Version classiqueVersion mobile

Tratado de hechicerías y sortilegios de Fray Andrés de Olmos

 | 
Georges Baudot

De la reverencia que hacen al demonio sus ministros

Texte intégral

1/fol. 404 v/

Capitulo VIII: yn ipan mihtoa in quenin tlatlauhtilo yoan tlapalolo in Diablo yntechpa yn nanahualtin

2Ychantçinco in Dios yn itoca Sancta Yglesia Catholica, tlahpalolo mahuiztililo yn obispome yn padreme yntepan yhcaque uel yehuatl yn innezca yc tenamico yn inmatçin. Yoan quemmanian yc tennamico yninma in tlalticpac tlatoque. Yoan yn tenaua yn tetahuan ynic neçi yn tepachoah teyacana.

  • 48 Livre de la Sagesse.

3Yuh mahuiztililo yn qualli tlatoani, in tlaatilia tlatepetilia, tlauecapanilia; yoan cenca tlapantlaça, tlatenyotia, tlamauiztilia, tlamahuizmanilia yn imaceualpan yehica [Sap .48] ypaltçinco in Dios tlahpia. Yehuatl ypampa cayehuatl yoxitçin yn Sancto Padre yc tennamico yn iquac tlapalolo: ynic neçi, caçan y celtçin tlapanahuia ynic uey tlatouani nican tlalticpac yehica yxiptlatçin yn Totecuyo Iesu Cristo; yn çan itencopatginco ypan yhcac yn ixquich cristianoyotl.

  • 49 Cantique des Cantiques 1.

4Auh yehuatçin yn Toteouiyo Iesu Cristo nelli Dios ça nyca mactçinco tennamico ynezca uey netlaçotlaliztli, ynic [Canti.j .49] cenca techmotlaçotilia yn iuhqui ycuiliuhtoc yoan yehuatl ynezca, yn iquac motemaca yn itoca Paz in teupan ychantçinco in Dios.

5Auh yehuatl yn Diablo yn cenca tlauelilo ynic teca uetçcaz, teca mocayauaz. Oquiyocox, oquito: Campa nitennamicoz; nehuatl çan ic nitlapaloloz ynic nimahuiztililoz, ma çan ompa notçinco yuhqui; ynic momaca cuepa, anoço tequani mocuepa, anoço tleyn.

6Yehica yn iuhqui qualli nemiliztli yca panuetçiua, nepantlaçalo, çan no yhui yn ahuilnemiliztica, tlatlacoltica tepinauhtilo yoan huetçiua yoan uehcatlan mictlan yc temoua. Yn iuhqui yehuatl yn tlatoani no yuhqui yn ipetl, yn icpal, yn itenyo, yn imahuiço yn çan noyui yn itlatlauhtiloca, ymahuiztililoca, ytlapaloloca quimonequiltia Dios.

  • 50 Psaume 96.

7Yn amo oc ceccan yn campa tlapaloloz yn Diablo, çan ompa yn aqualcan, axixpan, cuitlapan ynic cenca pinauhtilozque, auilquixtilozque /fol. 405 r/ yn inyollocopa ytechpouiznequi yn Diablo, yn connequi yn tlatocauhyez, ynic quitlapaloa, quitenamiqui yn ayttoni, yn ateneualoni, ynic conmatizquia, ca cenca uey tlaueliloc yn Diablo; ynic contlalcauizquia; çan uel ymixcoyan ynic yuh quimocenmaca, yn nanahualtin, ynteixcuepanime [Psal. XCVI50] yehica ycuiliuhtoc telchiualozque pinauhtilozque in quintlapaloa yn imixiptlauan yn Diablome.

  • 51 Nicolas de Lyre.

8Miyec tlamantli yn iximachoca in Diablo; ynic niman [Nicolas de Li51] tlatçihuiloz, tlalcahuiloz, yehica tlayecultiloznequi ahauilnemiliztica yoan tlaeleuiliztica yoan nepoualiztica. Yehuatl yn yn etlamantli ypan hicac yn cemanauatl, ynic tocayotilo tlatoani yoan tlalticpac Cesar.

9Yehuatl uel quiteyollotia, quiteilnamictia yn iztlac, yn itenqualac, yn aqualli, yn ayectli. Çan teyollo tlahma ynic chiualo, tlacamacho; yoan ynic tetoliniz. Uel quiuallacaz tletl yn ompa haco hecatlan yoan uel conchioaz ynic teca monanamiquiz yn heecatl, ynic hecamalacotl anoço a hecamalacotl moquetçaz, intlacamo ytechpatçinco in Dios elleltilo.

10Miequintin nemih yn itetlayecolticauan in Diablo, in nican, tlalticpac tlatlacultica yntlacamo yc uellamaceuazque: toneuiztitlan chichinaquiztitlan tletitlan, cemicac, yc ytechpouizque. Yehuatl yn Diablo yn iquac auel pani tlatlacolpan tetlaça: yc tepepetla, teellelquixtia, teahauiyaltia ynic axixpan cuitlapan temayahuiz; uel ytequiuh yn Diablo, ynic quitecuitlauiltia in tlayxelehuiliztli, ynic quitepopolhuiz yn netlaçotlaliztli: amo çaniyo quitecaualtiznequi anoço quipopoloznequi in tlalticpacayolt, noçan quitemotinemi yntleyn yc amo tocoz, amo yxcahuiloz, amo nemacoz; yn ilhuicacayotl. Yn iquac ceppa uel otepeuh yn Diablo tlatlacoltica çan quemmanian yc tetlalcauiya, ynic oc ceppa totocaz ynic tetlaçaz. Ontlamantli ynic cenca tepeua, teana, teaçi: tlaocuyaliztica ynic netelchiualoz yoan tecuitlauiliztica ynic tlatlacoloz.

11Yehuantin in tlaeleuiyah, quimilnamictia cochizpan yn Diablo yn neatlamachtilli, necuiltonolli. Auh yn amo chicauac yniyollo quiyollotia cochizpan yntleyn tetolini, yntecoco, yehuatl Diablo cenca quincocolia y cristianome. No yehuatl ypampa ytoca cemanauac tlatoani, yehica impan yhcac yn tlaueliloque, yn aqualli, ayectli, ypan nemih /fol. 405 v/ yehuantin ytestigouan in Diablo in tetech concauah yniyaxix, ynicuitl yn itliltica, yn icatzauaca: yn çan ic ytemachticahuan mochioa. Amo cenca pachiui yn iyollo yn iquac ytlauelilocayo yc contoloua in quitta quitoca intlatlacolli; çan yquac quimiztlacauiya in quixcauiyah yn teoyotl, ynic tlatlacolpan tetlaça. Yn iquac tlalcahuilo Diablo ynic uel nemoaz, cenca mochicaua ynic teyehecoz, ynic occeppa notçaloz ynic mictlan uilouaz. Yehuatl yn Diablo yuh teytic moceuiya yn yuh neceuilo, neecalhuilo ytçintlan yn puchotl yn aueuetl: ypampa in tlatçiuizyotl yn iquac teytia yntlatçiuiya; y yauh ynteyolia yn tlatçiuizcotl.

12Yehuatl yn Diablo amo teyolia ytic oncalaqui: yehica çan iceltçin in Dios uel quimochiuilia y auh yn tlacatecolotl çan iztlac ytenqualac, ytlauelilocayo yc quitemitia yn teyolia çan tlalnamiquiliztica, tlatlaculpan tetlaçaznequi, temayauiznequi. Yehuatl in Diablo cenca mopouani, atlamatini, tecocoliani ynic mochipa quintoliniznequi ynitlaçouan yn Dios. Çan niman auelitiz yntlacamo yc nauatilo ytechpatçinco yn Dios. Yehuatl yn Diablo yuhqui yn oquichtli quimonextili yn Totecuiyo Iesu Cristo yn iquac quicuitlauiltiznequia tlatlaculli. Çan ytlatoltica yn totecuiyo opeualoc, yc opinauhtiloc ynic oyah. Yehuatl ypampa yn oquimonequilti totecuiyo yn iuhqui ypan omochiuh ynic ytetçinco titixcuitizque, ynic titochicauazque, ynic ytlatoltica, tlaneltoquiliztica yc ticpeuazque yn toyaouh Diablo yn iquac tleyn aqualli techcuitlauiltia; yoan yca /cruz/ tictotocazque Pater Noster Ave Maria Credo Salve yc teyollocopa mihtoz ynic ymacpa nemaquixtiloz yehuatl yn Diablo. Etlamantli ynic cenca amo qualli yniyollo. Uel temictiani: yoan atetlacamatini: yoan ytah yn yztlacayotl.

13Yehuatl in Diablo ytoca mictlan yehica nouiyan yn campa nemi, cenca tlatlatinemi, cenca ytechpilcatinemi yntecoco, yn temamauhti, ynteyçaui; aço ecatlan, anoço tlalpan, anoço yquac yn tlalli ytic oncalaqui; ayeuelpaqui yehuatl yn Diablo. Ynic ytlachiualtçin yn Dios ynic angel uel qualli: çan yehuatl yniyollo ynicealiz cenca amo qualli, catçauac. Cenca miec ytechpa in Diablo ycuiliuhtoc, ynic yximachoz ca cenca tlaueliloc, ynic ymacaxoz, caualoz, ynic amo ytlan ce /fol. 406 r/ micac netoliniloz. Monequi niman telchiualoz yn iquac tlauelilocayutl ylnamicoz, ynic amo çaniuiyan, çanquemmach, çantlamach ymac uetçiuaz: niman yc notçaloz tlatlauhtiloz Dios ynic neniaquixtiloz.

Notes

48 Livre de la Sagesse.

49 Cantique des Cantiques 1.

50 Psaume 96.

51 Nicolas de Lyre.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1979

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search