Version classiqueVersion mobile

Tratado de hechicerías y sortilegios de Fray Andrés de Olmos

 | 
Georges Baudot

Exortacion al Indiano lector

Texte intégral

1/fol. 29 0 r/

Ma uel tlacaqui in quipouaz yn

2Notlaçopiltce ma uel xiça xitlachia xixtlamati ma uel tlapohui yn mix yn monacaz ma uel xoconcaqui xoconmoyolloti yn nimitzilhuiznequi yn nimitç melauiliznequi yn nimitçnextiliznequi. Yntla nelli ynotimoquaatequi yn oticmocelili yn iyatçin yn iceltçin nelli Dios yn itoca baptismo sancto ynic ychantçinco omitçmotlacatilili omitçmochipahuili omitçmotlaocolili: Yoan uelyc omitzmomaquixtili yn inmacpa yn moyaohuan in tçonpachpopol yn cuitlanexpopol in tequanime yn tlatlacatecolo in Diablome yn ilhuicac chualhuetçque yn ipampa yn omopouhque yn oatlamatque ocuecuenotque ynitloctçinco ynahuaetçinco ytlantginco yniceltçin nelli Dios yn amo oquitlacamatque excan ualhuetztiquizque topan ecatlan. Yoan cequintin nohuiyan tlalpan Auh yn oc no cequintin uel ompa mictlan ouallamelauhtiuetçque yn itocayocan ynfierno: ya cenca aqualcan yn ayeccan. Nocozque noquetçale acaçomo tlapoualpa yn oticmocaquiti yn quenin uel yehuantin yn tlatlacateculo y cenca mochi cauhtinemi yxquich intlapal conchiua ynic techtçitzquizque teanazque teca mocayahuazque tehuicazque tetlacazque temayauizque tçonuazco tlaxapochco mecac ynic ynuan chocouaz tlaocoyaloz tetçatçayanaloz tetoliniloz tetlatiloz tlapanahuia ynic tetech moyolcocouah tecocolia moxicoah tetech qualanih yn iquac quitta yn maceualli yn quimocaquitia yn itlatoltçin yn Bios yn teizcali tetlachialti tetlamachti tecuiltono niman amo ceya yn ompa uilouaz yn ilhuicac amo quineque yn ompa pahpacouaz necehuiloz netlamachtiloz ytlantçinco ynahuaetginco yn nelli Dios yn cemanauac temaquixtiani to totecuiyo iesu christo. Yno amopan maxitico yn iquac otlaocox otlacauhqui yn iyollotçin ynic huel yximachoz neltocoz tlaçotlaloz tlacamachoz uel yehuatçin yxcahuiloz yn notçalaz tlayecoltiloz ynic uel nemaquixtiloz uel ic Santa ygletia ytech quimocahuilitia Bios yn santos sacramentos yn amo tlatlaculpan celiloz ynic nemaquixtiloz uel yehuatçin omitzontlapulhui yn itoptgin yn ipetlacaltçin yni /fol. 390 v/ tlaçoyollotzin: yn iquac yaoyutl yc otlalpoloco yn çan ic quintotocaco quinpeuaco in tequanime yn Diablome. Yoan uel ic inpetli puctli ayahuitl quimolonaltico queuatiquetçaco quimanaco yequene octacatl machiotl xiyutl quatçontli quimotemaquilico yn oquimotetlalililico ynic uel ne quatçornaloz nexiyotiloz: yc quimotlalilico in tlaleualli yn teucholli. Auh quin iquac uel mixpan ual chayauac ual cemman yn itechpatçinao ohuitç ualixconauh yn iquetçaltçin uallalapan yn ichalchiuhtgin ynotoncac ynotocon mahuiço yntla nelli uel ticristiano otocontolo otoconmoyolloti otoconmonemilizti yn acaeoni ynaytoni yn apoeyo yn ayauhyo. Aço uel moxillantçinco motozcatlantçinco ohuetç onchipin oncalac. Aci nenecoc mitçmotlaquiquixtili yn teuyotica motatzin yn çan ic omitçmomaquili yn chamauac yn tetçauac yn tiçatl yn ihuitl yc moquatlamotlacapan otalmatelo yc omotech quimocauili yn iquechtetçon yn yomanahual yn ixopech ytlacçaya yn itçicueuhca yn itlapanca, aço uel motech otoconmopachilhui otoconionopilhui yn ihiyotçin yn itlatoltçin yn ixochitçin yn ixochiqualtçin yn itechpatçinco yn nelli Dios mitçmomaquilico.

3Auh yn axcan matiquilcauh ca yn iquac otimoquaatequi otictlatçilhui otictelchiuh oticcauh oticchichac yehuatl yn Diablo tlahueliloc yoan yxquich yninemiliz ynic omitçmomaquili padre baptismo ynic mitçmotlaoculili Dios ynic ticristiano otimochiuh yntlacamo omemoyollo omemonenepil Niman amo mitçmomaquilizquia padre yn iyatçin Dios baptismo yntlacamo ycxictlatlauhtiani yntlacamo xiceyani auh yn axcan yntla nelli moyollocacopa ytetçinco otipouh yn Dios tleypampa ocompa micampa moteputçcopa mocuitlapan tontlachia tle ynic oc çeppa tictocaz yn teyçahui yn temamauhti yn tetolini tecoco yn aqualli yn ayectli yn Diabloyutl.

4Auh yn axcan tlahuel xontlachia xoconcaqui xoconitta yn miyec tlamantli yn tetlachihuiliztli tetlacuicuililiztli texochihuiliztli anoço tleyn Diabloyotl ynic yztlacahuilo yehuantin yn amouel cristianome yn amo uel tlaneltoca yn amo nelli ytetçinco pohui yn totecuiyo iesu christo yn amo uel quicaqui huel yehuatl ypampa cenca teyztlacahuia tecamooayahua yn Diablo. Ynamo quimotlatlanilia maceualli yn padre yn aço qualli acanoçomo yn tlein conchioaznequi anoço conilnamiqui ynic motlapololtia anoço quinmochioa yn aço mococoa acanoçomo. Yehica cenca qualli yez yehuatl yn itconi yn mamaloni uel quitocaz yn ipan yhcac amo niman quixcahuiz inquitocaz ynix yniyollo amo no yxquich quineltocaz inquilnamiqui çaycixquich quinequi yn Diablo ynic ymacpa uetçiz maceualli ynic quiztlacauiz.

5Cenca miec quimati yn Diablo cenca ye uecauh yn otlacat. Cequintin ye uecauh cristianome oquimiztlacahui yn ichanquizco otlatlaque mictiloque. Cequintin tetl quauitl colotl tçitçicaztli yntech compachoque in tecuhyotica padreme yn intoca inquisidoves yn uel intequitçin ya itoca sancta inquisicion yn huel ichtaca quitemotinemi yn tenemiliz yn aço aca cristiano quimotlalcahuilia in Dios ynic ytech pohui in Diablo ynic mochioaz yn tlein amo qualli queleuia anoço tleyn catçauac quinequi yn iyollo ynic temictiz anoço ynic tetoliniz ynic yyollo pachiuiz: yyollocacopa yc quimocemmaca yn diablo. Auh çatepan quimonequiltia Dios yn uel machoz ynic yehuatl tlaueliloc pinauhtiloz yoan teyxpan tlatçontequililoz teopan yoan tianquizco. Auh ynic ayac quitoz yn amo commati ca yehuatl tlatlaculli yn tlein amo qualli conchioa huelic nican mocentlaliz yn quezquitlamantli ynic Diablo teyztlacahuia. Cenca nimitçtlatlauhtia yn tinopiltçin yn miecpa tocompouaz ynic amo ticchicocaquiz. Auh yntla ytla tiquittaz yn amo melahuac yn amo caquiztic yc ticmotlatlaniliz in padre yn iuh onoconito. Yc yxquich.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1979

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search