Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor

 | 
Hugh Elton
, 
Gary Reger

Index

Texte intégral

Abydos 148

Achaios 98

Actium 76, 144

Acts 13

Ada 94

Adada 100, 101, 103

Aegeae (Kilikia) 150

Ahura Mazda 85

Aiax 28

Aiolis 54

Aitolian League 86

Aizanoi 108-111, 114, 115

Akarnania 53 n. 1, 139, 145

Akmoneia 113, 115

Alabanda 56 n. 12, 108

Alexander – s. in-law of Antiochos IV 28, 30

Alexander the Great 11, 33, 34, 36, 37, 38, 38 n. 18, 40, 41, 74, 85, 86, 94, 98, 109, 133

Alinda 94-95

Alketas 98

Alkibiades 20 n. 20

Alsenos 113

Amanos Mtns. 28

Ambassadors 24, 47, 56, 58

Amlada 100

Amorges 93

Amorion 113

Amyntas 26, 28, 101

Amyzon 92

Anatolian Mother Goddess 108, 113, 116, 135, 164

Anazarbos 14, 27, 28

Anemourion 26

Ankyra 42, 109, 110

Antigoneia Troas (= Alexandria) 41

Antigonos Doson 46, 86

Antigonos Monophthalmos 34-35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 49, 51 n. 18, 54, 94, 98

Antioch (Persis) 42

Antioch (Phrygia) 109, 111

Antioch (Pisidia) 42, 98, 103

Antioch (Syria) 30, 148, 149, 152, 153

Antiochos I 23, 36, 37, 38, 39, 41 n. 35, 133

Antiochos II 39, 99, 131

Antiochos III 38, 39, 47, 51, 57, 77, 94, 99

Antiochos IV of Kommagene 26, 27, 29

Antonius 64, 66, 138, 140, 145, 149, 174

Apameia Kelainai 35, 42, 108, 109

Apameia Myrleai 21, 42 n. 38

Apameia, Peace of 47, 49, 76, 99

Aphrodisias 12, 89, 115

Aphrodite 164

Apollo 88, 113, 132, 134, 135, 164

Apollonia 53 n. 1

Appuleius, Sextus 140

Aquillius 62, 66

Arabia 150

Araxa 74, 122, 124

Arbinas 79

Arbitration 45-52

Archelaos I 25, 26, 27, 28, 30

Archelaos II 26, 29

Ares 112

Argos 57, 86-87

Ariassos 101, 103, 119, 123

Aristonikos 61, 63, 66, 69

Armenia 27

Arsinoeia 35

Artemis 56, 88, 100, 137, 138, 139, 164

Artemision at Ephesos 137-145

Arykanda 76, 78

Arykandos R. 73

Asandros 94, 95

Asklepios 164

Aspendos 98

Assizes 64, 69, 107

Assos 175

Astakos 19, 22

Astypalaia 95

Asylia 38, 55, 56

Athena 84-85, 164

Athens 25, 27, 33

Attaleia 100

Attalids 69, 98, 109, 148

Attalos I 38

Attalos II 76, 100

Attalos III 63, 100, 148

Augustus 87, 102, 109, 137-145, 149

Autonomous status 39

Balboura 119, 122, 123

Bargylia 42, 54 n. 3, 56 n. 12

Bas 19

Bendis 23 n. 35

Bithynia 12, 17-24, 71, 108, 109, 135, 138, 150, 174, 175

Bithynion 21

Black Sea 20, 53, 108

Boteirids 17-24

Boule 139, 145, 175

Brutus 87, 123, 138, 140

Bubon 123

Building activity 34, 67, 97-105

Byzantion 11, 20, 21 n. 23, 54 n. 5

Caesar, Julius 64, 138, 140, 141 n. 16, 182

Caesarea (Kappadokia) 151-154

Caracalla 149

Cassius 138, 140

Celts 169-177

Chalkedon 19, 20 n. 20, 174

Chersonesus (Crimea) 174

Chios 33, 42, 47 n. 10, 54, 54 n. 3

Christians for Christians 115

Chrysaoric League 91, 181

Cicero 59, 64, 67, 87, 101

Citizenship, local 139

City walls 35, 36, 37, 100

Civic cults 34

Claudius 27, 88

Coinage 20, 77, 122, 129, 147-155

Coinage, Bithynia 21

Coinage, Galatian 173-177

Coinage, Kappadokian 26

Coinage, Karian 91 n. 10

Coinage, Kommagenian 26, 27 n. 10

Coinage, Laodikeian 135

Coinage, Lykian 82

Coinage, Phrygian 109

Coinage, Pisidian 99

Colonies, Greek 11, 18, 22, 22 n. 30, 34, 37, 42 n. 38, 49

Colonies, Karian 89

Colonies, Makedonian 94, 98

Colonies, Pisidian 74

Colonies, Roman 13, 103

Colonists, Military 35-36, 37

Conventus 64

Crassus, Licinius 64

Crete 150, 153

Cyrenaica 149

Daskyleion 18

Deforestation 98

Delos 21, 175, 176

Delphi 21

Demeter 112

Didyma 21

Diocletian 105, 127, 147

Diodorus Siculus 89

Dionysiac Artists 38

Dionysos 164

Domitian 152

Dorians 86-87

Dorylaion 108, 112

Egypt 27, 148, 149

Elaia 42

Ephesos 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 47, 66, 102 n. 35, 128, 137-145, 152

Ephesos, Artemision 137-145

Erythrai 37, 39, 42

Etenna 98, 99

Eumeneia 113, 114

Eumenes II 40 n. 28, 41 n. 35

Euphrates 42

Eupolemos 94, 95

Eurymedon R. 97

Festivals 41, 66, 136, 139, 168, 170

First Mithridatic War 65, 66, 67, 87, 95

Flamininus, L. 172

Foreign judges 53-59

Fortifications 98, 100, 109, 133

Foundation myths 57, 137, 165

Galatians 21, 23, 39, 74, 99, 108, 132, 133, 169-177

Galba 28, 88

Gergis 83, 84, 88

Germanicus 29

Gerousia 99, 100, 139

Gods, local 12, 134-135, 136

Gods, Pisidian 112

Gonnoi 55, 56

Greece 48, 87

Hadrian 95, 103, 110, 149, 150, 152

Halikarnassos 42, 54 n. 3, 89

Harmozica 27

Harpagids 75

Hekatomnids 12, 14, 93

Hellenistic city foundation 21, 119, 122, 131-136

Hellenization 11, 12, 99, 134

Hera 137

Herakleia Latmos 33, 37, 40, 48, 49, 51, 92

Herakleia Pontika 19, 20, 21, 23, 174

Herakles 86, 88, 100, 164, 173, 175

Hermes 164

Hermos R. 11, 108, 162, 165, 166, 167

Herodotos 40, 89-90, 121

Hierapolis (Kilikia) 27

Hierapolis (Phrygia) 95, 148

Histories, local 40

Histria 53, 53 n. 1

Holy And Just 113, 114

Homer 86, 87, 89, 93, 108, 128, 189

Hydissos 56 n. 12

Iasos 42, 56 n. 12, 57

Imagery, Makedonian 99

Indos R. 73

Ionia 12, 14, 33-43, 45-52, 54, 55, 56, 59, 71, 127, 172

Ionian League 33, 40, 41, 48, 71, 72

Ionian Revolt 33, 40, 90, 93

Ipsos 35

Isaurians 87

Isauricus, P. Servilius 87

Isopoliteia 48, 75, 77

Judaism 114, 131

Kabalis 119-123

Kadoi 115

Kaikos 11

Kalaltis 175

Kalas 19 n. 11

Kallatis 174

Kalpes Limne 20

Kalymna 54 n. 3, 54 n. 4

Kapıkaya 101

Kappadokia 25, 27, 30, 31

Karia 11, 12, 13, 14, 17, 34, 37, 48, 54, 56, 57, 59, 71, 74, 79, 89-96, 108, 127, 181

Karian League 91, 93, 94-95

Karthaia 54 n. 3

Kaunos 75

Kaystros R. 35

Kelainai 35, 42, 108, 109

Kennatae 28

Kephellenia 56

Keraitai 102

Kermaos 95

Kestros R. 97

Kibyratis 71, 73, 87, 120, 127

Kilikia 13, 25-31, 59, 71, 72

Kilikian Gates 35, 42

Kios 18, 21, 173

Klazomenai 40 n. 28, 42, 47 n. 10, 51, 55 n. 8

Kleopatra 26, 28

Knidos 47 n. 10

Knossos 53 n. 1

Kolophon 35, 36, 37, 39, 42 n. 38, 55 n. 8

Kommagene 27, 30

Koroupedion 23 n. 32, 24

Korykos 26, 28

Kos 21, 23 n. 36, 46, 54 n. 3

Kotiaeion 108

Kremna 101, 102 n. 31, 103, 104

Kremna, Temple for Antonius Pius 104

Krete 21, 53

Kuretes 137, 139-140

Kyaneai 13, 76, 123

Kybele 108, 113, 116, 135, 164

Kypros 149

Kyros 84

Kytenion 86

Kyzikos 42

Labraunda 90, 91, 94

Lalasseis 28

Lampsakos 42, 47 n. 10, 172-173, 177

Language, Aramaic 85

Language, Celtic 169-177

Language, Greek 12, 74 n. 6, 136

Language, Greek, koine 41, 99, 111, 161

Language, Ionic 41

Language, Karian 55, 86, 90-91, 92 n. 18

Language, Kypriot 86

Language, local 128, 134, 180

Language, Lykaonian 13

Language, Lykian 74-75, 82, 83, 86, 129

Language, Pamphylian 99

Language, Phrygian 14, 111, 136

Language, Pisidian 99, 105

Laodikeia on Lykos 42 n. 38, 71, 131-136

Larba 57 n. 17

Larisa (Asia) 141

Larissa 58

Lartidius, Sextus 142

Law, international 51

Lebedos 36, 39, 40, 46, 55 n. 8

Lelelgians 90

Lesbos 54

Letoon 75, 85, 86, 87, 125

Limyra 83, 85, 86

Limyros R. 73

Lucullus 66, 67

Lydia 17, 108, 161-168

Lykaonia 26, 42

Lykia 11, 13, 14, 15, 17, 18, 71, 72, 73-79, 81-88, 117, 122, 181

Lykian League 54 n. 5, 72, 73, 77-79, 86, 87, 123, 125, 127, 182

Lykos R. 131

Lysimacheia 51

Lysimachos 19 n. 11, 22 n. 30, 23 n. 32, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 98, 141

Lystra 13

Lyttos 53 n. 1

Magnesia Maiandros 33, 38, 42, 46, 48, 54, 55 n. 8, 56, 59

Magnesia Sipylos 33, 35, 36, 37

Maiandros R. 11, 48, 89, 92, 108, 127, 131

Maliya 84-85

Malla 53

Marx, Groucho 110

Mausollos 93, 94

Megalopolis 56

Meiros 109

Melaic War 90

Melas 97

Melli 120, 121 n. 16

Melos 53 n. 1

Men 108, 109, 112, 164

Menas 23 n. 32, 24

Micro-regions 13, 71, 76, 179

Miletos 39, 40 n. 28, 42, 46, 48, 49, 51, 53 n. 1, 54 n. 3, 55, 56, 77, 89, 170

Milyas 73, 74, 82, 97, 101, 119, 120, 121, 123

Mindos 54 n. 3

Minos 89-90

Mithridates 138, 141, 145

Mithridates, king of the Iberians 27

Moagetes of Bubon 74, 122

Moagetes of Kibyra 74

Monastery 93

Montanists 115-116

Mt. Latmos 92

Mylasa 54 n. 5, 91, 96

Myous 46, 48, 55

Myra 73, 75, 76, 77, 118 n. 6

Myros R. 73

Mysia 172

Mytilene 46

Nakoleia 112, 113

Names, Greek 12, 82, 91

Names, Karian 91

Names, Local 91, 161-168

Names, Lykian 82

Names, Makedonian 161-168

Names, Persian 12, 131

Names, Roman 137, 161-168

Names, Thrakian 21-22, 23

Naxos 54 n. 3

Neokoros 12

Neoptolemos 74

Nero 28, 88, 147, 149, 150

Nicholas of Myra 13

Nikaia 175

Nikomedeia 19, 21, 138, 175

Nikomedes I 20, 22, 23 n. 32

Nikomedes II 21 n. 25, 41 n. 35

Notion 36-37

Odrysians 19, 20 n. 19

Oinoanda 74, 119, 122, 123, 124, 128

Olba 28, 30

Olympichos 94, 95

Opramoas 88

Orkistos 109

Orthagoras 74, 78, 79

Orthosia 56 n. 12

Ottomans 13

Ouranion 89

Palaimagnesia 35-36

Palmyra 175-176

Pamphylia 14, 25, 31, 53 n. 1, 85, 97, 98, 117, 123

Panemoteichos 97, 119

Panhellenion 110, 165

Panionion 40, 41, 48

Parion 47 n. 10

Paroreia 109

Patara 73, 95, 101 n. 28, 181

Pednelissos 98, 100, 101

Peer-polity interaction 17

Peloponnesian War 33

Pepuza 115

Pergamon 67, 100, 138, 149, 175

Perge 53 n. 1

Perikles of Limyra 75

Perioikoi 76

Perperna 66

Persian Empire 12, 13, 18, 33, 45-46, 72, 82-83, 93-94,108, 129, 131

Pessinos 42, 108

Philhellenism 21, 22, 23, 162

Philip V 94

Philopator 27

Philoxenos (Ionia) 40

Philoxenos (Karia) 94

Phoenicia 149

Phokaia 51

Phrygia 13, 15, 17, 72, 95, 107-116, 135, 163, 167

Phygela 36

Pinara 120 n 14

Pisidia 17, 72, 74, 97-105, 117, 119, 120, 121

Piso, Gn. Calpurnius 29

Piso, L. Calpurnius 29

Pixodaros 94

Pleistarchos 37, 94

Pliny the Elder 88

Polemo of Olba 28

Polemo of Pontos 27

Polemo, M. Antonius 28

Polis status 109

Pompey 140

Pontos 115, 150, 174

Priene 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54 n. 3, 55, 55 n. 8, 56, 57, 58

Professional associations 66

Propontis 19

Prousa ad Olympum 21

Prousias ad Hypium 21, 175

Prousias ad Mare 21, 173

Prousias I 21 n. 27, 22, 42 n. 38

Prousias II 22

Prytanis 137

Ptolemaios – s. of Lysimachos 76

Ptolemies 54 n. 3, 71, 77, 86, 87, 88, 94, 98, 99, 127, 149, 181

Ptolemy I 39, 85

Ptolemy II 39

Ptolemy IV 38

Publicani 61, 64-65, 67, 68, 167

Refoundation of cities 34

Rhodes 48, 49, 50, 51, 76, 87, 94, 181

Rhomaia festival 87

Road-building 62

Roman annexation of Arabia 152-153

Roman Imperial Cult 66, 103, 104, 138

Roman province of Asia 59, 61-69, 71, 95, 102, 137, 138, 141, 148, 150

Roman province of Cappadocia 150, 152

Roman province of Cappadocia et Cilicia 30

Roman province of Cilicia 25-31, 150

Roman Province of Galatia 14, 27, 102, 128

Roman Province of Lycia et Pamphylia 29, 73, 88, 102, 150, 152

Roman province of Pisidia 102, 105

Roman Province of Pontus et Bithynia 29

Roman provinces, Annexation 26, 27, 30, 61-69

Roman provincial Council of Asia 65-66, 69

Roman provincial Garrisons 29, 62

Romanization 12

Rome, mint of 152, 153

Royal mediation 45-47, 49

Rufus, Rutilius 64

Sagalassos 97-104, 121

Sagalassos, Temple of Dionysos 104

Saittai 163, 164, 166

Salamis 86

Same 56

Samos 33, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 54 n. 3, 55 n. 8

Sangarios R. 19

Sardeis 42, 57, 58, 108

Scaevola Q. Mucius (120s) 62

Scaevola, Q. Mucius (90s) 59, 64, 66

Sebaste 28

Seleukeia on Kalykadnos 26, 28, 150

Seleukia Sidera 98

Seleukids 20 n. 21, 54 n. 3, 71, 78, 94, 98, 99, 131, 181

Seleukos I 20 n. 21, 37

Seleukos II 36, 38

Selge 98, 99, 100, 104, 120, 128

Selinos 25, 26

Septimius Severus 148, 149

Seuthes III 19, 22

Seuthopolis 19

Sia 101, 103, 104, 124

Skotussa 56

Smyrna 33, 34-35, 36, 37, 38, 40 n. 28, 42, 49, 51, 148

Solymoi 73, 82, 97, 121

Sparta 33, 54 n. 5, 58

Stauropolis (= Aphrodisias) 89

Steunene Mother 109

Strabo 25, 89, 108, 120, 122, 139, 162

Stratonikeia 54 n. 6, 91, 94, 95

Stratos 53 n. 1, 56

Sulla 62, 67

Syedra 28

Sympoliteia 36, 76

Syngeneia 57, 172

Synnada 42 n. 38, 114

Synoikism 34, 36, 37, 46, 51 n. 18, 71

Syria 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 77, 148, 149, 175

Tarkondimotos 28

Tarsos 11, 14, 30, 31, 150

Tauros Mtns. 14, 31, 72, 97, 99, 117-126, 127

Tax relief 34, 39-40

Telmessos 73, 75, 76

Tembris R. 108, 110-111, 112, 115

Temnos 47 n. 10, 51

Temple building 37, 101

Temple of Antonius Pius at Kremna 104

Temple of Aphrodite at Stratonikeia 38

Temple of Apollo at Didyma 38

Temple of Apollo at Klaros 38, 103 n. 39, 109

Temple of Artemis at Ephesos 37, 38 n. 18

Temple of Artemis Leukophryene at Magnesia Maiandros 38

Temple of Athene Polias at Priene 38

Temple of Augustus at Antioch (Pisidia) 103

Temple of Dionysos at Sagalassos 104

Temple of Hekate at Lagina 92, 94

Temple of Zeus at Aizanoi 110

Tenedos 54

Teos 35, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 49, 54 n. 3, 55

Termessos 74, 98, 99, 100, 101, 104, 122, 125 n. 38

Termessos Minor 74

The Ten Thousand 20

Theos Hypsistos 114

Thessaly 55, 56

Thrakia 18, 22, 26, 71, 74

Thucydides 89

Tiberius 28, 143-144

Tissaphernes 93

Tlos 74, 78, 124

Tmmerli 81-82

Tombs, Lykian 12, 13, 82

Tragalassos 76-77

Trajan 95, 103 n. 39, 149, 150, 152, 166

Tralleis 92

Transhumance 117-126

Trqqas 84-85

Trysa 85

United Nations 50

Valerius Maximus 90

Vespasian 26, 30, 31, 88, 149, 152

Villages 91, 107-116, 132, 133-134

Vonones 29

Vulso, Cn. Manlius 49, 74, 173

Xanthos 59, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 87, 88, 119-120, 123

Xanthos R. 73, 74, 75, 81, 82, 88

Zeniketes 87

Zeus 84-85, 90, 91, 94, 95, 100, 108-109, 112-114, 132, 134, 135, 164

Zeuxis 39

Ziaelas 21, 22, 23 n. 36

Zipoites (b. of Nikomedes I) 23

Zipoites (f. of Nikomedes I) 19, 22, 23 n. 32

Zipoites (s. of Nikomedes I) 21, 23 n. 32

© Ausonius Éditions, 2007

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540