Version classiqueVersion mobile

Tratado de hechicerías y sortilegios de Fray Andrés de Olmos

 | 
Georges Baudot

De los sacrificios que al demonio ofrecen sus ministros

Texte intégral

Capitulo IX: ypan mitoa yn quenami yn uentli yn ixpan Diablo concaua yn itech pohuy

  • 52 Genèse 22.

1[Gen.2252] Caceppa oquimonauatili Dios yn itlaço Abraam ye uecauh yn çan ipaltçinco quimoquechcotoniliz yn çan uel ycel ytlaçopiltçin yn itoca ysaac yoan yuhqui uentçintli yxpantçinco conmaniliz. Tel niman amo quimonequiltiaya Dios yn iuh noquiuiz yn iyezçotçin yn isaac. Çan iuh quimonauatili yn itatçin ynic uel nouiyan cacoz yoan machoz yn itetlacamatiliztçin yn Abraam, yehica yn iquac tepuztica yequiquechonaznequia, niman ytencopatçinco yn Dios oquimonextili ce angel, ynic amo quimomictiliz yn itlaçopiltçin çantlamauiçoltica; oncan oquimottili ce ychcatl yn uentli omochiuh, yniuh onauatilco.

  • 53 Livre des Juges 11.

2Yoan ycuiliuliztica ca yeuecauh tlacatl ynitoca Jepte: yn ompa yaoc, yc yhuic otenetolti yn Dios ynic oquito. [Judic. XI53] Tocuiyac diose yntla uel niquinpeuaz yn noyaouan, yntla nomacpa tiquinmotlaxiliz, yn aquin achto ualquiçaz nochantçinco yn iquac niyaz, yehuatl yn achto nechual monamiquiliz, uel yehuatl mixpantçinco nicquechcotonaz ynic uentli mochioaz. Auh ypampa yn uel otepeuh. Yn iquac omohuicac ychantçinco, ce uel ychpochtçin achto quimonamiquilito, ypan huehuetl yoan ypan cuicatl; ynic papaquia yehica uelotepeuh yn itatçin: niman yc cenca oquitçayan yn itilma oquilhui: Nochpotçe ticmatiz ca yxpantçinco yn Dios oniquito yn aquin achto nechualmonamiquiliz nochan uentli mochioaz yxpantçinco yn Dios, yntla uel nechmopaleuiliz Dios ynic nitepeuaz. Uelneltiz notlatol.

3Oquito yn ichpuch: notatçin manopan mochioa ynic otitlanetolti, maçan ocachto tlacaua moyollotçin. Ma epohualilhuitl ypan nichocaz yn nochpocho yn ompa quauhtla yoan nocniuan ychpupochtin. Auh yn oquiz ome motçtli omohuicac yxpan yn itatçin ynic oquiquechcoton. Çan amo yc /fol. 406 v/ teneualo, amo qualli ypan macho, camo yuhqui monequiltiaya yn Dios, amo qualli yehuatl nenetoltiliztli, amo yuh quimonequiltia yn Dios yn oquiuiz yn teezço: intlacamo çan ipaltçinco ypampa ynineltococatçin yn çanquemmanian yn inmacpa, yn atlaneltoca, yn tlaueliloque uel yc mictilo yn itlaçouan. Yniuh omomiquilique yn apostolome yoan sanctome yn intoca martivesme. Ycenca oquipaca ynniyolquique yn miquiztli; yehuatl yn uentçintli tlapanauiya ynic quiniaxiçoua Dios. Çan quitelchioa yehuatl yn temiquiz.

  • 54 Psaume 106 Castañega op. cit.p. 54: Psal. cv

4Ynic mictiloyan maceualtin yehuecauh yn imixpan Diablome yoan in tepilhuan yoan yn neçoloya yniuh ycuiliuhtitoc. [Psal. CVI54] Yehuatl ypampa, yeuatl in Diablo in quemmanian quiteylnamictia yehuatl yn temamauhti nextlaualli, neçoliztli, miquiztli, ynic ynchan miec eztli noquiuiya yniuh mexico yoan nican nohuiyan mochioya yniquac omaxitico castillan tlaca. Yn monepan quaya tlacanacatl, quiquayan teyxpan. Amo tlapoualli yn tleyn ycchiualoya ynic teca mocacayauaya yn Diablo.

5Auh yn axcan yehica yn auel quimiztlacahuia Diablo yn cristianome ynic pani anoço teyxpan miçozque anoço meltequizque anoço ynic teeltequizque, temiotizque anoço ynic yxpan moxtlauazque: oc centlamantli quitemotinemi ynic yn camocayauaz yn amo qualtin cristianome yn itechpohui ynic uel temiotizque çan ychtaca. Quinnauatia yn techichinazque yn nanaualtin yn notçalo ynic ymixpan ylamatoton tlaueliloque tlacatiuaz, ynic quinpipitçozque pipiltçitçintin, conetotontin.

6Miec tlamantli yn tecoco, yn tetolini yc quinmachtia yn Diablo yn terni xihuitianime, yn tetlacachiualtianime ynic conquazque, contolozque ynteeço. Amo tlapoualli yn aqualli quiteyollotia yuhqui yn aneltoconi ynic teca uetçca Diablo, ynic tetolinia yoan ynic quimiztlacauia yn iteyxouepcauan, yn itetlayecolticauan. Del yuh quimocuitia yehuanti yn tlaueliloque ynic oanaloque ynotlatçontequililoque.

Notes

52 Genèse 22.

53 Livre des Juges 11.

54 Psaume 106 Castañega op. cit.p. 54: Psal. cv

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1979

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search