Version classiqueVersion mobile

Le Péloponnèse d’Épaminondas à Hadrien

 | 
Catherine Grandjean

Abréviations

Texte intégral

1Ελλκερ Αίγιο 2005 : Ελληνιστικὴ κεραμικὴ απò την Πελοπόννησο. Αίγιο.

21st Hellenistic Pottery Meeting (2000) : Α´ συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική (Ιωάννινα, 6 Δεκεμπρίου 1986), 2nd ed, Rhodes.

32nd Hellenistic Pottery Meeting (1990) : Β´ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική. χρονολογικά προβλήματα της ελληνιστικής κεραμεικής. Πρακτικά (Ρόδος 22-25 Μαρτίου 1989), Athènes.

43rd Hellenistic Pottery Meeting (1994) : Γ´ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, χρονολογικά σύνολα-εργαστήρια (24-27 Σεπτεμβρίου 1991 Θεσσαλονίκη) (Βιβλιοθήκη τῆς ἐν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικῆς (ʽΕταιρείας, 137), Ι-ΙΙ, Athènes.

54th Hellenistic Pottery Meeting (1997) : Δ´ Eπιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, χρονολογικά προβλήματα-κλειστά σύνολα-εργαστήρια. Πρακτικά (Μυτιλήνη, Μάρτιος 1994), Ι-ΙΙ, Athènes.

65th Hellenistic Pottery Meeting (2000) : Ε´ επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική. χρονολογικά προβλήματα-κλειστά σύνολα-εργαστήρια. Πρακτικά ([Χανιά, 1997]), Ι-ΙΙ, Athènes.

76th HellenisticPottery Meeting(2004) : ΣΤ´ επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική. χρονολογικά προβλήματα-κλειστά σύνολα-εργαστήρια. Πρακτικά (Βόλος, 12-23 Απριλίου 2000), Athènes.

87th Hellenistic Pottery Meetingparaître) : Z´ επιστημονικήσυνάντησηγιατην ελληνιστική κεραμική. χρονολογικά προβλήματα-κλειστά σύνολα-εργαστήρια. Πρακτικά (Αίγιο, 4-9 Απριλίου 2005), Athènes.

9AE : LAnnée Épigraphique (depuis 1888), Paris.

10BMC Peloponnesus : P. Gardner, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Peloponnesus, Londres, 1887.

11GHI : M. N. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford, 1933-1948.

12IGCH : An Inventory of Greek Coin Hoards, New York, 1973.

13ILGR : Inscriptiones Latinae in Graecia repertae.

14ILS : Inscriptiones latinae selectae (Dessau), Berlin, 1892-1962.

15LGPN : Lexicon of Greek Personal Names, I, II, III, A et B, IV (1987-2005), Oxford.

16RE : [Paulys] Real Encyclopädie der classichen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von G. Wissowa, 1894-1980, Stuttgart.

17RPC : Roman Provincial Coinage, I, II, VII (1992-2006), Londres.

Bibliographie

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Admiralty Naval Intelligence Division, Geographical Section (1918-1919) : A Handbook of Greece, I-III, Londres.

Admiralty Naval Intelligence Division (1944-1945) : Greece (Geographical Handbooks, B. R. 516, 516 A–B), I-III, Londres.

Adshead, K. (1980) : Politics of the Archaic Peloponnese. The Transition from Archaic to Classical Politics, Aldershot.

Ager, Sh. L. (1996) : Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 BC, Berkeley - Los Angeles - Londres.

Albertini, E. (1904) : “La clientèle des Claudii”, MEFRA, 24, 247-276.

Alcock, S. E. (1991) : “Urban survey and the polis of Phlius”, Hesperia, 60, 421-463.

– (1993) : Graecia Capta. The Landscapes of Roman Greece, Cambridge.

– (1994) : “Minding the Gap in Hellenistic and Roman Greece”, in : Alcock & Osborne 1994, 247-261.

Alcock, S. E. (1996) : “Surveying the Periphery of the Hellenistic World”, in : Bilde et al. 1996, 162-175.

– (1997a) : “Greece : a landscape of resistance ?” in : Mattingly 1997, 103-115.

–, éd. (1997b) : The Early Roman Empire in the East, Oxford.

– (1997c) : “The Problem of Romanisation, the Power of Athens”, in : Hoff & Rotroff 1997, 1-7.

– (1998) : “Tomb Cult in Postliberation Messenia”, in : Davis 1998, 199-204.

– (2002) : Archaeologies of the Greek Past, Landscapes, Monuments, and Memories, Cambridge.

Alcock, S. E. et R. Osborne, éd. (1994) : Placing the Gods, Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford.

Alcock, S. E., J. F. Cherry et al. (2001) : Pausanias. Travel and Memory in Roman Greece, Oxford.

Alcock, S. E., A. M. Berlin, A. B. Harrison, S. Heath, N. Spencer et D. L. Stone (2005) : “Pylos Regional Archaeological Project, Part VII. Historical Messenia, Geometric through Late Roman”, Hesperia, 74, 147-209.

Aleshire, S. B. (1994) : “Towards a Definition of State-Cult for Ancient Athens”, in : Hägg 1994, 9-16.

Alexandropoulou, A. (à paraître) : “Κάτω Ιταλία και δυτική Πελοπόννησος, κοινά σχήματα αγγείων”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Alföldy, G. (1977) : Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn.

Amandry, M. (1988) : Le monnayage des Duovirs Corinthiens. BCH Supplément XV, 92.

Amandry, M. et S. Hurter, éd. (1999) : Travaux de Numismatique offerts à Georges Le Rider, Londres.

Ameling, W. (1983) : Herodes Atticus, t. II, Inschriftenkatalog, Hildesheim.

Amouretti, M.-Cl. (1979) : Les céréales dans l’antiquité : espèces, mouture et conservation. Liaison et interférences dans la Grèce classique, Paris.

– (1986) : Le pain et l’huile dans la Grèce antique. De l’avaire au moulin, Paris.

Amouretti, M.-Cl. et J. P. Brun, éd. (1993) : La production du vin et de l’huile en Méditerranée, BCH Suppl. 26.

Ampolo, C. (1989-1990) : “Fra economia, religione e politica, tesori e offerte nei santuari greci”, in : Anathema. Regime delle offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico (= Scienze dell’Antichità. Storia, archeologia, antropologia, 3/4, [Rome 1991]), 271-279.

Anderson-Stojanović, V. R. (1997) : “A third century BC deposit from the south slope cistern in the Rachi settlement at Isthmia”, in : 4th Hellenistic Pottery Meeting, 13-19, pls 1-10.

– (2000) : “Corinthian West Slope pottery from Isthmia”, in : 5th Hellenistic Pottery Meeting, 381-385, pls 203-204.

– (2004) : “Dinner at the Isthmus. Hellenistic cooking ware from the Rachi settlement at Isthmia”, in : 6th Hellenistic Pottery Meeting, 623-630, pls 303-306.

– (à paraître) : “Pottery from destruction deposits of the Rachi settlement at Isthmia ca. 200 BC”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Andreau, J. (2002) : “Markets, Fairs and Monetary Loans : cultural History and Economic History in Roman History and Hellenistic Greece”, in : Cartledge et al. 2002, 113-129.

Andreau, J., P. Briant et R. Descat éd. (2000) : Économie antique. La guerre dans les économies antiques, Entretiens d’archéologie et d’histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Aneziri, S. et D. Damaskos (2004) : “Städtische Kulte im hellenistischen Gymnasion”, in : Kah & Scholz 2004, 247-271.

Arafat, K. (1996) : Pausanias’Greece. Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge.

Arapoyianni, X. (2004) : Ολυμπία, η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Athènes.

Arbos, Ph. (1923) : La vie pastorale dans les Alpes françaises. Étude de géographie humaine, Paris.

Archibald, Z. et al. éd. (2001) : Hellenistic Economics, Londres - New York.

Archibald, Z., J. K. Davies et V. Gabrielsen, éd. (2005) : Making, Moving and Managing : The New World of Ancient Economics, 323-31 BC, Oxford.

Arnaud, P. (2005) : Les routes de la navigation antique : Itinéraires en Méditerranée, Paris.

Ascani, K., V. Gabrielsen, K. Kvist, et A. H. Rasmussen, ed. (2002) : Ancient History Matters : Studies Presented to Jens Erik Skysgaard on his 70th Birthday, Rome.

Ashton, N. G. (1983) : “The Lamian War – A False Start ?”, Antichthon, 17, 47-63.

Auffarth, Chr. (1997) : “Verräter-übersetzer ? Pausanias, das römische Patrai und die Identität der Griechen in der Achaea”, in : Cancik & Rüpke 1997, 219-238.

Austin, M. M. (1986) : “Hellenistic Kings, War and the Economy”, CQ, 36, 450-466.

Aymard, A. (1935) : “Le Zeus fédéral achaien Hamarios-Homarios”, in : Mélanges offerts à Octave Navarre, Toulouse, 453-470.

– (1938) : Les Assemblées de la Confédération Achaienne, Bordeaux.

Badian, E. (1961) : “Harpalus”, JHS, 81, 16-43 (repris dans Alexander the Great : The Main Problems, G. T. Griffith, éd., Cambridge, 1966, p. 206-215).

– (1967) : “Agis III”, Hermes, 95, 170-192.

– (1994) : “Agis III : Revisions and Reflections”, in : Worthington 1994, 228-292.

Bagnall, R. S. (1976) : The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt, Leyde.

Baïrakari-Gleni, K. et A. Pariente (1998) : “Argos du VIIe au IIe siècle av. J.-C.”, in : Pariente & Touchais 1998, 168-175.

Baitinger, H. (2001) : Die Angriffswaffen aus Olympia, Olympische Forschungen 29, Berlin.

Bakalakis, G. (1938) : ‟῎Ανασκαφήν Καβάλα”, PAAH, 95, 75-102.

Baker, P. (2000) : “Coût des garnisons et fortifications dans les cités à l’époque hellénistique”, in : Andreau et al. 2000, 177-196.

Baker-Penoyre, J. (1902) : “Pheneos and the Pheneotiké”, JHS, 22, 228-239.

Baladié, R. (1978) : Strabon. Géographie, t. V (livre VIII), Paris.

– (1980) : Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique, Paris.

(1987) : “Les grands domaines dans le Péloponnèse sous le Principat dAuguste”, in : Πραϰτιϰ ά τον H' Διεθνούς Συνεδρίου ελληνικής ϰαι λατινιϰής επιγραφικής, vol. Β’, Athènes, 35-38.

Baldassarra, D. (1999) : Famiglie aristocratiche di Messene in epoca imperiale, Tesi di Laurea, Università di Venezia, AA.

Balzat, J.-S. (2005) : “Le pouvoir des Euryclides à Sparte”, Les Études Classiques, 73, 289-301.

Barker, G. et J. Lloyd, éd. (1991) : Roman Landscapes. Archaeological Survey in the Mediterranean Region (Archaeological Monographs of the British School at Rome, 2 ; London : British School at Rome).

Barrett, A. A. (2002) : Livia, First Lady of Imperial Rome, New Haven - Londres.

Bartman, E. (1999) : Portraits of Livia. Imaging the Imperial Woman in Augustan Rome, Cambridge.

Bastini, A. (1987) : Der achaïsche Bund als hellenistischer Mittelmacht. Geschichte des achaïschen Koinon in der Symmachie mit Rom (Europäische Hochschulschriften. Reiche III. Geschichte und Hilfswissenschaften, 335), Francfort-sur-le Main.

Bauman, R. A. (1992) : Women and Politics in Ancient Rome, Londres - New York.

Baumer, L. L. (2004) : Kult im kleinen ländliche Heiligtümer spätarchaischer bis hellenistischer Zeit. Attika – Arkadien – Argolis – Kynouria, Rahden/Westf.

Beaujeu, J. (1955) : La religion à l’apogée de l’Empire, t. I, La politique religieuse des Antonins (96-192), Paris.

Bauslaugh, R. A. (2000) : Silver Coinage with the Types of Aesillas the Quaestor, New York.

Bellinger, A. R. (1930) : Catalogue of the coins found at Corinth, 1925 (New Haven - Londres), viii.

Benecke, H. (1934) : Die Seepolitik der Aitoler, Hambourg.

Benveniste, E. (1969) : Le vocabulaire des institutions indo-européennes, I-II, Paris.

Bérard, V. (1892) : “Tegée et la Tégeatide”, BCH, 16, 529-549.

Bernard, N. (2005) : “Les activités des Étoliens et le contrôle de la mer, IIIe-IIe siècles”, in : Deniaux 2005, 31-38.

Bernhardt, R. (1971) : Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens, Hambourg.

Berve, H. (1926) : Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, Munich.

Bielman, A. (1994) : Retour à la liberté. Libération et sauvetage des prisonniers en Grèce ancienne, Athènes - Lausanne.

Bilde, P. (1996) : “Mouldmade bowls, centres and periphery”, in : Bilde et al. 1996, 193-199.

Bilde, P., Tr. Engberg-Pedersen, L. Hannestad, J. Zahle, K. Randsborg, éd. (1996) : Centre and Periphery in the Hellenistic world, Studies in Hellenistic Civilization IV. Aahrus 1993, Aahrus.

Billot, M.-Fr. (1997-1998) : “Sanctuaires et cultes d’Athéna à Argos”, Opuscula Atheniensia, 22/23, 7-52.

Bingen, J., éd. (1996) : Pausanias historien, Fondation Hardt (Entretiens sur l’Antiquité classique, 41), Vandoeuvres - Genève.

Bintliff, J. L., éd. (1991) : The Annales School and Archaeology, Leicester.

– (1997) : “Regional Survey, Demography, and the Rise of Complex Societies in the Ancient Aegean : Core-Periphery, Neo-Malthusian, and other Interpretive Models”, Journal of Field Archaeology, 24, 1-38.

– (2004) : “Time, structure and agency : The Annales, emergent complexity, and archaeology”, The Blackwell Companion to Archaeology, Londres - New York, 174-194.

Bintliff, J. L. et A. M. Snodgrass (1985) : “The Boeotia survey, a preliminary report : The first four years,” Journal of Field Archaeology, 12, 123-161.

– (1988) : “Mediterranean survey and the city”, Antiquity, 62, 57-71.

Bintliff, J. et P. Howard (1999) : “Studying needles in haystacks - Surface survey and the rural landscape of Central Greece in Roman times”, Pharos, 7, 51-91.

Bintliff, J., P. Howard et A. Snodgrass, éd. (2006) : The Boeotia Project : Fascicule 1 – The Thespiae South and Leondari Southeast Sectors, Cambridge.

Birley, A. R. (1997) : “Hadrian and Greek Senators”, ZPE, 116, 209-245.

Bitto, I. (2001) : Le iscrizioni greche e latine di Messina I, Messine.

Biville, F. (1993) : “Grec des Romains, ou Latin des Grecs ? Ambiguité de quelques processus neologiques dans la Koiné”, in : La Koiné grecque antique : I. Une lange introuvable ?, Nancy, 129-139.

Blache, J. (1933) : L’homme et la montagne, Paris.

Blas de Roblès, J.-M. (1999) : Libye grecque, romaine et byzantine, Aix-en-Provence.

Blouet, A. (1831-1838) : Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le gouvernement français. Architecture, sculptures, inscriptions, et vues du Péloponnèse, des Cyclades et de l’Attique (Expédition scientifique de Morée), I-III, Paris.

Bodnar, E. W., éd. (2003) : Cyriac of Ancona : Later travels, with C. Foss, Cambridge, MA.

Board, C. et al., éd. (1974) : Progress in Geography. International Reviews of Current Research, VI, Londres.

Bodson, L. (1978) : IEPA ZΩIA. Contribution à l’étude de la place de l’animal dans la religion grecque ancienne, Bruxelles.

Boehringer, C. (1991) : “Zur Geschichte der Achaischen Liga im 2. und 1. Jh. v. Chr. im Lichte des Münzfundes von Poggio Picenze (Abruzzen)”, in : Rizakis 1991, 163-170.

Bölte, F. (1929) : “Sparta”, RE2, III, A. 1265-528. – (1931) : RE2, IV, 1931, col. 2040-2041, s.v. “Tainaron”.

Bosworth, A. B. (1975): “The mission of Amphoterus and the outbreak of Agis’war”, Phoenix, 29, 26-43.

– (1980): A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander, I, Oxford.

– (1988): Conquest and Empire. The reigne of Alexander the Great, Cambridge University Press (Canto, 1995).

Bowden, H et D. Gill (1997): “Roman Methana”, in: Mee & Forbes 1997, 77-83.

Bowersock, G. W. (1961): “Eurycles of Sparta”, JRS, 51, 112-118.

– (1965): Augustus and the Greek World, Oxford.

Bowersock, G. W. (1984): “August and the East: the Problem of the Succession”, in: Millar & Segal 1984, 169-188.

Bowie, E. L. (1974): “Greeks and their Past in the Second Sophistic”, in: Finley 1974, 166-209.

Boyd, T. D. et W. W. Rudolph (1978): “Excavations at Porto Cheli and Vicinity. Preliminary Report IV. The Lower Town of Halieis 1970-77”, Hesperia, 47, 333-335.

Braccesi, L., éd. (2005) : La pirateria nell’adriatico antico, Rome.

Brackert, U. (1976) : Zum Problem der Schutzgottheiten griechischer Städte, diss. Berlin.

Braun, K. (1970) : “Der Dipylon. Brunnen B. Die Funde”, MDAI(A), 85, 129-269.

Brelich, A. (1969) : Paides e Parthenoi, I, Rome.

Bresson, A. et P. Rouillard, éd. (1993) : L’emporion, Paris.

Briant, P. (1982) :“Renforts grecs dans les cités hellénistiques d’Orient”, Klio, 64, 83-98.

Bringmann, Kl. (1993) : “The King as Benefactor : some Remarks on Ideal Kinship in the Age of Hellenism”, in : Bulloch et al. 1993, 7-24.

– (2000) : Geben und Nehmen. Monarchie Wohltätigkeit und Selbstdarstellung im Zeitalter des Hellenismus, Berlin.

– (2001) : “Grain, timber and money : Hellenistic Kings, finance, buildings and Foundations in Greek Cities”, in : Archibald et al. 2001, 205-214.

Bringmann, Kl. et K. Steuben, éd. (1995) : Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer, Teil I, Berlin.

Briscoe, J. (1967) : “Rome and the Class Struggle in the Greek States 200-146 B.C.”, Past & Present 36, 3-20 = M. I. Finley (ed.), Studies in Ancient Society, Londres, 1974, 53-73.

Brixhe, Cl. (1993) : “Le déclin du dialecte crétois : essai dephénoménologie”, in : Dialectologica Graeca, Actas del II Coloquio Internacional de Dialectologia Griega, Miraflores de la Sierra 1991, 37-71.

– (1996) : “Les iie et ier siècles dans l’histoire linguistique de la Laconie et la notion de koina”, La koinè grecque antique II : la concurrence, 93-111.

Brixhe, Cl. et R. Hodot (1993) : “À chacun sa koiné ?”, La koiné grecque antique, I, 7-21.

Brommer, F. (1978) : Hephaistos. Der Schmiedegott in der antiken Kunst, Mayence.

– (1984) : Herakles II. Die unkanonischen Taten des Helden, Darmstadt.

Broucke, P. B. F. J. (à paraître) : “The Heroon at Messene : New Observations on Order, Style, and Date”, paper delivered at the annual meeting of the Archaeological Institute of America, Montréal, 6-8/1/2006.

Brulé, P. (1978) : La piraterie crétoise hellénistique, Paris.

Brulé, P. et J. Oulhen, éd. (1997) : Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne, Hommages à Yvon Garlan, Rennes.

Brulotte, E. L. (2002): “Artemis: Her Peloponnesian Abodes and Cults”, in: Hägg 2002, 179-182.

Brun, J.-P. (2003) : Archéologie du vin et de l’huile de la Préhistoire à l’époque hellénistique, Paris.

– (2003a) : Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique. Viticulture, oléoculture et procédés de fabrication, Paris.

Brun, P. (2000) : L’orateur Démade. Essai d’histoire et d’historiographie, Ausonius Scripta Antiqua 3, Bordeaux.

Bubenik, V. (1989): Hellenistic and Roman Greece as a Sociolinguistic Area, Amsterdam.

Buck, C. D. (1913): “The interstate use of the greek dialects”, ClPh, 8, 133-159.

– (1955): The Greek Dialects. Grammar. Selected Inscriptions. Glossary, Chicago.

Buraselis, K. et K. Zoumboulakis, éd. (2003) : The idea of European Community in history II, Athènes.

Burford, A. (1965): “The economies of Greek temple building”, CPhSP, 191, 21-34.

– (1969): The Greek Temple Builders at Epidaurus: a social and economic study of building in the Asklepian sanctuary, during the fourth and early third centuries BC, Liverpool.

Burn, A. R. (1952) : “Notes on Alexander’s campaigns, 332-330”, JHS, 72, 81-92.

Burnett, A. M. et M. H. Crawford, éd. (1987) : The Coinage of the Greek World in the Late Republic BAR 326.

Burnett, A. et al., éd. (1998) : Coins of Macedonia and Rome. Essays in Honour of Ch Hersh, Londres.

Burr, D. (1927) : “A Primitive Statue from Arcadia”, AJA, 31, 169-176.

Byrne, S. G. (2003) : Roman Citizens of Athens, Studia Hellenistica 40, Leuven, Dudley, MA.

Cagnat (1913) : “Un temple de la gens Augusta à Carthage”, CRAI, 680-686.

Calame, Cl. (1977) : Les Chœurs des jeunes filles en Grèce archaïque, Rome.

Calder, W. M., III (1996) : “Curtius, Ernst (1814-96)”, in: de Grummond 1996, 341-342.

Camassa, G. (1980-1981): “I ‘segni’del fabbro”, AFLPer XVIII, 155 sq.

Cameron, A. et A. Kurht, éd. (1993) : Images of Women in Antiquity, 2e éd., Londres.

Camp, J. McK. II (2000) : “Walls and the Polis”, in : Flensted-Jensen et al. 2000, 41-57.

Campanelli, A. (1991): “Il ripostiglio monetale di Poggio Picenze”, in: Rizakis 1991, 155-159.

Canali De Rossi, F. (2002) : Iscrizioni storiche ellenistiche. 3. Decreti per ambasciatori greci al senato. Testo critico, traduzione e commento. Supplemento e indici, Rome.

Cancik H. et J. Rüpke, éd. (1997) : Römische Reichsreligion, Tübingen.

Capecchi, G., éd. (1998) : In memoria di Enrico Paribeni, Rome.

Carinci, F., G. Garbini, E. La Rocca, S. Rinaldi Tufi, L. Rochetti et G. Verardi, éd. (1994) : Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, Secondo Supplemento 1971-1994, II, Rome.

Carpenter, P. et A. Bon (1936) : Corinth III 2. The Defenses of Acrocorinth and the Lower Town, Princeton.

Carroll, K. K. (1982) : The Parthenon Inscription, Durham.

Carter, G. F. (1983): “A simplified method for calculating the original number of dies from die-link statistics,” ANSMN, 28, 195-206.

Cartledge, P. (1979) : Sparta and Lakonia, Londres.

– (1998) : “The Economy (Economies) of Ancient Greece”, Dialogos, 5, 4-24.

Cartledge, P. et A. Spawforth (1989) : Hellenistic and Roman Sparta. A Tale of Two Cities, Londres - New York

– (2002) : Hellenistic and Roman Sparta. A Tale of Two Cities, 2e éd., Londres - New York.

Casselman, C., M. Fuchs, D. Ittameier, J. Maran et G. A. Wagner (2004): “Interdisziplinäre landschafstarchäologische Forschungen im Becken von Phlious, 1998-2002”, AA, 1-57.

Cataldi, S. (1977) : “Commento storico-giuridico al trattato di assistenza giuridica con Delfi e Pellana”, ASNSP, 7, 459-573.

Catling, R. W. V. (2002) : “The Survey Area from the Early Iron Age to the Classical Period (c. 1050-c. 300 BC)”, in : Cavanagh et al. 2002, 151-256.

Cauvin, M.-Cl., éd. (1991) : Rites et rythmes agraires, Lyon - Paris.

Cavanagh, W. G. (2002) : “The Laconian survey : an overview”, in : Cavanagh et al. 2002, 421-437.

Cavanagh, W., J. Crouwel, R. W. V. Catling et Gr. Shipley (2002) : Continuity and Change in a Greek Rural Landscape. The Laconia Survey, I, ABSA Suppl. 46, Athènes.

Cébeillac-Gervasoni, M., éd. (2000) : Les élites municipales de l’Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture, Rome.

Cerf, W. L. (1991) : “The History of the Isthmus Corridor during the Roman Period”, in : Kase et al. 1991, 116-131.

Champeaux, J. (1987) : Le culte de la Fortune dans le monde romain, t. II, Les transformations de Fortuna sous la République, Coll. EFR 64.

Chandezon, Chr. (2000a) : “Foires et Panégyries dans le monde grec classique et hellénistique”, REG, 113, 70-100.

– (2000b) : “Guerre, agriculture et crise d’après les inscriptions hellénistiques”, in : Andreau et al. 2000, 231-252.

– (2003) : L’élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. a.C.), Ausonius Scripta Antiqua 5, Bordeaux.

– (2004) : “Pratiques zootechniques dans l’Antiquité grecque”, REA, 106, 477-497.

– (2005) : “‘Il est le fils de l’âne...’ Remarques sur les mulets dans le monde grec”, in : Gardeisen 2005, 207-217.

Chaniotis, A. (1995) : “Problems of ‘Pastoralism’ and ‘Transhumance’ In Classical and Hellenistic Crete”, Orbis Terrarum, 1, 38-89.

– (1996) : Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart.

Cherry, J. F. (1988) : “Pastoralism and the Role of Animals in Pre-and Protohistoric Economies of the Aegean”, in : Whittaker 1988, 6-34.

Chiricat, Éd. (2005) : “Funérailles publiques et enterrement au gymnase à l’époque hellénistique”, in : Fröhlich & Müller 2005, 207-223.

Chrimes, K. M. T. (1949) : Ancient Sparta. A Reexamination of the Evidence, Manchester (avec les comptes-rendus de A. M. Woodward, Historia 1 [1950], 621-622 et JHS, 73 [1953], 171).

Christien, J. et Th. Spyropoulos (1985) : “Eua et la Thyréatide topographie et histoire”, BCH, 109, 455-466.

Christol, M., Th. Drew-Bear et M. Taslialan (2001) : “L’empreur Claude, le chevalier C. Caristanius Fronto Caesianus Iullus et le culte impérial à Antioche de Pisidi”, Tychè 16, 1-20.

Chrysanthaki, K. (2005) : “Les monnaies lagides en Égée”, in : Duyrat & Picard 2005, 159-175.

Clark, W. G. (1858) : Peloponnesus. Or Notes of Study and Travel, Londres.

Clinton, K. (1989) : “The Eleusinian Mysteries : Roman Initiates and Benefactors, Second Century BC to AD 267”, ANRW II. 18.2, 1499-1539.

– (1997) : “Eleusis and the Romans : Late Republic to Marcus Aurelius”, in : Hoff & Rotroff 1997, 161-181.

Cloché, P. (1945-1946) : “La politique extérieure de Lacédémone depuis la mort d’Agis IV et de Cléomène III”, REA, 47, 219-242 et 48, 29-61.

Cogitore, I. (2000) : “Les honneurs italiens aux femmes de la famille impériale de la mort de César à Domitien”, in : Cébeillac-Gervasoni 2000, 237-266.

– (2002) : La légitimité dynastique d’Auguste à Néron à l’épreuve des conspirations, Rome.

Cole, S. G. (1995) : “Civic Cult and Civic Identity”, HfM 72, Copenhague, 292-325.

– (2004) : Landscapes, Gender, and Ritual Space. The Ancient Greek Experience, Berkeley, Los Angeles - Londres.

Colin, G. (1925) : “Démosthène et l’affaire d’Harpale”, REG, 38, 306-349.

– (1926) : “Démosthène et l’affaire d’Harpale”, REG, 39, 31-89.

– (1946) : Hypéride, Discours, Paris.

Conforti, J. A. (2001): Imagining New England. Explorations of Regional Identity from the Pilgrims to the Mid-twentieth Century, University of North Carolina Press.

Constantinidou, S. (1992): “The importance of bronze in early Greek religion”, Dodone, 21, 137-164.

Cook, A. B. (1925) : ZEUS. A Study in Ancient Religion, vol. II, Cambridge.

Cooper, Fr. A. (1999) : “Curvature and other Architectural Refinements in a Hellenistic Heroon at Messene”, in : Haselberger 1999, 185-197.

Cooper, Fr. A. et D. Korteberry (1993) : “The Heroon at Messene”, AJA, 97, 337.

Corbier, M. (1991) : “La transhumance entre le Samnium et l’Apulie : continuités entre l’époque républicaine et l’époque impériale”, Romanisation du Samnium, 149-176.

– (1994) : “À propos de la Tabula Siarensis : le Sénat, Germanicus et la domus Augusta”, in : González Fernández 1994, 39-85.

– (1995): “Male Power and Legitimacy through Women: the Domus Augusta under the Julio-Claudians”, in: Hawley & Levick 1995, 178-193.

– (1999) : “La transhumance. Aperçus historiographiques et acquis récents”, in : Hermon 1999, 37-57.

Corsano, M. (1979) : “Sparte et Tarente : le mythe de fondation d’une colonie”, RHR, 196 (2), 113-140.

Corsten, T. (1999) : Vom Stamm zum Bund, Munich.

Couvenhes, J. Chr. (2004) : “Les cités grecques d’Asie Mineure et le mercenariat à l’époque hellénistique”, in : Couvenhes & Fernoux 2004, 77-113.

– (2006) : “La place de l’armée dans l’économie hellénistique”, in : Descat 2006, 397-436.

Couvenhes, J.-Chr. et H.-L. Fernoux (2004) : Les cités grecques et la guerre en Asie Mineure à l’époque hellénistique, Tours.

Crawford, M. H. (1985) : Coinage and Money under the Roman Republic, Londres.

Croisille, J.-M. et Y. Perrin, éd. (2002) : Neronia VI : Rome à l’époque de Néron. Actes du VIe Colloque international de la SIEN, Rome, 19-23 mai 1999, Bruxelles.

Crowther, N. B. (1995): “Greek Equestrian Events in the Late Republic and Early Empire. Africanus and the Olympic Victory Lists”, Nikephoros, 8, 111-123 reprinted in N. B. Crowther (2004) Athletika: Studies on the Olympic Games and Greek Athletics, Hildesheim, 121-134.

Curtius, E. (1851-1852) : Peloponnesos. Eine historischgeographische Beschreibung der Halbinsel, I-II, Gotha.

Curty, O. (1995) : Les parentés légendaires. Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme SYNGENEIA et analyse critique, Hautes Études du monde gréco-romain 20, Paris.

– (1999) : “La parenté légendaire à l’époque hellénistique. Précisions méthodologiques”, Kernos, 12, 167.

Damaskos, D. (1999) : Untersuchungen zu hellenistischen Kultbildern, Stuttgart.

Δανάλη, Δ. (2004) : “Σκύφοι με ανάγλυφη διακόσμηση από το ελληνιστικό νεκροταφείο της Πύλου”, ADelt 55, Meletai, 251-284.

Danali, Κ. (1994) : “῾H ελληνιστική κεραμική ἀπò τò πρόπυλο του γυμνασίου στò ’Ασκληπιείο της ’Επιδαύρου”, AEph 133 [1996], 255-298.

– (à paraître) : “Ελληνιστική κεραμική από την Πύλο”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Daux, G. (1935) : “À propos des monnaies luculliennes”, RN, 1935, 1-9.

David, E. (1981) : Sparta between Empire and Revolution (404-243 B.C.). Internal problems and their impact on contemporary Greek consciousness, New York.

Davies, J. K. (1971) : Athenian Propertied Families, 600-300 B. C., Oxford.

– (1984) : “Cultural, Social and Economic Features of the Hellenistic World”, CAH, VII2 1, Cambridge, 257-320.

– (2001) : “Hellenistic Economics in the post-Finley Era”, in : Archibald et al. 2001, 11-62.

Davis, J. L., éd. (1998) : Sandy Pylos. An Archaeological History from Nestor to Navarino, Austin.

Davis, J. L., S. E. Alcock, J. Bennet, Y. G. Lolos et C. W. Shelmerdine (1997): “The Pylos Regional Archaeological Project, part I. Overview and the archaeological survey”, Hesperia, 66, 391-494, pls 85-92.

Debord, P. (1999) : L’Asie mineure au IVe siècle (412-323), Pouvoirs et jeux politiques, Ausonius Études 3, Bordeaux.

de Callataÿ, Fr. (1997) : “Guerres et monnayage à l’époque hellénistique. Essai de mise en perspective suivi d’une annexe sur le monnayage de Mithridate VI Eupator”, in : Économie antique. Prix et formation des prix dans les economies antiques, Entretiens d’archéologie et d’histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges, 337-364.

De Grummond, N. T., éd. (1996) : An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, I, Westport.

Dekoulakou, I. (à paraître) : “Ελληνιστική κεραμική από την Κερύνεια Αχαίας”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Delcourt, M. (1957) : Héphaïstos ou la légende du magicien, Paris.

De Ligt, L. et P. W. de Neeve (1988) : “Ancient periodic markets : festivals and fairs”, Athenaum 66, 391-416.

Dell, A. J. (1967): “The Origin and Nature of Illyrian Piracy”, Historia, 16, 344-358.

Delorme, J. (1960) : Gymnasion. Étude sur les monuments consacrés à l’éducation en Grèce, Paris.

Demougin, S. (1988) : L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Coll. EFR 108.

– (1992) : Prosopographie des chevaliers romains julioclaudiens (43 a. C. – 70 p.C.), Coll. EFR 153.

Deniaux, E. (1993) : Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicéron, Rome.

–, éd. (2005) : Le canal d’Otrante et la Méditerranée antique et médiévale. Colloque organisé à l’Université de Paris X-Nanterre (20-21 novembre 2000), Bari.

De Sainte Croix, G. E. M. (1981): The Class Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests, Londres.

Descat, R. (1995) : “L’économie antique et la cité grecque. Un modèle en question”, Annales HSS, 50, 961-989.

– (2000) : “L’État et les marchés dans le monde grec”, in : Lo Cascio 2000, 13-29.

– éd. (2006) : Approches de l’économie hellénistique, Actes du colloque des 6-7 mai 2004, Saint-Bertrand-de-Comminges, Entretiens d’archéologie et d’histoire 7, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Deshours, N. (1993) : “La légende et le culte de Messène ou comment forger l’identité d’une cité”, REG, 106, 39-60.

– (1999) : “Les Messéniens, le règlement des Mystères et la consultation de l’oracle d’Apollon Pythéen à Argos”, REG, 112, 463-484.

– (2004a) : “Cultes de Déméter, d’Artémis Ortheia et culte impérial à Messène (Ier s. av. notre ère-Ier s. de notre ère)”, ZPE, 146, 115-127.

– (2004b) : “Les institutions civiques de Messène à l’époque hellénistique tardive”, ZPE, 150, 134-146.

– (2006) : Les Mystères d’Andania. Étude d’épigraphie et d’histoire religieuse, Ausonius Scripta Antiqua 16, Bordeaux.

Detienne, M. et J.-P. Vernant (1974) : Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris.

Dickins, G. (1906-1907) : “Lakonia I. Excavations at Sparta 1907. The Hieron of Athena Chalkioikos”, ABSA, 13, 137-154.

– (1907-1908): “Lakonia I. Excavations at Sparta 1908. The Hieron of Athena Chalkioikos”, ABSA, 14, 142-146.

Dillon, M., éd. (1996) : Religion in the Ancient World. New Themes and Approaches, Amsterdam.

Dimen, M. et E. Friedl, éd. (1976) : Regional variation in modern Greece and Cyprus : toward a perspective on the ethnography of Greece. New York.

Dittenberger, W. et K. Purgold (1896) : Die Inschriften von Olympia, Berlin (= IvO).

Di Vita, A. (1952-1954) : “Atena Ergane”, ASAtene, 30-32, 141-154.

Dobias-Lalou, C. (1987) : “Dialecte et koinè dans les inscriptions de Cyrénaïque”, Verbum 10, 29-50.

Docter R. F. et E. M. Moormann, éd. (1999) : Classical Archaeology towards the Third Millenium : Reflections and Perspectives, Proceedings of the XVth International Congress of Classical Archaeology, Amsterdam, July 12-17, 1998, Amsterdam, Allard Pierson Series, 12.

Donohue, A. A. (2005): Greek Sculpture and the Problem of Description, Cambridge.

Doyen, Ch. (2004) : Autour de l'ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène. Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licencié en langues et littératures classiques, Louvain-la-Neuve.

– (2005) : “Triobole éginétique réduit ou drachme symmachique ?”, Revue belge de numismatique et de sigillographie, 151, 39-48.

Droysen, H. (1889) : Heerwesen und Kriegführung der Griechen, Fribourg.

Dubois, Ch. (1908) : Étude sur l’administration et l’exploitation des carrières, marbres, porphyre, granit etc., dans le monde romain, Paris.

Dubois, L. (1986) : Recherches sur le dialecte arcadien, I-III, Louvain-la-Neuve.

Ducat, J. (1990) : Les hilotes, BCH Suppl. 20.

Duchêne, H. (1993) : “Délos, réalités portuaires et emporion”, in : Bresson & Rouillard 1993, 113-125.

Duchêne, H. et Ph. Fraisse (2001) : Le paysage portuaire de la Délos antique. Recherches sur les installations commerciales et urbaines du littoral délien, EAD, 39, Paris.

– (1990) : “Esclaves au Ténare”, Mélanges Pierre Lévêques, 4, Paris, 173-193.

Ducrey, P. (1970) : “Traités attalides avec les cités crétoises”, BCH, 94, 637-659.

– (1971) : “Remarques sur les causes du mercenariat dans la Grèce ancienne et la Suisse moderne”, Buch der Freunde J. R. von Salis zum 70. Geburtstag, Zurich, 115-123.

– (1985) : Guerre et guerriers en Grèce antique, Paris.

– (2000) : “Les aspects économiques de l’usage de mercenaires dans la guerre en Grèce ancienne : avantages et inconvénients du recours à une main-d’œuvre militaire rémunérée”, in : Andreau et al. 2000, 197-209.

Ducrey, P. et H. Van Effenterre (1969) : “Traités attalides avec les cités crétoises”, Kretika Chronika, 21, 277-300.

Ducrey, P. et alii (1993) : Eretria VIII, Le quartier de la Maison aux mosaïques, Lausanne.

Dunand, F. (2003) : “Fêtes et réveil religieux dans les cités grecques à l’époque hellénistique”, in : Motte & Ternes 2003, 101-112.

Durkheim, É. ([1912] 1998) : Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris (Quadrige).

Duval, N., D. Briquel et M. Hamiaux, éd. (1977) : L’onomastique latine, Colloques internationaux du CNRS no 564, Paris 13-15 Octobre 1975, Paris.

Duyrat, Fr. et O. Picard, éd. (2005) : “L’exception égyptienne ?”, Production et échanges monétaires en Égypte hellénistique et romaine. Actes du colloque d’Alexandrie, 13-15 avril 2002, Études Alexandrines 10.

Dworakowska, A. (1969) : “Carrieres antiques de pierre du Peloponnèse : materiaux pour l’inventaire”, Archaeologia, 20, 1-38.

– (1975): Quarries in ancient Greece, Academia Scientarum Polona, Bibliotece Antiqua 14, Polish Academy of Sciences, Institute of History of Material Culture, Wroclaw.

Eck, W., éd. (1999) : Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, Munich.

– (2002a) : “Die Vernichtung der Memoria Neros : Inschriften der neronischer Zeit aus Rom” in : Croisille & Perrin, 285-295.

– (2002b) : “Die iulisch-claudische Familie : Frauen neben Caligula, Claudius und Nero”, in : Temporini-Gräfin 2002, 103-163.

Ehrenberg, V. (1929) : RE, III A2, col. 1373-1453, s.v. “Sparta (Geschichte)”.

– (1964) : Der Staat der Griechen. Der hellenische Staat, Zürich.

Eilers, C. (2002) : Roman Patrons of Greek Cities, Oxford.

Eiring, J. et J. Lund, éd. (2004) : Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean, Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens (September 26-29, 2002), Aarhus.

Ellinger, P. (1993) : La légende nationale phocidienne. Artémis, les situations extrêmes et les guerres d’anéantissement, BCH Suppl. 27, Athènes.

Elton, H. et G. Reger, éd. (à paraître) : Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor (Trinity College, Hartford CT, 22-24 August 1997), Bordeaux.

Engels, D. (1990) : Roman Corinth. An alternative model for the classical city, Chicago.

Engels, J. (1993) : Hypereides : Studien zur politischen Biographie des Hypereides, Munich.

Erhart, S K. P. (1978) : “A Portrait of Antonia Iconographical Tradition”, AJA, 82, 193-212.

Errington, R. M. (1969) : Philopoiemen, Oxford, 91.

Erskine, A. ([2003] 2004) : Le monde hellénistique. Espaces, Sociétés, Cultures, 323-31 av. J.-C., trad. fr., Paris.

Étienne, R., C. Müller et F. Prost (2001) : Archéologie historique de la Grèce antique, Paris.

Fanica, P.-O. (2006) : “Un exemple d’apiculture transhumante : le Gâtinois”, in : Laffont 2006, 327-340.

Farnell, L. R. [1896] (1977) : The Cults of the Greek States. I, (1ère éd. Oxford, 1896), Chicago.

Farrington, A. (1997): “Olympic Victors and the Popularity of the Olympic Games in the Imperial Period”, Tyche, 12, 15-46.

Fedak, J. (1990): Monumental Tombs of the Hellenistic Age, Toronto.

Felten, Fl. et Cl. Reinholdt (2001): “Das Brunnenhaus der Arsinoe in Messene”, in: Mitsopoulos-Leon 2001, 307-323.

Ferguson, J. (1973): The Heritage of Hellenism (Library of European Civilization), Londres.

Ferrary, J.-L. (1996) : “Rome, Athènes et le philhellénisme dans l’Empire romain, d’Auguste aux Antonins”, in: Lellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell’impero (Roma, 27-28 aprile 1995), Rome, 498-504.

Festugière, A. J. (1972) : “Le fait religieux à l’époque hellénistique”, Études de religion grecque et hellénistique, 114-137.

Fine, J. V. A. (1940): “The Background of the Social War of 220-217 B. C.”, AJPh, 61, 129-165.

Finley, M. I. (1965) : “Technical Innovation and Economic Progress in the Ancient World”, EHR, 18, 29-45 [= M. I. Finley, Economy and Society in Ancient Greece, (B. D. Shaw, R. P. Saller, éd.), London 1981, 176-195].

– (1974) : Studies in Greek Societies, Londres - Boston.

Flensted-Jensen, P., T. H. Nielsen et L. Rubinstein, éd. (2000) : Polis and Politics : Studies in ancient Greek history presented to Mogens Herman Hansen on his 60th birthday, Copenhague.

Flower, H. I. (1996) : Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford.

Foraboschi, D. (1984) : “Archeologia della cultura economica: ricerche economiche ellenistiche”, Studi Elenistici, 1, 75-105.

– (1994): “Civiltà della moneta e politica monetaria dell’ellenismo”, Studi Elenistici, 4, 173-186.

Forbes, C. A. (1945): “Expanded uses of the Greek gymnasium”, CPh, 40, 32-42.

Forbes, H. (1976): “We have a little bit of everything: the ecological basis of some agricultural practices in Methana, Trizinia”, in: Dimen & Friedl 1976, 236-250.

Forbes, H. A. (1995): “The Identification of Pastoralist Sites within the Context of Estate-based Agriculture in Ancient Greece: beyond the ‘Transhumance versus Agro-pastoralism’ Debate”, ABSA, 90, 325-338.

Forsén, J. et B. Forsén (2003) : The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the Palaeolithic Period until Modern Times (Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae-Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, series in 4º, 51), Stockholm.

Forsén, J., B. Forsén et M. Lavento (1996) : “The Asea Valley Survey. A preliminary report of the 1994 season”, OAth, 21, 73-97.

Forstenpointer, G. et M. Hofer (1997) : “Kulturhistorische und landschaftshistorische Ergebnisse aus der Untersuchung der Tierknochenfunde von Lousoi in Arkadien”, in : Anthropozoologica, 25-26 (Proceedings of the 7th International Conference for Archaeozoology. ICAZ, Constance, septembre 1994), 683-690.

– (1997-2001): “Geschöpfe des Pan: archäologische Befunde zur Faunistik und Haustierhaltung im hellenistischen Arkadien”, in: Mitsopoulos-Leon 2001, 169-179.

Fortunelli, S. (1999): “Potere e integrazione nel programma chiloniano: il tempio di Athena Chalckioikos sull’acropoli di Sparta”, Ostraka, 8 (2), 387-405.

Fossey, J. M. (1987) : “The Cults of Artemis in Argolis”, Euphrosyne, 15, 71-88.

Foucart, P. (1906) : “La campagne de M. Antonius Creticus contre les pirates, 74-71 av. J.-C.”, JS, 4, 569-581.

Fougères, G. (1898) : Mantinée et l’Arcadie orientale, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 78, Paris.

Foxhall, L. (2004): “Small, Rural Farmstead Sites in Ancient Greece: A Material Cultural Analysis”, in: Kolb 2004, 249-267.

Foxhall, L., D. Gill et H. Forbes (1997): “The Inscriptions of Methana”, in: Mee & Forbes 1997, 269-277.

Frank, T., éd. (1938) : An economic survey of ancient Rome IV, Baltimore.

– éd. (1959) : An Economic Survey of Ancient Rome, IV, New York.

Fraser, P. M. (1969-1970): “Archaeology in Greece, 1969-1970”, AR 16 [1970], 3-31.

Fraser, P. et E. Matthews (1987-2005): A Lexicon of Greek Personal Names. I. The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1987; II. Attica, Oxford 1994; III. A. The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Grecia, Oxford 1997; III. B. Central Greece from the Megarid to Thessaly, Oxford 2000; IV. Macedonia, Thrace, Northern Regions of the Black Sea, Oxford 2005.

Freeman, P. W. (1993): “Romanisation and Roman Material Culture”, JRA, 6, 438-445.

Frei-Stolba, R. et K. Gex, éd. (2001) : Recherches récentes sur le monde hellénistique. Actes du colloque international organisé à l’occasion du 60e anniversaire de P. Ducrey, Lausanne 20-21 novembre 1998, Bern.

Freitag, K. (1997): Der Golf von Korinth. Hiistorischtopographische Untersuchungen von der Archaik bis in das 1. Jh. v. Chr., Münster.

– (1999a) : “Die Fährverbindungen im Golf von Korinth”, Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums, 7, 77-82 (2002).

– (1999b) : Der Golf von Korinth. Historischtopographische Untersuchungen von der Archaik bis in das 1. Jh. v. Chr. (Quellen und Forschungen zur antiken Welt, 34), Munich.

Freyburger, M.-L. et J.-M. Roddaz (1991) : Dion Cassius. Histoire romaine (Livres 50 et 51), Paris.

Fröhlich, P. (1999) : “Les institutions des cités de Messénie à la basse époque hellénistique”, in : Renard 1999, 229-242.

– (2004) : Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe-Ier siècle avant J.-C.), Genève.

Fröhlich, P. et Chr. Müller, éd. (2005) : Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique, Genève.

Fuks, A. (1970): “The Bellun Achaicum and its social aspects”, JHS, 90, 78-89.

– (1974): “Patterns and types of social-economic revolution in Greece from the fourth to the second century BC”, Anc. Soc., 5, 51-81; repr. in A. Fuks, Social Conflict in Ancient Greece (Leiden/Jerusalem: Brill/Magnes Press, The Hebrew University, 1984), 9-39.

Funke, P., K. Freitag, M. Haake, éd. (2006) : Kult-Politic-Ethnos-Überregionale Heiligtümer im Spannungsfeld von Kult und Politik, Historia Eizalschriften 189.

Fustel de Coulanges ([1864] 1984) : La cité antique, Paris.

Gallini, G. (1963) :“Katapontismos”, SMSR, 34, 61 sq.

Gallo, L. (1980) : “Popolosità e scarsità : contributo allo studio di un topos”, Annali della scuola normale superiore di Pisa, 10, 1233-1270.

Gardeisen, A., éd. (2005) : Les équidés dans le monde méditerranéen antique, Actes du colloque d’Athènes, nov. 2003, Lattes.

Garlan, Y. (1972) : La guerre dans l’Antiquité, Paris.

– (1988) : Le mercenariat grec au IVe siècle avant notre ère et la crisie de la polis, Paris (préface de L. P. Marinovic, p. I-XII).

Garnsey, P. et C. Whittaker, éd. (1983) : Trade and Famine in Classical Antiquity, Cambridge.

– (1988): Famine and food supply in the Graeco-Roman world. Responses to risk and crisis, Cambridge.

Gauthier, Ph. (1985) : Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, BCH Suppl. 12, Athènes - Paris.

Gawantka, W. (1975) : Isopolitie : ein Beitrag zur Geschichte der zwinschenstaatlichen Beziehungen in der griechischen Antike, Munich.

Geagan, D. J. (1979): “Tiberius Claudius Novius, the Hoplite Generalship and the Epimeleteia of the free City of Athens”, AJPh, 100, 279-287.

Gehrke, H. J. (1976) : Phokion. Studien zur Erfassung seiner historischen Gestalt, Munich.

– (1985) : Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. (Vestigia, 35), Munich.

– (1986) : Jenseits von Athen und Sparta. Das dritte Griechenland und seine Staatenwelt, Munich.

– (1996) : “Bergland als Wirtschaftsraum. Das Biespiel Akarnaniens”, in : Olshausen & Sonnabend 1996, 71-77.

Georgiadou, A. (2000) : “Hellenistische Keramik aus Elis”, in : 5th Hellenistic Pottery Meeting, 386.

– (2005) : Totenkult und elische Grabkeramik spätklassischer und hellenistischer Zeit, I-II, Thessalonique.

Georgoudi, St. (1974) : “Quelques problèmes de la transhumance dans la Grèce ancienne”, REG, 87, 153-185.

Gérard, J. (1980) : “Légende et politique autour de la Mère des dieux”, REL, 58, 153-175.

Gernet, L. (1909) : L’approvisionnement d’Athènes en blé au Ve et au IVe s., Paris.

Giangiulio, M. (1996) : “Le héros fondateur, l’espace sacré de la déesse. Note sur Héraclès et les sanctuaires d’Héra du Péloponnèse”, in : Jourdain Annequin & Bonnet 1996, 215 sq.

Giannelli, G. (1963) : Culti e miti della Magna Grecia, Florence.

Gibbins, D. (2001) : “Shipwrecks and Hellenistic Trade”, in : Archibald et al. 2001, 273-310.

Gilbert, G. (1972) : Studien zur altspartanischen Geschichte, Göttingen.

Gill, D. et L. Foxhall (1997) : “Early Iron Age and Archaic Methana”, in Mee & Forbes 1997, 57-61.

Gill, D., L. Foxhall, et H. Bowden (1997) : “Classical and Hellenistic Methana”, in : Mee & Forbes 1997, 62-76.

Ginouvès, R., A.-M. Guimier-Sorbets, J. Jouanna et L. Villard, éd. (1994) : L’eau, la santé, la maladie, BCH, Suppl., 28, Athènes - Paris.

Ginouvès, R. et R. Martin (1998) : Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, III, Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles, Athènes - Rome.

Giovannini, A. (1978) : Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant J.-C., Bâle.

– (1982) : La circulation monétaire en Grèce sous le protectorat de Rome, Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 29.

Girard, P. (1874) : Études sur l’éloquence attique, Paris.

Giuliani, A. (à paraître) : “Hellenistic pottery from the fountain-house of Arsinoë in Messene”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished poster abstract].

Gogos, S. (2001) : “H σκηνή τοu θεάτρου της ελληνιστικής εποχής”, ΔAΦNH, Tιμητιϰός τόμος γιa τoν Σπύρο Eναγγελάτο, Athènes, 69 sq.

– (2005) : To Aϱχαίο θέατϱο του Διονύσου. Aϱχιτεκτονική ϰαι λειτουργία, Athènes, 169-193 (époque hellénistique).

Goldhill, S., éd. (2001) : Being Greek under Rome : Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of Empire, Cambridge.

Gombrich, E. H. (2000) : Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, 2e ed., Princeton.

Gomme, A. W. (1933): The Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuries B. C., Oxford.

Gomme, A. W., A. Andrewes et K. J. Dover (1998) : A historical Commentary on Thucydides, IV, books V 25-VII, Oxford.

González Fernández, J., éd. (1994) : Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideologia imperial, Madrid.

Göransson, Kr. (2004) : “Transport Amphorae from Euesperides (Benghazi), Libya. A Presentation of Preliminary Resuls”, in : Eiring et al. 2004, 139-140.

Goukowsky, P. (1976) : Diodore de Sicile, Livre XVII, Paris.

– (1978) : Essai sur les origines du mythe d’Alexandre (336-270 av. J.-C.), I. Les origines politiques, Nancy.

– (1981) : Essai sur les origines du mythe d’Alexandre (336-270 av. J.-C.), II. Alexandre et Dionysos, Nancy.

Graf, Fr. (1990) : “Heiligtum und Ritual. Das Beispiel der griechisch-römischen Asklepieia”, Le sanctuaire grec, Entretiens de la fondation Hardt 37, 159-203.

Graindor, P. (1927) : Athènes sous Auguste, Le Caire.

Grandjean, C. (1997) : “Monnaies et circulation monétaire à Messène du second siècle av. J.-C. au premier siècle ap. J.-C.”, Topoi 7/1, 115-122.

– (1998) : “La valeur des monnaies de bronze du Péloponnèse à l’époque classique et hellénistique”, RN, 31-40 (= “La valeur des monnaies de bronze du Péloponnèse”, in : Nτ. Zαφειροπούλουd.), A΄ Aρχαιολογιϰή Σύνοδος Νότιας ϰαι Δυτικής Ελλάδος, Πάτϱα 9-12 Iουνίου 1996, Athènes 2006, 209-216).

– (1999) : “Les dernières monnaies d’argent du Péloponnèse”, in : Amandry & Hurter 1999, 139-146.

– (2000) : “Guerre et monnaie en Grèce ancienne : le cas du koinon achaien” in : Andreau et al. 2000, 315-336.

– (2002) : “La question de l’État messénien”, REG, 115, 538-560.

– (2003) : Les Messéniens de 370/369 au Ier siècle de notre ère. Monnayages et histoire, BCH Suppl. 44, Athènes - Paris.

Grant, M. (1944) : From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire 49 BC – AD 14, Cambridge.

Green, P. ([1990] 1997) : D’Alexandre à Actium. Du partage de l’empire au triomphe de Rome, tr. fr., Paris.

Greene, K. (2000): “Technological Innovation and Economic Progress in the Ancient World: M. I. Finley reconsidered”, EHR, 53, 29-59.

Gregory, T. E. (1993) : The Corinthia in the Roman period, Proccedings of the Symposium, The Ohio State University, 7-9 March 1991 (JRA Supplementary Series, Number 8) Ann Arbor.

Gregory, T. E. et alii (1998) : ‘Eastern Korinthia Archaeological Survey’, http://eleftheria.stcloudstate.edu/eks (updated 26 Nov. 2001), Accessed 25 Feb. 2003.

Grether, G. (1946): “Livia and the Roman Imperial Cult”, AJPh 67, 222-252.

Griffith, G. T. (1935) : Mercenaries of the Hellenistic World, Cambridge (repr. Chicago, 1975).

Gruen, E. S. (1975): “Class conflict in Greece in the Third Macedonian war”, AJAH, 1, 29-60.

– (1984) : The Hellenistic World and the Coming of Rome, I-II, Berkeley - Los Angeles - Londres.

Grunauer-von Hoerschelmann, S. (1978) : Die Münzprägung der Lakedaimonier, Berlin.

Gschnitzer, F. (1985) : “Die Nomographenliste von Epidauros (IG IV 12, 73) und der Achäische Bund im Späten 3. Jh.v.Chr.”, ZPE, 58, 103-16.

Habicht, Chr. (1975) : “Die Beitrag Spartas zur Restitution von Samos während des lamischen Krieges (Ps. Aristoteles, Ökonomik II, 2, 9)”, Chiron, 5, 45-50.

– [1985] (1998) : Pausanias’ Guide to Ancient Greece, Berkeley.

– (1997) : “Zwei Familien aus Messene”, ZPE, 115, 125-127.

– (1998) : “Kleine Beiträge zur altgriechischen Personenkunde”, REA, 100, 387-494.

– (2000) : “Neues aus Messene”, ZPE, 130, 121-126.

– (2006) : Athènes hellénistique, Histoire de la cité d’Alexandre le Grand à Marc Antoine, Paris (traduit de l’allemand par Martine et Denis Knoepfler).

Hägg, R. éd. (1994) : Ancient Greek Cult Practice from the Epigrahical Evidence, Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, series in 8°, 13, Stockholm.

– éd. (1998) : Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence, Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, series in 8°, 15, Stockholm.

– (2002) : Peloponnesian Sanctuaries, Proceedings of the Ninth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994, Stockholm, Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, ser. in 4°, 48.

Hägg, R, N. Marinatos et G. C. Nordquist, éd. (1988) : Early Greek Cult Practice, Stockholm.

Hahn, U. (1994) : Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhang epigraphischer und numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina, Saarbrücken.

Halfmann, H. (1979) : Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr., Göttingen.

Hall, J. M. [1997] (1998) : Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge.

Hamel, D. (1998): The Athenian Generals: Military Authority in the Classical Period, Leyde.

Hammond, N. G. L. (1994) : Philip of Macedon, Londres.

Hamon, P. (2005) : “Le Conseil et la participation des citoyens : les mutations de la basse époque hellénistique”, in : Fröhlich & Müller 2005, 121-144.

Hansen, M. H. (1997) : The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, Acts of the Copenhagen Polis Centre 4, Copenhague.

Hansen, M. H. et T. H. Nielsen, éd (2004) : An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford.

Hanson, C. et F. P. Johnson (1946) : “On Certain Portrait Inscriptions”, AJA, 50, 389-400.

Harmand, L. (1957) : Un aspect social et politique du monde romain : le patronat sur les collectivités publiques, des origines au Bas-Empire, Paris.

Harris, Ed. (1995): Aeschines and Athenian Politics, Oxford.

Harrison, E. (1953): The Athenian Agora I. portrait Sculpture, Princeton.

Harter-Uibopuu, K. (1998) : Das Zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon, Vienne.

Haselberger, L., éd. (1999) : Appearance and Essence : Refinements of classical architecture : Curvature. Proceedings of the Second Williams Symposium on Classical Architecture held at the University of Pennsylvania, Philadelphia, April 2-4, 1993, Philadelphie.

Hatzfeld, J. (1919) : Les trafiquants italiens dans l’Orient hellénique, Paris.

Hatzopoulos, M. (1971) : Le culte des Dioscures et la double royauté à Sparte, thèse dactylographiée de Paris I.

Haussoullier, B. (1917) : Traité entre Delphes et Pellana, Paris.

Hauvette-Besnault, A. (1885) : Les stratèges athéniens, Paris.

Hawley, R. et B. Levick, éd. (1995) : Women in Antiquity. New Assessments, Londres - New York.

Head, B. V. (1911): Historia numorum2, Oxford.

Herington, C. J. (1955) : Athéna Parthenos and Athéna Polias, Manchester.

Hermann, F. K. (1889) : Lehrbuch der griechischen Antiquitäten, II, 2te Abteilung, Friburg - Tübingen.

Herrmann, P. (1994) : “Milet unter Augustus. C. Iulius Epikrates und die Anfänge des Kaiserkultes”, MDAI (I), 203-236.

– (1995) : “Γέρας θανόντων. Totenruhm und Totenehrung im städtischen Leben der hellenistischen Zeit”, in : Wörrle & Zanker 1995, 189-197.

Hermon, E., éd. (1999) : La question agraire à Rome : droit romain et société, Côme.

Hodkinson, St. (1988): “Animal Husbandry in the Greek Polis”, in: Whittaker 1988, 35-74.

Hodkinson, S. et H. Hodkinson (1981): “Mantineia and the Mantinike: Settlement and Society in a Greek Polis”, BSA, 76, 239-296.

Hodkinson, S. et A. Powell, éd. (1999) : Sparta : New Perspectives, Londres.

Hoet-van Canwenberghe, Chr. (1999) : “Notes sur le culte impérial dans le Péloponnèse”, ZPE, 125, 177-181.

– (1999) : “La déesse Drusilla à Épidaure”, ZPE, 125, 179-181.

– (2003) : “Mémoire abolie des femmes : l’exemple de l’Achaïe romaine au Ier siècle apr. J.-C.”, Cahiers du Centre Glotz, 14, 263-280.

– (à paraître) : “Condamnation de la mémoire de Néron en Grèce : réalité ou mythe ?”, in : Neronia VII, Rome, l’Italie et la Grèce : hellénisme et philhellénisme au premier siècle après J.-C., Athènes, 21-23 octobre 2004, Latomus, Bruxelles, 227-251.

Hoff, M. C. et S. I. Rotroff, éd. (1997) : The Romanization of Athens, Proceedings of an International Conference held at Lincoln (April 1996), Oxford.

Holleaux, M. (1921) : Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant J.-C., Paris.

Hooker, J. T. (1980) : The Ancient Spartans, Londres.

Hornblower, J. (1981) : Hieronymus of Cardia, Oxford.

Howgego, C. J. (1989) : NC, 149, 199.

Howgego, Chr., V. Heuchert et A. Burnett, éd. (2005) : Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford.

Hupfloher, A. (2000) : Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Rekonstruktion anhand der Priesterämter, Berlin.

Ilberg, J. (1902-1909) : s.v. Patrooi theoi in: Roscher 1902-1909, 1712-1717.

Iliopoulos, D. et D. Kanellopoulos (à paraître) : “Ελληνιστικά λυχνάρια από την πόλη της Ήλιδος”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished poster abstract].

Isager, S. et J. E. Skydsgaard (1992) : Ancient Greek Agriculture. An Introduction, Londres - New York.

Ito, J. (2002) : Architectural Studies of the three Grave Monuments in the Gymnasium Complex at Ancient Messene, Kumamoto.

Jacoby, F. [1943] (1954) : Die Fragmente der Griechischen Historiker IIIa. Kommentar. Rhianos von Bene (Kreta), Leyde, 87-200.

Jacquemin, A. (1998) : “Pausanias et les empereurs romains”, Ktèma, 21, 29-42.

Jameson, M. H., C. N. Runnels et T. H. Van Andel (1994) : A Greek Countryside. The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, Stanford.

Jaschinski, S. (1981) : Alexander : Alexander und Griechenland unter dem Eindruck der Flucht des Harpalos, Bonn.

Jeanmaire, H. (1956) : “La naissance d’Athéna et la royauté magnifique de Zeus”, RA, 47, 12 sq.

Jones, A. H. M. (1967): Sparta, Oxford.

Jones, Chr. P. (1971): Plutarch and Rome, Oxford.

Jones, N. Fr. (1987): Public Organization in Ancient Greece: A Documentary Study, Philadelphie.

Jost, M. (1985) : Sanctuaires et cultes d’Arcadie, Études péloponnésiennes 9, Athènes - Paris.

Jourdain Annequin, C. (1986) : “Héraclès parastatès”, Les Grandes figures religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l’Antiquité, Paris, 283 sq.

Jourdain Annequin, C. et C. Bonnet, éd. (1996) : Héraclès, les femmes et le féminin. IIe rencontre héracléenne (Actes Colloque Grenoble 1992), Rome.

Junge, R. (1961) : Weltgeschichte der Standortentwicklung der Wirtschaft in der Klassengesellschaft, Band I, Karten, Berlin.

Kader, I. (1995): “Heroa und memorialbauten”, in: Wörrle & Zanker 1995, 199-229.

Kah, D. et P. Scholz, éd. (2004) : Das hellenistische Gymnasion, Berlin.

Kahil, L. (1984) : LIMC II, s.v. Artemis.

Kahrstedt, U. (1950) : Zwei Probleme im kaiserzeitlichen Griechenland, Symbolae Osloenses 28.

– (1954) : Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit, Bern.

Kajanto, I. [1965] (1982): The Latin Cognomina, Helsinki.

– (1977) : “The Emergence of the Late Single Name System”, in : Duval et al. 1997, 421-430.

Kajava, M. (2001): “Vesta and Athens”, in: Salomies 2001, 71-94.

– (2004): “Hestia: Hearth, Goddess, and Cult”, HSChP, 102, 1-20.

Kαλτσάς, N. (1983): “Aπό τα ελληνιστικά νεκροταφεία της Πύλου”, ADelt, 38, 1-77.

Kantirea, M. (2001) : “Remarques sur le culte de la domus Augusta en Achaïe de la mort d’Auguste à Néron”, in : Salomies 2001, 51-60.

Kapetanopoulos, E. (1963): The Early Expansion of Roman Citizenship into Attica during the First Part of the Empire (200 B. C.-A. D. 70), dissertation Yale University.

Kase, E. et al., éd. (1991) : The Great Isthmus Corridor Route. Explorations of the Phokis-Doris Expedition, Bd. 1, Minneapolis.

Kastler, R. (1997) : “Abriss zur hellenistischen Keramik von Elis”, in : 4th Hellenistic Pottery Meeting, 21-23.

– (2000) : “Die Keramik der Südhalle von Elis und die Problematik der regionalen Keramikchronologie der Region Elis”, in : 5th Hellenistic Pottery Meeting, 403-416, pls 211-214.

Kats, V. et S. Monahov, éd. (1992) : Greek Amphorae, Saratov.

Katsarou, C. et T. Mourtzini (à paraître) : “Κεραμική με ανάγλυφη διακόσμηση από την Ήλιδα”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished poster abstract].

Kennell, N. M. (1999): “From perioikoi to poleis. The Laconian Cities in the Late Hellenistic Period”, in: Hodkinson & Powell 1999, 189-210.

Kern, O. (1938) : Die Religion der Griechen, III, Munich.

Kiderlen, M. et M. Strocka, éd. (2005) : Die Götterbeschenken, Antike Weihgaben aus der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Catalogue de l’exposition, Archäologische Sammlung der Universität Freiburg, 6. Februar 2005 - 31. Januar 2006, Munich.

Kienast, D. (1990) : Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt.

Kingery, W. D. et E. Lense, éd. (1986) : Ceramics and civilization II, Colombus, Ohio.

Kloft, H. (1992) : DieWirtschaft der griechisch-römischen Welt. Eine Einführung, Darmstadt.

Knöpfler, D. et R. Étienne (1976) : Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes fédéraux entre 250 et 171 avant J.-C., BCH Suppl. 3, Athènes - Paris.

Koehler, C. G. (1978) : “Evidence around the Mediterranean for Corinthian export of wine and oil”, in : Barto Arnold III (éd.), Beneath the Waters of Time : the Proceedings of the Ninth Conference on Underwater Archaeology, Texas Antiquities Committee Publication 6, Austin, 231-239.

– (1992): “A brief typology and chronology of Corinthian Transport Amphoras”, in: Kats & Monahov 1992, 265-283.

– (1995) : “Wine Amphoras in Ancient Greek Trade”, in : McGovern et al. 1995, 323-337.

Kokkinos, N. (1992) : Antonia Augusta. Portrait of a Great Roman Lady, Londres - New York.

Kolb, Fr., éd. (2004) : Chora und Polis, Munich.

Kornemann, E. (1924) : RE, Suppl. 4, s.v. koinon, col. 914-941.

Korré, K. (1978) : Hè anthrôpinè képhalè, théma apotreptiko stè neollènikè laïkè technè, PhD., Université d’Athènes, 1976, Athènes.

Kourinou Pikoula, E. (1992-1998) : “Μνμα γεροντείας”, Horos, 10-12, 269-276, pl. 42.

– (2000) : Σπάρτη. Συμβολή στή μνημειακή τοπογραφία της (διδακτορική διατριβή) (Η μεγάλη βιβλιοθήκη), Athènes.

Kourkoumelis-Rodostamos, D. (1988) : Recherches archéologiques à Corfou : topographie, questions historiques, amphores se transport et commerce antique (thèse inédite), Université de Provence.

Κουρκουμέλης, Δ. (1990) : “Οι ϰερκυραϊκοί οξυπύθμενοι αμφορείς”, ΕΝΑΛΙΑ ΙΙ/1-2, 14-19.

– (2000) : “Oιϰονομία ϰαι αρχαίο εμπόριο : η περίπτωση των ϰερκυραϊκών οξυπύθμενων αμφορέων μεταφοράς”, in : Πρακτικά ΣTΔιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Thessalonique, 153-164.

– (2006) : “H παραγωγή οξυπύθμενων αμφορέων μεταφοράς στην αρχαία Kέρκυρα”, in : Nτ. Zαϕειροπούλου (éd.), A΄ Aϱχαιολογική Σύνοδος Nότιας ϰαι Δυτικής Eλλάδος, Πάτϱα 9-12 Iουνίου 1996, Athènes, 641-646.

Krasilnikoff, J. A. (1992): “Aegean Mercenaries in the Fourth to Second Centuries B.C. A Study in Payment, Plunder and Logistics of Ancient Greek Armies”, C&M 43, 23-36.

Kroll, J. H. (1997):“Traditionalism vs Romanization in Bronze Coinages of Greece 42-31 B.C.”, Topoi, 7/1, 123-136.

– (1977): “An Archive of the Athenian cavalry”, Hesperia, 46, 83-140.

Kyriakou, D. (1994) : “‛Ελληνιστική κεραμικ πò το νεκροταφεο τς Πάτρας”, in : 3rd Hellenistic Pottery Meeting, 185-195, pls 127-141.

– (à paraître) : “Ελληνιστική κεραμική από τα νεκροταφεία της Πάτρας. Τυπολογική εξέλιξη”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Lacroix, L. (1949) : Les reproductions des statues sur les monnaies grecques, Liège.

LaDa, A.Csaba (2002): Foreign Ethnics in Hellenistic Egypt, Prosopographia Ptolemaica X, Leuven - Paris - Dudlay MA.

Laffont, P.-Y., éd. (2006) : Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels, Toulouse.

Lafond, Y. (1996) : “Pausanias et l’histoire du Péloponnèse depuis la conquête romaine”, in : Bingen 1996, 167-198.

– (2006) : La mémoire des cités dans le Péloponnèse d’époque romaine (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Rennes.

Lakakis, M. et A. D. Rizakis (1992) : “Les grandes étapes de l’occupation du sol de l’Âge de Pierre à l’époque contemporaine”, in : Rizakis et al. 1992, 59-75.

Λαμπρινουδάκης, B., éd. (1999) : Tο Aσϰληπιείο της Eπιδαύρου. H έδϱα του θεού γιατρού της αρχαιότητας, Athènes.

Lanckorónski, C. K. (1890) : Die Städte Pamphiliens und Pisidiens, I, Pamphylien, Leipzig, (traduction française, Paris, Firmin Didot, 1890).

Landucci Gattinoni, F. (1994) : “I mercenari nella politica ateniese dell’età di Alessandro. Parte I. Soldati e ufficiali mercenari ateniesi al servizio della Persia”, Ancient Society, 25, 33-61.

– (1995) : “I mercenari nella politica ateniese dell’età di Alessandro. Parte II. Il ritorno in patria dei mercenari”, Ancient Society, 26, 59-91.

Lane, E. (1962) : “An Unpublished Inscription from Lakonia”, Hesperia, 31, 396-398.

Lang, W. (1878) : Peloponnesische Wanderung, Berlin.

Langridge-Noti, E. et M. Prent (à paraître) : “Continuity, connections and change in hellenistic pottery from Geraki in Laconia”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Laronde, A. (1987) : Cyrène et la Libye hellénistique, Libykai Historiai, de l’époque républicaine au principat d’Auguste, Paris.

Larsen, J. A. O. (1938): Roman Greece, in: Frank 1938, 320-321.

(1959): Roman Greece, in: Frank 1959, 259-496.

– (1968): Greek federal states. Their institutions and history, Oxford.

– (1971): “The rights of cities in the Achaean Confederacy”, CPh 66.2, 81-86.

Launey, M. (1949) : Recherches sur les armées hellénistiques, Paris (nouvelle édition révisée par Y. Garlan, Ph. Gauthier, C. Orrieux, BEFAR, Fasc. 169, I, Paris 1987, Postface I-XXIII).

Laurence, R. et J. Berry, éd. (1998) : Cultural Identity in the Roman Empire, Londres.

Leake, W. M. (1830) : Travels in the Morea, I-III, Londres.

– (1846) : Peloponnesiaca. A Supplement to Travels in the Morea, Londres.

Le Bas, Ph (1888) : “Temple de Diane Laphria à Messène”, in : Reinach 1888, 134-138.

Le Dinahet, M.-Th. (1985) :“Fortunes hellénistiques et grand commerce d’après les documents épigraphiques”, in : Leveau 1985, 39-45.

– éd. (2003) : L’Orient méditerranéen, Paris.

Leekley, D. et R. Noyes (1976) : Archaeological Excavations in Southern Greece, Park Ridge.

Le Guen, Br. (2001) : Les associations de technites dionysiaques à l’époque hellénistique, Nancy - Paris.

Leguilloux, M. (2000) : “L’alimentation carnée au 1er millénaire avant J.-C. en Grèce continentale et dans les Cyclades : premiers résultats archéozoologiques”, Pallas, 52, 69-95.

Λεμπιδάκη, Ευγ. (2005) : Μιϰϱό, ιεϱά στο Ασϰληπιείο της Επιδαύϱου (αδημ. διδαϰτ. διατϱ.), Athènes.

Leon-Mitsopoulou, V. (1994): “Keramik der klassischen und nachklassischen Zeit aus der Stadt Elis”, in: 3rd Hellenistic Pottery Meeting, 159-173, pls 89-105.

– éd. (2001) : Forschungen in der Peloponnes, Akten des Symposions anlässlich der Feier ‘100 Jahre Österreichishes Archäologisches Institut Athen (5.3.-7.3.1998), Athènes.

Lepeniotis, C. (1991) : “Die Amphorenstempel aus den alten Grabungen in Elis”, in : Rizakis 1991, 379-387.

Lepore, E. (1955) : “Leostene e le origini della Guerra Lamiaca”, PP, 10, 161-185.

Le Rider, G. (1966) : Monnaies crétoises du Ve au Ier siècle av. J.-C., École Française d’Athènes.

– (2003) : Alexandre le Grand. Monnaie, Finances et Politique, Paris.

Le Roux, P. (2004) : “La romanisation en question”, Annales 59.2, 287-311.

Le Roy, Chr. (1961) : “ΛΑΚΩΝΙΚΑ”, BCH, 85/1, 206-235.

– (1978) : “Richesse et exploitation en Laconie”, Ktèma, 3, 261-266.

Leveau, P., éd. (1985) : L’origine des richesses dépensées dans la ville antique, Aix-en-Provence.

Lévêque, P. (1992) : Le monde hellénistique, Paris.

Lévêque, P. et L. Séchan (1990) : Les grandes divinités de la Grèce, Paris.

Lévy, E. (1977) : “La Grande Rhètra”, Ktèma, 2, 85-103.

– (2003) : Sparte : Histoire politique et sociale jusqu’à la conquête romaine, Paris.

Liampi, K. (2000) : “The circulation of bronze Macedonian royal coins in Thessaly”, in : Mattusch et al. 2000, 220-225.

Linders, T. et B. Alroth, éd. (1992) : Economies of Cult in the Ancient Greek World. Proceedings of the Uppsala Symposium 1990, Boreas, 21.

Lindsay, H. (1992) : “Augustus and Eurycles”, RhM, 135, 290-297.

Lloyd, J. (1991): “Farming the highlands. Samnium and Arcadia in the hellenistic and early Roman periods”, in: Barker & Lloyd 1991, 180-193.

Lloyd, A. B., éd. (1997) : What is a God ? Studies in the Nature of Greek Divinity, Londres.

Lo Cascio, E. éd. (2000) : Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari.

Löbbecke, A. (1908) : Ein Fund achäischer Bundesmünzen, ZfN 26.

Lock, R. A. (1972) : “The date of Agis III’s war in Greece”, Antichthon, 6, 10-27.

Lohmann, H. (1993) : Atene. Forschungen zu Siedlungsund Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika, Cologne.

Lonis, R. (1979) : Guerre et religion en Grèce à l’époque classique. Recherches sur les rites, les dieux, l’idéologie de la victoire, Paris.

López Eire, À. (1993) : “De l’attique à la koiné”, La koinè grecque antique I : une langue introuvable, 41-57.

– (1996) : “L’influence de l’ionien-attique sur les autres dialectes épigraphiques et l’origine de la koiné”, La koiné grecque antique, II, La concurrence, 7-42.

Loraux, N. (1981) : Les enfants d’Athéna, Paris.

Lukes, S. (2004) : Power. A Radical View, 2nd ed. (Studies in Sociology), Londres.

Luraghi, N. (2002): “Becoming Messenian”, JHS, 122, 45-69.

– (2005) : “Pausania e I Messenii: interpretazioni minime”, RFIC, 133, 177-201.

– (2006) : “Messenian Kulte und messenische Identität im hellenistischer Zeit”, in : Funke 2006, 169-196.

Ma, J. (1999): Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford.

McDonald, B. (1986) : “The Diolkos”, JHS, 106, 191-195.

McDonald, W. A. et G. R. Rapp, éd. (1972) : The Minnesota Messenia Expedition. Reconstructing a Bronze Age Regional Environment 1, Minneapolis.

McGovern, P.E., J. Stuart, Fleming, Solomon et H. Katz, éd. (1995) : The Origins and Ancient History of Wine.

McKechnie, P. (1994) : “Greek Mercenary Troops and their Equipment”, Historia, 43, 297-300.

McQueen, E. I. (1978): “Some notes on the anti-Macedonian movement in the Peloponnese”, Historia, 27, 40-64.

Mactoux, M.-M. (1993): “Phobos à Sparte”, RHR, 210 (3), 281-282.

Magie, D. (1975): Roman Rule in Asia Minor to the end of the third century after Christ, New York.

Maier, F. G. (1959-1961): Geschichte Mauerbauinschriften, I, Texteund Kommentare. II. Untersuchungen, Heidelberg.

Makres, A. (forthcoming): Inscriptions from the Gymnasium of Ancient Messene.

Malkin, I. (1987): Religion and colonization in Ancient Greece, Leyde.

– (1993) : “Colonisation spartiate dans la mer Égée : tradition et archéologie”, REA, 95, 365-381.

– (1999) : La Méditerranée spartiate : mythe et territoire, Paris.

Mallwitz, A. (1972) : Olympia und seine Bauten, Munich.

Manfredini, M. et L. Piccirilli (1995) : “Plutarco”, Le Vite di Licurgo e di Numa, Milan.

Manganaro, G. (1996) : “Asklepios e Hygieia ‘divinità salvatrici e protettrici della città’ a Messina”, ZPE, 113, 82-84.

Manning, J. G. et I Morris (2005) : The Ancient Economy, Stanford.

Mantzana, Chr. (2000) : “Επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες στην Ηλεία”, Peloponnesiaka, 25, 319-340.

Marasco, G. (1988) : Economia, commerci e politica nel Mediterraneo fra il III e il II secolo a.C., Florence.

Marc, J.-Y. et J. Ch. Moretti, éd. (2001) : Constructions publiques et programmes édilitaires en Grèce entre le iie siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., BCH Suppl. 39.

Marchetti, P. (2001) : “Rapport de synthèse. Édifices et complexes monumentaux”, in : Marc & Moretti 2001, 137-154.

Marinovic, L. (1988) : Le mercenariat grec au IVe siècle avant notre ère et la crise de la polis, Paris.

– (1989) : “Les mercenaires de la guerre lamiaque”, DHA, 15, 97-105.

Marrou, H.-I. [1948] 1991 : Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, I. Le monde grec, (1ère éd. 1948), Paris.

Martin, A. (1987) : La titulature épigraphique de Domitien, Francfort.

Martin, R. (1951) : Recherches sur l’agora grecque, Paris.

– (1965) : Manuel d’architecture grecque, I, Paris.

Mason, H. J. (1974) : Greek Terms of Roman Institutions. A Lexicon and Analysis, Toronto (avec les commentaires de L. Robert, BE, 1976, 129).

Mathieu, G. (1929) : “Notes sur Athènes à la veille de la guerre lamiaque”, Revue de Philologie, 50, 159-183.

Mattingly, D. J., éd. (1997) : Dialogues in Roma Imperialism : Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire, JRS Supplementary Volume 23, Portsmouth, Rhode Island.

Mattingly, D. et J. Salmon, éd. (2001) : Economies beyond Agriculture in the Classical World, Londres - New York.

Mattusch, C. C. et alii (2000) : From the parts to the whole, I, Acta of the 13th International Bronze Conference, held at Cambridge, Mass., May 28-June 1 (1996) (Portsmouth, Rhode Island, 2000).

Mazarakis, A. et L. Mendoni, éd. (1998) : Kea-Kythnos : History and Archaeology, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27, Athènes.

Mee, C. et H. Forbes, éd. (1997) : A Rough and Rocky Place. The Landscape and Settlement History of the Methana Peninsula, Greece, Liverpool.

Meiggs, R. (1982): Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, Oxford.

Melville Jones, J. R. (1993) : Testimonia Numaria, I, Londres.

Mendels, D. (1982): “Polybius and the Socio-Economic Revolution in Greece”, AC, 86-110.

Meyer, E. (1975): “Pheneos”, KP, IV, 726-727.

Migeotte, L. (1984) : L’emprunt public dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique, Paris - Québec.

– (1985) : “Réparation de monuments publics à Messène au temps d’Auguste”, BCH, 109, 597-607.

– (1992) : Les souscriptions publiques dans les cités grecques, Genève - Quebec.

– (1997) : “La date de l’oktôbolos eisphora de Messène”, Topoi, 7, 51-61.

Mikalson J. D. (1998) : Religion in Hellenistic Athens, Hellenistic Culture and Society 29, Berkeley.

Millar, F. et E. Segal, éd. (1984) : Caesar Augustus. Seven Aspects, Oxford.

Minon, S. (1997) : “Éléen et koinè au ive siècle a.C. d'après Schwyzer, DGE 424”, in : Κατ διάλεκτον, À.I.O.N. 19, 453-484.

– (1998) : “Le zêtacisme éléen. Z pour *d dans les inscriptions éléennes dialectales : trait phonétique ou graphique ?”, BSL 93, 181-209.

– (2007) : Les inscriptions éléennes dialectales (VIe-IIe siècle avant J.-C.), I : Textes ; II : Grammaire et vocabulaire institutionnel, Paris (= IED).

Mitchel, F. W. (1964) : “A Note on IG II2 370”, Phoenix, 18, 13-17.

Mitchell, S. (1999) : “Administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250”, in : Eck 1999, 17-46.

Mitsopoulou-Leon, V. (1990) : “Σκύφοι με ανάγλυφο διάκοσμο από τους Λουσούς (βόρεια Αρκαδία)”, in : 2nd Hellenistic Pottery Meeting, 120.

– (2000) : “Κεραμεική από τους Λουσούς'”, in : 1st Hellenistic Pottery Meeting, 2e éd., 21-31.

– éd. (2001) : Forschungen in der Peloponnes. Akten des Symposions anläßlich der Feier “100 Jahre Österreichisches Institut Athen”, Athènes.

Mitsos, M. (1949) : “Inscriptions of the Eastern Peloponnesus”, Hesperia, 18, 73-77, pl. 2.

Moggi, M. (2002) : “Pausania e Roma (nota di lettura a VIII 27, 1)”, Gerión, 20, 435-449.

Moretti, L. (1967) : Iscrizioni Storiche Ellenistiche, I, Bibliotheca di Studi Superiori 53, Florence.

– (1970) : “Supplemento al catalogo degli Olympionikai”, Klio, 52, 295-302.

– (1987) : “Nuovo supplemento al catalogo degli Olympionikai”, MGR, 12, 67-91.

Morizot, Y. (1994) : “Artémis, l’eau et la vie humaine”, in : Ginouvès 1994, 201-216.

– (1994a) : “Le hiéron de Messènè”, BCH, 118, 399‑405.

– (1999) : “Artémis Limnatis, sanctuaires et fonctions”, in : Docter & Moormann 1999, 270-272.

Mørkholm, O. (1991) : Early Hellenistic coinage from the accession of Alexander to the Peace of Apamea (336-188 B.C.), Cambridge.

Morris, I. (1999) : “The Social and Economic Archaeology of Greece : An Overview”, in : Docter & Moorman 1999, 27-33.

Moskou, L. (1976-1978) : “Topographie du Magne : à propos de la région du Ténare Κιστέρνες- ’αγιοι Ασώματοι”, Πρακτικ το Α Διεθνος Συνεδρίου Πελοποννησιακν Σπουδν (Σπρτη, 7-14 Σεπτεμβρίου 1975), Athènes, II, 45-54.

Μόσχου, Λ., Στ. Ραυταπούλου et Θ. Χατζηθεοδώρου (1998) : “Λίθος ερυθϱός, ταινάϱιος. Τα αϱχαία λατομεία στον Προφήτη Ηλία Δημαϱίστικον Μάνης ϰαι η πεϱιοχή τους”, ADelt, 53, Meletai, 267-288.

Motte, A. et E.-M. Ternes, éd. (2003) : Dieux, fêtes, sacré dans la Grèce et la Rome antique, Turnhout.

Müller, Chr. et C. Hasenohr, éd. (2002) : Les Italiens dans le monde grec. iie siècle a.C. – ier siècle p.C. Circulation, Activités, Intégration, BCH Suppl. 41, Paris.

Müller-Wiener, W. (1985) : “Arbeiten im Gebiet des Heroon am Theaterhang (Milet 1983-1984)”, MDAI(I), 35, 16-23.

Murray, O. et S. Price éd. (1992) : La cité grecque d’Homère à Alexandre, Paris.

Müth-Herda, S. (2005) : Messene. Topographie und Stadtplan in spätklassischer und hellenistischer Zeit, PhD dissertation, Freie Universität Berlin.

Nafissi, M. (1991) : La nascita del Kosmos. Studi sulla storia e la società di Sparta, Pérouse.

Nicols, J. (1990): “Patrons of Greek Cities in the Early Principate”, ZPE, 80, 81-100.

Niebuhr, B. G. (1851) : Vorträge über alte Geschichte, II, Berlin.

Nielsen, T.-H. et J. Roy, éd. (1999) : Defining Ancient Arkadia. Symposium, April 1-4, 1998, Acts of the Copenhagen Polis Center, VI, Copenhague.

Nielsen, T. H. (2004) : “Triphylia”, in : Hansen & Nielsen 2004, 540-546.

Nielsen-Houby, S., I. Moschos et M. Gazis, éd. (2000) : Excavations on the Hill of Haghia Triada, Proceedings of the Danish Institute at Athens, III, Athènes.

Nilsson, M. P. (1988) : Geschichte der griechischen Religion, HAW, 5.2.2, Munich, II4.

– (1906) : Griechische Feste, Leipzig.

Noeske, H.-C. (2000) : “Zum numismatischen Nachweiss hellenistischer Stiftungen am Beispiel Prolemäischer Geldgeschichte”, in : Bringmann 2000, 221-248.

Nollé, J. (1999) : “Lokale Autonomie zwischen Statthalter und Zentralort”, in : Eck 1999, 93-113.

Nony, D. (1986) : Caligula, Paris.

Ogden, D. (1994): “Crooked speech : the genesis of the Spartan rhetra”, JHS, 114, 85-102.

–, éd. (2002) : The Hellenistic World, New Prospectives, Swansea.

Oikonomos, G. P. (1925-1926), “’Ανασκαφ Μεσσήνης”, PAAH, 55-66.

Oliver, J. H. (1989): Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Philadelphie.

Orlandos, A. K. (1960) : “Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 116, 210-227

– (1962) : “Ανασκαϕή Μεσσήνης”, PAAH, 118, 99-112.

– (1963a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 10, 88-102.

– (1963b) : “’Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 119, 122-129.

– (1964) : “’Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, ADelt, 19, Chronica, 156-160.

– (1965) : “Δύο πιγραϕα κ Μεσσήνης”, AEph, 1965, 110-121.

– (1969a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 97-132.

– (1969b) : “Μεσσήνη Μεσσήνης”, PAAH, 125, 98-120.

– (1972a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 19, 67-83.

– (1972b) : “’Ανασϕκαφ Μεσσήνης”, PAAH, 128, 127-138.

Osanna, M. (1996) : Santuari e culti dell’Acaia antica, Aucnus 5, Pérouse.

Osborne, R. (1987) : Classical Landscape with Figures : the Ancient Greek City and Its Countryside, Londres.

Ostwald, M. (2000) : Oligarchia. The Development of a Constitutional Form in Ancient Greece (Historia Einzelschriften, 144), Stuttgart.

Palagia, O. et W. Coulson, éd. (1993) : Sculpture from Arcadia and Laconia. Proceedings of an international conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10-14, 1992, Oxford.

Palagia, O. et J. J. Politt, éd. (1996) : Personal Styles in Greek Sculpture, Cambridge.

Panagopoulos, C. (1977) : “Vocabulaire et mentalité dans les Moralia de Plutarque”, DHA, 3, 197-233.

Panayotopoulos, G. (1983) : Recherches sur la topographie de l’Élide antique, I-II (thèse inédite de doctorat de 3e cycle, Université de Paris IV).

Panopoulou, A. (1987-1988) : “Αλυκές και παραγωγῄ αλατιού στην Πελοπόννησο με βάση το αρχείο Grimani (1698-1700)” Peloponnesiaka Supplement 13, Acts of the Third International Congress of Peloponnesian Studies, Kalamata 8-15 September 1985, III, 305-329, Athènes.

Papaëfthimiou, V. (1992) : Grabreliefs späthellenistischer und römische Zeit aus Sparta und Lakonien, Quellen und Forschungen zur antiken Welt 13, Würzburg.

– (1993) : “Επιτύμβιες στήλες των ελληνιστιϰώv ϰαι ϱοµαϊϰών χϱόνων του Μουσείου της Σπάϱτης”, in : Palagia & Coulson 1993, 237-244.

Papagiannopoulos, K. V. et G. A. Zachos (2000) : “Εντατική επιφανειακή έρευνα στη δυτική Αχαία. μια άλλη προσέγγιση”, in : Rizakis 2000, 139-154.

Papakosta, L. (à paraître) : “Το ελληνιστικό νεκροταφείο του συνοικισμού Αγ. Κυριακής Αιγίου”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Παπαθανασάπουλος, Γ. (1966) : “Ελληνιστιϰά γυάλινα αγγεία του Μουσείου Πύλου”, ADelt, 21, Meletai, 184-197.

Παπαποστόλου, I. (1977) : “Ελληνιστικοί τάφοι της Πάτρας I”, ADelt, 32, Meletai, 281-348.

– (1978) : “Ελληνιστιϰοί τάφοι της Πάτρας ii”, ADelt, 33, Meletai, 354-385.

Papapostolou, J. A. (1993) : Achaean Grave Stelai (with epigraphical notes by A. D. Rizakis), Athènes.

Pariente, A. et G. Touchais, éd. (1998) : Argos et l’Argolide. Topographie et urbanisme. Actes de la Table ronde organisée par l’EFA et la IVe EPKA, Athènes-Argos 28.4-1.5.1990, Paris.

Parke, H. W. (1933): Greek Mercenary Soldiers from the earliest times to the Battle of Ipsus, Oxford (repr. 1970).

Parke, H. W. et D. E. W. Wormell (1956) : The Delphic Oracle, I-II, Oxford.

Parker, R. (1988) : “Demeter, Dionysos and the Spartan Pantheon”, in : Hägg et al. 1988, 99-103.

– (1989): “Spartan Religion”, in: Powell 1989, 142-172.

– (1996): Athenian Religion: A History, Oxford.

Ραυτοπούλου, Σ. (2000): “Ταφικό σύνολο απς την Σπάρτη”, in: 5th Hellenistic Pottery Meeting, 417-426, pls 215-218.

– (2004) : “Ελληνιστιϰή ϰεϱαμιϰή από τη Σπάϱτη: ανάγλυϕοι ϰύφοι ϰαι ϰεραμικήΔυτιϰής Κλιτύος’”, in : 6th Hellenistic Pottery Meeting 2000, Athènes, 770.

Peek, W. (1969) : Inschriften aus dem Asklepieion von Epidauros, ASAW, 60.2, Berlin.

Pélékidis, Chr. (1962) : Histoire de l’éphébie attique, Paris.

Pemberton, E. (1996) : “Wealthy Corinth : the Archaological Evidence for Cult Investment at Greek Corinth”, in : Dillon 1996, 353-366.

Penttinen, A. (1996): “The Berbati-Limnes Archaeological Survey. The classical and hellenistic periods”, in: Wells & Runnels 1996, 229-283.

Perhouning, C.-M. (1995) : Livia Drusilla-Iulia Augusta : das politische Porträt der ersten Kaiserin Roms, Vienne - Cologne - Weimar.

Πετϱάπουλος, m. (2005) : “HΕλληνιστιϰή ϰεραμιϰή της Πελοποννήσου”, in : ΕλλΚεϱ Αίγιο 2005, 23-28.

Petropoulos, M. et A. D. Rizakis (1994) : “Settlement patterns and landscape in the coastal area of Patras. Preliminary report”, JRA, 7, 183-207.

Pettersson, M. (1992): Cults of Apollo at Sparta: the Hyakinthia, the Gymnopaidiai and the Karneia, Stockholm.

Philipp, H. (1994): “CHALKEIOI TOICHOI – Eherne Wände”, AA, 490-493.

Philippson, A. (1959) : Die griechischen Landschaften. Der Peloponnes, Francfort-sur-le-Main.

– (1892) : Der Peloponnes. Versuch einer Landeskunde auf geologischer Grundlage (nach Ergebnissen eigener Reisen), Berlin.

Phinney Jr. E. (1971) : “Perseus’ Battle with the Gorgonis”, TAPhA, 102, 445 sq.

Picard, O. (1979) : Chalcis et la Confédération eubéenne, Athènes.

Piccirilli, L. (1978) : “Due ricerche spartane”, ASNP, 8, 928 sq.

– (1981) : “Licurgo e Alcandro. Monoftalmia e origine dell’agoge spartana”, Historia 30, 9.

– (1984) : “Il santuario, la funzione guerriera della dea, la regalità. Il caso di Atena Chalkioikos”, CISA, 10, 3-19.

Pikoulas, G. A. (1988) : ʽH νότια μεγαλοπολίτικη χώρα. ’Απò τòν 8ο π.Χ. ὡς τòν 4ο μ.Χ. αἰῶνα. Συμβολὴ στὴν τοπογραφία της (διδακτορικὴ διατριβή) (ʽH μεγάλη βιβλιοθήκη), Athènes.

– (1995a) : Odiko Diktyo kai Amyna, Apo ten Korintho sto Argos kai ten Arkadia, Athènes.

– (1995b) : “H άμπελος ϰαι ο οίνος στην Πελοπόννησο ϰατά την αϱχαιότητα”, Πελοποννησιακά, 21, 269-288.

Pinakoulaki, E. (2003) : Recherches sur la topographie de la plaine argienne à l’époque hellénistique, (thèse inédite, Univ. Paris X-Nanterre).

Piper, L. J. (1986) : Spartan Twilight, New Rochelle.

Pirenne-Delforge, V. (1994) : L’Aphrodite grecque, Supplément Kernos no 4, Athènes - Liège.

Plassart, A. et G. Blum (1914) : “Orchomène d’Arcadie. Fouilles de 1913. Inscriptions”, BCH, 38, 447-478.

Pleket, H. W. (1976) : “Olympic Benefactors”, ZPE, 20, 1-18.

– (1998): “Political culture and political practice in the cities of Asia Minor in the Roman Empire”, in: Schuller 1998, 204-216.

Polanyi, K. (1957) : “Aristotle Discovers the Economy”, in : Polanyi et al. 1957, 64-94 (traduction française sous le titre Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie, Paris, Larousse, 1975, p. 93-117).

Polanyi, K., C. M. Arensberg et H. W. Pearson, éd. (1957) : Trade and market in the Early Empires. Economies in History and Theory, New York.

Polignac, Fr. de (1995) : La naissance de la cité grecque2, Paris.

Pomeroy, S. (1993) : “Infanticide in Hellenistic Greece”, in : Cameron & Kurht 1993, 207-222.

Poralla, P. et A. S. Bradford (1985) : Prosopographie des Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexanders des Grossen, 2e éd., Chicago.

Potter, F. (1984): “IG II2 399: evidence for Athenian involvement in the war of Agis III”, ABSA, 79, 229-235.

Powell, A., éd. (1989): Classical Sparta, Londres.

Price, S. F. R. (1984): Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge.

Price, M. J. (1987): “The Southern Greece”, in: Burnett & Crawford 1987, 95-103.

– (1991) : The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, Zurich - Londres.

Pritchett, K. W. (1974) : Greek State at War, II, Berkeley - Los Angeles - Londres.

– (1979) : The Greek State at War. Part III : Religion, Londres.

– (1989) : Studies in Ancient Greek Topography, VI, Berkeley.

– (1991) : The Greek State at War V, Berkeley - Los Angeles - Londres.

Proskynitopoulou, R. (2000) : “Ελληνιστική κεραμική απò την αρχαία Επίδαυρο”, in : 5th Hellenistic Pottery Meeting, 393-402, pls 207-210.

Psoma, S. et D. Tsangari (2003) : “Monnaie commune et états fédéraux. La circulation des monnayages frappés par les états fédéraux du monde grecque”, in : Buraselis & Zoumboulakis 2003, 111-141.

Puech, B. (1983) : “Grands-prêtres et helladarques d’Achaïe”, REA, 85, 5-43.

– (1992) : “Prosopographie des amis de Plutarque”, in : ANRW, II. 33, 6, 4850-4855.

Pugliese Caratelli, G. (1971) : “Testi e documenti. Epigrafi rodie inedite”, Parola del Passato, 5, 76-80.

Quass, F. (1993) : Die Honoratioreschicht in der Städten des grieschichen Ostens, Stuttgart.

Raepsaet-Charlier, M.-Th. (1987) : Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial, Ier-IIe siècles, Louvain.

Raepsaet, G. (1993) : “Le diolkos de l’Isthme à Corinthe : son tracé, son fonctionnement”, BCH, 167, 233-256.

Rathbone, D. (1983): “The Grain Trade and Grain Shortages in the Hellenistic East”, in: Garnsey & Whittaker 1983, 45-55.

Ratinaud, I. (1999) : “Les Argiens et leurs ancêtres : à propos des objets d’époque géométrique trouvé dans quelques tombes mycéniennes”, in : Renard 1999, 87-108.

Rawson, E. (1973) : “The Eastern Clientelae of Clodius and the Claudii”, Historia, 22, 219-239.

– (1977) : “More on the Eastern Clientelae of Clodius and the Claudii”, Historia, 26, 340-357.

Rebenich, St. (1998) : “Fremdfeindlichkeit in Sparta ? Überlegungen zur Tradition der spartanischen Xenelasie”, Klio, 80, 336-354.

Reinach, S. (1888) : Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure sous la direction de M. Philippe Le Bas membre de l’Institut (1842-1844), Paris.

Reinmuth, O. W. (1971) : The Ephebic Inscriptions of the Fourth Century B.C., Leyde.

Renard, J., éd. (1999) : Le Péloponnèse. Archéologie et histoire, Rennes.

Reynolds, J. (1982) : Aphrodisias and Rome, Londres.

Rhodes, P. J. et D. M. Lewis (1997) : The Decrees of the Greek States, Oxford.

Richer, N. (1998) : Les éphores. Études sur l’histoire et sur l’image de Sparte (VIIIe-IIIe siècles avant Jésus-Christ), Paris.

– (1999) : “La recherche des appuis surnaturels topiques par les Spartiates en guerre”, in : Renard 1999, 135-148.

Richter, W. (1968) : Die Landwirtschaft im homerischen Zeitalter, Archæologia Homerica 2-H, Göttingen.

Ridley, R. T. (1974): “The economic activities of the Perioikoi”, Mnemosyne, 27, 281-292.

Rigsby, K. J. (1996) : Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley.

Rizakis, A. D. (1990) : “La politeia dans les cités de la confédération achéenne”, Tyche, 5, 109-134 pl. 15.

– éd. (1991) : Achaia und Elis in der Antike, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 13, 379-387, Athènes.

Ριζάκης, Α. Δ. (1992-1993) : “Ρωμαϊϰές επεμβάσεις στο αστιϰό ϰαι αγροτιϰό τοπίο των πόλεων της Πελοποννήσου”, Actes du IVe Congrès international des Études péloponnésiennes, Athènes, 433-448 (en grec avec résumé en français).

Rizakis, A. D. (1995a) : Achaïe I. Sources textuelles et histoire régionale, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 20, Athènes.

– (1995b) : “Grands domaines et petites propriétés dans le Péloponnèse sous l’Empire”, in : Du latifundium au latifundo. Un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne. Actes de la Table ronde internationale du CNRS, Bordeaux 17-19 décembre 1992, Paris, 229-238.

– (1996) : “Les colonies romaines des côtes occidentales grecques. Populations et territoires”, DHA, 22.1, 255-324.

– éd. (1996) : Roman Onomastics in the Greek East Social and Political Aspects, Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens, 7-9 sept. 1993, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 21, Athènes.

– (1997): “Roman Colonies in the Province of Achaia: Territories, Land and Population”, in: Alcock 1997b, 15-36.

– (1998) : Achaïe II. La cité de Patras. Épigraphie et histoire, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 25, Athènes.

– éd. (2000) : Αχαικό τοπίο-Paysages d’Achaïe, II. Δύμη και Αυμαία χώρα-Dymé et son territoire, Athènes.

– (2001) : “Les cités péloponnésiennes entre l’époque hellénistique et l’Empire : le paysage économique et social”, in: Frei-Stolba & Gex 2001, 75-96.

– (2001a) : “La constitution des élites municipales dans les colonies romaines de la province d’Achaïe”, in : Salomies 2001, 37-49.

– (2003) : “Le collège des nomographes et le système de représentation dans le Koinon Achéen”, in : Buraselis & Zoumboulakis 2003, 97-109.

Ριζάϰης, A.D. (2004) : “Οιϰονομία ϰαιοιϰονομιϰές δραστηριότητες των ελληνιϰών πόλεων από την Πύδνα έως το Άϰτιον”, in : 6th Hellenistic Pottery Meeting 2000, Athènes, 17-28.

Rizakis, A. D., R. Dalongeville et al., éd. (1992) : Le Bassin du Péiros et la plaine occidentale, Athènes.

Rizakis, A. D. et S. B. Zoumbaki (2001) : Roman Peloponnese : Roman Personal Names in their Social Context, I : Achaia, Arkadia, Argolis, Corinthia, Eleia, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 31, Athènes.

Rizakis, A., S. Zoumbaki et Cl. Lepenioti (2004) : Roman Peloponnese, II : Roman Personal Names in their Social Context, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 36, Athènes.

Rizakis, A. et G. Touratsoglou (à paraître) : “ H οικονομία της Πελοποννήσου κατά την ελληνιστική περίοδο”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Robert, F. (1946) : c.r. de E. J. Edelstein et L. Edestein (1945), Asclepius : A Collection and Interpretation of the Testimonies, I-II, Baltimore, REA, 48, 125-134.

Robert, L. (1927) : “Notes d’épigraphie grecque”, RPhil., 1, 97-132 (OMS III, 1052-1087).

– (1937) : Études anatoliennes, Paris.

– (1947-1948) : “Rapports sur les cours au Collège de France”, OMS, IV, 101-104.

– (1960) : “Recherches épigraphiques”, REA, 1960, 276-361 (OMS II, 792-877).

– (1966) : “Inscriptions d’Aphrodisias”, AC, 35, 377-432 (OMS VI, 1-56).

– (1969) : “Théophane de Mytilène à Constantinople”, CRAI, 42-64.

– (1973) : “De Cilicie à Messine et à Plymouth”, J. Sav., 161-211.

– (1974) : “Les inscriptions de Thessalonique”, RPhil., 100, 180-240 (OMS V, 267-333).

– (1980) : À travers l’Asie Mineure. Poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie, BEFAR 239, Athènes.

Robertson, N. (1988): “Melanthus, Codrus, Neleus, Caucon: Ritual Myth as Athenian History”, GRBS, 29, 201-261.

Roebuck, C. A. (1941): A History of Messenia from 369 to 146 BC, Chicago.

– (1945): “A Note on Messenian Economy and Population”, Clas. Phil., 40, 149-165 (repris dans Roebuck 1979, 1-17).

– (1979): Economy and Society in the Early Greek World. Collected Essays, Chicago.

Rogl, C. (1997): “Homerische Becher aus der Stadt Elis”, in: 4th Hellenistic Pottery Meeting, 317-328, pls 235-238.

– (2001) : “Hellenistische Reliefbecher aus der österreichischen Grabungen im Stadtgebiet von Lousoi : zur Frage der Importe und Lokalproduktion”, in : Leon-Mitsopoulou 2001, 161-167.

– (2004): “Hellenistische Reliefbecher aus der Stadt Lousoi. Die Erzeugnisse der lokalen Werkstätte(n) [poster]”, in: 6th Hellenistic Pottery Meeting, 771.

Romanisation du Samniun (1991) : La romanisation du Samnium aux iie et ier siècles av. J. -C., Bibliothèque de l’Institut français de Naples 2-9, Naples.

Roscher, W. H. (1902-1909) : Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, III.

Rose, C. B. (1997) : Dynastic Commemoration and Imperial Portraiture in the Julio-Claudian Period, New York.

Ross, L. (1841) : Reisen im Peloponnes, I. Der Ager Dentheliates, Phliasia, Sikyonia, Arkadien, Theile von Argolis, Thyreatis, Theile von Lakonikae, Berlin.

Rostovtzeff, M. I. [1941] (1989) : Histoire économique et sociale du monde hellénistique, tr. fr., Paris.

Rostovtzeff, M. et P. M. Fraser (1953) : The Social and Economic History of the Hellenistic World, 2e éd, I-III, Oxford.

Rotroff, S. (1982): Athenian Agora XXII, Hellenistic Pottery. Athenian and imported moldmade bowls, Princeton.

Rouanet-Liesenfelt, A.-M. (2003) : “Les rois de l’Orient hellénistique, la Crète et les mercenaires crétois”, in : Le Dinahet 2003, 76-102.

Rougemont, G. (1983) : “Le pâturage d’été de Trachis (Sophocle, “Trachiniennes”, v. 188)”, RPh, 109, 285-289.

– (1991) : “Complémentarité entre les différentes parties du territoire dans les cites grecques de l’Antiquité classique”, in : Cauvin 1991, 127-133.

Roussel, P. (1939) : Le démembrement de l’empire d’Alexandre, in : Histoire grecque, IV. Livre II. Paris.

Rousset, D. (2004) : “La cité et son territoire dans la province d’Achaïe et la notion de ‘Grèce romaine’”, Annales HSS, 59, 2, 365-383.

Rousset, D. et Ph. Katzouros (1992) : “Une délimitation de frontière en Phocide”, BCH, 116, 197-215.

Roux, G. (1958) : Pausanias en Corinthie, Paris.

Roy, J. (1967): “The mercenaries of Cyrus”, Historia, 16, 287-323.

– (1997): “Spartan Aims in the Spartan-Elean War of c. 400: Further Thoughts”, Electronic Antiquity, 3.6.

– (1999a): “The Economies of Arkadia”, in: Nielsen & Roy 1999, 320-381.

– (1999b) : “Les cités d’Élide”, in : Renard 1999, 151-176.

– (2003) : “The Achaian League”, in : Buraselis & Zoumboulakis 2003, 81-95.

– (2004): “Elis”, in: Hansen & Nielsen 2004, 489-504.

Roy, J., J. A. Lloyd et E. J. Owens (1989) : “Megalopolis under the Roman empire”, in : Walker & Cameron 1989, 146-150, pl. 56.

Rudhardt, J. (1992) : Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, Paris.

– (1999) : Thémis et les Hôrai, Recherches sur les divinités grecques de la justice et de la paix, Genève.

Runnels, C. N. et T. H. van Andel (1987) : “The Evolution of Settlement in the Southern Argolid Greece. An Economic Explanation”, Hesperia, 56.3, 303-340.

Salmon, J. (2001) : “Temples the measures of men. Public buildings in the Greek Economy”, in : Mattingly & Salmon 2001, 195-208.

Salmond, P. D. (1996) : “Sympathy for the Devil : Chares and Athenian Politics”, Greece and Rome, 43, 31-41.

Salomies, O., éd. (2001) : The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999, Helsinki.

Sanders, G. D. R. et I. K. Whitbread (1990) : “Central places and major roads in the Peloponnese”, ABSA, 85, 333-362.

Sanders, J. M., éd. (1992) : Lakonian Studies in honour of Hector Catling, Oxford.

Sartre, M. (1991) : L’Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères, Paris.

Sartre, M. et A. Tranoy (1997) : La Méditerranée antique, IIIe siècle av. J.-C./IIIe siècle apr. J.-C., Paris.

Savalli-Lestrade, I. (1998) : Les Philoi royaux dans l’Asie hellénistique, Paris - Genève.

Scanlon, T. F. (2002): Eros and Greek Athletics, Oxford.

Schauer, C. (1997) : “Ein hellenistischer Brunnen in Olympia”, in : 4th Hellenistic Pottery Meeting, 24-31, pls 11-16.

Scheer, T. S. ([2003] 2004) : “Présence du passé dans le monde hellénistique : mythe et tradition locale”, Le monde hellénistique. Espaces, sociétés, cultures, 323-31 av. J.-C., Erskine, A. éd., tr. fr. Paris, 289-307.

Schmidt-Dounas, B. (2004) : “Zur Repräsentation der Ptolemaier in Griechenland”, Städel Jahrbuch, 19, 97-108.

Schmitt, H. H. (1969) : Die Staatsverträge des Altertums, III. Die Verträge der griechischrömischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., Munich.

Scholten, J. B. (2000) : The politics of plunder. Aitolians and their koinon in the Early Hellenistic era, 279-217 BC, Berkeley - Los Angeles - Londres.

Schörner, G. (2003) : Votive in Römischen Griechenland, Untersuchungen zur späthellenistichen und Kaiserzeitlichen Kunstund Religiongeschichte, Stuttgart.

Schörner, G. et H.-R. Goette (2004) : Die Pan-Grotte von Vari, Mayence.

Schuller, W., éd. (1998) : Politische Theorie und Praxis im Altertum, Darmstadt.

Schwertfeger, Th. (1974) : Der Achaiische Bund von 146 bis 27 v. Chr., Munich.

Sclaffert, Th. (1926) : Le Haut Dauphiné au Moyen Âge, Paris.

Scott, J. (2001): Power (Key Concepts), Cambridge.

Servais, J. (1961) : “Recherches sur le port de Cyllène”, BCH, 85, 123-161.

Settipani, Chr. (2000) : Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l’époque impériale. Mythe et réalité, Oxford.

Sève, M. (1979) : “Un décret de consolation à Cyzique”, BCH, 103, 327-359.

– (1996) : “Un enterrement public dans une épigramme d’Aigialè d’Amorgos (IG XII 7, 447)”, REG, 109, 683-688.

Sheady, K. A., éd. (1994) : Archaeology in the Peloponnese : New Excavations and Research, Oxford.

Sheer, T. S. ([2003] 2004) : “Présence du passé dans le monde hellénistique : mythe et tradition locale”, in : Erskine 2004, 289-307.

Sherwin-White, S. M. (1978): Ancient Cos : An Historical Study from the Dorian Settlement to the Imperial Period, Hypomnemata 51, Göttingen.

Siapkas, J. (2003): Heterological Ethnicity. Conceptualizing Identities in Ancient Greece, Uppsala.

Shipley, G. (1997): “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in: Hansen 1997, 189-281.

– (2000): “The extent of Spartan territory in the late classical and hellenistic periods”, ABSA, 95, 367-390.

– (2000b): The Greek World after Alexander, Londres - New York.

(2001-2002) : “Κοινωνιϰές μεταβολές στην Σπάϱτη ϰαι Λαϰωνία ϰατά την Ελληνιστιϰή περίοδο. Η συμβολή των δεδομένων επιφανειαϰής έρευνας”, in : Πραϰτιϰά του Στ’ Διεθνούς Σννεδϱίον Πελοποννησιαϰών Σπονδών, Τϱίπολις 24-29 Σεπτεμβϱίου 2000, Athènes, 433-445.

– (2002a) : “Rural landscape change in Hellenistic Greece”, in : Ascani et al. 2002, 39-45.

– (2002b): “Hidden landscapes. Greek field survey data and hellenistic history”, The Hellenistic World. New Perspectives, Swansea - Londres, 177-198.

– (2002c) : “The survey area in the hellenistic and Roman periods”, in : Cavanagh et al. 2002, 257-337.

– (2005): “Between Macedonia and Rome. Political landscapes and social change in southern Greece in the early hellenistic period”, ABSA, 100, 315-330.

– (2006): “Landscapes of the ancient Peloponnese. A human-geographical approach”, Leidschrift, 21.1, 27-43.

Sideris, Ath. (2000) : “Les tombes de Derveni : quelques remarques sur la toreutique”, RA, 3-36.

– (2003) : “Bronze drinking vases bearing dedicatory inscriptions”, EIRENE, 38, 167-201.

Siebert, G. (1978) : Recherches sur les ateliers de bols à relief du Péloponnèse à l’époque hellénistique, BEFAR 233, Paris.

– (1990) : “Imaginaire de la grotte dans la Grèce archaïque et classique”, Ktèma, 15, 151-161.

Sineux, P. (1997) : “À propos de l’Asclépieion de Messène : Asclépios poliade et guérisseur”, REG, 110, 1-24.

Sinn, U. (1978) : “Das Heiligtum der Artemis Limnatis bei Kombothekra”, AM, 93, 45-82.

Skydsgaard, J. E. (1988) : “Transhumance in Ancient Greece”, in : Whittaker 1988, 75-86.

Slane, K. W. (1989): “Corinthian ceramic imports: the changing pattern of provincial trade in the first and second centuries AD”, in: Walker & Cameron 1989, 219-225.

Smadja, E. (1980) : “Remarques sur les débuts du culte impérial en Afrique sous le règne d’Auguste”, in : Religions, pouvoir et rapports sociaux, Table ronde de Besançon, 25-26 avril 1977, Paris, 151-169.

Snodgrass, A. (1986) : La Grèce archaïque. Le temps des apprentissages, tr. fr. d’A. Schnapp-Gourbeillon, Paris.

Sokolowski, Fr. (1955) : Lois sacrées des cités grecques, Paris.

– (1962) : Lois sacrées des cités grecques, Suppl., Paris.

Solin, H. (2001): “Latin Cognomina in the Greek East”, in: Salomies 2001, 189-202.

Sorlin-Dorligny, A. (1918) : s.v. Rustica Res, Dict. Antiquités, 4-2, 899-927.

Sourvinou-Inwood Chr. (1992) : “Qu’est-ce que la religion de la polis ?”, in : Murray & Price 1992, 335-366.

Spawforth, A. J. S. (1978) : “Balbilla, the Euryclids and Memorials for a Greek Magnate”, ABSA, 73, 249-260.

– (1980): “Sparta and the Family of Herodes Atticus: a Reconsideration of the Evidence”, ABSA, 75, 203-220.

– (1985): “Families at Roman Sparta and Epidaurus: Some Prosopographical Notes”, ABSA, 80, 191-258.

– (1992): “Spartan Cults under the Roman Empire: some notes”, in: Sanders 1992, 227-238.

– (1994): “Corinth, Argos, and the Imperial Cult: Pseudo-Julian, Letters 198”, Hesperia, 63, 211-232.

– (1995): “C. Iulius Spartiaticus, ‘First of the Acheans’, a correction”, Hesperia, 64, 225.

– (1996): “Roman Corinth: the Formation of a colonial Elite”, in: Rizakis 1996, 167-182.

– (1997): “The Early Reception of the Imperial Cult in Athens: Problems and Ambiguities”, in: Hoff & Rotroff 1997, 193-201.

– (1999): “The Panhellenion Again”, Chiron, 29, 339-352.

– (2002): “Italian Elements among Roman Knights and Senators from Old Greece”, in: Müller & Hasenohr 2002, 101-107.

Stampolidis, N. et G. Tasoulas (2004) : Ολυμπιονικε τη αρχαιoτητα, Ministry of the Aegean, Athènes.

Stibbe, C. M. (1989) : “Beobachtungen zur Topographie des antiken Sparta”, BABesch 64, 94.

Strocka, V. M. (1988) : “Volkskunst im klassischen Griechenland”, in : Proceedings of the 12th International Congress of Classical Archaeology. Athens 4-10 September 1983/Praktika tou XII diethnous synedriou klasikes archaiologias. Athena, 4-10 Septemvriou 1983, Athènes, 286-292.

Svoronos, J. N. (1904) : T νομίσματα το κράτου τν Πτολεμαίοι, Athènes.

Tarn, W. W. (1913) : Antigonos Gonatas, Oxford, repr. 1969.

Tartaron, T. F., T. E. Gregory et al. (à paraître) : “The Eastern Korinthia Archaeological Survey : Integrated methods for a dynamic landscape”, Hesperia.

Taueber, S.H. (1981) : “Sicyon statt Aigeira”, ZPE, 41, 179-182.

Taylor, L. R. et A. B. West, (1926) : “The Euryclids in Latin Inscriptions from Corinth”, AJA, 30, 389-400.

Temporini-Gräfin, H. éd., (2002) : Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora, Munich.

– (2002) : “Die iulisch-claudische Familie : Frauen neben Augustus und Tiberius”, in : Temporini-Gräfin 2002, 21-102.

Thémélis, P. G. (1988) : “’Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 43-79.

Thémélis, P. (1988a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 35, 27-46.

– (1989) : “’Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 144, 63-122.

– (1992a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 39, 27-41.

– (1992b) : “’Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 147, 60-87.

– (1993) : “Damophon von Messene (...)”, AK, 36, 24-40.

Θέμελης, Π. (1993a) : “Damophon von Messene – Sein Werk im Lichte der neuen Ausgrabungen”, AK 36, 24-40.

– (1993b) : “Ο Δαμοϕών ϰαι η δϱαστηϱιότητά του στην Αϱκαδία”, in : Palagia & Coulson 1993, 99-109.

– (1994): “‘O τάφος τς λείας Φιλημήνας”, in: 3rd Hellenistic Pottery Meeting, 146-158, pls 75-88.

– (1994a): “Damophon of Messene: New Evidence”, in: Sheedy 1994, 1-37.

Themelis, P. (1994): “Damophon of Messene: New Evidence”, in: Sheady 1994, 1-37.

– (1995) : “Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 150, 55-86.

– (1995a) : “Μεσσήνη”, Ergon, 42, 27-36.

– (1996) : “Damophon”, in: Palagia & Politt 1996, 174-196.

– (1996a) : “Damophon”, YCS, 30, 154-187.

– (1996b) : “Μεσσήνη”, Ergon, 43, 47-57.

– (1996c) : “Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 151, 139-171.

– (1997) : “Anaskaphè Messènès”, PAAH, 152, 79-113.

– (1998): “The Sanctuary of Demeter and the Dioscouri at Messene”, in: Hägg 1998, 159-186.

– (1998) : ʽH ρχαία Μεσσήvη, Athènes.

– (1998a): “ʽO Δαμοϕων στν Κύθνο”, in: Mazarakis & Mendoni 1998, 437-448.

– (1998b) : “Μεσσήνη”, Ergon, 45, 39-50.

– (1998c) : “Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 153, 75-105.

– (1999) : Aϱχαία Mεσσήνη, TAΠA, Athènes.

– (1999a) : “Αϱχαία Μεσσήνη”, PAAH, 154, 69-111.

– (2000a) : Hèrôes kai hèrôa stè Messènè, Athènes.

– (2000b) : “Μεσσήνη”, Ergon, 47, 58-70.

– (2000c) : “Ανασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 155, 75-105.

– (2001a): “Monuments guerriers de Messène”, in: Frei-Stolba & Gex 2001, 206-207.

– (2001b): “Roman Messene. The Gymnasium”, in: Salomies 2001, 119-126

– (2001c) : “ʽΑνασκαϕὴ Μεσσήνης”, PAAH, 156, 63-96.

– (2002) : “Anaskaphè Messènès”, Praktika, 21-55.

– (2003a) : Hρωες στν ρχαία Μεσσήνη, (trad. Heroes at Ancient Messene), Athènes.

– (2003b) : “Μεσσήνη”, Ergon, 50, 30-47.

– (2004): “Cults on Mount Ithome”, Kernos, 17, 143-154.

– (2004): “Πρωίμη ελληνιστική κεραμική από τη Μεσσήνη”, in: 6th Hellenistic Pottery Meeting, 409-438, pls 183-194.

Thiel, J. H. (1926): “Zu altgriechischen Gebühren”, Klio, 20, 54-67.

Thompson, M. (1961) : The New Style Silver Coinage of Athens, New York.

– (1968) : The Agrinion hoard, ANSNNM 159, New York, 3, 20 n. 18, 52ff.

Thompson, M., O. Mørkholm et C. M. Kraay, éd. (1973) : An Inventory of Greek Coin Hoards, New York.

Thomsen, R. (1964) : Eisphora. A Study of Direct Taxation in Ancient Athens, Copenhague.

Thrämer, E. (1896) : s.v. Asklepios, RE, 1642-1696.

Thür, G. et H. Taeuber (1994) : Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis : Arkadien, Vienne.

Tigerstedt, E. N. (1965): The Legend of Sparta in Classical Antiquity, I, Stockholm.

Torelli, M. (1998) : “L’Asklepieion di Messene, lo scultore Damofonte e Pausania”, In memoria di Enrico Pariboni, vol. II, G. Capecchi ed., Archaelogica, 125, 465-483.

Torelli, M. et D. Musti (1991) : Pausania. Guida della Grecia, IV, Fondazione Lorenzo Valla.

Touloumakos, J. (1988) : “Zum römischen Gemeindepatronat im griechischen Osten”, Hermes, 116, 304-324.

Τουϱάτσογλου, I. et H. Τσούϱτη (1991) : “Συμβολή στην ϰυϰλοϕοϱία των τϱιωβόλων της Αχαϊϰής Συμπολιτείας στον ελλαδιϰό χώϱο : η μαώτυώία των θησαυϱών”, in : Rizakis 1991, 171-184.

Touratsoglou, I. (1998) : “Back to the Future. Alexander the Great’s Silver and Gold in the Balkans : the Hoard Evidence”, in : Burnett et al. 1998, 71-101.

Tracy, S. V. (1990): Attic letter cutters of 229-86 a.C., Berkeley.

– (1995) : Democracy in Transition : Attic Letter-Cutters of 340 to 290 B.C., Berkeley - Los Angeles - Londres.

Trummer, R. (1980) : Die Denkmäler des Kaiserkults der römischen Provinz Achaia, Graz.

Tsangari, D. I. et G. Z. Alexopoulou (2003) : “Deux trésors hellénistiques de Psélalonia de Patras”, Eulimene, 4, 153-162.

Tuan, Y.-F. (1974a) : “Space and place. Humanistic perspective”, in : Board et al. 1974, 211-252.

– (1974b) : Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, Englewood Cliffs, Londres.

– (1977) : Space and Place. The Perspective of Experience, Londres - Minneapolis, repr. 2001.

Urban, R. (1979) : Wachstum und Krise des Achaïschen Bundes, Wiesbaden.

Vallet, G. (1958) : Rhégion et Zancle, BEFAR 189, Paris.

Valmin, N. (1930) : Études topographiques sur la Messénie ancienne, Lund.

van Andel, T. H. et C. Runnels (1987) : Beyond the Acropolis. A Rural Greek Past, Stanford.

van Andel, T. H., C. N. Runnels et al. (1986): “Five thousand years of land use and abuse in the Southern Argolid, Greec,” Hesperia, 55 (1), 103-128.

Vandirer, P. B. et C. G. Koehler (1986) : “Structure processing, properties and style of Corinthian transport amphorae”, in : Kingery & Lense 1986, 173-215.

Van Effenterre, H. et Fr. Ruzé (1994) : Nomina. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, I, Rome.

Varner, E. R. (2001) : “Portraits, Plots, and Politics : damnatio memoriae and the Images of Imperial Women”, MAAR, 46, 41-93.

Vasilakis, N. et L. Koutsoubeliti (à paraître) : “"Ελληνιστική κεραμική από την αγορά της Ήλιδας”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished poster abstract].

Vasilogamvrou, A., A. Nikolakopoulou et V. Tsaknaki (à paraître) : “Ελληνιστική κεραμική από την αγορά της Ήλιδας”, in : 7th Hellenistic Pottery Meeting, [unpublished abstract].

Vernant, J. P. (1979) : Religions, histoires, raisons, Paris.

– (1989) : “Au miroir de Méduse”, L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, 120 sq.

– (1990) : Figures, idoles, masques, Paris.

Versnel, H. S. (1990): Inconsistencies in Greek and Roman Religion I. Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, Studies in Greek and Roman Religion 6, Leyde.

Veyne, P. (1962) : “Les honneurs posthumes de Flavia Domitilla et les dédicaces grecques et latines”, Latomus, 21, 49-98.

Veyret, P. (1951) : Géographie de l’élevage, Géographie humaine 23, 4e éd., Paris.

Villing, A. C. (1997): “Aspects of Athena in the Greek Polis: Sparta and Corinth”, in: Lloyd 1997, 81-100.

– (2002): “For whom did the Bell toll in Ancient Greece? Archaic and Classical Greek Bells at Sparta and beyond”, ABSA 97, 223-295.

Volkmann, H. (1961) : “Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit”, Abhandl. der Akad. Wiss. Mainz, Jahrg. 1961, Nr 3, Wiesbaden, 7sq.

von Freyberg, B., W. A. Reinhard, G. Stadtmüller, H. Bohtz et F. Gerke (1944) : Der Peloponnes. Landschaft, Geschichte, Kunststätten (von Soldaten für Soldaten), Athènes.

Voyatzis, M. E. (1990) : The Early Sanctuary of Athena Alea at Tegea. And Other Archaic Sanctuaries in Arcadia, Göteborg, Aström.

Walbank, F. W. (1957): A Historical Commentary on Polybius, i. Commentary on Books I-VI, Oxford.

Walbank M. (1989): “Pausanias, Octavia and Temple E at Corinth”, ABSA, 84, 361-394.

Walker, S. et A. Cameron, éd. (1989) : The Greek Renaissance in the Roman Empire (BICS suppl. 55, Londres.

– (1999): “The Achaian League silver coinage controversy resolved: a summary”, NC, 159, 99-109.

Warren, J. A. W. (1991): “The Bronze Coinage of the Achaian League: The Mints of Achaia and Elis”, in: Rizakis 1991, 151-154.

– (1996): “The Achaian League, Sparta, Lucullus: Some Late Hellenistic Coinages”, in: Zapheiropoulou 1996, 297-308.

– (1999): “The Achaian League Silver Coinage Controversy Resolved: A Summary”, NC, 159, 99-109.

– (2007): The Bronze Coinage of the Achaian Koinon. The Currency of a Federal Ideal, Londres.

Weber, M. (1998) : Économie et société dans l’antiquité, précédé de Les causes sociales du déclin de la civilisation antique, Paris (tr. fr.).

Weber, B. F. (2004) : Milet I, 10, Bauwerke in Milet : die römischen Heroa von Milet, Berlin.

Weil, R. (1881) : “Die Familie des C. Julius Eurykles”, MDAI(A), 6, 10-20.

Weinstock, (1957) : “Victor and Invictus”, HThR, 50, 211-247.

Wells, B. et C. Runnels, éd. (1996) : The Berbati-Limnes Archaeological Survey 1988-1990, Jonsered.

Werner, W. (1993-1994) : “Der Diolkos. Die Schiffsschleppbahn am Isthmus von Korinth”, Nürnberger Blätter zur Archäologie, Heft 10, 103-118.

West, A. B. (1931) : Corinth VIII, 2. Latin Inscriptions 1896-1926, Cambridge.

Westlake, H. D. (1949): “The Aftermath of the Lamian War”, The Classical Review, 63, 87-90.

Whitbread, I. K. (1995): Greek Transport Amphorae, Exeter.

Whitehead, D. (2000) : Hypereides, The Forensic Speeches, Introduction, Translation and Commentary, Oxford.

Whitley, J. (2002-2003) : “Archaeology in Greece 2002-2003”, AR, 49 [2003], 1-88.

Whittaker, C. R., éd. (1988) : Pastoral Economies in Classical Antiquity, Cambridge Philological Society Suppl. 14, Cambridge.

Wide, S. [1893] 1973 : Lakonische Kulte, (1ère éd. Leipzig 1893), Darmstadt.

Wilhelm, Ad. (1914) : “Urkunden aus Messene”, JÖAI 17, 1-120 (repris dans Wilhelm 1984, 467-586).

Wilhelm, A. (1974) : Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde, I-III, Leipzig.

– (1984) : Kleine Schriften II, 1. Abhandlungen und Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Leipzig.

Will, Éd. (1975) : Le monde grec et l’Orient, II, Paris.

– (1979-1982) : Histoire politique du monde hellénistique, I et II, Nancy.

– (1989) : “Phylai et autres ‘unités d’organisation publique’grecques : à propos d’un livre récent”, Rev. Phil., 63, 263-271 (repris dans Will 1998, 851-861).

– (1998): Historica Graeco-Hellenistica. Choix d’écrits 1953-1993, Paris.

– (1999): “The succession to Alexander”, CAH2, VII. 1, 23-61.

Williams II, C. K. (1989): “A Re-evaluation of Temple E and the West End of the Forum of Corinth”, in: Walker & Cameron 1989, 156-162.

– (1993): “Corinth as Commercial Center”, in: Gregory 1993, 31-46.

Wiseman, J. (1971): The Land of Corinthians, Göteborg.

Wiseman, J. (1979) : “Corinth and Rome I : 228 BC-AD 267”, ANRW II. 7.1, 438-548.

Wolff, S. (2004) : “Punic Amphoras in the Eastern Mediterranean”, in : Eiring et al. 2004, 453 (Corinth).

Wood, S. (1999): Imperial Women: A Study in Public Images, 40 BC-AD 68, Leyde.

– (2000): “Mortals, Empresses, and Earth Goddesses. Demeter and Persphone in Public and Private Apotheosis”, I Claudia II. Women in Roman Art and Society, Austin, 77-99.

Woodward, A. M. et M. B. Hobling (1923-1924/1924-1925) : “Excavations at Sparta, 1924-25. The Acropolis. The Site”, ABSA, 26, 240-276.

Woodward, A. M. (1926-1927) : “Excavations at Sparta. The Acropolis, 1926-27”, ABSA, 28, 82-95.

– (1928-1929): “Excavations at Sparta, 1924-27. Votive Inscriptions from the Acropolis”, ABSA, 30, 241-254.

Wörrle, M. et P. Zanker, éd. (1995) : Stadtlbild und Bürgerbild im Hellenismus, Munich.

Worthington, I. (1986): “The Chronology of the Harpalus Affair”, SO, 61, 63-76.

– (1987): “The earlier Career of Leosthenes and IG II2 1631”, Historia, 26, 489-491.

– (1994a): “The Harpalus affair and the Greek response to the Macedonian hegemony”, in: Worthington 1994b, 307-330.

Worthington, I., éd. (1994b) : Ventures into Greek History, dedicated to N.G.L. Hammond, Oxford.

Wright, J. C., J. F. Cherry, J. L. Davis, E. Mantzourani, S. B. Sutton, et R. F., Jr. Sutton (1990) : “The Nemea Valley Archaeological Project. A preliminary report”, Hesperia, 59, 579-659.

Wyse, T., Sir (1865) : An Excursion in the Peloponnesos in the Year 1858 (ed. W. M. Wyse), I-II, Londres.

Yalouris, N. (1957) [1961] : “Δοκιμαστικοι ερευναι εἰ τον κολπον τη Φεια Ηλεία”, AEph, 1957 [1961], 32-43.

– (1960) [1962] : “Φεια”, ADelt‚ 16, B’126.

– (1994) : “Elide 2° ”‚ in : Carinci et al. 1994, 453-456.

Zαβού, E. (2005) : “Σπάϱτη. Εϱγαστήϱια αναγλύφων σϰύϕων”, in : EλλKερ Aίγιο 2005, 107-125.

Zapheiropoulou, D., éd. (1996) : XARAKTHR, Αφιέρωμα στη Μάντω Οικονομίδου, Athènes.

Zehbe, I. (1988) : “Ein ‘megarischer’ Reliefbecher von Asine”, OAth, 17, 217-224.

Ziehen, L. (1929) : RE III 2 a, col. 1484.

Ziesmann, S. (2005) : Autonomie und Münzprägung in Griechenland und Kleinasien in der Zeit Philipps II. und Alexanders des Grossen, Trier, 203-205 (Sparta).

Zoumbaki, S. (1993) : “Zu einer neuen Inschrift aus Olympia : die Familie der Vettuleni von Elis”‚ ZPE, 99, 227-232.

– (1998/1999) : “Die Niederlassung römischer Geschäftsleute in der Peloponnes”, Tekmeria, 4, 112-176.

– (2001) : Elis und Olympia in der Kaiserzeit : das Leben einer Gesellschsaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 32, Athènes.

– (2005) : Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr., ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 40, Athènes.

– (fortheoming a) : “Ενας Αγγλος ευγενής του 17ου αι. και δύο επιφανείς Αργείοι της ρωμαϊκής εποχής: νέες επιγραφές και νέες ματιές σε παλαιά επιγραφικά κείμενα από το Αργoς”, in : Proceedings of the 2nd Panhellenic Congress on Epigraphy, Thessaloniki 24th- 25th of November 2001.

– (forthcoming b) : “Tiberius und die Städte des griechischen Ostens : Ostpolitik und hellenisches Kulturleben eines künftigen Kaisers”, in : NERONIA VII, Athens 20-24 October 2004 (in press as a supplement volume of LATOMUS).

© Ausonius Éditions, 2008

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search