Version classiqueVersion mobile

Contribution à l’épigraphie et à l’histoire de la Béotie hellénistique

 | 
Yannis Kalliontzis

Recueil d’inscriptions

Chapitre VI

Oropos Inscr. 8

Texte intégral

  • 1 Pour l’histoire d’Oropos, voir p. 128.
  • 2 Heracleides le Crétois, 5, 2, 7 (Arenz) : Ἡ δὲ πόλις τῶν Ὠρωπίων [συν]οικία θητῶν ἐστὶ, µεταβόλων ἐ (...)

1L’Oropie a toujours été une région convoitée par trois entités différentes. D’une part, Athènes a toujours voulu prendre possession de cette contrée stratégique. Il en allait de même pour la Béotie géographiquement liée à Oropos et pour Érétrie, sa métropole qui a toujours elle aussi cherché à la contrôler1. Le récit d’Heracleides le Crétois est un témoignage intéressant sur Oropos hellénistique dans lequel l’auteur décrit les Oropiens comme des commerçants avides qui essayaient même de dédouaner des produits qui n’étaient pas encore arrivés2 !

  • 3 Pour Oropos, l’Amphiareion et l’épigraphie de cette région, voir Knoepfler 2002 ; Petrakos 1968 ; P (...)
  • 4 Knoepfler 2002.
  • 5 Sur Oropos et l’Amphiareion, voir Petrakos 1997 avec la bibliographie ; Fossey 1988, p. 29-42.
  • 6 Décret mentionné par Knoepfler 2010-2011, p. 453.
  • 7 Knoepfler 2002.

2Les inscriptions trouvées dans les fouilles du sanctuaire de l’Amphiareion sont une source majeure pour l’histoire et la chronologie de la Béotie hellénistique. Oropos nous a livré la série la plus longue de décrets fédéraux ainsi que des décrets civiques datés de l’archonte fédéral béotien. La majorité de ces décrets ont été inscrits sur des bases plus anciennes qui ont, par la suite été réutilisées pour graver des documents publics émanant aussi bien d’Oropos que du koinon béotien3. Le récent corpus de V. Petrakos aide grandement la consultation de la quasi-totalité des inscriptions d’Oropos. Notons toutefois que V. Petrakos, comme l’a souligné D. Knoepfler4, s’est placé d’un point de vue archéologique ce qui ne facilite pas la compréhension de l’histoire de la cité et du koinon5. Les fouilles du service archéologique sur le site de l’ancienne cité d’Oropos à Skala Oropou n’ont pas livré de documents importants pour l’histoire de cette cité. La majeure partie des inscriptions découvertes à Skala Oropou sont des pierres errantes utilisées dans les cimetières de l’Antiquité tardive comme dalles de couverture de tombes (par exemple, le décret de Rhamnonte en l’honneur d’Aristeidès fils de Mnesithéos6). Il est étonnant qu’aujourd’hui encore l’on ne possède qu’un seul catalogue militaire d’Oropos qui plus est fragmentaire. Il s’agit d’une pierre errante trouvée à Chalcis7. La découverte de catalogues militaires oropiens pourrait être d’une aide considérable pour comprendre la prosopographie et l’histoire d’Oropos.

8 Décret fédéral en l’honneur d’Ophelas fils de Philemon d’Amphipolis

3Au petit musée de l’Amphiareion. Décret de proxénie fédéral inscrit sur la face de la base de la dédicace de Μειδίας Κηφισοδώρου Ἀναγυράσιος, en dessous de la dédicace.
Éd. M. Mitsos, AE 1952, p. 181, no 14 ; L. Moretti, ISE 63 ; V. Petrakos, I.Oropos 21 ; Mackil 2013, p. 439-441, no 26.
Cf. Knoepfler 1999a, p. 250, n. 114 (date).
Fig. 21
ca 270 av. J.-C.

5[Α]ἰσχρίωνος ἄρχοντος Βοιωτοῖς, βοιωταρχούντων Καφισοδώρου Χάρητος Θηβαίου, Μηλίου
[Ἀ]ριστοδήµου Ὀπουντίου, Εὐαρχίδου Πτωϊοτίµου Ἀκραιφιέως, Λυσάνδρου Φανοστράτου Ὠρωπίου,
[Θηβ]ανγέλου Ἱσµηνίου Θεσπιέως, Διογένου Οἰνίωνος Ταναγραίου, Θύρρωνος Λυσίνου Ὀρχοµενίου,
[Τι]µοκρίτου Θεο[πόµ]που Θισβέως, γραµµατεύοντος Εὐρυφάοντος Καλλί[κ]ρωνος Χαιρωνέως,
[µην]ὸς Πανάµου, ἐπεψήφι[ζ]ε Κηφισόδωρος Χάρητος, Λύσανδρος Φανοστράτου ἔλεξεν· δεδό-
[χθαι] τῶι δήµωι· Ὀφέλ[α]ν Φιλή[µ]ονος Ἀµφιπολίτην πρόξενον εἶναι καὶ εὐεργέτην τοῦ κοινοῦ Βοιωτῶ[ν]
[κα]ὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτοῖς γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν
καὶ ἀσυλία[γ( ?)] καὶ πολέµου καὶ εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ
εὐεργέταις τοῦ κοινοῦ Βοιωτῶν.

4Traduction

Aischrion étant archonte des Béotiens, étant béotarques Kaphisodoros fils de Chares de Thèbes, Melios fils d’Aristodemos d’Oponte, Euarchides fils de Ptoiotimos d’Akraiphia, Lysandros fils de Phanostratos d’Oropos, Thebangelos fils d’Hismenias de Thespies, Diogenes fils d’Oinion de Tanagra, Thyrron fils de Lysinos d’Orchomène, Timokritos fils de Theopompos de Thisbé, étant secrétaire Euryphaon fils de Kallikron de Chéronée, au mois de Panamos, Kephisodoros fils de Chares mettait aux voix, Lysandros fils de Phanostratos a fait la proposition. Plaise au peuple. Qu’Ophelas fils de Philemon soit proxène et bienfaiteur du koinon béotien, lui et ses descendants et qu’ils aient le droit d’acquérir une terre et une maison et qu’ils bénéficient de l’isoteleia, la sécurité et de l’inviolabilité en temps de guerre et de paix et de tous les autres (privilèges) qui sont ceux des autres proxènes et bienfaiteurs du koinon béotien.

  • 8 Knoepfler 2002, p. 141, p. 142, n. 130 et p. 145-146.

5L. 1-2 : sur la date de l’archonte Aischrion, voir p. 14. Grâce à la présence d’un citoyen d’Oponte parmi les béotarques nous pouvons dater ce décret de la période où Oponte faisait partie du koinon béotien. Ce décret de proxénie fédéral présente la caractéristique exceptionnelle de comporter tout le collège des béotarques de l’année de l’archonte Aischrion. Le béotarque Lysandros pourrait être identifié avec Lysandros qui était un des quatre béotarques à la tête du contingent béotien contre les Galates (Pausanias, 10, 20, 3), en 279 av. J.-C. Il est très difficile de fixer la date du décret de l’Amphiareion en 280 av. J.-C., mais il n’est pas impossible que Lysandros ait été élu béotarque une nouvelle fois, dix ans après sa première magistrature8.

6L. 4 : un Καλλίκρων Εὐρυφαόντιος apparaît dans la dédicace des cavaliers qui ont participé à la campagne d’Alexandre le Grand en Asie (IG VII 3206, 9). Grâce à cette mention, nous pouvons corriger la lecture Εὐρυφάοντος Καλλι[έ]ρωνος admise jusqu’à maintenant en Καλλίκρωνος. Καλλιέρων est un nom qui n’est attesté ni en Béotie ni dans aucune autre région grecque. Il pourrait provenir du nom Καλλίερος qui est uniquement attesté en Arcadie. Il est vraisemblable que nous ayons ici le nom attesté en Béotie, Καλλίκρων, nom assez fréquent dans plusieurs cités béotiennes, comme Chéronée, Orchomène et Thespies (LGPN III B 219). C’est également la lecture proposée par LGPN III B 219, à la place de Καλλιέρων. De cette façon, nous pouvons ajouter un lien prosopographique utile entre le décret de l’Amphiareion et la dédicace des cavaliers d’Alexandre. Ce lien prouve que le décret de l’Amphiareion devait être postérieur d’environ quarante ans à la dédicace des cavaliers d’Alexandre. Cet Εὐρυφάων pourrait être identifié avec le hieromnemon béotien homonyme qui apparaît dans le décret relatif à l’asylie du sanctuaire d’Athéna Itônia (CID IV 38) daté de 262/1 av. J.-C. Mais l’absence de patronyme rend cette identification incertaine.

  • 9 Habicht 1987. Même avec une datation de la grande liste de magistrats de Thespies (I.Thespies 84) à (...)
  • 10 L’hypothèse d’une intégration probable d’Oponte dans le koinon béotien a été émise par Klaffenbach (...)

7L. 3 : Θηβάγγελος Ἱσµηνίου Θεσπιεὺς doit être vraisemblablement identifié avec le naope homonyme de 274/3 av. J.-C. (CID II 122 II, l. 6), lui-même ne doit faire qu’un avec le hieromnemon béotien Θηβάγγελος qui est attesté à Delphes pendant cette période (CID IV 23 ; 24 ; 25 ; 26). Cette identification permet d’avancer la date de ca 270 av. J.-C. pour le décret de l’Amphiareion. Un homonyme du béotarque apparaît dans la grande liste des magistrats de Thespies (I.Thespies 84, l. 46) en tant que pédonome. Il doit s’agir d’une personne assez âgée, d’une cinquantaine d’années environ. Si cette liste date de ca 190 av. J.-C.9, c’est probablement le petit-fils du béotarque et du naope qui apparaît dans ce décret fédéral de proxénie. Ces liens prosopographiques datent le décret d’Oropos où apparaît un béotarque opontien de ca 270 av. J.-C. et nous permettent d’émettre l’hypothèse que l’accroissement des hieromnemons béotiens pendant l’année de l’archonte Eudokos (CID IV 25 ; 26) est dû à l’intégration de la Locride orientale dans le koinon béotien10. Il est remarquable qu’il s’agisse de l’unique décret du koinon en koinè.

Notes

1 Pour l’histoire d’Oropos, voir p. 128.

2 Heracleides le Crétois, 5, 2, 7 (Arenz) : Ἡ δὲ πόλις τῶν Ὠρωπίων [συν]οικία θητῶν ἐστὶ, µεταβόλων ἐργασία, τελωνῶν ἀνυπέρβλητος πλεονεξία, ἐκ πολλῶν χρόνων ἀνεπιθέτῳ (τῇ) πονηρίᾳ συντεθραµµένη· τελωνοῦσι γὰρ καὶ τὰ µέλλοντα πρὸς αὐτοὺς εἰσάγεσθαι. Οἱ πολλοὶ αὐτῶν τραχεῖς ἐν ταῖς ὁµιλίαις, τοὺς συνετοὺς ἐπανελόµενοι. Ἀρνούµενοι τοὺς Βοιωτοὺς Ἀθηναῖοί εἰσι Βοιωτοί. Οἱ στίχοι Ξένωνος· Πάντες τελῶναι, πάντες εἰσὶν ἅρπαγες. Κακὸν τέλος γένοιτο τοῖς Ὠρωπίοις.

3 Pour Oropos, l’Amphiareion et l’épigraphie de cette région, voir Knoepfler 2002 ; Petrakos 1968 ; Petrakos 1997 et Knoepfler 2010. Pour la disposition des bases à l’Amphiareion, voir Löhr 1993.

4 Knoepfler 2002.

5 Sur Oropos et l’Amphiareion, voir Petrakos 1997 avec la bibliographie ; Fossey 1988, p. 29-42.

6 Décret mentionné par Knoepfler 2010-2011, p. 453.

7 Knoepfler 2002.

8 Knoepfler 2002, p. 141, p. 142, n. 130 et p. 145-146.

9 Habicht 1987. Même avec une datation de la grande liste de magistrats de Thespies (I.Thespies 84) à la fin du iiie s. av. J.-C. nous pouvons toujours accepter qu’il s’agisse de son petit-fils.

10 L’hypothèse d’une intégration probable d’Oponte dans le koinon béotien a été émise par Klaffenbach 1926, p. 76, et a été acceptée par d’autres savants : Beloch 1927, p. 393, 432 ; Flacelière 1937, p. 192 ; Will 1982, p. 217 ; F. W. Walbank, CAH VII 12, p. 249. Cette hypothèse a été émise avant la publication du décret de l’Amphiareion et pourrait être confirmée par la présence de Thebangelos fils d’Hismenias de Thespies qui est bien daté. Contre cette datation, voir Knoepfler 1995, p. 147-148 ; Knoepfler 1998, p. 208. Sur cette question, voir la synthèse sur l’histoire d’Oponte p. 127-135.

© École française d’Athènes, 2020

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search