno ha la falce (soggiunge Varrone) in considerazione dell’agricoltura. Certo mentre egli regnava non c’era ancora l’agricoltura; perciò, stando a come Varrone interpreta queste favolette, con quell’emblema si designano i primi tempi del suo regno, perché i primi uomini vivevano dei prodotti che la terra rendeva spontaneamente. Oppure perduto lo scettro, prese la falce in modo che, mentre nei primi tempi era stato un re ozioso, sotto il regno del figlio divenne un operaio laborioso. Infine dice che da alcuni gli sono abitualmente immolati fanciulli, come dai Punici, e da altri anche persone adulte, come dai Galli, perché la razza umana è il migliore dei semi. Su questa efferata superstizione non occorre spendere altre parole…» (La città di Dio 1990, p. 498-501).

© Publications de l’École française de Rome, 2018

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search