Version classiqueVersion mobile

Religion, modernité et temporalité

 | 
Ji Zhe

Bibliographie

Texte intégral

1. Textes bouddhiques historiques

Abréviations :

T. : Taishō Shinshū Daizōkyō 大正新脩大蔵経. Tokyo : Taishō issaikyō kankōkai, 1924-1932.

X. : Manji Shinsan Dainihon Zokuzōkyō 卍新纂大日本續藏經. Tokyo : Kokusho kankôkai, 1973-1989.

Anbanshouyi jing 安般守意經. T. 15, no 602.

Daizong Xintai 岱宗心泰. Fofa jintang bian 佛法金湯編. X. 87, no 1628.

Daoshi 道世. Fayuan zhulin 法苑珠林 T. 53, no 2122.

Daoxuan 道宣. Xu gaoseng zhuan 續高僧傳. T. 50, no 2060.

Dazhu Huihai 大珠慧海. Dunum rumen yaodao lun 頓悟入道要門論. X. 63, no 1223.

Duti 讀體. Pini riyong qieyao 毗尼日用切要. X. 60, no 1115.

Huineng 慧能. Liuzu tanjing 六祖壇經. T. 48, no 2008.

Huisi 慧思. Nanyue Si dachanshi li shiyuan wen 南嶽思大禪師立誓願文. T. 46, no 1933.

Huiyuan 慧遠. Weimo yiji 維摩義記. T. 38, no 1776.

Longshu (Nāgārjuna) 龍樹. Dazhidulun 大智度論. T. 25, no 1509.

Miaofa lianhua jing 妙法蓮花經. T. 9, no 262.

Mu’an Shanqing 睦庵善卿. Zuting shiyuan 祖庭事苑. X. 64, no 1261.

Peng Jiqing 彭際清. Jushi zhuan 居士傳. X. 88, no 1646.

Peng Jiqing 彭際清. Shan nüren zhuan 善女人傳. X. 88, no 1657.

Sinianchu jing 四念處經. T1, no 26, 582b-584b.

Xia Shufang 夏樹芳. Minggong faxizhi 名公法喜志. X. 88, no 1649.

Xinjing 心經. T. 8, no 251.

Yuanzhao 元照. Sifenlü xingshichao zichiji 四分律行事鈔資持記. T. 40, no 1805.

Zhiyi 智顗. Weimojing lueshu 維摩經略疏, édités par Zhanran 湛然. T. 38, no 1778.

Zhu Shi’en 朱時恩. Jushi fendenglu 居士分燈錄. X. 86, no 1607.

2. Sources sur les terrains

Temple Chan Bailin

Cen Xuelü 岑學呂. 1995. Xuyun fashi niampu 虛雲法師年譜. Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe.

Chen Bing 陳兵.1996. « Shenghuochan qianshi 生活禪淺識 », Chan 禪 4 : 4-14.

Chen Bing 陳兵 et al 2000. Renjian fojiao 人間佛教. Shijiazhuang : Hebeisheng fojiao xiehui.

Chen Xingqiao 陳星橋. 1998. « Tingqian baishuzi, yuyu faxinzhi : jinian Hebei Zhaoxian Bailinsi zhongxing shizhounian 庭前柏樹子 鬱鬱發新枝——紀念河北趙縣柏林寺中興十周年 », Fayin 法音 11 :25-30.

Fudan daxue ketizu 復旦大學課題組. 1995. « Dierjie shenghuochan xialingying zhuangkuang zongshu 第二屆生活禪夏令營狀況綜述 », Chan 禪 3 : 70-79.

He Mingdong 何明棟. 2000. Xuyun fashi zhuan 虛雲法師傳. Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe.

Jinghui 淨慧. 1993a. « Jinghui fashi Yunjushan qingcha kaishi xuanlu 淨慧法 師雲居山請茶開示選錄 », recueilli par Mingzheng 明證,Chan 禪 3 : 10-13.

Jinghui 淨 慧. 1993b. « Shenghuochan kaiti 生活禪開題 », Chan 禪 1 : 1-6.

Jinghui 淨慧. 1993c. « Shenghuochan xialingying yuanqi 生活禪夏令營緣 起 », Fayin 法音 9 : 39.

Jinghui 淨慧. 1993d. « Chanyi santi 禪意三題 », Fayin 法音 7 : 19-24.

Jinghui 淨慧. 1994a. « Zhaoxian Bailinchansi chanqi kaishi 趙縣柏林禪寺禪 七開示 (2) », Chan 禪 2 : 10-21.

Jinghui 淨慧. 1994b. « Chantang kaishi 禪堂開示 », http://www.bailinsi.net/06xly/03yjj/02/02-015.htm

Jinghui 淨 慧. 1995a. « Zai Bailinsi guanyindian luocheng dianli shang de jianghua 在柏林寺觀音殿落成典禮上的講話 », Chan 禪 4 : 91-92.

Jinghui 淨慧. 1995b. Bailin chanhua 柏林禪話. Shijiazhuang : Xuyun yinjing gongdezang.

Jinghui 淨慧. 1995c. « Dangdai fojiao qili qiji de sikao 當代佛教契理契機的 思考 », Chan 禪 1 : 21-31.

Jinghui 淨慧. 1995d. « Liuzu tanjing yu shenghuochan 六祖壇經與生活禪 », http://www.bailinsi.net/06xly/03yjj/03/03-08.htm

Jinghui 淨慧. 2001. Ru chan zhi men 入禪之門. Shijiazhuang : Xuyun yinjing gongdezang.

Jinghui 淨慧. 2003. « Shenghuochan yu 生活禪語 », http://www.bailinsi.net/06xly/01xlysc/003sycy.htm

Jinghui 淨慧. 2007. « Zai Chan kan baiqi zuotanhui shang de jianghua 在 「禪」 刊百期座談會上的講話 », Chan 禪 4 : 7-16.

Ma Mingbo 馬明博. 2005. Tianxia Zhaozhou shenghuochan 天下趙州生活禪. Beijing : Zhongguo qingnian chubanshe.

Minghai 明海. 1993. « Zai shenghuo zhong guan zizai : Xinjing yu shenghuochan 在生活中觀自在—心經與生活禪 », Chan 禪 2 : 38-43.

Mingzheng 明證. 1993. « Yunjushan qingcha ceji 雲居山請茶側記 », Chan 禪 3 : 13-22.

Wei Dedong 魏德東. 2008. « Dangdai Zhongguo zongjiao hongshi de fazhan : yi shenghuochan xialingying weili 當代中國宗教紅市的發展 —以生活禪夏令營為例 », Zongjiao shehui kexue 宗教社會科學 1 : 160-180.

Xuyun 虛雲. 2008. Xuyun heshang quanji 虛雲和尚全集, comp, par Jinghui 淨慧. Zhaoxian : Hebei chanxue yanjiusuo, 12 volumes.

Xuyun 虛雲. 2009. Xuyun heshang quanji 虛雲和尚全集, comp. par Jinghui 淨慧. Zhengzhou : Zhongzhou guji chubanshe, 9 volumes.

Zhaozhou 趙州. 1992. Zhaozhou chanshi yulu 趙州禪師語錄, comp. par Sanmu Yuancheng 散木圓澄, re-comp. par Jinghui 淨慧. Shijiazhuang : Hebeisheng fojiao xiehui.

Village des Pruniers

Plum Village. 2006. “Buddhism Responding to the Needs of the 21st Century. Helping the Buddha to turn the Dharma Wheel in the West,” document delivered by the Plum Village Delegation at the World Buddhist Forum in China, April 14, 2006.

Shan Dexing (Shan Te-hsing) 單德興. 2004. « Tuijianxu : renjian bubu anlexing 推薦序 : 人間步步安樂行 », in Guanzhao de qiji 觀照的奇跡 (The Sun My Heart : Front Mind fulness to Insight Contemplation), traduit de l’anglais en chinois par Zhou Hejun 周和君. Taipei : Xiangshulin.

Stehli, Jean-Sébastien. 2001. « Le maître zen du Bordelais », L’Express, 27 décembre 2001.

Thích Nhất Hạnh. 1987. A Rose for Your Pocket, traduit du français par Elin Sand. Berkeley : Parallax Press.

Thích Nhất Hạnh. 1990. Present Moment, Wonderful Moment. Berkeley : Parallax Press.

Thích Nhất Hạnh. 1992. Touching Peace : Practicing the Art of Mindful Living. Berkeley : Parallax Press.

Thích Nhất Hạnh. 1994. Le miracle de la pleine conscience. Manuel pratique de méditation. Paris : L’espace bleu.

Thích Nhất Hạnh. 1996a. Breathe ! You Are Alive : The Sūtra on the Full Awareness of Breathing. Berkeley : Parallax Press.

Thích Nhất Hạnh. 1996b. The Long Road Turns To Joy. A Guide to Walking Meditation. Berkeley : Parallax Press.

Thích Nhất Hạnh. 1997. Transformation et guérison : Le Sūtra des quatre établissements de l’attention. Paris : Albin Michel.

Thích Nhất Hạnh. 1999a. Clés pour le Zen. Un guide pour la pratique du Zen. Paris : JC Lattès.

Thích Nhất Hạnh (Yixing 一行). 1999b. « Zai richang shenghuo zhong peiyang zhengnian : Yixing chanshi canfang Zhaozhou zuting shi de kaishi 在日常生活中培養正念——行禪師參訪趙州祖庭時的開示 », Chan 禪 4 : 29-37.

Thích Nhất Hạnh. 2000a. « L’art de maîtriser une tempête », traduit de l’anglais par Evelyne Culot, révisé par Nguyên van Thông, Village des Pruniers, http://mpcmontreal.homestead.com/files/ens_tempete.htm

Thích Nhất Hạnh. 2000b. « La Sangha », transcription d’un enseignement donné par Thích Nhất Hạnh pendant la retraite de septembre 1996 qui avait pour titre « Le Cœur du Bouddha », http://www.buddhaline.net/spip.php?articlel78

Thích Nhất Hạnh. 2000c. Entrer dans la liberté, traduit de l’anglais par Marianne Coulin. Saint-Jean-de-Braye : Dangles.

Thích Nhất Hạnh. 2000d. Le cœur des enseignements du Bouddha, traduit de l’anglais par Marianne Coulin. Paris : La Table Ronde.

Thích Nhất Hạnh. 2002. La colère. Convertir l’énergie en sagesse. Paris : JC Lattès.

Village des Pruniers. sans date a. « La méditation marchée », http://villagedespruniers.net/httpfr-villagedespruniers-pratiquesdepleineconscience/lameditation-marchee/

Village des Pruniers. sans date b. « Les Cinq Entraînements à la Pleine Conscience », http://villagedespruniers.net/httpfr-villagedesprunierspratiquesdepleineconscience/les-5-entrainements-a-la-pleine-conscience/

Société Chan Moderne

Dong Yunxia (Dong Yun-hsia) 董雲霞. 2002. Dushi conglin : Xiandaichan Xiangshan xiuxing shequ 都市叢林 : 現代禪象山修行社區. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Fojiao xinwen zhoukan 佛教新聞周刊, le 20-26 août 1990, Taipei.

Hua Minhui (Hua Min-hui) 華敏慧. 2004. « Xiandaichan jiaotuan “Xiangshan xiuxing shequ” de fazhan 現代禪教團「象山修行社區」的發展 », Shijie zongjiao xuekan 世界宗教學刊 3 : 201-208.

Jingtuzong Xiangshan Mimo gongxiuhui 凈土宗象山彌陀共修會. 2004. Li Yuansong laoshi jinian wenji Taipei : Jingtuzong wenjiao jijinhui.

Li Yuansong 李元松. 1989. Yuxiandairen lun xiandaichan 與現代人論現代禪. Taipei : Wenshu chubanshe, lre édition.

Li Yuansong 李元松 1992. « Fojiao Xiandaichan shixiang jianchi 佛教現代 禪十項堅持 », Xiandaichan yuekan 現代禪月刊, no 27, mars 1992.

Li Yuansong 李元松. 1993. Ershiyi shiji de chan 二十一世紀的禪. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1994a. « Zhebeizi zui xingfu de shi : fang Xiandaichan chuangshiren Li Yuansong 這輩子最幸福的事——訪現代禪創始人李 元松 », entreden réalisé par 張志成 Zhang Zhicheng et 王美伶 Wang Meiling, Xiandai Chan 現代禪, août 1994.

Li Yuansong 李元松 1994b. Xiandairen ruhe xuechan : chaoyue xinling de maodun yu bu’an 現代人如何學禪——超越心靈的矛盾與不安. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1994c. Chan de xiuxingyu chan de shenghuo 禪的修行 與禪的生活. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1994d. Cong ziwo shixian dao chanding jietuo : yu xiandairen lun xiandaichan 從自我實現到禪定解脫——與現代人論 現代禪. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1996. Xiri ceng wei meihua zuibugui : jingyan zhuyi de xiandaichan (nouvelle édition) 昔日曾爲梅花醉不歸——經驗主義的現 代禪 (新版). Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1997. Chanmen yiye 禪門一葉. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 1998. Jianli dacheng fojiao xinzongpai de xinlu : Xiandaichan xuwenji 建立大乘佛教新宗派的心路——現代禪序文集. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松 2000a. Chan de chuanxi 禪的傳習. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 2000b. Gu xianren dao 古仙人道. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Li Yuansong 李元松. 2003. Xiandaichan de jiaoyu 現代禪的教育. Taipei : Caituan faren Xiandaichan wenjiao jijinhui.

Lin Jiande (Lin Chien-Te) 林建德. 2003. Zhushuo zhongdiyi : liting Fotuo zai renjian 諸說中第一——力挺佛陀在人間. Tainan : Zhonghua fojiao baike wenxian jijinhui.

Luo Jiawen (Lo Chia-wen) 羅佳文. 2007. « Cong “Xiandaichan” dao “Jingtuzong mituo nianfohui” : yige zongjiao tuanti de zhuanxing 從「現代 禪」到「淨土宗彌陀念佛會」——一個宗教團體的轉型, mémoire de Master, Aletheia University, Taipei.

Shi Chanyin (Shih Chan-yin) 釋禪音, éd. 1998. Xiandaichan wenjiao jijinhui jianjie 現代禪文教基金會簡介. Taipei : Xiandaichan wenjiao jijinhui.

Shi Zhaohui (Shih Chao-hui) 釋昭慧. 1995. Duliu qingyi luo jianghu 獨留情 義落江湖. Taipei : Fajie chubanshe.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 1994. Shengming fangxiang zhi xingsi : jianshi Taiwan fojiao 生命方向之省思——檢視臺佛教. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 2001. Jicheng yu pipan : Yinshun fashi renjian fojiao sixiang 繼承與批判——印順法師人間佛教思想. Taipei : Xiandaichan chubanshe.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 2004. « Huainian shangshi : jianshu wo dui shangshi wangsheng qian ersan shi de sisuo 懷念上師——兼述我對 上師往生前二三事的思索 », in Li Yuansong laoshi jinian wenji 李元松 老師紀念文集, éd. par Jingtuzong Xiangshan Mimo gongxiuhui 凈土宗 象山彌陀共修會, p. 227-250. Taipei : Jingtuzong wenjiao jijinhui.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 2005. Jiwang yu kaixin : cong Xiandaichan dao jingtu xinyang 繼往與開新——從現代禪到淨土信仰. Taipei : Jingzong chubanshe.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 2007. « Xiandai Jingtuzong de jianli yu kaixian : du Li Yuansong laoshi 2003 nian jingtu jiujiang 現代淨土宗的 建立與開顯——讀李元松老師 2003 年淨土九講 », http://www.unjinkr.url.tw/p_17.htm

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯. 2009. « Li Yuansong xiansheng yu Taiwan Xiandaichan de sixiang 李元松先生與台現代禪的思想 », Foxue yanjiu 佛學研究 9 : 330-337.

Wen Jinke (Wen Chin-Ko) 溫金柯, éd. 2014. Li Yuansong laoshi wangsheng shizhounian jinianji 李元松老師往生十週年紀念集. Taipei : Xiandaichan jingtu nianfohui.

Xiandaichan 現代禪. 1992. « Fojiao Xiandaichan shixiang jianchi 佛教現代 禪十項堅持 », Xiandanchan yuekan 現代禪月刊, no 27, mars 1992.

Xiandaichan 現代禪. 1997. « Xiandaichan luxu jianli xiuxingren shequ 現代 禪陸續建立修行人社區 », Bendi fengguang 本地風光, no 22, septembre 1997.

Xiandaijing 現代凈. 2015. « Xiandai chanfa suixi chuanbo Zhongguo dalu, zhuru xin xuelun 現代禪法隨喜傳播中國大陸, 注入新血輪 », http://www.modernpureland.org/webc/html/book/show.php?num=308&page=2

Xing Dongfeng 邢東風. 2002. « Xiandaichan jiqi yu chuantong fojiao de fenqi 現代禪及其與傳統佛教的分歧 », Jinbungaku ronsoo 人文學論叢 4 : 117-131.

Yang Huinan (Yang Hui-nan) 楊惠南. 2000. « Cong Yinshun de renjian fojiao tantao Xinyushe yu Xiandaichan de zongjiao fazhan 從印順的人間佛教 探討新雨社與現代禪的宗教發展 », Foxue yanjiu zhongxin xuebao 佛學 研究中心學報 7 : 275-312.

Yinshun (Yin Shun) 印順. 1970. Miaoyunji 妙雲集. Taipei : Zhengwen chubanshe.

Yinshun (Yin Shun) 印順. 1993. « Wo you mingzhu yike duhou 我有明珠一 顆讀後 », Shizihou 獅子吼 32(11-12) : 1-7.

Zhang Jiayin (Chang Chia-Yin) 張嘉尹. 2000. « Xiandaichan jiqi sixiang tese 現代禪及其思想特色 », Shijie hongming zhexue jikan 世界弘明哲學季 刊, http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-MISC/miscl07421.pdf

Zheng Zhiming (Cheng Chih-Ming) 鄭志明. 1998. « Li Yuansong yu Xiandaichan 李元松與現代禪 », Taiwan dangdai xinxing fojiao : chanzong pian 臺當代新興佛教——禪宗篇, p. 331-399. Chiayi : Nanhua guanli xueyuan.

3. Sources générales

Acquaviva, Sabino et Enzo Pace. 1994. La sociologie des religions, traduit de l’italien par Patrick Michel. Paris : Cerf.

Adam, Barbara. 1990. Time & Social Theory. Cambridge : Polity Press.

Adam, Barbara. 2003. “Reflexive Modernization Temporalized,” Theory, Culture & Society 20(2) : 39-78.

Arnirou, Rachid. 1995. Imaginaire touristique et sociabilité du voyage. Paris : PUF.

Apadurai, Arjun. 1986. “Center and Periphery in Anthropological Theory,” Comparative Studies in Society and History 28(2) : 356-361.

Apadurai, Arjun. 1995. “The Production of Locality,” in Counterworks : Managing the Diversity of Knowledge, ed. by Richard Fardon, p. 204-225. London, New York : Routledge.

Arendt, Hannah. 1951. The Origins of Totalitarianism. New York : Harcourt.

Aristote. 1965. Éthique de Nicomaque, traduction, préface et notes par Jean Voilquin. Paris : Flammarion.

Ashiwa Yoshiko et David L. Wank. 2005. “The Globalization of Chinese Buddhism : Clergy and Devotee Networks in the Twentieth Century,” International Journal of Asian Studies 2(2) : 217-237.

Ashiwa Yoshiko et David L. Wank, eds. 2009. Making Religion, Making the State : The Politics of Religion in Modem China. Stanford : Stanford University Press.

Ashiwa Yoshiko et David L. Wank. 2006. “The Politics of a Reviving Buddhist Temple : State, Association, and Religion in Southeast China,” Journal of Asian Studies 65(2) : 337-359.

Aviv, Eyal. 2008. “Differentiating the Pearl from the Fish Eye : Ouyang Jingwu and the Revival of Scholastic Buddhism,” PhD dissertation, Harvard University.

Balandier, Georges. 1986. Sens et puissance. Les dynamiques sociales. Paris : Quadrige/PUF, 3e édition.

Basch, Linda, Schiller Nina Glick et Cristina Szanton Blanc, eds. 1994. Nations Unbound : Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, Deterritorialized Nation-States. New York : Gordon and Breach.

Bastide, Roger. 1970. « Mémoire collective et sociologie du bricolage », Année Sociologique 21 : 65-108.

Baubérot, Jean, éd. 1994. Religions et laïcité dans l’Europe des douze. Paris : Syros.

Baudelaire, Charles. 1992. Écrits sur l’art, texte établi, présenté et annoté par Francis Moulinat. Paris : Librairie Générale Française, « Le livre de poche ».

Bauman, Zygmunt. 1991. Modernity and Ambivalence. Cambridge : Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 1997. Postmodernity and Its Discontents. Cambridge : Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity. Cambridge : Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 2003. La vie en miettes. Expérience postmoderne et moralité, traduit de l’anglais par Christophe Rosson. Rodez : Le Rouergue/Chambon.

Baumer, Franklin L. 1977. Modem European Thought. Continuity and Change in Ideas, 1600-1950. New York : Macmillan Publishing Co., Inc.

Beck, Ulrich. 2001. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, traduit de l’allemand par L. Bernardi. Paris : Aubier.

Beck, Ulrich, Wolfgang Bonss et Christoph Lau. 2003. “The Theory of Reflexive Modernization. Problematic, Hypotheses and Research Programme,” Theory, Culture & Society 20(2) : 1-33.

Beck, Ulrich, Anthony Giddens et Scott Lash. 1997. Reflexive Modernization : Politics, Tradition and Aesthetics in Modem Social Order. Cambridge : Polity Press.

Benn, James A., Jinhua Chen et James Robson Images, eds. 2012. Images, Relics, and Legends : The Formation and Transformation of Buddhist Sacred Sites. Toronto : Mosaic Press.

Berger, Peter, ed. 1999. The Desecularization of the World : Resurent Religion and World Politics. Washington : Ethics and Public Policy Centre and Wm. B Eerdmans Publishing Co.

Berger, Peter L., Brigitte Berger et Hansfried Kellner. 1974. The Homeless Mind : Modernization and Consciousness. New York : Random House, Inc., Vintage books edition.

Bergmann, Werner. 1992. “The Problem of Time in Sociology. An Overview of the Literature on the State of Theory and Research on the ‘Sociology of Time’, 1900-82,” Time & Society 1(1) : 81-134.

Beding, Judith A. 1980. The Syncretic Religion of Lin Chao-en. New York : Columbia University Press.

Beyer, Peter, ed. 2001. Religion in Process of Globalization. Wurzburg : Ergon Verlag.

Bianchi, Ester. 2001. The Iron Statue Monastery “Tiexiangsi” : A Buddhist Nunnery of Tibetan Tradition in Contemporary China. Florence : Leo S. Olschki.

Birnbaum, Raoul. 2003. “Buddhist China at the Century’s Turn,” The China Quarterly 174 : 429-449.

Birnbaum, Raoul. 2012. “Human Traces and the Experience of Powerful Places : A Note on Memory, History, and Practice in Buddhist China,” in Images, Relies, and Legends : The Formation and Transformation of Buddhist Sacred Sites, eds. by James A. Benn, Jinhua Chen, and James Robson, p. 113-138. Toronto : Mosaic Press.

Bourdieu, Pierre. 1971. « Genèse et structure du champ religieux », Revue française de sociologie XII : 293-334.

Bourdieu, Pierre. 1980. Le sens pratique. Paris : Minuit.

Bourdieu, Pierre. 1993. « Esprits d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales 96-97 : 49-62.

Bourdieu, Pierre et James S. Coleman, eds. 1991. Social Theory for a Changing Society. Boulder : Westview Press.

Bruce, Steve, ed. 1992. Religion and Modernization : Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis. Oxford : Clarendon Press.

Bury, John Bagnell. 1955. The Idea of Progress : An Inquiry into Its Origin and Growth. New York : Dover Publications.

Cai Yongmei (Tsai Yung-mei) 蔡勇美 et Xiao Xinhuang (Hsiao Hsin-Huang) 蕭新煌, éds. 1986. Shehuixue zhongguohua 社會學中國化. Taipei : Juliu tushu gongsi.

Calinescu, Matei. 1987. Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadance, Kitsch, Postmodernism. Durham : Duke University Press.

Campo, Daniela. 2013. La construction de la sainteté dans la Chine moderne : la vie du maître bouddhiste Xuyun. Paris : Belles lettres.

Carlson, Jeffrey. 2000. “Pretending to Be Buddhist and Christian : Thich Nhat Hanh and the Two Truths of Religious Identity,” Buddhist-christian Studies 20 : 115-125.

Casanova, José. 1994. Public Religions in the Modem World. Chicago : University of Chicago Press.

Certeau, Michel de. 1990. L’invention du quotidien, I. Arts de faire. Paris : Gallimard.

Chan Sin-wai. 1985. Buddhism in Late Ch’ing Poligical Thought. Hong Kong : The Chinese University Press.

Chan Wing-tsit. 1953. Religious Trends in Modern China. New York : Columbia University Press.

Chandler, Stuart. 2004. Establishing a Pure Land on Earth : the Foguang Buddhist Perspective on Modernization and Globalization. Honolulu : University of Hawai‘i Press.

Chang Hao. 1971. Liang Ch’i-ch’ao and Intellectual Transition in China, 1890-1907. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

Chau, Adam Yuet, ed. 2011. Religion in Contemporary China : Revitalization and Innovation. London : Routledge.

Chen Bing 陳兵 et Deng Zimei 鄧子美. 2000. Ershi shiji Zhongguo fojiao 二十世紀中國佛教. Beijing : Minzu chubanshe.

Chen Jinlong 陳金龍. 2011. Nanjing guomin zhengfu shiqi de zhengjiao guanxi : yi fojiao wei zhongxin de kaocha 南京國民政府時期的政教關系 : 以佛 教為中心的考察. Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe.

Ch’en Kenneth. 1964. Buddhism in China : A Historical Survey. Princeton : Princeton University Press, 1964.

Ch’en Kenneth. 1973. The Chinese Transformation of Buddhism. Princeton : Princeton University Press.

Chen Yingfang 陳映芳. 2007. « Qingnian » yu Zhongguo de shehui bianqian “青年”與中國的社會變遷. Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe.

Chen Yun 陳贇. 2005. Kunjing zhong de Zhongguo xiandaixingyishi 困境中的 中國現代性意識. Shanghai : Huadong shifan daxue chubanshe.

Cheng Gongrang 程恭讓. 1999. « Ouyang Jingwu xiansheng de shengping, shiye jiqi fojiao sixiang de tezhi 歐陽竟無先生的生平、事業及其佛教 思想的特質 », Yuanguang foxue xuebao 圓光佛學學報 4 : 141-191.

Cheng, Anne. 1997. Histoire de la pensée chinoise. Paris : Seuil.

Chestov, Léon. 1971. Apofeosis bespochvennosti : Opyt adogmaticheskogo myshleniya (Éloge du déracinement. Essai sur la pensée non-dogmatique). Paris : YMCA Press.

Clifford, James. 1997. Routes : Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge : Harvard University Press.

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember. New York : Cambridge University Press.

Davie, Grace. 2002. Europe : The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modem World. London : Darton, Longman and Todd.

Davie, Grace. 2003. “The Evolution of the Sociology of Religion : Theme and Variations,” in Handbook of the Sociology of Religion, ed. by Michele Dillon, p. 61-75. Cambridge : Cambridge University Press.

Dean, Kenneth. 1998. Lord of the Three In One : The Spread of a Cult in Southeast China. Princeton : Princeton University Press.

Demiéville, Paul. 1987. « Vimilakīrti en Chine », in Xuanzang, LEnseignement de Vimalakīrti (Vimalakīrtinirdeśa), traduit et annoté par Etienne Lamotte, p. 438-455. Louvain : Université catholique de Louvain, Institut orientaliste.

Deng Zhenglai 鄧正來. 1998. Yanjiu yu funsi : Zhongguo shehui kexue zizhuxing de sikao 研究與反思 : 中國社會科學自主性的思考. Shenyang : Liaoningdaxue chubanshe.

Dericquebourg, Régis. 2007. « Max Weber et les charismes spécifiques », Archives de sciences sociales des religions 137 : 21-41.

Despeux, Catherine, éd. 2002. Bouddhisme et lettrés dans la Chine médiévale. Paris-Louvain : Peeters.

DeVido, Elise A. “The Influence of Chinese Master Taixu on Buddhism in Vietnam,” Journal of Global Buddhism 10 : 413-438.

Dillon, Michele, ed. 2003. Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge : Cambridge University Press.

Dirlik, Arif, Paul Healy et Nick Knight, eds. 1997. Critical Perspectives on Mao Zedong’s Thought. New Jersey : Humanities Press.

Dobbelaere, Karel. 1981. “Secularization : A Multi-dimensional Concept,” Current Sociology 29(2) : 3-153.

Douglas, Mary. 1999. Comment pensent les institutions, traduit de l’anglais par Anne Abeillé. Paris : La Découverte/M.A.U.S.S.

Du Jiwen 杜繼文 et Wei Daoru 魏道儒. 2007. Zhongguo chanzong tongshi (nouvelle édition) 中國禪宗通史 (新版). Nanjing : Jiangsu renmin chubanshe.

Duara, Prasenjit. 1998. “Why is History Antitheoretical ?” Modem China 24 (2) : 105-120.

Durkheim, Émile. 2003 [1915]. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : PUF, 5e édition.

Durkheim, Émile et Marcel Mauss. 1903. « De quelques formes de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives », Année sociologique VI (1901-1902) : 1-72.

Eisenstadt, Shmuel N. 1999a. Fundamentalism, Sectarianism and Revolutions : The Jacobin Dimension of Modernity. Cambridge : Cambridge University Press.

Eisenstadt, Shmuel N. 1999b. “Multiple modernities in an Age of Globalization,” Canadian Journal of Sociology 24(2) : 283-295.

Eisenstadt, Shmuel N. 2000. “Multiple Modernities,” Daedalus 129(1) : 1-30.

Elchardus, Mark. 1988. “The Rediscovery of Chronos : The New Role of Time in Sociological Theory,” International Sociology 3(1) : 35-59.

Elias, Norbert. 1996. Du temps, traduit de l’allemand par Michèle Hulin. Paris : Fayard.

Feuchtwang, Stephan et Wang Mingming. 2001. Grassroots Charisma : Four Local Leaders in China. London and New York : Routledge.

Fisher, Gareth. 2014. From Comrades to Bodhisattvas : Moral Dimensions of Lay Buddhist Practice in Contemporary China. Honolulu : University of Hawai‘i Press.

Forte, Antonino. 1988. Mingtang and Buddhist Utopias in the History of the Astronomical Clock : The Tower, Statute and Armillary Sphere Constructed by Empress Wu. Rome-Paris : Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente & Ecole française d’Extrême-Orient.

Foucault, Michel. 2001. « Qu’est-ce que les Lumières ? », Dits et Ecrits, vol. II, p. 1381-1397. Paris : Gallimard.

Friedman, Jonathan. 1994. Culture Identity and Global Process. London : Sage.

Fu Guoyong 傅國湧. 2005. 1949 : Zhongguo zhishifenzi de siren jilu 1949 年 : 中國知識分子的私人記錄. Wuhan : Changjiang wenyi chubanshe.

Fu Weixun (Fu Wei-Hsun) 傅偉勛, éd. 1989. Cong chuantong dao xiandai : fojiao lunli yu xiandai shehui 從傳統到現代——佛教倫理與現代社會. Taipei : Dongda tushu gongsi.

Gadéa, Charles et Michel Lallement. 2004. « Une révolution inachevée : Durkheimisme et sociologie du temps ». Temporalités 1 : 48-68.

Gan Chunsong 干春松. 2003. Zhiduhua rujia jiqi jieti 制度化儒家及其解 體. Beijing : Zhongguo renmin daxue chubanshe.

Gan Yang 甘陽. 2003. « Zhengzhi zheren Shitelaosi : gudian baoshou zhuyi zhengzhi zhexue de fuxing 政治哲人施特勞斯 : 古典保守主義政治哲 學的復興 », préface, Leo Strauss, Ziran quanli yu lishi 自然權利與歷史 (Natural Right and History), traduit de l’anglais en chinois par Peng Gang 彭剛. Beijing : Sanlian shudian.

Gauchet, Marcel. 1985. Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris : Gallimard.

Ge Zhaoguang 葛兆光. 1986. Chanzong yu Zhongguo wenhua 禪宗與中國 文化. Shanghai : Shanghai renmin chubanshe.

Ge Zhaoguang 葛兆光. 1998. Zhongguo sixiangshi diyijuan : qishiji qian Zhongguo de zhishi, sixiang yu xinyang shijie 中國思想史第一卷 : 七世紀 前中國的知識、思想與信仰世界. Shanghai : Fudan daxue chubanshe.

Ge Zhaoguang 葛兆光. 2000. Zhongguo sixiangshi dierjuan : qishiji zhi shijiushiji Zhongguo de zhishi, sixiang yu xinyang 中國思想史第二卷 : 七世紀至十 九世紀中國的知識、思想與信仰. Shanghai : Fudan daxue chubanshe.

Ge Zhaoguang 葛兆光. 2008. Zengdingben Zhongguo chan sixiangshi : cong liushiji dao shishiji 增訂本中國禪思想史——從六世紀到十世紀. Shanghai : Shanghai guji chubanshe.

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures : Selected Essays. New York : Basic Books.

Geertz, Clifford. 1999. Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, traduit de l’anglais par Denise Paulme. Paris : PUF.

Gernet, Jacques. 1956. Les aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise du ve au xe siècle. Paris : EFEO.

Gernet, Jacques. 1998. “Time Space in Chinese Culture by Chun-chieh Huang & Erik Zürcher,” T’oung Pao, seconde série 84(4/5) : 415-424.

Giddens, Anthony. 1979. Central Problems in Social Theory. London : Macmillan.

Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Stanford : Stanford University Press.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity : Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge : Polity.

Giddens, Anthony. 1995. The Constitution of Society : Outline of the Theory of Structuration. Cambridge : Polity.

Giddens, Anthony. 2005. La constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, traduit de l’anglais par Michel Audet. Paris : PUF.

Gildow, Douglas M. 2014. “The Chinese Buddhist Ritual Field : Common Public Rituals in PRC Monasteries Today,” Journal of Chinese Buddhist Studies 27 : 59-127.

Goldfuss, Gabriele. 2001. Vers un bouddhisme du xxe siècle. Yang Wenhui (1837-1911), réformateur laïque et imprimeur. Paris : Collège de France, Institut des Hautes Etudes Chinoises.

Gombrich, Ernst H. 1971. The Ideas of Progress and their Impact on Art. New York : Cooper Union School of Art and Architecture.

Goossaert, Vincent. 2003. « Le destin de la religion chinoise au xxe siècle », Social Compass, 50(4) : 429-440.

Goossaert, Vincent. 2005. « Les fausses séparations de l’État et de la religion en Chine, 1898-2004 », De la séparation des Eglises et de l’État à l’avenir de la laïcité, éd. par Jean Baubérot et Michel Wieviorka, p. 49-58. Paris : L’aube.

Goossaert, Vincent. 2006a. « Jindai Zhongguo de guojia yu zongjiao : zongjiao zhengce yu xueshu dianfan 近代中國的國家與宗教 : 宗教政策與學術 典範 », Zhongyang yanjiuyuan Jindai shi yanjiusuo jikan 中央研究院近代 史研究所集刊 54 : 169-209.

Goossaert, Vincent. 2006b. “1898 : The Beginning of the End for Chinese Religion ?” The Journal of Asian Studies 65(2) : 307-336.

Goossaert, Vincent. 2008. “Republican Church Engineering : The National Religious Associations in 1912 China,” in Chinese Religiosities : Disjunctures of Modernity and Nation-State Formation, ed. by Mayfair Mei-hui Yang, p. 209-232. Berkeley : University of California Press.

Goossaert, Vincent et David Ownby, guest-eds. 2008. “Mapping Charisma in Chinese Religion,” special issue of Nova Religio : The Journal of Alternative and Emergent Religions 12(2).

Goossaert, Vincent et David A. Palmer, guest-eds. 2008. « Catégories et politiques du religieux en Chine », numéro spécial, Archives de Sciences Sociales des Religions 144.

Goossaert, Vincent et David A. Palmer. 2011. The Religious Question in Modem China. Chicago/Londres : University of Chicago Press.

Gorski, Philip S. 2000. “Historicizing the Secularization Debate : Church, State, and Society in Late Medieval and Early Modem Europe, ca. 1300 to 1700,” American Sociological Review 65(1) : 138-167.

Gorski, Philip S. 2003. “Historicizing the Secularization Debate : An Agenda for Research,” in Handbook of the Sociology of Religion, ed. by Michele Dillon, p. 110-122. Cambridge : Cambridge University Press.

Habermas, Jürgen. 1981. « La modernité : un projet inachevé », traduit de l’allemand par Gérard Raulet, Critique 37(413) : p. 950-967.

Habermas, Jürgen. 1988. Le discours philosophique de la modernité, traduit de l’allemand par Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz. Paris : Gallimard.

Habermas, Jürgen. 2001. The Postnational Constellation. Cambridge : Polity Press.

Habermas, Jürgen. 2002. L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, traduit de l’allemand par Christian Bouchindhomme. Paris : Gallimard.

Habermas, Jürgen. 2004. The Theory of Communicative Action. Vol. 2. Life-world and System : A Critique of Functionalist Reason, translated by Thomas Anthony McCarthy. Cambridge : Polity press.

Hadden, Jeffrey K. 1987. “Toward Desacralizing Secularization Theory,” Social Forces 65(3) : 587-611.

Halbwachs, Maurice. 1972. La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte. Etude de mémoire collective. Paris : PUF.

Halbwachs, Maurice. 1994. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris : Albin Michel.

Halbwachs, Maurice. 1997. La Mémoire collective. Paris : Albin Michel.

Hartmut, Rosa. 2010. Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Didier Renault. Paris : La Découverte.

Hartog, François. 2003. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris : Seuil.

Harvey, David. 1989. The Condition of Postmodernity : An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford : Blackwell.

He Husheng 何虎生. 2004. Zhongguo gongchandang de zongjiao zhengce 中國 共產黨的宗教政策. Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe.

He Rong 何蓉. 2007. « Fojiao siyuan jingji jiqi yingxiang chutan 佛教寺院經 濟及其影響初探 », Shehuixue yanjiu 社會學研究 4 : 75-92.

Heidegger, Martin. 1986. Être et temps, traduit de l’allemand par François Vezin, Paris : Gallimard.

Heine, Steven. 2007. “A Criticai Survey of Works on Zen since Yampolsky,” Philosophy East & West 57(4) : 577-592.

Hervieu-Léger, Danièle. 1993. La Religion pour mémoire. Paris : Cerf.

Hervieu-Léger, Danièle. 1999. Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement. Paris : Flammarion.

Hervieu-Léger, Danièle. 2001a. La religion en miettes ou la question des sectes. Paris : Calmann-Lévy.

Hervieu-Léger, Danièle. 2001b. “The twofold limit of the notion of secularization,” in Peter Berger and the Study of Religion, ed. by Linda Woodhead, p. 112-125. London and New York : Routledge.

Hervieu-Léger, Danièle. 2001c. « Maurice Halbwachs (1877-1945). Religion et mémoire », in Sociologies et religion, éd. par Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, p. 195-232. Paris : PUF.

Hervieu-Léger, Danièle. 2003. « Pour une sociologie des “modernités religieuses multiples” : une autre aproche de la “religion invisible” des sociétés européennes », Social Compass 50 (3) : 287-295.

Hervieu-Léger, Danièle et Jean-Paul Willaime, éds. 2001. Sociologies et religion. Paris : PUF.

Highmore, Ben. 2002. Everyday Life and Cultural Theory : An Introduction. London : Routledge.

Hon Tze-Ki. 1996. “Ethnic and Cultural Pluralism : Gu Jiegang’s Vision of a New China in His Studies of Ancient History,” Modem China 22 (3) : 315-339.

Hong Jinlian (Hung Chin-Lien) 洪金蓮. 1995. Taixu dashi de fojiao xiandaihua zhi yanjiu 太虛大師的佛教現代化之研究. Taipei : Dongchu chubanshe.

Hong Xiuping 洪修平. 1999. « Lun handi fojiao de fangshu lingshenhua, ruxuehua yu laozhuang xuanxue hua : cong sixiang lilun de cengmian kan fojiao de zhonguohua 論漢地佛教的方術靈神化、儒學化與老 莊玄學化——從思想理論的層面看佛教的中國化 », Zhonghua foxue xuebao 中華佛學學報 12 : 303-315.

Hou Kunhong (Hou Kung-hong) 侯坤宏. 2012. Haojie yu chongsheng : 1949 nian yilai de dalu fojiao 浩劫與重生 : 一九四九年以來的大陸佛教. Tainan : Miao Hsin Publishing House.

Hu Chang-tze. 1995. “Historical Time Pressure : An Analysis of Min Pao (1905-1908),” in Time and space in Chinese culture, eds. by Huang Chunchieh and Erik Zürcher, p. 329-340. Leiden, New York : Brill.

Hu Feng 胡風. 1987. Hu Fengde shi : « Shijian kaishi le » ji yuzhong shicao 胡風 的詩——《時間開始了》及獄中詩草. Beijing : Zhongguo wenlian chuban gongsi.

Huang Chun-chieh. 1995. “Historical Thinking in Classical Confucianism : Historical Argumentation from the Three Dynasties,” in Time and space in Chinese culture, eds. by Huang Chun-chieh and Erik Zürcher, p. 72-85. Leiden, New York : Brill.

Huang Chun-chieh et Erik Zürcher, eds. 1995. Time and space in Chinese culture. Leiden, New York : Brill.

Huang, C. Julia. 2009. Charisma and Compassion : Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement. Cambridge : Harvard University Press.

Huang Xianian 黃夏年, comp. 2006. Minguo fojiao qikan wenxian jicheng 民國佛教期刊文獻集成, 209 vols. Beijing : Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin.

Huang Xianian 黃夏年, comp. 2008a. Minguo fojiao qikan wenxian jicheng bubian 民國佛教期刊文獻集成補編, 83 vols. Beijing : Zhongguo shudian.

Huang Xianian 黃夏年, comp. 2008b. Xijian minguo fojiao wenxian huibian (baozhi) 稀見民國佛教文獻匯編(報紙) 13 vols. Beijing : Zhongguo shudian.

Jelen, Ted G., ed. 2002. Sacred Markets, Sacred Canopies : Essays on Religious Markets and Religious Pluralism. Lanham, MD : Rowman and Littlefield.

Jessup, James Brooks. 2010. “The householder elite : Buddhist activism in Shanghai (1920-1956),” PhD dissertation, University of California, Berkeley.

Ji Huachuan 紀華傳 et He Fangyao 何方耀. 2014. « Dangdai hanchuan fojiao siyuan jingji xianzhuang jiqi guanli tanxi 當代漢傳佛教寺院經濟現狀 及其管理探析 », Shijie zongjiao wenhua 世界宗教文化 1 : 66-71.

Ji Zhe. 2004. « La nouvelle relation Etat-bouddhisme », Perspectives Chinoises 84 : 2-10.

Ji Zhe. 2008a. “Secularization as Religious Restructuring : Statist Institutionalization of Chinese Buddhism and Its Paradoxes,” in Chinese Religiosities : Disjunctum of Modernity and Nation-State Formation, ed. by Mayfair Meihui Yang, p. 233-260. Berkeley : University of California Press.

Ji Zhe 汲喆. 2008b. « Ruhe chaoyue jingdian shisuhua lilun ? Ping zongjiao shehuixue de sanzhong hou shisuhua lunshu 如何超越經典世俗化理 論 ? ——評宗教社會學的三種後世俗化論述 », Shehuixueyanjiu 社會 學研究 136 : 55-75.

Ji Zhe. 2008c. “Expectation, Affection and Responsibility : The Charismatic Journey of a New Buddhist Group in Taiwan,” Nova Religio : The Journal of Alternative and Emergent Religions 12(2) : 48-68.

Ji Zhe 汲喆. 2009. « Jushi fojiao yu xiandai jiaoyu 居士佛教與現代教育 », Beijing daxue jiaoyu pinglun 北京大學教育評論 7(3) : 39-62.

Ji Zhe, éd. 2011a. Religion, éducation et politique en Chine moderne (Extrême-Orient Extrême-Occident no 33). Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes.

Ji Zhe. 2011b. “Buddhism in the Reform-Era China : A Secularised Revival ?,” in Religion in Contemporary China : Revitalization and Innovation, ed. by Adam Yuet Chau, p. 32-52. London : Routledge.

Ji Zhe. 2013a. “Chinese Buddhism as a Social Force : Reality and Potendal of Thirty Years of Revival,” Chinese Sociological Review 45(2) : 8-26.

Ji Zhe. 2013b. “Zhao Puchu and His Renjian Buddhism,” The Eastern Buddhist 44(2) : 35-58.

Ji Zhe. 2014. “Buddhist Groups among Chinese Immigrants in France : Three Patterns of Religious Globalization,” Review of Religion and Chinese Society I(2) : 212-235.

Ji Zhe. 2015. “Secularization without Secularism : The Political-Religious Configuration of Post-89 China,” in Atheist Secularism and Its Discontents. A Comparative Study of Religion and Communism in Eurasia, ed. by Tarn Ngo and Justine Quijada, p. 92-111. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Ji Zhe. 2016. “Buddhist Institutional Innovations,” in Modern Chinese Religion II : (1850-2015), eds. by Vincent Goossaert, Jan Kiely and John Lagerwey, p. 731-766. Leiden : Brill.

Ji Zhe et Vincent Goossaert, guest-eds. 2011. “Social Implications of Buddhist Revival in China,” special issue, Social Compass 58(4).

Ji Zhe 汲喆, Daniela Campo 田水晶 et Wang Qiyuan 王啟元, éds. 2016. Ershi shiji Zhongguo fojiao de liangci fuxing 二十世紀中國佛教的兩次 復興, Shanghai : Fudan daxue chubanshe.

Ji Zhe, Gareth Fisher et André Laliberté, éds. à paraître. Buddhism after Mao : Negotiations, Continuities, and Reinventions.

Jiang Canteng (Chiang Tsan-Teng) 江燦騰. 1996. Taiwan fojiao bainian shizhi yanjiu 臺灣佛教百年史志研究 1895-1995. Taipei : Nantian shuju.

Jiang Canteng (Chiang Tsan-Teng) 江燦騰. 2000. Taiwan dangdai fojiao 臺 灣當代佛教. Taipei : Nantian shuju.

Jing Jun. 1996. The Temple of Memories : History, Power, and Morality in a Chinese Village. Stanford : Stanford University Press.

Jones, Alison Denton. 2010. “A modem Religion ? The State, the People, and the Remaking of Buddhism in Urban China Today,” PhD dissertation, Harvard University.

Kardiner, Abram. 1939. The Individual and His Society. The Psychodynamics of the Social Organization. New York : Columbia University Press.

Kiely, Jan. 2010. “Spreading the Dharma with the Mechanized Press : New Buddhist Print Cultures in the Modem Chinese Print Revolution, 1865-1949,” in From Woodblocks to the Internet : Chinese Publishing and Print Culture in Transition, 1800-2008, eds. by Christopher Reed and Cynthia Brokaw, p. 185-210. Leiden : Brill.

King, Robert H. 2001. Thomas Merton and Thich Nhat Hanh : Engaged Spirituality in an Age of Globalization. New York/London : Continuum.

King, Sallie B. 1996. “Thich Nhat Hanh and the Unified Buddhist Church of Vietnam : Nondualism in Action,” in Engaged Buddhism : Buddhist Liberation Movements in Asia, eds. by Christopher S. Queen and Salire B. King, p. 320-363. Albany : State University of New York Press.

King, Salite B. 1998. “Transformative Nonviolence : The Social Ethics of George Fox and Thich Nhat Hanh,” Buddhist-Christian Studies 18 : 3-36.

Klein, Thoralf et Christian Meyer, guest-eds. 2011. Religion. 41-4, special issue on “Beyond the market : exploring the religious field in modem China”.

Koselleck, Reinhart. 1990. Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, traduit de l’allemand par Jochen Hoock et Marie-Claire Hook. Paris : EHESS.

Krause, Carsten. 2005. “Interdependenzen zwischen Staat und Buddhismus in der Volksrepublik China,” China Heute 6 (142) : 222-233.

Laïdi, Zaki. 2000. Le sacre du présent. Paris : Flammarion.

Laliberté, André, guest-ed. 2009. “A New Take on Secularization Theory through Contemporary China,” special issue of Social Compass 56(3).

Laliberté, André. 2004. The Politics of Buddhist Organizations in Taiwan 1989-2003 : Safeguarding the Faith, Building a Pure Land, Helping the Poor. London and New York, Routledge Curzon.

Laliberté, André. 2009. « Entre désécularisation et resacralisation : Bouddhistes laïcs, temples et organisations philanthropiques en Chine », Social Compass 56(3) : 345-361.

Laliberté, André. 2011. “Buddhist Revival under State Watch,” Journal of Current Chinese Affairs 2 : 107-34.

Laliberté, André. 2012. “Buddhist Charities and China’s Social Policy : An Opportunity for Alternate Civility ?” Archives de sciences sociales des religions 158 :95-117.

Lamotte, Etienne (trad.). 1987. Xuanzang, L’Enseignement de Vimalakīrti (Vimalakīrtinirdeśa). Louvain : Université catholique de Louvain, Institut orientaliste.

Lancaster, Lewis R. 2000. « The Role and Significance of Korean Son in the Study of East Asian Buddhism », 中華佛學學報 (Journal bouddhiste Chung-Hwa) 13(2) : 431-460.

Lasch, Christopher. 1985. The Minimal Self : Psychic Survival in Troubled Times. London : Pan Books.

Lefebvre, Henri. 1958. Critique de la vie quotidienne, Tome 1 : Introduction. Paris : L’Arche.

Lefebvre, Henri. 1968. La vie quotidienne dans le monde moderne. Paris : Gallimard.

Lefebvre, Henri. 1972. « Quotidien et quotidienneté », Encyclopadia Universalis, éd. par Claude Grégory, vol. 13, p. 419-420. Paris : Encyclopaedia Universalis S.A..

Levenson, Joseph R. 1958, 1964, 1965. Confucian China and Its Modern Fate. A Trilogy. Berkeley : University of California Press.

Li An 李安. 1989. « Jushi zhuan 居士傳 », in Zhongguo fojiao 中國佛教, éd. par Zhonguo fujiao xiehui 中國佛教協會, vol. IV, p. 177-179. Shanghai : Zhishi chubanshe.

Li Hongzhang 李鴻章. 1998. Li Hongzhang quanji 李鴻章全集. Changchun : shidai wenyi chubanshe.

Li Meng 李猛. 1999. « Lun chouxiang shehui 論抽象社會 », Shehuixue yanjiu 社會學研究 1 : 1-27.

Li Shaobing 李少兵. 1997. « Minguo fojiao gexin yundong zhong de zhenjia fotu zhi bian R 民國佛教革新運動中的真假佛徒之辨 », Shixue yuekan 史學月刊 2 : 65-69.

Li Silong 李四龍. 1996. « Minsu fojiao de xingcheng yu tezheng 民俗佛教的 形成與特徵 », Beijing daxue xuebao 北京大學學報 4 : 55-60.

Li Silong 李四龍. 2003. « Jiaoli, sengzhi yu yigui : zongpai fojiao chengli de sange yinsu 教理、僧制與儀軌——宗派佛教成立的三個因素 », Pumen xuebao 普門學報 14 : 99-120.

Li Xiangping 李向平. 1985. Jiushi yu jiuxin : Zhongguo jindai fojiao fuxing sichao yanjiu 救世與救心——中國近代佛教復興思潮研究. Shanghai : Shanghai renmin chubanshe.

Lin Guoping 林國平. 1992. Lin Zhao’en yu Sanyijiao 林兆恩與三一教. Fuzhou : Fujian renmin chubanshe.

Lin Yu-sheng. 1979. The Crisis of Chinese Consciousness : Radical Antitraditionalism in the May Fourth Era. Madison : University of Wisconsin Press.

Liu Chengyou 劉成有. 2002. Jinxiandai jushi foxue yanjiu 近現代居士佛學 研究. Chengdu : Bashu shushe.

Liu Xiaofeng 劉小楓. 1998. Xiandaixing lilun xulun : xiandaixing yu xiandai Zhongguo 現代性理論緒論——現代性與現代中國. Shanghai : Shanghai Sanlian shudian.

Lockwood, David. “Social Integration and System Integration,” in Explorations in Social Change, eds. by Goerge K. Zollschan and Walter Hirsch, p. 244-257. Boston : Houghton Mifflin.

Löwith, Karl. 2002. Histoire et Salut. Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, traduit de l’allemand par M.-C. Challiol-Gillet, S. Hurstel et J.-F. Kervégan, Paris : Gallimard.

Lü Chen 呂澄. 1990. « Qinjiaoshi Ouyang xiansheng shilüe 親教師歐陽先 生事略 », in Zhongguo fojiao sixiang ziliao xuanbian 中國佛教思想資料 選編, éd. par Shi Jun 石峻 et al., tome III, vol. 4, p. 355-357. Beijing : Zhonghua shuju.

Lu Yongfeng 陸永峰. 2003. « Zhongguo fojiao yu xiaodao : cong tangdai fojiao lunqi 中國佛教與孝道——從唐代佛教論起 », Rumen xuebao 普門學報 17 : 89-118.

Luckmann, Thomas. 1967. The Invisible Religion : The Problem of Religion in Modem Society. London : Macmillan.

Luckmann, Thomas. 1991. “The New and the Old in Religion,” in Social Theory for a Changing Society, eds. by Pierre Bourdieu and James S. Coleman, p. 167-188. Boulder : Westview Press.

Luhmann, Niklas. 1976. “The Future Cannot Begin : Temporal Structures in Modem Society,” Social Research 43 : 130-132.

Luhmann, Niklas. 1990. Amour comme passion : de la codification de l’intimité, traduit de l’allemand par Anne-Marie Lionnet. Paris : Aubier.

Luhmann, Niklas. 1998. Observations on Modernity, trans. by William Whobrey. Stanford : Stanford University Press.

Luhmann, Niklas. 2001. La légitimation par la procédure, traduit de l’allemand par Lukas K. Sosoe et Stéphane Bouchard. Paris : Cerf.

Lyotard, Jean-François. 1988. L’inhumain. Causeries sur le temps. Paris : Galilée.

Ma Rong 馬戎 et Zhou Xing 周星, éds. 2001. Ershiyi shiji : wenhua zijue yu kuawenhua duihua (I) 二十一世紀 : 文化自覺與跨文化對話(一). Bejing : Beijing daxue chubanshe.

Madsen, Richard. 2007. Democracy’s Dharma : Religious Renaissance and Political Development in Taiwan. Berkeley : University of California Press.

Maffesoli, Michel. 1998. La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris : Desclée de Brouwer.

Magnin, Paul. 1989. « Le bouddhisme en Chine populaire », Études 370(2) : 249-260.

Magnin, Paul. 2005. La vie et l’œuvre de Huisi (515-577) : les origines de la secte bouddhique chinoise du Tiantai. Paris : Ecole française d’Extrême-Orient.

Main, Jessica L. et Rongdao Lai, guest-eds. 2013. “Socially Engaged Buddhism,” special issue of The Easteern Buddhist 44(2).

Mannheim, Karl. 1968. Ideology and Utopia. London : Routledge.

Martin, David. 1965. “Towards Eliminating the Concept of Secularization,” in Penguin Survey of the Social Sciences, ed. by Gould Julius, p. 169-182. Baltimore : Penguin.

Martin, David. 1969. The Religious and the Secular. London : Routledge.

Martin, David. 1978. A General Theory of Secularization. Oxford : Blackwell.

McRae, John R. 2000. « Shenshi chuancheng : chenshu chanzong de lingyizhong fangshi 審視傳承——陳述禪宗的另一種方式 », Zhonghua foxue xuebao 中華佛學學報 13-1 : 281-298.

Michihata Ryoushuu 道端良秀. 1979. Fojiao yu rujia lunli 佛教與儒家倫理 (Bukkyou to Jukyou Rimi : Chugoku Bukkyou ni okeru Kou no Mondai), traduit du japonais en chinois par Shi Huiyue 釋慧嶽. Taipei : Zhonghua fojiao wenxian she.

Mingshan 茗山. 2002. Mingshan riji 茗山日記, éd. par Xu Jun 許鈞. Shanghai : Shanghai guji chubanshe.

Moore, Sally F. et Barbara G. Myerhoff, eds. 1977. Secular Ritual. Amsterdam : Van Gorcum.

Mouzelis, Nicos. 1997. “Social and System Integration : Lockwood, Habermas, Giddens,” Sociology 31(1) : 111-119.

Mukherji, Partha N. 2001. « Pubianhua, bentuhua, quanqiuhua : shehuixue yu shehui kexue 普遍化、本土化、全球化 :社會學與社會科學 », in Ershiyi shiji : wenbua zijue yu kuawenbua duihua (I) 二十一世紀 :文化自覺 與跨文化對話(一), éd. par Ma Rong 馬戎 et Zhou Xing 周星, p. 153-185. Beijing : Beijing daxue chubanshe.

Nattier, Jan. 1991. Once Upon a Future Time : Studies in a Buddhist Prophecy of Decline. CA : Asian Humanities Press.

Nattier, Jan. 2008. “Buddhist Eschatology,” in The Oxford Handbook of Eschatology, ed. by Jerry L. Walls, p. 151-169. Oxford : Oxford University Press.

Nedostup, Rebecca. 2009. Superstitious Regimes : Religion and the Politics of Chinese Modernity. Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center.

Needham, Rodeny. 1973. Right and Left : Essays on Dual Classification. Chicago : Unversity of Chicago Press.

Nichols, Brian J. 2011. “History, Material Culture and Auspicious Events at the Purple Cloud : Buddhist Monasticism at Quanzhou Kaiyuan,” PhD dissertation, Rice University.

Osborne, Peter. 1995. The Politics of Time. Modernity and Avant-Garde. London and New York : Verso.

Ouyang Jian 歐陽漸. 1996. Beifen erhou youxue : Ouyang Jian wenxuan. 悲憤 而後有學——歐陽漸文選, comp. par Wang Leiquan 王雷泉. Shanghai : Shanghai yuandong chubanshe.

Ownby, David, Vincent Goossaert et Ji Zhe, eds. 2016. Making of Saints in Modern China. Oxford : Oxford University Press.

Paden, William E. 1992. Interpreting the Sacred : Ways of Viewing Religion. Boston : Beacon Press.

Pan Guiming 潘桂明. Zhongguo jushi fojiao shi 中國居士佛教史. Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe.

Pittman, Don Alvin. 2001. Toward a Modern Chinese Buddhism. Taixu’s Reforms. Honolulu : University of Hawaii Press.

Qin Wen-jie. 2000. “The Buddhist revival in post-Mao China : Women reconstruct Buddhism on Mt. Etnei,” PhD dissertation, Harvard University.

Qu Jingdong 渠敬東. 1999. Quexi yu duanlie : youguan shifan de shehuixue yanjiu 缺席與斷裂——有關失範的社會學研究. Shanghai : Shanghai renmin chubanshe.

Queen, Christopher S. et Salite B. King, eds. 1996. Engaged Buddhism. Buddhist Liberation Movements in Asia. Albany : State University of New York Press.

Ran Yunhua 冉雲華. 1990. « Zhongguo fojiao dui xiaodao de shourong ji houguo 中國佛教對孝道的受容及後果 », in Cong chuantong dao xiandai : fojiao lunli yu xiandai shehui 從傳統到現代——佛教倫理與 現代社會, éd. par Fu Weixun 傅偉勛, p. 107-120. Taipei : Dongda tushu gongsi.

Saïd, Edward W. 1978. Orientalism. London : Henley, Routledge and Kegan Paul.

Schluter, Michael et David Lee. 1993. The R Factor. London : Hodder & Stoughton.

Schneider, Laurence. 1971. Ku Chieh-kang and China’s New History : Nationalism and the Quest for Alternative Traditions. Berkeley : University of California Press.

Schutz, Alfred. 1962. Collected Papers, Vol. 1, The Problem of social Reality, ed. by M. Natanson. The Hague : Martinus Nijhoff.

Schwartz, Benjamin I. 1964. In Search of Wealth and Power, Yen Fu and the West. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

Scott, Gregory Adam. 2013. “Conversion by the Book : Buddhist Print Culture in Early Republican China,” PhD dissertation, Columbia University.

Shi Dongchu 釋東初. 1974. Zhongguo fojiao jindaishi 中國佛教近代史. Taipei : Zhonghua fojiao wenhuaguan.

Shils, Edward. 1981. Tradition. London : Faber and Faber’s.

Simmel, Georg. 1999. Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, traduit par Lilyane Deroche-Gurcel et Sibylle Muller. Paris : PUF.

Song Daofa 宋道發. 1999. « Huisi mofa sixiang zhi yanjiu 慧思末法思想之 研究 », Minnan foxueyuan xuebao 閩南佛學院學報 23 : 33-42.

Stark, Rodney et Laurence R. Iannaccone. 1994. “A Suply-Side Reinterpretation of the ‘Secularization’of Europe,” Journal for the Scientific Study of Religion 33(3) : 230-252.

Stark, Rodney et Roger Finke. 2000. Acts of Faith : Explaining the Human Side of Religion. Berkeley : University of California Press.

Stolz, Jörg, ed. 2008. Salvation Goods and Religious Markets. Theory and Aplications. Bern : Peter Lang.

Strauss, Leo. 1953. Natural Right and History. Chicago : The University of Chicago Press.

Strauss, Leo. 1958. Thoughts on Machiavelli. Chicago : The University of Chicago Press.

Strauss, Leo. 1975. “The Three Waves of Modernity,” in Political Philosophy : Six Essays by Leo Strauss, ed. by Hilail Gildin, p. 81-98. Indianapolis : Bobbs-Merrill.

Strauss, Leo. 2003. Ziran quanli yu lishi 自然權利與歷史 (Natural Right and History), traduit de l’anglais en chinois par Peng Gang 彭剛, Beijing : Sanlian shudian.

Sue, Roger. 1994. Temps et ordre social. Paris : PUF.

Taixu 太虛. 1927. « Yu Jingwu jushi lun zuo shi 與竟無居士論作師 », Haichaoyin 海潮音 8(8) : 30-38.

Taixu 太虛. 1970. « Jushi xuefo shangque 居士學佛商榷 », Taixu dashi quanshu 太虛大師全書, comp. par Yinshun 印順, tome 10, p. 214-216. Taipei : Taixu dashi quanshu yingyin weiyuanhui.

Tang Zhongmao 唐忠毛. 2013. Zbongguo fojiao jindai zbuanxing de sbebui zhi wei : Minguo Shanghai jushi fojiao zuzbi yu cishan yanjiu 中國佛教近代轉 型的社會之維 : 民國上海居士佛教組織與慈善研究. Nanning : Guangxi shifan daxue chubanshe.

Taussig, Sylvie et Emmanuel Lincot, éds. 2013. « À propos de la sortie de la religion en Chine... », numéro spécial, Monde chinois-nouvelle Asie 33.

Taylor, Charles. 1998. Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, traduit de l’anglais par Charlotte Melançon. Paris : Seuil.

Thoraval, Joël. 2008. « Sur la sécularisation religieuse en Chine », conférence à l’École normale supérieure de l’Est de la Chine, Shanghai, le 16 décembre 2008.

Turner, Victor. 1969. The Ritual Process : Structure and Anti-structure. Chicago : Aldine.

Turner, Victor. 1973. “The Center out There : Pligrim’s Goal,” History of Religions 12(3) : 191-230.

Turner, Victor. 1976. “Ritual, tribal and catholic,” Worship 50 : 504-526.

Turner, Victor. 1977. “Variations on a theme of liminality,” in Secular Ritual, ed. by S. F. Moore and B. G. Myerhoff, p. 36-52. Amsterdam : Van Gorcum.

Turner, Victor. 1979. “Frame, Flow and Reflection : Ritual and Drama as Public Liminality,” Japanese Journal of Religious Studies 6(4) : 465-499.

Turner, Victor et Edith Turner. 1978. Image and Pilgrimage in Christian Culture : Anthropological Perspectives. New York : Columbia University Press.

Van Gennep, Arnold. 1981 [1901]. Les rites de passage : étude systématique des rites. Paris : Jacques Picard.

Vandermeersch, Léon. 1987. « Vérité historique et langage de l’histoire en Chine », Extrême-Orient, Extrême-Occident 9 : 13-28.

Walsh, Michael J. 2010. Sacred Economies : Buddhist Monasticism and Territoriality in Medieval China. New York : Columbia University Press.

Walsh, Michael J. 2014. “The Buddhist Monastic Economy,” in Modem Chinese religion I : Song-Liao-Jin-Yuan (960-1368), eds. by John Lagerwey and Pierre Marsone, p. 1268-1301. Leiden : Brill.

Wang Hui 汪暉. 2000. Sihuo chongwen 死火重溫. Beijing : Renmin wenxue chubanshe.

Wang Hui 汪暉. 2004. Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi 現代中國思想的 興起. Beijing : Sanlian shudian.

Wang Jianchuan (Wang Chiench’uan) 王見川. 2008. « Huan “Xuyun” yige Benlai mianmu : ta de nianji yu shiji xinlun 還「虛雲」一個本來面目 : 他的年紀與事蹟新論 », Yuanguang foxue xuebao 圓光佛學學報13 : 169-188.

Wang Leiquan 王雷泉. 2002. « Shenshenghua yu shisuhua : yi “Dajin Wozhou Bailin chanyuan sanqian yizhong bei” weili 神聖化與世俗化 ——以 《大金沃州柏林禪院三千邑衆碑》爲例 », Zhongguo chanxue 中國禪學 1 : 392-401. Beijing : Zhonghua shuju.

Wang Mingming 王銘銘. 2005a. Shehui renleixue yu Zhongguo yanjiu 社會人 類學與中國研究. Nanning : Guangxi shifan daxue chubanshe.

Wang Mingming 王銘銘. 2005b. Xixue « Zhongguohua » de lishi kunjing 西學 “中國化” 的歷史困境. Nanning : Guangxi shifan daxue chubanshe.

Wang Shunmin (Wang Shun-ming) 王順民. 1995. « Dangdai Taiwan fojiao bianqian zhi kaocha 當代臺佛教變遷之考察 », Zhonghua foxue xuebao 中華佛學學報 8 : 315-344.

Wang Yonghui 王永會. 2001. « Baizhang qinggui yu Zhongguo fojiao sengtuan de guanli chuangxin 百丈清規與中國佛教僧團的管理創新 », Zongjiaoxue yanjiu 宗教學研究 2 : 115-123.

Wang Yueqing (Wang Yui-chin) 王月清. 1999. « Chanzong jielü sixiang chutan : yi Wuxiang jiefa he Baizhang qinggui wei zhongxin 禪宗戒律 思想初探——以無相戒法和百丈清規爲中心 », Foxue yanjiu zhongxin xuebao 佛學研究中心學報 4 : 131-146.

Wang-Toutain, Francoise. 1997. « La voix du Dharma se fait-elle de nouveau entendre en Chine ? », in Renouveaux religieux en Asie, éd. par Catherine Clémentin-Ojha, p. 61-81. Paris : EFEO.

Weber, Max. 1965. Essais sur la théorie de la science, traduit de l’allemand par Julien Freund. Paris : Plon.

Weber, Max. 1968. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, ed. by Guenther Roth and Claus Wittich. New York : Bedminster Press.

Weber, Max. 1971. Économie et société, tome premier, traduit de l’allemand par Julien Freund et al. Paris : Plon.

Weber, Max. 1996. Sociologie des religions, textes réunis et traduits de l’allemand par Jean-Pierre Grossein, introduction de Jean-Claude Passeron. Paris : Gallimard.

Weber, Max. 1999. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, traduit de l’allemand par Isabelle Kalinowski. Paris : Champs Flammarion.

Weber, Max. 2003. Hindouisme et bouddhisme, traduit de l’allemand et présenté par Isabelle Kalinowski et Roland Lardinois. Paris : Champs Flammarion.

Weber, Max. 2005. La science, profession & vocation, traduit de l’allemand par Isabelle Kalinowski et suivi de Leçon wébérienne sur la science & la propagande de Isabelle Kalinowski. Marseille : Agone.

Weber, Max. 2006. Sociologie de la religion, traduit de l’allemand et présenté par Isabelle Kalinowski, Paris : Champs Flammarion.

Welch, Holmes. 1967. The Practice of Chinese Buddhism. Cambridge : Harvard University Press.

Welch, Holmes. 1968. The Buddhist Revival in China. Cambridge : Harvard University Press.

Welch, Holmes. 1972. Buddhism under Mao. Cambridge : Harvard University Press.

Will, Pierre-Étienne. 1994. « Chine moderne et sinologie », Annales HSC 1 : 7-26.

Willaime, Jean-Paul. 1998. Sociologie des religions. Paris : PUF.

Willaime, Jean-Paul. 2004. Europe et religions : les enjeux du xxie siècle. Paris : Fayard.

Willaime, Jean-Paul. 2006a. « La sécularisation : une exception européenne ? Retour sur un concept et sa discussion en sociologie des religions », Revue française de sociologie 47(4) : 755-783.

Willaime, Jean-Paul. 2006b. “Religion in Ultramodernity,” in Theorising Religion : Classical And Contemporary Debates, eds. by James A. Beckford et John Walliss, p. 77-89. Oxon : Ashgate.

Wolf, Eric R. 1982. Europe and the People without History. Berkeley : University of California Press.

Wu Limin 吳立民, éd. 1998. Chanzong zongpai yuanliu 禪宗宗派源流. Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe.

Xie Chongguang 謝重光 et Bai Wengu 白文固. 1990. Zhongguo sengguan zhidushi 中國僧官制度史. Xining : Qinghai renmin chubanshe.

Xue Yu 學愚. 2015. Zhongguo fojiao de shehuizhuyi gaizao 中國佛教的社會 主義改造. Hong Kong : The Chinese University Press.

Yan Mingfa 嚴明法. 2015. « Dui fojiao xialingying yao baochi yifen jingjue 對 佛教夏令營要保持一份警覺 », Kexue yu wushenlun 科學與無神論 1 : 37-39.

Yang Derui (Yang Der-ruey) 楊德睿. 2006. « Xiandai xuexiao jiaoyu yu shijian yishi de geming : yi daojiao xueyuan weili 現代學校教育與時間意識的 革命——以道教學院為例 », Zhongguo yanjiu 中國研究 3 : 70-96.

Yang Guoshu (Yang Kuo-shu) 楊國樞 et Wen Chongyi (Wen Chung-i) 文崇一, éds. 1982. Shehui ji xingwei kexue yanjiu de Zhongguohua 社會 及行爲科學研究的中國化. Taipei : Zhongyang yanjiuyuan minzusuo.

Yang Wenhui 楊文會. 2000. Yang Renshan quanji 楊仁山全集, comp. par Zhou Jizhi 周繼旨. Hefei : Huangshan shushe.

Yang Zengwen 楊曾文. 1995. Tang Wudai chanzong shi 唐五代禪宗史. Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe.

Yang Zengwen 楊曾文. 2006. Song Yuan chanzong shi 宋元禪宗史. Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe.

Yang, C. K. 1961. Religion in Chinese Society. Berkeley and Los Angeles : University of California Press.

Yang Fenggang et Joseph Tamney, eds. 2005. State, Market, and Religions in Chinese Societies. Leiden : Brill.

Yang Fenggang et Wei Dedong. 2005. “The Bailin Buddhist Temple : Thriving under Communism,” in State, Market, and Religions in Chinese Societies, eds. by Yang, Fenggang and Joseph B. Tamney. Leiden and Boston : Brill.

Yang Fenggang. 2011. Religion in China : Survival and Revival under Communist Rule. Oxford : Oxford University Press.

Yang, Mayfair Mei-hui, ed. 2008. Chinese Religiosities : Disjunctures of Modernity and Nation-State Formation. Berkeley : University of California Press.

Yu Guang 于光. 1998. « Zhao Puchu jushi zai Ding Guangxun zhujiao Wenji chuban zuotanhui shang changtan zongjiao yu shehuizhuyi xiang shiying wenti 趙朴初居士在丁光訓主教 《文集》 出版座談會上暢談宗教 與社會主義相適應問題 », Fojiao wenhua 佛教文化 6 : 18.

Yu Lingbo 于淩波. 1995. Zhongguo jinxiandai fojiao renwuzhi 中國近現代佛 教人物志. Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe.

Yu Yingshi (Yu Ying-shih) 余英時. 1987. Zhongguo jinshi zongjiao lunli yu shangren jingshen 中國近世宗教倫理與商人精神. Shanghai : Shanghai renmin chubanshe.

Yu Yingshi (Yu Ying-shih) 余英時. 1998. Xiandai ruxue lun 現代儒學論. Shanghai : Shanghai Renmin chubanshe.

Yu Yingshi (Yu Ying-shih) 余英時. 2004. Zhongguo sixiang chuantong jiqi xiandai bianqian 中國思想傳統及其現代變遷. Nanning : Guangxi shifan daxue chubanshe.

Yu Chun-fang. 1981. The Renewal of Buddhism in China : Chu-hung and the Late Ming Synthesis. New York : Columbia University Press.

Zhang Hua 張華. 2004. Yang Wenhui yu Zhongguo jindai fojiao sixiang zhuanxing 楊文會與中國近代佛教思想轉型. Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe.

Zhang Jia 張佳. 2011. « Zhongguo jindai jushi fojiao tuanti yanjiu : yi Shanghai Shijie fojiao jushilin weili 中國近代居士佛教團體研究—— 以上海世界佛教居士林為例 », mémoire de Master, Université Renmin de Chine.

Zhang Jia 張佳. 2014. « Shanghai shenshang jushi de zongjiao shenghuo yu fojiao xiandaihua zhuanxing : yi Wang Yidng (1867-1938) wei gean 上海 紳商居士的宗教生活與佛教現代化轉型——以王一亭 (1867-1938) 為個案 », thèse doctorale, Université chinoise de Hong Kong.

Zhang Lun. 2003. La vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao. Paris : Fayard.

Zhong Qiongning (Zhong Chiung-ning) 鐘瓊寧. 1995. « Xing zaijia dao : minchu de Shanghai jushi fojiao 行在家道 : 民初的上海居士佛教 (1912-1937) », mémoire de Master, Université Chengchi.

Zhongguo fojiao xiehui 中國佛教協會. 1997. « Fayin shelun 法音社論 », Fayin 法音 4 : 2.

Zhou Fang 周芳. 2013. « Fojiao xialingying zhiduoshao 佛教夏令營知 多少 », Zhongguo minzubao 中國民族報, le 30 juillet 2013.

Zollschan, Goerge K. et Walter Hirsch, eds. 1964. Explorations in Social Change. Boston : Houghton Mifflin.

Zürcher, Erik. 1972. The Buddhist Conquest of China : The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Leiden : Brill.

Zürcher, Erik. 1985. « Mahâ-Cîna : la réinterprétation bouddhique de l’histoire de la Chine », Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 29(3) : 477-492.

© CNRS Éditions, 2016

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search